Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteriada 2015

 

 

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą „Loteriada”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą „Loteriada”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie, obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2015 r. i trwa do 31 sierpnia 2015r.
 4. Loteria rozpoczyna się 1 lipca 2015 r. i kończy się ostatecznie 30 października 2015 r. (dalej okres przyjmowania wraz z postępowaniem reklamacyjnym, dalej zwany okresem „Trwania Loterii”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwana dalej „Komisją”.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 tj.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

  

§ 4 Zasady prowadzenia loterii 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne.
 2. Brać udziału w Loterii nie mogą członkowie organów spółek (rada nadzorcza, zarząd): Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Totalizator Sportowy”), GTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Organizatora. Także pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również właściciele i pracownicy punktów sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego (dalej: „Kolektur”) oraz osoby, które posiadają aktualne uprawnienia do sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Loterii biorą udział następujące produkty Totalizatora Sportowego:

- Lotto

- Lotto z Plus

- Mini Lotto

- Multi Multi

- Multi Multi Plus

- Keno

- Zdrapki

- Kaskada

- Ekstra Pensja

(zwane „Produktami Promocyjnymi”).

5.  Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w Kolekturach Totalizatora Sportowego oraz w Terminalach Samoobsługowych Totalizatora Sportowego na terenie całej Polski w dniu 1 lipca 2015 r. i trwa do 31 sierpnia 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. Produkty Promocyjne sprzedawane są w godzinach pracy Kolektur.

6.  W promocji biorą udział Produkty Promocyjne zakupione przez terminale Totalizatora Sportowego GT1200, GT604 Altura, przez Terminale Samoobsługowe Totalizatora Sportowego LVM - Gemini Ultra (dalej: „Terminale Samoobsługowe”).

7.  Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, o której mowa w § 4 ust. 1, która w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)     Dokona jednorazowo (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu którychkolwiek z Produktów Promocyjnych, wymienionych w § 4 ust. 4, za minimum 7 zł, z uwzględnieniem postanowień ust. 9 poniżej, i odbierze od pracownika Kolektury dodatkowy wydrukowany Kupon z kodem alfanumerycznym albo w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych dostępnych w Terminalu Samoobsługowym o wartości co najmniej 7 zł, odbierze wydany przez Terminal Samoobsługowy Kupon z kodem alfanumerycznym, z uwzględnieniem ust. 10 poniżej (dalej: „Kupon”).

2)     Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii na zasadach określonych w ust. 8;

(dalej: „Zgłoszenie”).

3)     Zachowa oryginalny Kupon.

8.  Zgłoszenia do Loterii dokonuje się w następujący sposób:

1)     za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 7190, w treści SMS-a wpisując kod z Kuponu (np. 123ACD4566). Koszt wysłania SMS-a to 1,00 zł bez VAT (1,23zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii;

2)     albo za pośrednictwem strony internetowej www.loteriada.pl poprzez zarejestrowanie się w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ustalone przez Uczestnika hasło do konta Loteriady, kod z Kuponu oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych na potrzeby Loterii - podczas pierwszego Zgłoszenia. Każde kolejne dokonywane jest poprzez zalogowanie się przy użyciu adresu e-mail wskazanego podczas pierwszego Zgłoszenia oraz ustalonego przez Uczestnika hasła do konta Loteriady.
Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Uczestnicy są informowani o tym fakcie komunikatem wyświetlanym na stronie.

O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora.

9.  Zakupy różnych Produktów Promocyjnych biorących udział w Loterii sumują się, np. za zakup dwóch zakładów Lotto każdy za 3 zł (suma 6 zł) oraz Multi Multi za 2,50 zł, czyli za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych za kwotę 8,50 zł przysługuje 1 Kupon Loterii. Oznacza to, iż Uczestnik Loterii otrzymuje Kupon w przypadku jednorazowego (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu dowolnie wybranych Produktów Promocyjnych biorących udział w Loterii za kwotę minimum 7 zł lub wyższą. Do otrzymania Kuponu uprawnia dokonanie w ramach jednej transakcji np.:

-         zakupów dowolnej kombinacji Produktów Promocyjnych o wartości lub o łącznej wartości co najmniej 7 zł (przykładowo: Lotto z Plus za 4 zł, Multi Multi za 2,5 zł , Lotto za 3 zł) lub;

-         zakupów produktów Totalizatora Sportowego Lotto o wartości co najmniej 7 zł (zakup co najmniej 3 zakładów Lotto) lub;

-         zakupów produktów Totalizatora Sportowego Lotto z Plus o wartości co najmniej 7 zł (zakup co najmniej 2 zakładów Lotto z Plus) lub;

-         zakupów produktów Totalizatora Sportowego Mini Lotto o wartości co najmniej 7 zł (zakup co najmniej 6 zakładów Mini Lotto) lub;

-         zakupów produktów Totalizatora Sportowego Multi Multi o wartości co najmniej 7 zł (zakup co najmniej 3 zakładów Multi Multi) lub;

-         zakupów produktów Totalizatora Sportowego Multi Multi Plus o wartości co najmniej 7 zł (zakup co najmniej 2 zakładów Multi Multi  Plus) lub;

-         zakupów produktów Totalizatora Sportowego Ekstra Pensji o wartości co najmniej 7zł (zakup co najmniej 2 zakładów Ekstra Pensja) lub;

-         zakupów produktów Totalizatora Sportowego Keno o wartości co najmniej 7 zł (zakup co najmniej 4 zakładów Keno) lub;

-         zakupów produktów Totalizatora Sportowego Zdrapki o wartości lub łącznej wartości co najmniej 7 zł lub;

-         zakupów produktów Totalizatora Sportowego Kaskada o wartości co najmniej 7 zł (jednorazowy zakup co najmniej 4 losów Kaskada)

wprowadzonych na terminalu jako jedna transakcja.

10.  W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym w celu otrzymania Kuponu Uczestnik musi dokonać jednorazowego (w ramach jednej transakcji) zakupu dostępnych w Terminalu Samoobsługowym Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 7 zł łącznie. Oznacza to, iż Kupon przysługuje przykładowo za jednorazowy zakup, w Terminalu Samoobsługowym: Kaskady o wartości 2 zł, Zdrapki o wartości 1zł oraz Lotto z Plus o wartości 4 zł. Kupon wydawany jest po dokonaniu zakupu, tj. wraz z wydaniem przez Terminal Samoobsługowy Produktów Promocyjnych o łącznej wartości co najmniej 7 zł oraz po wykorzystaniu przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym. Za zakup w Terminalu Samoobsługowym, w ramach jednej transakcji, kilku Produktów Promocyjnych, stanowiących wielokrotność 7 zł Uczestnikowi przysługuje jeden Kupon z odpowiednią liczbą szans. Oznacza to, iż za zakup np. trzech pojedynczych Zdrapek, każda o wartości 5 zł, Uczestnikowi przysługuje jeden Kupon z trzema szansami. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych zakwalifikowanych do otrzymania Kuponu w Terminalach Samoobsługowych, zgodnie z funkcjonalnością Terminali Samoobsługowych, maksymalna liczba szans, jaką Uczestnik może otrzymać na jednym Kuponie ustalana jest zgodnie z ust. 11. 

11.  Jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych za wielokrotność 7 zł nie uprawnia do otrzymania większej liczby Kuponów, tj. za jednorazowy zakup (w ramach jednej transakcji) jednego lub kilku produktów za kwotę np. 30 zł przysługuje 1 Kupon. Jednak w sytuacji wymienionej powyżej Uczestnikowi przysługuje następująca liczba szans:

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 7 zł – 1 szansa;

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 14 zł – 3 szanse;

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 21 zł – 5 szans;

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 28 zł – 7 szans;

- za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 35 zł – 9 szans itd. wg poniższego algorytmu:

gdy X>=7 to L= 1+2*(X-7-(X mod7))/7

gdy X

gdzie:

X - wartość kuponu/kuponów Produktów Promocyjnych w ramach jednorazowego zakupu

L - liczba szans

mod - modulo

Powyższe oznacza, iż za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych np. Lotto  o wartości 15 zł (tj. 5 zakładów o wartości 3 zł każdy) Uczestnikowi przysługują 3 szanse. Przy jednorazowym zakupie 3 losów Kaskady ( o wartości 2 zł każdy) oraz 2 Zdrapek ( o wartości 5zł każda), czyli łącznie dokonanie zakupu o wartości 16zł (wprowadzonych na terminalu jako jedna transakcja), Uczestnikowi przysługują 3 szanse. Przy jednorazowym zakupie Produktu Promocyjnego Multi Multi (o wartości 2,50 zł każdy) o łącznej wartości 25 zł (10 zakładów) Uczestnikowi przysługuje 5 szans itd.

12.  W ramach Loterii część Produktów Promocyjnych jest dodatkowo promowana w następujących okresach trzytygodniowych:

1)        od 1 lipca 2015 r. do 19 lipca 2015 r. – produkt Totalizatora Sportowego Ekstra Pensja;

2)        od 20 lipca 2015 r. do 9 sierpnia 2015 r. – produkt Totalizatora Sportowego Kaskada;

3)        od 10 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. – produkt Totalizatora Sportowego Multi Multi lub Multi Multi Plus.

13.  Jeżeli Uczestnik zakupi dodatkowo promowany Produkt Promocyjny w okresie jego promocji, wskazanego w ust. 12, wówczas liczba szans Uczestnika przysługująca zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9-11 jest potrojona. Oznacza to, że Uczestnik otrzymuje jeden Kupon z potrojoną liczbą szans ustaloną zgodnie z algorytmem wskazanym w ust. 11. Zasada ta obowiązuje, jeżeli jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych dotyczy wyłącznie samego dodatkowo promowanego Produktu Promocyjnego, jak również gdy dotyczy zakupu dodatkowo promowanego Produktu Promocyjnego i jednocześnie innego Produktu Promocyjnego, dokonanych w ramach jednej transakcji.

14.  Jeżeli Uczestnik zakupi dodatkowo promowany Produkt Promocyjny w okresie jego promocji, wskazanego w ust. 12, oraz w tym samym okresie dokona Zgłoszenia do Loterii, wówczas takie Zgłoszenie bierze udział w losowaniu Nagrody Dodatkowej, o której mowa w § 7 ust. 4 dotyczącym danego okresu dodatkowo promowanego Produktu Promocyjnego. 

15.  Jeden kod można zgłosić do Loterii tylko raz. Jeśli Uczestnik prześle ten sam kod z Kuponu kilkoma sposobami przyjmowania Zgłoszeń lub zgłosi wielokrotnie ten sam kod z Kuponu tym samym sposobem przyjmowania Zgłoszeń, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie. Kolejne Zgłoszenia z tym samym kodem z Kuponu są pomijane w Loterii. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego kodu z Kuponu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia kodu z Kuponu o tym samym ciągu literowo-numerycznym:

1)        dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter, lub

2)        wpisując zamiennie za cyfrę 0 literę O (niezależnie od wielkości).

Oznacza, to iż tym samym Zgłoszeniem jest zgłoszenie kodu z Kuponu ABC123DEF4 co abc123def4, Abc123def4, ABC123def4, Abc123Def4, itd., lub ABC123DEFo co ABC123DEFO, ABC123DEF0, itd.

16.  Kod znajdujący się na Kuponie składa się z 10 (dziesięciu) znaków.

17.  Dokonując Zgłoszenia do udziału w Loterii, Uczestnik musi wpisać kod, o którym mowa powyżej, w Zgłoszeniu zgodnie z jednym z trybów opisanych w ust. 8, z zastrzeżeniem, iż do Loterii przyjmowane są Zgłoszenia niezależnie od wielkości wpisanych liter oraz niezależnie od tego czy w Zgłoszeniu jest wpisana cyfra 0 czy litera O (niezależnie od jej wielkości). Cyfra 0 oraz litera O traktowane są jak ten sam znak.

18.  Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 1 lipca 2015 r. i mija 31 sierpnia 2015 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.

19.  Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne.

20.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenie.

21.  W Loterii nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.

22.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnia warunki określone w Regulaminie, w szczególności w § 4 ust. 7.

23.  Kupon jest wydawany po dokonaniu zakupów (po wydaniu kuponu lub losu Produktu Promocyjnego lub – w przypadku zakupu w ramach jednej transakcji różnych Produktów Promocyjnych – po wydaniu kuponów lub losów Produktów Promocyjnych), przy czym w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym warunkiem wydania Kuponu jest wykorzystanie przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym.

24.  Jeżeli osoba obsługująca Kolekturę nie przekaże Uczestnikowi przysługującego mu Kuponu, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o to prawo niezwłocznie po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu kuponu lub losu Produktu Promocyjnego lub – w przypadku zakupu w ramach jednej transakcji różnych Produktów Promocyjnych – po wydaniu kuponów lub losów Produktów Promocyjnych. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym, jeżeli Terminal Samoobsługowy nie wyda Uczestnikowi Kuponu, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, niezwłocznie po zakończeniu transakcji w Terminalu Samoobsługowym i otrzymaniu kuponów lub losów Produktów Promocyjnych Uczestnik powinien upomnieć się o Kupon u osoby obsługującej Kolekturę, na terenie której lub w pobliżu której znajduje się Terminal Samoobsługowy.

25.  Po opuszczeniu Kolektury Uczestnik nie jest uprawniony do odebrania Kuponu w późniejszym okresie. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym Kupon jest wydawany po zakończeniu transakcji w Terminalu Samoobsługowym oraz po wykorzystaniu przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym i powinien być niezwłocznie odebrany przez Uczestnika, a jego ewentualny brak powinien być niezwłocznie zgłoszony zgodnie z ust. 24.

26. W przypadku rezygnacji (poprzez unieważnienie) z części zakupionych Produktów Promocyjnych w ramach jednorazowych zakupów, zostaje przeliczona wartość transakcji zakupu. Kupon zostaje wydany, jeśli wartość pozostałych Produktów Promocyjnych wynosi łącznie co najmniej 7 złotych, zgodnie z powyższymi zapisami. Jeśli rezygnacja (poprzez unieważnienie) z któregokolwiek z Produktów zakupionych w ramach jednych  zakupów nastąpi po zamknięciu tych zakupów,  zostanie anulowany Kupon, który został wydany Uczestnikowi w związku z takim jednorazowym zakupem Produktów Promocyjnych. W przypadku dokonania Zgłoszenia, w którym podany będzie kod z anulowanego Kuponu, takie Zgłoszenie nie bierze udziału w losowaniu.

27.   W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

28.  W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z Nagród przewidzianych w Regulaminie.


§ 5 Pula nagród 

1.  Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 1 309 277,50 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 50/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1012 (słownie: jeden tysiąc dwanaście) sztuk.

2.  Nagrodami w Loterii są:

1)     Nagrody Dzienne: Nagrodą Dzienną jest tablet Lenovo 7", 16GB, 3G o wartości 476,77 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 77/100) brutto. Organizator przewidział po 15 (piętnaście) Nagród Dziennych w każdym losowaniu Nagród Dziennych, tj. łącznie 930 Nagród Dziennych w całej Loterii;

2)     Nagrody Tygodniowe: Nagrodą Tygodniową jest samochód marki MINI w wersji silnikowej One, 3-drzwiowy 1.2, 55kW (75 KM) w kolorze czerwonym o wartości 60 829,24 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 24/100) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem w wysokości 6 759,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Tygodniowej w każdym losowaniu Nagród Tygodniowych. W sumie w Loterii Organizator przewidział 9 (słownie: dziewięć) Nagród Tygodniowych.

3)     Nagrody Uzupełniające: Nagrodą Uzupełniającą jest tablet Lenovo 7", 16GB, 3G o wartości 476,77 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 77/100) brutto. Organizator przewidział 70 (siedemdziesiąt) Nagród Uzupełniających.

4)     Nagrody Dodatkowe: Nagrodą Dodatkową jest samochód marki MINI w wersji silnikowej One, 5-drzwiowy1.2, 55kW (75 KM) o wartości 67 263,78 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i 78/100) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem w wysokości 7 474zł (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Dodatkowej w każdym losowaniu Nagród Dodatkowych. W sumie w Loterii Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Dodatkowe. Samochód będzie w kolorze białym i oklejony folią: w kolorze jasno zielonym w przypadku pierwszego losowania Nagród Dodatkowych, w kolorze zielonym w przypadku drugiego losowania Nagród Dodatkowych, w kolorze fioletowym w przypadku trzeciego losowania Nagród Dodatkowych.

  

§ 6 Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania Nagród i ogłoszenia wyników. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator - Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do udziału w Loterii.

 

§ 7 Sposób urządzenia Loterii i termin ogłaszania wyników 

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, za pomocą systemu informatycznego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonych do losowania.
 2. Losowania Nagród Dziennych (dalej „Losowania Dzienne”) odbywają się codziennie od 2 lipca 2015 r. do 1 września 2015 r. (łącznie 62 losowania). W każdym Losowaniu Dziennym biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. I tak, np.: w losowaniu 4 lipca 2015 r. biorą udział prawidłowe zgłoszenia otrzymane w dniu 3 lipca 2015 r. od godziny 00:00 do godziny 23:59:59.
 3. Losowania Nagród Tygodniowych (dalej „Losowania Tygodniowe”) odbywają się w następujących terminach:

1)     Pierwsze Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 6 lipca 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lipca 2015 r. od godziny 00:00 do 5 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

2)     Drugie Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 13 lipca 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 6 lipca 2015 r. od godziny 00:00 do 12 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

3)     Trzecie Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 20 lipca 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 13 lipca 2015 r. od godziny 00:00 do 19 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

4)     Czwarte Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 27 lipca 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 20 lipca 2015 r. od godziny 00:00 do 26 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

5)     Piąte Losowanie Tygodniowe odbywa się 3 sierpnia 2015r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 27 lipca 2015 r. od godziny 00:00 do 2 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

6)     Szóste Losowanie Tygodniowe odbywa się 10 sierpnia 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 3 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00 do 9 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59 spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

7)     Siódme Losowanie Tygodniowe odbywa się 17 sierpnia 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 10 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00 do 16 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

8)     Ósme Losowanie Tygodniowe odbywa się 24 sierpnia 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 17 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00 do 23 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

9)     Dziewiąte Losowanie Tygodniowe odbywa się we wtorek 1 września 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 24 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00 do 31 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Tygodniowa.

4.  Losowania Nagród Dodatkowych (dalej „Losowania Dodatkowe”) odbywają się w następujących terminach:

1)     Pierwsze Losowanie Dodatkowe odbywa się w dniu 20 lipca 2015 r. W Losowaniu Dodatkowym biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dotyczące zakupu produktu Totalizatora Sportowego Ekstra Pensja w okresie od 1 lipca 2015 r. do 19 lipca 2015 r., i które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lipca 2015 r. od godziny 00:00 do 19 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Dodatkowa.

2)     Drugie Losowanie Dodatkowe odbywa się w dniu 10 sierpnia 2015 r. W Losowaniu Dodatkowym biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dotyczące zakupu produktu Totalizatora Sportowego Kaskada w okresie od 20 lipca 2015 r. do 9 sierpnia 2015 r., i które dotrą do Organizatora w okresie od 20 lipca 2015 r. od godziny 00:00 do 9 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Dodatkowa.

3)     Trzecie Losowanie Dodatkowe odbywa się w dniu 1 września 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dotyczące zakupu produktu Totalizatora Sportowego Multi Multi lub Multi Multi Plus w okresie od 10 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r., i które dotrą do Organizatora w okresie od 10 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00 do 31 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59, spośród których rozlosowana jest 1 (jedna) Nagroda Dodatkowa.

5.  Losowanie Nagród Uzupełniających (dalej „Losowanie Uzupełniające”) odbywa się w środę 2 września 2015 r. W losowaniu biorą udział prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lipca 2015 r. od godziny 00:00 do 31 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59, z wyłączeniem Zgłoszeń, które zostały wylosowane w pozostałych losowaniach. Spośród tych Zgłoszeń losowanych jest 70 (siedemdziesiąt) Nagród Uzupełniających.

6.  W Losowaniu Tygodniowym biorą również udział te Zgłoszenia, które zostały wylosowane w Losowaniu Dziennym. W Losowaniu Dodatkowym biorą również udział te Zgłoszenia, które zostały wylosowane w Losowaniu Tygodniowym lub Losowaniu Dziennym, z uwzględnieniem terminów określonych w ust. 4.

7.  Jeśli w danym dniu jest przeprowadzane więcej niż jedno losowanie, odbywają się one w następującej kolejności: Losowanie Dzienne, Losowanie Tygodniowe, Losowanie Dodatkowe.

8. Wyniki losowań są podane na stronie internetowej www.loteriada.pl w terminie do dwóch dni roboczych od daty każdego z losowań, aż do dnia 19 września 2015 r.

9.  Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Loterii, pod warunkiem spełnienia  odpowiednio wymagań określonych w Regulaminie.

 

§ 8 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci są powiadamiani telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania. Jeśli w dniu losowania nie uda się skontaktować z laureatem, Organizator wysyła do niego wiadomość SMS lub e-mail z informacją o wylosowaniu Zgłoszenia i próbie ponownego kontaktu o następującej treści: „LOTERIADA. Twoj kod zostal wylosowany. Podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnych 2 dniach roboczych w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: loteriada.pl”. Organizator podejmuje 2 kolejne próby połączenia telefonicznego z laureatem, o których mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu kolejnych 2 dni roboczych w godzinach od 9:00 do 17:00. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiodą się próby telefonicznego skontaktowania się z laureatem, traci on  prawo do Nagrody.
 2. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:

1)     Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz oświadczenia potwierdzającego, iż laureat spełnia wymagania określone w Regulaminie, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriada.pl począwszy od dnia rozpoczęcia loterii bądź pod numerem infolinii 22 549 30 00 (koszt połączenia z infolinią wg stawki operatora laureata).

2)     Oryginału Kuponu, zawierającego zgłoszony kod, w ramach wylosowanego Zgłoszenia.

3)     W przypadku laureatów Nagrody Tygodniowej i Nagrody Dodatkowej (samochodu) dodatkowo następujące informacje:  seria i numer dowodu osobistego lub paszportu (w razie braku dowodu osobistego), numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.

3.  Laureaci Nagród są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania Nagrody (decyduje data stempla pocztowego), o których mowa w ust. 2, z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż 6 dni roboczych od dnia nadania.

4.  Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nieodbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

5.  Jeśli laureat nie prześle danych, o których mowa w ustępach powyższych bądź prześle je niekompletne w terminie, o którym mowa ust.3, oznacza to rezygnację z Nagrody.

6.  W sytuacji, w której okaże się, że laureat nie spełnia wymagań Regulaminu bądź wziął udział w Loterii naruszając postanowienia Regulaminu, a także uzyskał prawo do Nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu czy przepisów, traci on prawo do Nagrody i  Nagroda nie jest mu wydawana.

7.  W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano osobie, należącej do grona osób, o których mowa w § 4 ust. 2 lub 3, osoba taka zostanie przy przydziale Nagrody pominięta, a w sytuacji, w której Nagrodę otrzymała, zobowiązana jest do jej zwrotu.

8.  Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

9.  Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.

10.  Organizator ma prawo do pokazania wizerunku oraz podania danych osobowych zwycięzców Nagród Tygodniowych oraz Nagród Dodatkowych w środkach masowego przekazu za uprzednią pisemną zgodą zwycięzców. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii bądź wydania Nagrody.

11.  Przesłanie Kuponu z kodem, naruszającym postanowienia Regulaminu, w szczególności §4 ust. 28, oznacza niespełnienie warunku wydania Nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z Nagrody.

  

§ 9 Termin wydania Nagród 

 1. Nagrody Dzienne i Nagrody Uzupełniające są wysyłane do zwycięzców przesyłką kurierską, najpóźniej do 23 września 2015 r., na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1).
 2. Nagrody Tygodniowe oraz Nagrody Dodatkowe są wysłane zwycięzcom przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 18 września 2015 r. - w postaci wręczenia „vouchera – potwierdzenia przyznania Nagrody” oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdów. Za rejestrację pojazdu i ich ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin i miejsce przekazania Nagrody. Za miejsce przekazania Nagrody ustala się Warszawę, chyba że zwycięzca i Organizator postanowią inaczej.

Koszty związane z odbiorem Nagrody, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu, ponosi zwycięzca.

 

§ 10 Opodatkowanie Nagród 

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). Oznacza to, iż dodatkowe kwoty objęte świadczeniem pieniężnym wymienione w § 5 potrącone są przez Organizatora na poczet należnego podatku od Nagrody w wysokości 10% wartości tej Nagrody.

 

§ 11 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 8 października 2015 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „LOTERIADA-reklamacja” i powinno zawierać, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii w siedzibie Organizatora (Unique One Sp. z o.o. 02-726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23).
 2. Regulamin dostępny jest również na www.loteriada.pl.
 3. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 22 549 30 00, gdzie można otrzymać informację o kosztach związanych z wysłaniem wiadomości SMS (koszt połączenia z infolinią wg stawki operatora). Infolinia czynna jest w dni robocze od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-17:00.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 7. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii - wysłanie Zgłoszenia, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzyma jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a, a dodatkowo w okresie trwania Loterii otrzyma maksymalnie do 6 bezpłatnych wiadomości SMS dotyczących Loterii.
 8. Treści komunikatów SMS, które mogą być wysyłane do Uczestnika w związku z Loterią stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 tj).