Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Złap nagrody od Nescafe

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„Złap nagrody od NESCAFE”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą „Złap nagrody od NESCAFE” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późń. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour wymienionych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 27 listopada 2017 r. i kończy się ostatecznie 18 maja 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 29 listopada 2017 r. i kończy się 10 grudnia 2017 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Carrefour Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, KRS 0000020710, NIP 9370008168.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.).
 2. Loterią objęte są  kawy czarne marki NESCAFE, napoje kawowe marki NESCAFE oraz Nescafe Dolce Gusto, dostępne w sklepach sieci Carrefour (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2017 r. i trwa do 10 grudnia 2017 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto w sklepie należącym do sieci Carrefour, a wymienionym w Załączniku nr 3 do Regulaminu, (potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym);

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70916 o treści SMS-a: NESCAFE.numer z paragonu fiskalnego, (np. NESCAFE.12345) (dalej „Zgłoszenie”).

 1. Koszt wysłania widomość SMS to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. Pod pojęciem „numer z paragonu” Organizator rozumie „kolejny numer wydruku”.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich Zgłoszenia przypisana jest nagroda opisana w § 5 ust. 2 pkt a czy nie (czy są zwycięskie czy nie). Treść komunikatu wygrywającego znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalanego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu, prawidłowemu, zwycięskiemu Zgłoszeniu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter w treści SMS’a. Posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych na wielokrotność kwoty 10,00 zł (słownie: dzieisięć złotych i 00/100) brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego paragonu.
  1. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 29 listopda 2017 r. i trwa do 10 grudnia 2017 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia  decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
  2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
   że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 (słownie: trzy) Nagrody Dzienne w Loterii i Nagrodę Główną. Z tym zastrzeżeniem, że z jednego adresu zamieszkania Nagrodę Dzienną w Loterii mogą wygrać maksymalnie 3 (słownie: trzy) osoby.
  3. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
  4. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
   w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
  5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują  
i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na kwotę min. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto;

5)      dokonany został w sklepie wymienionym w Załączniku nr 3 do Regulaminu;

6)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 29 listopada 2017 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgoszenie i/lub Uczestnika, który się takim paragonem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 27 lutego 2018 r.
  Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii.
 3. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia
  o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 4. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonów fiskalnych.
 5. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Wartość puli nagród w Loterii wynosi 114 600,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy sześćset złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 601 (słownie: sześćset jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Dzienna w postaci karty podarunkowej do sieci Carrefour na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) Nagród Dziennych w każdym dniu Okresu promocyjnego. Łącznie Organizator przewidział 600 (słownie: sześćset) Nagród Dziennych w Loterii.
  2. Nagroda Główna w postaci samochodu osobowego Citroen C3 o wartości 49 140, 00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 5 460,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i 00/100). Łączna wartość Nagrody Głównej to 54 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii.
  3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości karty podarunkowej w gotówce.
   1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
   2. Szczegóły dotyczące realizacji karty podarunkowej określa regulamin dostępny pod adresem:http://www.carrefour.pl//media/aktualizacja/2017/marzec/t13/zalaczniki/wielkanocny_pakiet/karta_podarunkowa/3_regulamin_kp_(20161024).ashx?la=en
 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt a odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul.Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniach 27-28 listopada 2017 r.
 2. Przyznanie nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a, odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do Zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 600 bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
 4. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek.
 5. W przypadku niewydania nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagród Dziennych, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 6. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora przy ul.Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 13 grudnia 2017 r. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
 7. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego Zgłoszenia do Nagrody Głównej, losowane
  są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie „Zgłoszenie Rezerwowe”.
 8. Dane Zgłoszenie może być w losowaniu Nagrody Głównej wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID Zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy zgłoszeń rezerwowych), a losowanie jest powtarzane. Przykładowo oznacza to, iż jeśli w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt b wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 9. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.
 10. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Organizator podejmuje kontakt z laureatem na numer, z którego laureat dokonał Zgłoszenia w ciągu 5 dni roboczych od przypisania nagrody do Zgłoszenia (Nagroda Dzienna) lub wylosowania Zgłoszenia (Nagroda Główna). W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „NESCAFE: Witaj, X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem zgloszenia z tego numeru w loterii Złap nagrody od NESCAFE w sieci Carrefour. Organizator Unique One sp. z o. o . Regulamin na www.uniqueone.pl”, gdzie X oznacza dzień roboczy, w którym nastąpi ostatnia próba kontaktu). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1 powyżej, potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:
 3. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością,  kodem pocztowym, województwem, a w przypadku laureata Nagrody Głównej również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – daty urodzenia, obywatelstwa, adresu zamieszkania) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl, w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii i stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 4.  oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.
  1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 2 powyżej listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprwadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
  2. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w Zgłoszeniu.
  3. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w §4,
   w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
  4. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
  5. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, Nagroda Główna przechodzi na pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
  6. Do laureatów Zgłoszeń Rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy kontakt z pierwszym lauretem Zgłoszenia Rezerwowego  następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureta, kontakt z drugim laureatem Zgłoszenia Rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody Głównej przez laureata i pierwszego laureata Zgłoszenia Rezerwowego, kontakt następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo do nagrody pierwszy laureat Zgłoszenia Rezerwowego.
   1. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w §4 ust. 15.
   2. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i §4 ust. 14-15, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu tj. §4 ust. 15, skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
   3. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nie uprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
   4. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
   5. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane przez laureata.
   6. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody Dzienne w Loterii wysyłane są zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 30 marca 2018 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 2.
 2. Nagroda Główna w Loterii wysyłana jest zwycięzcy (pozytywnie zweryfikowanemu laureatowi) przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 6 kwietnia 2018 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 2. Wydanie Nagrody Głównej następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m.st.Warszawa, chyba że strony zdecydują inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi zwycięzca.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospoltej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 26 kwietnia 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora, Unique One sp. z o.o. (ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Złap nagrody od NESCAFE - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde Zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest  Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 32.
 5. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 2032, z późn. zm.). Przyznana nagroda pieniężna do nagrody o wartości powyżej 2 280 zł nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.
 9. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 10. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 11. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 12. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 14. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: office@uniqueone.pl w treści wpisując „Złap nagrody od NESCAFE - usunięcie zgłoszenia”, numer z paragonu, datę dokonania zakupu i datę dokonania Zgłoszenia, którego usunięcie ma dotyczyć.
 15. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii.
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: office@uniqueone.pl w treści wpisując „Złap nagrody od NESCAFE - usuniecie danych osobowych”, złożenie odpowiedniego oświadczenie o usunięciu danych, wskazując dane, których usunięcie ma dotyczyć.
 16. Pod numerem telefonu 22 549 30 03 możliwe jest uzyskanie informacji i wyjaśnień dotyczących zasad funkcjonowania usługi SMS.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Złap nagrody od NESCAFE”.

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia laureata loterii audioteksowej „Złap nagrody od NESCAFE”.

Załącznik nr 3 – Lista sklepów biorących udział w Loterii.

 

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Złap nagrody od NESCAFE”.

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „Złap nagrody od NESCAFE”

Nr sms 70 916

Prefiks: NESCAFE

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed datą rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

NESCAFE: Wez udzial w loterii od 29.11.2017r. Uczestnikiem moze byc osoba, ktora ukonczyla 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin dostepny od 27.11.2017r. na www.uniqueone.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 29 listopada -10 grudnia 2017 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy Nagród Dziennych)

NESCAFE: Gratulacje! Zostales laureatem karty w loterii Zlap nagrody od NESCAFE. Zadzwonimy do Ciebie w ciagu 3 dni roboczych. Zachowaj paragon. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT.Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy Nagród Dziennych)

NESCAFE: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales karty. Zachowaj paragon. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu samochodu. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

NESCAFE: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony. Sprawdz i sprobuj ponownie. Loteria dla osob pow.18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:                    zły prefiks, pusty SMS

NESCAFE: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Sprawdz i sprobuj ponownie.Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 10 grudnia 2017 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

NESCAFE: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 10.12.2017r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl

 

 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia laureata loterii audioteksowej „Złap nagrody od NESCAFE”.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

„Złap nagrody od NESCAFE”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 495, z późn. zm.), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 i 12 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w regulaminie loterii.

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDŹTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻASAMOŚĆ*

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL –data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

 

______________________________________

PODPIS I DATA

*DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ-SAMOCHODU

 

Załącznik nr 3 – Lista sklepów biorących udział w Loterii - w wersji PDF