Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria „Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami”

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą
„Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami” w sieci Intermarché

§ 1 Nazwa Loterii
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami” w sieci Intermarché zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana loteria;
Czas trwania loterii
1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Intermarché.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 12 listopada 2015 r. i kończy się ostatecznie 8 marca 2016 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 12 listopada 2015 r. i kończy się 25 listopada 2015 r.
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji(dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.
6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
7. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii,
w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii.
8. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, tym samym potwierdza, że spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie i zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii.
9. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
10. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 10 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców
i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii
1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ).
2. W Loterii biorą udział produkty następujących marek : kawa NESCAFE, w tym kawa NESCAFE DOLCE GUSTO, napoje, budynie i wafelki NESQUICK, batony LION, batony (w tym „pop chocki”) KIT KAT, wafle PRINCESSA, wafle MAXER, AFTER EIGHT , SMARTIES, JOJO, AERO, BON PARI, KOGUTEK, WINIARY, MAGGI, NESVITA, ZBOŻAKI, kisiele KAKTUS, GERBER, NAN PRO (z tym że w loterii nie biorą udziału mleka początkowe dla niemowląt), BOBO FRUT, SINLAC, NESTLE JUNIOR, kaszki NESTLE(zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się
w dniu 12 listopada 2015 r. i trwa do 25 listopada 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału
w Loterii.
4. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, która w okresie wskazanym w ust. 3. powyżej spełnia łącznie następujące warunki
(dalej „Uczestnik”):
1) Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 20 zł brutto w sklepie Intermarché biorącym udział w loterii, potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym;
2) Zachowa oryginalny paragon fiskalny;
3) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70966 o treści SMS-a: NESTLE.numer z paragonu (np. NESTLE.12345)
5. Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy
otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii, którego treść znajduje się w Załączniku nr1.
6. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny, Organizator uwzględnia w Loterii tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie danego paragonu fiskalnego. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter w treści SMS’a.
7. Przesłanie większej liczby numerów z paragonów w jednym Zgłoszeniu traktowane jest, jako 1 (jedno) Zgłoszenie. W przypadku więcej niż jednej treści (tj. więcej niż jednego numeru z paragonu zgodnie z ust. 4pkt 3) Organizator uwzględnia w Loterii pierwszą treść SMS, tj. pierwszy wpisany nr z paragonu.
8. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 12 listopada 2015 r. o godzinie 0:00:00
i mija dnia 25 listopada 2015 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to,
że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Posiadanie paragonu fiskalnego na wielokrotność kwoty 20 zł brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tytułu tego paragonu.
11. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
12. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
13. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
3) zawiera nazwę(rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,
iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20 zł brutto bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na kwotę min 20 zł brutto. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych na określona kwotę, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych na określoną kwotę (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
4) data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 12 listopada 2015 r.
o godzinie 0:00:00.
14. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, nie są one uwzględniane w Loterii. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników,
w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu.
W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 19 stycznia 2016 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2)
w nieprzekraczalnym terminie 11 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
16. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych, zwrotnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii.
Treść komunikacji SMS stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
17. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

§ 5 Wartość puli nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 74 114,25 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto czternaście złotych i 25/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 129 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagroda Dzienna I stopnia w postaci Tablet Lenovo o wartości 350,55 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych i 55/100) brutto . Organizator przewidział po 3 (słownie: trzy) Nagrody Dzienne I Stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 42 (słownie: czterdzieści dwie) Nagrody Dzienne I stopnia w całej Loterii.
b. Nagroda Dzienna II stopnia w postaci Ekspresu Nescafe Dolce Gusto o wartości 199zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział po 3 (słownie: trzy) Nagrody Dzienne II Stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 42 (słownie: czterdzieści dwie) Nagrody Dzienne II stopnia w całej Loterii.
c. Nagroda Dzienna III stopnia w postaci bonu towarowego do sieci Intermarché na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział po 3 (słownie: trzy) Nagrody Dzienne III Stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 42 (słownie: czterdzieści dwie) Nagrody Dzienne III stopnia w całej Loterii. Termin realizacji bonu towarowego wskazany jest awersie bonu towarowego.
3. Nagroda Tygodniowa w postaci karty przedpłaconej o wartości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100). Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie Tygodniowej w każdym losowaniu tygodniowym, łącznie Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) Nagrody Tygodniowe w Loterii.
4. Nagroda Główna w postaci samochodu osobowego samochód Renault Twingo o wartości 40 350,15 zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 15/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 4 483 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote i 00/100). Organizator przewidział jedną Nagrodę Główną w Loterii.
5. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
6. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

§ 6 Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w tym przyjęciu Zgłoszeń, kontaktu z laureatami
i wydaniu nagród. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Organizator Unique One Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
Dane osobowe laureata w zakresie i celu wskazanym w art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.) przetwarzane są w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

§ 7 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników
1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
2. Losowania dzienne odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku od 13 listopada 2015 r. do 26 listopada 2015 r. W każdym losowaniu dziennym losowanych jest 9 Zgłoszeń, pierwszym 3 przyznawana jest Nagroda Dzienna I stopnia, kolejnym trzem Nagroda Dzienna II stopnia, a pozostałym trzem Nagroda Dzienna III stopnia. Losowania odbywają się spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59. Z zastrzeżeniem, iż losowania spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątki, soboty i niedziele odbywają się w poniedziałki. Powyższe oznacza, iż w poniedziałek odbywają się trzy losowania dzienne, w następującej kolejności, losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątek, następnie losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w sobotę i jako ostatnie losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w niedzielę.
3. Losowanie tygodniowe odbywa się dla prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora :
1) od 0:00:00 12 listopada 2015 r. do 23:59:59 18 listopada 2015 r. – 19 listopada 2015 r.
2) od 0:00:00 19 listopada 2015 r. do 23:59:59 25 listopada 2015 r. – 26 listopada 2015 r.
4. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się, jako ostatnie w dniu 26 listopada 2015 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 12 listopada 2015r. godz. 0:00:00 do 25 listopada 2015 r.do godziny 23:59:59.
5. Po przeprowadzeniu każdego losowania, losowana jest również lista rezerwowa do każdej Nagrody. Na Liście Rezerwowej znajdują się dwie osoby rezerwowe do każdej Nagrody, oznaczane odpowiednio jako pierwsza osoba z listy rezerwowej oraz druga osoba z listy rezerwowej.
6. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 nagrody, tj.: jedną Główną, jedną Dzienną i jedną Nagrodę Tygodniową.
7. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.uniqueone.pl/w zakładce REGULAMINY, w części dedykowanej Loterii, po przeprowadzeniu procesu weryfikacji określonego w §8. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.

§ 8 Warunki wydania Nagród
1. Laureat Nagrody informowany jest telefonicznie na numer, z którego dokonał Zgłoszenia o wyniku losowania w dniu losowania bądź w ciągu dwóch następnych dni roboczych.
W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora
w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „Nestle sypie nagrodami: Witaj w X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem Zgloszenia z tego numeru w loterii „Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami” w sieci Intermarche. Organizator Unique One Sp. z o. o .” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, jest informowany
o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
a. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, a w przypadku laureata Nagrody Głównej również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL ( a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody i nie należy do grona osób o których mowa w
paragrafie 3 ust. 9 i 10, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/pl/regulaminy/,
b. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał Zgłoszenia, które zostało wylosowane, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 4.
3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust.1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeporwadzanie procedu weryfikacji i wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
4. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda przechodzi na pierwszą osobę z Listy Rezerwowej. W przypadku, gdy pierwsza osoba z Listy Rezerwowej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda przechodzi na drugą osobę z Listy Rezerwowej. W przypadku, gdy druga osoba z Listy Rezerwowej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Do osób z listy rezerwowej postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy kontakt z pierwszą osoba listy rezerwowej następuje następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez laureata tj. nie później niż do 15 grudnia 2015 r., kontakt z drugą osobą z listy rezerwowej następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody przez laureata i pierwszą osobę z listy rezerwowej, ale nie później niż 4 stycznia 2016 r.
5. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w Zgłoszeniu (m.in. odebranie przez inną osobę).
6. Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte), w szczególności w związku
z postanowieniami §7 ust. 6 bądź podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami §4 ust. 15.
7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego zakupu, traci on prawo
do Nagrody.
8. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych
w §4, w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego błędnego, bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §3 ust. 9-10 bądź osobie, która nie ukończyła 18 lat w chwili dokonywania Zgłoszenia, traci ona prawo do nagrody.
10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Laureat nie może żądać wymiany Nagrody na inną.

§ 9 Termin wydania Nagród
1. Nagrody w Loterii wysyłane są laureatom przesyłką kurierską do dnia 1 lutego 2016 r. na adres wskazany przez laureata zgodnie z §8 ust. 2.
2. Wydanie Nagrody Głównej następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m.st.Warszawa, chyba, że strony ustalą inaczej.

§ 10 Opodatkowanie Nagród
Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361). Przyznana nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona laureatowi, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród
i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co laureat wyraża zgodę.
§ 11 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 15 lutego 2016 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami- w sieci Intermarché - reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loteriiwyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
6. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).
7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
8. Wydanie wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 800 174 902, gdzie Uczestnik może dowiedzieć się o koszcie wysłania SMS (koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora). Infolinia czynna jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Załącznik nr 1– Komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami” w sieci Intermarché
Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Audioteksowej "Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami" w sieci Intermarché KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami" w sieci Intermarché Nr sms 70 966 Prefiks: NESTLE OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczecia loterii NESTLE: Rozpoczynamy 12.11.2015 r. Loteria pow.18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin loterii dostepny od 12.11.2015 r. na www. uniqueone.pl
OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII: 12.11-25.11.2015 r.
Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia
NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Loteria powyzej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN
NESTLE: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria powyzej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN
NESTLE: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony. Loteria powyzej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku wysłania nieprawidłowej treści
LOTERIA: Wyslane zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria powyzej 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl
ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII - sms wysłane po 25 listopada 2015 r.
Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu LOTERII
NESTLE: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 25.11.2015 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl