Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria zdrapkowa MAKRO

 Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria zdrapkowa MAKRO”

 

§ 1 

Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą  „Loteria zdrapkowa MAKRO” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3

 Wskazanie organu wydającego zezwolenie,

obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich halach MAKRO Cash and Carry Polska S.A., w punkcie MAKRO Cash and Carry Polska S.A w Słupsku (łącznie określane jako „sklepy MAKRO”, „MAKRO”) oraz Sklepie internetowym MAKRO ONLINE Sklep dla biura dostępnym pod adresem www.makro.pl/biuro-online (określanym jako „Sklep internetowy MAKRO”).
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 21 listopada 2017 r. i kończy się ostatecznie w dniu 20 kwietnia 2018 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej uprawniający do otrzymywania innego dowodu udziału w grze w postaci zdrapki trwa od 21 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (dalej: „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, oraz niniejszego Regulaminu.
 7. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

7.1.   Karta MAKRO – karta umożliwiająca dokonywanie zakupów w MAKRO uzyskana zgodnie z procedurami określonymi przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A bądź numer klienta widniejący na fakturze w systemie dostaw;

7.2.   Uczestnik – posiadacz Karty MAKRO, który spełnił łącznie wymagania uczestnictwa opisane w § 4 Regulaminu.

 1. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii, zgodnie
  z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
 2. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer Karty MAKRO, jaką się posługuje podczas dokonywania zakupu (w przypadku zakupu w systemie dostaw numer klienta widniejący na fakturze).
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.
 5. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 

Zasady prowadzenia Loterii

 1. Loteria obejmuje następujące produkty sprzedawane w zgrzewkach: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry, Fanta Orange, Fanta Shokata, Fanta Malinna, Sprite, Kinley, Kropla Beskidu, Kropla Délice, w Okresie promocyjnym (dalej „Produkty Promocyjne”). Dokładna lista Produktów Promocyjnych w tym ze wskazaniem liczby Produktów Promocyjnych znajdujących się w zgrzewce stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zakup Produktów Promocyjnych poza Okresem promocyjnym nie uprawnia do udziału w Loterii.
 2. Uczestnikiem Loterii staje się podmiot, który w Okresie promocyjnym:

a)      dokonana jednorazowo zakupu 2 (słownie: dwóch) dowolnych zgrzewek Produktów Promocyjnych w MAKRO lub Sklepie internetowym MAKRO

b)     odbierze w kasie MAKRO / w przypadku zakupu w systemie dostaw odbierze od kierowcy dostarczającego towar i dowód zakupu / w przypadku zakupu w Sklepie internetowym MAKRO dołączoną do zamówienia zdrapkę promocyjną, z uwzględnieniem postanowień ust. 9 (dalej „ Zdrapkę”);

c)      zachowa Zdrapkę.

 1. Zdrapka jest wydawana po dokonaniu zakupów (po wydaniu dowodu zakupu). W przypadku opcji zakupu w dostawie, Zdrapka wydawana jest w momencie dostarczenia zamówionych towarów wraz z dowodem zakupu. W sytuacji dokonania zwrotu zamówionego towaru w trakcie dostawy, Zdrapka nie jest wydawana zgodnie z trybem opisanym w zdaniu drugim, a wydawana jest dopiero w momencie dostarczenia faktury korekty do tego zamówienia, pod warunkiem, że spełnione są wymagania opisane w Regulaminie Loterii, nie upłynął termin opisany w ust.7 poniżej i nie wyczerpał się nakład Zdrapek do tego czasu. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym MAKRO Zdrapka wydawana jest do zamówienia wraz z dowodem zakupu.
 2. Jeżeli osoba obsługująca kasę MAKRO lub kierowca dostarczający towar  w opcji dostaw nie wyda Uczestnikowi Zdrapki, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o prawo  otrzymania Zdrapki zaraz po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu dowodu zakupu.

W przypadku nie wydania Zdrapki przy zakupie w Sklepie internetowym MAKRO, Uczestnik powinien złożyć reklamację wiadomością e-mail związaną z brakiem Zdrapki na adres biuro.online@makro.pl (szczegóły opisane w ust.5 poniżej).

 1. Po odejściu od kasy/ odebraniu zamówionego towaru i dowodu zakupu w systemie dostaw Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Zdrapki w późniejszym okresie. Uczestnik odbierający towar w systemie dostaw kwituje odbiór zdrapki na kopii faktury, po potwierdzeniu odbioru Zdrapki roszczenia z tytułu wydania zdrapki wygasają (poza przypadkami dotyczącymi wad fizycznych Zdrapek dyskwalifikujących je z Loterii, a leżących po stronie Organizatora).W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym MAKRO w przypadku braku Zdrapki w paczce z zakupionym w Okresie Promocyjnym towarem, Uczestnik ma 2 dni robocze od odebrania paczki od kuriera dostarczającego zamówienie na wysłanie e-maila z reklamacją związaną z brakiem Zdrapki na adres biuro.online@makro.pl (tytuł wiadomości e-mail: LOTERIA ZDRAPKOWA MAKRO_ZDRAPKA). W przypadku próby nadużycia (próby nieuzasadnionego wyłudzenia Zdrapki) Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii/ pozbawić prawa do Nagrody.
 2. W celu uzyskania wyniku gry Uczestnik powinien usunąć ścieralną warstwę ochronną z pola gry na Zdrapce (pola zdrapkowego), na którym pod warstwą ścieralną znajduje się informacja o wygranej nagrodzie rzeczowej wraz z określeniem jej rodzaju lub też braku wygranej. W polu zdrapkowym może znajdować się jedno z 7 (słownie: siedmiu) oznaczeń:

1)      „WYGRAŁEŚ PUSZKĘ COCA-COLA” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 a);

2)       „WYGRAŁEŚ BOMBKĘ COCA-COLA” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 b);

3)       „WYGRAŁEŚ KOC COCA-COLA” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 c);

4)       „WYGRAŁEŚ CZAPKĘ COCA-COLA” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 d);

5)       „WYGRAŁEŚ iPAD” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 e);

6)       „WYGRAŁEŚ iPHONE” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 f);

7)       „NIE WYGRAŁEŚ  GRAJ DALEJ” oznacza, iż Uczestnik nie wygrał żadnej nagrody w Loterii.

 1. Zdrapki wydawane są:
  1. W przypadku zakupu w MAKRO w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (tj. za zakupu dokonane ww. Okresie promocyjnym) albo do wyczerpania ich nakładu.
  2. W przypadku Uczestników, kupujących w systemie dostaw, Zdrapki wydawane są w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (za zakupy dokonane w tym okresie).Zdrapki są dostarczone (o ile nie wyczerpał się ich nakład) wraz z najbliższą dostawą z zamówionym towarem najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zmówienia.
  3. W przypadku Uczestników kupujących w Sklepie internetowym MAKRO, Zdrapki wydawane są w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (za zakupy dokonane w tym okresie). Zdrapki są dostarczone w następnym dniu roboczym (o ile nie wyczerpał się ich nakład) wraz z zamówieniem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu Zdrapek przewidzianego w niniejszej Loterii. Organizator przewidział nakład 300 000 (słownie: trzysta tysięcy ) szt. Zdrapek.

 1. W  Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Zdrapki. Zdrapki podrobione, przerobione,

zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a        także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek  z Nagród przewidzianych w Regulaminie.

 1. Każdy Uczestnik Loterii może brać udział w Loterii dowolną ilość razy. Z tytułu zakupu wielokrotności Produktów Promocyjnych w ramach jednego zakupu tj. np. 4 zgrzewek (2 x 2 zgrzewki) Uczestnikowi przysługują z tytułu tego zakupu 2 Zdrapki. Jednak maksymalnie z tytułu jednego zakupu wielokrotności Produktów Promocyjnych Uczestnik może otrzymać maksymalnie 6 Zdrapek. Z dodatkowym zastrzeżeniem, że w danym dniu Okresu promocyjnego dany Uczestnik może otrzymać maksymalnie 6 (słownie: sześć) Zdrapek - pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są wymogi określone w Regulaminie, w szczególności, o których mowa w § 4 ust. 2. Oznacza to, iż np. jeśli Uczestnik z tytułu pierwszego zakupu w danym dniu Okresu promocyjnego otrzymał 6 Zdrapek (zakupił 6 x 2 zgrzewki Produktów Promocyjnych), podczas dokonywania kolejnych zakupów w tym dniu Okresu promocyjnego nie ma prawa do otrzymania kolejnych Zdrapek. Przez Uczestnika w tym przypadku rozumie się dany numer Karty MAKRO.
 2. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych i uprawnia do otrzymania Zdrapki jeśli spełnia wymagania określone w Regulaminie.
 3. W razie utraty lub zniszczenia Zdrapki Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. W celu odbioru nagrody Uczestnik Loterii musi zachować Zdrapkę, postanowienia paragrafów następnych stosuje się odpowiednio.
 5. Unikalny kod alfanumeryczny Zdrapki, składa się z 8 (słownie: ośmiu) znaków.

 

§ 5 

Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 312 239,25zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i 25/100) brutto. W Loterii przewidziano 142 025 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć) nagród.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)    Puszka napoju Coca-Cola Zero (0,2 l) o  wartości 1,50 zł  (słownie: jeden złoty i 50/100) brutto. Organizator przewidział 100.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) nagród w postaci puszek napoju Coca-Cola Zero w Loterii;

b)    Bombka Coca-Cola o  wartości 1,23 zł  (słownie: jeden złoty i 23/100) brutto. Organizator przewidział 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) nagród w postaci bombek Coca-Cola Zero w Loterii;

c)    Koc Coca-Cola  o  wartości 19,58 zł  (słownie: dziewiętnaście złotych i 58/100) brutto. Organizator przewidział 1.000 (słownie: tysiąc) nagród w postaci koca Coca-Cola w Loterii;

d)   Czapka Coca-Cola  o  wartości 24,85 zł  (słownie: dwadzieścia cztery złote i 85/100) brutto. Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) nagród w postaci czapek Coca-Cola w Loterii;

e)    iPad Mini 4 o wartości  2 100,05 zł  (słownie: dwa tysiące  sto złotych 05/100) brutto. Organizator przewidział 15 (słownie: piętnaście) nagród w postaci iPad Mini 4 w Loterii;

f)    iPhone 8 o wartości  3 339, 85 zł  (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 85/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 371,00 zł. Łączna wartość nagrody to 3 710,85 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dziesięć złotych i 85/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) nagród w postaci iPhone 8 w Loterii.

 1. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 3. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 4. W przypadku, gdy zwycięzcą Loterii jest przedsiębiorca (firma) inny niż wskazany w pkt 7, dodatkowa kwota, o której mowa w § 5  ust. 2 pkt f) przekazana jest zwycięzcy przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazanego przez zwycięzcę zgodnie ze wzorem Oświadczenia (odpowiednio stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu). Zwycięzcy zobowiązani są dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody – według właściwych dla nich zasad - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W sytuacji, gdy zwycięzcą jest osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361) kwota, o której mowa w § 5 ust. 2  pkt f) jest pobrana przez Organizatora jako płatnika na poczet ww. podatku.
 6. Nagrody opisane w ust. 2 pkt e) występują w następujących kolorach: 5 x Space Grey, 5x Silver, 5x Gold. Kolor przyznanej nagrody jest wybierany losowo i Uczestnik nie ma prawa wyboru koloru nagrody bądź żądania wydania nagrody w innym kolorze.
 7. Nagrody opisane w ust. 2 pkt f) występują w następujących kolorach: 4 x Space Grey, 3x Silver, 3x Gold. Kolor przyznanej nagrody jest wybierany losowo i Uczestnik nie ma prawa wyboru koloru nagrody bądź żądania wydania nagrody w innym kolorze.

 

§ 6 

Miejsce, termin, warunki wydawania nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Zwycięzcy, którzy spełnili wymagania określone w Regulaminie mogą odebrać nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a),b),d) w Dziale Kas i Obsługi Klienta MAKRO (dalej „DKiOK”) w terminie od 21 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt c) odebrać można w  DKiOK w terminie od 4 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
 1. Warunkiem otrzymania nagród opisanych w ust. 1 powyżej jest przekazanie Zdrapki z polem zdrapkowym z informacją o wygranej,  upoważniającej do odbioru ww. nagród przez Zwycięzcę pracownikowi DKIOK.
  1. Warunkiem otrzymania nagród opisanych w §5 ust.2 pkt e)-f),  jest :

a)      skontaktowanie się z infolinią Organizatora najpóźniej do 22 stycznia 2018 r pod numerem telefonu 22 549 30 60 w godzinach pracy infolinii, tj. w dni robocze od 09:00 do 17:00 i przekazanie Kodu Zdrapki oraz danych z Karty MAKRO/ albo numeru klienta, widniejącego na dokumentach zakupu w systemie zakupów dostaw. Na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Oznacza to, iż infolinia jest nieczynna w soboty, niedziele i święta;

b)       dostarczenia oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w §3 ust. 12 oraz potwierdzającego, iż zwycięzca jest Uczestnikiem Loterii spełniającym wymagania określone w Regulaminie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie www.makro.pl, www.makro.pl/biuro-onlinewww.makro-bonusy.pl i stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu (w ramach Oświadczenia Zwycięzcy Nagrody Rzeczowej);

c)      dostarczenie oryginału Zdrapki z polem zdrapkowym, na którym widnieje informacja o wygranej do Organizatora z wygrywającym Kodem przekazanym podczas rozmowy, o której mowa w  §6 ust. 3. pkt a) a; 

d)      dostarczenie kopii Karty Klienta MAKRO z widocznym nr Klienta oraz imieniem i nazwiskiem na Karcie MAKRO, w przypadku Karty Przyjaciela MAKRO z widocznym numerem Karty (w przypadku zakupu w MAKRO lub sklepie internetowym MAKRO) bądź kopii faktury z widocznymi danymi wystawcy faktury oraz numerem klienta nadanym w systemie dostaw w przypadku klientów dokonujących zakupów w tej opcji.

 1. Zwycięzca nagrody opisanej w §5 ust.2. pkt e)-f) może skontaktować się z infolinią począwszy od 21 listopada 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem poleconym (lub osobistego doręczenia) na adres Organizatora: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w §6 ust. 3. pkt a) powyżej, danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody,  o których mowa w ust. 3 pkt b)- e). O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z §6 ust. 3. pkt a) powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. Wyniki ogłaszane w zakresie nagród opisanych w §5 ust.2 pkt e)-f) są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, bądź w postaci trzech pierwszych cyfr numer NIP, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po kompletnym zakończeniu procedury weryfikacji. Lista zwycięzców dostępna jest na www.makro.pl, www.makro.pl/biuro-onlinewww.makro-bonusy.pl.
 3. W razie powzięcia wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad udziału w Loterii, Organizator może wystąpić do laureata nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt e)-f) do 9 lutego 2018 r. o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienie laureata do dokonywania zakupów w MAKRO Cash and Carry Polska S.A bądź złożenia oświadczeń potwierdzających nienaruszanie postanowień Regulaminu przez laureata. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody. Dokumenty te nie mogą wpłynąć również później niż z upływem 10 dni roboczych od przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Organizator kontaktuje się z laureatem telefonicznie, podejmując do 3 prób kontaktu.
 4. W przypadku nieudanej próby połączenia z laureatem w przypadku opisanym w ust.6 powyżej traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca informowany jest na początku rozmowy.
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 7. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach, może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi jednak być kompletne i czytelne, własnoręcznie podpisane przez laureata (osobę uprawnioną do jego reprezentacji zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi).
 8. Przesłanie Zdrapki, naruszającej postanowienia Regulaminu, oznacza niespełnienie warunku udziału/wydania nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z prawa do nagrody.
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Termin wydania nagród

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom – zwycięzcom.
 2. Nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a)-d) można odebrać w DKIOK w terminie do 31 stycznia 2018 r. Warunkiem odebrania nagrody jest pozostawienie  pracownikowi DKiOK Zdrapki z polem zdrapkowym zawierającym informację o rodzaju nagrody oraz złożenie podpisu na liście przedstawionej przez pracownika DKiOK zwierając w niej informację o numerze Karty MAKRO/numerze klienta w systemie dostaw widniejącym na fakturze dostarczonej z daną Zdrapką, odebranej nagrodzie (zgodnie z treścia pola zdrapkowego) oraz złożeniu podpisu w dedykowanym polu.
 3. Nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt e)-f) wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w Oświadczeniu Zwycięzcy Nagrody Rzeczowej po przejściu pozytywnie procedury weryfikacji najpóźniej do 9 marca 2018 r. (przez co rozumie się ostateczny termin nadania przesyłki z nagrodą).

 

§ 8 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Loterii mogą być zgłaszane do dnia 30 marca 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria zdrapkowa MAKRO - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii oraz wzór Oświadczenia, stanowiący do niego załącznik, dostępny jest na www.makro.pl, www.makro.pl/biuro-onlinewww.makro-bonusy.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora Uczestnika.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-183, przy al. Krakowskiej 61.
 5. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 8. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
 9. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 10. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 11. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).
 12. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii.
  Wystąpienia przez Uczestnika z wnioskiem cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i prawa do ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres makro@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii »Loteria zdrapkowa MAKRO«” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu.
 13. W niniejszym Regulaminie, na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Oznacza to, iż infolinia jest nieczynna w soboty, niedziele i święta.
 14. Wygraną odebrać w imieniu zwycięzcy może również inna osoba, pod warunkiem, że przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Zwycięzcy Nagrody Rzeczowej

 

Załącznik nr 1 – LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

nr artykułu (subsys)

MU

Nazwa artykułu

12377

4.0

COCA COLA NAP.4X1L GAZ

23324

24.0

COCA COLA ZERO 24X200ML PU

30133

9.0

COCA COLA 9X1,5L PET

30138

9.0

FANTA ORANGE 9X1,5L PET

30141

18.0

@COCA COLA NAP. 500ML GAZ

30154

9.0

COCA COLA ZERO 9X1,5L

30980

9.0

SPRITE 9X1,5L

42340

24.0

COCA COLA 24X200ML PU

53172

4.0

COCA COLA NAP. 4X500ML

92418

12.0

KROPLA BESKIDU 12X750ML N/G

103637

6.0

KROPLA BESKIDU 6X1,5L NGAZ

103756

6.0

KROPLA BESKIDU 6X1,5L GAZ

153121

12.0

KROPLA BESK.WODA 12X330ML NGAZ

153122

12.0

KROPLA DELICE 12X330ML GAZ

157341

24.0

SPRITE 24X200ML PU

157342

24.0

FANTA ORANGE 24X200ML PU

157668

6.0

KROPLA BESK.WODA 6X750ML NGAZ

157669

6.0

KROPLA DELICE 6X750ML GAZ

164317

12.0

SPRITE 12X1L

164318

12.0

FANTA ORANGE 12X1L

164319

12.0

COCA COLA NAP. 12X1L

164321

12.0

COCA COLA ZERO 12X1L

166022

12.0

KINLEY TONIC 12X1L

166024

12.0

COCA COLA CHERRY 12X1L

172056

12.0

FANTA MALINNA 12X1L

172062

12.0

@FANTA MALINNA 12X500ML

172063

12.0

COCA COLA LIME 12X1L

172064

12.0

FANTA SHOKATA 12X1L

172065

9.0

COCA COLA LIME 9X1,5L

172066

12.0

@COCA COLA LIME 12X500ML

172067

12.0

@FANTA SHOKATA 12X500ML

174335

6.0

KROPLA DELICE 6X1L

174358

4.0

COCA COLA 4X1,5L PET

175270

24.0

KINLEY TONIC 24X250ML BT

175271

24.0

COCA COLA ZERO 24X250ML BT

175272

24.0

FANTA ORANGE 24X250ML BT

175273

24.0

COCA COLA 24X250ML BT

175274

24.0

SPRITE 24X250ML BT

175451

24.0

COCA COLA LIME 24X330ML PU

201778

24.0

FANTA ORANGE 330ML PU

201779

24.0

SPRITE 330ML PU

520851

12.0

@SPRITE NAP.500ML GAZ

520862

24.0

COCA COLA NAP.24X330ML GAZ PU

520889

12.0

@KROPLA BESK. WODA 500ML GAZ

520890

12.0

@KROPLA BESK.WODA 500ML NGAZ

520913

12.0

@FANTA NAP.500ML ORANGE GAZ

544749

12.0

COCA COLA CHERRY NAP.12X500ML

589086

24.0

COCA COLA CHERRY 24X330ML PU

594181

12.0

@COCA COLA ZERO NAP.500MLGAZ

602402

24.0

COCA COLA ZERO NAP.24X330ML

189843

24.0

KINLEY BIT.LEMON 24X250ML BT

189844

24.0

KINLEY GING.ALE 24X250ML BT

189845

24.0

KINLEY MOJITO 24X250ML BT

189847

24.0

COCA COLA LIME 24X250ML BT

189846

9.0

FANTA SHOKATA 9X1,5L


 

Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIE DLA ZWYCIĘZCY NAGRODY RZECZOWEJ

- Część dla osób fizycznych

W związku z wygraną Nagrody Rzeczowej w  Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria zdrapkowa MAKRO” podaję dane wymagane do wydania nagrody.  

Potwierdzam, iż zgodnie z  Regulaminem, nie  jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora.

 

Potwierdzam, że spełniam wszystkie wymagania opisane w Regulaminie Loterii.

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Numer Karty MAKRO/ numer klienta w systemie dostaw widniejący na fakturze

 

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Imię i nazwisko widniejące na Karcie MAKRO/ klienta w systemie dostaw widniejące na fakturze

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Imię i nazwisko

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

…………………………………………...……………………………………………………

Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość*

…………………………………………...……………………………………………………

Numer PESEL (w razie braku – adres zamieszkania, datę urodzenia, obywatelstwo)*

…………………………………………...………………………………………………………

Numer telefonu

 

*dotyczy wyłącznie laureata nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt f)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIE DLA ZWYCIĘZCY NAGRODY RZECZOWEJ

- Część dla osób prawnych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

W związku z wygraną Nagrody Rzeczowej w  Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria zdrapkowa MAKRO” podaję dane wymagane do wydania nagrody.  

Potwierdzam, iż zgodnie z  Regulaminem, nie  jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora.

Potwierdzam, że spełniam wszystkie wymagania opisane w Regulaminie Loterii.

 

…………………………………………...………………………………………………………

Numer Karty MAKRO/ numer klienta w systemie dostaw widniejący na fakturze

 

 

…………………………………………...………………………………………………………

Imię i nazwisko widniejące na Karcie MAKRO/ klienta w systemie dostaw widniejące na fakturze

 

Wnoszę o przekazanie dodatkowej  kwoty przypisanej do nagrody przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany poniżej*

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -  _ _ _ _ -  _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 (numer rachunku bankowego)

 

Dane posiadacza rachunku*: .……………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Ulica, numer domu/mieszkania  

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Kod pocztowy, miejscowość

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

Województwo

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

NIP**

 

…………………………………………...……………………………………………………………...…………………………………………...….

REGON**

…………………………………………...………………………………………………………

Numer telefonu

 

 

Zgodnie z art.20 Ustawy o grach hazardowych w celach ewidencjonowania wypłaconych i wydanych wygranych należy wskazać adres siedziby przedsiębiorcy.  Jeśli adres wydania wygranej ma być inny niż adres siedziby należy złożyć osobne oświadczenie zawierające adres dostarczenia nagrody. W przypadku braku dodatkowego oświadczenia nagroda zostanie wysłana na adres wskazany w treści oświadczenia.

*Wymóg wskazania rachunku bankowego nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

**dotyczy wyłącznie laureata nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt f)