Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Zakręć się wokół nagród od Nestlé

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„Zakręć się wokół nagród od Nestlé”

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Zakręć się wokół nagród od Nestlé” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późń. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci Intermarche.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 12 listopada 2019 r. i kończy się ostatecznie 10 kwietnia 2020 r.
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 12 listopada 2019 r. i kończy się 25 listopada 2019 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji - wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów, działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału
  w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32 oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników SCA PR Polska sp. z o.o. ul. św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o ktrych mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późń. zm.).
 2. Loterią objęte są produkty marek Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nescore, Caro, napoje Nesquik, batony Lion, batony Kit Kat, wafle Princessa, wafle Nesquik, Nestlé Aero, After Eight, Smarties, Jojo, Winiary, Maggi, Nesvita, Gerber, Bobo Frut dostępne w sklepach sieci Intermarche (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”), których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Loteria nie dotyczy mlek początkowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 12 listopada 2019 r. i trwa do 25 listopada 2019 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która w Okresie Promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto w sklepie sieci Intermarche (potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym);

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer  70 966 o treści SMS-a: Nestle.numer z paragonu.

 1. Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym, że ich zgłoszenie zostało przyjęte do Loterii i bierze udział w losowaniu nagród dziennych opisanych w § 5 ust.2 pkt a oraz pkt b oraz nagrody głównej opisanej w § 5 ust.2 pkt c. Treść komunikatu: „NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu nagród dziennych oraz nagrody głównej. Zachowaj paragon. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl”.
 3. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalanego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu, prawidłowemu, zwycięskiemu zgłoszeniu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter w treści SMS’a.
  1. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 12 listopada 2019 r. i trwa do 25 listopada
   2019 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
  3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 nagrodę dzienną w postaci bonu opisaną w § 5 ust. 2 pkt a, 1 nagrodę dzienną w postaci mimi projektora opisaną w § 5 ust. 2 pkt b, oraz 1 nagrodę głowną opisaną w § 5 ust. 2 pkt c. Jednakże z zastrzeżeniem, iż z jednego adresu zamieszkania mogą wygrać maksymalnie cztery osoby.
  4. Posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych
   na wielokrotność kwoty 20,00 zł brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń
   z tytułu tego paragonu.
   1. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
   2. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
   3. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20,00 zł brutto bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20 zł brutto;

5)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 12 lisopada 2019 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych
  do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 30 stycznia 2020 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 3. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 4. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 89.679,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 57 (słownie: pięćdziesiąt siedem) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Dzienna w postaci bonu do sieci Intermarche na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 42 (słownie: czterdzieści dwie) Nagrody Dzienne w całej Loterii, po 3 nagrody w każdym dniu trwania Okresu Promocyjnego.
  2. Nagroda Dzienna w postaci projektora marki Excelvan o wartości 185,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 14 (słownie: czternaście) Nagród Dziennych w całej Loterii, po 1 nagrodzie w każdym dniu trwania Okresu Promocyjnego.
  3. Nagroda Główna w postaci samochodu Hyundai Kona o wartości 74.600,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych i 00/100) brutto oraz dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na refundację podatku od nagrody w wysokości: 8.289,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii. Łączna wartość Nagrody Głównej to 82.889,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100 ).
  4. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości bonu w gotówce.
   1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
   2. Szczegóły dotyczące realizacji bonów towarowych znajdują się na bonach towarowych bądź w dokumentacji przekazanej z bonami.
   3. Organizator zobowiązuje się do rozliczenia ewentualnych zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.
 2. Losowania Nagród Dziennych, opisanych § 5 ust. 2 pkt a oraz pkt b odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Losownia Nagród Dziennych z danego dnia Okresu Promocyjnego, tj. Zgłoszenia, które zostały prawidłowo przesłane w danym dniu trwania Okresu Promocyjnego od godziny 00:00:00 do godziny 23.59:59, odbywają się w terminie do 3 dni liczonych od dnia,
  w którym Uczestnik dokonał Zgłoszenia (np. losowanie nagród dziennych z dnia 12 listopada odbywa się do dnia 15 listopada 2019 r.).
 3. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskich zgłoszeń do Nagród Dziennych, opisanych § 5 ust. 2 a pkt oraz pkt b, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.
 4. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A
  w Warszawie w dniu 29 listopada 2019 r. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie Promocyjnym. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało
  od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też zgłoszeń rezerwowych), a losowanie jest powtarzane. 
 5. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia do Nagrody Głównej, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.
 6. W przypadku wystąpienia podejrzeia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
  Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Organizator podejmuje kontakt z laureatem na numer, z którego laureat dokonał zgłoszenia
  w ciągu 2 dni roboczych od przypisania nagrody do zgłoszenia (Nagrody Dzienne) lub wylosowania zgłoszenia (Nagroda Główna). W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „Loteria Nestle w Intermarche: Witaj w X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem Zgloszenia z tego numeru w loterii „Zakrec sie wokol nagrod od Nestle” w sieci Intermarche. Organizator Unique One sp. z o. o . Regulamin: www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy, w którym nastąpi ostatnia próba kontaktu). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 2. Laureaci Nagród Dziennych opisanych w § 5 ust. 2 pkt a oraz pkt b zobowiązani są do przesłania do Organizatora wiadomości e-mail na adres: loteria.intermarche@uniqueone.pl, w temacie wpisując „Laureat Loterii – Zakręć się wokół nagród od Nestlé, w ciągu 5 dni roboczych od kontkatu telefonicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, w której to wiadomości przesyłają w formie skanu lub zdjęć dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 4.
 3. Laureat Nagrody Głównej jest zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 4 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty
  te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprwadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 4. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1, potwierdza swój udział
  w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Informowany jest również o konieczności przesłania do Organizatora, skanu/zdjęć lub oryginałów w zależności od rodzaju wygranej nagrody:
 5. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, a w przypadku laureata Nagrody Głównej również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adres zamieszkania) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii oraz złożeniem oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2019 poz. 1115), zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/ w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii;
 6.  oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia.
  1. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.
  2. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w § 4,
   w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
  3. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
  4. W przypadku, gdy laureat nagrody nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Dziennej lub Nagrody Głównej, nagroda przechodzi na pierwszego laureata rezerwowego.
   W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, przechodzi ona na drugiego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
  5. Do laureatów rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio,  
   z tym zastrzeżeniem, iż kontakt obejmuje łącznie 3 dni robocze, pierwszy kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureta, kontakt z drugim laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawdo nagrody przez laureata i pierwszego laureata rezerwowego, kontakt następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy laureat rezerwowy.
  6. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata
   o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w § 4 ust. 16.
  7. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w w ust. 10 powyżej i § 4 ust. 16, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni (data nadania) od dnia otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
  8. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nie uprawnionemu
   do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
  9. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  10. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
  11. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
  12. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 ze zm.), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy
   o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 13 marca 2020 r., w dni robocze w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody Dzienne w Loterii opisane w § 5 ust. 2 pkt a oraz pkt b wysyłane są laureatom przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 28 lutego 2020 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata zgodnie z § 7 ust. 4.
 2. Wydanie Nagrody Głównej w postaci samochodu następuje poprzez wydanie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, przedmiotowe dokumenty, wysyłane są laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 13 marca 2020 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata zgodnie z § 7 ust. 4. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m.st. Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi zwycięzca.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospoltej Polski.

 

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 27 marca 2020 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Zakręć się wokół nagród od Nestlé - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteria.intermarche@uniqueone.pl,
  która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY
  w części dedykowanej Loterii. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847). Odbiór zaświadczenia, o kórym mowa powyże, a także samej wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii.
 7. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
  1. Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).

c)      W odniesieniu do danych osobowych laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) oraz § 14 ust. 6 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe laureatów zostaną przekazane operatorowi pocztowemu, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem
  lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych.

Załącznik nr 2 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Zakręć się wokół nagród od Nestlé”.

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Laureata.

 

Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych

L.p.

Produkt

1

NESCAFE DOLCE GUSTO Lungo 16 kaps. 112g

2

NESCAFE DOLCE GUSTO Latte Macchiato 16 kaps. 3x194.4g

3

NESCAFE DOLCE GUSTO Cappucino 16 Cap 3x186,4g

4

NESCAFE DOLCE GUSTO Nesquik Chocolate 16 kaps. 256g

5

NESCAFE DOLCE GUSTO Cortado Espresso Macchiato 16Cap 3x100

6

NESCAFE DOLCE GUSTO Cafe Au Lait 16Cap 3x160g

7

NESCAFE DOLCE GUSTO Grande 16Cap 3x128g

8

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Intenso 16Cap 3x112g

9

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Barista 16 kaps. 112g

10

NESCAFE CLASSIC 200g

11

NESCAFE CLASSIC Jar 6x220g PL

12

NESCAFE CLASSIC 100g

13

NESCAFE CLASSIC 50g

14

NESCAFÉ CLASSIC Bez Kofeiny 100g

15

NESCAFE 3in1 CLASSIC torba 18(10x16.5g)

16

NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 200g

17

NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 100g

18

NESCAFE 3in1 Brown Sugar torba 18 (10x16.5g)

19

NESCAFE AZERA Americano 100g

20

NESCAFE 2in1 torba 10x8g

21

NESCAFE GOLD Jar Signature 200g

22

NESCAFE GOLD Jar Signature 100g

23

NESCAFE GOLD ESPRESSO Original 12x95g

24

NESCAFE GOLD ESPRESSO Intenso 12x95g

25

NESQUIK Instant Cocoa 6x200g

26

NESQUIK Instant Cocoa 6x600g

27

NESCORE Puszka 260g

28

CARO ORIGINAL Puszka 200g

29

NESQUIK Instant Cocoa 6x400g

30

NESCAFE GOLD Crema Słoik 6x200g

31

NESCAFE 3in1 Strong torba 18(10x17g)

32

NESC 3in1 Choco Hazelnut Bag 18(10x16g)N1CZ

33

PRINCESSA Zebra 37g I30 N1 PL

34

NESQUIK Finger 20g I32 N1 PL

35

PRINCESSA LONGA Kokosowa 44gI28 N1 PL

36

PRINCESSA LONGA Orzechowa 49gI28 PL

37

PRINCESSA LONGA Mleczna 45gI28 PL

38

PRINCESSA Orzechowa 37g I30 N1 PL

39

PRINCESSA Kokosowa 36g I30 N1 PL

40

PRINCESSA Mleczna 37g I30 N1 PL

41

PRINCESSA Klasyczna 41g

42

PRINCESSA Brownie 37g

43

LION White 40x42g LT

44

LION Standard 40x42g N1 PL

45

LION Peanut 40g I40 N1 PL

46

LION Black White 40g

47

LION 2GO CHOCO 33g

48

LION 2GO PEANUT

49

KIT KAT CHUNKY White 40g I36 PL

50

KIT KAT CHUNKY 36x40g N3 PL

51

KIT KAT CHUNKY Salted&Caramel

52

KIT KAT CHUNKY Peanut Butter36x42gN3PL

53

KIT KAT POP CHOC 140g

54

KIT KAT Single 24x45g N2 PL

55

KIT KAT Ruby

56

KIT KAT 4F Dark 41,5g

57

KIT KAT Matcha 41,5g

58

NESTLE AERO Milk 24g

59

SMARTIES Folded Box 36x38g N3 XG

60

JOJO Zakręcone Pianki 90g

61

JOJO Marshmallow 86g I24 PL

62

AFTER EIGHT Classic 200g

63

Princessa Słony Karmel 31g

64

LION Latte 40g

65

Princessa Cytrynowa 33g

66

NESQUIK Instant Cocoa 6x600g

67

NESQUIK Instant Cocoa 6x400g

68

WINIARY Galaretka Truskawkowa 71g

69

WINIARY Galaretka Cytrynowa 71g

70

WINIARY Galaretka Wiśniowa 71g

71

WINIARY Galaretka Agrestowa 71g

72

WINIARY Galaretka Poziomkowa 71g

73

WINIARY Galaretka Malinowa 71g

74

WINIARY Galaretka Brzoskwiniowa 71g

75

WINIARY Galaretka Jagodowa 47g

76

WINIARY Galaretka Przezroczysta Winogronowa 71g

77

WINIARY Galaretka z Pianką Truskawkowa 72g

78

WINIARY Galaretka z Pianką Owoce Leśne 72g

79

WINIARY Galaretka z Pianką Cytryna 72g

80

WINIARY Kisiel Poziomkowy z Cukrem 77g

81

WINIARY Kisiel Wiśniowy z Cukrem 77g

82

WINIARY Kisiel Malinowy z Cukrem 77g

83

WINIARY Kisiel Cytrynowy z Cukrem 77g

84

WINIARY Kisiel Truskawkowy z Cukrem 77g

85

WINIARY Kisiel Żurawinowy z Cukrem 77g

86

WINIARY Kisiel Pomarańczowy z Cukrem 77g

87

WINIARY Kisiel Instant Truskawkowy z Babką Płesznik 27g

88

WINIARY Kisiel Instant Wiśniowy z Żurawiną 27g

89

WINIARY Kisiel Instant Owoce Leśne z Czarnym Bzem 27g

90

WINIARY Budyń Czekoladowy z cukrem 63g

91

WINIARY Budyń Śmietankowy z cukrem 60g

92

WINIARY Budyń Waniliowy z cukrem 60g

93

WINIARY Budyń Malinowy z cukrem 60g

94

WINIARY Budyń Bananowy z cukrem 60g

95

WINIARY Budyń Truskawkowy z c ukrem 60g

96

WINIARY Budyń Czekoladowy bez cukru 38g

97

WINIARY Budyń Śmietankowy Bez Cukru 35g

98

WINIARY Budyń Waniliowy bez cukru 35g

99

NESVITA Płatki Owsiane Truskawka 45g

100

NESVITA Płatki Owsiane Jabłko 46g

101

NESVITA Płatki Owsiane Malina 45g

102

WINIARY Ketchup Lagodny 10x560g PL

103

WINIARY Ketchup Pikantny 10x560g PL

104

WINIARY Sos Czosnkowy 8x350ml PL

105

WINIARY Sos Tatarski 8x350ml PL

106

WINIARY Sos Jalapeno 8x350ml PL

107

WINIARY Sos Tatarski 250ml I6 N6 PL

108

WINIARY Sos Chrzanowy250ml I6 N5 PL

109

WINIARY Sos Czosnkowy 250ml I6 N5 PL

110

WINIARY Sos Azjatycki 8x250ml PL

111

WINIARY Sos Texicana 8x250ml PL

112

WINIARY Rosól Wolowy 120g I16 N4 PL

113

WINIARY Rosól Drobiowy 120g I16 N4 PL

114

WIN BulDrobZieleAngLiscLaur 120gI16N2 PL

115

WINIARY Bulion Warzywny 120g I16 N1 PL

116

WINIARY Kostka Miesna 60g I20 N1 PL

117

WINIARY Kostka Miesna 120gI16 N4 PL

118

WINIARY Bulion Grzybowy Borowik 60gI20PL

119

WINIARY Bulion Warzywny 60g I20 N1 PL

120

WINIARY Rosól Drobiowy 60g I20 N1 PL

121

WINIARY Rosól Drobiowy 180g I16 PL

122

KOGUTEK Rosól Drobiowy 108g I16 N1 PL

123

WINIARY Bulion Wolowy 160g I6 PL

124

WINIARY Bulion Drobiowy 160g I6 PL

125

JAK U MAMY Zupa Ogórkowa 42g I30 PL

126

JAK U MAMY Zupa Pieczarkowa 44g I22 PL

127

JAK U MAMY Zupa Brokulowa 49g I30PL

128

JAK U MAMY Zupa Borowikowa 44g I25 PL

129

WINIARY Barszcz CzerInstant170gI10N1PL

130

WINIARY RodzinnaZupa Zalewajka 76g I22PL

131

WINIARY Zupa Rodzinna Grzybowa 70g I22PL

132

WINIARY Zupa Fasolowa 63g I25 PL

133

WINIARY Barszcz CzerExpress60g I30 N1 PL

134

WINIARY Barszcz Bialy 66g I30 N3 PL

135

WINIARY Krupnik Polski 59g I25 N2 PL

136

WINIARY Zupa Grochowa 75g I25 N5 PL

137

WINIARY Zurek 49g I30 N3 PL

138

WINRodzinnaZupaBarszcz Bialy 92g I18N1PL

139

WINIARY ZupaRodzinnaGrochówka70g I22N1PL

140

JAKUMAMYBarszczCzerEsencjonalny 35gI35PL

141

WINIARY JAKM Zurek Razowy 33g I22 PL

142

JAK U MAMY Zupa Cebulowa 31g I28 PL

143

WINIARY Krupnik Zupa ZKaszaJagl16x95g PL

144

WINIARY Grochowa ZupaZKaszaJeczm15x93gPL

145

WINIARYPieczarkowaZupaZKszJeczm 18x75gPL

146

SMZPGrochowa z Grzankami 21gI30 N1PL

147

SMZP Pomidorowa Z Makaronem 16gI26 N1PL

148

WINZupaInstantRosólZKuryZMak 12gI26PL

149

SMZPA Zurek Z Grzankami 13gI30 N1 PL

150

SMZP Barszcz Czer Z Grzankami16gI30 N1PL

151

SMZP PieczarkowaZGrzankami14gI30 N1 PL

152

SMZP Serowa Z Grzankami 16gI30 N1 PL

153

WINZupaInstantPomiZMakaronem17gI26PL

154

WINZupaInstZurekZGrzankami15gI30 PL

155

WINZupaGrochowaInstantZGrzankami22gI30PL

156

WIN Zupa InstantBarszcz Czerwony13gI40PL

157

WINDANIEW5MINUTSpagBolonskie 61gI8 PL

158

WINIARY DANIEW5MINUTSpagBolognese57gI8PL

159

WIND5MStreetFoodMakWSosieCurry51gI8PL

160

WIND5MStreetFoodOrietalnyKuskus60gI8PL

161

WIND5MStreetFoodMakSojZImb54gI8PL

162

WIND5MStreetFoodMakSlKwasny54gI8PL

163

WINIARY MajonezDekoracyjny 400mlI8 N3 PL

164

WINIARY MajonezDekoracyjny 700mlI6 N4 PL

165

WIN Majonez DekoracyjnyButelka 8x350mlPL

166

WINIARY Majonez Dekoracyjny 250ml I6N1PL

167

JARZYNKA Przyprawa Uniwersalna 200gI10PL

168

ZIARENKA SMAKU Uniwersalne 200gI8 N6 PL

169

WINPrzyprawaUniwersalnaDoMies200gI10PL

170

WINIARY Przyprawa Plyn 1000g I6 PL

171

MAGGI Przyprawa W Plynie 200g I20 N2 PL

172

WINIARY Przyprawa Plyn 210g I20 N2 PL

173

PMSNA Soczysta Karkówke Z Zmn 30g I32 PL

174

PMSNA SoczysteSkrzydelkaZMiodem28gI32 PL

175

POMYSL NA Soczyste Zeberka 28g I32 PL

176

PMSNASoczystyKurczakCzosIZiolami30gI32PL

177

POMYSL NA Papirus Pomidorowy 24,4g I34PL

178

PMSNAKlopsiki WSosie PoBolonsku 37gI32PL

179

PMSNA Steki ZKarkówki SosTymian 44gI32PL

180

PMSNAKotletSchabSosZielonyPieprz44gI32PL

181

WIN KaszottoPeczakSosBuraczany 6x248g PL

182

POMYSL NA Kurczaka Smi Ziol 30g I25 N5PL

183

PMSNAKurczakaWSosie Serowym 28g I25 N1PL

184

POMYSL NA Spag Po Bolonsku 44g I27 N2 PL

185

POMYSLNA Spaghetti Carbonara 34g I30N1PL

186

POMYSLNA Zapiekanke Z Szynka 35gI22 N3PL

187

POMYSL NA Chlopski Garnek 40g I18 N1 PL

188

POMYSL NA Serowy Garnek 34g I20 N1 PL

189

POMYSL NA Rybe Smi Koper 32g I22 N2 PL

190

WIN KaszottoPeczakSosBorowikowy6x232g PL

191

WIN KaszottoPeczakSosJarmuzCzos 6x233gPL

192

POMYSL NA Papirus Czosnk 23,7g I34KCPL

193

POMYSL NA PapirusPomidorowy 24,4gI34KCPL

194

PMSNAMakaronZZielonymiWarzywami35gI22 PL

195

PMSNAMakZPomaranczowymiWarzywami42gI18PL

196

WINIARY RisottoGrzyboweParmezan 6x215gPL

197

WINIARY PomiPaprykowe Risotto 6x220g PL

198

SOS ITALIA 4 Sery 37g I27 N1 PL

199

SOS ITALIA Bolonski 46gI25 N3 PL

200

SOSITALIA Neapolitanski 48gI25PL

201

WINIARY Sos Pieczeniowy Ciemny 30g I35PL

202

WINIARY Sos Pieczeniowy Jasny27gI35 N1PL

203

WINIARY Sos Grzybowy 28g I37 N1 PL

204

WINIARY Sos Pomidorowy 33g I37 N1 PL

205

WINIARY Sos Pieczarkowy 30g I35 N1 PL

206

WINIARY JAK U MAMYSosBorowikowy33gI20PL

207

SOS ITALIA Pieczarkowo-Serowy 29g30N1PL

208

WINIARYJAK UMAMYSos Mysliwski 30gI22N1PL

211

Mleko Nan Optipro 2 350g

212

Mleko Nan Optipro 3 350g

213

Kaszka Ml-Ryz.5owoc 230g 9mc

214

Kaszka Ml-Ryz 3owoce 230g 6mc

215

Kaszka Ryzowa Z Banan.180g 4mc

216

Kaszka Ml-Ryz.Trusk.230g 6mc

217

Kaszka Ml-Ryz.Morela 230g 4mc

218

Kaszka Ml-Ryz.Banan 230g 4mc

219

Kaszka Ml-Ryz.Malin.230g 4mc

220

Misiowy Jogurc.Malin4x100g 6mc

221

Misowy Jogurc.Jagod.4x100g 6mc

222

Kleik Kukurydziany 160g 4mc

223

Odzywka/Niemow.Sinlac 500g 4mc

224

Kaszka Ryzow.Malin.180g 4mc

225

Misiowy Des.Ml/Czek.4x100g 8mc

226

Misi.Des.Mlecz/Wanil4x100g 6mc

227

Kasz.Ml-Ry-Ku-Ba-Ja-Mor.230g9m

228

Kleik Ryzowy 160g

229

Mleko Nan Optipro 2 800g

230

Mleko Nan Optipro 3 800g

232

Kaszka Ml-Ryz Kakao 230g

233

Kaszka Ryz.Jabl.I Grusz.180g

234

Kaszka Ml-Ryz.Jablko 230g

235

Kasz.Ml.Ryz.Gruszka 230g

236

Mleko Nan Optipro 4 800g

237

Mleko Nan 2 Optipro Plus 800g

238

Mleko Nan 3 Optipro Plus 800g

240

Miskopty 180g

241

Kaszka 5 Zboz Z Lipa 250g 6mc

242

Kaszka Ml-Ryz.Jab-Wisnia 230g

243

Kaszka Ml-Ryz.Mor-Sliw.230g 4m

244

Kaszka Ml-Ryz.Trus-Jag.230g 6m

245

Kaszka Mleczna Manna 250g

246

Kasz.Ows.Pszen.Ze Sliw.250g

247

Mleko Nan Pro Ha 3 400g

248

Mleko Nan Optipro 5 800g

249

Deser Jogolino Truskaw.4x100g

250

Kaszka Ml-Ryz.Wanilia 230g

251

Kaszka Ryzowa Waniliowa 180g

252

Nestle Kasz Pszen Owsiana 250g

254

Mleko Little Steps 3 600g

255

Sinlac B/Cukru 300g

256

Mleko Little Steps 2 600g

257

Zupa Jarzynowa 125g 4mc

258

Sok March-Jablk-Ban.300ml 12mc

259

Sok 100% Wieloowocowy 300ml

260

Zupa Pomid.Z Ind.+Ryz.190g 8mc

261

Indyk W Pomid.Z Warz.19og 6mc

262

Warz.Z Delik.Schabem 190g 8mc

263

Risotto Z Indyk+Warz.250g 12mc

264

Zupka Pomid.Z Ryz.250g 12mc

265

Spaghetti Z Kurczak.190g 8mc

266

Warz.Z Cielec.I Klus.190g 8mc

267

Jarzynki Z Cielecina 125g 5mc

268

Warzyw.Z Kurcz+Kasza250 12-36m

269

Banany 125g 4mc

270

Sok Jab-Mar-Morela 300ml 6mc

271

Sok Jab-Mal-Win-Aron.300ml 6mc

272

Sok Jabl-Malin-Win.300ml 4 Mc

273

Sok Winog-Jabl-Jag.300ml 4mc

274

Delik.Jarzynki Z Krol.125g 5mc

275

Kurczak W Potr.Z Jerz.190g 6m

276

Zupa Jarzynowa Z Ciele190g 5mc

277

Sok Banan-Mar-Jab 300ml 5mc

278

Suszone Sliwki 125g 4mc

279

Sok Jablkowo-Marchw.300ml 4mc

280

Deser Jabluszka 125g 4mc

281

Gerber Gruszki Williamsa 125g

282

Des.Jablka Banany Z Twaroz.190

283

Des.Owocowy Krem Z Jogurt.190g

284

Doremi Rybka Z Mar/Gr/Klu.250g

285

Rybk.Z.Ziem.Cukin+Brok.190g

286

Wios.Zup.Z Ind.I Kop.6mc 190g

287

Dom Zupa Kalaf.Z Krol.8mc 190g

288

Wolow.Po Staropolsku 10mc 190g

289

Deser Jab-Ban-Man.Pl.Owsia.190

290

Delikatne Jarzynki 125g

291

Sok Jab/March/Brzos.300ml

292

Indyk Z Dynia I Ziemn.125g

293

Des.Jabl/Trusk/Les.Jag.190g

294

Marchewka Z Ziemniakami 125g

295

Tubka Jablko Ban.Trus.90g

296

Tubka Jablko Brzoskwinia 90g

297

Tubka Jablko Gruszka 90g

298

Tubka Jablko Jagody Ban.90g

299

Tubka Jablko Morela 90g

300

Tubka Jablko Mango 90g

301

Leczo Z Kluseczk.I Mozzar.190g

302

Des.Tubka Jab-Ban-Win.Musl.90g

303

Des.Tubka Jab-Ana-Ban-Musl.90g

304

Des.Tubka Gru-Ban-Mal.Mus 90g

305

Tubka Jab.Grusz.Mal.Jagod.90g

306

Deser Mango Bio Organic 90g

307

Dynia&Slod.Ziem.Organ.Bio 125g

308

Deser Jabl.Burak Bio Org.125g

309

Deser Jabl.Jagod.Bio Org.125g

310

Nektar Jablko-Gruszka 300ml

311

Zupa Jarzyn Z Krol.125g

312

Marchewka 125g

313

Deser Tubk.Grusz.Susz.Sliw.90g

314

Deser Jabl.Malina Bio Org.125g

315

Deser Jablko Bio Organic 90g

316

Smakowita Rybka Z Warzyw.190g

317

Schab Z Sliw.W Warzyw.190g

318

Delikatny Indyk 80g

319

Obiad Z.Gr.Br-Cuk-Org.Bio 125g

320

Deser Tubka Gruszka Bio 90g

321

Marchew&Sl.Ziemn.Org.Bio 125g

322

Tubka Jablko Sliwka March.90g

323

Tubka Jablko Dynia Morela 90g

324

Zupka Krupn.Z Cielec.190g 8mc

325

Jarzynki Z Lososiem 125g 5mc

326

Warz.Z Ryba W Sos.Pomid.190g

327

Des.Jabl.March.Winogr.125g

328

Des.Krem Jab.Susz.Sliwk.125g

329

Des.Jablko Banan 125g

330

Spaghetti Po Bolonsku 250g

331

Kaszka Jecz.Z Klops.W Pom.250g

332

Sok Jablkowy 200ml

333

Sok Jablko Winogrona 200ml

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii Audioteksowej „Zakręć się wokół nagród od Nestlé”

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „Zakręć się wokół nagród od Nestlé”

Nr sms 70 966

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

NESTLE: Wez udzial w loterii od 12.11.2019r. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl od 12.11.2019r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 12 - 25 listopada 2019 r.

Treść zwrotna dla osób zgłaszających się

NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu nagród dziennych oraz nagrody głównej. Zachowaj paragon. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl
z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

NESTLE: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony.Loteria dla os. pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

NESTLE: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 25 listopada 2019 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

NESTLE: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 25.11.2019 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 WZÓR OŚWIADCZENIA

 

 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

„Zakręć się wokół nagród od Nestlé”

 

 

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę
do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w regulaminie loterii.

 

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ PARAGON FISKALNY, Z TYTUŁU KTRÓEGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

 

*UZUPEŁNIA WYŁĄCZNIE LAUREAT NAGRODY GŁÓWNEJ

¹ Uzupełnia Laureat Nagródy Głównej, który wybrał nagrodę w postaci gotówki, w takiej sytuacji nie należy wskazywać adresu

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Zakręć się wokół nagród od Nestlé” i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Zakręć się wokół nagród od Nestlé”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

Oświadczenie dla Laureata Nagrody Głównej

 1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 poz. 1115), a także  że jestem/nie jestem* członkiem rodziny ani bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 12 wyżej wskazanej ustawy.
 2. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska / wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej  za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

*  niepotrzebne skreślić