Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci TESCO

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci TESCO”

 

§ 1

Nazwa Loterii

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą „Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci TESCO” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2

Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych,  zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3

Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci TESCO, z wyłączeniem sklepu internetowego e-TESCO.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2015 r. i kończy się ostatecznie w dniu 27 października 2015 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2015 r. i trwa do 22 lipca 2015 r.
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.

 

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
 2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz firmy Nestle Polska S. A., z siedzibą w Warszawie, 02-678, 
  przy ul. Szturmowej 2.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców 
  i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
 5. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 7. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.

 

§ 4

Zasady prowadzenia loterii

 

 1. W Loterii biorą udział produkty Nestle, których lista znajduje się na stronie internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl, w zakładce TESCO oraz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi” .
 2. Udział w Loterii mogą brać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe 
  na terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne, jako konsument w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2015 r. i trwa 
  do 22 lipca 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 2, która w okresie od dnia 9 lipca 2015 r. do 22 lipca 2015 r. spełni łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):
  1. dokona w sklepie sieci TESCO jednorazowo zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za kwotę min. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto. Zakup wyżej wymienionych Produktów Promocyjnych musi być potwierdzony jednym dowodem zakupu – paragonem fiskalnym;
  2. zachowa oryginał dowodu zakupu – paragon fiskalny;
  3. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości  tekstowej SMS, wysłanej na numer 70816 w treści wpisując: NESTLE.numer 
   z paragonu (np.: NESTLE.123456);

albo

dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału do Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl , poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie, zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami, tak aby znalazły się w nim co najmniej następujące dane: numer z paragonu, numer telefonu Uczestnika;

 1.  wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii.

(dalej „Zgłoszenie”).

 1. Koszt wysłania SMS-a wynosi 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania SMS-a ponoszą Uczestnicy Loterii.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie w formie SMS, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na stronie internetowej następuje poprzez wyświetlenie komunikatu Organizatora.
 3. O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora.
 4. Do Loterii dany paragon można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą  wielokrotnie ten sam paragon, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie danego paragonu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie o treści: NESTLE.1234, Nestle.1234, nestle.1234, nEsTle.1234 itp.
 5. Przesłanie większej liczby numerów z paragonów w jednym Zgłoszeniu traktowane 
  jest jako 1 (jedno) Zgłoszenie. Zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do Zgłoszenia numer 
  z paragonu.
 6. Dokonanie zakupów na wielokrotność kwoty 20,00 zł brutto na jednym paragonie nie uprawnia do dokonania kilku Zgłoszeń z tytułu tego paragonu.
 7. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 9 lipca 2015 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 22 lipca 2015 r. o godz. 23:59:59.
 8. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne.
 9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer Organizatora.
  1. Dowód zakupu (paragon fiskalny) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:
   1. paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

 

 1. paragon jest czytelny, nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości 
  co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny czy stanowi połączenie dwóch różnych paragonów;
 2. w liście zakupów na paragonie powinno być słowo, skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych, Uczestnik powinien potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
 3. wartość zakupów Produktów Promocyjnych na jednym paragonie wynosi minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100);
 4. data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 00:00:00 w dniu 9 lipca 2015 r.
 5. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, 
  w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, 
  że Uczestnik jest uprawniony do wysłania dowolnej liczby  Zgłoszeń, pod warunkiem, 
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, nie będą one uwzględniane w Loterii. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do strony Loterii, dokonywania Zgłoszeń lub podejmuje inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony Loterii. Organizator może wykluczyć tego Uczestnika i wykluczyć dokonane przez niego Zgłoszenia z Loterii.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie , Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii, a  laureata pozbawić prawa do nagrody. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 24 sierpnia 2015r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 11 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 9. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. Treść komunikacji SMS stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. Na potrzeby Loterii za dowód zakupu, paragon poczytuje się tylko paragon fiskalny.

 

§ 5

Pula nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi  34  942 ,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 85 (słownie: osiemdziesiąt pięć) szt.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagrodą Dzienną I stopnia jest rower trekkingowy o wartości 1 599 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 14 (słownie: czternaście) Nagród Dziennych I stopnia w Loterii, po jednej w każdym losowaniu dziennym.
  2. Nagrodą Dzienną II stopnia jest bon towarowy 
   o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100), do zrealizowania w sieci TESCO. Organizator przewidział po 5 (słownie: pięć) szt. Nagród Dziennych II stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 70 (słownie: siedemdziesiąt) szt. Nagród Dziennych II stopnia w całej Loterii.
  3. Nagrodą Główną jest kwota 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z świadczeniem pieniężnym w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznaczonym na refundację podatku od wygranej.

 

 1. Nagrody otrzymane w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 2. Zasady korzystania z bonów towarowych określone są na stronie internetowej www.tesco.pl

 

§ 6

Zasady przyznawania Nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników

 

 1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, ramach którego wygenerowano ID numerze 2153.W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
  1. Losowania Nagród Dziennych odbywają się począwszy od 10 lipca, 
   2015r. do 23 lipca 2015r. W losowaniach losowana jest 1 Nagroda Dzienna I stopnia i 5 Nagród Dziennych II stopnia. W losowaniach biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu poprzedzającym losowanie, tj. np. w losowaniach w dniu 14 lipca 2015 r. biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu 13 lipca 2015 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. Z tym zastrzeżeniem, że losowania spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych :
   1. 10 lipca 2015 r. (piątek) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 
    11 lipca 2015 r. (sobotę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 12 lipca  2015  r. (niedzielę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, odbywają się w poniedziałek 13 lipca 2015r.

 

 1. 17 lipca 2015 r. (piątek) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 
  18 lipca 2015 r. (sobotę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 19 lipca  2015  r. (niedzielę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, odbywają się w poniedziałek 20 lipca 2015r. 

Oznacza to, iż w poniedziałki odbywają się 3 losowania (uwzględniając postanowienia ust.3), zgodnie z następującą kolejnością: losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w piątek, losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w sobotę i losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w niedzielę.

 1. W trakcie losowań, losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej znajduje się 5 kolejno wylosowanych osób rezerwowych do Nagród Dziennych II  stopnia. W trakcie losowania Nagrody Dziennej I stopnia losowana jest również jedna osoba rezerwowa. Nagroda przekazana jest, zgodnie z kolejnością wylosowania, laureatowi z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli laureat z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, traci prawo do Nagrody w Loterii 
  lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. W przypadku niespełnienia wymagań i warunków określonych w Regulaminie przez laureatów i wyczerpaniu listy laureatów z Listy Rezerwowej , Nagrody przyznane tym laureatom pozostają do dyspozycji Organizatora.
 2. Jeden Uczestnik (tj. osoba legitymująca się danym numerem PESEL lub danym adresem e-mail  lub numerem telefonu) może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Dzienną I stopnia i 1 Nagrodę Dzienną II stopnia w Loterii.
 3. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się 23 lipca 2015r. jako ostatnie, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 9 lipca do 22 lipca 2015r. W trakcie losowania Nagrody Głównej losowana jest również jedna osoba rezerwowa. Nagroda przekazana jest,  laureatowi z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii 
  lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli laureat z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, traci prawo do Nagrody w Loterii 
  lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl w zakładce TESCO, po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych 
z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182,z późn. zm.).  Administratorem danych osobowych jest  Organizator Unique One Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania oraz ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii.

 

§ 8

Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureat Nagrody informowany jest  telefonicznie na numer, 
  z którego dokonał Zgłoszenia bądź który wskazał w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w dniu losowania lub w ciągu trzech następnych dni roboczych. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia, wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia bądź wskazano w wylosowanym Zgłoszeniu, z prośbą o skontaktowanie się 
  z Organizatorem najpóźniej w następnym dniu roboczym. Jeżeli laureat tego nie uczyni, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „LOTERIA NESTLE: Prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z Organizatorem najpóźniej w dniu X w godz. 9-17. Organizator Unique One Sp. z o.o.”, gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1, jest proszony 
  o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:

 

 1. Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, a w przypadku laureata Nagrody Głównej dodatkowo dane do wydania nagrody, w postaci danych osobowych i numeru rachunku bankowego bądź adresu na który Organizator ma przekazać Nagrodę Główną,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”  udostępnionego na stronie internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl w zakładce TESCO.
 2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 4;
 3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską 
  na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, 
  w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza 
  to rezygnację z Nagrody.
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu                              (np.przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 5. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków wydania Nagrody lub nie można się 
  z nim skontaktować, Nagroda przechodzi na laureata z Listy Rezerwowej zgodnie z kolejnością ich wylosowania. Laureat z Listy Rezerwowe informowany jest o tej okoliczności najpóźniej 17 sierpnia 2015r. W przypadku, gdy laureat z Listy Rezerwowej nie spełni warunków uczestnictwa, wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  Postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się do każdego odpowiednio., z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a wiadomość SMS wysłana jest drugiego dnia podejmowania prób kontaktu.

 

 1. Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienia oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte), w szczególności w związku z postanowieniami §6 ust.4 bądź podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami §4 ust.18.
 2. Przesłanie przez laureata paragonu niespełniającego wymagań określonych w §4, w szczególności paragonu nieczytelnego błędnego, bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §3 ust. 7 lub 8, Zwycięzca taki traci prawo do nagrody.
 4. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 5. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną.
 6. Przesłanie przez Uczestnika/laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w §4 bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powoduje niespełnienie przez Uczestnika/laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
 7. Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką kurierską wysłaną na koszt Organizatora do dnia 14 września 2015 r. zgodnie z danymi wskazanymi w Oświadczeniu przez laureata. Nagroda Główna wydawana jest zwycięzcy zgodnie z jego wyborem przelewem/przekazem do dnia 14 września 2015r.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 5 października 2015 r., przy czym decyduje data nadania (data stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci TESCO - reklamacja” i  powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  3. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  4. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
   do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  5. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii 
  w siedzibie Organizatora (Unique One Sp. z o.o. 02-726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23).
 2. Regulamin i Oświadczenie dostępne są również na www.zyjzdrowoisportowo.pl w zakładce TESCO oraz na www.uniqueone.pl.
 3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator kontaktuje się z laureatem tylko i wyłącznie na potrzeby loterii audioteksowej.
 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 6. Kontakt z Organizatorem, o którym mowa w § 8 ust.1 następuje pod numerem Organizatora 22 549 3003 i możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9.00-17.00.
 7. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 800 174 902, gdzie Uczestnik może dowiedzieć się o koszcie wysłania SMS (koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora). Infolinia czynna jest codziennie w dni robocze od poniedziałku 
  do piątku w godzinach 8.00-18.00.
 8. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej 
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612).
 9. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator może odesłać oryginał paragonu, na koszt Organizatora, pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji.
 10. Załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 11. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku 
  do piątku. 

 

Załącznik nr 1 Komunikacja SMS

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed datą rozpoczęcia loterii

NESTLE: Loteria rozpoczyna sie 9.07.2015r. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.zyjzdrowoisportowo.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII:                     09.07-22.07.2015 r.

Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia

NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria powyzej 18 lat.SMS/0,62 zl zVAT.Organizator: Unique One Sp.z o.o.Regulamin: www.zyjzdrowoisportowo.pl

Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN

NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria powyzej 18 lat.SMS/0,62 zl zVAT.Organizator: Unique One Sp.z o.o.Regulamin: www.zyjzdrowoisportowo.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

NESTLE: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony.Loteria powyzej 18 lat.SMS/0,62 zl zVAT.Organizator:Unique One Sp.z o.o.Regulamin:www.zyjzdrowoisportowo.pl

Treść zwrotna w przypadku wysłania nieprawidłowej treści

NESTLE: Wyslane zgloszenie jest nieprawidlowe.Loteria powyzej 18 lat.Koszt SMS/0,62 zl zVAT.Organizator: Unique One Sp.zo.o.Regulamin: www.zyjzdrowoisportowo.pl

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII - sms wysłane po 22 lipca 2015 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do loterii

NESTLE: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 22.07.2015 r.Zapraszamy do kolejnych promocji.Organizator: Unique One Sp.z o.o.Regulamin: www.zyjzdrowoisportowo.pl

KOMUNIKATY DODATKOWE - opcje

Zbliżający się koniec

NESTLE: To ostatnie dni loterii.Kup jednorazowo produkty promocyjne Nestle za min.20zl w sieci TESCO, zachowaj paragon. Wyslij SMS o tresci: NESTLE.nr z paragonu na 70816 (0,62zl z VAT). Przyjmowanie zgloszen do 22.07.2015r. Loteria powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.zyjzdrowoisportowo.pl

SMS w trakcie

NESTLE: Kup jednorazowo produkty promocyjne Nestle za min. 20zl w sieci TESCO, zachowaj paragon.Wyslij SMS o tresci: NESTLE.nr z paragonu na 70816 (0,62zl zVAT). Atrakcyjne nagrody czekaja!Przyjmowanie zgloszen do 22.07.2015r.Loteria powyzej 18 lat.Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.zyjzdrowoisportowo.pl

 

 

Załącznik nr 2 Lista Produktów Promocyjnych

<

AFTER EIGHT Classic 200g

AFTER EIGHT Classic 400g

BLUMIS Lody Jablko Truskawka 5000ml PL

BON PARI Original 90g

BON PARI Super Kwaśne 90g

BON PARI Vitamin C 90g

BUKIET WARZYW Zupa Brokułowa 63g

CARO ORIGINAL Puszka 200g

CORTINA Lody Classic 95ml I28 N1 XE

CORTINA Lody Tiramisu 95ml N1 I28 PL

CORTINA Lody Toffi 95ml I28 N2 XE

DANIE W 5MINUT Makaron z Sosem Pieczarkowy 50g

DANIE W 5MINUT MakaronGulaszKub 50g

DANIE W 5MINUT Puree Bekon 51g

DANIE W 5MINUT Puree GrzCebKub 57g

DANIE W 5MINUT Spaghetti Napoli 55g

DANIE W 5MINUT Spaghetti po Bolońsku 57g

DOMOWA KUCHNIA Bulion Pieczarkowy z Maślaną Nutą 60g

DOMOWA KUCHNIA Bulion z Grzybami Leśnymi 60g

DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Warzywny 120g

DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Warzywny 60g

DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Wołowy 120g

DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Wołowy 180g PR30g

DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Wołowy 60g

JAK U MAMY Biały Barszcz z Grzybami 40g

JAK U MAMY Zupa Borowikowa 45g

JAK U MAMY Zupa Ogórkowa 44g

JAK U MAMY Zupa Pieczarkowa 45g

JAK U MAMY Żurek Na Wędzonce 46g

JOJO Kwaśne Wężyki 90g

JOJO Marshmallow 86g BEST SELLER*

JOJO Marshmallow Kaczki 80g

JOJO Misie 90g

JOJO Party 180g

JOJO Super Cola 80g

JOJO Zakręcone Pianki 90g

KAKTUS Kisiel Instant Cytryna z Limonką 30g

KAKTUS Kisiel Instant Polewka Z KAKTUSA 30g

KAKTUS Kisiel Instant Truskawka z Żurawiną 30g

KAKTUS LdWodne CytrynaJabłko 45ml I46 PL

KAKTUS LdWodne MP(9x45ml) PR45mlGR I6 PL

KAKTUS Lody 45ml I46 PL

KIT KAT 4 Paluszki 45g

KIT KAT CHUNKY 40g BEST SELLER*

KIT KAT CHUNKY Double Caramel 42g

KIT KAT CHUNKY Peanut Butter 42g

KIT KAT CHUNKY White 40g

KIT KAT CHUNKY Xtra Break 48g

KIT KAT Ld RozekWanKakao MP6(4x100ml) X2

KIT KAT Lody Czekolada Ciastko 450mlI6PL

KIT KAT Lody Czekolada Ciastko 5000mlPL

KIT KAT Lody Rozek Kakaowy 110ml I24 PL

KIT KAT POP CHOC 140g

KOGUTEK Bulion Warzywny 108g

KOGUTEK Rosół Drobiowy 108g

KOSTKA DO SMAKU Drobiowa 60g

KOSTKA DO SMAKU Warzywna 60g

KOSTKA DO SMAKU Wołowa 60g

LION Biały 42g

LION Lody Rozek 110ml I24 PL

LION Lody Rozek MP6(4x100ml) FR

LION Peanut 40g

LION Standard 2 Pack 60g BEST SELLER*

LION Standard 42g BEST SELLER*

MAGGI Przyprawa w Płynie 200g

MAGGI Przyprawa w Płynie 960g

MANHATTAN Ld Pdw Wanilia 1400ml I6 N3PL

MANHATTAN Ld Pina Colada 1400ml I6 PL

MANHATTAN Ld TruStracciatella1400ml I6PL

MANHATTAN Ld Wanilia Czek 1400ml I6 N2XE

MANHATTAN Ld YL Jogurt Tru 1300ml I6 PL

MANHATTAN Ld YL JogurtAnanas1300ml I6 PL

MANHATTAN Ld YL JogurtWisnia 1300mlI6 PL

MANHATTAN LdWanTruskawkowe 1400mlI6 N1XE

MANHATTAN Lody Czek Karm Orz 1400mlI6 PL

MANHATTAN Lody Margarita1400ml I6 PL

MANHATTAN Lody Mojito 1400ml I6 PL

MANHATTAN Lody Mojito 5000ml PL

MANHATTAN Lody Smi Jagoda 1400ml I6 PL

MANHATTAN Lody Smi Waniliowe 28x85ml PL

MANHATTAN Lody SunnyOrange 1400ml I6 PL

MOE Ld Bezowe Z Sosem Z CzerPorz5000mlPL

MOE Ld Cnch BlackForestCherry 900ml I6XE

MOE Ld Cnch Bourbon Vanilla 900ml I6N2XE

MOE Ld Cnch Maple Walnuts 900ml I6 N2 XE

MOE Ld Cnch Strawberry Cream 6x900ml XE

MOE Ld Conched Choc Chip 900ml I6 N2 XE

MOE Ld Creme Brulee 900ml I6 N2 XE

MOE Ld Dojrzała Wiśnia Śmi 5L PL

MOE Ld Pistache WhiteChocolate850ml I6DE

MOE Ld Smi Z Orzechami Nerkowca 5000mlPL

MOE Ld Vanilla Chocolate 900ml I6 DE

MOE Lody Cappuccino 900ml I6 XE

MOE Lody Espresso Krokant 5000ml PL

MOE Lody Koko Czek z Nugatem 5000ml PL

MOE Lody Krem Truskawkowy 5000ml PL

MOE Lody Śmi Z Leśnymi Jagodami 5L PL

MOE MACAO IC JoghWaldfrucht 20x105ml XE

MOE MACAO Lody Migdalowe 120ml I20 XE

MOE MACAO Lody Wanilia 120ml I20N1 DE

MOEVENPICK Ld BlackForestChry 120mlI24PL

MOEVENPICK Ld KlonowoOrzechowe 5000ml PL

MOEVENPICK Ld Maple Walnuts 120ml I24 PL

MOEVENPICK Lody ChocolateChips 5000ml PL

MOEVENPICK Lody Waniliowe 5000ml PL

MOEVENPICK Sorbet Cytrynowy 5000ml PL

MOEVENPICK Sorbet Malinowy 5000ml PL

NESCAFE 2in1 Display 10(28x10g)

NESCAFE 2in1 Tor (10x10g)

NESCAFE 2in1 Torba (20x10g)

NESCAFÉ 3in1 BROWN SUGAR display 17g

NESCAFÉ 3in1 BROWN SUGAR torba (10x17g)

NESCAFÉ 3in1 CLASSIC display 18g

NESCAFÉ 3in1 CLASSIC torba (10x18g)

NESCAFÉ 3in1 CLASSIC torba (20x18g)

NESCAFE 3in1 Strong Bag (10x18g)

NESCAFE 3in1 Strong Bag (20x18g)

NESCAFE 3in1 StrongDspl10(28x18g)

NESCAFE Barista Puszka 100g

NESCAFE Cappuccino Original (8x13g)

NESCAFE Cappuccino Vanilla (8x13g)

NESCAFÉ CLASSIC 100g

NESCAFÉ CLASSIC 200g

NESCAFÉ CLASSIC 50g

NESCAFÉ CLASSIC Bez Kofeiny 100g

NESCAFÉ CLASSIC paczka 300g

NESCAFÉ CLASSIC Paluszek 2g

NESCAFÉ CLASSIC Saszetka 75g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cafe Au Lait 16 kaps 160g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cappuccino 16 kaps. 200g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Chococino 16 kaps. 270g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cortado Espresso Macciato 16 kaps. 100,8g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Barista 16 kaps. 120g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Intenso 16 kaps. 128g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Grande 16 kap 128g

NESCAFE DOLCE GUSTO Ice Cappucino 16 kaps. 216g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Latte Macchiato 16 kaps. 194g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Lungo 16 kaps. 112g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Nesquik 16 kaps. 256g

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Nestea Lmn 16 kaps. 96g

NESCAFÉ ESPIRO 200g

NESCAFÉ ESPRESSO paluszek (1,8gx25)

NESCAFÉ ESPRESSO puszka 100g

NESCAFÉ GOLD 100g

NESCAFÉ GOLD 200g

NESCAFÉ GOLD Crema 200g

NESCAFÉ GOLD INTENSE 200g

NESCAFÉ GOLD paluszek 2g

NESCAFÉ GOLD saszetka 75g

NESCAFÉ GREEN BLEND 100g

NESCAFE Intenso 100g

NESCAFE Intenso 200g

NESCAFE Latte Machiatto(8x15g)

NESCAFE SENSAZIONE 200g Zalando

NESCAFE SENSAZIONE Crema Paluszek 2g

NESCAFÉ SENSAZIONE Cremé paczka 300g

NESCAFÉ Sensazione Cremé saszetka 75g

NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 100g

NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 200g

NESCORE paczka180g

NESCORE Puszka 100g

NESCORE Puszka 260g

NESLR Ld Torcik Truskawkowy 110ml I24 XE

NESQUIK Budyń Czekoladowy Bez Cukru 38g

NESQUIK Budyń Waniliowy Bez Cukru 35g

NESQUIK Finger 20g

NESQUIK Ld Kakao Waniliowe 43ml I46PL

NESQUIK Lody Kakao Wanilia 450ml I6 RO

NESQUIK Lody Kakaowo Waniliowe 5000ml PL

NESQUIK Lody MP(8x43ml) I6 PL

NESQUIK OPTISTART InstCocoa 200g

NESQUIK OPTISTART InstCocoa 400g

NESQUIK OPTISTART InstCocoa 600g

NESQUIK Paluszek 20g

NESTEA Lody Wodne Cytryna 99ml I24 PL

NESTLÉ AERO Mleczno-Biały 35g

NESTLÉ AERO Mleczny 35g

NESTLE Ld Jagodowo Smietankowe 5000ml PL

NESTLE Ld Wanilia Porzeczka 5000ml N1 PL

NESTLE Lody Bakaliowe 5000ml N1 PL

NESTLE Lody Cafe Latte 5000ml PL

NESTLE Lody Czekoladowe 5000ml N1 PL

NESTLE Lody Jablko Wisnia 5000mlN1PL

NESTLE Lody Jogurtowe 5000ml PL

NESTLE Lody Karmeleon 5000ml PL

NESTLE Lody Kokosowe 5000ml PL

NESTLE Lody KokosowoWisniowe 5000ml PL

NESTLE Lody Mieta PlatkiCzek 5000ml PL

NESTLE Lody Orzech Laskowy 5000ml PL

NESTLE Lody Pistacjowe 5000ml PL

NESTLE Lody Smak Gumy Balonowej 5000mlPL

NESTLE Lody Smietankowe 5000ml PL

NESTLE Lody Stracciatella 5000ml XE

NESTLE Lody Sun On The Beach 5000ml XE

NESTLE Lody Sunny Orange 5000ml N1 PL

NESTLE Lody Torcik Waniliowy 110mlI16 XE

NESTLE Lody Truskawkowe 5000ml N2 PL

NESTLE Lody Waniliowe 5000ml N1 XE

NESTLE Maxer XXL 50g

NESTLÉ MAXER XXL 50g

NESTLE Sorbet Jablkowy 5000ml PL

NESTLE Sorbet Wisniowy 5000ml PL

NESTLE SPONGE BOB IC 74ml I28 PL

NESTLE ZBOŻAKI 3 Owoce 250g

NESTLE ZBOŻAKI Banan 250g

NESTLE ZBOŻAKI Malina 250g

NESTLE ZBOŻAKI Morela 250g

NESTLE ZBOŻAKI Truskawka 250g

NESVITA NNŚ Owsianka Golden Syrup 35g

NESVITA NNŚ Owsianka Wanilia 35g

NESVITA Płatki Owsiane CzerwoneOwoceWięcejOwoców47g

NESVITA Płatki Owsiane Jabłko 50g

NESVITA Płatki Owsiane Malina 49g

NESVITA Płatki Owsiane Porzeczka 49g

NESVITA Płatki Owsiane Wiśnia 49g

NESVITA Płatki Owsiane ZeŚliwkąWięcejOwoców49g

NESVITA Płatki OwsianeTruskawka 49g

PIRULO Banani Lody Bananowe 45ml I46 PL

PIRULO Gibek Ld Wodne Jablko 50ml I36 PL

PIRULO IC Watermelon 73 ml l36 PL

PIRULO Ld Banani Bananowe MP(8x45ml)I6PL

POMYSŁ NA Boloński Garnek 45g

POMYSŁ NA Chłopski Garnek 40g

POMYSŁ NA Chrupiące Kąski Czosnkowo-Ziołowe 89g

POMYSŁ NA Chrupiące Kąski Klasyczne 89g

POMYSŁ NA Gulasz 47g

POMYSŁ NA Kotlety Mielone 69g

POMYSŁ NA Kurczaka po Chińsku 37g

POMYSŁ NA Kurczaka W Sosie Serowym 28g

POMYSŁ NA Kurczaka w Sosie Śmietanowo Ziołowym 30g

POMYSŁ NA Kurczaka z Pieczarkami 32g

POMYSŁ NA Lasagne Po Bolońsku Parmezan 45g

POMYSŁ NA Makaronowa Patelnia Kurczak Curry 185g

POMYSŁ NA Makaronowa Patelnia z Mięsem Mielonym 185g

POMYSŁ NA Papirus Czosnkowy 23,7g

POMYSŁ NA Papirus Soczystą Pierś Kurczaka w ziołach prowansalskich 23,4g

POMYSŁ NA Papirus Soczystą Pierś Kurczaka z papryką 23,2g

POMYSŁ NA Papirus Suszone Pomidory z bazylią 24,4g

POMYSŁ NA Roladki Schabowe Ser 30g

POMYSŁ NA Rybę w Sosie Śmietanowo-Koperkowym 32g

POMYSŁ NA Serowy Garnek 34g

POMYSŁ NA Soczystą Karkówkę 30g

POMYSŁ NA Soczyste Skrzydełka z Miodem 28g

POMYSŁ NA Soczyste Żeberka 28g

POMYSŁ NA Soczystego Kurczaka z Czosnkiem i Ziołami 30g

POMYSŁ NA Soczystego Kurczaka z Papryką i Ziołami 28g

POMYSŁ NA Soczystego Kurczaka z Rozmarynem 35g

POMYSŁ NA Soczystego Kurczaka Ziołowego z Nutą Cytryny 29g

POMYSŁ NA Spaghetti Carbonara 34g

POMYSŁ NA Spaghetti Napoli 47g

POMYSŁ NA Spaghetti Po Bolońsku 4