Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka”

 

§ 1

  Nazwa Loterii

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą „Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2

Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych,  zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3

Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci Stokrotka.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2015 r. i kończy się ostatecznie w dniu 2 grudnia (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2015 r. i trwa do 26 sierpnia 2015 r.
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
 7. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora, firmy Nestle Polska S. A., z siedzibą w Warszawie, 02-678, 
  przy ul. Szturmowej 2 oraz firmy Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-209, ul. Projektowa 1.
 8. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 9. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
 10. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolny, ale konieczne do udziału w Loterii.
 11. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 12. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.

 

§ 4

Zasady prowadzenia loterii


 1. W Loterii biorą udział wybrane produkty Nestle, których lista znajduje się na stronie internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl, na podstronie Stokrotka i stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”
 2. Udział w Loterii mogą brać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe 
  na terytorium Rzeczpospolitej Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne jako konsument w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 poz. 121).
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2015 r. i trwa 
  do 26 sierpnia 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 2, która w okresie od dnia 13 sierpnia 2015 r. do 26 sierpnia 2015 r. spełni łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):
  1. dokona w sklepie sieci Stokrotka jednorazowo zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za kwotę min. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto. Zakup wyżej wymienionych Produktów Promocyjnych musi być potwierdzony jednym dowodem zakupu – paragonem fiskalnym;
  2. zachowa oryginał paragonu fiskalnego;
  3. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii: za pomocą wiadomości  tekstowej SMS, wysłanej na numer 70816 w treści wpisując: STOKROTKA.numer 
   z paragonu (np.: STOKROTKA.123456);

albo

wyśle zgłoszenie udziału do Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl , poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na podstronie Stokrotka, zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami, tak aby znalazły się w nim co najmniej następujące dane: numer z paragonu, numer telefonu Uczestnika;

wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii.

(dalej „Zgłoszenie”).

 1. Koszt wysłania SMS-a wynosi 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania SMS-a ponoszą Uczestnicy Loterii.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie w formie SMS, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na stronie internetowej następuje poprzez wyświetlenie komunikatu Organizatora.
 3. O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora.
 4. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą  wielokrotnie ten sam paragon, Organizator uwzględni w Loterii tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie danego paragonu fiskalnego. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem danego paragonu fiskalnego jest np. Zgłoszenie o treści: STOKROTKA.1234, Stokrotka.1234, stokrotka.1234, sTOKrotka.1234 itp.
 5. Przesłanie większej liczby numerów z paragonów w jednym Zgłoszeniu traktowane 
  jest jako 1 (jedno) Zgłoszenie. Zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do Zgłoszenia numer 
  z paragonu.
 6. Dokonanie zakupów Produktów Promocyjnych na wielokrotność kwoty 20,00 zł brutto na jednym paragonie nie uprawnia do dokonania kilku Zgłoszeń z tytułu tego paragonu.
 7. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 13 sierpnia 2015 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 26 sierpnia 2015r. o godz. 23:59:59.
 8. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne.
 9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer Organizatora.
  1. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:
   1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
   2. jest czytelny, nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości 
    co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny czy stanowi połączenie dwóch różnych paragonów;
   3. w liście zakupów na paragonie powinno być słowo, skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych, Uczestnik powinien potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
   4. suma wartości zakupów Produktów Promocyjnych wynosi minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100);
   5. data i godzina wystawienia przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 00:00:00 w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 10. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, 
  w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
 11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, 
  że Uczestnik jest uprawniony do wysłania dowolnej liczby  Zgłoszeń, pod warunkiem, 
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 12. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, nie będą one uwzględniane w Loterii. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do strony Loterii, dokonywania Zgłoszeń lub podejmuje inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony Loterii. Organizator może wykluczyć tego Uczestnika i wykluczyć dokonane przez niego Zgłoszenia z Loterii.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii, a  laureata pozbawić prawa do nagrody. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 4 października 2015 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 11 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 14. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. Treść komunikacji SMS stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 15. Na potrzeby Loterii za dowód zakupu, paragon poczytuje się tylko paragon fiskalny.

 

§ 5

Pula nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi  33 990,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) szt.
 2. Nagrodami w Loterii są:

2.1.    Nagroda Dzienna – w postaci talonu do sklepu Stokrotka o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100)brutto. Organizator przewidział 10 Nagród Dziennych w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 140 Nagród Dziennych w Loterii.

2.2.    Nagroda Główna – w postaci konsoli Xbox One z sensorem Kinect o wartości 1 999,00 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00)brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) Nagród Głównych na zakończenie Loterii.

 

 1. Nagrody otrzymane w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z talonów można uzyskać pod nr tel. 515 110 001 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

§ 6

Zasady przyznawania Nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników

 

 1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to2, acyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
  1. Losowania Nagród Dziennych odbywają się począwszy od 14 sierpnia, 
   2015r. do 27 sierpnia 2015r. W losowaniu biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu poprzedzającym losowanie, tj. np. w losowaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu 18 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. Z tym zastrzeżeniem, że losowania spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych:
   1. 14 sierpnia 2015 r. (piątek) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 
    15 sierpnia 2015 r. (sobotę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 16 sierpnia 2015  r. (niedzielę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, odbywają się w poniedziałek 17 sierpnia 2015r.
   2. 21 sierpnia 2015 r. (piątek) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 
    22 sierpnia 2015 r. (sobotę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 23 sierpnia 2015  r. (niedzielę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, odbywają się w poniedziałek 24 sierpnia 2015r. 

Oznacza to, iż w poniedziałki odbywają się 3 losowania (uwzględniając postanowienia ust.3), zgodnie z następującą kolejnością: losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w piątek, losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w sobotę i losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w niedzielę. W każdym losowaniu losowana jest 10 Nagród Dziennych.

 1. W trakcie każdego losowania, losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej znajduje się 10 kolejno losowanych osób rezerwowych po jednej do każdej Nagrody Dziennej. Nagroda przekazana jest laureatowi z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli laureat z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, traci prawo do Nagrody w Loterii lub nie można się z nim skontaktować. Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. W przypadku niespełnieniu wymagań i warunków określonych w Regulaminie przez laureatów i wyczerpaniu listy laureatów z Listy Rezerwowej Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
 2. Losowanie Nagród Głównych odbywa się 27 sierpnia 2015r. jako ostatnie, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 13 sierpnia do 26 sierpnia 2015r. W trakcie losowania Nagród Głównych losowanych jest 10 Nagród Głównych. Podczas losowania, losowana jest również jedna osoba rezerwowa do każdej Nagrody Głównej. Nagroda przekazana jest,  laureatowi z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii 
  lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli laureat z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, traci prawo do Nagrody w Loterii 
  lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 3. Jeden Uczestnik (tj. osoba legitymująca się danym numerem PESEL lub numerem telefonu) może wygrać maksymalnie trzy Nagrody Dzienne i jedną Nagrodę Główną.
 4. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl, na podstronie Stokrotka, po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych 
z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.).  Administratorem danych osobowych jest  Organizator Unique One Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania oraz ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii.

 

§ 8

Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureat Nagrody informowany jest  telefonicznie na numer, z którego dokonał Zgłoszenia bądź który wskazał w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w dniu losowania lub w ciągu trzech następnych dni roboczych. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia, wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia bądź wskazano w wylosowanym Zgłoszeniu, z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, laureat traci prawo do Nagrody (treść komunikatu: „LOTERIA STOKROTKA: Witaj, w  X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylosowaniem Zgłoszenia z tego numeru w loterii Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka. Organizator Unique One Sp. z o. o. ”, gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1, informowany jest o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
  1. Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”  udostępnionego na stronie internetowej www.zyjzdrowoisportowo.pl na podstronie Stokrotka;
  2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 4.
 3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską 
  na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, 
  w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza 
  to rezygnację z Nagrody.
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 5. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków wydania Nagrody lub nie można się 
  z nim skontaktować, Nagroda przechodzi na laureata z Listy Rezerwowej. W przypadku, gdy laureat z Listy Rezerwowej nie spełni warunków uczestnictwa, wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  Postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się do każdego laureata z Listy Rezerwowej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata, tj. 17 września 2015 r.
 6. Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienia oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte), w szczególności w związku z postanowieniami §6 ust.4 bądź podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii oraz złożenia stosowanego oświadczenia zgodnie z postanowieniami §4 ust.18.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 8. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w §4, w szczególności paragonu fiskalnego nieczytelnego błędnego, bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
 9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §3 ust. 7 lub 8, laureat taki traci prawo do nagrody.
 10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną.
 12. Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką kurierską wysłaną na koszt Organizatora do dnia 19 października 2015 r. na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata.

 

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 9 listopada 2015 r., przy czym decyduje data nadania (data stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka - reklamacja” i  powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  3. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  4. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
   do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  5. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii 
  w siedzibie Organizatora (Unique One Sp. z o.o. 02-726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23).
 2. Regulamin dostępny jest również na www.zyjzdrowoisportowo.pl na podstronie Stokrotka oraz na www.uniqueone.pl .
 3. W kwestiach nieuregulowanych, zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator kontaktuje się z laureatem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 6. Nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
 7. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 800 174 902, gdzie Uczestnik może dowiedzieć się o koszcie wysłania SMS (koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora). Infolinia czynna jest codziennie w dni robocze od poniedziałku 
  do piątku w godzinach 8.00-18.00.
 8. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej 
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612)
 9. Załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 10. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku 
  do piątku.
  1. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator może odesłać na swój koszt oryginał paragonu fiskalnego, pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji.

 

 

Załącznik:

Załącznik nr 1 – komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka”

Załącznik nr 2 – Lista Produktów Promocyjnych biorących udział w loterii audioteksowej „Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka”