Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria „Wyczaruj roczną pensję

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Wyczaruj roczną pensję”

                         

 

§ 1 

Nazwa Loterii

                                

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Wyczaruj roczną pensję” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Organizator Loterii

 

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 

§ 3 
Wskazanie organu wydającego zezwolenie

 

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

§ 4 

Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 7 centrach handlowych sieci Atrium, o których mowa w ust. 5 pkt g) poniżej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 10 września 2020 r. i kończy się ostatecznie w dniu
  13 kwietnia 2021 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym). W okresie od 7 listopada 2020 r. do 9 grudnia 2020 r. Loteria ulega zawieszeniu na podstawie  art. 15zzzzzg ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 695 ze zm.).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń trwa od 14 września 2020 r. do 6 listopada 2020 r. oraz od 10 grudnia 2020 r. do 2 stycznia 2021 r. W okresie od 7 listopada 2020 r. do 9 grudnia 2020 r. okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń ulega zawieszeniu na podstawie  art. 15zzzzzg ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 695 ze zm.).
 5. 5.        Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

a)         Atrium Biała - centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się w Białymstoku 15-265 przy ul. Czesława Miłosza 2.

b)        Atrium Copernicus - centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się w Toruniu87-100 przy ul. Żółkiewskiego 15.

c)         Atrium Poland - Atrium Poland Real Estate Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175,  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007144, numer NIP: 5262489619, numer REGON: 016105353, kapitał zakładowy 500.000 zł.

d)        Atrium Promenada - centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się w Warszawie 04-175 przy ul. Ostrobramska 75c.

e)         Atrium Reduta – centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się w Warszawie 02-326, przy Alejach Jerozolimskich 148.

f)         Atrium Targówek - centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się w Warszawie 03-287 przy ul. Głębockiej 15.

g)        Centra Handlowe – następujące galerie handlowe biorące udział w Loterii, tj. w których Uczestnicy mogą dokonywać Zakupów Promocyjnych: Atrium Biała, Atrium Copernicus, Atrium Promenada, Atrium Reduta, Atrium Targówek, Focus Bydgoszcz oraz Galeria Dominikańska.

h)        Dowód Zakupu – oryginał paragonu fiskalnego stanowiący podstawę do zgłoszenia się do Loterii, na którym nie mogą figurować, towary i usługi wyłączone z Loterii tj. artykuły alkoholowe, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych, produktów zakupionych w następujących sieciach: Euro-Apteka, Apteka Super-Pharm, Dr Zdrowie, DOZ Apteka Dbam o Zdrowie, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi kantora wymiany walut, usługi telefoniczne, usługi telewizyjne, usługi ksero, usługi związane z grami liczbowym, zakup kart prepaid, zakup kart podarunkowych. Paragon fiskalny, na  którym figurują ww. towary i usługi nie może zostać zgłoszony do Loterii.

i)          Focus Bydgoszcz - centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się w Bydgoszczy 85-097 przy ul. Jagiellońskiej 39-47.

j)          Galeria Dominikańska - centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się we Wrocławiu 50-159 przy Placu Dominikańskim 3.

k)        Kiosk Loteryjny – wyznaczone miejsce, w każdym Centrum Handlowym, w którym za pośrednictwem odpowiedniego urządzenia znajdującego się tam, Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Loterii.

l)          Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów, działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji.

m)      Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w jednym z Centrów Handlowych w Okresie Promocyjnym, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

n)        Laureat – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody Miesięcznej, lub Nagrody Instant Win, co do którego trwa proces weryfikacji uprawnień do wydania Nagrody.

 • o)        Los - wskaźnik określający, ile razy ID Zgłoszenia umieszczane jest w bazie do losowania Nagrody Miesięcznej;

p)        Nagrody Instant Win nagrody natychmiastowe, w ilości i rodzaju indywidualnie przypisanym do każdego Centrum Handlowego, które są rozlosowane niezwłocznie po oddaniu Zgłoszenia dokonanego przez Stronę Internetową lub w Kiosku Loteryjnym, opisane w § 7 ust. 2 pkt b) – h) Regulaminu.

q)        Nagroda Miesięczna – kwota pieniężna w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 6.666,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100), opisana w § 7 ust. 2 pkt a) Regulaminu.

r)         Okres Promocyjny – okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania Zgłoszeń, który trwa od 14 września 2020 r. do 6 listopada 2020 r. oraz od 10 grudnia 2020 r. do 2 stycznia 2021 r.

s)         Organizator – UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

t)          Punkt Informacyjny – punkt obsługi klientów znajdujący się w każdym Centrum Handlowym,  pod nazwą „Punkt Informacyjny”.

u)        Strony Internetowe – dedykowane 7 serwisów internetowych umożliwiających Konsumentom Zgłoszenie się do Loterii. Adres strony internetowej, za pośrednictwem, której Uczestnik dokonuje Zgłoszenia uzależniony jest od Centrum Handlowego, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego i otrzymano Dowód Zakupu. w związku z którym Konsument dokonuje Zgłoszenia. 

v)        Strona Internetowa Atrium Biała – dedykowany serwis internetowy pod adresem: https://atrium-biala.pl/loteria/,  dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do loterii Dowodu Zakupu potwierdzającego Zakup Promocyjny, który został dokonany w jednym ze sklepów na terenie w Atrium Biała.

w)      Strona Internetowa Atrium Copernicus - dedykowany serwis internetowy pod adresem: https://atrium-copernicus.pl/loteria/, dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do loterii Dowodu Zakupu potwierdzającego Zakup Promocyjny, który został dokonany w jednym ze sklepów na terenie w Atrium Copernicus.

x)        Strona Internetowa Atrium Promenada - dedykowany serwis internetowy pod adresem: https://warszawa.promenada.com/loteria/, dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do loterii Dowodu Zakupu potwierdzającego Zakup Promocyjny, który został dokonany w jednym ze sklepów na terenie w Atrium Promenada.

y)        Strona Internetowa Atrium Reduta - dedykowany serwis internetowy pod adresem: https://atrium-reduta.pl/loteria/, dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do loterii Dowodu Zakupu potwierdzającego Zakup Promocyjny, który został dokonany w jednym ze sklepów na terenie w Atrium Reduta.

z)         Strona Internetowa Atrium Targówek - dedykowany serwis internetowy pod adresem: https://atrium-targowek.pl/loteria/, dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do loterii Dowodu Zakupu potwierdzającego Zakup Promocyjny, który został dokonany w jednym ze sklepów na terenie w Atrium Targówek.

aa)     Strona Internetowa Focus Bydgoszcz - dedykowany serwis internetowy pod adresem: https://focusbydgoszcz.pl/loteria/, dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do loterii Dowodu Zakupu potwierdzającego Zakup Promocyjny, który został dokonany w jednym ze sklepów na terenie w Focus Bydgoszcz.

bb)    Strona Internetowa Galeria Dominikańska - dedykowany serwis internetowy pod adresem: https://galeria-dominikanska.pl/loteria/,  dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do loterii Dowodu Zakupu potwierdzającego Zakup Promocyjny, który został dokonany w jednym ze sklepów na terenie w Galerii Dominikańskiej.

cc)     Uczestnik – podmiot dokonujący jako Konsument Zakupów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym, który dokonał Zgłoszenia za pomocą Strony Internetowej lub Kiosku Loteryjnego i zachował Dowód Zakupu, a w przypadku Zgłoszenia dokonanego w Kiosku Loteryjnym  zachowa, także Wydruk.

dd)    Wydruk – papierowe potwierdzenie dokonania Zgłoszenia, które Uczestnik otrzymuje po dokonaniu Zgłoszenia za pośrednictwem Kiosku Loteryjnego, na którym znajdują się: dane podane przez Uczestnika w Zgłoszeniu, ilość przyznanych Losów, informacja o wygranej lub jej braku, a w przypadku zwycięskiego Zgłoszenia informacja o rodzaju przyznanej Nagrody Instant Win.

ee)     Zakup Promocyjny – nabycie produktu lub usługi na jednym Dowodzie Zakupu za minimum 50 zł brutto (będąca realną kwotą jaką uiścił Konsument, z uwzględnieniem wszelkich rabatów i obniżek i promocji) dokonany w jednym z Centrów Handlowych w Okresie Promocyjnym, z wyłączeniem zakupu artykułów alkoholowych, tytoniowych, leków, usług bankowych, usług pocztowych, usług kantora wymiany walut, usług telefonicznych, usług telewizyjnych, usług ksero, usług związanych z grami liczbowym, zakupu kart prepaid, zakupu kart podarunkowych.

ff)       Zgłoszenie – wpisanie przez Konsumenta w formularz zgłoszeniowy dostępnym na odpowiedniej ze Stron Internetowych: wyboru z listy Centrum Handlowego, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail, potwierdzenie adresu e-mail, numeru Dowodu Zakupu, NIP wystawcy Dowodu Zakupu, daty wystawienia Dowodu Zakupu, kwoty z Dowodu Zakupu, oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Atrium Poland na potrzeby Loterii stanowiącymi Załącznik nr 2 do Regulaminu, wyrażenia, fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowych, oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Atrium Poland na potrzeby usługi newslettera Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz prawidłowe uzupełnienie pola z captcha i kliknięcie przycisku „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE".

gg)    Zwycięzca – Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody Miesięcznej lub jednej
z Nagród Instant Win, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji
i otrzyma nagrodę.

6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii sprawuje Komisja. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

 

§ 5 

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 

 1. W Loterii mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie.
 2. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, a także członkowie organów statutowych Organizatora i Atrium Poland oraz członkowie ich rodzin, pracownicy Atrium Poland, oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub Atrium Poland na innej podstawie niż stosunek pracy, zaangażowane w przygotowanie Loterii, osoby wydające Dowody Zakupu potwierdzające Zakup Promocyjny oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii zgodnie
  z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść
  i zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 6. Konsument zgłaszający udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

§ 6 

Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi w Okresie Promocyjnym, w jednym
  z Centrów Handlowych dokonać Zakupu Promocyjnego za minimum 50 zł brutto
  i zachować Dowód Zakupu i dokonać prawidłowego Zgłoszenia do Loterii.
 2. Konsument zgłaszając się do Loterii musi wziąć pod uwagę, w którym Centrum Handlowym dokonał Zakupu Promocyjnego, gdyż od tego zależy adres Strony Internetowej na jakiej należy zgłosić Dowód Zakupu. Aby zgłosić się do Loterii Konsument musi:

a)      Dokonać jednorazowego Zakupu Promocyjnego na jednym Dowodzie Zakupu Okresie promocyjnym;

b)      Zachować Dowód Zakupu potwierdzającego dokonanie Zakupu Promocyjnego;

c)      Dokonać prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie Promocyjnym według następujących zasad:

                                              i.            jeżeli Zakup Promocyjny został dokonany w Atrium Biała, Uczestnik musi dokonać Zgłoszenia Dowodu Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej Atrium Biała lub w Kiosku Loteryjnym znajdującym się na terenie Atrium Biała, lub

                                            ii.            jeżeli Zakup Promocyjny został dokonany w Atrium Copernicus, Uczestnik musi dokonać Zgłoszenia Dowodu Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej Atrium Copernicus lub w Kiosku Loteryjnym znajdującym się na terenie Atrium Copernicus, lub

                                          iii.            jeżeli Zakup Promocyjny został dokonany w Atrium Promenada, Uczestnik musi dokonać Zgłoszenia Dowodu Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej Atrium Promenada lub w Kiosku Loteryjnym znajdującym się na terenie Atrium Promenada, lub

                                          iv.            jeżeli Zakup Promocyjny został dokonany w Atrium Reduta, Uczestnik musi dokonać Zgłoszenia Dowodu Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej Atrium Reduta lub w Kiosku Loteryjnym znajdującym się na terenie Atrium Reduta, lub

                                            v.            jeżeli Zakup Promocyjny został dokonany w Atrium Targówek, Uczestnik musi dokonać Zgłoszenia Dowodu Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej Atrium Targówek, lub w Kiosku Loteryjnym znajdującym się na terenie Atrium Targówek, lub

                                          vi.            jeżeli Zakup Promocyjny został dokonany w Focus Bydgoszcz, Uczestnik musi dokonać Zgłoszenia Dowodu Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej Focus Bydgoszcz, lub w Kiosku Loteryjnym znajdującym się na terenie Focus Bydgoszcz, lub

                                        vii.            jeżeli Zakup Promocyjny został dokonany w Galerii Dominikańskiej, Uczestnik musi dokonać Zgłoszenia Dowodu Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej Galerii Dominikańskiej lub w Kiosku Loteryjnym znajdującym się na terenie Galerii Dominikańskiej.

Dokonanie Zgłoszenia Dowodu Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej lub Kiosku Loteryjnego niezgodnie z powyższymi zasadami, skutkuje uznaniem Zgłoszenia za nieprawidłowe i oznacza brak możliwości wydania Nagrody Instant Win lub Miesięcznej, przypisanej do nieprawidłowego Zgłoszenia.

 1. W sytuacji w której Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego, którego wartość na Dowodzie Zakupu przekracza kwotę 50,00 zł brutto i odda Zgłoszenia na podstawie takiego Dowodu Zakupu, otrzyma 1 los w losowaniu Nagrody Miesięcznej. Za każde kolejne wydane 50,00 zł brutto na danym Dowodzie Zakupu Uczestnik otrzymuje 2 dodatkowe Losy w losowaniu Nagrody Miesięcznej, tj. jeżeli Uczestnik zgłosił Dowód Zakupu o wartości od 50,00 zł brutto do 100,00 zł otrzymuje 1 (słownie: jeden) Los w losowaniu Nagrody Miesięcznej, jeżeli Uczestnik zgłosił Dowód Zakupu o wartości od 100,01 zł brutto do 150,00 zł otrzymuje 3 (słownie: trzy)  Losy w losowaniu Nagrody Miesięcznej, jeżeli Uczestnik zgłosił Dowód Zakupu o wartości od 150,01 zł brutto do 200,00 zł otrzymuje 5 (słownie: pięć)  Losów w losowaniu Nagrody Miesięcznej, itd.
 2. W czasie trwania Okresu Promocyjnego Uczestnik dokonując Zgłoszenia może wyrazić fakultatywną zgodę na otrzymywanie informacji  handlowych od Atrium Poland, za co otrzyma dodatkowo 1 (słownie: jeden) Los w Losowaniu Nagrody Miesięcznej.
  W Okresie Promocyjnym dany Uczestnik może tylko raz wyrazić ww. zgodę handlową i  otrzymać w ten sposób tylko jeden dodatkowy Los.
 3. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie Internetowej lub w Kiosku Loteryjnym z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie Nagród Instant Win opisanych w §7 ust. 2 pkt b) - h), przypisanych do danego Centrum Handlowego. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o warunkach i terminach weryfikacji prawa do wydania Nagrody Instant Win. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia, a w przypadku Laureata, który dokonał Zgłoszenia w Kiosku Loteryjnym otrzyma on także Wydruk z ww. informacjami.
 4. Każde Zgłoszenie bierze udział w 2 losowaniach w Loterii, tj. w jednym losowaniu Nagród Instant Win, przypisanych do danego Centrum Handlowego zgodnie z ust. 2 powyżej oraz w jednym losowaniu danej Nagrody Miesięcznej, które to Nagrody Miesięczne są losowane ze wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych we wszystkich Centrach Handlowych, w zależności od terminu, w którym zostało dokonane Zgłoszenie (o chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia), zgodnie z poniższym podziałem:

 

Nazwa

Termin dokonania Zgłoszenia

I Etap

14 września 2020, godz. 00:00:00 – 30 września 2020 r., godz. 23:59:59

 

II Etap

1 października 2020 r., godz. 00:00:00 – 31 października 2020 r., godz. 23:59:59

III Etap

1 listopada 2020r., godz. 00:00:00  –  6 listopada 2020 r., godz. 23:59:59

oraz

10 grudnia 2020 r. godz. 00:00:00 – 2 stycznia 2021 r., godz. 23:59:59

 

 1. Zgłoszenia dokonane w okresie od 7 listopada 2020 r., godz. 00:00:00 do 9 grudnia 2020 r., godz. 23:59:59 tj. w okresie zawieszenia okresu sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń, nie biorą udziału w żadnym z losowań Nagród Instant Win ani w żadnym z losowań Nagrody Miesięcznej.
 2. Jeśli po odejściu od Kiosku Loteryjnego Uczestnik nie odbierze lub zgubi wydruk
  z Kiosku Loteryjnego nie jest uprawniony do otrzymania kopii tegoż wydruku.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii maksymalnie 8 (słownie: osiem) Nagród Instant Win oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Miesięczną.
 4. W razie utraty lub zniszczenia Dowodu Zakupu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 5. Do Loterii dany Dowód Zakupu potwierdzający dokonanie Zakupu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód Zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie dokonane z tytułu posiadania danego Dowodu Zakupu.
 6. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 7. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Konsumentów, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Konsument wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 8. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił Dowodu Zakupu zgłoszonego do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 9 marca 2021 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów Zakupu potwierdzających  dokonanie Zakupu Promocyjnego.
 9. W każdym momencie trwania Loterii, z uwzględnieniem terminu do przechowywania Dowodów Zakupu, o którym mowa w ust. 14 powyżej, w przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
  w Loterii oraz przesłania oryginałów zgłoszonych Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń lub dokumentów potwierdzających prawidłowość lub potwierdzających dane zawarte na Dowodzie Zakupu. Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej, w tym elektronicznej bądź telefonicznie, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Organizator może zobowiązać Konsumenta do uprzedniego wysłania skanów lub zdjęć wszystkich zgłoszonych Dowodów Zakupu na podany przez Organizatora adres e-mail, a następnie do wysłania oryginałów Dowodów Zakupu zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 10. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Zgłoszeniu lub poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer wskazany w Zgłoszeniu.
 11. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
 12. Dowód Zakupu potwierdza Zakup Promocyjny w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep znajdujący się na terenie jednego z Centrów Handlowych, której dane znajdują się na nim, nie jest podrobiony lub przerobiony;

b)     nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści, czy jej autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów Zakupu;

c)      potwierdza rzeczywiście zaistniały Zakup Promocyjny, tj. Uczestnik nie może dokonać zwrotu towarów lub usług, które widnieją na Dowodzie Zakupu lub wymiany towarów lub usług na towary lub usługi o niższej wartości niż te widniejące pierwotnie na Dowodzie Zakupu;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup nie dotyczył zakupu towarów lub usług wyłączonych z Loterii, tj. na paragonie nie mogą znajdować się towary lub usługi wyłączone z Loterii;

e)      data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu, będącego paragonem fiskalnym przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 14 września 2020 r.;

f)      Organizator wymaga posiadania i przedstawienia wyłącznie oryginału Dowodu Zakupu, duplikaty lub inne formy potwierdzenia wydruku paragonu fiskalnego nie są uznawane przez Organizatora.

 1. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.

 

 

 

 

 

§ 7

Wartość puli nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi  1.111.346,30 zł (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i 30/100) brutto. W Loterii przewidziano 19732 (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści dwie) nagrody.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda Miesięczna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 6.666,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100). Łączna wartość nagrody to 66.666,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Miesięczne w Loterii.

b)     Nagrody Instant Win dla Zgłoszeń oddanych na podstawie Dowodów Zakupu wydanych w Atrium Biała:

                                i.            Nagroda Instant Win VI Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Biała o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk Nagród Instant Win VI Stopnia.

                             ii.            Nagroda Instant Win V Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Biała o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 936 (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć) sztuk Nagród Instant Win V Stopnia.

                           iii.            Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Biała o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 55 (słownie: pięćdziesiąt pięć) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia.

                            iv.            Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Biała o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć)   sztuk Nagród Instant Win III Stopnia.

                              v.            Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Biała o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć)  sztuk Nagród Instant Win II Stopnia.

                            vi.            Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Biała o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win I Stopnia.

c)      Nagrody Instant Win dla Zgłoszeń oddanych na podstawie Dowodów Zakupu wydanych w Atrium Copernicus:

 1. Nagroda Instant Win XIV Stopnia w postaci lampek cotton ball o wartości 5 zł (słownie: pięciu złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 300 (słownie: trzysta) sztuk Nagród Instant Win XIV Stopnia.
 2. Nagroda Instant Win XIII Stopnia w postaci notesu A6 o wartości 16,61 zł (słownie: szesnaście złotych i 61/100) brutto. Organizator przewidział 30 (słownie: trzydzieści) sztuk Nagród Instant Win XIII Stopnia
 3. Nagroda Instant Win XII Stopnia w postaci maskotki pluszowego misia o wartości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) sztuk Nagród Instant Win XII Stopnia.
 4. Nagroda Instant Win XI Stopnia w postaci vouchera do restauracji North Fish  w Atrium Copernicus z datą realizacji do dnia 31.12.2020  o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) sztuk Nagród Instant Win XI Stopnia.
 5. Nagroda Instant Win X Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Copernicus o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1.900 (słownie: tysiąc dziewięćset) sztuk Nagród Instant Win X Stopnia.
 6. Nagroda Instant Win IX Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Copernicus o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) sztuki Nagród Instant Win IX Stopnia.
 7. Nagroda Instant Win VIII Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Copernicus o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win VIII Stopnia.
 8. Nagroda Instant Win VII Stopnia w voucheru do sklepu e-obuwie do wykorzystania do dnia 31.12.2020  w Atrium Copernicus o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) sztuki Nagród Instant Win VII Stopnia.
 9. Nagroda Instant Win VI Stopnia w postaci zestawu kosmetyków marki Golden Rose o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) sztuki Nagród Instant Win VI Stopnia.
 10. Nagroda Instant Win V Stopnia w postaci karty upominkowej do wykorzystania  w Atrium Copernicus o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win V Stopnia.
 11. Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci zestawu kosmetyków marki Yves Rocher o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedna) sztuka Nagród Instant Win IV Stopnia.
  1. Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Copernicus o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) sztuki Nagród Instant Win III Stopnia.
  2. Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Copernicus o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) sztuki Nagród Instant Win II Stopnia.
  3. Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Copernicus o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) sztuki Nagród Instant Win I Stopnia.

d)      Nagrody Instant Win dla Zgłoszeń oddanych na podstawie Dowodów Zakupu wydanych w Atrium Promenada:

 1. Nagroda Instant Win VI Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Promenada o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk Nagród Instant Win VI Stopnia.
 2. Nagroda Instant Win V Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Promenada o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1.000 (słownie: tysiąc) sztuk Nagród Instant Win V Stopnia.
 3. Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Promenada o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia.
 4. Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Promenada o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win III Stopnia.
 5. Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Promenada o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win II Stopnia.
  1. Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Promenada o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win I Stopnia.

e)      Nagrody Instant Win dla Zgłoszeń oddanych na podstawie Dowodów Zakupu wydanych w Atrium Reduta:

 1. Nagroda Instant Win XX Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Costa Coffee w Atrium Reduta o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 700 (słownie: siedemset) sztuk Nagród Instant Win XX Stopnia.
 2. Nagroda Instant Win XIX Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Tchibo w Atrium Reduta o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 400 (słownie: czterysta) sztuk Nagród Instant Win XIX Stopnia.
 3. Nagroda Instant Win XVIII Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Starbucks w Atrium Reduta o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) sztuk Nagród Instant Win XVIII Stopnia.
 4. Nagroda Instant Win XVII Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Reserved w Atrium Reduta o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk Nagród Instant Win XVII Stopnia.
 5. Nagroda Instant Win XVI Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie H&M w Atrium Reduta o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk Nagród Instant Win XVI Stopnia.
 6. Nagroda Instant Win XV Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie LC Waikiki w Atrium Reduta o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk Nagród Instant Win XV Stopnia.
 7. Nagroda Instant Win XIV Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w drogerii Hebe w Atrium Reduta o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk Nagród Instant Win XIV Stopnia.
 8. Nagroda Instant Win XIII Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Top Secret w Atrium Reduta o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk Nagród Instant Win XIII Stopnia.
 9. Nagroda Instant Win XII Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Cocodrillo w Atrium Reduta o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk Nagród Instant Win XII Stopnia.
 10. Nagroda Instant Win XI Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Bartek w Atrium Reduta o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk Nagród Instant Win XI Stopnia.
 11. Nagroda Instant Win X Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Quisque w Atrium Reduta o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk Nagród Instant Win X Stopnia.
 12. Nagroda Instant Win IX Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Monnari w Atrium Reduta o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk Nagród Instant Win IX Stopnia.
 13. Nagroda Instant Win VIII Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Komputronik w Atrium Reduta o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk Nagród Instant Win VIII Stopnia.
 14. Nagroda Instant Win VII Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Duka w Atrium Reduta o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win VII Stopnia.
 15. Nagroda Instant Win VI Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Visula w Atrium Reduta o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win VI Stopnia.
 16. Nagroda Instant Win V Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Vissavi w Atrium Reduta o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) sztuk Nagród Instant Win V Stopnia.
 17. Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie x-kom w Atrium Reduta o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia.
 18. Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Carrefour w Atrium Reduta o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win III Stopnia.
 19. Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Bytom w Atrium Reduta o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win II Stopnia.
 20. Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w sklepie Sephora w Atrium Reduta o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win I Stopnia.

f)      Nagrody Instant Win dla Zgłoszeń oddanych na podstawie Dowodów Zakupu wydanych w Atrium Targówek:

 1. Nagroda Instant Win VI Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Targówek o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk Nagród Instant Win VI Stopnia.
 2. Nagroda Instant Win V Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Targówek o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1.000 (słownie: tysiąc) sztuk Nagród Instant Win V Stopnia.
 3. Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Targówek o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia.
 4. Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Targówek o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć)   sztuk Nagród Instant Win III Stopnia.
 5. Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Targówek o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć)  sztuk Nagród Instant Win II Stopnia.
 6. Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Atrium Targówek o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Instant Win I Stopnia.

g)     Nagrody Instant Win dla Zgłoszeń oddanych na podstawie Dowodów Zakupu wydanych w Focus Bydgoszcz:

 1. Nagroda Instant Win VI Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Focus Bydgoszcz o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk Nagród Instant Win VI Stopnia.
 2. Nagroda Instant Win V Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Focus Bydgoszcz o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1.000 (słownie: tysiąc) sztuk Nagród Instant Win V Stopnia.
 3. Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Focus Bydgoszcz o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia.
 4. Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Focus Bydgoszcz o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win III Stopnia.
 5. Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Focus Bydgoszcz o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win II Stopnia.
 6. Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Focus Bydgoszcz o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win I Stopnia.

h)     Nagrody Instant Win dla Zgłoszeń oddanych na podstawie Dowodów Zakupu wydanych w Galerii Dominikańskiej:

 1. i.                    Nagroda Instant Win VI Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Galerii Dominikańskiej o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1.300 (słownie: tysiąc trzysta) sztuk Nagród Instant Win VI Stopnia.
 2. ii.                  Nagroda Instant Win V Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Galerii Dominikańskiej o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1.000 (słownie: tysiąc) sztuk Nagród Instant Win V Stopnia.
 3. iii.                Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Galerii Dominikańskiej o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia.
 4. iv.                Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Galerii Dominikańskiej o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk Nagród Instant Win III Stopnia.
 5. v.                   Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Galerii Dominikańskiej o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk Nagród Instant Win II Stopnia.
 6. vi.                Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Galerii Dominikańskiej o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win I Stopnia.
 7. Zwycięzca Nagrody Instant Win lub  Nagrody Miesięcznej nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 8. Termin na realizację Nagród Instant Win w postaci kart podarunkowych do Centrów Handlowych wynosi rok od dnia wydania tego rodzaju Nagrody Instant Win do Zwycięzcy.
 9. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. zwycięzca jako osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.), stanowiącego równowartość dodatkowej kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a) Regulaminu, Organizator jako płatnik potrąca Dodatkową kwotę na poczet, ww. podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

 

§ 8 

Miejsce i termin losowań nagród dodatkowych
oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. 1.      Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 7 ust. 2 pkt b) – h) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, w dniu 10 września 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. 2.      W związku z zawieszeniem Loterii oraz okresu sprzedaży premiowej i przyjmowania zgłoszeń w dacie od 7 listopada 2020 r. do 9 grudnia 2020 r., Organizator dokona zliczenia bramek wylosowanych w dniu 10 września 2020 r. przypadających w okresie zawieszenia Loterii, do których przypisane zostały nagrody opisane w § 7 ust. 2 pkt b) – h). Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 7 ust. 2 pkt b) – h), dla Zgłoszeń dokonywanych w okresie od 10 grudnia 2020 r. godz. 00:00:00 do 2 stycznia 2021 r., godz. 23:59:59, odbywają się w dniu 07.12.2020 r. w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.

 

 

 

LOSOWANIA NAGRÓD INTANT WIN

 1. 3.      Przyznanie Nagród Instant Win odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do Zgłoszenia, czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
 2. 4.      W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 19.729  bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 3. 5.      Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

 

LOSOWANIE NAGRÓD MIESIĘCZNYCH

 1. 6.      Losowanie Nagród Miesięcznych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń ze wszystkich Centrów Handlowych, otrzymanych przez Organizatora, w następujących terminach:

TERMIN ODDANIA ZGŁOSZENIA

 DATA LOSOWANIA

I Etap (14 września – 30 września 2020 r.)

9 października 2020 r.

II Etap (1 października -31 października 2020 r .)

6 listopada 2020 r.

III Etap (1 listopada - 6 listopada 2020 r. oraz 10 grudnia 2020 r. – 2 stycznia 2021 r.)

12 stycznia 2021 r.

 

7.   Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagród Miesięcznych opisanych w §7 ust. 2 pkt a) dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody Miesięcznej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Miesięcznej opisanej w §7 ust. 2 a) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.

8.   W trakcie losowań, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są 2 (słownie: dwa) ID rezerwowe, do każdej sztuki Nagród Miesięcznych oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagród Miesięcznych przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagród Miesięcznych w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Miesięcznej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Miesięczne przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Miesięczna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

9. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 6 ust. 14 i ust. 15 Regulaminu.

10. Wyniki są ogłaszane sukcesywnie na Stronach Internetowych wraz z zakończeniem procesu weryfikacji w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zwycięzców Nagród Miesięcznych.

 

 

§ 9 

Warunki wydania Nagród

 

NAGRODY INSTANT WIN

 1. 1.    Laureaci Nagród Instant Win, celem ich odbioru zobowiązani są udać się do Punktu Informacyjnego w tym Centrum Handlowym, w którym dokonali Zakupów Promocyjnych i otrzymali Dowód Zakupu na podstawie którego dokonali zwycięskiego Zgłoszenia.  Laureat, aby otrzymać, przypisaną do jego Zgłoszenia, Nagrodę Instant Win musi okazać:

a)       oryginał Dowodu Zakupu na podstawie, którego dokonał zwycięskiego Zgłoszenia oraz

b)       oryginał Wydruku z kiosku Loteryjnego lub wiadomość e-mail z potwierdzeniem wygranej.

 1. 2.    Aby odebrać przypisaną do zwycięskiego Zgłoszenia Nagrodę Instant Win, okazany Dowód Zakupu oraz Wydruk lub wiadomość e-mail z informacją o wygranej, muszą być ze sobą zgodne, to znaczy Dowód Zakupu musi spełniać wymogi, o których mową
  w § 6 ust. 18 oraz być zgodny z danymi ze zwycięskiego Zgłoszenia, które umieszczone są na Wydruku lub w wiadomości e-mail z informacją o wygranej. Jeżeli pracownik Punktu Informacyjnego stwierdzi, że przedstawione przez Laureata dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej są nieprawidłowe i Laureat nie spełnia wymogów Regulaminowych do wydana Nagrody, odmawia prawa do wydania Nagrody Instant Win.
  1. 3.    Laureat po odbiorze Nagrody Instant Win nie oddaje pracownikowi Punktu Informacyjnego oryginału Dowodu Zakupu.

 

NAGRODY MIESIĘCZNE

 1. 4.      Laureaci Nagród Miesięcznych informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po danym losowaniu, w terminach zgodnych z § 8 ust. 6. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, tj. w następnym dniu roboczym po dniu losowania danej Nagrody Miesięcznej, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „“Wyczaruj roczną pensję: W związku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „“Wyczaruj roczną pensję”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: (adres Strony internetowej z jakiej Laureata dokonał zwycięskiego Zgłoszenia)” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Miesięcznej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze Dowodu Zakupu, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Organizator dokona 5 prób połączenia.
 2. 5.    Laureaci Nagrody Miesięcznej są obowiązani do przesłania na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A, 02-737 Warszawa, listem poleconym lub przesyłka kurierską:

a)      oryginału wygrywającego Dowodu Zakupu;

b)     własnoręcznie podpisanego oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą przesłanki określone w § 5

c)      . 2 oraz ust. 3 Regulaminu oraz potwierdzenia, iż Laureat jest Uczestnikiem Loterii, spełniającym wymagania określone w Regulaminie oraz podanie danych osobowych i adresowych wymaganych do wydania nagrody, zgodnie z wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronach Internetowych stanowiącym Załącznik nr 1 Regulaminu.

 1. 6.    Wysłanie przesyłki, o której mowa w ust. 5 powyżej, powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. 7.    Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowego do Nagrody Miesięcznej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Miesięcznej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego. 
 3. 8.    Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 4. 9.    W przypadku, gdy laureat Nagrody Miesięcznej oraz pierwszy i drugi laureat rezerwowy do Nagrody Miesięcznej przejdą negatywnie weryfikację (nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Miesięcznej lub nie można się z nimi skontaktować) tracą prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. 10.    W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 6 ust.14 i ust 15.
 6. 11.    W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 9 marca 2021 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 6  ust.14 i ust. 15.
 7. 12.    Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w §6  ust.14 i ust. 15,  w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody Miesięcznej i oznacza utratę prawa do Nagrody Miesięcznej.
 8. 13.    Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 ze zm.), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Miesięcznej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Miesięcznej musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 29 marca 2021 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.
 9. 14.    Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

 

 

 

§ 10

Termin wydania nagród

 

 1. 1.    Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, tj. Zwycięzcom.
 2. 2.    Nagrody Instant Win można odebrać za okazaniem Dowodu Zakupu, za pomocą którego dokonało się zwycięskiego Zgłoszenia oraz wiadomości e-mail lub Wydruku potwierdzającego przypisanie nagrody do Zgłoszenia w Punkcie Informacyjnym, w danym Centrum Handlowym, z którego pochodzi Dowód Zakupu na podstawie, którego dokonano zwycięskiego Zgłoszenia. Nagrody Instant Win wydawane są w Punktach Informacyjnych w terminie do 15 stycznia 2021 r.  W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator również zwrócić się do laureata o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte).
 3. 3.    Nagroda Miesięczna wydawana jest w ten sposób, że do 29 marca 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę dokonania przelewu przez Organizatora) na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, Organizator dokona przelewu środków pieniężnych będących Nagrodą Miesięczną.
 4. 4.    Organizator wdaje Nagrody Miesięczne wyłącznie na numery rachunków bankowych znajdujące się w bankach  na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

 

§ 11

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. 1.    Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 2 kwietnia 2021 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. 2.    Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
 3. 3.    Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora
  (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Wyczaruj roczną pensję– reklamacja lub na adres email: wyczarujrocznapensje@uniqueone.pl.
 4. 4.    Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem.
 5. 5.    Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 6 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 13 kwietnia 2021 r.
 6. 6.    Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
  6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. 7.    Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

§ 12

Dane osobowe

 1. 1.        Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Atrium Poland, e-mail: dpo-pl@aere.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interesów prawny ATRIUM Poland, między innymi w przeprowadzeniu loterii. Atrium Poland powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Atrium Poland może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych. Informacje o przetwarzanych przez Atrium Poland danych i przysługujących podmiotom danych prawach znajdują się w Załączniku 2 do Regulaminu.

b)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez Atrium Poland komunikacji marketingowej, e-mail: dpo-pl@aere.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. (b) RODO; przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi, polegającej na przesyłaniu newslettera. Atrium Poland powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Atrium Poland może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych. Informacje o przetwarzanych przez Atrium Poland danych i przysługujących podmiotom danych prawach znajdują się w Załączniku 3 do Regulaminu.  W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr z 2019 poz. 20);

c)        W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)        W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz kontrole związaną z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 ze zm.) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)        W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. 2.        Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Atrium Polska lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Ostrobramska 75C, Warszawa lub mailem na adres: dpo-pl@aere.com.  
 2. 3.        Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa).
 3. 4.        Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. 5.        Administrator – Atrium Polska powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii w zakresie określonym w pkt. 1a Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Instytucji finansowej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. 6.        Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. 7.        Podanie danych osobowych przez Uczestników, w celach marketingowych jest dobrowolne. Uczestnikowi  przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa

na zgodność przetwarzania danych Uczestnika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

 1. 8.        Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. 9.        W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 3. 10.     Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych
  z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 

 1. 1.          Regulamin Loterii oraz wzór Oświadczenia stanowiący załącznik do Regulaminu, jest dostępny na Stronach Internetowych Loterii.
 2. 2.          W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. 3.          Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery
  z polskich zasobów numeracji. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. 4.          Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. 5.          Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Miesięcznej

Załącznik 2 – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Atrium Poland na potrzeby loterii
Załącznik 3 – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Atrium Poland na potrzeby usługi newslettera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Miesięcznej

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH
Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO)

_____________________________________________________________
 IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia,)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

_____________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Wyczaruj roczną pensję” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Wyczaruj roczną pensję”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

Załącznik nr 2 - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Atrium Poland na potrzeby loterii

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175,  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7144, numer NIP: 5262489619, numer REGON: 016105353, kapitał zakładowy 500.000 zł („ATRIUM”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ATRIUM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt listowny z ATRIUM na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail: dpo-pl@aere.com lub pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa.

 1. 1.      Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATRIUM.

 1. 2.      Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

a)      ATRIUM przetwarza podane przez Panią/Pana dane osobowe w trakcie zgłaszania do loterii, której zasady przeprowadzenia określone są w odpowiednim regulaminie loterii („Loteria”) oraz później w trakcie trwania Loterii w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Loterii oraz ogłoszeniem jej wyników, zgodnie z jej regulaminem, publikacji informacji o laureatach Loterii oraz jej wynikach w ogólnodostępnych mediach (np. prasa, radio, telewizja), na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych ATRIUM i podmiotów powiązanych z ATRIUM, a także w siedzibie, placówkach i innych lokalizacjach ATRIUM, w ramach wewnętrznej komunikacji drogą tradycyjną i elektroniczną (np. w ramach forum) oraz w pozostałych materiałach promocyjnych i marketingowych ATRIUM i jego podmiotów powiązanych tj. w prawnie uzasadnionym interesie ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b)      Dodatkowo, ATRIUM przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ATRIUM w związku z organizacją Loterii i wydaniem nagrody na podstawie właściwych przepisów tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 68), art. 30 ust. 1 pkt 2) i art. 41 ust. 7 ww. ustawy), a w przypadku, gdy sponsorem Loterii jest podmiot inny niż ATRIUM, ATRIUM może przekazać dane kontaktowe do laureatów Loterii, którzy są zobowiązani do wypłacenia zaliczki na podatek dochodowy od nagród rzeczowych płatnikowi tego podatku w celu umożliwienia mu pobrania i wpłacenia takich zaliczek zgodnie z art. 30 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

c)      W niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację innych prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w celach:

 • marketingu bezpośredniego, a w szczególności informowanie o promocjach i ofertach ATRIUM, partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz o konkursach i loteriach ATRIUM oraz partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM, w tym łączenie Pana/Pani danych z innymi danymi posiadanymi przez ATRIUM dla tych samych celów przetwarzania;
 • analizy informacji o uczestniczeniu przez Panią/Pana w Loterii oraz wizycie w centrum handlowym dla celów poprawy jakości świadczonych przez ATRIUM usług;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji, prowadzenia korespondencji i odpowiadania na pisma i wnioski w związku z Pani/Pana udziałem w Loterii;
 • związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z udziałem w Loterii oraz przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
 • archiwizacyjnym i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.

d)      W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 

 1. 3.      Obowiązek podania danych osobowych do ATRIUM

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być niezbędne w celu przeprowadzenia Loterii i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród, a w zakresie pozostałych celów wymienionych w pkt. 2 c), może być niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM.

W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności, utrudnienie lub przeszkodę do przeprowadzenia przez ATRIUM Loterii z Pani/Pana udziałem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. 4.      Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a)      organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Urzędowi Skarbowemu, właściwej izbie administracji skarbowej;

b)     podmiotom powiązanym z ATRIUM przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

c)      podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, w tym partnerom ATRIUM oraz innym sponsorom Loterii;

d)     podmiotom wspierającym ATRIUM w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ATRIUM (tzw. procesorzy danych).

 1. 5.      Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. w zakresie przeprowadzenia Loterii z Pani/Pana udziałem, przez okres do czasu zakończenia Loterii, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez ATRIUM uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej, a w zakresie, w którym wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

 1. 6.      Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania, które może wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpłynąć. W celach marketingowych i analitycznych, o których mowa pkt. 2. ppkt. c)  , Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane o wizycie w centrum handlowym oraz o uczestnictwie w danej Loterii) mogą być wykorzystywane do profilowania w celu dostosowywania świadczonych przez ATRIUM usług do preferencji użytkowników centrum handlowego ATRIUM (profilowanie to nie jest podstawą decyzji, która mogłaby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób mogłaby istotnie na Panią/Pana wpłynąć).

 1. 7.      Prawa osoby, której dane dotyczą

ATRIUM pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez ATRIUM przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ATRIUM, o którym mowa w pkt 2 powyżej; lub (ii) dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 1. 8.      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. 9.      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ATRIUM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. 10.  Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ATRIUM w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. Jersey.

Przekazanie danych do Jersey nastąpi na podstawie Decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey. Przekazując dane ATRIUM zapewni właściwe standardy ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem ATRIUM.

Załącznik nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Atrium Poland na potrzeby usługi newslettera

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. („ATRIUM”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ATRIUM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ATRIUM na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, na adres: dpo-pl@aere.com lub pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa.

 1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATRIUM.

 1. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

a)      Pana/Pani dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia usługi newsletter będą przetwarzane w celu świadczenia Pani/Panu usługi newsletter obejmującej otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail periodycznej informacji o nowościach, zmianach, wydarzeniach i promocjach w danym centrum handlowym („Newsletter”); dane te są niezbędne do przesłania na wskazany adres e-mail Newslettera (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b)     W niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w celu:

 • marketingu bezpośredniego, a w szczególności informowanie o promocjach i ofertach ATRIUM, partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz o konkursach ATRIUM oraz partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji oraz prowadzenia z Panią/Panem korespondencji;
 • związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami;
 • archiwizacyjnym i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.

c)      W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych do ATRIUM

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że dane osobowe obejmujące adres e-mail, są niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a)      organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

b)     podmiotom powiązanym z ATRIUM przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

c)      podmiotom wspierającym ATRIUM w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ATRIUM (tzw. procesorzy danych).

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów tj. w zakresie korzystania z usługi Newsletter, przez okres do czasu zakończenia korzystania przez Pana/Panią z usługi Newsletter, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez ATRIUM uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 2 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania, które może wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpłynąć. W celach marketingowych i analitycznych, o których mowa pkt. 2. ppkt. b), Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane o zapisach na konkretny newsletter danego centrum handlowego) mogą być wykorzystywane do profilowania w celu dostosowywania świadczonych przez ATRIUM usług do preferencji użytkowników centrum handlowego ATRIUM (profilowanie to nie jest podstawą decyzji, która mogłaby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób mogłaby istotnie na Panią/Pana wpłynąć).

[●]

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

ATRIUM pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez ATRIUM przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ATRIUM, o którym mowa w pkt 2 powyżej; lub (ii) dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ATRIUM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ATRIUM w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. do Jersey.

Przekazanie danych do Jersey nastąpi na podstawie Decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey. Przekazując dane ATRIUM zapewni właściwe standardy ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem ATRIUM.