Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria "wszystkiego wygranEko"

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Wszystkiego wygranEKO”

 

§ 1 
Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Wszystkiego wygranEKO” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 
Organizator Loterii

 

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542 (dalej „Organizator”).

 

§ 3 
Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
  1. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Loteria rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2021 r. i kończy się 7 lutego 2022 r.
   (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
  3. Okres promocyjny i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się
   12 lipca 2021 r. o godz. 06:00:00 i kończy się 14 listopada 2021 r. (dalej „Okres promocyjny”).
  4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia
   o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów  urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora
   i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
  5. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
  6. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
  7. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
  8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
   W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
  9. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
   czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
  10. W Loterii nie mogą wziąć udziału:
   1. pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz
   2. pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółki pod nazwą: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 01202642100000, kapitał zakładowy 228 604 000,00 zł (dalej „DPD”).
   3. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
   4. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, w zakresie nagród o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 7 Regulaminu, tj. nie otrzymał prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).

 

§ 4
 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. W Loterii mogą wziąć udział osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) we własnym imieniu lub jako adresat przesyłki skierowanej do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w Okresie promocyjnym otrzymają jako odbiorca (dalej: „Odbiorca”) przesyłkę doręczoną przez DPD (dalej: „Przesyłka”), zaadresowaną na jej/jego pełne imię i nazwisko, udokumentowaną unikatowym numerem Przesyłki czyli numerem listu przewozowego (dalej „Numer listu przewozowego”). Numer listu przewozowego dostępny jest na liście przewozowym umieszczonym na opakowaniu Przesyłki w formie etykiety.     
 2. Przez Odbiorcę Przesyłki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na potrzeby Loterii rozumie się osobę, której pełne imię i nazwisko, jako osoby fizycznej działającej we własnym imieniu lub jako adresat Przesyłki skierowanej do podmiotu gospodarczego (o którym mowa w ust. 1 powyżej) znajduje się na liście przewozowym Przesyłki doręczonej przez DPD, z uwzględnieniem, iż w przypadku osób fizycznych będących adresatami Przesyłek skierowanych do podmiotów gospodarczych, poza imieniem i nazwiskiem adresata na Liście przewozowym umieszczona może być nazwa lub firma podmiotu gospodarczego.
 3. Uczestnikiem Loterii nie może być Odbiorca, którego dane na liście przewozowym są niepełne  (np. podano: samo imię lub samo nazwisko, inicjał imienia lub nazwiska, samą nazwę podmiotu gospodarczego, jeden człon nazwiska dwuczłonowego) lub niepoprawne czyli niezgodne z faktycznymi danymi Odbiorcy (np. podano inne imię lub nazwisko niż to, które faktycznie nosi Odbiorca) lub nie podano ich wcale (tj. nie podano ani imienia ani nazwiska). Powyższe stosuje się z zastrzeżeniem, że dopuszczalne jest występowanie na liście przewozowym zdrobnienia imienia Odbiorcy lub omyłki literowej w imieniu lub nazwisku Odbiorcy, przy czym ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Komisja. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt ujawnienia na liście przewozowym Przesyłki niepełnych lub niepoprawnych danych Odbiorcy.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w ust. 1 - 2 powyżej, z uwzględnieniem ust. 3 powyżej, tj. Odbiorca do którego w trakcie trwania Okresu promocyjnego doręczona zostanie przez DPD Przesyłka (przy czym może zostać ona faktycznie odebrana przez osobę inną niż Uczestnik) i dokona prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie promocyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów  (dalej „Uczestnik”).
 5. Zgłoszenie do Loterii polega na uzupełnieniu poprawnie oraz kompletnie formularza dostępnego na stronie internetowej www.30latdpd.pl (dalej: „Strona Internetowa”) i wysłaniu go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora (dalej „Zgłoszenie”). Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: podać Numer listu przewozowego, pełne imię i nazwisko (odpowiadające widniejącemu na liście przewozowym danej Przesyłki a tym samym widniejącym w systemie informatycznym rejestrującym przesyłki DPD), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, powtórzyć adres e-mail, a następnie złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Loterii, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności i wysłać zgłoszenie poprzez dedykowany przycisk (dalej „Formularz”). W trakcie wypełniania Formularza Uczestnik może również wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie od DPD informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług oferowanych przez DPD, za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu (wyrażenie tejże zgody jest fakultatywne, a brak jej udzielenia nie wyklucza uczestnictwa w Loterii).
 6. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik, po kliknięciu w wybrany przez siebie wirtualny znacznik punktu DPD Pickup, otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie Internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) - b) (Nagród Natychmiastowych). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia w zakresie Nagród Natychmiastowych otrzymuje również informację o warunkach i terminach weryfikacji prawa do wydania nagrody, opisanej § 5 ust. 2 
  pkt a) - b) (Nagród Natychmiastowych). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując Zgłoszenia, które zostało zwycięskie w ramach nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) - b) (Nagród Natychmiastowych).
 7. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 4 (słownie: czterech) losowaniach nagród opisanych w  § 5 ust. 2 pkt a) do e), tj. jednym losowaniu Nagród Natychmiastowych (opisanych w  § 5 ust. 2 pkt a) – b), jednym losowaniu Nagrody Tygodniowej (opisanej w § 5 ust. 2 pkt c) odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia, jednym losowaniu Nagrody Miesięcznej (opisanej w § 5 ust. 2 pkt d) odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia oraz w losowaniu Nagrody Głównej (opisanej w § 5 ust. 2 pkt e).
  1. Do Loterii dany numer Listu przewozowego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam numer Listu przewozowego, jako prawidłowe będzie traktowane pierwsze Zgłoszenie dokonane na podstawie danego Listu przewozowego, które wpłynie na serwer Organizatora. Pozostałe Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora z tytułu tego samego Listu przewozowego będą uznawane za nieprawidłowe i naruszające zapisy Regulaminu, w związku z tym ewentualna nagroda przyznana takiemu Zgłoszeniu nie zostanie wydana.
  2. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 12 lipca 2021 r., o godz. 06:00:00

i trwa do 14 listopada  2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie: 1 (słownie: jedną) Nagrodę Natychmiastową spośród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) – b) oraz 1 (słownie: jedną) nagrodę  spośród opisanych w § 5 ust. 2 pkt c) – e). Z jednego adresu mogą wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) osoby z zastrzeżeniem zdania następnego. Pod pojęciem „adres”, Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania Uczestników Loterii. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa do nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.
 2. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 3. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 4. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora).
 5. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o., Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (listem poleconym lub elektronicznie) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 7 ust. 13 stosuje się odpowiednio.
 6. Podstawą Zgłoszenia do Loterii jest faktyczne doręczenie Przesyłki Odbiorcy tj. osobie, o której mowa w ust. 1 i 2 (z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 powyżej) w trakcie trwania Okresu promocyjnego, określonego w § 3 ust. 4 Regulaminu, a informacja o odbiorze Przesyłki o danym Numerze list przewozowego zostanie ujawniona w systemie informatycznym rejestrującym przesyłki DPD.
 7. Przesyłki, których:

a)       doręczenie nie zostało ujawnione w systemie informatycznym rejestrującym przesyłki DPD,

b)      doręczenie nastąpiło przed lub po Okresie promocyjnym; nie spełniają wymogów określonych niniejszym Regulaminem.        

 1. Zgłoszenia do Loterii, które dokonane zostaną przed datą faktycznego doręczenia Przesyłki, odpowiadającą dacie ujawnionej w systemie informatycznym rejestrującym przesyłki DPD, nie spełniają wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.
 3. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail oraz numer telefonu.
 4. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
  1. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest
   to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej, przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych i kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem
   w skutek podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych.

 

§ 5

Wartość puli nagród

 

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 416 409,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy czterysta dziewięć złotych i 00/100) zł brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 3 367 (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) sztuk.
 2. W Loterii przewidziano następujące nagrody:

a)      Nagroda Natychmiastowa II Stopnia: czekoladki o wartości 33,21 zł (słownie: trzydzieści trzy złote i 21/100) brutto. Organizator przewidział 3000 (słownie: trzy tysiące) sztuk Nagród Natychmiastowych II Stopnia w Loterii.

b)      Nagroda Natychmiastowa I Stopnia: opaska Xiaomi Mi Band 5 o wartości 109,00 zł (słownie: sto dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 300 (słownie: trzysta) Nagród Natychmiastowych I Stopnia w Loterii.

c)      Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi Pro 2 o wartości 2199,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 54 (słownie: pięćdziesiąt cztery) nagrody tygodniowe w Loterii, po 3 sztuki w każdym losowaniu tygodniowym.

d)     Nagroda Miesięczna: Rower elektryczny Kross o wartości 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1 100,00  zł (słownie: tysiąc sto złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody. Łączna całkowita wartość Nagrody Tygodniowej 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych i 00/100). Organizator przewidział 12 (słownie: dwanaście) nagród miesięcznych w Loterii, po 3 (słownie: trzy) sztuki w każdym losowaniu miesięcznym;

e)      Nagroda Główna: kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3 333,00  zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody. Łączna całkowita wartość Nagrody Głównej 33 333,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Głównej w Loterii.

 1. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym, za wyjątkiem Nagrody Głównej, ani w inny sposób.
  1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
  2. Zwycięzcy nie przysługuje  prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
  3. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
   tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 1426). Przyznana nagroda pieniężna, która jest dodatkiem do Nagród Miesięcznych oraz Nagrody Głównej nie zostanie wypłacona zwycięzcom, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 6 

Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Losowania bramek czyli zwycięskich momentów, do których są przypisane Nagrody Natychmiastowe opisane w § 5 ust.2 pkt a) - b) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, w dniu 7 lipca 2021 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na Stronie Internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, w zakresie nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) - b) tj. Nagród Natychmiastowych. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.
 2. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 3300  bramek – minimum 3000 w zakresie Nagród Natychmiastowych II Stopnia oraz minimum 300 w zakresie Nagród Natychmiastowych I Stopnia.
 3. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. W przypadku niewydania nagród, o których mowa w  § 5 ust. 2 pkt a) - b), w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub  wydania nagród, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 06:00:00 do 23:59:59, każdego dnia Okresu Promocyjnego.
 5. Losowania Nagród Tygodniowych, Miesięcznych i Nagrody Głównej odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 6. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID (dalej „ID”). W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 7. W każdym losowaniu Nagród Tygodniowych  losowane są trzy Nagrody Tygodniowe.
 8. Losowania Nagród Tygodniowych obejmują wszystkie Zgłoszenia dokonane w danym tygodniu trwania Okresu promocyjnego i odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia Zgłoszenia

Data losowania

TYDZIEŃ I

12.07-18.07.2021

20.07.2021

TYDZIEŃ II

19.07-25.07.2021

27.07.2021

TYDZIEŃ III

26.07-01.08.2021

03.08.2021

TYDZIEŃ IV

02.08-08.08.2021

10.08.2021

TYDZIEŃ V

09.08-15.08.2021

17.08.2021

TYDZIEŃ VI

16.08-22.08.2021

24.08.2021

TYDZIEŃ VII

23.08-29.08.2021

31.08.2021

TYDZIEŃ VIII

30.08-05.09.2021

07.09.2021

TYDZIEŃ IX

06.09-12.09.2021

14.09.2021

TYDZIEŃ X

13.09-19.09.2021

21.09.2021

TYDZIEŃ XI

20.09-26.09.2021

28.09.2021

TYDZIEŃ XII

27.09-03.10.2021

05.10.2021

TYDZIEŃ XIII

04.10-10.10.2021

12.10.2021

TYDZIEŃ XIV

11.10-17.10.2021

19.10.2021

TYDZIEŃ XV

18.10-24.10.2021

26.10.2021

TYDZIEŃ XVI

25.10-31.10.2021

02.11.2021

TYDZIEŃ XVII

01.11-07.11.2021

09.11.2021

TYDZIEŃ XVIII

08.11-14.11.2021

16.11.2021

 

 1. W każdym losowaniu Nagród Miesięcznych losowane są trzy Nagrody Miesięczne.
 2. Losowania Nagród Miesięcznych obejmują wszystkie Zgłoszenia dokonane w danym miesiącu Okresu promocyjnego i obywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia Zgłoszenia

Data losowania

MIESIĄC I

12.07-15.08.2021

17.08.2021

MIESIĄC II

16.08-12.09.2021

14.09.2021

MIESIĄC III

13.09-10.10.2021

12.10.2021

MIESIĄC IV

11.10-14.11.2021

16.11.2021

 

 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się 16 listopada 2021 r. i obejmuje wszystkie Zgłoszenia do Loterii dokonane w Okresie promocyjnym.
 2. Po wylosowaniu zwycięskich ID w zakresie Nagród Tygodniowych, Nagród Miesięcznych i Nagrody Głównej, losowane są ID rezerwowe. Losowanie ID Zgłoszeń Rezerwowych odbywa się w ten sposób, iż w:

a)              każdym losowaniu Nagród Tygodniowych losowanych jest po 5 (słownie: pięć) Zgłoszeń Rezerwowych do każdej Nagrody Tygodniowej, które uszeregowane zostają zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte Zgłoszenie Rezerwowe do danej Nagrody Tygodniowej;

b)             każdym losowaniu Nagród Miesięcznych losowanych jest 5 (słownie: pięć) Zgłoszeń Rezerwowych do każdej Nagrody Miesięcznej, które uszeregowane zostają zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte Zgłoszenie Rezerwowe do danej Nagrody Miesięcznej;

c)             losowaniu Nagrody Głównej losowanych jest 5 (słownie: pięć) Zgłoszeń Rezerwowych do Nagrody Głównej, które uszeregowane zostają zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte Zgłoszenie Rezerwowe do Nagrody Głównej.

 1. Prawo do nagrody przyznawane jest Laureatowi rezerwowemu znajdującemu się najwyżej na liście Zgłoszeń Rezerwowych do danej Nagrody, w sytuacji gdy Laureat lub Laureat Rezerwowy nie spełni wymagań określonych Regulaminem. Jeżeli Laureat zwycięskiego Zgłoszenia ani żaden z Laureatów Rezerwowych nie spełni wymagań określonych Regulaminem, dana Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 2. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.
 3. Wyniki ogłaszane są poprzez podanie imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz 4 (słownie: czterech) ostatnich znaków Numeru listu przewozowego po zakończeniu procedury weryfikacji Zwycięzców. Lista dostępna będzie na stronie www.30latdpd.pl

 

§ 7 

Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci Nagród Natychmiastowych II i I Stopnia, opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) – b)
  są informowani o wygranej poprzez wyświetlony na Stronie Internetowej komunikat oraz wiadomość e-mail zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 6 Regulaminu. W wyświetlonym komunikacie oraz wiadomości e-mail Laureaci Nagród Natychmiastowych II i I Stopnia są informowani o konieczności przesłania do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres 30latdpd@uniqueone.pl skanu lub zdjęcia własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.30latdpd.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej musi zostać wysłana do Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej (tj. od momentu wyświetlenia komunikatu o wygranej), w innym wypadku prawo do nagrody przepada.
 2. Laureaci Nagród Natychmiastowych I i II Stopnia są informowani, wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o pozytywnej weryfikacji ich Zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez Organizatora, przez co rozumie się datę wpływu tych dokumentów na serwer Organizatora.
 3. Laureaci Nagród Tygodniowych, w tym także Zgłoszenia Rezerwowe, są informowani o wyniku losowania poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w Formularzu. W wiadomości e-mail Laureaci Nagród Tygodniowych są informowani o konieczności przesłania do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres 30latdpd@uniqueone.pl skanu lub zdjęcia własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.30latdpd.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Wiadomość e-mail, o której mowa w poprzednim zdaniu musi zostać wysłana do Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej, w innym wypadku prawo do nagrody przepada.
 5. Laureaci Nagród Miesięcznych i Nagrody Głównej, w tym także Zgłoszenia Rezerwowe, informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania lub w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu losowania. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Loteria DPD: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Wszystkiego wygranEKO”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.30latdpd.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Miesięcznej lub Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Każdego dnia przeznaczonego na kontakt z Laureatem, o których mowa w zdaniach powyższych, Organizator wykonuje minimum trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze Listu przewozowego, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do ich wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem, traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu).
 6. Laureaci Nagród Miesięcznych i Nagrody Głównej zobowiązani są do przesłania dokumentów opisanych w ust. 7 poniżej do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o której mowa w ust. 4 powyżej. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia kontaktu przedstawiciela Organizatora. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania).
 7. Laureat Nagrody Miesięcznej i Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora oryginału własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.30latdpd.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Laureaci Nagród Miesięcznych i Głównych są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 7 powyżej listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie o którym mowa w ust. 4 powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 9. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 10. Laureaci Nagród Tygodniowych, Miesięcznych oraz Głównej są informowani, wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o pozytywnej weryfikacji ich Zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 5 powyżej (odpowiednio data wpływu dokumentów na serwer Organizatora lub data ich wpływu do siedziby Organizatora), z zastrzeżeniem § 4 ust. 13-14 . Laureat pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego do danej Nagrody jest informowany o fakcie zmiany statusu jego Zgłoszenia z rezerwowego na Zgłoszenie Zwycięskie, następnego dnia roboczego po negatywnej weryfikacji Zgłoszenia Zwycięskiego i analogicznie w przypadku Laureata drugiego, trzeciego, czwartego i piątego Zgłoszenia Rezerwowego, który jest informowany o zmianie statusu jego Zgłoszenia na Zgłoszenie Zwycięskie następnego dnia roboczego po negatywnej weryfikacji odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego Zgłoszenia Rezerwowego.
 11. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonane zostało skuteczne doręczenie do niego przesyłki, traci on prawo do Nagrody.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu z informacjami zawartymi w systemie informatycznym rejestrującym przesyłki DPD  (nieprawidłowy lub nieistniejący Numer listu przewozowego albo dane  w postaci imienia i nazwiska Odbiorcy Przesyłki są rozbieżne lub niepełne, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 zd. 2 Regulaminu), Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 13. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się  do Laureata o przedstawienie kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 12-14.
 14. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 13 powyżej i § 4 ust. 12-14, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 15. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 16. W przypadku, gdy Laureat Zgłoszenia Zwycięskiego do danej Nagrody Tygodniowej, Miesięcznej lub do Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub przejdzie negatywnie weryfikację, nagroda przypada Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe do danej Nagrody. Jeśli i on nie spełni warunków uczestnictwa lub przejdzie negatywnie weryfikację, nagroda przypada Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako drugie Zgłoszenie Rezerwowe do danej Nagrody itd. aż do wyczerpania ilości Zgłoszeń Rezerwowych, zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu. Do Laureatów Zgłoszeń Rezerwowych stosuje się odpowiednio postanowienia jak do Laureata, który dokonał Zgłoszenia Zwycięskiego. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego  Zgłoszenia Rezerwowego do danej Nagrody w tym samym czasie i według tej samej procedury jak w stosunku do Laureata Zgłoszenia Zwycięskiego. Dokładny opis procedury informowania Laureatów Nagród Tygodniowych, Miesięcznych i Głównej znajduje się odpowiednio w ust. 3 i 4 powyżej. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o zmianie swojego statusu na status Zwycięskiego Zgłoszenia, następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata Zwycięskiego Zgłoszenia i odpowiednio Laureata pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego Zgłoszenia Rezerwowego.
 17. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 18. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.
 19. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 20. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971 ze zm.) skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród Miesięcznych oraz Nagrody Głównej, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania Nagrody Miesięcznej lub Nagrody Głównej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi:

a)               udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 7 stycznia 2022 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi;

albo

b)      skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany  zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 7 stycznia 2022 r.

Brak przedstawienie ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody Miesięcznej lun Nagrody  Głównej Zwycięzcy.

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, określanym w Regulaminie jako „Zwycięzcy”.

 

§ 8 

Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody Natychmiastowe II i I Stopnia, Nagrody Tygodniowe oraz Nagrody Miesięczne wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 10 stycznia 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu.
 2. Nagrody Główna wysyłana jest Zwycięzcom przelewem bankowym do 10 stycznia 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę dokonania dyspozycji bankowej przez Organizatora). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu Laureata, o którym mowa w § 7 ust. 5.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na konta bankowe obsługiwane przez banki prowadzące działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje , mogą być zgłaszane do dnia 18 stycznia 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One
  Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Wszystkiego wygranEKO - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres 30latdpd@uniqueone.pl i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub w wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
  od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
  do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 10

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, e-mail: iod@dpd.com.pl  (dalej „DPD”) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu usług DPD. DPD powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. DPD może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych związku z wyrażaniem przez Uczestnika dobrowolnej zgody na otrzymywanie od DPD informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług oferowanych przez DPD, za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu – DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, e-mail: iod@dpd.com.pl (dalej „DPD”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku dobrowolna zgoda Uczestnika. DPD powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili powyższą zgodę Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. DPD może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

c)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 20);

d)     W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz kontrole związaną z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)       W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

g)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971.) - Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez DPD lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: DPD Polska, Dział Ochrony Danych Osobowych, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych DPD: iod@dpd.com.pl
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa lub za pośrednictwem e-maila: dane@uniqueone.pl.
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem, że nie przysługuje ono w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie danych obywa się w oparciu o zgodę, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody), jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator – DPD powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród oraz dostawcy usługi bankowej w celu wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej oraz dostawcy usługi bankowej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane,
  w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 6. Podanie danych osobowych w celu  otrzymywania od DPD informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług oferowanych przez DPD, za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu, jest dobrowolne, jednak niezbędne jeśli Uczestnik chce otrzymywać wyżej wymienione informacje handlowe.
 7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych
  z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
 10. Polityka Prywatności dostępna jest na Stronie Internetowej tj. www.30latdpd.pl, zarówno dla Uczestników, jak i odwiedzających Stronę Internetową.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin od dnia 7 lipca 2021 r. dostępny jest na stronie www.uniqueone.pl oraz na www.30latdpd.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody Natychmiastowe oraz Tygodniowej

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody Miesięcznej oraz Nagrody Głównej

 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Natychmiastowych oraz Nagrody Tygodniowej

 

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA

LAUREATÓW NAGRÓD NATYCHMIASTOWE ORAZ NAGRÓD TYGODNIOWYCH

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) we własnym imieniu lub jako adresat przesyłki skierowanej do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 

________________________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO (PODANE W ZGŁOSZENIU JAKO ODBIORCY PRZESYŁKI)

 

________________________________________________________________________

NUMER LISTU PRZEWOZOWEGO

 

_______________________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Wszystkiego wygranEKO” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Wszystkiego wygranEKO”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Miesięcznych oraz Nagród Głównych

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

DLA

LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH ORAZ NAGRODY GŁÓWNEJ

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w Loterii we własnym imieniu jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) lub jako reprezentant osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,  zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

Poniże dane uzupełnią  zarówno Laureaci Nagród Miesięcznych oraz Nagrody Głównej

 

____________________________________________________________________________

ADRES E-MAIL  PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

_____________________________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

_____________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO (PODANE W ZGŁOSZENIU JAKO ODBIORCY PRZESYŁKI)

 

______________________________________________________________________________

NUMER LISTU PRZEWOZOWEGO

 

______________________________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

_______________________________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numer PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia)

 

______________________________________________________________________________

(OBYWATELSTWO)

 

Uzupełniają wyłącznie Laureaci Nagród Miesięcznych

 

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

Uzupełnia wyłącznie Laureat Nagrody Głównej

 

____________________________________________________________
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO)

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

 

 

_____________________________________

PODPIS I DATA

 

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Wszystkiego wygranEKO” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Wszystkiego wygranEKO”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody wydawanej na adres podany w Oświadczeniu, dostawcom usługi bankowej w celu dostarczenia nagrody wydawanej za pośrednictwem przelewu, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r.  poz. 971)  oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020  poz. 971).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020  poz. 971)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami innych Nagród w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;