Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria w sklepach Żabka i Freshmarket

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Loteria w sklepach Żabka i Freshmarket”.

§ 1 Nazwa Loterii
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą:
„Loteria w sklepach Żabka i Freshmarket”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego
23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana
dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana loteria;
Czas trwania loterii
1. Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 tj. z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez
Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
2. Loteria ma charakter ogólnopolski i odbywa się sklepach Żabka oraz Freshmarket na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 2 marca 2016 r. i kończy się ostatecznie 7 grudnia 2016 r.
(czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna
komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego
przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru(dalej „Komisja”). W skład Komisji
wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
5. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu Loterii przed przystąpieniem do
Loterii.
6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii,
w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału
w Loterii.
7. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w regulaminie Loterii, w
przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia zasad udziału w Loterii bądź
działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
8. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.
9. Udziału w Loterii nie mogą brać: ajenci sklepów Żabka i Freshmarket, osoby pracujące ww. sklepach, a także członkowie ich rodzin, pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przez „Pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 9 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców
i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii
1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące zarejestrowanymi uczestnikami programu lojalnościowego:
a. „Codzienne Korzyści” realizowanego w sklepach Żabka i/lub
b. „Fresh Club Przywilej Korzyści” realizowanego w sklepach Freshmarket (dalej łącznie zwane Programami Lojalnościowymi);
posiadające kartę Programu Lojalnościowego w postaci elektronicznego identyfikatora zbliżeniowego, na którą za dokonywane zakupy w sklepach Żabka albo Freshamarket naliczane są punkty, dalej określane jako tzw. e-znaczki. Osoba spełniająca powyższe wymagania może dokonać zgłoszenia udziału w Loterii zgodnie z postanowieniami regulaminu Loterii (dalej zwana „Uczestnik”).
2. W celu wzięcia udziału w Loterii Uczestnik musi w okresie od 2 marca do 31 maja 2016 r. spełnić łącznie następujące warunki:
a. Nabyć losy w Loterii w zamian za posiadane na koncie Programu Lojalnościowego e-znaczki, zgodnie z funkcjonalnością strony/aplikacji mobilnej Programów Lojalnościowych i strony internetowej Loterii;
b. Dokonać zgłoszenia do Loterii zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej za pośrednictwem strony internetowej Loterii.
3. Po zalogowaniu do strony internetowej/aplikacji mobilnej Programu Lojalnościowego Uczestnik ma możliwość wymiany posiadanych na koncie e-znaczków na losy w Loterii, przy założeniu, że każdy e-znaczek uprawnia do nabycia jednego losu w Loterii. Wymiana następuje za pośrednictwem strony internetowej Loterii, do której dostęp uzyskuje się po zalogowaniu do strony internetowej/aplikacji mobilnej Programu Lojalnościowego. Po przekierowaniu na stronie internetowej Loterii Uczestnik wskazuje ile z posiadanych na koncie Programu Lojalnościowego e-znaczków chce przeznaczyć na losy w Loterii. W ramach dokonywania zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do podania następujących danych: numer telefonu, adres e-mail oraz złożenia oświadczenia o akceptacji regulaminu Loterii i wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby Loterii, a także wskazania ile e-znaczków przeznacza na nabycie losów w Loterii. Spełnienie łącznie powyższych wymagań i wysłanie zgłoszenia do Organizatora skutkuje przystąpieniem do Loterii (dalej „Zgłoszenie”).
4. Uczestnik może dokonać tzw. Zgłoszenia „va bank”, to znaczy przeznaczyć wszystkie posiadane na koncie Programu Lojalnościowego e-znaczki na losy w Loterii. Przeznaczone w ten sposób e-znaczki są przeliczane na losy w Loterii w stosunku 1:2. Oznacza to, że Uczestnik otrzymuje dwa razy więcej losów w Loterii niż liczba e-znaczków, jakie posiadał na koncie Programu Lojalnościowego a jakie przeznaczył na losy w Loterii, np. posiadając na koncie Programu Lojalnościowego 100 e-znaczków i przeznaczając je wszystkie na losy w Loterii Uczestnik otrzyma 200 losów w Loterii.
5. Potwierdzeniem prawidłowo przesłanego Zgłoszenie jest komunikat Organizatora potwierdzający przyjęcie Zgłoszenia do Loterii.
6. Zasady otrzymywania za zakupy w sklepach Żabka albo Freshmarket e-znaczków opisane są w odpowiednich regulaminach Programów Lojalnościowych dostępnych na stronach internetowych www.zabka.pl lub www.freshmarket.pl .
7. Wykorzystane na losy w Loterii e-znaczki odejmowane są od konta Uczestnika w Programie Lojalnościowym, za pośrednictwem, którego dokonano Zgłoszenia.
8. Warunkiem koniecznym do dokonania Zgłoszenia jest posiadanie, co najmniej
1 e-znaczka na koncie Programu Lojalnościowego. Każdy przeznaczony na losy w Loterii e-znaczek to jeden los w Loterii.
9. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 2 marca 2016 r. o godzinie 0:00:00
i mija dnia 31 maja 2016 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
10. Ilekroć w niniejszym regulaminie Loterii jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu informatycznego przyjmującego Zgłoszenia.
11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to,
że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w regulaminie Loterii.
12. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
13. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in. : automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w regulaminie Loterii, Zgłoszenia te nie będą uwzględniane w Loterii, w tym w szczególności w losowaniach, a Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego te metody z Loterii. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia regulaminu Loterii, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w inny nieuprawniony sposób. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników w stosunku, do których Żabka Polska Sp. z o.o. przedstawi udokumentowane naruszenie postanowień regulaminów Programu Lojalnościowego, w szczególności nabywania e-znaczków z naruszeniem postanowień tych regulaminów i w konsekwencji nabywania losów w Loterii z naruszeniem postanowień regulaminu Loterii.
14. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej, zwrotnej wiadomości tekstowej SMS wskazanej w § 8 ust. 1 oraz kontakt telefoniczny Organizatora z Uczestnikiem.

§ 5 Wartość puli nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane wynosi: 1 394 033,60 zł (słownie: milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści trzy złote i 60/10) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1025 (słownie: tysiąc dwadzieścia pięć) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagroda I stopnia – rower miejski Kross o wartości 1 399,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie I stopnia w każdym losowaniu dziennym oraz po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie I stopnia w losowaniu dodatkowym. Łącznie Organizator przewidział 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwie) szt. Nagród I stopnia w całej Loterii.
b. Nagroda II stopnia - tablet Lenovo TAB 2 o wartości 419,43 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście złotych i 43/100). Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) Nagród II stopnia w każdym losowaniu dziennym oraz 10 (słownie: dziesięć) Nagród II stopnia w losowaniu dodatkowym. Łącznie Organizator przewidział 920 (słownie: dziewięćset dwadzieścia) szt. Nagród II stopnia w całej Loterii.
c. Nagroda Tygodniowa w postaci samochodu Opel Astra (o pojemności silnika 1.4XE / 100 KM, benzyna, model 5cio drzwiowy, wersja wyposażenia enjoy) o wartości 60 885,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych
i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości: 6 765,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100). Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie Tygodniowej w każdym losowaniu tygodniowym. Łącznie Organizator przewidział 13 (słownie: trzynaście) Nagród Tygodniowych
w Loterii. Łączna wartość Nagrody Tygodniowej to 67 650,00 zł brutto
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100).
3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania Nagród i ogłoszenia wyników. Wykorzystywanie
i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Administratorem danych jest Organizator. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
2. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
4. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.

§ 7 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników
1. Losowania Zgłoszeń (ID nadanych losom w ramach prawidłowych Zgłoszeń zgodnie z zasadami opisanymi w ust.2 poniżej) odbywają się w Unique One sp. z o.o. przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie.
2. Każdemu nabytemu losowi w Loterii w ramach prawidłowego Zgłoszenia przydzielony jest unikalny numer (ID) (liczba otrzymanych losów w Loterii uzależniona jest od liczby e-znaczków jakie przeznaczono na nabycie losów w Loterii w Zgłoszeniu, np. przeznaczając w Zgłoszeniu 5 e-znaczków na nabycie losów w Loterii otrzymuje się 5 losów w Loterii, każdy los otrzymuje osobny numer ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
Dany numer ID może być w danym losowaniu wylosowany tylko raz. W danym losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID losów nadanych w ramach prawidłowych Zgłoszeń danego Uczestnika (powyższe dotyczy również losowań rezerwowych do Nagród z danego losowania). W sytuacji powtórzenia się numeru ID bądź wylosowania ID losu, które zostały nadane za nabyte losy w ramach prawidłowych Zgłoszeń danego Uczestnika nie są one uwzględniane a losowanie jest powtarzane.
3. Losowanie ID losów w ramach prawidłowych Zgłoszeń do Nagród I i II stopnia w ramach losowań dziennych odbywają się w dni robocze, spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59.Pierwszemu wylosowanemu ID losu przyznawana jest Nagroda I stopnia, kolejnym 10 Nagroda II stopnia, oznaczane są one jako Zwycięskie Zgłoszenia. Losowania odbywają się w dni robocze w okresie od 3 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r., z uwzględnieniem poniższych wyjątków:
a. Losowania ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątki, soboty i niedziele odbywają się w następujący po tym dniu pierwszym dniu roboczym zgodnie z kolejnością następujących po sobie dni;
b. Losowanie ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy odbywa się w następujący po tym dniu pierwszym dniu roboczym;
c. Losowania ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w dniach 29 kwietnia 2016 r., 30 kwietnia 2016 r., 1-3 maja 2016 r. odbywają się 4 maja 2016 r. zgodnie z kolejnością następujących po sobie dni;
d. Losowanie ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w dniu 25 maja 2016 r . odbywa się 30 maja 2016 r.;
e. Losowanie ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w dniu 31 maja 2016 r. odbywa się 6 czerwca 2016 r.
4. Losowania ID losów w ramach prawidłowych Zgłoszeń do Nagród Tygodniowych odbywają się:
a. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 9 marca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 2 marca 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 8 marca 2016 r. do godziny 23:59:59;
b. Drugie losowanie odbywa się w dniu 16 marca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 9 marca 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 15 marca 2016 r. do godziny 23:59:59;
c. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 23 marca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 16 marca 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 22 marca 2016 r. do godziny 23:59:59;
d. Czwarte losowanie odbywa się w dniu 30 marca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 23 marca 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 29 marca 2016 r. do godziny 23:59:59;
e. Piąte losowanie odbywa się w dniu 6 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 30 marca 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 5 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;
f. Szóste losowanie odbywa się w dniu 13 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 6 kwietnia 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 12 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;
g. Siódme losowanie odbywa się w dniu 20 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 13 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 19 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;
h. Ósme losowanie odbywa się w dniu 27 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 20 kwietnia 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 26 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;
i. Dziewiąte losowanie odbywa się w dniu 4 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 27 kwietnia 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 3 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;
j. Dziesiąte losowanie odbywa się w dniu 11 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 4 maja 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 10 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;
k. Jedenaste losowanie odbywa się w dniu 18 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 11 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 17 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;
l. Dwunaste losowanie odbywa się w dniu 25 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 18 maja 2016 r.
od godziny 0:00:00 do dnia 24 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;
m. Trzynaste losowanie odbywa się w dniu 6 czerwca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 25 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 31 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;
W trakcie każdego losowania tygodniowego losowane jest jedno zwycięskie ID losu, oznaczane jako Zwycięskie Zgłoszenie. Losowania tygodniowe przeprowadzane są po losowaniach dziennych Nagród I i II stopnia.
5. Na zakończenie, po przeprowadzeniu wszystkich losowań, odbywa się losowanie dodatkowe do Nagrody I i Nagród II stopnia. Losowanie to odbywa się 6 czerwca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 2 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r. Pierwszemu wylosowanemu ID losu w ramach prawidłowych Zgłoszeń przyznawana jest Nagroda I stopnia, kolejnym 10 Nagroda II stopnia i oznaczane są one jako Zwycięskie Zgłoszenia.
6. W trakcie każdego losowania, po zakończeniu losowania zwycięskich ID losów, losowane są również dwa ID losów jako rezerwowe do każdej Nagrody, umieszczane na liście rezerwowej w kolejności ich wylosowania i oznaczane jako Pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe i Drugie Zgłoszenie Rezerwowe.
7. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.loteriakorzysci.pl po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.
8. Losowania może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń. Udział w losowaniach biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.

§ 8 Warunki wydania Nagród; Procedura weryfikacji
1. Laureat Nagrody informowany jest telefonicznie na numer, który podał w Zgłoszeniu
w dniu losowania bądź w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu losowania, o okoliczności wylosowania ID losu z jego Zgłoszenia.
W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym powyżej terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu lub wiadomość e-mail na adres e-mail, który wskazano w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Loteria w sieci Zabka i Freshmarket: Witaj w X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem Twojego Zgloszenia w loterii „Loteria w sieci Zabka i Freshmarket” Organizator: Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.loteriakorzysci.pl ”), gdzie X oznacza następny dzień roboczy następujący po dniu wysłania komunikatu. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest informowany na początku rozmowy.
2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1. jest informowany
o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora: własnoręcznie podpisanego, czytelnie wypełnionego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej Loterii www.loteriakorzysci.pl .
Laureat Nagrody I stopnia – roweru - dodatkowo w treści Oświadczenia wskazuję jaki kolor nagrody wybiera z palety kolorów dostępnej w treści Oświadczenia.
Laureat Nagrody Tygodniowej zobowiązany jest dodatkowo w treści Oświadczenia do podania numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – daty urodzenia, obywatelstwa, adresu zamieszkania) oraz dokonania wyboru koloru samochodu z palety kolorów karoserii dostępnej w treści Oświadczenia.
3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, kompletnych danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust.1. Jeśli laureat nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
4. W przypadku, gdy laureat Zwycięskiego Zgłoszenia przejdzie negatywnie weryfikację, nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda przyznawana jest laureatowi Pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego. Adekwatnie przyznawana jest nagroda laureatowi Drugiego Zgłoszenia Rezerwowego, gdy wskazane powyżej okoliczności dotyczą laureata Pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego.
5. W przypadku, gdy żaden laureat nie przejdzie pozytywnie weryfikacji, nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować, nagroda ta pozostaje do dyspozycji Organizatora.
6. Pierwsza próba kontaktu z laureatem Pierwszego Rezerwowego Zgłoszenia odbywa się pierwszego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata Zwycięskiego Zgłoszenia. Odpowiednio pierwsza próba kontaktu z laureatem Drugiego Zgłoszenie Rezerwowego odbywa się pierwszego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata Pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego.
7. Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) bądź złożenia dodatkowych oświadczeń, w szczególności w związku z podjęciem wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień regulaminu Loterii, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii. Terminy do przesłania dodatkowej dokumentacji stosuje się wedle zasad opisanych w ust. 3 powyżej.
8. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, nieprawidłowy, niepełny numer) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem,
z którego dokonano Zgłoszenia.
9. Przesłanie przez laureata dokumentacji niespełniającej wymagań określonych
w regulaminie Loterii, nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach regulaminu Loterii powoduje nie spełnienie przez laureata warunków określonych w regulaminie Loterii i oznacza utratę prawa do Nagrody.
10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Nieprzesłanie do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Uczestnik/laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami regulaminu Loterii, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
12. W przypadku ustalenia okoliczności, że laureatem została osoba, która nie mogła wziąć udziału w Loterii bądź nie spełniła wszystkich wymagań uczestnictwa w Loterii traci ona prawo do nagrody.

§ 9 Termin wydania Nagród
1. Nagrody I i II stopnia w Loterii wysyłane są zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) przesyłką kurierską do dnia 31 sierpnia 2016 r. zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w treści Oświadczenia określonego w §8 ust.2
2. Nagrody Tygodniowe w Loterii wysyłane są zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) przesyłką kurierską maksymalnie do dnia 17 października 2016 r. zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w treści Oświadczenia określonego w §8 ust.2. Nagrody Tygodniowe wydawane są w postaci dokumentów przekazania własności pojazdu wymaganych do rejestracji i ubezpieczenia pojazdów. Koszty rejestracji i ubezpieczenia ponosi zwycięzca. Po zarejestrowaniu pojazdu, w terminie ustalonym przez strony albo w dniu odbycia się oficjalnego wręczenia Nagród Tygodniowych wskazanego przez Organizatora następuje przekazanie pojazdu. Za miejsce przekazania pojazdu przyjmuje się m. st. Warszawa, chyba, że strony ustalą inaczej. Koszty związane z odbiorem samochodu (dojazd, nocleg itp.) leżą po stronie zwycięzcy.

§ 10 Opodatkowanie Nagród
Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 1925). Przyznana nagroda pieniężna określona w §5 ust. 2 pkt c) nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§ 11 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 7 listopada 2016 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa z dopiskiem „Loteria w sklepach Żabka i Freshmarket - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Odpowiedź na reklamacje Uczestnika Organizator udziela najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź dostarczona jest na adres wskazany w reklamacji listem poleconym.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Loterii i Oświadczenie dostępne są na stronie internetowej dedykowanej Loterii www.loteriakorzysci.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Koszt połączeń telefonicznych oraz komunikatu SMS ponosi Organizator. Połączenia wykonywane są wyłącznie dla numerów na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy
o grach hazardowych (Dz.U. 2015 r. poz,612 z późn.zm.).
6. Na potrzeby niniejszego regulaminu Loterii za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.
7. Wydanie wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę zawierające w swej treści wszystkie wymagane treścią regulaminu Loterii dane, zgodnie z postanowieniami regulaminu Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
8. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez laureata, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. W przypadku usunięcia Zgłoszenia z Loterii, e-znaczki, które zostały przeznaczone na losy w Loterii nie są zwracane na konto Programu Lojalnościowego Uczestnika.