Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria VISA z Żabką 2019

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

Loteria VISA z Żabką 2019

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria VISA z Żabką 2019”, dalej „Loteria”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, dalej „Organizator”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 poz. 165 z późn.zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, dalej „Regulamin”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w §8 Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o., Starcom sp. z o.o.,  Żabka Polska sp. z o. o. i jej franczyzobiorcy, pracownicy i członkowie rodziny franczyzobiorców, pracowników takich franczyzobiorców.

 

 

 1. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Loterii, m.in. nie może być pełnomocnikiem innego Uczestnika, podczas oddawania Zgłoszenia.

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 6 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję,  naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zgodnie z § 8 Regulaminu.

 

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria,
czas trwania Loterii i wyłączenia

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 8 kwietnia 2019 r. do 23 lipca 2019 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), z tym, że okres sprzedaży towarów uprawniających do udziału w Loterii oraz przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się  10 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:00 i kończy się 7 maja 2019 r. do godziny 23:59:59 (dalej „Okres Promocyjny”).
 3. Jednym z warunków niezbędnych do wzięcia udziału w Loterii, o których mowa szczegółowo w § 8 jest dokonanie płatności kartą VISA, z wyłączeniem nabycia: wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących te wyroby, symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, produktów początkowego żywienia niemowląt, alkoholu i towary których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego, za wyjątkiem piwa.

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 

 1. W Loterii udział może wziąć Uczestnik, który w Okresie Promocyjnym spełni łącznie następujące warunki:

a)      dokona płatności o wartości co najmniej 0.01 zł za  towary lub usługi w jednym ze sklepów sieci Żabka lub Freshmarket, z uwzględnieniem wyłączenia o którym mowa w§ 7 ust. 3, przy użyciu karty płatniczej Visa  (dalej „Transakcja”);

b)      zachowa potwierdzenie Transakcji lub wygeneruje za pomocą swojego internetowego konta bankowego wyciąg potwierdzający dokonanie Transakcji (dalej: „Wyciąg z Bankowości Elektronicznej”);

c)       dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, poprzez zgłoszenie potwierdzenia Transakcji za pośrednictwem strony internetowej www.visa.pl/promocja lub www.visa.pl/promocje (dalej: „Strona Internetowa”) w Okresie Promocyjnym (dalej: „Zgłoszenie”);

 1. Zgłoszenie polega na:

 

a)      Podaniu adresu e-mail  i numeru telefonu przez  Uczestnika;

b)      Wpisaniu daty Transakcji

c)       Wpisaniu wartości Transakcji,

d)      Wyborze wydawcy karty Visa spośród rozwijanej listy (pole nieobowiązkowe),

e)      złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;

f)        wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii i zgody na komunikacje dotyczącą Loterii;

g)      skutecznym przejściu weryfikacji na okoliczność, że nie jest się robotem, zgodnie z technologią dostępną na Stronie Internetowej.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację czy uzyskał on prawo do jednej z Nagród instant win, opisanych w § 11 ust. 2 lit b) – d) Regulaminu.    
 2. Uczestnik, który otrzymał informację o przyznaniu Nagrody instant win o jej rodzaju, w celu rozpoczęcia procedury wydania Nagrody instant win, musi wypełnić formularz do wysyłki Nagrody instant win, w sposób zgodny z zamieszczonymi na Stronie Internetowej wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: imię i nazwisko, adres do wysyłki: ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, oraz dołączenia zdjęcia lub skanu potwierdzenia Transakcji lub Wyciągu z Bankowości Elektronicznej potwierdzającego Transakcje oraz wysłaniu formularza poprzez dedykowany przycisk  (dalej zwany „Formularzem Wysyłki”). O prawidłowym dostarczeniu Formularza Wysyłki do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na Stronie Internetowej, mówiącym o wysłaniu Formularza Wysyłki, terminie wysyłki Nagrody instant win oraz o przyjęciu Zgłoszenia Uczestnika do losowania Nagrody Tygodniowej zgodnie z podziałem z § 9 ust. 1 oraz losowania  Nagrody Dodatkowej, zgodnie z § 9 ust. 4 . Potwierdzenie wygranej wysyłane jest również na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. Formularz Wysyłki musi być wypełniony w terminie 7 dni od dnia otrzymania komunikatu o wygranej. Po tym terminie Formularz Wysyłki traci swoją ważność, a Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody.
 1. Uczestnicy, którzy po wysłaniu Zgłoszenia, otrzymali  informację, że nie otrzymali prawa do  Nagrody instant win, w komunikacie wyświetlonym na Stronie Internetowej są informowali, że ich Zgłoszenie bierze udział  w losowaniu Nagrody Tygodniowej zgodnie z podziałem z § 9 ust. 1 oraz losowaniu  Nagrody Dodatkowej zgodnie z § 9 ust. 4 .
 2. Do Loterii daną  Transakcje można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie daną Transakcje, ewentualna nagroda przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 3. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody . Za nieprawidłowe uważane są Zgłoszenia, które  np. nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub przedmiotowe dane są nieprawdziwe/błędne, potwierdzenie Transakcji nie spełnia wymogów opisanych w ust. 8 poniżej, Zgłoszenie zostało oddane za pomocą oprogramowania o którym mowa w ust. 9 poniżej, Zgłoszenie  nie zostało wysłane  w Okresie Promocyjnym
 4. Potwierdzenie Transakcji spełnia wymagania niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)        jest prawdziwe, tzn. wystawione przez podmiot, którego dane na nim się znajdują, tj. jeden ze sklepów sieci Żabka i Freshmarket istniejący w Okresie Promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)        nie jest uszkodzone w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności Transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięte, ucięte, naderwane, rozmazane, niewyraźne, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych potwierdzeń Transakcji;

3)        zawiera nazwę i dane sklepu sieci Żabka i Freshmarket w którym został wystawiony oraz datę i godzinę dokonania Transakcji. Jeśli na potwierdzeniu nie widnieją słowa, skróty pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż potwierdzenie Transakcji jest  zgodne z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie potwierdzenia Transakcji);

4)        data i godzina wystawienia potwierdzenia Transakcji przypada w Okresie Promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 10 kwietnia 2019 r.
o godzinie 00:00:00.

 1. Wyciąg z Bankowości Elektronicznej spełnia wymagania niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)        jest prawdziwe, tzn. wygenerowane za pośrednictwem internetowego konta bankowego do którego jest przypisana karta VISA, którą dokonano  Transakcji określonej w Zgłoszeniu i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)        nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności Transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięte, ucięte, naderwane, rozmazane, niewyraźne, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Wyciągów z Bankowości Elektronicznej potwierdzających różne Transakcje;

3)        data wystawienia lub wygenerowania Wyciągu z Bankowości Elektronicznej przypada w Okresie Promocyjnym, ale przed datą wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 00:00:00,

4)        zawiera nazwę i dane sklepu sieci Żabka i Freshmarket w którym dokonano Transakcji.

 Jeśli na Wyciągu z Bankowości Elektronicznej nie widnieją słowa, skróty pozwalające stwierdzić powyższe wymagania, Uczestnik zobowiązany jest na żądanie Organizatora  potwierdzić, iż Wyciąg z Bankowości Elektronicznej jest dowodem potwierdzającym Transakcje, która jest  zgodna z postanowieniami Regulaminu. W przypadku jeżeli Wyciąg z Bankowości Elektronicznej nie potwierdza spełnienia warunków wynikających z  Regulaminu Organizator ma prawo żądać od Uczestnika  przesłania dodatkowych dokumentów niezbędnych do weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia. Organizator może żądać od Uczestnika przesłania zdjęcią lub skanu karty VISA, którą dokonano Transakcji lub print screena lub zrzutu ekranu z konta bankowego, na którym widnieją dane karty Visa przypisanej do danego konta. W takim przypadku na zdjęciu, skanie, print screenie lub zrzucie ekranu należy uwidocznić wyłącznie logo VISA oraz 4 ostatnie cyfry z numeru karty, pozostałe informacje muszą zostać zakryte. Postanowienia ust. 11 poniżej mają odpowiednie zastosowanie w stosunku do Wyciągu z Bankowości Elektronicznej.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii,  Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 1. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności potwierdzeń Transakcji zgłoszonych do Loterii. Potwierdzenie Transakcji musi być przechowywane przez Uczestnika w całości, w stanie nienaruszonym, muszą być czytelne i nieuszkodzone, pozwalające na weryfikacje ich autentyczności oraz danych w nich zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż potwierdzenie Transakcji nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim potwierdzeniem Transakcji posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 28 maja 2019 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych  potwierdzeń Transakcji. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz potwierdzeń Transakcji potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo na numer  lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu Laureata. Postanowienia §10 ust. 6  dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.
 1. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód w postaci potwierdzenia Transakcji z terminala płatniczego lub wydruk, z wygenerowanego za pomocą swojego internetowego konta bankowego, Wyciągu z Bankowości Elektronicznej
 2. Każde Zgłoszenie dokonane w Okresie Promocyjnym, ma szanse na wygranie jednej z Nagród instant win oraz bierze udział w jednym losowaniu Nagród Tygodniowych, w tygodniu Okresu Promocyjnego w którym dokonano Zgłoszenia, zgodnie  z § 9 ust. 1 oraz w losowaniu Nagrody Dodatkowej.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie łącznie 9  (słownie: dziewięć) Nagród I, II i III Stopnia, tj. po maksymalnie 3 Nagrody instant win z każdego rodzaju oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową lub Nagrodę Dodatkową. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Maksymalnie dwóch Uczestników z jednego adresu zamieszkania może wygrać nagrodę w Loterii.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, w następujących terminach:

 LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNOWYCH:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia Zgłoszenia

Data losowania

TYDZIEŃ I

10.04 – 16.04.2019 r.

18.04.2019 r.

TYDZIEŃ II

17.04 – 23.04.2019 r.

25.04.2019 r.

TYDZIEŃ III

24.04 – 30.04.2019 r.

07.05.2019 r.

TYDZIEŃ IV

01.05 – 07.05.2019 r.

09.05.2019 r.

 

 1. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych zostanie wylosowany 1 (słownie: jeden) Laureat Nagrody Tygodniowej.  
 2. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Tygodniowych, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Tygodniowej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako ”Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej” i Drugi  Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej”. Pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w §10, prawo do otrzymania Nagrody Tygodniowej przyznawane jest Pierwszemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Tygodniowej w przypadku, gdy Laureat Nagrody Tygodniowej nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Tygodniowej. Jeśli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Tygodniowej, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w §10, prawo do Nagrody Tygodniowej przyznawane jest Drugiemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Tygodniowej, jeśli i on nie spełni tych wymagań, dana Nagroda Tygodniowa pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

LOSOWANIE NAGRODY DODATKOWEJ

 

 1. Losowanie Nagrody Dodatkowej odbywa się w dniu 9 maja 2019 r., w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie Promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu Zgłoszenia Uczestnika, który uzyska prawo do Nagrody Dodatkowej (określany jako: „Laureat Nagrody Dodatkowej”), losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Dodatkowej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako „Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Dodatkowej i „Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Dodatkowej”. Pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w §10, prawo do Nagrody Dodatkowej przyznawane jest Pierwszemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Dodatkowej w przypadku, gdy Laureat Nagrody Dodatkowej nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Dodatkowej. Jeśli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Dodatkowej również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Dodatkowej, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w §10, prawo do Nagrody Dodatkowej przyznawane jest Drugiemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Dodatkowej, jeśli i on nie spełni tych wymagań, Nagroda Dodatkowa pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

LOSOWANIE NAGRÓD INSTANT WIN

 1. Losowania godzin otwarcia zwycięskich bramek do Nagród instant win odbywają się w siedzibie Organizatora w dniu 8 kwietnia 2019 r., przy użyciu  urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. Przyznanie Nagród instant win odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem Nagrody do której prawo uzyskał Uczestnik albo ze wskazaniem, że Uczestnik nie uzyskał prawa do Nagrody instant win. Uczestnik uzyskuje prawo do Nagrody instant win jeżeli dokona Zgłoszenia  w czasie otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy Zgłoszenie dokonane jest jako pierwsze w dacie i godzinie bądź najwcześniej po upływie daty i godziny otwarcia bramki, do której jest przypisana konkretna Nagroda instant win. Nagrody instant win są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora, po losowaniu przeprowadzonym zgodnie z ust. 5 powyżej. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana Nagroda instant win jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako drugie w kolejnej bramce,. Odpowiednio, jeśli w czasie otwarcia dwóch  bramek nie zostanie dokonane żadne Zgłoszenie, Nagrody instant win z tych bramek przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego czasu otwarcia bramek, itd.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 3 000  bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród instant win w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek następuje w sposób zgodny z losowaniem bramek, o których mowa w ustępie 5, powyżej.
 4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

 

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 

 1. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych i Nagrody Dodatkowej (określani jako: „Laureaci”) informowani są przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania albo następnego dnia roboczego, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w §9 ust. 1 i ust. 4 powyżej. Organizator każdego dnia podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.
 2. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatami we wskazanym w ust. 1 wyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w kolejnym dniu roboczym po terminie wskazanym w ust. 1, powyżej (treść komunikatu: „LOTERIA VISA:  W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Loteria VISA z Zabka 2019”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: visa.pl/promocja lub visa.pl/promocje” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba nawiązania kontaktu z Laureatem nie powiedzie  się z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. 
 3. W toku rozmowy o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, powyżej, Laureaci informowani są przez Organizatora o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

3.1.            własnoręcznie podpisanego oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe Laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody,   numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; termin ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość; numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia oraz państwo urodzenia oraz imię i nazwisko osoby towarzyszącej w realizacji Nagrody Tygodniowej i  Nagrody Dodatkowej oraz składa oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2018 poz. 1499), udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;

3.2.            potwierdzenia Transakcji lub wydruku z Wyciągu z Bankowości Elektronicznej, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

 1. Laureaci zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, powyżej do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
 2. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 3 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to utratę prawa do nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
 4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej, Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej, Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Dodatkowej oraz Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Dodatkowej, z którymi kontakt jest nawiązywany jest w tym samym czasie (równolegle) co z Laureatami Nagród Tygodniowych i Laureatem Nagrody Dodatkowej. Jednakże Laureaci Rezerwowi są informowani, że zostali odpowiednio Pierwszym lub Drugim Laureatem Rezerwowym w zakresie Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Dodatkowej, a dodatkowo są informowani o tym, że przyznanie prawa do Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Dodatkowej jest uzależnione od niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii przez Laureata Nagrody Tygodniowej lub Laureata Nagrody Dodatkowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 9 ust. 3 oraz ust. 4. Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej, Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej, Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Dodatkowej albo Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Dodatkowej, zostaje informowany uzyskaniu prawa do Nagrody Tygodniowej albo do Nagrody Dodatkowej najpóźniej następnego dnia po stwierdzeniu przez Komisję okoliczności niespełnienia warunków w Regulaminie przez Laureata Nagrody Tygodniowej albo Laureata Nagrody Dodatkowej.
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji Laureata, o której mowa w niniejszym §10, jest warunkiem otrzymania prawa  do nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata, określane jako: „Zwycięzca”)
 6. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może zwrócić się do Laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych potwierdzeń Transakcji lub wydruków z Wyciągów z Bankowości Elektronicznej. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust. 9 i ust. 11
 7. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 28 maja 2019 r., również zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.11.
 8. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w  § 8 ust. 9 i ust 11, w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza utratę prawa do nagrody.
 9. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 10. Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej Loterii oraz na stronie Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 11. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 12. Nagrody instant win  wydawane są przesyłką kurierską do  dnia 19 czerwca 2019 (przez co rozumie się maksymalny termin nadania), na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.1 Regulaminu.
 13. Nagrody Tygodniowe oraz Nagroda Dodatkowa w postaci vouchera przyznania nagrody wysyłane są Zwycięzcy przesyłką kurierską do 12 czerwca 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania), na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.1 Regulaminu., za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 17 poniżej.
 14. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca
  2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), do dnia 29 maja 2019 r. skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród Tygodniowych oraz Nagrody Dodatkowej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku  przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa  kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu  (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz  kserokopii innego  dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np.  prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności
  u  Organizatora   podczas wydania Nagrody Tygodniowej lub Dodatkowej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi  udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia
  12 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.
 15. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przewidzianych przez Organizatora w Loterii wynosi: 310 025,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 3005 (słownie: trzy tysiące pięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Tygodniowa w postaci wyjazdu dla 2 osób na finałowy mecz Kobiecych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej we Francji (FIFA Women’s World Cup France 2019) obejmująca:

                                                         i.            Przelot tam i z powrotem, tj. przelot z Warszawy do Lyonu oraz z powrotem;

                                                       ii.            Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;

                                                      iii.            2 noce w hotelu ze śniadaniem o standardzie: m.in. 2-gwiazdkowym;

                                                     iv.            kartę przedpłaconą Visa doładowaną o kwotę 200 EUR;

                                                       v.            Bilet komunikacji  miejskiej w Lyonie;

                                                     vi.            2 Bilety 1 kategorii na finałowy mecz Kobiecych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej we Francji wraz z transportem z hotelu na stadion i ze stadionu do hotelu (dalej łącznie: „Nagroda Tygodniowa”),

Wartość Nagrody Tygodniowej wynosi 25 800 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych i 00/100) z dodatkową nagrodą pieniężną  pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy tytułem podatku od nagrody w wysokości 2 867,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody wynosi 28.667,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział w Loterii łącznie 4 (słownie: cztery) Nagrody Tygodniowe.

 1. Nagroda instant win I Stopnia w postaci piłki Adidas o wartości 79,95 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych i 95/100) brutto, (dalej: „Nagroda I Stopnia”). Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) Nagród  I Stopnia w Loterii.
 2. Nagroda instant win II Stopnia w postaci butelek termicznych z logo Mistrzostw Świata o wartości 76,69 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych i 69/100) brutto, (dalej: „Nagroda II Stopnia”). Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) Nagród  II Stopnia w Loterii.
 3. Nagroda instant win III Stopnia w postaci torbo-worka o wartości 10,05 zł (słownie: dziesięć złotych i 05/100) brutto, (dalej: „Nagroda III Stopnia”). Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) Nagród  III Stopnia w Loterii.

Nagroda I Stopnia, Nagroda II Stopnia, Nagroda III Stopnia dalej łącznie: „Nagrody instant win”).

 1. Organizator przewidział rozlosowanie ze wszystkich prawidłowych Zgłoszeń w Loterii,  1 sztuki Nagrody Dodatkowej, która to nagroda ma postać wyjazdu dla 2 osób na finałowy mecz Kobiecych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej we Francji, która swoim zakresem i wartością jest  taka sama jak Nagroda Tygodniowa, o której mowa w ust. 2 pkt a. powyżej, (określane jako: „Nagroda Dodatkowa”).
 2. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 3. Aby zrealizować Nagrodę Tygodniową oraz Nagrodę Dodatkową Zwycięzca oraz osoba towarzysząca muszą mieć ukończone 18 lat, obywatelstwo polskie oraz posiadać ważne dokumenty uprawniające do wjazdu na teren Republiki Francji, tj. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ważny przynajmniej na 6 (sześć) miesięcy naprzód w dacie realizacji
  ww. Nagród oraz muszą stosować się do zasad i zarządzeń podmiotu urządzającego
  mecze (m.in. zawartych na stronie internetowej pod adresem https://www.fifa.com/womensworldcup/organisation/ticketing/documents/). Organizator nie odpowiada za brak ważnych dokumentów albo za zachowanie  osób, o których mowa w zd. 1 powyżej, które to braki lub zachowania mogą skutkować niemożnością zrealizowania Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Dodatkowej. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wyrobieniem dowodu osobistego, paszportu lub wizy, koniecznych do realizacji ww. Nagrody.
 4. Zwycięzca Nagrody Tygodniowej oraz Zwycięzca Nagrody Dodatkowej zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych swoich oraz osób towarzyszących w realizacji Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Dodatkowej, w pełni zgodnych z danymi znajdującymi się na dokumencie uprawniającym do przekroczenia granicy. Skutkiem podania nieprawidłowych danych może być niemożliwość realizacji ww. Nagrody.
 5. Po przekazaniu do Organizatora, przez Zwycięzcę, listy osób towarzyszących w realizacji Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Dodatkowej nie ma możliwości zmiany osoby lub osób przez Zwycięzcę oraz modyfikacji ich danych osobowych.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 3 poniżej, mogą być zgłaszane do dnia 3 lipca 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria VISA z Żabką 2019- reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteria.visa@uniqueone.pl i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Loterii – Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-697), Al. Jerozolimskie 65/79 e-mail: visawarszawa@visa.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). VISA powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Organizator może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO),  tj. realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019  poz. 20);

c)       W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.) w przypadku nagród o wartości 2.000,00 euro (słownie: dwa tysiące euro 00/100)  w szczególności na potrzeby kontroli.  Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych, ustaw podatkowych i o rachunkowości oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) oraz §14 ust. 5 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim są w tym zakresie przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), wskazanego w zdaniu poprzednim oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Visa Europe Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)  danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-697), Al. Jerozolimskie 65/79 lub mailem na adres: visawarszawa@visa.com
 2. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora jako Administratora (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa), można się kontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8.  Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzców Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
 9.  Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 1509). Przyznana  nagroda pieniężna, która jest dodatkiem do Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Dodatkowej nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej oraz stronie Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1  - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

Loteria VISA z Żabką 2019

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane

w Regulaminie Loterii.

 

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

____________________________________________________________

NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

 

____________________________________________________________

TERMIN WAŻNOŚCI DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ¹

 

 

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, państwo urodzenia,)

 

____________________________________________________________

Imię i Nazwisko Osoby Towarzyszącej w realizacji nagrody

 

______________________________________
PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału potwierdzenia Transakcji lub wydruku z Wyciągu z Bankowości Elektronicznej, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.

 

Oświadczenie

 1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne₁ zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 1499), a także  że jestem/nie jestem* członkiem rodziny₂ ani bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 12 wyżej wskazanej ustawy.
 2. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej):

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej  za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

______________________________________

Data i podpis

*  niepotrzebne skreślić

₁  Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urz?