Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”, dalej „Loteria”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, dalej „Organizator”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, dalej „Regulamin”.

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące określonych w niniejszym Regulaminie Loterii transakcji uprawniających do udziału w Loterii jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), które spełnią warunki określone w § 8 Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o., Starcom sp. z o.o.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Loterii, m.in. nie może być pełnomocnikiem innego Uczestnika, podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Loterii.

 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego
  przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii zgodnie z art.24b Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 6 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje
  jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych,  Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia w sposób opisany w § 8 Regulaminu.


§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria,
czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 10 stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 3. Okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii i dokonywania transakcji honorowanych w Loterii rozpoczyna się 10 stycznia 2022r. o godzinie 08:00:00 i trwa do 20 lutego 2022r. do godziny 23:59:59 (dalej „Okres Promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:

a)      Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, poprzez wejście na stronę internetową www.visa.pl (dalej: „Strona internetowa”), kliknięciu w banner informujący o Loterii a następnie wypełnieniu wyświetlonego formularza zgłoszeniowego. Zawierając w nim następujące dane:

 1. Numer telefonu
 2. Adres e-mail;
 3. Numer karty płatniczej Visa;
 • oraz

  4. Złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia;

  5. Złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;

  6. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” (dalej „Zgłoszenie”) a następnie

b)      Dokonać w Okresie Promocyjnym transakcji kupna towaru lub usługi
o wartości minimum 0,01 zł przy użyciu karty płatniczej Visa, której numer został podany w Zgłoszeniu.

2. Transakcja kupna towaru lub usługi kartą Visa honorowana w Loterii, polega na dokonaniu płatności przy użyciu jednego z poniżej opisanych sposobów:

a)    Dokonania płatności w dowolnym punkcie handlowo-usługowym, w którym znajduje się terminal płatniczy, które to płatności polegają na przybliżeniu karty Visa do czytnika
i pojawienia się sygnału dźwiękowego oraz potwierdzenie zakończenia transakcji
lub wsunięciu karty do terminalu płatniczego i wpisaniu kodu PIN;

b)   Dokonania płatności kartą Visa w Internecie, w ten sposób, że Uczestnik dokonujący transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza dane karty przypisanej
do rachunku bankowego banku prowadzącego działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej sprzedawcy towarów lub dostawcy usług i wyraża zgodę na obciążenie karty Visa określoną kwotą z rachunku lub faktury
za każdy okres rozliczeniowy;

c)    Użyciu smartfona, tabletu lub smartwatcha z oprogramowaniem Android, w którym
do usługi Google Pay dodano używaną przez Uczestnika kartę Visa, w sposób umożliwiający płatności zbliżeniowe. Przez użycie uznaje się dokonanie poprzez Google Pay płatności zbliżeniowej (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem min. Android 5.0 lub Wear OS 2.0 oraz obsługujących technologię NFC), płatności w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem Android 5.0);

d)   Użyciu iPhone’a, Apple Watch’a, iPada lub Maca z usługą Apple Pay, w której dodano używaną przez Uczestnika kartę Visa. Apple Pay działa z iPhonem 6 i nowszymi modelami, w aplikacjach i na stronach www otwartych w przeglądarce Safari,
z zegarkiem Apple Watch w sklepach i aplikacjach (wymagany jest iPhone 6 
lub nowszy); z iPadem Pro, iPadem (5. generacji), iPadem Air 2 i iPadem mini 3 
oraz nowszymi modelami w aplikacjach i na stronach www otwartych w Safari
oraz z komputerami Mac (z 2012 r. lub nowszymi) w Safari, gdy dodatkowo używany jest iPhone lub Apple Watch obsługujący Apple Pay;

e)    Użyciu smartwatcha posiadającego aplikację, np. Garmin Connect lub Fitbit, do którego dodano, używaną przez Uczestnika, kartę Visa do portfela mobilnego Garmin Pay
lub Fitbit Pay.

f)    Użyciu płatności mobilnej realizowanej poprzez aplikację bankowości mobilnej banków: Alior, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, ING, mBank, Millennium, Nest Bank, Pekao SA, Santander, SGB, w której dodano używaną
przez Uczestnika kartę Visa.

3. W Loterii honorowane są wyłącznie karty płatnicze Visa posiadające numer składający się z 16 (słownie: szesnastu) cyfr, wydane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przypisane do konta bankowego, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Uczestnik.

4. W trakcie dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może także fakultatywnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu Zgłoszenia w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany w formularzu Zgłoszenia adres e-mail przez Visa Europe Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii.

5. W Loterii nie biorą udziału transakcje money transfer, to jest m.in. zasilenia kart Revolut czy konta SkyCash, płatności kartą Visa dokonane przez Uczestnika znajdującego się fizycznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz transakcje bezpośrednio związane z udziałem w grach hazardowych (wykluczenie to nie obejmuje loterii promocyjnych i audiotekstowych).

6. Po dokonaniu Zgłoszenia na Stronie Internetowej, za płatności kartą Visa, spełniające wymagania opisane w Regulaminie, dokonane przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym jest przyznawany automatycznie jeden los w Loterii (dalej „Los”), z zastrzeżeniem postanowień ust.8 poniżej. Naliczanie Losów rozpoczyna się po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia.

7. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o prawidłowej rejestracji w Loterii wyświetloną na Stronie Internetowej, a także informacja o rejestracji w Loterii jest przesyłana w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

8. Za płatności kartą Visa, spełniającą wymagania opisane w Regulaminie, za towary lub usługi dokonaną przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym w trybie opisanym w §8 ust.2 pkt b)-f) są przyznawane automatycznie 2 (słownie) dwa Losy w Loterii.

9. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do udziału w Loterii. Za nieprawidłowe uważane są w szczególności Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w ust. 1 powyżej lub przedmiotowe dane są nieprawdziwe / błędne.

10. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób. Powyższe odnosi się również do płatności, które naruszają postanowienia Regulaminu bądź postanowienia regulaminów płatności kartami Visa.

11. Los przyznany w Okresie Promocyjnym bierze udział w losowaniach w danym tygodniu Okresu Promocyjnego, zgodnie podziałem na etapy wskazane §10 ust.1

12. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii dowolną liczbę nagród opisanych w § 9. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, numerami kart itp. posługuje się w Loterii.

13. Dany Uczestnik może zgłosić do Loterii tylko jeden numer karty płatniczej Visa.

 

§ 9 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przewidzianych przez Organizatora w Loterii wynosi:
  780 055 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 555 (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć) sztuk.
 2.  Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda Główna 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł i 00/100) wydawana w formie przelewu bankowego, z dodatkową nagrodą pieniężną pobieraną i wpłacaną
przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy, tytułem podatku od nagrody w wysokości 11 111,00 zł (słownie: jedenastu tysięcy stu jedenastu zł i 00/100) brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej wynosi 111 111 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście zł i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 5 (słownie: pięć ) Nagród Głównych w Loterii.

b)      Nagroda I Stopnia: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł i 00/100) wydawana w formie przelewu bankowego. Organizator przewidział w Loterii łącznie 50 (słownie: pięćdziesiąt) Nagród I Stopnia w Loterii.

c)      Nagroda II Stopnia: gogle narciarskie o wartości 349 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć zł i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 500 (słownie: pięćset).

zwane dalej także łącznie „Nagrodami” a każda z osobna „Nagrodą”.

3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej Nagrody.

4.  Za pobranie od Zwycięzców i odprowadzenie należnego podatku od Nagród odpowiedzialny jest Organizator. Oznacza to, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust.2 pkt a), nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana przez Organizatora przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128).

 

§10 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej,
  w następujących terminach:

 

 

 

LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH:

ETAP

Okres przyjęcia Zgłoszenia

Data losowania

ETAP I

10.01-18.01.2022 r.

11.02.2022 r.

ETAP II

19.01-27.01.2022 r.

22.02.2022 r.

ETAP III

28.01 – 05.02.2022 r.

02.03.2022 r.

ETAP IV

06.02 – 14.02.2022 r.

10.03.2022 r.

ETAP V

15.02 – 20.02.2022 r.

16.03.2022 r.

 2. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród określani są jako: „Laureaci”.

3. W każdym z losowań losowanych jest:

a)      100 (słownie: sto) Nagród II Stopnia;

b)      10 (słownie: dziesięć) Nagród I Stopnia;

c)      1 (słownie: jedna) Nagroda Główna.

4. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Losów:

a)     w zakresie Nagród I i II Stopnia, losowany jest również 1 (słownie: jeden) Laureat rezerwowy do każdej Nagrody;

b)   W zakresie Nagrody Głównej losowanych jest 2 (słownie: dwóch) Laureatów rezerwowych do Nagrody Głównej, oznaczani są oni zgodnie z kolejnością ich wylosowania – jako pierwszy Laureat rezerwowy oraz drugi Laureat rezerwowy.

5. Prawo do Nagrody przyznawane jest Laureatowi rezerwowemu/ pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat Nagrody nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym traci prawo do Nagrody prawo do Nagrody przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu –dotyczy to Nagród Głównych. Jeśli żaden Laureat/ Laureat rezerwowy nie spełni wymagań opisanych w Regulaminie bądź z innych przyczyn utraci prawo do Nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

 

§ 11 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród II Stopnia informowani są przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od dnia losowania. W wiadomości e-mail Laureat otrzymuje informację,
  w której jest informowany o konieczności przesłania do Organizatora w formie wiadomości
  e-mail danych wymaganych do weryfikacji, tj. skanu lub zdjęcia wcześniej wydrukowanego,
  i czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego oraz opatrzonego datą, Oświadczenia Laureata Nagrody II stopnia (załączony do wiadomości e-mail plik. Oświadczenie będzie załączone jako plik .pdf w wiadomości od Organizatora lub jest do pobrania jako załącznik
  do Regulamin ze Stronie Internetowej) – załącznik nr 1 do Regulaminu. Laureaci zobowiązani są do przesłania wyżej wymienionej wiadomości e-mail wraz z załączonym Oświadczeniem jako odpowiedzi na wiadomość Organizatora lub jako nową wiadomością zatytułowaną „OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY II STOPNIA” na adres promocja.visa@uniqueone.pl. Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości w terminie
  5 (słownie: pięciu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej
  w wiadomości e-mail. Przez otrzymanie wiadomości e-mail rozumie się moment wpłynięcia wiadomości na serwer obsługujący pocztę elektroniczną Laureata. Uchybienie powyższemu terminowi oznacza rezygnację Laureata z Nagrody. Przesłane dane muszą być zawarte
  w treści Oświadczenia Laureata Nagrody II Stopnia. Nie będą uznane jako spełniające wymagania Regulaminu dane zawarte bezpośrednio w treści wiadomości e-mail. Oświadczenie musi być czytelnie wypełnione, podpisane i datowane przez Laureata.
 2. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród
  Głównych i I Stopnia informowani są przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany
  w Zgłoszeniu o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po danym losowaniu. Organizator podejmuje co najmniej 3 (słownie: trzy) próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.
 3. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatami we wskazanym w ust. 2 powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany
  w Zgłoszeniu z informacją o terminie podjęcia ostatniej próby kontaktu Organizatora
  w kolejnym dniu roboczym po terminie wskazanym w ust. 2, powyżej (treść komunikatu: Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Brak odebrania połaczenia telefonicznego jest rownoznaczny z utrata prawa
  do nagrody. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl
  - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba nawiązania kontaktu z Laureatem nie powiedzie się z przyczyn leżących
  po stronie Laureata, o których mowa w ust. 9 poniżej, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca
  w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 4. W toku rozmowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, Laureaci informowani są
  przez Organizatora:

a)      W przypadku Nagród I Stopnia o konieczności przesłania na adres promocja.visa@uniqueone.pl wiadomości e-mail o tytule: OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY I STOPNIA, zawierającej skan lub zdjęcie wydrukowanego, czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego oraz opatrzonego datą Oświadczenia Laureata Nagrody I stopnia – załącznik nr 2 do Regulaminu. Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej. Uchybienie powyższemu terminowi oznacza rezygnację Laureata z Nagrody. Przesłane dane muszą być zawarte w treści Oświadczenia Laureata Nagrody I Stopnia, nie będą uznane jako spełniające wymagania Regulaminu dane zawarte bezpośrednio w treści wiadomości e-mail. Oświadczenie musi być czytelnie wypełnione, podpisane
i datowane przez Laureata

b)      W przypadku Nagrody Głównej o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora własnoręcznie podpisanego oświadczenia Laureata Nagrody Głównej – załącznik nr 3. Oświadczenie musi być czytelnie wypełnione, podpisane i datowane przez Laureata

5. Laureaci Nagród Głównych są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2, odpowiednio dokumentów niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 4 pkt b) powyżej. O zachowaniu terminu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Niezależnie od obowiązków, o których mowa powyżej oraz w zdaniu poprzedzającym, Laureaci Nagród Głównych oraz Rezerwowi Laureaci do tych Nagród są zobowiązani do przesłania na adres email: promocja.visa@uniqueone.pl skanu lub zdjęcia oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz skanu lub zdjęcia awersu zgłoszonej do Loterii karty Visa, na którym są widoczne wyłącznie imię i nazwisko posiadacza karty Visa oraz cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry numeru karty Visa. Dane te Laureat zobowiązany jest przekazać terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od rozmowy telefonicznej o której mowa w ust. 2 powyżej.

6. Laureaci Nagród Głównych i I Stopnia zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 2 powyżej do podania swoich danych osobowych wymaganych do potwierdzenia tożsamości Laureata (imię, nazwisko).

7. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 1132), informuje w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2022r., Zwycięzcę Nagrody Głównej o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora w ciągu 5 dni roboczych, na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa lub wiadomością e-mail na adres: promocja.visa@uniqueone.pl kserokopii lub skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty lub druga strona paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od przedstawienia wezwanie przez Organizatora. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w ramach stosowania przez Organizatora środków bezpieczeństwa finansowego w sytuacji braku fizycznej obecności podmiotu weryfikowanego. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 27 maja 2022 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, w celu jego okazania Organizatorowi. W sytuacji, w której Organizator jako instytucja obowiązana napotka na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego (weryfikacja tożsamości Laureata) – będzie się to wiązać z koniecznością rozwiązania stosunków gospodarczych, nieprzeprowadzenia transakcji, czy też z odmową nawiązania stosunków gospodarczych z danym Laureatem i może skutkować odebraniem prawa do nagrody.

8. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to utratę prawa do Nagrody.

9. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem z przyczyn leżących po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 (słownie: pięciu) sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

10. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do Laureata rezerwowego / pierwszego Laureata rezerwowego oraz drugiego Laureata rezerwowego. Z tym zastrzeżeniem, że kontakt z Laureatem rezerwowym/ pierwszym Laureatem rezerwowym jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie prawa do Nagrody przez Laureata. Kontakt z drugim Laureatem rezerwowym podejmowany jest w kolejnym dniu roboczym po utracie prawa do Nagrody przez pierwszego Laureata rezerwowego.

11. Nawiązanie kontaktu z Laureatem w sposób opisany w powyższych ustępach ,pozytywne przejście procedury weryfikacji tożsamości Laureata, o której mowa w niniejszym § 11,oraz spełnienie warunków opisanych w Regulaminie, jest warunkiem otrzymania prawa do Nagrody przez Laureata, określanego dalej jako „Zwycięzca”.

12. W razie podjęcia wątpliwości, czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 13 maja 2022 r. zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania Zgłoszenia przez Uczestnika. Dokumenty muszą trafić na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo na numer lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Laureata w Oświadczeniu (jeśli był przedstawiony).

13. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w ust. 12 powyżej, w wskazanej przez Organizatora formie na adres Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza utratę prawa do Nagrody.

14. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.

15. Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie Organizatora.

16. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

17. Nagrody II Stopnia wydawane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 2 czerwca 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Laureata w treści Oświadczenia Laureata II Stopnia.

18. Nagrody Główne i I Stopnia wydawane są w formie przelewu bankowego na numer rachunku wskazany przez Laureata w Oświadczeniu do dnia 2 czerwca 2022 r.

19. W przypadku jeżeli łączna wartość Nagród przyznanych / otrzymanych przez jednego Laureata przekroczy 2000 euro, Organizator skontaktuje się na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, i poinformuje o konieczności uzupełnienia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków może skutkować wstrzymaniem wydania nagród lub ich niewydaniem. Do niniejszego ustępu stosuje się terminy i procedurę wskazaną w ust.7 powyżej.

20. Nagrody II stopnia wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 13 czerwca 2022 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres promocja.visa@uniqueone.pl (tytuł wiadomości: Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich – reklamacja) musi zawierać dane osobowe w zakresie zgodnym
  z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20), tj.: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres
  e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych
  od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
  do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest:

a)       Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu zapewnienia możliwości rejestracji w Loterii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, poinformowania Uczestnika o prawidłowej rejestracji w Loterii, informowania
o trwającej Loterii oraz udostępnienia danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii na podstawie Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania, w tym udostępnienia Organizatorowi, danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visa
oraz Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b)      Unique One Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a,
02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Administrator przetwarza dane
w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze jako na podmiocie zobligowanym do urządzenia
i przeprowadzenia Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Visa jako administrator danych osobowych Uczestników, którzy podczas wypełniania formularza Zgłoszenia do Loterii wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na przetwarza podany w formularzu Zgłoszenia adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu prowadzenia działań marketingowych produktów Visa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku dobrowolna zgoda Uczestnika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym i pozyskane przez Visa,
  tj. Numer karty płatniczej Visa Uczestnika oraz numer telefonu i adres e-mail Uczestnika, będą przetwarzane przez Visa zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązujących przepisów prawa oraz regulacjami Polityki Prywatności Visa, zgodnie z Informacją o polityce prywatności Visa https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html, wyłącznie w celach związanych z przeprowadzaniem Loterii, tj. w celu otrzymania rejestracji w Loterii, weryfikacji transakcji oraz przesłania potwierdzenia przyjęcia takiej rejestracji w Loterii.
 3. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – administratorem jest Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).
 4. W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu weryfikacji
  i wydania nagrody – administratorem jest Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
  ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania
  tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych
  na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
 5. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa
  w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) jest – administratorem jest Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
  ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 6. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132) administratorem jest Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl dane@uniqueone.pl. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 7. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – administratorem jest Organizator
  (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii
  (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 8. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Visa lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub mailem na adres: visawarszawa@visa.com. Dane osobowe Uczestnika Loterii zostaną udostępnione Organizatorowi Loterii tj. Unique One Sp. z o.o i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi utrzymania i wsparcia technicznego zgłoszeń, systemów informatycznych lub serwisu zbierającego dane osobowe Uczestników Loterii.
 9. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.,
  ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), można się kontaktować z Organizatorem za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane:

a)      przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b)      przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji
w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)       przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)      przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw
na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)      przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f)       przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 2. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej bądź bankowi, która odpowiadać będzie za dostarczenie Nagród. Dostęp do danych mogą mieć również firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Podmiotom tym będą przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wydania Nagrody
  bądź poprawnego świadczenia przez nie usługi dla Administratora.
 3.  Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać
  do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 5. Jeśli dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. W takim przypadku, przekazywanie danych osobowych będzie odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 6.  Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzców Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora
  do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań / należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną
  w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

 

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej oraz stronie Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata Nagrody II Stopnia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata Nagrody I Stopnia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Laureata Nagrody Głównej
Załącznik nr 4 – Oświadczenie AML

Załączniki:

Załącznik nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA II STOPNIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody
w loterii promocyjnej „Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”
(dalej „Loteria”). Oświadczam, że w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, posiadającą obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ustęp 2 i 3 regulaminu Loterii.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej
w regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

 

______________________________________

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej lub pocztowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY I STOPNIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody
w loterii promocyjnej

„Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”

 (dalej „Loteria”). Oświadczam, że w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat,
jestem osobą fizyczną, posiadającą obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział
w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych
w § 4 ustęp 2 i 3 regulaminu Loterii.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej
w regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

 

 

 

 

______________________________________

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. bankowi za pośrednictwem, którego będzie wydawać nagrodę oraz dostęp do nich może uzyskać firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody
w loterii promocyjnej

„Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”

(dalej „Loteria”). Oświadczam, że w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat,
jestem osobą fizyczną, posiadającą obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych
w § 4 ustęp 2 i 3 regulaminu Loterii.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej
w regulaminie Loterii.

CZ.1/2

 

 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO, PAŃSTWO URODZENIA

CZ.2/2.

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator loterii promocyjnej „Loteria Olimpijska Visa”– Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132.), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) oraz przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1426) oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przysługuje Ci prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich” , a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, którzy zapewniają administratorowi wsparcie logistyczne i techniczne związane z organizacją loterii:, tj. bankowi w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA AML LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”

 

_______________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO

 

_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku gdy nie nadano; data urodzenia)

_______________________________________________________________________________
PAŃSTWO URODZENIA


_______________________________________________________________________________
SERIA I NUMER DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator loterii promocyjnej „Loteria Olimpijska Visa”– Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132.) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przysługuje Ci prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich” , a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, którzy zapewniają administratorowi wsparcie logistyczne i techniczne związane z organizacją loterii:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

 

 

______________________________________

Data i podpis