Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria „Visa 2020”

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Loteria Visa 2020”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Visa 2020”, dalej „Loteria”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię


Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, dalej „Organizator”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie


Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, dalej „Regulamin”.

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii


1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w § 8 Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").
2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o., Starcom sp. z o.o., Alibaba.com Singapore
E-Commerce Private Limited, Żabka Polska sp. z o. o. i jej franczyzobiorcy, pracownicy
i członkowie rodziny franczyzobiorców, pracowników takich franczyzobiorców.
3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Loterii, m.in. nie może być pełnomocnikiem innego Uczestnika, podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Loterii.

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii


1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego
przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

§ 6 Zasady prowadzenia Loterii


1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje
jego treść.
2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia w sposób opisany
w § 8 Regulaminu.

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria,
czas trwania Loterii


1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
2. Loteria trwa od 27 maja 2020 r. do 27 października 2020 r. (czas trwania Loterii
wraz z postępowaniem reklamacyjnym), z tym, że okres sprzedaży towarów uprawniających
do udziału w Loterii oraz przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się 27 maja 2020 r.
o godz. 12:00:00 i kończy się 30 czerwca 2020 r. o godz. 23:59:59 (dalej „Okres Promocyjny”).

§ 8 Zasady organizacji Loterii


1. W Loterii należy w Okresie Promocyjnym dokonać transakcji kupna towaru lub usługi
przy użyciu karty Visa wydanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która to karta jest przypisana do konta bankowego, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Uczestnik. Transakcja kartą Visa polega na dokonaniu płatności przy użyciu jednego z poniżej opisanych sposobów:
a) Dokonania płatności w dowolnym punkcie handlowo-usługowym, w którym znajduję się terminal płatniczy, które to płatności polegają na przybliżeniu karty Visa do czytnika
i pojawienia się sygnału dźwiękowego oraz potwierdzenie zakończenia transakcji lub wsunięciu karty do terminalu płatniczego i wpisaniu kodu PIN. Transakcje zbliżeniowe na kwotę powyżej 50 zł zawsze wymagają dodatkowego potwierdzenia kodem PIN;
b) Dokonania płatności kartą Visa w Internecie, w ten sposób, że Uczestnik wprowadza dane karty na stronie internetowej sprzedawcy towarów lub dostawcy usług i wyraża zgodę
na obciążenie karty Visa określoną kwotą z rachunku lub faktury za każdy okres rozliczeniowy;
c) Użyciu smartfona, tabletu lub smartwatcha z oprogramowaniem Android, w którym do usługi Google Pay dodano używaną przez Uczestnika kartę Visa, w sposób umożliwiający płatności zbliżeniowe. Przez użycie uznaje się dokonanie poprzez Google Pay płatności zbliżeniowej (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem min. Android 5.0 lub Wear OS 2.0
oraz obsługujących technologię NFC), płatności w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem Android 5.0). Szczegóły wraz z listą banków oferujących płatności kartą Visa z Google Pay znajdują się na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/google-pay-konsumenci.html
d) Użyciu iPhone’a, Apple Watch’a, iPada lub Maca z usługą Apple Pay, w której dodano używaną
przez Uczestnika kartę Visa. Apple Pay działa z iPhonem 6 i nowszymi modelami, w aplikacjach i na stronach www otwartych w przeglądarce Safari, z zegarkiem Apple Watch w sklepach
i aplikacjach (wymagany jest iPhone 6 lub nowszy); z iPadem Pro, iPadem (5. generacji), iPadem Air 2 i iPadem mini 3 oraz nowszymi modelami w aplikacjach i na stronach www otwartych w Safari oraz z komputerami Mac (z 2012 r. lub nowszymi) w Safari, gdy dodatkowo używany jest iPhone lub Apple Watch obsługujący Apple Pay. Lista urządzeń zgodnych
z Apple Pay jest dostępna na stronie support.apple.com/km207105. Szczegóły wraz z listą banków oferujących płatności kartą Visa z Apple Pay znajdują się na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/visa-z-apple-pay.html
e) Użyciu smartwatcha posiadającego aplikację, np. Garmin Connect lub Fitbit, do którego dodano, używaną przez Uczestnika, kartę Visa do portfela mobilnego Garmin Pay lub Fitbit Pay. Szczegóły wraz z listą banków oferujących płatności kartą Visa z zegarkiem Garmin
lub Fitbit znajdują się na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/platnosci-zegarkiem.html
f) Użyciu płatności mobilnej realizowanej poprzez aplikację bankowości mobilnej banków: ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., SGB-Bank S.A. w której dodano używaną przez Uczestnika kartę Visa: (dalej: „Płatność Kartą Visa”).
W Loterii nie biorą udziału transakcje money transfer, to jest m.in. zasilenia kart Revolut
czy konta SkyCash, Płatności Kartą Visa dokonane przez Uczestnika znajdującego się fizycznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii poprzez wejście na stronę internetową https://www.visa.pl (dalej: „Strona internetowa”) i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”, a następnie:
b) Dokonać Płatności Kartą Visa o wartości minimum 0,01 zł.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) powyżej, polega na:
a) Podaniu numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail i powtórzenie adresu e-mail przez Uczestnika;
b) Wpisaniu numeru karty płatniczej Visa;
c) Złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia;
d) Złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o prawidłowej rejestracji w Loterii wyświetloną na Stronie Internetowej, a także informacja o rejestracji w Loterii jest przesyłana w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
5. Po dokonaniu Zgłoszenia na Stronie Internetowej, za każdą Płatność Kartą Visa dokonaną
przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym jest przyznawany automatycznie jeden los w Loterii
(dalej „Los”). Za każdą Płatność Kartą Visa za towary lub usługi w jednym ze sklepów sieci Żabka
oraz na stronie internetowej https://pl.aliexpress.com dokonaną przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym są przyznawane automatycznie 2 Losy w Loterii. Każdy Los bierze udział
w losowaniu Nagród Tygodniowych, zgodnie z § 10 ust.1.
6. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagród opisanych
w § 9 ust. 2 poniżej. Za nieprawidłowe uważane są w szczególności Zgłoszenia, które
nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej lub przedmiotowe dane są nieprawdziwe / błędne.
7. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi,
że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
8. Każde Zgłoszenie dokonane w Okresie Promocyjnym bierze udział w jednym losowaniu Nagród Tygodniowych (opisanych w § 9 ust. 2 pkt a)-c) poniżej) w tygodniu Okresu Promocyjnego,
w którym dokonano Zgłoszenia, zgodnie z § 10 ust. 1.
9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii dowolną liczbę Nagród Tygodniowych II i III stopnia oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową I stopnia . Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. posługuje się w Loterii.
10. Dany Uczestnik może zgłosić do Loterii tylko jeden numer karty płatniczej Visa.

§ 9 Wartość puli Nagród


1. Całkowita wartość puli nagród przewidzianych przez Organizatora w Loterii wynosi:
207 913,10 USD (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset trzynaście dolarów amerykańskich i 10/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 52.505 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
a) Nagroda Tygodniowa III Stopnia w postaci e-vouchera uprawniającego do odbioru wybranej przez Zwycięzcę przekąski marki Haps w sklepach sieci Żabka o wartości
0,83 USD (słownie: zero dolarów amerykańskich i 83/1000) (dalej: „Nagroda Tygodniowa III Stopnia”). Lista dostępnych przekąsek znajduje się w ust. 4 poniżej. Organizator przewidział 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) Nagród Tygodniowych III Stopnia
w Loterii.
b) Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci e-kodu rabatowego o wartości 5,00 USD (słownie: pięć dolarów amerykańskich i 00/100) do serwisu AliExpress pod adresem https://pl.aliexpress.com (dalej: „Nagroda Tygodniowa II Stopnia”). Organizator przewidział 17.500 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) Nagród II Stopnia w Loterii.
c) Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci samochodu Toyota Corolla TS Kombi o wartości 16 445,29 USD (słownie: szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć dolarów amerykańskich i 29/100) brutto z dodatkową nagrodą pieniężną pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy tytułem podatku od nagrody w wysokości 1 827,33 USD (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia siedem dolarów amerykańskich i 33/100) brutto. Łączna wartość nagrody wynosi 18 272,62 USD (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa dolary amerykańskie i 62/100). Organizator przewidział w Loterii łącznie 5 (słownie: pięć ) Nagród Tygodniowych I Stopnia w Loterii.
zwane dalej także łącznie „Nagrodami” a każda z osobna „Nagrodą”.
3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej Nagrody.
4. E-vouchery uprawniające do odbioru przekąsek marki Haps w sklepach sieci Żabka (Nagroda Tygodniowa III Stopnia) można zrealizować do dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwycięzca może odebrać jedną z wymienionych poniżej przekąsek, w zależności od ich dostępności w danym sklepie sieci Żabka.
Indeks Nazwa
12004474 POPCORN JALAPENO HAPS MW 30G
12004519 POPCORN MANGO-WANILIA HAPS MW 30G
12004511 POPCORN POMIDOR-CZOS HAPS MW 30G
12004473 POPCORN SER-CEBULA HAPS MW 30G
12003546 NERKOWCE-ŻURAWINA HAPS 30G MW
12003545 KUKURYDZA-CIECIERZYCA-LASK HAPS 40G MW
12003535 MIGDAŁY- LASKOWE-WŁOSKIE HAPS 30G MW
12003526 ŻURAWINA-WŁOSKIE-LASKOWE HAPS 30G MW
12003525 MIGDAŁY-NERKOWCE HAPS 30G MW
12003511 NERKOWCE W SEZAMIE HAPS 30G MW
12003500 KUKURYDZA-ORZE ZIEMNE-MIGD HAPS 40G MW
12003479 MIGDAŁY W SEZAMIE HAPS 35G MW
12003508 MIESZANKA STUDENCKA HAPS 30G MW
12003509 PISTACJE SOLONE PRAŻONE HAPS 30G MW
12003510 ORZECHY WŁOSKIE HAPS 30G MW
12003516 NERKOWCE HAPS 30G MW
12003525 MIGDAŁY-NERKOWCE HAPS 30G MW
12003536 ORZECHY LASKOWE HAPS 40G MW
12003538 ORZESZKI ZIEMNE W KARMELU HAPS 30G MW

5. Kody rabatowe do serwisu AliExpress są ważne do 31 sierpnia2020 r., kodów nie można
ze sobą łączyć, a minimalna wartość zakupu (bez ceny przesyłki) niezbędna,
aby zrealizować kod to 30 USD (słownie: trzydzieści dolarów amerykańskich i 00/100).
6. Za pobranie od Zwycięzców i odprowadzenie należnego podatku od Nagród odpowiedzialny jest Organizator.
7. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to Organizator pokrywa koszt podatku od Nagród. W takim przypadku Organizator ufunduje dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana
przez Organizatora przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1387 j.t. z późn. zm.).

§10 Miejsce i termin losowań nagród


1. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej,
w następujących terminach:
LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH:
TYDZIEŃ Okres przyjęcia Zgłoszenia Data losowania
TYDZIEŃ I 27.05-02.06.2020 r. 15.06 2020 r.
TYDZIEŃ II 03.06-09.06.2020 r. 19.06.2020 r.
TYDZIEŃ III 10.06 – 16.06.2020 r. 26.06.2020 r.
TYDZIEŃ IV 17.06 – 23.06.2020 r. 03.07.2020 r.
TYDZIEŃ V 24.06 – 30.06.2020 r. 10.07.2020 r.

2. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w następujący sposób:
a. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do V zostanie wylosowanych po 7.000 (słownie: siedem tysięcy) Laureatów Nagród Tygodniowych
III stopnia;
b. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do V zostanie wylosowanych po 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) Laureatów Nagród Tygodniowych
II stopnia;
c. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do V zostanie wylosowanych po 1 (słownie: jednym) Laureacie Nagrody Tygodniowej I stopnia.
3. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Tygodniowych
I Stopnia, losowane są również 2 (słownie: dwa) Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Tygodniowej I Stopnia oznaczane w kolejności ich wylosowania, jako „Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej” i „Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej”. Prawo
do otrzymania Nagrody Tygodniowej I Stopnia przyznawane jest Pierwszemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Tygodniowej pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w § 11, oraz w przypadku, gdy Laureat Nagrody Tygodniowej nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Tygodniowej. Jeśli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym traci prawo
do Nagrody Tygodniowej, to w takim przypadku prawo do Nagrody Tygodniowej przyznawane jest Drugiemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Tygodniowej, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w § 11. Jeżeli Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej nie spełni warunków otrzymania Nagrody Tygodniowej określonych w Regulaminie, to dana Nagroda Tygodniowa pozostaje
do dyspozycji Organizatora.

§ 11 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,
miejsce i termin wydawania wygranych


1. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych
I, II oraz III Stopnia określani są łącznie jako: „Laureaci”.
2. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych
II i III Stopnia informowani są przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w terminie do 17 (słownie: siedemnastu) dni licząc od dnia losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 10 ust. 1. W wiadomości e-mail Laureat otrzymuje także nagrodę w postaci
e-kuponu w zależności od rodzaju Nagrody przypisanej do danego Losu.
3. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych
I Stopnia informowani są przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu
o wyniku losowania w dniu losowania lub w dniu roboczym następującym po terminie losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 10 ust. 1 powyżej. Organizator podejmuje co najmniej 3 (słownie: trzy) próby kontaktu z Laureatem,
tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.
4. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatami we wskazanym w ust. 3 powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany
w Zgłoszeniu z informacją o terminie podjęcia ostatniej próby kontaktu Organizatora
w kolejnym dniu roboczym po terminie wskazanym w ust. 1, powyżej (treść komunikatu: „Loteria Visa 2020”: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Loteria Visa 2020”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Brak odebrania połaczenia telefonicznego jest rownoznaczny z utrata prawa do nagrody. Loteria
dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba nawiązania kontaktu z Laureatem nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie Laureata,
o których mowa w ust. 9 poniżej, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji
jest informowany na początku rozmowy.
5. W toku rozmowy, o której mowa w ust. 3 lub ust. 4, powyżej, Laureaci informowani są
przez Organizatora o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
(i) własnoręcznie podpisanego oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 1 
do Regulaminu, zawierającego dane osobowe Laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem
domu / mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia oraz państwo urodzenia, oraz obywatelstwo oraz (ii) własnoręcznie podpisanego oświadczenia zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115), udostępnionym przez Organizatora
na Stronie internetowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Laureaci zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 3 lub ust. 4, powyżej
do podania swoich danych osobowych wymaganych do potwierdzenia tożsamości Laureata (imię, nazwisko i adres).
7. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 3 lub ust. 4 powyżej, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa odpowiednio w ust. 3 powyżej. O zachowaniu terminu 3 (słownie: trzech) dni roboczych do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 (słownie: dziewięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 5 powyżej
oraz w zdaniu poprzedzającym, Laureaci Nagród Tygodniowych I Stopnia oraz Rezerwowi Laureaci Nagród Tygodniowych I Stopnia są zobowiązani do przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz skanu lub zdjęcia awersu zgłoszonej do Loterii karty Visa, na którym są widoczne wyłącznie imię i nazwisko posiadacza karty Visa oraz cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry numeru karty Visa, na adres email: loteria.visa@uniqueone.pl, w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od rozmowy telefonicznej o której mowa w ust. 3 lub ust. 4 powyżej.
8. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji
i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to utratę prawa do nagrody.
9. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem z przyczyn leżących po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez
co najmniej 5 (słownie: pięciu) sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
10. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do Pierwszego Rezerwowego Nagrody Tygodniowej I Stopnia oraz Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej
I Stopnia. Kontakt telefoniczny z Pierwszym Rezerwowym Laureatem Nagrody Tygodniowej
I Stopnia jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie przez Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 10 ust. 3 oraz ust. 5,
a kontakt telefoniczny z Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody Tygodniowej I Stopnia jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie przez Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 10 ust. 3 
oraz ust. 5.
11. Nawiązanie kontaktu z Laureatem w sposób opisany w powyższych ustępach oraz pozytywne przejście procedury potwierdzenia tożsamości Laureata, o której mowa w niniejszym § 11,
jest warunkiem otrzymania prawa do Nagrody przez takiego Laureata, określanego
jako „Zwycięzca”.
12. W razie podjęcia wątpliwości, czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 27 sierpnia 2020 r. zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem
oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 27 sierpnia 2020 r. Dokumenty muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w ust. 7 zd. 1 powyżej) w nieprzekraczalnym terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo na numer lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu Laureata.
13. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w formie listu poleconego na adres wskazany w ust. 7 zd. 1 powyżej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje niespełnieniem
przez niego warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza utratę prawa do Nagrody.
14. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wyników Loterii na Stronie Internetowej Loterii lub na stronie Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody w zakresie Nagród Tygodniowych I Stopnia na co Uczestnik wyraża zgodę.
16. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
17. Nagrody Tygodniowe II i III Stopnia wydawane są w formie wiadomości e-mail do dnia 27 lipca 2020 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania), na adres e-mail wskazany
przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu.
18. Nagroda Tygodniowa I Stopnia wysyłana jest przesyłką pocztową lub kurierską do dnia
23 września 2020 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora)
na adres wskazany przez Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia w Oświadczeniu. Wydanie następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony
z Laureatem Nagrody Tygodniowej I Stopnia po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi Zwycięzca.
19. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018
poz. 723 ze zm.), po pozytywnej weryfikacji Laureatów Nagród Tygodniowych I Stopnia
w terminie do 27 sierpnia 2020 r. skontaktuje się ze Zwycięzcami na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu oraz oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 Regulaminu w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe)
oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby
go reprezentującej lub pełnomocnika, innego niż dokument, którego numer został wskazany
w oświadczeniu powyżej, np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów
jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej
lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania Nagrody.
W przypadku, jeżeli Zwycięzca Nagrody Tygodniowej I Stopnia nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 23 września 2020 r. w dni robocze w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający jego tożsamość, a w przypadku osoby reprezentującej Zwycięzcę lub jego pełnomocnika, osoba taka powinna przedstawić Organizatorowi dokument pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem autentyczności podpisu Zwycięzcy oraz kserokopię dowodu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku jeżeli łączna wartość Nagród Tygodniowych II i III Stopnia przekroczy 2000 euro, Organizator skontaktuje się na numer telefonu podany przez Zwycięzców Nagród Tygodniowych
II i III Stopnia w Zgłoszeniu, i poinformuje o konieczności uzupełnienia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków może skutkować wstrzymaniem wydania nagród lub ich niewydaniem.
20. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń


1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 7 października 2020 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Visa 2020 - reklamacja”
lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteria.visa@uniqueone.pl i musi zawierać dane osobowe w zakresie zgodnym z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20), tj.: imię
i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny
niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail
w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy od dnia wymagalności.
5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 13 Dane osobowe


1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Unique One
Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, w następującym zakresie:
a) w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów
i Zwycięzców Loterii, przyznania i wydania nagród, zapewnienia kontaktu
z Uczestnikiem, poinformowania o wyniku losowania i przyznaniu Nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze
jako na podmiocie zobligowanym do urządzenia i przeprowadzenia Loterii
o (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Organizator otrzyma dane osobowe Uczestników od Visa. Organizator może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych;
b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO)., tj. realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20);
c) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6.
ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.) w przypadku nagród
o wartości 2.000,00 euro (słownie: dwa tysiące euro 00/100) w szczególności
na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych, ustaw podatkowych i o rachunkowości oraz ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
d) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim są
w tym zakresie przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
3. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a,
02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych
w tym zakresie jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), wskazanego w zdaniu poprzednim oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone
na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu zapewnienia możliwości rejestracji w Loterii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, poinformowania Uczestnika o prawidłowej rejestracji w Loterii
oraz udostępnienia danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii na podstawie Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania,
w tym udostępnienia Organizatorowi, danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visa
oraz Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Visa lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce,
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, lub mailem na adres: visawarszawa@visa.com.
5. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), można się kontaktować z Organizatorem za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
6. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu
lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać
do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody
lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
9. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. W takim przypadku, przekazywanie danych osobowych będzie odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
10. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzców Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora
do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań / należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną
w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

§ 14 Postanowienia końcowe


1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej www.visa.pl oraz stronie Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

Załączniki:
Załącznik nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA
OŚWIADCZENIE LAUREATA
LOTERII PROMOCYJNEJ
„Loteria Visa 2020”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w loterii promocyjnej „Loteria Visa 2020 ” (dalej „Loteria”). Oświadczam, że w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii, jako konsument
w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ustęp 2 i 3 regulaminu Loterii.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej
w regulaminie Loterii.

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

___________________________________________________________
SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, państwo urodzenia,)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

____________________________________________________________
PODPIS I DATA
Jeżeli jesteś Laureatem Nagrody I Stopnia (samochód) pamiętaj o dołączeniu skanu lub zdjęcia awersu zgłoszonej
do Loterii karty Visa, na którym są widoczne wyłącznie imię i nazwisko posiadacza karty Visa oraz cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry numeru karty Visa.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie
z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).
3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115)
4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


______________________________________
Data i podpis
* niepotrzebne skreślić
** Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatem Nagród Tygodniowych III i II Stopnia (vouchery) w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.

₁ Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje
nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje
w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
₂ członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator loterii promocyjnej „Loteria Visa 2020” – Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 j.t. ze zm.) oraz przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 j.t. ze zm.) oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przysługuje Ci prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Visa 2020”,
a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, którzy zapewniają administratorowi wsparcie logistyczne i techniczne związane z organizacją loterii:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne administratora
oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 847) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2019 poz. 1115) oraz z przepisów prawa podatkowego.