Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Urodzinowa Kaskada

 

 

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria urodzinowa Kaskada”

 

§ 1 Nazwa Loterii

 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria urodzinowa Kaskada”, zwana dalej „Loterią”.

 

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

 Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie,

obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Okres sprzedaży Produktu Promocyjnego umożliwiającego udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 11 stycznia 2016 r. o godzinie 6 : 00 i trwa do 14 lutego 2016 r. włącznie (dalej Okres Promocyjny) lub do wyczerpania puli kodów.
 4. Loteria trwa od 11 stycznia 2016 r. i kończy się ostatecznie 30 czerwca 2016 r. (tj. do zakończenia procedury reklamacyjnej).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwana dalej „Komisją”.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
 7. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 8. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.

  

§ 4 Zasady prowadzenia loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Brać udziału w Loterii nie mogą członkowie organów spółek (rada nadzorcza, zarząd): Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Totalizator Sportowy”), GTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Organizatora. Także pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również właściciele i pracownicy punktów sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego (dalej: „Kolektur”) oraz osoby, które posiadają aktualne uprawnienia do sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego.

Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. W Loterii udział bierze produkt Totalizatora Sportowego –  Loteria Pieniężna Kaskada (dalej: „Produkt Promocyjny”).
 2. Sprzedaż Produktu Promocyjnego odbywa się w Kolekturach Totalizatora Sportowego oraz w Terminalach Samoobsługowych Totalizatora Sportowego na terenie całej Polski w Okresie Promocyjnym. Poza Okresem Promocyjnym Produkt Promocyjny jest dostępny w sprzedaży, jednak jego zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. Produkt Promocyjny jest sprzedawany w godzinach pracy Kolektur. W Loterii bierze udział Produkt Promocyjny zakupiony przez terminale Totalizatora Sportowego GT1200, GT604 Altura, przez Terminale Samoobsługowe Totalizatora Sportowego LVM - Gemini Ultra (dalej: „Terminale Samoobsługowe”).
 3. W celu wzięcia udziału w Loterii należy:

1)      W Okresie Promocyjnym zakupić Produkt Promocyjny;

2)      Odebrać los Produktu Promocyjnego (Kaskady) wraz z połączonym z nim kuponem loterii z kodem numerycznym (kupon loterii zwany jest dalej: „Kupon”) i zachować Kupon.

3)      Dokonać sprawdzenia kodu z Kuponu.

 1. Uczestnik może dokonać sprawdzenia Kuponu w Okresie Promocyjnym tj. ustalenia czy do otrzymanego na Kuponie kodu przypisana jest Nagroda (czy jego Kupon jest Kuponem wygrywającym czy nie):

1)     Za pośrednictwem strony internetowej www.kaskadanagrod.pl wpisując kod z Kuponu w dedykowane miejsce w formularzu na stronie i klikając ”Sprawdź”;

2)     Za pośrednictwem materiałów promocyjnych specjalnie dedykowanych Loterii dostępnych (dalej: „Materiał Promocji”) w Kolekturach w Okresie Promocyjnym.

 1. Sprawdzenie przypisania Nagrody do kodu z Kuponu następuje po przeprowadzeniu procedury sprawdzenia za pośrednictwem strony internetowej www.kaskadanagrod.pl poprzez komunikat Organizatora wyświetlony na stronie. W przypadku dokonania sprawdzenia za pośrednictwem Materiału Promocji Uczestnik może sprawdzić przypisanie Nagrody do kodu przez znalezienie całego ciągu cyfr zgodnego z kolejnością cyfr w kodzie na Kuponie.  
 2. W przypadku zakupu Produktu Promocyjnego w Terminalu Samoobsługowym Kupon wydawany jest wraz z wydaniem przez Terminal Samoobsługowy losu zakupionego Produktu Promocyjnego.
 3. Kod znajdujący się na Kuponie składa się z 8 (ośmiu) cyfr.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem spełnienia każdorazowo warunków określonych w Regulaminie.
 5. Jeżeli osoba obsługująca Kolekturę nie przekaże Uczestnikowi przysługującego mu losu Produktu Promocyjnego (Kaskady) wraz z połączonym z nim Kuponem przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o to prawo niezwłocznie po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu losu Produktu Promocyjnego.
 6. W przypadku rezygnacji (poprzez unieważnienie) z zakupionego Produktu Promocyjnego Kupon, który został wydany z losem Produktu Promocyjnego jest nieważny.
 7. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 8. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z Nagród przewidzianych w Regulaminie.

 

§ 5 Pula nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 328 617,20 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 20/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 285 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

1)      Nagroda I stopnia: w postaci samochodu Renault Twingo o wartości 39 585,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 4 398,00 zł (słownie cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 43 983,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i 00/100). Organizator przewidział 5 (pięć) Nagród I stopnia w Loterii;

2)      Nagroda II stopnia: w postaci notebooka Lenovo IdeaPad o wartości 2 220,15 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych i 15/100) brutto. Organizator przewidział  5 (pięć) Nagród II stopnia w  Loterii;

3)      Nagroda III stopnia: w postaci aparatu Sony Alpha o wartości 1 550 zł (słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 15 (piętnaście) Nagród III stopnia w Loterii;

4)      Nagroda IV stopnia: w postaci tabletu Lenovo A7 w zielonym etui o wartości 606,39 zł (słownie: sześćset sześć złotych i 39/100) brutto. Organizator przewidział 55 (pięćdziesiąt pięć) Nagród IV stopnia w Loterii.

5)      Nagroda V stopnia: w postaci bonu do sklepu internetowego Answear.com o wartości 200 zł (słownie: dwustu złotych i 00/100). Organizator przewidział 205 (dwieście pięć) Nagród V stopnia w Loterii.

  

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania Nagród i ogłoszenia wyników. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, o kapitale zakładowym w wysokości 115 000 000 zł. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
 4. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej nagrody.

  

§ 7 Sposób urządzenia Loterii i termin ogłaszania wyników

 1. Procedury związane z przygotowaniem wykazu zwycięskich kodów odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23. Do przeprowadzenia losowań używane jest urządzenie do gier spełniające wymagania  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).
 2. Wykaz kodów, do których przypisana jest Nagroda znajduje się na Materiałach Promocji dedykowanych Loterii dostępnych w Kolekturach w Okresie Promocyjnym. Uczestnicy Loterii nie posiadają informacji, kiedy i jaki kod zostanie wydrukowany na Kuponie.
 3. Wyniki podane są na stronie internetowej www.kaskadanagrod.pl po przeprowadzeniu procedury weryfikacji. Dane po pozytywnej weryfikacji zawierają imię, pierwszą literę nazwiska, numer zwycięskiego kodu oraz rodzaj przyznanej Nagrody. Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Loterii, pod warunkiem spełnienia odpowiednio wymagań określonych w Regulaminie.

 

§ 8 Warunki wydania Nagród

 1. W sytuacji stwierdzenia przypisania Nagrody do kodu z Kuponu zgodnie z postanowieniami Regulaminu laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia tej okoliczności i uzyskania informacji o dalszej procedurze weryfikacji i wydania Nagrody.
 2. Kontakt z Organizatorem następuje na dedykowanej Loterii infolinii pod numerem 22 549 30 30. Kontakt musi nastąpić nie później niż 19 lutego 2016 r. Infolinia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 9-17.  Koszt połączenia (zgodny z taryfą operatora Uczestnika) z infolinią ponoszą laureaci.
 3. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej są informowani o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

1)      Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz oświadczenia potwierdzającego, iż laureat spełnia wymagania określone w Regulaminie, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.kaskadanagrod.pl począwszy od dnia rozpoczęcia Loterii bądź pod numerem infolinii 22 549 30 30 (koszt połączenia z infolinią wg stawki operatora laureata).

2)      Odciętego od losu Produktu Promocyjnego oryginału Kuponu zawierającego kod, do którego przypisana jest Nagroda.

3)      W przypadku laureatów Nagrody I stopnia (samochodu) dodatkowo następujących danych: rodzaj, seria/numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.

 1. Laureaci Nagród są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania Nagrody (decyduje data stempla pocztowego), o których mowa w ust. 3, z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż 14 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej.
 2. Jeśli laureat nie prześle kompletnych danych, o których mowa w ustępach powyższych bądź nie prześle ich w terminie, o którym mowa ust. 4 oznacza to rezygnację z Nagrody.
 3. W sytuacji, w której okaże się, że laureat nie spełnia wymagań Regulaminu bądź wziął udział w Loterii naruszając postanowienia Regulaminu, a także uzyskał prawo do Nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu czy przepisów prawa, traci on prawo do Nagrody.
 4. Przesłanie Kuponu z kodem, naruszającym postanowienia Regulaminu oznacza niespełnienie warunku wydania Nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z Nagrody.
 5. Zwycięzca (pozytywnie zweryfikowany laureat, dalej: ”Zwycięzca”) nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano osobie, należącej do grona osób, o których mowa w § 4 ust. 2, osoba taka jest przy przydziale Nagrody pominięta, a w sytuacji, w której Nagrodę otrzymała, zobowiązana jest do jej zwrotu.
 8. Nagroda przypisana do kodu z Kuponu nie jest wydana Zwycięzcy w sytuacji unieważnienia zakupionego Produktu Promocyjnego, z którym został wydany Kupon.
 9. W przypadku unieważnienia  zakupionego Produktu Promocyjnego po wydaniu Nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest taką Nagrodę zwrócić do Organizatora.
 10. Organizator ma prawo do pokazania wizerunku oraz podania danych osobowych Zwycięzców w środkach masowego przekazu za uprzednią pisemną zgodą Zwycięzców. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii bądź wydania Nagrody.

  

§ 9 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody II-V stopnia są wysyłane do Zwycięzców przesyłką kurierską najpóźniej do 7 kwietnia 2016 r. na adres wskazany w Oświadczeniu.
 2. Nagrody I stopnia wydawane są w postaci „vouchera – potwierdzenia przyznania Nagrody” do 13 maja 2016 r. Za rejestrację pojazdu i jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny Zwycięzca. Organizator dostarcza dokumentację wymaganą do zarejestrowania pojazdu i ubezpieczenia OC – protokół przekazania własności samochodu. Po dokonaniu rejestracji Zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin i miejsce przekazania Nagrody. Za miejsce przekazania Nagrody ustala się Warszawę, chyba że Zwycięzca i Organizator postanowią inaczej.
 3. Koszty związane z odbiorem Nagrody, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu, ponosi Zwycięzca.
 4. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). Oznacza to, iż Organizator potrąca od Nagrody o wartości powyżej 2 280 zł kwotę w wysokości 10% wartości tej Nagrody na poczet należnego podatku od Nagrody na co Zwycięzca wyraża zgodę.

  

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 6 czerwca 2016 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Loteria urodzinowa Kaskada - reklamacja” i powinno zawierać, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na www.kaskadanagrod.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora (Unique One Sp. z o.o. 02-726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23).
 4. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn.zm.).
 5. Organizator przewidział 10 000 000 kodów w Loterii. Kupony wydawane są od 11 stycznia 2016 r. do 14 lutego 2016 r. lub do wyczerpania puli kodów. Organizator przewidział 285 kodów wygrywających i 9 999 715 niewygrywających w Loterii.
 6. Wydanie wygranej może nastąpić na rzecz innej osoby niż Zwycięzca, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez Zwycięzcę w sposób określony w pełnomocnictwie i zawierające dane Zwycięzcy w zakresie wymaganym Regulaminem Loterii.  Pełnomocnictwo  może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.