Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria urodzinowa Costa Coffee

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria urodzinowa Costa Coffee”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria urodzinowa Costa Coffee”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników:

a)       Organizatora;

b)      Costa Coffee Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054944, NIP 5262403747, kapitał zakładowy: 94 523 170,00 zł, w całości wpłacony (dalej: „Costa Coffee”);

c)      Punktów sprzedaży Produktów Promocyjnych Costa Express, których wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.loteriacosta.pl.

 1. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się
  z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii,
  a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1.  Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
  i regulaminów  urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 5 maja 2021 r. do 6 października  2021 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych uprawniający do otrzymywania dowodu udziału w grze w postaci zdrapki, wyposażonej w kod QR oraz kod alfanumeryczny (dalej: „Zdrapka”) i dokonywania zgłoszeń trwa od 5 maja 2021 r. do 22 czerwca2021 r. lub do wyczerpania puli Zdrapek (dalej „Okres promocyjny”). Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriacosta.pl  (dalej: „Strona Internetowa”) możliwy jest w Okresie Promocyjnym tj. od 5 maja 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. 1.   Produktem umożliwiającym udział w Loterii i otrzymanie Zdrapki jest każdy rodzaj kawy serwowanej w lokalu lub na wynos, kawy z ekspresu,  kawy paczkowanej lub kawy w puszce, bez względu na ich wartość (dalej: „Produkt Promocyjny”). Otrzymanie Zdrapki za zakup Produktu Promocyjnego jest możliwe wyłącznie jeżeli zakup jest dokonany w Okresie Promocyjnym w jednej z kawiarni sieci Costa Coffee na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (których wykaz znajduje się na Stronie Internetowej: www.costacoffee.pl/lokalizacja) lub w wybranym punkcie sprzedaży Produktów Promocyjnych Costa Express, których wykaz znajduje się na Stronie Internetowej www.loteriacosta.pl. (dalej: „Punkt Sprzedaży”), a nakład Zdrapek nie zostanie wyczerpany w danym Punkcie Sprzedaży. Zakup jednego Produktu Promocyjnego upoważnia do odbioru jednej Zdrapki, co oznacza, że zakup np. trzech Produktów Promocyjnych upoważnia do odbioru trzech Zdrapek itd. 
 2. 2.   Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która w Okresie Promocyjnym.:

a)      dokona jednorazowo zakupu Produktu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży;

b)     odbierze Zdrapkę podczas odbierania paragonu fiskalnego albo faktury VAT wystawionej dla osoby fizycznej;        

c)      zachowa Zdrapkę.

 1. 3.   Aby zweryfikować, czy Zdrapka uprawnia do otrzymania jednej z nagród natychmiastowych opisanych w § 9 ust. 2 pkt a) , należy usunąć ze Zdrapki wierzchnią warstwę farby i sprawdzić informację, która się pod nią znajduje.
 2. 4.   Jeżeli Zdrapka zawiera symbol i napis: „WYGRAŁEŚ” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt a).
 3. 5.   Aby wziąć udział w losowaniu nagród tygodniowych, opisanych § 9 ust. 2 pkt b) oraz nagrody głównej opisanej w § 9 ust. 2 pkt c), Uczestnik musi za pośrednictwem Strony Internetowej w Okresie Promocyjnym uzupełnić poprawnie i kompletnie formularz i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością Strony Internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy:

a)      wpisać adres e-mail oraz numer telefonu;

b)      wpisać unikalny kod alfanumeryczny znajdujący się na Zdrapce;

a  następnie złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, akceptacji Polityki Prywatności  i wysłać zgłoszenie poprzez dedykowany przycisk (dalej „Zgłoszenie”).

 1. W trakcie dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może również wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Costa Coffee, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w trakcie wypełniania formularza, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Costa Coffee przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, na numer telefonu podany w trakcie wypełniania formularza, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
 2. Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia następuje, jeżeli Uczestnik otrzyma generowaną automatycznie informację na Stronie Internetowej, potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia, a także Uczestnik dostaje wiadomość e-mail z potwierdzeniem na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. W przypadku dokonania nieprawidłowego Zgłoszenia (tj. np. w przypadku wpisania błędnego kodu alfanumerycznego, wpisania kodu alfanumerycznego wykorzystanego wcześniej do dokonania prawidłowego Zgłoszenia) Uczestnik otrzymuje informację na Stronie Internetowej, że kod alfanumeryczny zawiera błąd lub został już wykorzystany, a tym samym nie jest możliwe oddanie Zgłoszenia.
 3. Jeżeli osoba dokonująca sprzedaży Produktu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży nie wyda Uczestnikowi Zdrapki, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o prawo do otrzymania Zdrapki bezpośrednio po dokonaniu płatności za zakupy za Produkt Promocyjny. Po otrzymaniu paragonu fiskalnego za zakup Produktu Promocyjnego i opuszczeniu Punktu Sprzedaży Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Zdrapki.
 4. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Zdrapki. Zdrapki podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także, co do których można mieć uzasadnione podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek
  z nagród przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku jeżeli Uczestnik na podstawie danej Zdrapki, otrzyma nagrodę natychmiastową opisaną w § 9 ust. 2 pkt a) nie wyklucza to możliwości dokonania Zgłoszenia kodu z tej Zdrapki za pośrednictwem Strony Internetowej, w celu wzięcia udziału w losowaniu nagród tygodniowych (opisanych w § 9 ust. 2 pkt b) i nagrody głównej (opisanej w § 9 ust. 2 pkt c).
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii maksymalnie 3 (słownie: trzy) nagrody tygodniowe, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt b) oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę główną, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt c).
 7. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii.
 8. W razie utraty lub zniszczenia Zdrapki, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 9. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału
  w Loterii.
 10. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń,
  w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników,
  w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 11. Do celów procedury weryfikacyjnej, Uczestnicy którzy dokonali Zgłoszenia, są zobowiązani do przechowywania wszystkich zgłoszonych na Stronie Internetowej Zdrapek, w tym także Zdrapek wygrywających, tj. na podstawie których Uczestnik otrzymał nagrodę natychmiastową opisaną w § 9 ust. 2 pkt a). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia wstępnej procedury weryfikacji Laureatów, opisanej w § 11  ust. 11, ale nie później niż do dnia 18 sierpnia 2021 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Zdrapek. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dany Uczestnik wprowadza kody niepochodzące ze Zdrapek, a powstałe w wyniku np. użycia niedozwolonego oprogramowania lub innych niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 12. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Zdrapek potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o., ul.  Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (listem poleconym lub elektronicznie) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją
  i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 10 ust. 4 i  8 stosuje się odpowiednio.
 13. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości.
  O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w formularzu podczas Zgłoszenia lub poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer wskazany w formularzu podczas Zgłoszenia.
 14. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
 15. Przez danego Uczestnika, który jest konsumentem rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.
 16. Do Loterii, w celu zgłoszenia się do losowania nagrody tygodniowej, opisanej w  § 9 
  ust. 2 pkt b) oraz nagrody głównej opisanej w § 9 
  ust. 2 pkt c) może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.

 

§ 9 

Wartość puli nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi  230.556,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt  sześć złotych i 00/100). W Loterii przewidziano 5.051 (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) sztuk nagród.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)         Nagroda natychmiastowa w postaci vouchera MPV uprawniającego do odbioru   napoju Costa w rozmiarze S, M lub L, bez dodatków (o których mowa w ust. 3 poniżej) przygotowanego przez baristę w kawiarniach Costa Coffee na terenie całej Polski o wartości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych i 00/100) brutto (dalej: „Nagroda Natychmiastowa”). Organizator przewidział 5000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Nagród Natychmiastowych w Loterii.  Regulamin voucherów MPV, o których mowa powyżej znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://api.costacoffee.pl/storage/files/2020/10/9/58af545f-bc56-4378-b2c0-a483627db8b5/Regulamin%20Vouchery%20Costa%20Coffee%208.10.2020.pdf

 

b)        Nagroda tygodniowa w postaci karty przedpłaconej do realizacji w kawiarniach Costa Coffee o wartości 1000 zł  o wartości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto (dalej: „Nagroda Tygodniowa”). Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk Nagród Tygodniowych w Loterii, po 7 (słownie: siedem) w etapach od I do VI  Loterii, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz 8 (słownie: osiem) w etapie VII Loterii, o którym mowa w § 10 ust. 1.

c)         Nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 50.000 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną
w wysokości 5.556 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody (dalej: „Nagroda Główna”). Łączna całkowita wartość Nagrody Głównej to 55.556 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Głównej w Loterii.

 1. Nagroda Natychmiastowa nie upoważnia do odbioru napoju:

a)         Zawierającego dodatkowe espresso;

b)        Przygotowanego na bazie ziaren 100% Arabica;

c)         Przygotowanego na bazie napoju kokosowo-sojowego;

d)        Przygotowanego na bazie napoju migdałowego;

e)         Przygotowanego na bazie napoju owsianego;

f)         Zawierającego syrop smakowy;

g)        Zawierającego sos smakowy;

h)        Zawierającego bitą śmietanę;

i)          Zawierającego lody o smaku śmietankowym;

j)          Zawierającego marshmallows.

 1. Zwycięzca Nagrody Natychmiastowej, Nagrody Tygodniowej i Nagrody Głównej nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 2. Termin realizacji Nagród Natychmiastowych rozpoczyna się w dniu 5 maja 2021 r. i upływa z dniem 6 lipca 2021 r., a sposób realizacji ww. nagród jest wskazany w regulaminie znajdującym się na stronie:

https://api.costacoffee.pl/storage/files/2020/10/9/58af545f-bc56-4378-b2c0 a483627db8b5/Regulamin%20Vouchery%20Costa%20Coffee%208.10.2020.pdf

 1. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 2. Jako, że  Zwycięzca Nagrody Głównej jest osobą fizyczną, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2123), stanowiącego równowartość dodatkowej kwoty, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt c) Regulaminu, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę na poczet, ww. podatku
  i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

 

 

 

 

 

 

§ 10

Miejsce i termin losowania

Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej

 

NAGRODY TYGODNIOWE

 1. 1.      Losowanie Nagród Tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora, w następujących terminach:

TERMIN ODDANIA ZGŁOSZENIA

 DATA LOSOWANIA

I Etap (05.05.2021 r. – 11.05.2021 r.)

12 maja 2021 r.

II Etap (12.05.2021 r.  – 18.05.2021 r.)

19 maja 2021 r.

III Etap (19.05.2021 r. - 25.05.2021 r.)

26 maja 2021 r.

IV Etap (26.05.2021 r. - 01.06.2021r.)

2 czerwca 2021 r.

V Etap (02.06.2021 r. - 08.06.2021r.)

9 czerwca 2021 r.

VI  Etap (09.06.2021 r. - 15.06.2021  r.)

16 czerwca 2021 r.

VII Etap (16.06.2021 r. - 22.06.2021  r.)

23 czerwca 2021 r.

 

2.   Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagród Tygodniowych opisanych w §9 ust. 2 pkt a) dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody Tygodniowej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Tygodniowej wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.

3.   W trakcie losowań, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane jest 1 (słownie: jedno) ID rezerwowe, do każdej sztuki Nagrody Tygodniowej oznaczane jako Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagród Tygodniowych przyznawane jest laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagród Tygodniowych w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Tygodniowa pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 8 ust. 16  i ust. 17 Regulaminu.

 

NAGRODA GŁÓWNA

 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora w dniu 29 czerwca 2021 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym.

6.   Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagrody Głównej dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody Głównej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Głównej  wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.

7.   W trakcie losowań, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są 2 (słownie: dwa) ID rezerwowe do Nagrody Głównej, oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 8 ust. 16 i ust. 17 Regulaminu.

 1. 9.       Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 11

Warunki wydania Nagród

 

NAGRODY NATYCHMIASTOWE

 1. Laureaci Nagród Natychmiastowych, celem ich odbioru zobowiązani są udać się do kawiarni Costa Coffee zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polski, których wykaz znajduje się na Stronie Internetowej: www.costacoffee.pl/lokalizacja. Laureat, aby otrzymać, przypisaną do jego Zgłoszenia, Nagrodę Natychmiastową musi okazać oryginał Zdrapki zawierającej informację, o której mowa w § 8 ust. 4. Okazanie Zdrapki, naruszającej postanowienia Regulaminu oznacza niespełnienie warunku udziału/wydania nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Jeżeli pracownik kawiarni Costa Coffee  stwierdzi, że przedstawiona przez Laureata Zdrapka jest nieprawidłowa i Laureat nie spełnia wymogów Regulaminowych do wydania Nagrody Natychmiastowej, odmawia prawa do wydania Nagrody Natychmiastowej.
 2. Laureat po odbiorze Nagrody Natychmiastowej nie oddaje pracownikowi kawiarni Costa Coffee Zdrapki.

 

NAGRODY TYGODNIOWE

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych informowani są przez Organizatora o wyniku losowania, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 10 ust. 1 powyżej. W wiadomości e-mail Laureaci Nagród Tygodniowych informowani są przez Organizatora o konieczności wypełnienia oświadczenia Laureata Nagród Tygodniowych (dalej jako: „Formularz Laureata Nagród Tygodniowych”), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, który będzie załączony do tej wiadomości e-mail. W Formularzu Laureata Nagród Tygodniowych, Laureat Nagrody Tygodniowej potwierdza  dane zawarte w Zgłoszeniu oraz podaje adres do wysyłki Nagrody Tygodniowej. Laureaci Nagród Tygodniowych są zobowiązani do wypełnienia i przesłania Formularza Laureata Nagród Tygodniowych na adres mailowy: loteriacosta@uniqueone.pl do 72 h od momentu otrzymania wiadomości e-mail zawierającej Formularz Laureata (decyduje data jego wpływu na serwer poczty elektronicznej Laureata). Po upływie 72 h od momentu wysyłki przez Organizatora Formularza Laureata, staje się on nieaktywny. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. Postanowienia ustępu powyżej stosuje się odpowiednio do laureata rezerwowego do Nagrody Tygodniowej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Tygodniowej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata Nagrody Tygodniowej.

 

NAGRODA GŁÓWNA

 1. Laureaci Nagrody Głównej informowani są telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym to losowanie nastąpiło (zgodnym z terminem wskazanym w § 10 ust. 1). Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „“Loteria urodzinowa Costa Coffee: W związku z wylosowaniem Twojego zgłoszenia w loterii „Loteria urodzinowa Costa Coffee”, podejmiemy próbę polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.loteriacosta.pl - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o kodzie alfanumerycznym ze Zdrapki, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Organizator dokona 3 prób połączenia.
 2. Laureaci Nagrody Głównej są obowiązani do przesłania na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A, 02-737 Warszawa, listem poleconym lub przesyłka kurierską:

a)        oryginału wygrywającej Zdrapki;

b)        własnoręcznie podpisanego oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą przesłanki określone w § 4 ust. 2 Regulaminu oraz potwierdzającego, iż spełnia wymagania określone w Regulaminie oraz danych osobowych i adresowych wymaganych do wydania nagrody, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora na Stronie Internetowej i stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Wysłanie przesyłki, o której mowa w ust. 5 powyżej, powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowego do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego. 
 3. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 4. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej oraz pierwszy i drugi laureat rezerwowy do Nagrody Głównej przejdą negatywnie weryfikację (nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej lub nie można się z nimi skontaktować) tracą prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginału zgłoszonej Zdrapki. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 8 ust. 16  i ust. 17.
 6. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 18 sierpnia  2021 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 8  ust. 16 i ust. 17.
 7. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w §8  ust.16 i ust. 17,  w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody Głównej i oznacza utratę prawa do Nagrody Głównej.
 8. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 971 z późn. zm ), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 8 września 2021 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

§ 12

Termin wydania nagród

 

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, tj. Zwycięzcom.
 2. Nagrody Natychmiastowe można odebrać za okazaniem Zdrapki w kawiarniach Costa Coffee na terenie Rzeczypospolitej Polski, których aktualna lista dostępna jest na stronie internetowej: www.costacoffee.pl/lokalizacja   w terminie do 6 lipca2021 r.
 3. Nagrody Tygodniowe wydawane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej wysyłanej na adres podany przez Zwycięzcę w Formularzu Laureata, do dnia 8 września 2021 r.
 4. Nagroda Główna wydawana jest w ten sposób, że do 8 września 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę dokonania przelewu przez Organizatora) na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, Organizator dokona przelewu środków pieniężnych będących Nagrodą Główną.
 5. Organizator wdaje Nagrodę Główną wyłącznie na numer rachunku bankowego znajdujący się w bankach  na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 13

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 22 września 2021 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora
  (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Loteria urodzinowa Costa Coffee” lub na adres email: loteriacosta@uniqueone.pl
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem.
 5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
  6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 13 Dane osobowe

 

 1. 1.        Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii - Costa Coffee Polska S.A.  z siedzibą w Warszawie
przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, e-mail: daneosobowe@costapolska.pl . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes prawny Costa Coffee, między innymi w przeprowadzeniu loterii służącej promowaniu produktów Costa Coffee (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Costa Coffee powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Organizator może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez Costa Coffee komunikacji marketingowej: Costa Coffee Polska S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, e-mail:daneosobowe@costapolska.pl Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Obowiązek informacyjny Costa Coffee dotyczący przetwarzania danych osobowych w powyższym celu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. .

c)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr z 2019 poz. 20);

d)       W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

e)        W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) -  Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz kontrole związaną z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 ze zm.) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)         W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. 2.        Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Costa Coffee lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub mailem na adres: daneosobowe@costapolska.pl
 2. 3.        Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa).
 3. 4.        Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych oraz wobec danych przetwarzanych na cele marketingu bezpośredniego), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. 5.        Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach przeprowadzenia Loterii lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. 6.        Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe laureatów zostaną przekazane instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Instytucji finansowej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 6. 7.         Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 7. 8.        Podanie danych osobowych przez Uczestników, w celach prowadzenia komunikacji marketingowej jest dobrowolne. Uczestnikowi  przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Szczegółowa treść obowiązku informacyjnego Costa Coffee w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia komunikacji marketingowej stanowi Załącznik nr 3.
 8. 9.        Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 9. 10.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 10. 11.    Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych
  z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Loterii oraz wzory Oświadczeń stanowiące do niego załączniki, dostępne są na www.loteriacosta.pl  oraz na www.uniqueone.pl, w zakładce REGULAMINY.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery
  z polskich zasobów numeracji. 
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz Laureata Nagrody Tygodniowej

Załącznik 2 – Wzór oświadczenia laureata Nagrody Głównej

Załącznik 3 – Klauzula informacyjna Costa Coffee dot. przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia laureata Nagrody Tygodniowej („Formularz Laureata”)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

_________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_________________________________________________________________________
ULICA, NUMER DOMU, LOKALU

_________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

________________________________

Data i podpis

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria urodzinowa Costa Coffee” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria urodzinowa Costa Coffee”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia laureata Nagrody Głównej

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

_________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_________________________________________________________________________
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

_________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

_________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

_________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

_________________________________________________________________________

OBYWATELSTWO

 

________________________________

Data i podpis

Proszę pamiętać o załączeniu Oryginału Zdrapki, z tytułu której przypisana została Nagroda.

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 ).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971

 )

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

____________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria urodzinowa Costa Coffee” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria urodzinowa Costa Coffee”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

 

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna Costa Coffee dot. przetwarzania danych osobowych w celach prowadzenia komunikacji marketingowej   

 

Administratorem danych osobowych jest COSTA COFFEE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy  00-872, ul. Chłodna 52

 

Kontakt e-mail z administratorem: e-mail:daneosobowe@costapolska.pl

 

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Jeśli Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możemy:

 • wysyłać do Ciebie marketing elektroniczny, w tym promocje i oferty, w odniesieniu do naszych produktów i usług oraz informować o innych działaniach, w tym o naszym programie lojalnościowym Costa Coffee Club.
 • używać plików cookie lub podobnych technologii na stronie internetowej, aplikacji oraz w e-mailach marketingowych, w tym analitycznych plików cookie. Informacja o cookies znajduje się na naszej stronie https://www.costacoffee.pl/polityka-prywatnosci

Udzielając zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami np. wysyłając wiadomość e-mail na adres daneosobowe@costapolska.pl. Jeśli cofniesz zgodę na wykorzystywanie danych, możemy dalej wykorzystywać Twoje dane wyłącznie wtedy, gdy będzie obowiązywać inna podstawa prawna, np. gdy będzie to wynikało z przepisów prawa. Podstawą prawną dla przetwarzania danych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów informacyjnych lub marketingowych na Twój adres e-mail lub sms na Twój telefon to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Wycofanie zgody nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Niemniej jednak masz pełne prawo do rezygnacji z marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celach marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie. Możesz zrezygnować z marketingu, wybierając opcję „anuluj subskrypcję” w wiadomościach e-mail lub dostosowując ustawienia preferencji na koncie Costa Coffee Club lub wysyłając wiadomość e-mail na adres daneosobowe@costapolska.pl.

 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Prawa przysługujące Uczestnikowi:

 1. dostępu do Twoich danych,

2. ich poprawiania,

3. żądania ich usunięcia,

4. ograniczenia przetwarzania,

5. przenoszenia Twoich danych,

6. cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uważasz, że przetwarzamy danie niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujące okresy w zależności od celu w zakresie którego są przetwarzane:

a)    przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych – dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody; a po jej zakończeniu, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń;

b)   zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.

 

Administrator udostępnia Państwa dane innym podmiotom, jeżeli jest to konieczne w celu prawidłowego wykonywania zobowiązań Costa Coffee Polska S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym w szczególności takim podmiotom jak: podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne, księgowe, prawne.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są na stronie: https://www.costacoffee.pl/polityka-prywatnosci.