Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria „Tysiące nagród z Visa i Xiaomi”

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

Tysiące nagród z Visa i Xiaomi”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Tysiące nagród z Visa i Xiaomi”, dalej „Loteria”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, dalej „Organizator”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, dalej „Regulamin”.

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie od 25 kwietnia 2022 do 22 stycznia 2023 r. aktywowały/wują telefon Xiaomi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące określonych w niniejszym Regulaminie transakcji uprawniających do udziału w Loterii jako konsumenci  w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), które spełnią warunki określone w § 8 Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o., Starcom
  sp. z o.o., XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) SP Z O. O., Google Ireland Limited, Ingram Micro Sp. z o.o.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Loterii, m.in. nie może być pełnomocnikiem innego Uczestnika, podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Loterii.

 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego
  przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów
  o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym
  do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii zgodnie
  z art.24b Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 2094).
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 6 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje
  jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
  jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia w sposób opisany
  w § 8 Regulaminu.


§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria,
czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 25 kwietnia 2022 r. do 24 lipca 2023 r. (czas trwania Loterii
  wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 3. Okres rejestracji do  Loterii i dokonywania transakcji honorowanych w Loterii rozpoczyna się 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 08:00:00 i trwa do 22 stycznia 2023 r. do godziny 23:59:59 (dalej „Okres Promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:

a)      Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, poprzez wejście na stronę internetową www.visa.pl/xiaomi (dalej: „Strona internetowa”), wypełnienie i wysłanie  wyświetlonego formularza zgłoszeniowego. Zawierając w nim następujące dane:

 1. Numer telefonu;
 2. Kod IMEI swojego telefonu Xiaomi;
 3. Adres e-mail;
 4. Numer karty płatniczej Visa;
 • oraz
 1. Złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia;
 2. Złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
 3. Kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”;
  (dalej „Zgłoszenie”).

b)      Dodać kartę Visa (posiadającą 16-cyfrowy numer, wydaną na terytorium Rzeczpospolitej Polski) do portfela mobilnego Google Pay na telefonie (lub mieć już dodaną kartę Visa do portfela mobilnego Google Pay na telefonie.).

c)      Dokonać w Okresie Promocyjnym transakcji kupna towaru lub usługi
o wartości minimum 0,01 zł przy użyciu karty płatniczej Visa, której numer został podany w Zgłoszeniu.

 1. Transakcja kupna towaru lub usługi kartą Visa honorowana w Loterii, polega na dokonaniu płatności przy użyciu jednego z poniżej opisanych sposobów:

a)    Dokonania płatności w dowolnym punkcie handlowo-usługowym, w którym znajduje się terminal płatniczy obsługujący płatności zbliżeniowe, a następnie przybliżeniu smartfonu z dodaną kartą Visa w aplikacji Google Pay do czytnika i pojawienia się sygnału dźwiękowego oraz potwierdzenia zakończenia transakcji;

b)   Przez użycie uznaje się dokonanie poprzez Google Pay płatności zbliżeniowej (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem min. Android 5.0 lub Wear OS 2.0 oraz obsługujących technologię NFC), płatności w aplikacji mobilnej.

 1. W Loterii honorowane są wyłącznie karty płatnicze Visa posiadające numer składający się
  z 16 (słownie: szesnastu) cyfr, wydane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przypisane
  do konta bankowego, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Uczestnik. W przypadku posiadania kilku kodów IMEI w jednym telefonie, wówczas  do Loterii zgłasza się tylko jeden z tych numerów.
 2. W trakcie dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może także fakultatywnie wyrazić zgodę
  na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu Zgłoszenia w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany w formularzu Zgłoszenia adres e-mail przez Visa Europe Limited
  z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii.
 3. W Loterii nie biorą udziału transakcje money transfer, to jest m.in. zasilenia kart Revolut
  czy konta SkyCash, płatności kartą Visa dokonane przez Uczestnika znajdującego się fizycznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz transakcje bezpośrednio związane
  z udziałem w grach hazardowych (wykluczenie to nie obejmuje loterii promocyjnych i audioteksowych), usługi finansowe, ATM.
 4. Po dokonaniu Zgłoszenia na Stronie Internetowej, za płatność kartą Visa, spełniającą wymagania opisane w Regulaminie, dokonaną przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym
  jest przyznawany automatycznie jeden los w Loterii (dalej „Los”). Naliczanie Losów rozpoczyna się po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do udziału w Loterii.
  Za nieprawidłowe uważane są w szczególności Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w ust. 1 powyżej lub przedmiotowe dane są nieprawdziwe / błędne.
 6. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,
  którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja
  ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku,
  do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają
  na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób. Powyższe odnosi się również do płatności/transakcji, które naruszają postanowienia Regulaminu bądź postanowienia regulaminów płatności kartami Visa.
 7. Los przyznany w Okresie Promocyjnym bierze udział w losowaniach nagród dziennych, tygodniowych i miesięcznych, zgodnie podziałem na etapy wskazane §10.
 8. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii, z tytułu transakcji dokonanych :
  1. w pierwszym kwartale (przez co rozumie się okres od 25 kwietnia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.): 1 x 10 000 zł, 1 x Hulajnogę elektryczną Xiaomi – Mi Electric Scooter Essential, 1 x Głośnik przenośny Mi Portable Bluetooth Speaker (16W), 1 x Słuchawki douszne Xiaomi Redmi Buds oraz 1 x Kamerę Mi Home Security Camera 360° (1080p);
  2. w drugim kwartale (przez co rozumie się okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.): 1 x 10 000 zł, 1 x Hulajnogę elektryczną Xiaomi – Mi Electric Scooter Essential, 1 x Lampkę biurkową Mi LED Desk Lamp 1S, 1 x Suszarkę Mi Ionic Hair Dryer H300 oraz 1 x  Lampkę nocną Mi Motion-Activated Night Light 2;
  3. w trzecim kwartale (przez co rozumie się okres od 1 listopada 2022 r. do 22 stycznia 2023 r.): 1 x 10 000 zł, 1 x Hulajnogę elektryczną Xiaomi – Mi Electric Scooter Essential, 1 x Nawilżacz powietrza Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, 1 x  Głośnik przenośny Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) oraz 1 x Słuchawki douszne Xiaomi Redmi Buds.
  4. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, kodami IMEI, IP, numerami kart itp. posługuje się w Loterii.
  5. 13.  Dany Uczestnik może zgłosić do Loterii tylko jeden numer karty płatniczej Visa.
 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o prawidłowej rejestracji w Loterii wyświetloną na Stronie Internetowej, a także informacja o rejestracji w Loterii jest przesyłana w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w Zgłoszeniu.

 

§ 9 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przewidzianych przez Organizatora w Loterii wynosi:
  482 695,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące i sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 1023 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy) sztuki.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł i 00/100) w formie przelewu bankowego na numer konta wskazany przez Laureata w Oświadczeniu Laureata z dodatkową nagrodą pieniężną pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy tytułem podatku od nagrody w wysokości 1 111,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście zł i 00/100) brutto. Łączna wartość nagrody wynosi 11 111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście zł i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 9 (słownie: dziewięć ) Nagród Miesięcznych w Loterii.
  2. Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi – Mi Electric Scooter Essential o wartości 1.283,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt trzy zł i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 195 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć) Nagród Tygodniowych w Loterii.
  3. Nagroda Dzienna I Stopnia: Nawilżacz powietrza Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier o wartości 237,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 83 Nagrody Dzienne I Stopnia w Loterii.
  4. Nagroda Dzienna II Stopnia: Kamera Mi Home Security Camera 360° (1080p) o wartości 175,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 98 Nagród Dziennych II Stopnia w Loterii.
  5. Nagroda Dzienna III Stopnia: Lampka biurkowa Mi LED Desk Lamp 1S o wartości 174,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 92 Nagrody Dzienne III Stopnia w Loterii.
  6. Nagroda Dzienna IV Stopnia: Słuchawki douszne Xiaomi Redmi Buds o wartości 169,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 181 Nagród Dziennych IV Stopnia w Loterii.
  7. Nagroda Dzienna V Stopnia: Głośnik przenośny Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) o wartości 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 181 Nagród Dziennych V Stopnia w Loterii.
  8. Nagroda Dzienna VI Stopnia: Suszarka Mi Ionic Hair Dryer H300 o wartości 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 92 Nagrody Dzienne VI Stopnia w Loterii. Nagroda będzie wysyłana na adres laureata wskazany przez niego w oświadczeniu laureata.
  9. Nagroda Dzienna VII Stopnia: Lampka nocna Mi Motion-Activated Night Light 2 o wartości 49,00 zł (słownie; czterdzieści dziewięć złotych i i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii łącznie 92 Nagrody Dzienne VII Stopnia w Loterii.

zwane dalej także łącznie „Nagrodami” a każda z osobna „Nagrodą”.

 1. Nagrody wydawana są w różnych wariantach kolorystycznych, losowo przyznanych przez Organizatora.
 2. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej Nagrody.
 3. Za pobranie od Zwycięzców i odprowadzenie należnego podatku od Nagród odpowiedzialny jest Organizator. Oznacza to, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust.2 pkt a), nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana przez Organizatora
  przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128).

 

§10 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Losowania odbywają się w następujących terminach:

ETAP

Okres dokonania transakcji

Termin losowania nagród

ETAP I

25.04 - 31.05.2022 r.

27-29 czerwiec 2022 r.

ETAP II

01 - 30.06.2022 r.

26-28 lipiec 2022 r.

ETAP III

01 - 31.07.2022 r.

25-29 sierpień 2022 r.

ETAP IV

01 - 31.08.2022 r.

26-28 wrzesień 2022 r.

ETAP V

01 - 30.09.2022 r.

26-28 październik 2022 r.

ETAP VI

01 - 31.10.2022 r.

24-28 listopad 2022 r.

ETAP VII

01 - 30.11.2022 r.

23-28 grudzień 2022 r.

ETAP VIII

01 - 31.12.2022 r.

26-30 styczeń 2023 r.

ETAP IX

01 - 22.01.2023 r.

16-20luty 2023 r.

 

Z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku losowań nagród tygodniowych etap składa się z pełnych tygodni, zgodnie z podziałem wskazanym w ust. 3. Losowania odbywają się w następującej kolejności: pierwsze losowanie Nagród Miesięcznych, drugie losowanie Nagród Tygodniowych a następnie losowanie Nagród Dziennych (uwzględniając kolejności stopnia tych nagród). Organizator losowania będzie przeprowadzał w terminach wskazanych powyżej w miarę możliwości zgodnie z podziałem: pierwszy dzień terminu wskazanego powyżej: losowanie Nagrody Miesięcznej oraz Nagród Tygodniowych, drugi dzień terminu dalsze losowania Nagród Tygodniowych, losowania Nagród Dziennych, trzeci dzień terminu losowania Nagród Dziennych. Postanowienia ust. 4 znajdują odpowiednie zastosowanie.

 1. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań określani są jako: „Laureaci”.
 2. W każdym z etapów odbywają się następujące losowania:

 

ETAP I odbywa się losowanie nagród:

3.1.   1 x Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (z Losów za transakcje za cały okres tego etapu)

3.2.   25 x Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi – Mi Electric Scooter Essential:

3.2.1.                 5 nagród za okres: 25.04-01.05.2022 r.

3.2.2.                 5 nagród za okres: 02-08.05.2022 r.

3.2.3.                 5 nagród za okres: 09-15.05.2022 r.

3.2.4.                 5 nagród za okres: 16-22.05.2022 r.

3.2.5.                 5 nagród za okres: 23-29.05.2022 r.

3.3.   111 x Nagrody Dzienne (z Losów za transakcje z każdego dnia tego etapu  tj. 25.04-31.05.2022 r.), gdzie do każdego dnia przypisane są następujące nagrody :

3.3.1.       1 x Nagroda Dzienna II Stopnia: Kamera Mi Home Security Camera 360° (1080p);

3.3.2.       1 x Nagroda Dzienna IV Stopnia: Słuchawki douszne Xiaomi Redmi Buds;

3.3.3.       1 x Nagroda Dzienna V Stopnia: Głośnik przenośny Mi Portable Bluetooth Speaker (16W).

 

ETAP II odbywa się losowanie nagród:

3.4.   1 x Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (z Losów za transakcje za cały okres tego etapu)

3.5.   20 x Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi - Mi Electric Scooter Essential:

3.5.1.       5 nagród za okres: 30.05-05.06.2022 r.

3.5.2.       5 nagród za okres: 06-12.06.2022 r.

3.5.3.       5 nagród za okres: 13-19.06.2022 r.

3.5.4.       5 nagród za okres: 20-26.06.2022 r.

3.6.   90 x Nagrody Dzienne (z Losów za transakcje z każdego dnia tego etapu tj. 1-30.06.2022 r.), gdzie do każdego dnia przypisane są następujące nagrody

3.6.1.       1 x Nagroda Dzienna II Stopnia: Kamera Mi Home Security Camera 360° (1080p);

3.6.2.       1 x Nagroda Dzienna IV Stopnia: Słuchawki douszne Xiaomi Redmi Buds;

3.6.3.       1 x Nagroda Dzienna V Stopnia: Głośnik przenośny Mi Portable Bluetooth Speaker (16W).

 

ETAP III odbywa się losowanie nagród:

3.7.   1  x Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (z Losów za transakcje za cały okres tego etapu)

3.8.   25 x Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi – Mi Electric Scooter Essential:

3.8.1.       5 nagród za okres: 27.06-03.07.2022 r.

3.8.2.       5 nagród za okres: 04-10.07.2022 r.

3.8.3.       5 nagród za okres: 11-17.07.2022 r.

3.8.4.       5 nagród za okres: 18-24.07.2022 r.

3.8.5.       5 nagród za okres: 25-31.07.2022 r.

3.9.   93 x Nagrody Dzienne (z Losów za transakcje z każdego dnia tego etapu, tj.1-31.07.2022 r.), gdzie do każdego dnia przypisane są następujące nagrody:

3.9.1.        1 x Nagroda Dzienna II Stopnia: Kamera Mi Home Security Camera 360° (1080p);

3.9.2.        1 x Nagroda Dzienna IV Stopnia: Słuchawki douszne Xiaomi Redmi Buds;

3.9.3.        1 x Nagroda Dzienna V Stopnia: Głośnik przenośny Mi Portable Bluetooth Speaker (16W).

 

ETAP IV odbywa się losowanie nagród:

3.10.     1 x Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (z Losów za transakcje za cały okres tego etapu).

3.11.          20 x Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi - Mi Electric Scooter Essential:

3.11.1. 5 nagród za okres: 01-07.08.2022 r.

3.11.2. 5 nagród za okres: 08-14.08.2022 r.

3.11.3. 5 nagród za okres: 15-21.08.2022 r.

3.11.4. 5 nagród za okres: 22-28.08.2022 r.

3.12.                   93 x Nagrody Dzienne (z Losów za transakcje z każdego dnia tego etapu, tj. 1-31.08.2022 r.), gdzie do każdego dnia przypisane są następujące nagrody:

3.12.1.   1 x Nagroda Dzienna III Stopnia: Lampka biurkowa Mi LED Desk Lamp 1S;

3.12.2.   1 x Nagroda Dzienna VI Stopnia: Suszarka Mi Ionic Hair Dryer H300;

3.12.3.   1 x Nagroda Dzienna VII Stopnia: Lampka nocna Mi Motion-Activated Night Light 2.

 

ETAP V odbywa się losowanie nagród:

3.13.     1 x Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (z Losów za transakcje za cały okres tego etapu).

3.14.     20 x Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi - Mi Electric Scooter Essential:

3.14.1.   5 nagród za okres: 29.08-04.09.2022 r.

3.14.2.   5 nagród za okres: 05-11.09.2022 r.

3.14.3.   5 nagród za okres: 12-18.09.2022 r.

3.14.4.   5 nagród za okres: 19-25.09.2022 r.

3.15.                   90 x Nagrody Dzienne (z Losów za transakcje z każdego dnia tego etapu, tj. 1-30.09.2022 r.), gdzie do każdego dnia przypisane są następujące nagrody:

3.15.1.   1 x Nagroda Dzienna III Stopnia: Lampka biurkowa Mi LED Desk Lamp 1S;

3.15.2.   1 x Nagroda Dzienna VI Stopnia: Suszarka Mi Ionic Hair Dryer H300;

3.15.3.   1 x Nagroda Dzienna VII Stopnia: Lampka nocna Mi Motion-Activated Night Light 2.

 

ETAP VI odbywa się losowanie nagród:

3.16.          1 x Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (z Losów za transakcje za cały okres tego etapu).

3.17.          25 x Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi - Mi Electric Scooter Essential:

3.17.1.   5 nagród za okres: 26.09-02.10.2022 r.

3.17.2.   5 nagród za okres: 03-09.10.2022 r.

3.17.3.   5 nagród za okres: 10-16.10.2022 r.

3.17.4.   5 nagród za okres: 17-23.10.2022 r.

3.17.5.   5 nagród za okres: 24-30.10.2022 r.

3.18.                   93 x Nagrody Dzienne (z Losów za transakcje z każdego dnia tego etapu, tj. 1-31.10.2022 r.), gdzie do każdego dnia przypisane są następujące nagrody:

3.18.1.   1 x Nagroda Dzienna III Stopnia: Lampka biurkowa Mi LED Desk Lamp 1S;

3.18.2.   1 x Nagroda Dzienna VI Stopnia: Suszarka Mi Ionic Hair Dryer H300;

3.18.3.   1 x Nagroda Dzienna VII Stopnia: Lampka nocna Mi Motion-Activated Night Light 2.

 

ETAP VII odbywa się losowanie nagród:

3.19.                   1 x Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (z Losów za transakcje za cały okres tego etapu).

3.20.                   20 x Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi - Mi Electric Scooter Essential:

3.20.1.   5 nagród za okres: 31.10-06.11.2022 r.

3.20.2.   5 nagród za okres: 07-13.11.2022 r.

3.20.3.   5 nagród za okres: 14-20.11.2022 r.

3.20.4.   5 nagród za okres: 21-27.11.2022 r.

3.21.                   90 x Nagrody Dzienne (z Losów za transakcje z każdego dnia tego etapu, tj.1-30.11.2022 r.), gdzie do każdego dnia przypisane są następujące nagrody:

3.21.1.   1 x Nagroda Dzienna I Stopnia: Nawilżacz powietrza Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier;

3.21.2.   1 x Nagroda Dzienna IV Stopnia: Słuchawki douszne Xiaomi Redmi Buds;

3.21.3.   1 x Nagroda Dzienna V Stopnia: Głośnik przenośny Mi Portable Bluetooth Speaker (16W).

 

ETAP VIII odbywa się losowanie nagród:

3.22.                   1 x Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (z Losów za transakcje za cały okres tego etapu).

3.23.                   20 x Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi - Mi Electric Scooter Essential:

3.23.1.   5 nagród za okres: 28.11-04.12.2022 r.

3.23.2.   5 nagród za okres: 05-11.12.2022 r.

3.23.3.   5 nagród za okres: 12-18.12.2022 r.

3.23.4.   5 nagród za okres: 19-25.12.2022 r.

3.24.                   93 x Nagrody Dzienne (z Losów za transakcje z każdego dnia tego etapu, tj. 1-31.12.2022r.), gdzie do każdego dnia przypisane są następujące nagrody):

3.24.1.   1 x Nagroda Dzienna I Stopnia: Nawilżacz powietrza Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier;

3.24.2.   1 x Nagroda Dzienna IV Stopnia: Słuchawki douszne Xiaomi Redmi Buds;

3.24.3.   1 x Nagroda Dzienna V Stopnia: Głośnik przenośny Mi Portable Bluetooth Speaker (16W).

 

ETAP IX odbywa się losowanie nagród:

3.25.                   1 x Nagroda Miesięczna: 10.000 zł (z Losów za transakcje za cały okres tego etapu).

3.26.                   20 x Nagroda Tygodniowa: Hulajnoga elektryczna Xiaomi - Mi Electric Scooter Essential:

3.26.1.   5 nagród za okres: 26.12-01.01.2023 r.

3.26.2.   5 nagród za okres: 02-08.01.2023 r.

3.26.3.   5 nagród za okres: 09-15.01.2023 r.

3.26.4.   5 nagród za okres: 16-22.01.2023 r.

3.27.                   66 x Nagrody Dzienne (z Losów za transakcje z każdego dnia tego etapu, tj. 1-22.01.2023 r.), gdzie do każdego dnia przypisane są następujące nagrody:

3.27.1. 1 x Nagroda Dzienna I Stopnia: Nawilżacz powietrza Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier;

3.27.2. 1 x Nagroda Dzienna IV Stopnia: Słuchawki douszne Xiaomi Redmi Bubs;

3.27.3. 1 x Nagroda Dzienna V Stopnia: Głośnik przenośny Mi Portable Bluetooth Speaker (16W).

 1. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Losów, losowanych jest 2 (słownie: dwóch) Laureatów rezerwowych do każdej nagrody. Oznaczani są oni zgodnie z kolejnością ich wylosowania – jako pierwszy Laureat rezerwowy oraz drugi Laureat rezerwowy.
 2. Prawo do Nagrody przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat Nagrody nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym traci prawo do Nagrody, prawo do Nagrody przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu.. Jeśli żaden Laureat/ Laureat rezerwowy nie spełni wymagań opisanych w Regulaminie bądź z innych przyczyn utraci prawo do Nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
 3. W przypadku, w którym liczba nagród będzie większa niż liczba przyznanych Losów, niewylosowane nagrody przejdą do losowania dodatkowego, o którym mowa w ust. 8.
 4. W przypadku negatywnej weryfikacji Laureata nieprzyznane/niewydane nagrody z danego kwartału  wracają do puli. Z tych nagród odbywa się losowanie dodatkowe, o którym mowa  w ust. 8.
 5. Zgodnie z postanowieniami w powyższym ustępie, w celu wydania wszystkich nagród w Loterii może odbyć się losowanie dodatkowe. Ewentualne losowania dodatkowe odbędą się w dniach 28 kwietnia 2023 r. – 5 maja 2023 r. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Losowania odbywa się spośród wszystkich prawidłowych Losów przyznanych w Loterii, bez uwzględnienia podziału na etapy, o których mowa w postanowieniach powyższych. W pierwszej kolejności odbywa się losowanie do Nagród Miesięcznych, następnie do Nagród Tygodniowych oraz Dziennych (uwzględniając kolejności stopnia tych nagród). Postanowienia dotyczące rezerw nie mają zastosowania do tego losowania.

 

§ 11 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci nagród informowani są zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym paragrafie. Kontakt z Laureatami odbywa się zgodnie z poniższym schematem:

ETAP

 

Okres informowania laureatów

 

ETAP I

Informowanie laureatów przez Organizatora rozpoczyna się:

5 lipca 2022

ETAP II

Informowanie laureatów przez Organizatora rozpoczyna się:

3 sierpnia 2022

ETAP III

Informowanie laureatów przez Organizatora rozpoczyna się:

2 września 2022

ETAP IV

Informowanie laureatów przez Organizatora rozpoczyna się:

4 października 2022

ETAP V

Informowanie laureatów przez Organizatora rozpoczyna się:

4 listopada 2022

ETAP VI

Informowanie laureatów przez Organizatora rozpoczyna się:

2 grudnia 2022

ETAP VII

Informowanie laureatów przez Organizatora rozpoczyna się:

3 stycznia 2023

ETAP VIII

Informowanie laureatów przez Organizatora rozpoczyna się:

3 lutego 2023

ETAP IX

Informowanie laureatów przez Organizatora rozpoczyna się:

24    lutego 2023

 1. Organizator kontaktuje się z Laureatami Nagród Miesięcznych w ciągu 2 dni roboczych od terminu wskazanego dla danego etapu w ust. 1 powyżej. Laureaci Nagród Miesięcznych informowani są przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania. Organizator podejmuje co najmniej 3 (słownie: trzy) próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu. Do Laureatów Nagród Miesięcznych Organizator może wysyłać informacje o okoliczności podjęcia próby kontaktu o następującej treści „Tysiace nagrod z Visa i Xiaomi”: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w ciągu 2 dni roboczych w celu przekazania informacji dotyczących procedury weryfikacji. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl/xiaomi. Wiadomość może być wysłana za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomością SMS.
 2. Organizator kontaktuje się z Laureatami Nagród Tygodniowych w ciągu 3 dni roboczych od terminu wskazanego dla danego etapu w ust. 1 powyżej. Laureaci Nagród Tygodniowych informowani są przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany
  w Zgłoszeniu o wyniku losowania. Organizator podejmuje co najmniej 3 (słownie: trzy) próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu. Do Laureatów Nagród Tygodniowych Organizator może wysyłać informacje o okoliczności podjęcia próby kontaktu o następującej treści „Tysiace nagrod z Visa i Xiaomi”: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w  ciągu 3  dni roboczych w celu przekazania informacji dotyczących procedury weryfikacji. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl/xiaomi. Wiadomość może być wysłana za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomością SMS.
 3. Organizator kontaktuje się z Laureatami Nagród Dziennych w ciągu 5 dni roboczych od terminu wskazanego dla danego etapu w ust. 1 powyżej. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Dziennych informowani są przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wiadomością SMS (treść komunikatu SMS:Tysiace nagrod z Visa i Xiaomi”: Gratulujemy, Twoje zgłoszenie zostało wylosowane w losowaniu Nagrod Dziennych. Na podany w formularzu Zgłoszenia adres e-mail wyslalismy szczegoly dotyczące procedury weryfikacji. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl/xiaomi). Laureat na skrzynkę e-mail otrzymuje informację, w której jest informowany o konieczności przesłania do Organizatora w formie wiadomości e-mail danych wymaganych do weryfikacji, tj. skanu lub zdjęcia wcześniej wydrukowanego,  czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego oraz opatrzonego datą, Oświadczenia Laureata Nagrody Dziennej (załączony do wiadomości e-mail plik .pdf oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu). Laureaci zobowiązani są do przesłania wyżej wymienionej wiadomości e-mail wraz z załączonym Oświadczeniem jako odpowiedzi na wiadomość Organizatora lub jako nową wiadomością zatytułowaną „OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY DZIENNEJ” na adres loteria.visa@uniqueone.pl. Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości e-mail. Przez otrzymanie wiadomości e-mail rozumie się moment wpłynięcia wiadomości na serwer obsługujący pocztę elektroniczną Laureata. Uchybienie powyższemu terminowi oznacza rezygnację Laureata z Nagrody. Przesłane dane muszą być zawarte w treści Oświadczenia Laureata Nagrody Dziennej. Nie będą uznane jako spełniające wymagania Regulaminu dane zawarte bezpośrednio w treści wiadomości e-mail. Oświadczenie musi być czytelnie wypełnione, podpisane imieniem i nazwiskiem i datowane przez Laureata.
 4. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatami we wskazanym w ust. 2 lub 3 powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu z informacją o terminie podjęcia ostatniej próby kontaktu Organizatora w kolejnym dniu roboczym po terminie wskazanym w ust. 2 lub 3 powyżej (treść komunikatu: Tysiace nagrod z Visa i Xiaomi”: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Brak odebrania połaczenia telefonicznego jest rownoznaczny z utrata prawa do nagrody. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl/xiaomi - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba nawiązania kontaktu z Laureatem nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie Laureata, o których mowa w ust. 10 poniżej, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 5. W toku rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 lub 3  powyżej, Laureaci informowani są przez Organizatora:

6.1.   W przypadku Nagród Tygodniowych o konieczności przesłania na adres loteria.visa@uniqueone.pl wiadomości e-mail o tytule: OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY TYGODNIOWEJ, zawierającej skan lub zdjęcie wydrukowanego, czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego imieniem i nazwiskiem oraz opatrzonego datą Oświadczenia Laureata Nagrody Tygodniowej  – załącznik nr 2 do Regulaminu. Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej. Uchybienie powyższemu terminowi oznacza rezygnację Laureata z Nagrody. Przesłane dane muszą być zawarte w treści Oświadczenia Laureata Nagrody Tygodniowej, nie będą uznane jako spełniające wymagania Regulaminu dane zawarte bezpośrednio w treści wiadomości e-mail.

6.2.   W przypadku Nagrody Miesięcznej o konieczności przesłania listem poleconym/przesyłką kurierską na adres Organizatora własnoręcznie podpisanego oświadczenia Laureata Nagrody Miesięcznej – załącznik nr 3 do Regulaminu. Oświadczenie musi być czytelnie wypełnione, podpisane imieniem i nazwiskiem i datowane przez Laureata. Laureaci Nagród Miesięcznych są zobowiązani do przesłania go na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej.

 1. Laureaci Nagród Miesięcznych i Tygodniowych proszeni są podczas rozmowy, o której mowa
  w ust. 2 lub 3  powyżej, do podania swoich danych osobowych wymaganych do potwierdzenia tożsamości Laureata (imię, nazwisko).
 2. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 593), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 6.2. powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Miesięcznej na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku  przesłania, w ciągu 3 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora, listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 (dowód osobisty lub druga strona paszportu zawierająca dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np.  prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi:

a)               udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 28 kwietnia 2023 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi;

albo

b)      skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany  zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 28 kwietnia 2023.

Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody Miesięcznej.

 1. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to utratę prawa do Nagrody.
 2. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem z przyczyn leżących po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 (słownie: pięciu) sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego Laureata rezerwowego oraz drugiego Laureata rezerwowego. Z tym zastrzeżeniem, że kontakt z pierwszym Laureatem rezerwowym jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie prawa do Nagrody przez Laureata. Kontakt z drugim Laureatem rezerwowym podejmowany jest w kolejnym dniu roboczym po utracie prawa do Nagrody przez pierwszego Laureata rezerwowego.
 4. Postanowienia do Laureatów wylosowanych w losowaniu dodatkowym stosuje się odpowiednio,  z zastrzeżeniem poniższego:

12.1.                   Kontakt z Laureatem obejmuje łącznie trzy dni po losowaniu (kontakt telefoniczny oraz wysyłkę wiadomości SMS) i próba kontaktu rozpoczyna się od dnia 8 maja 2023 r;

12.2.                   Laureat Nagrody Miesięcznej zobowiązany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w ust. 8 oraz ust. 14 poniżej do dnia 25 maja 2023 r.

 1.  Nawiązanie kontaktu z Laureatem w sposób opisany w powyższych ustępach, pozytywne przejście procedury weryfikacji tożsamości Laureata, o której mowa w niniejszym § 11, oraz spełnienie warunków opisanych w Regulaminie, jest warunkiem otrzymania prawa do Nagrody przez Laureata, określanego dalej jako „Zwycięzca”.
 2. W razie podjęcia wątpliwości, czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 28 kwietnia 2023 r. zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania Zgłoszenia przez Uczestnika. Dokumenty muszą trafić na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo na numer lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Laureata w Oświadczeniu (jeśli był przedstawiony).
 3. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w ust. 14 powyżej, w wskazanej przez Organizatora formie
  na adres Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje niespełnieniem
  przez niego warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 4. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 5. Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie Organizatora.
 6. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 7. Nagrody Dzienne i Tygodniowe wydawane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 23 czerwca 2023 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Laureata w treści Oświadczenia Laureata.
 8. Nagrody Miesięczne wydawane są w formie przelewu bankowego na numer rachunku wskazany przez Laureata w Oświadczeniu do dnia 23 czerwca 2023 r.
 9. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 10 lipca 2023 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja musi być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Tysiące nagród z Visa i Xiaomi - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteria.visa@uniqueone.pl (tytuł wiadomości: Tysiące nagród z Visa i Xiaomireklamacja) i  musi zawierać dane osobowe w zakresie zgodnym z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20), tj.: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest:

a)       Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa oraz powiązanych z nią firm i usługodawców w celu zapewnienia możliwości rejestracji w Loterii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, poinformowania Uczestnika o prawidłowej rejestracji w Loterii, informowania o trwającej Loterii oraz udostępnienia danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii na podstawie Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania, w tym udostępnienia Unique One (Organizatorow), danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visa oraz Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b)      Unique One Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a,
02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Administrator przetwarza dane
w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora i obowiązków ciążących na Organizatorze jako na podmiocie zobligowanym do urządzenia
i przeprowadzenia Loterii.

 1. Visa jako administrator danych osobowych Uczestników, którzy podczas wypełniania formularza Zgłoszenia do Loterii wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na przetwarza podany w formularzu Zgłoszenia adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu prowadzenia działań marketingowych produktów Visa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku dobrowolna zgoda Uczestnika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym i pozyskane przez Visa,
  tj. numer karty płatniczej Visa Uczestnika oraz numer telefonu i adres e-mail Uczestnika, będą przetwarzane przez Visa zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązujących przepisów prawa oraz regulacjami Polityki Prywatności Visa, zgodnie z Informacją o polityce prywatności Visa https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.htm, wyłącznie w celach związanych z przeprowadzaniem Loterii, tj. w celu otrzymania rejestracji w Loterii, weryfikacji transakcji oraz przesłania potwierdzenia przyjęcia takiej rejestracji w Loterii.
 3. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – administratorem jest Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).
 4. W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu weryfikacji
  i wydania nagrody – administratorem jest Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
  ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania
  tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych
  na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
 5. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa
  w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) jest – administratorem jest Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
  ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 6. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022 poz. 593 tj.) administratorem jest Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl dane@uniqueone.pl. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 7. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – administratorem jest Organizator
  (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii
  (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 8. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Visa lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub mailem na adres: visawarszawa@visa.com. Dane osobowe Uczestnika Loterii zostaną udostępnione Organizatorowi Loterii tj. Unique One Sp. z o.o i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi utrzymania i wsparcia technicznego zgłoszeń, systemów informatycznych lub serwisu zbierającego dane osobowe Uczestników Loterii.
 9. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.,
  ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), można się kontaktować z Organizatorem za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane:

a)      przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b)      przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji
w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)       przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)      przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw
na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)      przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f)       przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 2. Dane w postaci kodu IMEI zostaną udostępnione XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) SP. Z O. O. w celu weryfikacji czy dany kod spełnia wymagania opisane w Regulaminie. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej bądź bankowi, która odpowiadać będzie za dostarczenie Nagród. Dostęp do danych mogą mieć również firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Podmiotom tym będą przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wydania Nagrody bądź poprawnego świadczenia przez nie usługi dla Administratora.
 3.  Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać
  do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 5. Jeśli dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. W takim przypadku, przekazywanie danych osobowych będzie odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 6.  Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzców Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora
  do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań / należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną
  w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej www.visa.pl/xiaomi oraz stronie Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata Nagrody Dziennej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata Nagrody Tygodniowej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Laureata Nagrody Miesięcznej

Załącznik nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY DZIENNEJ

OŚWIADCZENIE LAUREATA LOTERII PROMOCYJNEJ

Tysiące nagród z Visa i Xiaomi

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w loterii promocyjnej Tysiące nagród z Visa i Xiaomi (dalej „Loteria”).

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej
w regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

KOD IMEI TELEFONU XIAOMI PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

 

______________________________________

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej lub pocztowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY TYGODNIOWEJ

OŚWIADCZENIE LAUREATA LOTERII PROMOCYJNEJ

Tysiące nagród z Visa i Xiaomi”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w loterii promocyjnej Tysiace nagród z Visa i Xiaomi (dalej „Loteria”).

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej
w regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU


____________________________________________________________

KOD IMEI TELEFONU XIAOMI PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

 

______________________________________

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. bankowi za pośrednictwem, którego będzie wydawać nagrodę oraz dostęp do nich może uzyskać firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY MIESIĘCZNEJ

OŚWIADCZENIE LAUREATA LOTERII PROMOCYJNEJ

„Tysiące nagród z Visa i Xiaomi

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w loterii promocyjnej Tysiace nagród z Visa i Xiaomi (dalej „Loteria”).

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej
w regulaminie Loterii.

 

CZ. 1/2

 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

KOD IMEI TELEFONU XIAOMI PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO, PAŃSTWO URODZENIA

 

 

CZ. 2/2

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022 poz. 593 tj.).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022 poz. 593 tj.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022 poz. 593 tj.)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator– Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. 2022 poz. 593 tj..), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) oraz przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1426) oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, którzy zapewniają administratorowi wsparcie logistyczne i techniczne związane z organizacją loterii:, tj. bankowi w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022 poz. 593 tj.) oraz z przepisów prawa podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu.