Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria TransAkcja Visa

 

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„TransAkcja Visa”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „TransAkcja Visa”, dalej „Loteria”.

 

§ 2  Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, dalej „Organizator”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, dalej „Regulamin”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Loteria skierowana jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1740)(dalej jako: „k.c.”) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy prowadzą na własny rachunek i we własnym imieniu sklep w ramach organizowanej przez Żabka Polska Sp. z o.o. zs. w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, sieci franczyzowej sklepów detalicznych pod szyldem „Żabka” na podstawie stosownych umów współpracy zawartych z Żabka Polska Sp. z o.o. (dalej: "Uczestnik"). Z uczestnictwa w Loterii wyłączeni są przedsiębiorcy będący osobami prawnymi i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce oraz Żabka Polska sp. z o. o.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Loterii za pośrednictwem osób umocowanych do podpisywania umów i oświadczeń w imieniu Uczestnika lub działając we własnym imieniu.
 5. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w Loterii nie mogą wziąć udziału agenci prowadzący sklep pod szyldem “Żabka” na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Żabka Polska Sp. z o.o.

 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”).  W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 6 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zgodnie z § 8 Regulaminu.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria,
czas trwania Loterii i wyłączenia

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 01 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia­­ 2022 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), z tym, że okres wykonywania transakcji uprawniających do udziału w Loterii oraz przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się  01 kwietnia 2021 r. od godziny 12:00:00 i kończy się 31 grudnia 2021 r. do godziny 23:59:59 (dalej „Okres Promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii premiowane są transakcje kupna towaru lub usługi przy użyciu karty płatniczej Visa dokonywane w Okresie Promocyjnym przez konsumentów w rozumieniu art. 22¹ k.c. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) w sklepach Uczestnika. Transakcja kartą płatniczą Visa polega na dokonaniu płatności przy użyciu jednego z poniżej opisanych sposobów:
  1. dokonanie zapłaty za towary lub usługi przy użyciu karty płatniczej Visa,
  2. dokonanie zapłaty za towary lub usługi przy użyciu danych karty płatniczej Visa bez fizycznego okazania karty, tj. transakcję dokonaną przez telefon;
  3. dokonanie zapłaty za towary i usługi przy użyciu płatności mobilnej realizowanej poprzez aplikację bankowości mobilnej, w której dodano używaną przez konsumenta, o którym mowa w powyżej w niniejszym ustępie, kartę Visa;
  4. dokonanie zapłaty za towary lub usługi przy użyciu smartfona, tabletu lub smartwatcha z oprogramowaniem Android, w którym do usługi Google Pay dodano używaną przez konsumenta, o którym mowa powyżej w niniejszym ustępie, kartę Visa, w sposób umożliwiający płatności zbliżeniowe. Przez użycie uznaje się dokonanie poprzez Google Pay płatności zbliżeniowej, płatności w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. Szczegóły wraz z listą banków oferujących płatności kartą Visa z Google Pay znajdują się na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/google-pay-konsumenci.html
  5. dokonanie zapłaty za towary lub usługi przy użyciu iPhone’a, Apple Watch’a, iPada lub Maca z usługą Apple Pay, w której dodano używaną przez konsumenta, o którym mowa powyżej w niniejszym ustępie, kartę Visa. Lista urządzeń zgodnych z Apple Pay jest dostępna na stronie support.apple.com/km207105. Szczegóły wraz z listą banków oferujących płatności kartą Visa z Apple Pay znajdują się na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/visa-z-apple-pay.html
  6. Użyciu smartwatcha posiadającego aplikację, np. Garmin Connect lub Fitbit, do którego dodano, używaną przez konsumenta, o którym mowa powyżej w niniejszym ustępie, kartę Visa. Szczegóły wraz z listą banków oferujących płatności kartą Visa z zegarkiem Garmin znajdują się na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/platnosci-zegarkiem.html

(dalej: „Płatność kartą Visa”)

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie trwania Okresu Promocyjnego musi dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału (dalej: „Zgłoszenie”) w Loterii poprzez wejście na stronę internetową: www.visa.pl/transakcjavisa (dalej: „Strona internetowa”), wypełnienie formularza rejestracyjnego, i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej polega na:
  1. Podaniu numeru NIP Uczestnika, adresu poczty elektronicznej, powtórzeniu adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego Uczestnika;
  2. Złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się  i akceptacji Regulaminu;
   1. Złożeniu oświadczenia, iż w dacie dokonania Zgłoszenia osoba go dokonująca uprawniona jest do reprezentacji Uczestnika. Przez osobę uprawnioną do reprezentacji Uczestnika rozumie się podmiot opisany w § 4 ust. 4.
   2. Wyrażeniu zgody na przekazanie Organizatorowi przez Żabka Polska sp. z o.o. numeru NIP Uczestnika oraz informacji dotyczących liczby Płatności kartą Visa dokonanych przez konsumentów w Okresie Promocyjnym przypisanych do numeru NIP Uczestnika;

Fakultatywnie Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail przez Visa Europe Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania).

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o prawidłowej rejestracji w Loterii wyświetloną na Stronie Internetowej, a także informacja o rejestracji w Loterii jest przesyłana w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 2.  Po dokonaniu Zgłoszenia na Stronie Internetowej, za każdą Płatność kartą Visa dokonaną przez konsumenta za zakup towarów lub usług w danym sklepie Uczestnika w Okresie Promocyjnym jest przyznawany Uczestnikowi automatycznie jeden los w Loterii (dalej „Los”).  Płatność kartą Visa dokonana przez konsumenta za zakup towarów lub usług  w danym sklepie Uczestnika, uprawniająca Uczestnika do otrzymania jednego Losu w Loterii, wynosi 0,01 złotych. Każdy Los bierze udział w losowaniu Nagród Tygodniowych  w zależności od terminu, w którym dokonana została Płatność kartą Visa, zgodnie z § 10 ust. 1 , Nagród Miesięcznych w zależności od terminu, w którym dokonana została Płatność kartą Visa, zgodnie z § 10 ust. 6  oraz Nagrody Kwartalnej, zgodnie z § 10 ust. 8 (opisanych w § 9 ust. 2 lit. a - f poniżej).
 3. Organizator w każdą środę przypadającą w Okresie Promocyjnym, począwszy od 7 kwietnia 2021 r., pozyskuje od Żabka Polska sp. z o.o. informacje na temat liczby Płatności kartą Visa dokonanych przez konsumentów za zakup towarów lub usług w danym sklepie Uczestnika (dalej jako: „Raport”). Każdy z Raportów obejmuje liczbę wszystkich Płatności kartą Visa dokonanych przez konsumentów za zakup towarów lub usług w danym sklepie Uczestnika, od momentu dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika do końca danego tygodnia (o których mowa w § 10 ust. 1 ), poprzedzającego dzień pozyskania Raportu od Żabka Polska sp. z o.o, z podziałem na dni danego tygodnia Okresu Promocyjnego. Ostatni z Raportów zostanie pozyskany od Żabka Polska sp. z o.o. po zakończeniu Okresu Promocyjnego tj. w dniu 5 stycznia 2022 r. 
 4. Organizator na podstawie Raportów  dokonuje zliczenia liczby Losów uzyskanych przez Uczestnika w danym tygodniu trwania Okresu Promocyjnego (o których mowa § 10 ust. 1.), miesiącu trwania Okresu Promocyjnego(o których mowa w § 10 ust.  6)  oraz kwartale trwania Okresu Promocyjnego (o których mowa w § 10 ust. 8).
 5. Liczba Losów biorących udział w losowaniach tygodniowych (o których mowa w § 10 ust. 1), przypadających na danego Uczestnika, odpowiada łącznej liczbie Płatności kartą Visa w danym tygodniu trwania Okresu Promocyjnego i ujawnionych w Raporcie przekazanym Organizatorowi w każdą środę po każdym z tygodni trwania Loterii.
 6. Liczba Losów biorących udział w losowaniach miesięcznych (o których mowa w § 10 ust. 6), przypadających na danego Uczestnika, odpowiada łącznej liczby Płatności kartą Visa w danym miesiącu (zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 10 ust. 6) i ujawnionych w Raporcie przekazanym Organizatorowi w pierwszą środę po każdym z miesięcy Loterii, o których mowa w § 10 ust. 6.
 7. Liczba Losów biorących udział w losowaniach kwartalnych (o których mowa w § 10 ust. 8), przypadających na danego Uczestnika, odpowiada łącznej liczby Płatności kartą Visa w danym kwartale (zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 10 ust. 8) i ujawnionych w Raporcie przekazanym Organizatorowi w pierwszą środę po każdym z kwartałów Loterii, o których mowa w § 10 ust. 8.
 8. Organizator dokonuje identyfikacji Uczestnika za pośrednictwem numeru NIP. Numer NIP przypisywany jest automatycznie do każdej Płatności kartą Visa dokonanej przez konsumenta za zakup towarów lub usług w danym sklepie Uczestnika.
 9. Organizator po każdym z tygodni trwania Okresu Promocyjnego, o których mowa w § 10 ust. 1, informuje Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu, o liczbie aktualnie przypadających mu Losów, zgodnie z liczbą Płatności kartą Visa, wskazaną  przez Żabka Polska sp. z o.o. w Raportach, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 powyżej. Wyżej wymienioną informację Organizator przesyła Uczestnikowi do końca kolejnego tygodnia, w stosunku do tygodnia, z którego dane pochodzą.
 10. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagród opisanych w § 9 ust. 2 lit. a - f poniżej. Za nieprawidłowe uważane są w szczególności Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej lub przedmiotowe dane są nieprawdziwe/błędne.
 11. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób. W szczególności Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, u którego odnotowano miesięczny wzrost o 1%  liczby zwracanych towarów, względem pełnego miesiąca poprzedzającego Zgłoszenie. W tym celu Komisja dokona zbadania przyczyn wyżej wymienionego wzrostu oraz braku pozorności dokonanych zwrotów, procedurę przewidzianą w ust. 15 poniżej stosuje się odpowiednio.
 12.   W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności transakcji, na podstawie których przyznawane są Losy w Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż nie spełniają one warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się nimi posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 17 marca 2022 r. W przypadku przedstawienia przez Organizatora pisemnego wezwania (w formie wiadomości e-mail lub listu tradycyjnego) do złożenia oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów potwierdzających prawidłowość transakcji dokonanych w ramach Loterii, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) za pośrednictwem poczty, kuriera lub poprzez osobiste ich doręczenie w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 13. Każdy Los przypadający  Uczestnikowi w Okresie Promocyjnym, bierze udział w:
  1.  jednym losowaniu Nagród Tygodniowych (opisanych w § 9 ust. 2 pkt a - d poniżej) w tym  tygodniu Okresu Promocyjnego, w którym dokonano Płatności kartą Visa, zgodnie z § 10 ust. 1;
  2. jednym losowaniu Nagrody Miesięcznej (opisanej w § 9 ust. 2 pkt e poniżej) w tym  miesiącu Okresu Promocyjnego, w którym dokonano Płatności kartą Visa, zgodnie z § 10 ust. 6;
  3. jednym losowaniu Nagrody Kwartalnej (opisanej w § 9 ust. 2 lit. f  poniżej) w tym kwartale Okresu Promocyjnego, w którym dokonano Płatności kartą Visa, zgodnie z § 10 ust. 8;
  4. Każdy Uczestnik może w Loterii otrzymać dowolną liczbę Losów, przy czym Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej dokonuje jednorazowo.
  5. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii:
  6. maksymalnie 3 (słownie: trzy) Nagrody Tygodniowe IV stopnia (opisane w § 9 ust. 2 pkt a poniżej) w jednym losowaniu Nagród Tygodniowych, w tygodniu Okresu Promocyjnego,  w którym dokonano Płatności kartą Visa, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz maksymalnie 52 (słownie: pięćdziesiąt dwie) Nagrody Tygodniowe IV Stopnia (opisane w  § 9 ust. 2 pkt a poniżej) we wszystkich losowaniach Nagród Tygodniowych w okresie trwania Loterii;
  7. maksymalnie 3 (słownie: trzy) Nagrody Tygodniowe III stopnia (opisane w § 9 ust. 2 pkt b poniżej) w jednym losowaniu Nagród Tygodniowych, w tygodniu Okresu Promocyjnego,  w którym dokonano Płatności kartą Visa, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz maksymalnie 52 (słownie: pięćdziesiąt dwie) Nagrody Tygodniowe IV Stopnia (opisane w  § 9 ust. 2 pkt b poniżej) we wszystkich losowaniach Nagród Tygodniowych w okresie trwania Loterii;
  8. maksymalnie  6 (słownie: sześć) Nagród Tygodniowych II stopnia (opisane w § 9 ust. 2 pkt c poniżej) we wszystkich losowaniach Nagród Tygodniowych w okresie trwania Loterii;
  9. maksymalnie 2 (słownie: dwie) Nagrody Tygodniowe I stopnia (opisane w § 9 ust. 2 pkt d poniżej) we wszystkich losowaniach Nagród Tygodniowych w okresie trwania Loterii;
  10. maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Miesięczną (opisaną w § 9 ust. 2 pkt e poniżej) we wszystkich losowaniach Nagród Miesięcznych w okresie trwania Loterii;
  11. maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Kwartalną (opisaną w § 9 ust. 2 pkt f poniżej) we wszystkich losowaniach Nagród  Kwartalnych w okresie trwania Loterii;

Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tego samego przedsiębiorcę, posługującego się określonym numerem NIP,  niezależnie, jakimi pozostałymi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. posługuje się w Loterii.

 

  § 9 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przewidzianych przez Organizatora w Loterii wynosi:
   505 390,32 zł (słownie: pięćset  pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 32/100  zł) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 6.112(słownie: sześć tysięcy sto dwanaście) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
 3. Nagroda Tygodniowa IV Stopnia w postaci bonu towarowego do wykorzystania w sklepie sieci Żabka  o wartości 20,00 złotych (słownie: dwudziestu złotych i  00/100) brutto wraz z nagrodą dodatkową w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 4,69 zł (słownie: cztery złote i 69/100), łączna wartość Nagrody Tygodniowej IV Stopnia to 24,69 złotych (słownie: dwadzieścia cztery złote i 69/100) brutto. Organizator przewidział po 75 (słownie: siedemdziesiąt pięć ) sztuk Nagród Tygodniowych IV Stopnia w każdym tygodniu trwania Loterii. Łącznie Organizator przewidział 3000 (słownie: trzy tysiące) sztuk Nagród Tygodniowych IV Stopnia w Loterii;
 4. Nagroda Tygodniowa III Stopnia w postaci kart podarunkowych do wykorzystania
  w serwisie Allegro  o wartości 50,00 złotych (słownie: pięćdziesięciu złotych i  00/100) brutto wraz z nagrodą dodatkową w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 11,73 zł (słownie: jedenaście złotych i 73/100), łączna wartość Nagrody Tygodniowej III Stopnia to 61,73 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i 73/100) brutto. Organizator przewidział po 40 (słownie: czterdzieści) sztuk Nagród Tygodniowych III Stopnia w każdym tygodniu trwania Loterii. Łącznie Organizator przewidział 1600 (słownie: tysiąc sześćset) sztuk Nagród Tygodniowych III Stopnia w Loterii;
 5. Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci kubka termicznego o wartości 47,00 złotych (słownie: czterdziestu siedmiu złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 11,03 zł (słownie: jedenaście złotych i 3/100), łączna wartość Nagrody Tygodniowej IV Stopnia to 58,03 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych i 3/100) brutto. Organizator przewidział po 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk Nagród Tygodniowych II Stopnia w każdym tygodniu trwania Loterii. Łącznie Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) sztuk Nagród Tygodniowych II Stopnia w Loterii;
 6. Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci plecaka o wartości 58,00  złotych (słownie: słownie: pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 13,61 zł (słownie: trzynaście złotych i 61/100), łączna wartość Nagrody Tygodniowej IV Stopnia to 71,61 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych i 61/100) brutto. Organizator przewidział po 12 (słownie: dwanaście) sztuk Nagród Tygodniowych I Stopnia w Tygodniach od I do XXXIX (o których mowa w § 10 ust. 1) oraz 32 (słownie: trzydzieści dwa) sztuk w Tygodniu  XL (o którym mowa w § 10 ust. 1). Łącznie Organizator przewidział 500 (słownie: pięćset) sztuk Nagród Tygodniowych I Stopnia w Loterii;
 7. Nagroda Miesięczna w postaci nagrody pieniężnej o wartości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięciu tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 2346,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych i 00/100), łączna wartość Nagrody Miesięcznej to 12 346,00złotych (słownie: dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) sztuce Nagrody Miesięcznej w każdym miesiącu trwania Loterii. Łącznie Organizator przewidział łącznie 9 (słownie: dziewięć) sztuk Nagród Miesięcznych;
 8. Nagroda Kwartalna w postaci samochodu marki Toyota Aygo o wartości 34.452,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 8082,44 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i 44/100), łączna wartość Nagrody Kwartalnej  to 42 534,44 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery złote i 44/100) brutto.  Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) sztuce Nagrody Kwartalnej w każdym kwartale trwania Loterii. Łącznie Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) sztuki Nagród Kwartalnych w Loterii.
  1. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej Nagrody.
  2. Warunki i termin realizacji Nagrody Tygodniowej IV Stopnia w postaci bonu towarowego do sieci Żabka jest wskazany w regulaminie korzystania z bonów towarowych do sieci Żabka znajdującym się na stronie internetowej pod adresem:  https://www.zabka.pl/wygodne-uslugi/bony-towarowe
  3. Warunki i termin realizacji Nagrody Tygodniowej III Stopnia w postaci karty podarunkowej do wykorzystania w serwisie Allegro jest wskazany w regulaminie korzystania z kart podarunkowych do wykorzystania w serwisie Allegro znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: https://allegro.pl/karty-podarunkowe
  4. Organizator, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, przyznaje Uczestnikowi,   dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 23,46% wartości odpowiednio Nagrody Tygodniowej IV III, II lub I Stopnia lubNagrody Miesięcznej lub Nagrody Kwartalnej. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej została określona w ust. 2  lit a)-f) powyżej. Łączna wartość przyznanych nagród stanowi przychód Uczestnika z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowany podatkiem od osób fizycznych.  Uczestnik ma obowiązek samodzielnie rozliczyć należności podatkowe związane z wydaniem Nagród wskazanych w ust. 1 powyżej, zgodnie z obowiązującymi go przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426).

 

§ 10 Miejsce i termin losowań nagród

LOSOWANIA NAGRÓD TYGODNIOWYCH

 1. Losowania Nagród Tygodniowych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. a – d, odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Nagrody Tygodniowe są losowane ze wszystkich Losów, przyznanych Uczestnikom w danym tygodniu Loterii na podstawie § 8 ust. 8, zgodnie z poniższym podziałem:

TYDZIEŃ

Okres dokonania Płatności kartą Visa

 

TYDZIEŃ I

01.04.2021 r., godz. 12:00:00  – 04.04.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ II

05.04.2021 r., godz. 00:00:00  – 11.04.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ III

12.04.2021 r., godz. 00:00:00  – 18.04.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ IV

19.04.2021 r., godz. 00:00:00  – 25.04.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ V

26.04.2021 r., godz. 00:00:00  – 02.05.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ VI

03.05.2021 r., godz. 00:00:00  – 09.05.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ VII

10.05.2021 r., godz. 00:00:00  – 16.05.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ VIII

17.05.2021 r., godz. 00:00:00  – 23.05.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ IX

24.05.2021 r., godz. 00:00:00  – 30.05.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ X

31.05.2021 r., godz. 00:00:00  – 06.06.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XI

07.06.2021 r., godz. 00:00:00  – 13.06.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XII

14.06.2021 r., godz. 00:00:00  – 20.06.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XIII

21.06.2021 r., godz. 00:00:00  – 27.06.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XIV

28.06.2021 r., godz. 00:00:00  – 04.07.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XV

05.07.2021 r., godz. 00:00:00  – 11.07.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XVI

12.07.2021 r., godz. 00:00:00  – 18.07.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XVII

19.07.2021 r., godz. 00:00:00  – 25.07.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XVIII

26.07.2021 r., godz. 00:00:00  – 01.08.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XIX

02.08.2021 r., godz. 00:00:00  – 08.08.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XX

09.08.2021 r., godz. 00:00:00  – 15.08.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXI

16.08.2021 r., godz. 00:00:00  – 22.08.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXII

23.08.2021 r., godz. 00:00:00  – 29.08.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXIII

30.08.2021 r., godz. 00:00:00  – 05.09.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXIV

06.09.2021 r., godz. 00:00:00  – 12.09.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXV

13.09.2021 r., godz. 00:00:00  – 19.09.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXVI

20.09.2021 r., godz. 00:00:00  – 26.09.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXVII

27.09.2021 r., godz. 00:00:00  – 03.10.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXVIII

04.10.2021 r., godz. 00:00:00  – 10.10.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXIX

11.10.2021 r., godz. 00:00:00  – 17.10.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXX

18.10.2021 r., godz. 00:00:00  – 24.10.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXXI

25.10.2021 r., godz. 00:00:00  – 31.10.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXXII

01.11.2021 r., godz. 00:00:00  – 07.11.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXXIII

08.11.2021 r., godz. 00:00:00  – 14.11.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXXIV

15.11.2021 r., godz. 00:00:00  – 21.11.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXXV

22.11.2021 r., godz. 00:00:00  – 28.11.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXXVI

29.11.2021 r., godz. 00:00:00  – 05.12.2021 r., godz. 23:59:59

 

 TYDZIEŃ XXXVII

06.12.2021 r., godz. 00:00:00  – 12.12.2021 r., godz. 23:59:59 

 

TYDZIEŃ XXXVIII

13.12.2021 r., godz. 00:00:00  – 19.12.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XXXIX

20.12.2021 r., godz. 00:00:00  – 26.12.2021 r., godz. 23:59:59

 

TYDZIEŃ XL

27.12.2021 r., godz. 00:00:00  – 31.12.2021 r., godz. 23:59:59

 

 

 

 

2. Losowanie Nagród Tygodniowych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. a – d odbywa się 7 dnia roboczego od momentu zakończenia każdego tygodnia Okresu Promocyjnego, o których mowa w ust. 1 powyżej. W losowaniu Nagród Tygodniowych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. a – d biorą udział wszystkie Losy przypisane Uczestnikowi z tytułu dokonania przez konsumenta Płatności kartą Visa w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej, zgodnie z § 8 ust. 8.

3. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Losów w zakresie Nagród Tygodniowych IV i III stopnia, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. a i b, losowanych jest również po 25 (słownie: dwadzieścia pięć) Losów rezerwowych do Nagród Tygodniowych IV i III Stopnia, które oznaczane są na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością ich wylosowania w jako pierwszy, drugi itd., aż do dwudziestego piątego. Nagroda  przyznawana jest Uczestnikowi, który znajduje się najwyżej na liście rezerwowej, w sytuacji gdy Laureat danego Losu zwycięskiego nie spełni wymagań określonych w Regulaminie Loterii. Oznacza to, że Organizator przystępuje do weryfikacji Laureatów rezerwowych w przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Laureatów, wobec niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie, pozostały jeszcze do wydania Nagrody Tygodniowe IV i III stopnia rozlosowywane w danym tygodniu trwania Okresu Promocyjnego. Jeśli Laureat rezerwowy danej nagrody również nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie Loterii, dana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Losów w zakresie Nagród Tygodniowych II stopnia, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. c, losowanych jest również po 10 (słownie: dziesięć) Losów rezerwowych do Nagród Tygodniowych II Stopnia, które oznaczane są na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością ich wylosowania w jako pierwszy, drugi itd., aż do dziesiątego. Nagroda  przyznawana jest Uczestnikowi, który znajduje się najwyżej na liście rezerwowej, w sytuacji gdy Laureat danego Losu zwycięskiego nie spełni wymagań określonych w Regulaminie Loterii. Oznacza to, że Organizator przystępuje do weryfikacji Laureatów rezerwowych w przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Laureatów, wobec niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie, pozostały jeszcze do wydania Nagrody Tygodniowe II stopnia rozlosowywane w danym tygodniu trwania Okresu Promocyjnego. Jeśli Laureat rezerwowy danej nagrody  również nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie Loterii, dana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Losów w zakresie Nagród Tygodniowych I stopnia, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. d, losowanych jest również po 5 (słownie: pięć) Losów rezerwowych do Nagród Tygodniowych I Stopnia, które oznaczane są na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością ich wylosowania w jako pierwszy, drugi itd., aż do piątego. Nagroda  przyznawana jest Uczestnikowi, który znajduje się najwyżej na liście rezerwowej, w sytuacji gdy Laureat danego Losu zwycięskiego nie spełni wymagań określonych w Regulaminie Loterii. Oznacza to, że Organizator przystępuje do weryfikacji Laureatów rezerwowych w przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Laureatów, wobec niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie, pozostały jeszcze do wydania Nagrody Tygodniowe I stopnia rozlosowywane w danym tygodniu trwania Okresu Promocyjnego. Jeśli Laureat rezerwowy danej nagrody również nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie Loterii, dana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5a. W przypadku niewydania Nagród Tygodniowych II Stopnia (o których mowa w § 9 ust. 2 lit. c) i Nagród Tygodniowych I Stopnia (o których mowa w § 9 ust. 2 lit. d), w szczególności wskutek niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa w Loterii lub warunków wydania powyższych Nagród, powracają one do puli Nagród a Organizator dokona ich rozlosowania podczas losowania przypadającego po zakończeniu Tygodnia XL Okresu Promocyjnego, pod warunkiem, że Organizator rozstrzygnie o niespełnieniu warunków uczestnictwa lub wydania tych Nagród nie później niż z upływem Okresu Promocyjnego

LOSOWANIE NAGRÓD MIESIĘCZNYCH

 1. Losowania Nagród Miesięcznych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. e, odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Nagrody Miesięczne są losowane ze wszystkich Losów, przyznanych Uczestnikom w danym miesiącu Okresu Promocyjnego na podstawie § 8 ust. 9, zgodnie z poniższym podziałem:

MIESIĄC

Okres dokonania Płatności kartą Visa

MIESIĄC I

01.04.2021 r., godz. 12:00:00  – 30.04.2021 r., godz. 23:59:59

MIESIĄC II

01.05.2021 r., godz. 00:00:00  – 31.05.2021 r., godz. 23:59:59

MIESIĄC III

01.06.2021 r., godz. 00:00:00  – 30.06.2021 r., godz. 23:59:59

MIESIĄC IV

01.07.2021 r., godz. 00:00:00  – 31.07.2021 r., godz. 23:59:59

MIESIĄC V

01.08.2021 r., godz. 00:00:00  – 31.08.2021 r., godz. 23:59:59

MIESIĄC VI

01.09.2021 r., godz. 00:00:00  – 30.09.2021 r., godz. 23:59:59

MIESIĄC VII

01.10.2021 r., godz. 00:00:00  – 31.10.2021 r., godz. 23:59:59

MIESIĄC VIII

01.11.2021 r., godz. 00:00:00  – 30.11.2021 r., godz. 23:59:59

MIESIĄC IX

1.12.2021               r., godz. 00:00:00  – 31.12.2021 r., godz. 23:59:59

Losowanie Nagród Miesięcznych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. e odbywa się 10 dnia roboczego od momentu zakończenia każdego miesiąca Okresu Promocyjnego o których mowa w niniejszym ustępie. W losowaniu Nagród Miesięcznych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. e biorą udział wszystkie Losy przypisane Uczestnikowi z tytułu dokonania przez konsumenta Płatności kartą Visa w okresie wskazanym w niniejszym ustępie, zgodnie z § 8 ust. 9.

 1. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Losów w zakresie Nagród Miesięcznych, losowane są również 2 (słownie: dwa) Losy rezerwowe do każdej Nagrody Miesięcznej oznaczone w kolejności ich wylosowania jako ”Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Miesięcznej” i „Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Miesięcznej”. Pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w §11, prawo do otrzymania Nagrody Miesięcznej przyznawane jest Pierwszemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Miesięcznej w przypadku, gdy Laureat Nagrody Miesięcznej nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Miesięcznej. Jeśli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Miesięcznej również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Miesięcznej, to w takim przypadku prawo do Nagrody Miesięcznej przyznawane jest Drugiemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Miesięcznej, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w § 11 Jeżeli Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Miesięcznej nie spełni warunków otrzymania Nagrody Miesięcznej określonych w Regulaminie, dana Nagroda Miesięczna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

LOSOWANIE NAGRÓD KWARTALNYCH

 1. Losowania Nagród Kwartalnych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. f, odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Nagrody Kwartalne są losowane ze wszystkich Losów, przyznanych Uczestnikom w danym miesiącu Okresu Promocyjnego na podstawie § 8 ust. 10, zgodnie z poniższym podziałem:

KWARTAŁ

Okres dokonania Płatności kartą Visa

KWARTAŁ I

01.04.2021 r., godz. 12:00:00  – 30.06.2021 r., godz. 23:59:59

KWARTAŁ II

01.07.2021 r., godz. 00:00:00  – 30.09.2021 r., godz. 23:59:59

KWARTAŁ III

1.10.2021               r., godz. 00:00:00  – 31.12.2021 r., godz. 23:59:59

 

 1. Losowanie Nagród Kwartalnych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. f odbywa się w 10 dniu roboczym od momentu zakończenia każdego kwartału Okresu Promocyjnego, o których mowa w ust. 8 powyżej. W losowaniu Nagród Kwartalnych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. f biorą udział wszystkie Losy przypisane Uczestnikowi z tytułu dokonania przez konsumenta Płatności kartą Visa w okresie wskazanym w ust. 8 powyżej, zgodnie z § 8 ust. 10.
 2. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Losów w zakresie Nagród Kwartalnych, losowane są również 2 (słownie: dwa) Losy rezerwowe do każdej Nagrody Kwartalnej oznaczone w kolejności ich wylosowania jako ”Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Kwartalnej” i „Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Kwartalnej”. Pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w §11, prawo do otrzymania Nagrody Kwartalnej przyznawane jest Pierwszemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Kwartalnej w przypadku, gdy Laureat Nagrody Kwartalnej nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Kwartalnej. Jeśli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Kwartalnej również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Kwartalnej, to w takim przypadku prawo do Nagrody Kwartalnej przyznawane jest Drugiemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Kwartalnej, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w § 11. Jeżeli Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Kwartalnej nie spełni warunków otrzymania Nagrody Kwartalnej określonych w Regulaminie, dana Nagroda Kwartalna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 11 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych IV, III, II i I Stopnia, Nagród Miesięcznych oraz Nagród Kwartalnych określani są łącznie jako „Laureaci”.
 2. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych IV i III Stopnia informowani są przez Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania. W wiadomości e-mail Laureaci Nagród Tygodniowych IV i III Stopnia informowani są przez Organizatora o konieczności wypełnienia elektronicznego formularza Laureata, , który będzie załączony do tej wiadomości e-mail. W elektronicznym formularzu Laureata, Laureat Nagrody Tygodniowej IV i III Stopnia  potwierdza  dane zawarte w Zgłoszeniu oraz podaje numer konta do wysyłki nagrody dodatkowej przyznanej na poczet podatku od Nagrody Tygodniowej IV i III Stopnia. Laureaci Nagród Tygodniowych IV i III Stopnia są zobowiązani do wypełniania i przesłania elektronicznego formularza Laureata (zgodnie z jego funkcjonalnością) do Organizatora ciągu 72 godzin  od momentu otrzymania wiadomości e-mail zawierającej ten formularz (decyduje odpowiednio data jego wpływu na serwer Laureata i Organizatora). Po upływie 72 godzin, o których mowa w zdaniu powyżej, elektroniczny formularz staje się nieaktywny a Laureat, który go nie wypełnił traci prawo do Nagrody.
 3. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio do Laureatów Rezerwowych Nagród Tygodniowych IV i III Stopnia, o których mowa w §10 ust. 3. Kontakt z Laureatem rezerwowym do Nagrody Tygodniowej IV i III Stopnia jest nawiązywany jest następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody odpowiednio przez Laureata Nagrody Tygodniowej IV i III Stopnia, zgodnie ze schematem przedstawionym w ust. 2 powyżej. Jeśli Laureat Rezerwowy do  Nagrody  nie spełni warunków wydania Nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
 4. Uczestnicy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych II i I Stopnia (określani jako: „Laureaci Nagród Tygodniowych II i I Stopnia”) informowani są przez Organizatora na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania.. W wiadomości e-mail Laureaci Nagród Tygodniowych I i II Stopnia informowani są przez Organizatora o konieczności wypełnienia, elektronicznego formularza Laureata, który będzie załączony do tej wiadomości e-mail. W elektronicznym formularzu Laureata, Laureat Nagrody Tygodniowej II i I Stopnia  potwierdza  dane zawarte w Zgłoszeniu, podaje adres do wysyłki Nagrody Tygodniowej II i I Stopnia oraz numer konta do wysyłki nagrody dodatkowej przyznanej na poczet podatku od Nagrody Tygodniowej II i I Stopnia. . Laureaci Nagród Tygodniowych II i I Stopnia są zobowiązani do wypełnienia i przesłania elektronicznego formularza Laureata (zgodnie z jego funkcjonalnością) do Organizatora w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail zawierającej elektroniczny formularz Laureata (decyduje odpowiednio data jego wpływu na serwer Laureata i Organizatora). Po upływie 72 godzin, o których mowa w zdaniu powyżej, elektroniczny formularz staje się nieaktywny a Laureat, który go nie wypełnił traci prawo do Nagrody.
 5. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do Laureatów Rezerwowych Nagród Tygodniowych II i I Stopnia, o których mowa w §10 ust. 4,5. Kontakt z Laureatem rezerwowym do Nagrody Tygodniowej II i I Stopnia jest nawiązywany jest następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody odpowiednio przez Laureata Nagrody Tygodniowej II i I Stopnia, zgodnie ze schematem przedstawionym w ust. 4 powyżej. Jeśli Laureat Rezerwowy do  Nagrody  nie spełni warunków wydania Nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
 6. Laureaci Nagród Miesięcznych i Kwartalnych informowani są przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w terminie 3 dni  roboczych od dnia losowania. Organizator przez trzy kolejne dni każdego dnia podejmuje 1 próbę kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.
 7. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatami Nagród Miesięcznych i Kwartalnych we wskazanym w ust. 6 powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w kolejnym dniu roboczym po terminie wskazanym w ust. 1, powyżej (treść komunikatu: „Loteria TransAkcja Visa:  W związku z wylosowaniem Twojego zgłoszenia w loterii „Loteria TransAkcja Visa”, podejmiemy próbe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00.  Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl/transakcjavisa” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba nawiązania kontaktu z Laureatem nie powiedzie  się z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. 
 8. W toku rozmowy o której mowa w ust. 6 powyżej, Laureaci Nagród Miesięcznych i Kwartalnych informowani są przez Organizatora o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora: (i) własnoręcznie podpisanego oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe Laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo, numer konta bankowego i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody,   numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; termin ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość; numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia oraz państwo urodzenia oraz (ii) złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 971 z późn. zm.), udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Laureaci zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
 10. Laureaci Nagród Miesięcznych i Kwartalnych są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 8 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to utratę prawa do Nagrody.
 11. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem z przyczyn leżących po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu. 
 12. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Miesięcznej, Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Miesięcznej, Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Kwartalnej oraz Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Kwartalnej. Kontakt telefoniczny z Pierwszym Rezerwowym Laureatem Nagrody Miesięcznej i z Pierwszym Rezerwowym Laureatem Nagrody Kwartalnej jest nawiązywany jest następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody odpowiednio przez Laureata Nagrody Miesięcznej lub Laureata Nagrody Kwartalnej, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 11 ust. 6-8. Kontakt telefoniczny z Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody Miesięcznej i Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody Kwartalnej jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody  przez odpowiednio Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Miesięcznej lub Pierwszego Laureata Nagrody Kwartalnej, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 11 ust. 6-8. Jeśli i Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Miesięcznej lub Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Kwartalnej nie spełni warunków wydania Nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
 13. Pozytywne przejście procedury weryfikacji Laureata, o której mowa w niniejszym §11, jest warunkiem otrzymania prawa  do nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata, określane jako: „Zwycięzca”)
 14. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 17 marca 2022 r. również zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także dokumentów potwierdzających fakt czynnego prowadzenia działalności gospodarczej w chwili wygenerowania Losu. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.  15 powyżej.
 15. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w ustępie powyższym, w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza utratę prawa do nagrody.
 16. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 17. Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej Loterii oraz na stronie Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 18. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 19. Nagrody Tygodniowe IV i III Stopnia  wydawane są w terminie do  3 dni roboczych od dnia doręczenia Organizatorowi  elektronicznego formularza Laureata, z zastrzeżeniem §11 ust. 14 i 15, w ten sposób, że bon towarowy do sklepów sieci Żabka wysyłany jest na adres e-mail podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu, a dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na poczet podatku od nagrody wysyłana jest przelewem na numer konta podany przez Laureata w Formularzu Laureata 1.  
 20. Nagrody Tygodniowe II i I Stopnia wydawane są w terminie do 14 dni  roboczych od momentu doręczenia Organizatorowi elektronicznego formularza Laureata , z zastrzeżeniem §11 ust. 14 i 15, w ten sposób, że plecak i kubek termiczny wysyłany jest na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Laureata 2, a dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na poczet podatku od nagrody wysyłana jest przelewem na numer konta podany przez Laureata w Formularzu Laureata 2.
 21. Organizator wyda Nagrody Miesięczne w terminie do 14 dni roboczych od momentu przesłania Oświadczenia do Nagrody Miesięcznej przez Laureata Nagrody Miesięcznej, z zastrzeżeniem §11 ust. 14 i 15, w ten sposób, że karta przedpłacona Visa zostanie wysłana przesyłką kurierską na adres wskazany zgodnie z §11 ust. 6 a dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na poczet podatku od nagrody wysyłana jest przelewem na numer konta podany przez Laureata zgodnie z §11 ust. 6. Wydanie Nagród Kwartalnych następuje poprzez przekazanie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych oraz przesłanie przelewem dodatkowej kwoty pieniężnej przeznaczonej na poczet podatku od nagrody. Przedmiotowe dokumenty wysyłane są Laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską oraz przelewem do dnia 5 kwietnia 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres i numer konta bankowego wskazane przez Zwycięzcę zgodnie z § 11 ust. 8. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony ze Zwycięzcą po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m.st. Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Kwartalnej ponosi Zwycięzca.
 22. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971) po doręczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej, skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród Miesięcznych oraz Nagród Kwartalnych na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa  kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu  (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz  kserokopii innego  dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np.  prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności u  Organizatora  podczas wydania Nagrody Miesięcznej lub Kwartalnej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi  udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 5 kwietnia 2022 r., w dni robocze w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dokument tożsamości potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.
 23. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz konta bankowe banków prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 20 kwietnia 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria TransAkcja z Visa- reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres transakcjavisa@uniqueone.pl i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi, o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:

a)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Loterii – Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-697), Al. Jerozolimskie 65/79 e-mail: visawarszawa@visa.com (dalej jako: „Visa”). Visa, powiązane z nią spółki i usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe w celu przeprowadzenia Loterii na podstawie umów powierzenia przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Visa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przeciwnym razie Visa przetwarza dane osobowe w oparciu o Globalną Politykę Prywatności, która jest dostępna pod linkiem: https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html. Visa powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Organizator może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO),  tj. realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2020  poz. 2094);

c)    W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora  (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz. U. 2020 poz. 971 ze zm.).  Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych, ustaw podatkowych i o rachunkowości oraz ustawy z dnia 1 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.), podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) -  Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim są w tym zakresie przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), wskazanego w zdaniu poprzednim oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)     W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT , dalej „Visa Europe Limited”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa Europe  Limited w celach marketingowych w celu przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest w tym przypadku zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Visa  Europe  Limited można się skontaktować na adres e-mail: visawarszawa@visa.com lub pisemnie na adres Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Visa Europe Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)  danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-697), Al. Jerozolimskie 65/79 lub mailem na adres: visawarszawa@visa.com .   Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Visa i ich prawach Uczestników do ochrony ich danych można znaleźć w Globalnej Polityce Prywatności Visa, dostępnej pod następującym linkiem: https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html (w tym ryzyko wystąpienia o kopię informacji, które Visa posiada na ich temat; żądanie zaktualizowania danych osobowych przez Visa, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne; wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Visa; oraz zwrócenie się do Visa o usunięcie lub ograniczenie danych osobowych). Uczestnicy mają również prawo do wniesienia skargi do Visa lub do organu nadzorczego, jeśli uważają, że Visa przetwarzała dane osobowe z naruszeniem obowiązującego prawa.
 2. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora jako Administratora (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa), można się kontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzców Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej www.visa.pl/transakcjavisa oraz stronie Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy.
 2. Z Organizatorem można skontaktować się za pośrednictwem e-mail wysłanej na adres: transakcjavisa@uniqueone.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1  - WZÓR OŚWIADCZENIA DO NAGRODY MIESIĘCZNEJ I NAGRODY KWARTALNEJ

 

 

Załącznik 1

WZÓR OŚWIADCZENIA DO NAGRÓD MIESIĘCZNYCH I NAGRÓD KWARTALNYCH

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

„TransAkcja Visa”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, jestem przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1740) prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą  i nie należę do grona osób wymienionych w § 4  ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

____________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU 

____________________________________________________________

NIP PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO 

 

________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

____________________________________________________________

(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO)

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia,)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO
                                      

_____________________________________________

PODPIS I DATA

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „TransAkcja Visa!” i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „TransAkcja Visa”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020  r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 971).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 971).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 971)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;