Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Tauron


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„Loteria TAURONA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa Loterii

Loteria promocyjna organizowana jest pod nazwą „Loteria TAURONA” (dalej: „Loteria”).

§ 2. Podmiot Urządzający Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-726), przy ulicy Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061512, o kapitale zakładowym 100 000 zł, NIP 5213104542 (dalej: „Organizator”).

§ 3. Organ Wydający Zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

§ 4. Obszar Loterii
Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Czas Trwania Loterii
Loteria rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2015 roku i trwa do dnia 8 czerwca 2016 roku z uwzględnieniem, że uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w okresie od dnia 2 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

§ 6. Udostępnianie Regulaminu
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronach internetowych www.tauron.pl/loteria i http://uniqueone.pl/regulaminy/ oraz w Punktach Obsługi Klienta TAURON ( „POK”) (wymienionych w Załączniku nr 1) oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy 9:00 a 17:00.

II. PRZEDMIOT LOTERII

§ 7. Umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe na sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji
Przedmiotem loterii jest posiadanie zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej na sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji ze spółką TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-417), przy ulicy Łagiewnickiej 60, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027049, o kapitale zakładowym 479.029.800,00 zł, NIP 6762337735 lub TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036971, o kapitale zakładowym 27 688 500,00 zł, NIP 6312241337 (zwanych dalej łącznie „TAURON”), dalej każda zwana: „Umową”.

III. UCZESTNICY LOTERII

§ 8. Uczestnicy Loterii
1. Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zawarły Umowę jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1 k.c., (dalej: „Uczestnicy”) przy czym Uczestnik musi być wskazany jako strona w takiej Umowie.
2. Nagród w Loterii otrzymać nie mogą: pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia losowania, członkowie władz lub pracownicy TAURON lub członkowie i pracownicy Grupy Kapitałowej TAURON w tym osoby zatrudnione na umowę zlecenie a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

IV. ZASADY PROWADZENIA LOTERII

§ 9. Warunki Uczestnictwa
1. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:

1) posiadanie aktywnego telefonu komórkowego z dostępem do sieci komórkowej, z możliwością otrzymania wiadomości sms;
2) dysponowanie komputerem, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem zapewniającym dostęp do Internetu;
3) pozostawanie stroną co najmniej jednej Umowy z TAURONEM w dacie rozpoczęcia Loterii lub zawarcie co najmniej jednej z Umów z TAURONEM w okresie dokonywania zgłoszeń do Loterii;
4) dokonanie zgłoszenia do Loterii, w tym wyrażenie stosownych zgód określonych w §10 ust.5 lit. a i b.

§ 10. Dokonywanie zgłoszeń do Loterii
1. Zgłoszenia do Loterii mogą być dokonywane (zwane dalej „Zgłoszeniem”):
1) za pośrednictwem strony internetowej www.tauron.pl/loteria w okresie od godziny 0:00:00 dnia 2 listopada 2015 roku do godziny 23:59:59 dnia 31 grudnia 2015 roku. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora albo
2) przy użyciu papierowego formularza zgłoszeniowego dostępnego w POK, wypełnianego przez Uczestnika w okresie od dnia 2 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – w godzinach urzędowania POKów.
2. Zgłoszenie dokonywane za pośrednictwem strony www powinno obejmować następujące dane:
1) dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego oraz numer PESEL,
2) udzielenie zgód, o których mowa w §10 ust. 5 lit. a i b poniżej.
3. Zgłoszenia za pomocą strony internetowej www.tauron.pl/loteria Uczestnik dokonuje za pomocą komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu. W trakcie dokonywania przez Uczestnika Zgłoszenia Organizator wysyła do Uczestnika wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego podawany w Zgłoszeniu z kodem rejestracyjnym (kod), który Uczestnik musi wpisać w formularzu zgłoszeniowym, o następującej treści: „Loteria TAURONA: Twoj kod to: xxxxxx.Wpisz go w formularz zgloszeniowy. Organizator Unique One Sp. z o.o. loteria pow.18 lat.Regulamin: www.tauron.pl/loteria”. Poprawne dokonanie zgłoszenia udziału potwierdzane jest generowanym automatycznie komunikatem zwrotnym wyświetlanym na stronie. Uczestnicy nie ponoszą kosztu przesłania wiadomości SMS zawierającej kod.
4. Zgłoszenie dokonywane przez Uczestnika przy użyciu papierowego formularza zgłoszeniowego::
a. musi być każdorazowo wypełnione i podpisane przez Uczestnika czytelnym podpisem i zawierać dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, numer PESEL oraz wyrażenie zgód, o których mowa w §10 ust.5 lit. a i b poniżej i;
b. musi być pozostawione w wyznaczonym miejscu w POKach w godzinach ich urzędowania, których wykaz został zamieszczony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu począwszy od 2 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Formularze zgłoszeniowe (do wypełnienia) są dostępne w POKach wymienionych w Załączniku nr 1 oraz na stronie www.tauron.pl/loteria lub mogą być udostępniane wraz z korespondencją dotyczącą Umów.
5. Formularze Zgłoszenia zawierają następujące treści:
a. Obligatoryjną zgodę na przetwarzanie danych osobowych : Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. siedzibą: 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60 (Sprzedawca) i TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o. z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2 (Sprzedawca) moich danych osobowych w celu udziału w Loterii, a także na ich udostępnienie przez Sprzedawcę podmiotom realizującym ww. cele na rzecz Sprzedawcy, tj. Organizatorowi w celu przeprowadzenia Loterii. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
b. Obligatoryjne oświadczenie dotyczące akceptacji Regulaminu i potwierdzenia spełnienia warunków udziału: Akceptuję warunki regulaminu loterii „Loteria TAURONA” (dalej „Loteria”) i potwierdzam, że spełniam warunki i wymagania określone w Regulaminie Loterii.
c. Fakultatywną zgodę na otrzymywania materiałów handlowych : Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz
zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy bądź zmian do Umowy przez TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. z siedzibą: 30-417 Kraków, ulica Łagiewnicka 60 i TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o. z siedziba: 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2 (Sprzedawca) na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Uczestnik udziela zgód, o których mowa w §10 ust. 5 powyżej, w przypadku Zgłoszenia dokonanego:
a. za pośrednictwem strony internetowej - poprzez zaakceptowanie klauzuli obejmującej zgodę;
b. przy użyciu papierowego formularza zgłoszeniowego, poprzez zaznaczenie i złożenie czytelnego, własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
7. Uczestnik Loterii może dokonać Zgłoszenia jedynie po faktycznym zawarciu Umowy, tj. moment otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora nie może być wcześniejszy niż moment faktycznego zawarcia Umowy zgłaszanej w Zgłoszeniu – pod rygorem utraty przez Uczestnika prawa do nagrody zgodnie z § 12 ust. 2.
8. Zgłoszenia wypełnione niekompletnie, nieczytelnie, niepodpisane lub nieprawidłowe są nieważne. Brak polskiej czcionki nie powoduje nieważności Zgłoszenia.
9. Zgłoszenia Uczestników przy użyciu papierowego formularza zgłoszeniowego oraz Zgłoszenia Uczestników dokonane za pośrednictwem strony internetowej www.tauron.pl/loteria łączone są w jedną bazę, z której przeprowadzone jest losowanie, zgodnie z postanowieniami §15 i §16.

§ 11. Liczba Zgłoszeń
1. Każdy z Uczestników może dokonać jednego zgłoszenia. W sytuacji, kiedy Uczestnik zgłosi się kilka razy – uwzględnieniu podlega tylko pierwsze Zgłoszenie, które zawierało ta Umowę, pozostałe Zgłoszenia nie biorą udziału w Loterii.
2. Każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki, o których mowa w § 9-11 jest przyznawany 1 (jeden) los („Los”). Każdy Los bierze udział w losowaniu, o którym mowa w § 15 ust. 1 punkt 1) poniżej oraz odpowiednio w losowaniu dodatkowym, o którym mowa w § 15 ust. 1 punkt 2) poniżej – jeżeli losowanie takie jest przeprowadzane i Los uwzględniany jest w takim losowaniu zgodnie z Regulaminem.
§ 12. Weryfikacja Zgłoszeń
1. Przed przystąpieniem do losowania przewidzianego w Regulaminie oraz po przeprowadzeniu takiego losowania Organizator dokonuje weryfikacji Uczestników Loterii sprawdzając, czy wszyscy Uczestnicy spełnili warunki, o których mowa w § 9-11 powyżej.
2. W przypadku negatywnych wyników weryfikacji Uczestnik traci prawo do udziału w Loterii.

V. PULA NAGRÓD

§ 13. Wartość Puli Nagród i Rodzaje Nagród
1. Łączna wartość puli nagród wynosi 201 787,84 (dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 84/100) złotych brutto.
2. Dla Uczestników Loterii są ufundowane następujące nagrody:
1) Nagroda Główna - 1 (jedna) nagroda w postaci samochodu marki Toyota Auris Hybrid o wartości 80 544,09 zł (osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i 09/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 8 949 zł (osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 00/100). Łączna wartość Nagrody Głównej wynosi 89 493,09 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 09/100) brutto. W losowaniu losowana jest 1 (jedna) Nagroda Główna.
2) Nagrody II Stopnia – 3 (trzy) nagrody w postaci skutera elektrycznego Zipp Volteno o wartości 3 100 zł (trzy tysiące sto złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 344 zł (trzysta czterdzieści cztery złote i 001/00) każda nagroda. Łączna wartość Nagrody II Stopnia wynosi 3 444 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery) brutto. W losowaniu losowane są 3 (trzy) Nagrody II Stopnia.
3) Nagrody III Stopnia – 5 (pięć) nagród w postaci roweru elektrycznego Ecobike Holland 7s o wartości 3 299,25zł (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 25/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 367 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) każda nagroda. Łączna wartość Nagrody III Stopnia wynosi 3 666,25 zł (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć i 25/100) brutto. W losowaniu losowanych jest 5 (pięć) Nagród III Stopnia.
4) Nagrody IV Stopnia - 50 (pięćdziesiąt) nagród w postaci iPadów Mini 3 o wartości 1 672,63 (tysiąc sześćset siedemdziesiąt dwa i 63/100) brutto każda nagroda. W losowaniu losowanych jest 50 (pięćdziesiąt) Nagród IV Stopnia.
3. Wszystkie nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VI. NADZÓR NAD LOTERIĄ

§ 14. Sposób Zapewnienia Prawidłowości Urządzenia Loterii
1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przebiegiem Loterii sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru (dalej „Komisja”), działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu. W skład co najmniej 3-osobowej Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
2. Z przeprowadzonych w ramach Loterii czynności sporządzane są protokoły, które podpisują wszyscy członkowie Komisji. W poszczególnym protokole opisany jest przebieg i wyniki czynności losowania nagrody (wylosowani Uczestnicy oraz osoby rezerwowe).

VII. LOSOWANIE NAGRÓD

§ 15. Data i Miejsce Losowania

1. Losowania nagród odbywają się w obecności i pod nadzorem Komisji w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Skrzetuskiego 23, w następujących terminach:
1) Losowanie - w dniu 9 lutego 2016 roku
2) Dodatkowe Losowanie – w dniu 1 kwietnia 2016 roku, przy założeniu, że jakiekolwiek nagrody wylosowane w trakcie losowania, o którym mowa w punkcie 1) powyżej nie zostaną przyznane Uczestnikom z przyczyn leżących po stronie Laureata.
2. Zgłoszenia Uczestników biorą udział w losowaniach, jeżeli spełnią wszelkie wymogi formalne, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a ponadto dotyczą Zgłoszeń do udziału w Loterii dokonanych w okresie:
1) od godziny 0:00:00 dnia 2 listopada 2015 roku do godz. 23:59:59 w dniu 31 grudnia 2015 roku - w przypadku Losowania w dniu 9 lutego 2016 roku,
2) od godziny 0:00:00 dnia 2 listopada 2015 roku do godz. 23:59:59 w dniu 31 grudnia 2015 roku, a nie zostały nagrodzone w wyniku Losowania w dniu 9 lutego 2016 roku - w przypadku Losowania Dodatkowego.
(decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora).
3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wyłącznie do 1 (jednej) nagrody w ramach Losowania w dniu 9 lutego 2016 roku. Odpowiednio w ramach Losowania Dodatkowego – Uczestnik ma prawo tylko do 1 (jednej) nagrody

§ 16. Sposób Losowania Nagrody
1. Spośród Zgłoszeń Uczestników dopuszczonych do Losowania w dniu 9 lutego 2016 roku za pomocą programu komputerowego umożliwiającego losowy wybór rekordów są losowane Zgłoszenia, którym przyznawane są Nagrody w ilości przypadającej zgodnie z § 13 Regulaminu w następującej kolejności: Nagroda Główna, Nagrody II Stopnia, Nagrody III Stopnia oraz Nagrody IV Stopnia. Odpowiednio – w przypadku przeprowadzania Losowania Dodatkowego – nagrody losowane są według kolejności wskazanej w zdaniu poprzednim.
2. Podczas Losowania w dniu 9 lutego 2016 roku są również losowane po 2 osoby rezerwowe do każdej Nagrody. Takie osoby rezerwowe są umieszczone na liście rezerwowej w kolejności, w której są wylosowane. Losowanie osób rezerwowych następuje po wylosowaniu Zgłoszeń w danym Losowaniu w dniu 9 lutego 2016 roku. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio co do kolejności losowania Zgłoszeń w ramach listy osób rezerwowych. Weryfikacja prowadzona jest zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej, z uwzględnieniem postanowień § 18 ust. 8 .W trakcie Losowania Dodatkowego nie są losowane Zgłoszenia rezerwowe.

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

§ 17. Ogłoszenie wyników 
Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.tauron.pl/loteria , po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista Laureatów, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.

§ 18. Wydanie Nagród
1. Organizator kontaktuje się telefonicznie z każdym Laureatem Loterii, którego Zgłoszenie jest wylosowane, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po danym losowaniu – w celu poinformowania o okoliczności wylosowania jego Zgłoszenia. Podczas rozmowy Organizator:
a) potwierdza tożsamość Laureata Nagrody oraz
b) informuje o rodzaju wylosowanej Nagrody oraz o zasadach i terminach wydania Nagrody, jak również wskazuje na konieczność złożenia/wypełnienia i odesłania oświadczenia Laureata które zawierać będzie dodatkowe dane do podania takie jak adres zamieszkania Laureata (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).
Wzór oświadczenia Laureata dostępny jest na stronie internetowej www.tauron.pl/loteria Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa powyżej. Dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia rozmowy telefonicznej informującej o wylosowaniu Zgłoszenia Uczestnika przez Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
2. Organizator wykonuje co najmniej 3 próby połączenia z Laureatem w dwóch dniach roboczych. Próby połączenia wykonywane są w godzinach od 9:00 do 21:00. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w Zgłoszeniu (m.in. odebranie przez inną osobę). W przypadku nieudanych prób połączenia zgodnie zapisem niniejszego ustępu, Organizator przesyła do Laureata ostatniego dnia nieodpłatną wiadomość SMS lub odpowiednio wiadomość na adres email, z informacją, że Organizator ponowi kontakt telefoniczny do Laureata w celu poinformowania go o wylosowaniu jego Zgłoszenia oraz warunkach wydania Nagrody. Treść wiadomości wysyłanej w przypadku nieudanej próby kontaktu: „Loteria TAURONA: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia. podejmiemy 1 probe polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00-21:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: tauron.pl/loteria”. Ponowienie kontaktu telefonicznego następuje w kolejnym dniu roboczym od wysłania wiadomości SMS lub wiadomości na adres email i obejmuje tylko jedną próbę połączenia.
3. Wydanie Nagród następuje najpóźniej do dnia 10 maja 2016r.
4. Wydanie Nagrody Głównej i II stopnia, następuje w postaci przekazania dokumentacji wymaganej do rejestracji pojazdu i przekazania własności pojazdu. Po dokonaniu rejestracji następuje fizyczne przekazanie pojazdu, zgodnie z postanowieniami ust.5 poniżej. Dokumenty te zostaną wysłane do Laureatów przesyłka pocztową lub kurierską.
5. Nagroda Główna, Nagrody II Stopnia i Nagrody III Stopnia wydane są w siedzibie Organizatora. W przypadku Nagrody Głównej oraz Nagrody II stopnia Laureat powinien poinformować Organizatora o okoliczności zarejestrowania pojazdu. O dokładnym miejscu i terminie odbioru przedmiotowych Nagród Laureaci zostaną poinformowani odpowiednio - w wiadomości elektronicznej, nieodpłatnej wiadomości SMS lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Organizator dopuszcza możliwość wydania Nagród II Stopnia oraz Nagród III Stopnia poprzez wysłanie ich na adres pocztowy Laureata. Nagrody II Stopnia i Nagrody III Stopnia są wysłane kurierem w terminie, o którym mowa powyżej jeżeli Laureat nie będzie zainteresowany ich odbiorem zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego. Laureat ponosi we własnym zakresie koszty dojazdu do miejsca odbioru Nagrody Głównej, Nagrody II Stopnia oraz Nagrody III wskazanego przez Organizatora, jak również koszty ubezpieczenia takich Nagród.
6. W sytuacji kiedy Laureatowi jest przyznana Nagroda Główna, Nagroda II oraz Nagrody III proszony będzie o udzielenie Organizatorowi zezwolenia na wykorzystanie wizerunku na utrwalenie jego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi oraz odtajnienia tajemnicy wygranej, o której mowa w art.20 ust.8 Ustawy o grach hazardowych, podczas nagrania materiału materiałów audiowizualnych i zdjęć – w trakcie uroczystości wydania. Udzielenie zgody nie jest obligatoryjnie i nie warunkuje wydania Laureatowi Nagrody.
7. Nagrody IV Stopnia są wysyłane kurierem w terminie wskazanym w ust.3.
8. W przypadkach, kiedy zgodnie z postanowieniami Regulaminu Laureat, którego Zgłoszenie jest wylosowane w danym losowaniu, nie jest, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, nagrodzony lub też traci prawo do nagrody lub kiedy taki Laureat rezygnuje z tej nagrody, Organizator kontaktuje się z odpowiednią osobą z listy rezerwowej dla danej nagrody, najpóźniej następnego dnia roboczego po wystąpieniu takiej okoliczności, w celu poinformowania jej o przyznaniu nagrody. Postanowienia ust. 1-7 powyżej stosuje się odpowiednio. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do drugiej osoby z listy rezerwowej.
9. Do wydania nagród w Losowaniu Dodatkowym stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-7 powyżej.
10. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

§ 19. Zasady Szczegółowe Dotyczące Wydania Nagród
1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
2. Nagroda Główna, Nagrody II Stopnia przewidziane w Loterii muszą być odebrane wyłącznie przez Laureata. Nagrodę w imieniu Laureata może odebrać pełnomocnik upoważniony na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym - do odbioru danej nagrody.
3. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano osobie, która nie może być Laureatem Loterii lub należącej do grona osób, o których mowa w § 8 ust. 2-3 powyżej, osoba taka jest przy przydziale nagrody pominięta. Organizator ma prawo zażądać od Laureata złożenia dodatkowego pisemnego oświadczenia w tym zakresie przed wydaniem nagrody.
4. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Laureaci są zobowiązani na żądanie Organizatora pisemnie potwierdzić odbiór nagrody na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą nagrodę. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia wydanie nagrody. W przypadku niemożności wydania (odbioru) nagrody zgodnie z powyższym trybem Laureat traci prawo do nagrody. Analogiczne zasady stosuje się do osób z listy rezerwowej.
5. Laureat, któremu jest przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie, przy czym Laureat może według własnego uznania dysponować Nagrodą po jej
odebraniu od Organizatora.
6. Nagrody, które nie zostały wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do jego dyspozycji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu m.in:
1) biorą udział w Loterii z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwany przez żadnego z operatorów na terenie RP);
2) prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii.
8. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pozostają do dyspozycji Organizatora.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 20. Postępowanie reklamacyjne i roszczenia
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Loterią – począwszy od daty rozpoczęcia Loterii (tj. od dnia 2 listopada 2015 roku) do dnia 23 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja-Loteria TAURONA”. Reklamacja powinna zawierać: zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118 poz. 793) imię, nazwisko, adres Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
2. Rozpatrzenie reklamacji i nadanie powiadomienia do Uczestnika o decyzji Organizatora następuje listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Organizator rozpatrując reklamacje stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.
4. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 21. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Loterii, chyba, że z treści udzielonej zgody wynika inny cel przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1181 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, nr KRS 0000027049. Każdy z Uczestników ma
prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Loterii, a tym samym podanie danych osobowych w celu jej realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Loterii. Przetwarzanie danych osobowych w celu opisanym powyżej Administrator zlecił Organizatorowi.
2. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) oraz danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz do rozpatrzenia reklamacji.
3. Organizator ma prawo do opublikowania imiennej listy Laureatów Loterii w dzienniku ogólnopolskim lub w innych środkach masowego przekazu lub środkach komunikacji elektronicznej, po uzyskaniu odrębnej zgody każdego z nagrodzonych Laureatów Loterii.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgody na udział w Loterii, należy przez to rozumieć wpływ tej zgody na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń w formie papierowej dzień umieszczenia formularza w dedykowanej Loterii urnie. W Loterii niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Loterii, m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po aplikacji na stronie www.tauron.pl/loteria.
2. Na żądanie Laureat, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Infolinia dotycząca komunikacji w Loterii czynna jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 9:00 do 17:00, pod numerem telefonu (22) 549 30 00 (koszt połączenia: zgodny z taryfą operatora).
5. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta.
6. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 z pózn.zm).
7. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii.

ORGANIZATOR
Załącznik nr 1 – adresy Punktów Obsługi Klienta (POK), w których znajdą się urny, służące do dokonywania Zgłoszeń do Loterii
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU
dotyczącej loterii promocyjnej pod nazwą
„Loteria TAURONA”
nazwa Adres
BIELSKO-BIAŁA ul. Filarowa 18 43-300 Bielsko-Biała BOCHNIA ul. Karosek 31 32-700 Bochnia BOLESŁAWIEC ul. Łokietka 10a 59-700 Bolesławiec CHRZANÓW ul. Garncarska 16 32-500 Chrzanów CIESZYN ul. Frysztacka 50 43-400 Cieszyn CZĘSTOCHOWA ul. Mirowska 24 42-200 Częstochowa DĄBROWA GÓRNICZA ul. 11-go Listopada 24 41-300 Dabrowa Górnicza DZIERŻONIÓW ul. Kilińskiego 47 58-200 Dzierżoniów
GŁOGÓW ul. Nadbrzeżna 1 67-200 Głogów
JELENIA GÓRA ul. 1 Maja 76 58-500 Jelenia Góra KATOWICE ul. Widok 19 40-118 Katowice KĘDZIERZYN KOŹLE ul. Łukasiewicza 37 47-200 Kędzierzyn - Koźle KŁODZKO ul. Łukasińskiego 1 57-300 Kłodzko KRAKÓW KROWODRZA ul.Śląska 10 30-003 Kraków KRAKÓW NOWA HUTA Osiedle Zgody 14 31-951 Kraków
KRAKÓW PODGÓRZE ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków LEGNICA ul. Działkowa 68/70 59-220 Legnica LUBAŃ ul. Kościuszki 11a 59-800 Lubań LUBIN ul. Legnicka 75 59-300 Lubin LUBLINIEC ul. Klonowa 1 42-700 Lubliniec NOWY SĄCZ ul. Barbackiego 7 33-300 Nowy Sącz NOWY TARG ul. Parkowa 11 34-400 Nowy Targ NYSA ul. Bramy Grodkowskiej 2 48-300 Nysa OLEŚNICA ul. Lwowska 23 56-400 Oleśnica OPOLE ul. Konopnickiej 3 45-138 Opole RYBNIK ul. Kotucza 100 44 210 Rybnik SOSNOWIEC ul.Gen.Andersa 14 41-200 Sosnowiec STRZELIN ul. Dzierżoniowska 51 57-100 Strzelin TARNÓW ul. Prof. J. Studniarskiego 2 33-100 Tarnów WADOWICE ul. Wojska Polskiego 2d 34-100 Wadowice WAŁBRZYCH ul. Wysockiego 11 58-300 Wałbrzych WROCŁAW ul. Mennicza 20 50-057 Wrocław WROCŁAW 2 ul. Legnicka 60a 50-059 Wrocław ZABRZE ul. Szkubacza 1 41-800 Zabrze
ZAKOPANE ul. Małaszyńskiego 15 34-500 Zakopane ZAWIERCIE ul. Żabia 17 42-400 Zawiercie