Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Sokołów

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Sokołów”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Sokołów”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby, które z ramienia przedsiębiorcy prowadzącego sklep są upoważnione do podejmowania decyzji zakupowych oraz składania w wymienionych na liście stanowiącej Załącznik Nr 2 do Regulaminu Centrach Dystrybucji "SOKOŁÓW" S.A. zamówień na produkty promocyjne objęte Loterią, przy czym dla jednego sklepu nie może to być więcej niż jedna osoba, a jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jeden sklep – po jednej osobie z każdego sklepu, co nie wyklucza jednak możliwości składania przez tę samą osobę zamówień dla więcej niż jednego sklepu tego samego przedsiębiorcy, przy czym w takiej sytuacji do ustalenia tzw. target’u stosuje się postanowienia § 8 Regulaminu. Chęć udziału w Loterii uczestnik potwierdza wypełniając formularz zgłoszenia dostarczony przez przedstawiciela Organizatora i  odsyłając go na adres Organizatora wskazany w § 2, wskazując na kopercie „Loteria Sokołów-formularz” (dalej: "Uczestnik").
 2. Udziału w Loterii nie mogą brać osoby upoważnione do dokonywania zamówień  w sklepach własnych "SOKOŁÓW" S.A., Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, hurtowniach zaopatrujących się w Centrach Dystrybucji "SOKOŁÓW" S.A. , których lista stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, ani przedstawiciele zakładów produkcyjnych.
 3. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
 4. Formularz zgłoszenia musi być wypełniony czytelnie, kompletnie oraz musi być podpisany. Na formularzu zgłoszenia należy zawrzeć następujące dane: oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nazwa Centrum Dystrybucji "SOKOŁÓW" S.A., nazwę sklepu, w którym upoważniony jest do dokonywania zamówień zgodnie z zapisami § 4 ust 1 i jego adres, imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres e-mail, numer odbiorcy z faktury sprzedaży.
 5.  Formularz zgłoszenia musi trafić do Organizatora w okresie od 21 listopada 2016 r. (data nadania) do 15 stycznia 2017 r. (data otrzymania przez Organizatora). Formularze otrzymane przez Organizatora  w okresie od 21 listopada 2016 r. do 4 grudnia 2016 r. uprawniają do udział w pierwszym i drugim losowaniu przy spełnieniu wymagań określonych w §5. Formularze zgłoszenia otrzymane w okresie od 5 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. (data otrzymania przez Organizatora) uprawniają do udział wyłącznie w drugim losowaniu, przy spełnieniu wymagań określonych w §5. Formularze zgłoszenia otrzymane po 15 stycznia 2017 r. nie uprawniają do udziału w Loterii. W przypadku wyboru dostarczenia formularza zgłoszenia za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego "SOKOŁÓW", aby formularz brał udział w I losowaniu należy go przekazać Przedstawicielowi Handlowemu "SOKOŁÓW" najpóźniej 25 listopada 2016 r., a w przypadku II losowania najpóźniej 13 stycznia 2017 r.
 6. Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Organizatora określony w §2 pocztą lub kurierem bądź przesłać faksem na numer : 22 549 3005 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub przekazać Przedstawicielowi Handlowemu "SOKOŁÓW".

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii tj. imienia, nazwiska, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail uczestnika, nazwy i adresu sklepu, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie formularza zgłoszenia co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w loterii.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dostarczenie formularzy zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 21 listopada 2016 r. do dnia 13 marca 2017 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres premiowany trwa od 21 listopada 2016 r. do dnia 15 stycznia 2017 r. (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady urządzania Loterii

 1. W Loterii biorą udział wszystkie produkty mięsne firmy "SOKOŁÓW" S.A. klasyfikowane przez nią jako produkty przetworzone (czyli z wyłączeniem mięsa oraz surowych wyrobów mięsnych) zakupione w Centrach Dystrybucji "SOKOŁÓW" S.A., określane dalej jak “Produkty Promocyjne”.
 2. Udział w Loterii opiera się na spełnieniu warunku zakupowego (zwany dalej „Target”) Produktów Promocyjnych – rozumianego jako złożenie w każdym tygodniu trwania Okresu promocyjnego przez Uczestnika zamówień, które zostały zrealizowane (rozumiane jako wystawienie faktury sprzedaży) na co najmniej 2 dni przed terminem losowania nagród w Loterii dla danego okresu - w pierwszym losowaniu uwzględniany jest okres od 21 listopada 2016 r. do 18 grudnia 2016 r., a w drugim losowaniu okres od 19 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r . Wyznaczony target to              1.200,00 zł (słownie : jeden tysiąc dwieście złotych i 00/100) netto w każdym tygodniu Okresu promocyjnego (według łącznej ceny produktów wynikających z faktury sprzedaży).
  1. Pod pojęciem tygodnia rozumie się okres od:
   1. 21 listopada 2016 r. - 27 listopada 2016 r. ;
   2. 28 listopada 2016 r. -04 grudnia 2016 r.;
   3. 05 grudnia 2016 r – 11 grudnia 2016 r.;
   4. 12 grudnia 2016 r. -18 grudnia 2016 r.;
   5. 19 grudnia 2016 r. – 25 grudnia 2016 r.;
   6.  26 grudnia 2016 r. – 01 stycznia 2017 r.;
   7.  02 stycznia 2017 r. – 08 stycznia 2017 r.;
   8.  09 stycznia 2017 r. – 15 stycznia 2017 r.
 3. W przypadku reprezentacji przez Uczestnika większej liczby punktów sprzedaży detalicznej, Target zakupowy dotyczy każdego z tych punktów osobno. Oznacza to, że taki Uczestnik nie może sumować zakupów dokonywanych do kilku punktów w celu osiągnięcia warunku zakupowego określonego w ust. 2 powyżej.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora.
 2. W Loterii odbywają się dwa losowania. Pierwsze odbywa się 30 grudnia 2016 r. i obejmuje okres od 21 listopada 2016 r. do 18 grudnia 2016 r. Drugie losowanie odbywa się 27 stycznia 2017 r. i obejmuje okres od 19 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.
 3. Każdemu Uczestnikowi przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie liczby poprawnie nadesłanych formularzy zgłoszeń i raportu sprzedaży potwierdzającego spełnienie Target’u zakupu Produktów Promocyjnych przez tych Uczestników, tak by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim ID, będzie ID o numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
 4. Pierwsze w kolejności odbywa się losowanie Nagrody III stopnia, następnie losowanie Nagrody II stopnia, jako ostatnie odbywa się losowanie Nagrody I stopnia.
 5. Dany Uczestnik może wygrać więcej niż jedną Nagrodę.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

 miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureat informowany jest  telefonicznie na numer wskazany w formularzu zgłoszenia o wyniku losowania najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od losowania.  Organizator podejmuje min. 2 próby połączenia telefonicznego z laureatem.
 2. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym wyżej terminie, Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w formularzu zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „LOTERIA SOKOLOW. W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Loteria Sokolow”, podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.  
 3. Laureat zobowiązany jest do przesłania listem poleconym na adres Organizatora własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata: imienia, nazwiska, adresu, nazwy sklepu, w którym upoważniony jest do dokonywania zamówień zgodnie z zapisami § 4 ust 1,  nr NIP przedsiębiorcy do którego sklep ww. należy, oraz dane adresowe laureata: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, oraz w przypadku laureata Nagrody I stopnia numeru rachunku bankowego (w przypadku wyboru przelewu jako formy przekazania nagrody) zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na www.uniqueone.pl oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Laureat jest zobowiązany do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską
  na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,
  w ciągu 4 dni roboczych od rozmowy telefonicznej danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 3 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania informacji określonej w ust. 1 lub odpowiednio ust. 2. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
 5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem wskazanym w formularzu zgłoszenia. 
 6. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 7. W przypadku, gdy laureat Nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Wyniki Loterii publikowane są na www.uniqueone.pl w zakładce regulaminy w części dedykowanej Loterii, po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 9. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania Nagrody rozstrzyga Komisja.
 10. Nagrody II-III stopnia wysyłane są przesyłką pocztową/ kurierską zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) na adres laureata wskazany przez niego w Oświadczeniu laureata.
 11. Nagroda I stopnia wydawana jest  przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym zgodnie z wyborem laureata wskazanym w Oświadczeniu laureata.
 12. Wydanie Nagród nastąpi najpóźniej do 17 lutego 2017 r.

 

§11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 139 482,00zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i 00/100) brutto. W Loterii przewidziano 52 (słownie: pięćdziesiąt dwie) Nagrody.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda I stopnia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 1 111 (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość Nagrody I stopnia to 11 111 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 2 Nagrody I stopnia w Loterii, po jednej w każdym losowaniu.
  2. Nagroda II stopnia w postaci urządzenia Thermomix  o wartości 4 797 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 533 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy złote i 00/100). Łączna wartość Nagrody II stopnia to 5 330 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych i 00/100). Organizator przewidział 10 Nagród II stopnia w Loterii, po 5 w każdym losowaniu.
  3. Nagroda III stopnia w postaci robota kuchennego  Bosch o wartości 1 599 zł  (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 40 Nagród III stopnia w Loterii, po 20 w każdym losowaniu.
  4. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
  5. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 24 lutego 2017 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Sokołów - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia (żądania).
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora (§ 6 Regulaminu).
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 8 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Uczestnik zgłaszający reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej www.uniqueone.pl oraz siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Organizator wysyła Nagrody włącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 6. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. Podanie danych następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się do Loterii. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii i zostaną usunięte po zakończeniu Loterii. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu i poprawiania ich danych osobowych..  
 8. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 10. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 11. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
 12. Uczestnik Loterii może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres loteriasokolow@uniqueone.pl o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w Loterii Sokołów” i w treści zwierając oświadczenie  woli wraz z  jego danymi osobowymi podanymi przy rejestracji w Loterii, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.
 13. Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 14. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez laureata. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 15. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego zgłoszenie z Loterii, złożony w trybie opisanym w ust.12 powyżej. W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań/ przyznaniu Nagrody, w którym jego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody.