Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!”

 

 

§ 1 Nazwa loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci Intermarche.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 4 listopada 2021  r. i kończy się ostatecznie 21 marca 2022 r.
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 9 listopada 2021 r. i kończy się 22 listopada 2021 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji - wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
  i regulaminów,  o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz.U.2020 poz.2094).
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału
  w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32 oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników SCA PR Polska sp. z o.o. ul. św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 13. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane, tj. nie otrzymał jeszcze prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).
 14. Za zwycięzcę należy uznać Laureata, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji opisany w §7 (dalej „Zwycięzca”).

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które: ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe
  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740.).
 2. Loterią objęte są produkty marek Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nescore, Caro, napoje Nesquik, batony Lion, batony Kit Kat, wafle Princessa, wafle Nesquik, Nestlé Aero, After Eight, Smarties, Jojo, Winiary, Maggi, Nesvita, Gerber, Bobo Frut, mleka NAN i Little Steps z wyłączeniem mlek początkowych oraz inne produkty Nestle przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 dostępne w sklepach sieci Intermarche (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Loteria nie dotyczy mlek początkowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu
  9 listopada 2021 r. i trwa do 22 listopada 2021 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne
  są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która w Okresie Promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto w sklepie sieci Intermarche (potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym);

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70 966 o treści SMS-a: numer z paragonu.

Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.

5. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich zgłoszenia przypisana jest jedna z nagród typu instant win opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) albo pkt b) czy nie (czy są zwycięskie czy nie w zakresie nagród instant win). Treść komunikatu wygrywającego: „NESTLE: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody instant win w postaci bonu Intermarche o wartosci 50 zl w Loterii: SMSy slij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!. W ciagu 3 dni roboczych wyslij na smsyslij@uniqueone.pl zdjecie lub skan zwycieskiego paragonu oraz uzupelnione oswiadczenie laureata (które znajduje sie w regulaminie na: www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj paragon, gdyz nadal bierze udzial w losowaniach Nagrody Tygodniowej i Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.” lub „NESTLE: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody instant win w postaci bonu Intermarche o wartosci 100 zl w Loterii: SMSy slij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze! W ciagu 3 dni roboczych wyslij na smsyslij@uniqueone.pl zdjecie lub skan zwycieskiego paragonu oraz uzupelnione oswiadczenie laureata (które znajduje sie w regulaminie na: www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj paragon, gdyz nadal bierze udzial w losowaniach Nagrody Tygodniowej i Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.  Treść komunikatu niewygrywającego: „Nestle: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj paragon. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniach Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl”.

7. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalnego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu, prawidłowemu zgłoszeniu.

8. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 9 listopada 2021 r. i trwa do 22 listopada
2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie po 1 nagrodzie danego rodzaju opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) – d). Jednakże z zastrzeżeniem, iż z jednego adresu zamieszkania mogą wygrać maksymalnie dwie osoby.

11. Posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych na wielokrotność kwoty 20,00 zł brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego paragonu.

12. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

13. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.

14. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują 
i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy,
w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20,00 zł brutto bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20 zł brutto;

5)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 9 listopada 2021 r. o godzinie 0:00:00.

15. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególnościw przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.

16. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 27 stycznia 2022 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszeniu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu laureata. Postanowienia §7 ust. 6 i 12 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.

17. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

18. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 71. 667,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 611 (słownie: sześćset jedenaście) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda instant win II Stopnia w postaci bonu Intermarche o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100). Organizator przewidział 400 (słownie: czterysta) nagród instant win II stopnia w całej Loterii.
  2. Nagroda instant win I Stopnia w postaci bonu Intermarche o wartości  100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) nagród instant win I stopnia w całej Loterii.
  3. Nagroda tygodniowa w postaci bonów Intermarche o łącznej wartości 1.500,00 zł (słownie: tysiąca pięciuset złotych i 00/100). Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) nagród tygodniowych w całej Loterii.
  4. Nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) oraz dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na refundację podatku od nagrody w wysokości: 1.667,00 zł (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) nagrodę główną w Loterii. Łączna wartość nagrody głównej to 16.667,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100 ).
 3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 5. Organizator zobowiązuje się do rozliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021 poz.1128 t.j.)

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.

NAGRODY INSTANT WIN

2. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a) – b)  odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniach 4 - 8 listopada 2021 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim w zakresie nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) – b) czy nie. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd.

3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 600 bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. W przypadku niewydania nagród instant win, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.

NAGRODY TYGODNIOWE I NAGRODA GŁÓWNA

4. Losowania nagród tygodniowych i nagrody głównej odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.

5. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie w tym zakresie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2  pkt c) lub pkt d) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.

6. W każdym losowaniu nagród tygodniowych (§5 ust. 2 pkt c) losowanych jest 5 nagród tygodniowych.

7. Losowania odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Okres trwania danego etapu

Losowanie

Ile nagród jest losowanych w danym etapie

– zgłoszenia od 9 do 15 listopada 2021

18 listopada 2021

5 nagród w postaci bonów Intermarche o łącznej wartości 1500 zł

– zgłoszenia od 16 do 22 listopada 2021

25 listopada 2021

5 nagród w postaci bonów Intermarche o łącznej wartości 1500 zł

 

8. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskich zgłoszeń do nagród tygodniowych, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe do każdej nagrody tygodniowej, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.

9. Losowanie nagrody głównej odbywa się w dniu 25 listopada 2021 r., gdzie  losowane jest 1 zwycięskie Zgłoszenie. Losowanie odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie Promocyjnym. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.

10. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.

11. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci nagród instant win, opisanych w §5 ust.2 pkt a) – b)  są informowani o wygranej poprzez wiadomość SMS zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 6 Regulaminu. W wiadomości SMS o wygranej Laureata otrzymuje informację, w której Laureat jest proszony o przesłanie zdjęcia lub skanów:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata nagrody instant win zawierającego dane Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa
i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b)      paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów  do Organizatora w wiadomości e-mail na adres: smsyslij@uniqueone.pl, w temacie wpisując „Laureat Loterii – SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!”” w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości SMS, o której mowa w § 4 ust. 6. Laureaci zobowiązani do zachowania paragony fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w terminie do dnia 27 stycznia 2022 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 15 - 16 Regulaminu.

2. Laureaci nagród tygodniowych opisanych w §5 ust.2 pkt c) informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po losowaniu podczas rozmowy telefonicznej. W jej trakcie potwierdzają swój udział w Loterii oraz przekazują swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko). Informowani są również o konieczności przesłania na adres Organizatora:

a)      Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: numeru telefonu z którego dokonał zwycięskiego zgłoszenia imienia, nazwiska, danych adresowych oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/ w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b)      oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia.

3. Laureat nagrody głównej opisanej w §5 ust.2 pkt d) informowany jest przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po losowaniu podczas rozmowy telefonicznej. W jej trakciej potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:

a)   Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: numeru telefonu z którego dokonał zwycięskiego zgłoszenia imienia, nazwiska, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adres zamieszkania), numeru konta bankowego oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii oraz złożeniem oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2021 poz. 1132), zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu;

b)    oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia.

4. Laureaci nagród tygodniowych i nagród głównych są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 2 i ust. 3,  listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ustępach powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 2 lub 3 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

5. W przypadku braku kontaktu z Laureatem nagrody tygodniowej lub nagrody głównej we wskazanym w ust. 2 i ust. 3 terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano  Zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Nestle: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody.

6. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze paragonu fiskalnego, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu).

7. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem, w szczególności nieprawidłowego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego paragonu fiskalnego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.

8. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do nagrody.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu a treścią paragonu fiskalnego, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.

10. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się  do Laureata o przedstawienie części lub wszystkich dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (paragonów fiskalnych) zgłoszonych do Loterii (dotyczy Laureatów nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a) – d)) oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 16.

11. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 10 powyżej i § 4 ust. 16, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego/przesyłki kurierskiej lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.

12. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.

13. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.

14. W przypadku, w którym Laureat nagrody tygodniowej  lub nagrody głównej, opisanych w §5 ust.2 pkt c) - d) nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Pierwszego Rezerwowego Laureata nagrody tygodniowej/ głównej, jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie nagroda przechodzi na Drugiego Rezerwowego Laureata nagrody tygodniowej / głównej. Kontakt telefoniczny z Pierwszym i Drugim  Rezerwowym Laureatem jest nawiązywany, następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody przez Laureata nagrody bądź odpowiedniego Pierwszego Rezerwowego Laureata. Postanowienia dotyczące laureatów mają odpowiednio zastosowanie do rezerwowych laureatów.

15. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

16. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane imieniem i nazwiskiem Laureata oraz opatrzone datą składania oświadczenia.

17. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

18. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 1132 ze zm.), do dnia 20 stycznia 2022  r. skontaktuje się ze Zwycięzcą nagrody głównej na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia, w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora (przez co rozumie się datę wpłynięcie dokumentów do Organizatora). Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania nagrody głównej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 1 lutego 2022 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi. Brak przedstawienie ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem nagrody głównej Zwycięzcy.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody instant win, nagrody tygodniowe wysyłane są przesyłką kurierską na adres wskazany w treści Oświadczenia, do dnia 16 lutego 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przesyłki kurierskiej).
 2. Nagroda główna w Loterii wydawana jest przelewem bankowym na numer konta wskazany w Oświadczeniu, do dnia 16 lutego 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę wysłania przelewu przez Organizatora).
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie adres oraz na numer konta w banku znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 7 marca 2022 r. przy czym decyduje data wpływu
  do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze! - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres smsyslij@uniqueone.pl,
  która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię
  i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail,
  z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY
  w części dedykowanej Loterii. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Odbiór zaświadczenia, o którym mowa powyżej,
  a także samej wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii.
 7. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2020 poz. 971) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
  1. Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).

c)      W odniesieniu do danych osobowych laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające
z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz.1132) Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

f)       W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone
na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

9. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.

10. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl10. Osobie, której dane są przetwarzane:

a. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c. przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Administrator Nestle Polska S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

13. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane operatorowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki/wypłaty nagrody.

14. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

15. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

16. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

17. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

18. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!”

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody instant win / nagrody tygodniowej

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody głównej

 

 

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!”

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!”
Nr sms 70 966

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

NESTLE: Wez udzial w loterii od 09.11.2021 r. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl od 04.11.2021 r.

 

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 09-22 listopada 2021 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród instant win II Stopnia)

NESTLE: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody instant win w postaci bonu Intermarche o wartosci 50 zl w Loterii: SMSy slij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze! W ciagu 3 dni roboczych wyslij na smsyslij@uniqueone.pl zdjecie lub skan zwycieskiego paragonu oraz uzupelnione oswiadczenie laureata (ktore znajduje sie w regulaminie na: www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj paragon, gdyz nadal bierze udzial w losowaniach Nagrody Tygodniowej i Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.

 

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród instant win I Stopnia)

NESTLE: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody instant win w postaci bonu Intermarche o wartosci 100 zl w Loterii: SMSy slij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze! W ciagu 3 dni roboczych wyslij na smsyslij@uniqueone.pl zdjecie lub skan zwycieskiego paragonu oraz uzupelnione oswiadczenie laureata (ktore znajduje sie w regulaminie na: www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj paragon, gdyz nadal bierze udzial w losowaniach Nagrody Tygodniowej i Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.

 

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy nagród instant win)

NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj paragon. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniach nagrody tygodniowej oraz nagrody glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl.

 

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

NESTLE: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony.Loteria dla os. pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

 

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

NESTLE: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

 

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 22 listopada 2021 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

NESTLE: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 22.11.2021 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody instant win / nagrody tygodniowej

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY

INSTANT WIN / NAGRODY TYGODNIOWEJ W LOTERII

„SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

 

_______________________________________________________________________
 ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA

 

_______________________________________________________________________
MIASTO, KOD POCZTOWY, WOJEWÓDZTWO

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ PARAGON FISKALNY, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!” i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą  „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!”a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody głównej

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ W LOTERII

„SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

_____________________________________________________________

NUMER KONTA BANKOWEGO

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

____________________________________________________________

PAŃSTWO URODZENIA

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ PARAGON FISKALNY, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

 

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132).

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

₁ Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

₂ członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

 osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!” i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą  „SMSy ślij do Nestle, bo nagrody ma najlepsze!” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. bankowi oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.