Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria promocyjna Multi Multi Loteria


Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą
„Multi Multi Loteria”

§ 1 Nazwa Loterii i organizator

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą ”Multi Multi Loteria”, zwana dalej „Loterią”.
2. Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2 Postanowienie ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 20 kwietnia 2015 r. i trwa do 22 maja 2015 r.
4. Loteria rozpoczyna się 20 kwietnia 2015 r. i kończy się ostatecznie 8 września 2015 r. (przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwana dalej „Komisją”.
6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
7. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów spółek (rada nadzorcza, zarząd): Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Totalizator Sportowy”), GTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Organizatora („Spółki”). Także udziału w
Loterii nie mogą brać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również właściciele kolektur i Kolektorzy.
8. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
9. W Loterii biorą udział Produkty Promocyjne zakupione przez terminale Totalizatora Sportowego GT1200, GT604 Altura, przez Terminale Samoobsługowe Totalizatora Sportowego LVM - Gemini Ultra (dalej: „Terminale Samoobsługowe”).

§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się :
1. Kolektor (Sprzedawca) – to osoba, która posiada aktualne uprawnienia do sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego;
2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca pozostałe wymagania opisane w Regulaminie;
3. Produkty Promocyjne – produkty Totalizatora Sportowego biorące udział w Loterii: Multi Multi, Multi Multi Plus, Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Keno, Zdrapki, Kaskada, Ekstra Pensja;
4. Kupon – wydawany przez Kolektora, bądź Terminal Samoobsługowy osobny kupon z unikatowym kodem alfanumerycznym umożliwiający wzięcie udziału w Loterii;
5. Kredyty – punkty przyznawane na Kuponie za zakup Produktów Promocyjnych bądź otrzymane w Kuponie z kodem promocyjnym, umożliwiające udział w Loterii oraz wybór odpowiednio opcji w matrycy nagród, w proporcji 1:1 za wydane złotówki;
6. Zgłoszenie – potwierdzona czynność wyboru losowań, na jednej z dwóch matryc nagród Multi Multi albo Multi Multi Plus, poprzez zaznaczenie wyboru nagrody w losowaniu, której Uczestnik chce brać udział, oznaczenie losów i stawek, które wybiera Uczestnik, potwierdzone kliknięciem w przycisk „Zgłoś”;
7. Laureat – osoba wylosowana w danym losowaniu;
8. Zwycięzca – zweryfikowany pozytywnie Laureat pod kątem spełniania wymagań uczestnictwa i wydania nagrody;
9. Oświadczenie – dokument znajdujący się na stronie www.multimulti.pl w zakładce Regulamin, który Laureat zobowiązany jest wypełnić i przesłać do Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej wydania nagrody;
10. Konto Multi Multi Loterii– konto zakładane przez Uczestnika na stronie www.multimulti.pl, umożliwiające dokonywania Zgłoszeń do Loterii;
11. Saldo – znajdująca się na koncie Multi Multi Loterii Uczestnika suma Kredytów pochodząca ze zgłoszonych kodów/kodu z Kuponów, Kuponów z kodem promocyjnym;
12. Kupon z kodem promocyjnym – kupon zawierający unikatowy kod alfanumeryczny przyznający Uczestnikowi 10 Kredytów, który może być wysłany do uczestników loterii pod nazwą „Loteriada”, w postaci wiadomości e-mail, którzy podczas dokonywania zgłoszeń do ww. loterii wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i do dnia rozpoczęcia Loterii tej zgody nie odwołali, a także kod przyznany Uczestnikowi, który wypełnił Samouczek;
13. Kupon z kodem – łączne określenie Kuponu oraz Kuponu z kodem promocyjnym
14. Szanse – iloczyn wybranych losów i stawek w ramach matrycy nagród, określający ile razy Zgłoszenie bierze udział w losowaniu danej, wybranej przez Uczestnika nagrody;
15. Samouczek – dostępne na stronie internetowej www.multimulti.pl quizy z pytaniami dotyczące produktów Totalizatora Sportowego.

§ 4 Zasady udziału w Loterii

1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w kolekturach Totalizatora Sportowego oraz w Terminalach Samoobsługowych Totalizatora Sportowego, na terenie całej Polski w dniu 20 kwietnia 2015 i trwa do 22 maja 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. Produkty Promocyjne sprzedawane są w godzinach pracy kolektur.
2. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez dokonanie łącznie poniższych czynności, w okresie od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 22 maja 2015 r.:
1) dokona jednorazowo (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu którychkolwiek z Produktów Promocyjnych, za minimum 3 zł i otrzyma od Kolektora dodatkowy wydrukowany Kupon lub w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych dostępnych w Terminalu Samoobsługowym o wartości co najmniej 3 zł, odbierze wydany przez Terminal Samoobsługowy Kupon;
2) dokona prawidłowego zgłoszenia kodu z Kuponu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 poniżej, do udziału w Loterii na stronie internetowej www.multimulti.pl na zasadach określonych w ust. poniższych;
3) zachowa oryginalny Kupon.
albo
1) dokona prawidłowego zgłoszenia kodu z Kuponu z kodem promocyjnym, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 poniżej, do udziału w Loterii na stronie internetowej www.multimulti.pl na zasadach określonych w ust. poniższych;
2) zachowa oryginalną, wiadomość e-mail zawierającą Kupon z kodem promocyjnym.
3. W celu dokonania pierwszego Zgłoszenia Uczestnik musi założyć konto Multi Multi Loterii. W celu założenia konta Multi Multi Loterii Uczestnik musi zarejestrować się w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie www.multimulti.pl wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, powtórzenie adresu e-mail, ustalone przez Uczestnika hasło do konta Multi Multi Loterii, powtórzenie hasła do konta Multi Multi Loterii, wpisanie kodu capche (tj. kodu z obrazka). Założenie konta Multi Multi Loterii jest potwierdzone poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu wiadomości zawierającej link weryfikacyjny. Po potwierdzeniu założenia konta Multi Multi Loterii (kliknięciu przez Uczestnika w link weryfikacyjny) Uczestnik może dokonywać zgłoszeń Kuponów z kodem do Loterii.
4. Uczestnik posiadający już konto Multi Multi Loterii może zalogować się do konta Multi Multi Loterii na stronie internetowej www.multimulti.pl przy użyciu adresu e-mail i hasła wskazanego podczas zakładania konta Multi Multi Loterii, w ramach którego może:
a) dokonywać Zgłoszeń;
b) dodawać kody z Kuponów z kodem do swojego konta Multi Multi Loterii i otrzymywać w zamian naliczenie Kredytów na Saldo;
c) przeglądać historię zgłoszonych kodów z Kuponów z kodem;
d) korzystać z dostępnego na stronie Samouczka.
5. O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora.
6. Zakupy różnych Produktów Promocyjnych biorących udział w Loterii sumują się, pod warunkiem, że dokonywane są w ramach jednej transakcji i suma tej jednej transakcji potwierdzająca zakup dowolnie wybranych Produktów Promocyjnych biorących udział
w Loterii wynosi minimum 3 zł lub więcej. Oznacza to, iż do otrzymania Kuponu uprawnia dokonanie w ramach jednej transakcji np.:
 zakupów dowolnej kombinacji Produktów Promocyjnych o wartości lub o łącznej wartości co najmniej 3 zł (przykładowo: Mini Lotto za 1,25 zł oraz Multi Multi za 2,5 zł ) lub;
 zakupów produktów Totalizatora Sportowego Lotto o wartości co najmniej 3 zł (zakup co najmniej 1 zakładu Lotto).
7. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym w celu otrzymania Kuponu Uczestnik musi dokonać jednorazowego (w ramach jednej transakcji) zakupu Produktów Promocyjnych i suma tej jednej transakcji musi wynosić co najmniej 3 zł łącznie. Oznacza to, iż Kupon przysługuje przykładowo za jednorazowy zakup Multi Multi w Terminalu Samoobsługowym o wartości 2,50 zł i Zdrapki o wartości 1 zł. Kupon wydawany jest po dokonaniu zakupu tj. wraz z wydaniem przez Terminal Samoobsługowy Produktów Promocyjnych o łącznej wartości co najmniej 3 zł oraz po wykorzystaniu przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym.
8. Każdy jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych, dokonany zgodnie z ustępami powyższymi za co najmniej 3 zł uprawnia do otrzymania jednego Kuponu. Jednorazowy zakup (w ramach jednej transakcji) Produktów Promocyjnych za wielokrotność 3 zł nie uprawnia do otrzymania większej liczby Kuponów, tj. za jednorazowy zakup (w ramach jednej transakcji) jednego lub kilku produktów za kwotę np. 10 zł przysługuje 1 Kupon.
9. W przypadku jednorazowego zakupu (w ramach jednej transakcji) Produktów Promocyjnych za 3 zł, Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, w ramach, którego otrzymuje 3 Kredyty do gry w Loterii. Jednak w sytuacji wymienionej w ust. 8. zd. drugie Uczestnikowi przysługuje odpowiednia liczba Kredytów do gry w Loterii. Oznacza to, iż przykładowo:
 za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych w ramach jednej transakcji za kwotę 6 zł, Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, który zawiera 6 Kredytów;
 za jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych w ramach jednej transakcji za kwotę 12,25 zł, Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, który zawiera 12,25 Kredytów itd.
z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 oraz 11.
10. W przypadku jednorazowego zakupu w ramach jednej transakcji produktu Totalizatora Sportowego Multi Multi lub Multi Multi Plus, samodzielnie bądź razem z innym Produktem Promocyjnym, liczba przyznanych Kredytów jest mnożona razy 3 (słownie: trzy). Oznacza to, iż przykładowo:
 za zakupów w ramach jednej transakcji jednego zakładu Lotto (wartość 3 zł) i jednego zakładu Multi Multi (wartość 2,50 zł), Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, który zawiera 16,5 Kredytów;
 za zakupów w ramach jednej transakcji jednego zakładu Ekstra Pensja (wartość 5 zł) i jednego zakładu Multi Multi Plus (wartość 5 zł), Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, który zawiera 30 Kredytów; itd.
11. W przypadku jednorazowego zakupu w ramach jednej transakcji produktów Totalizatora Sportowego maksymalna liczba Kredytów jaka może zostać przypisana do jednego Kuponu, to 67 000 Kredytów.
12. Uczestnik, może po zalogowaniu się na stronie internetowej www.multimulti.pl dodać kod z Kuponu z kodem do swojego Salda na koncie Multi Multi Loterii.
13. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii w ramach matrycy nagród Multi Multi Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 2,5 Kredytów. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii w ramach matrycy nagród Multi Multi Plus Uczestnik musi posiadać na Saldzie co najmniej 5 Kredytów.
14. Kredyty z Salda pobierane są na zasadzie pierwszeństwa, oznacza to, że kody z Kuponów z kodem z tytułu, których naliczane jest Saldo są kolejkowane według historii ich dodania do konta Multi Multi Loterii.
15. Uczestnik, który wybierze matrycę nagród (tj. Multi Multi albo Multi Multi Plus) przekierowywany jest do strony, w ramach, której wybiera na przedstawionej matrycy, nagrody, w losowaniu, których chce brać udział.
16. Na matrycy nagród Uczestnik wybiera jedną z nagród poprzez kliknięcie na nią. Uczestnik wybiera liczbę losów z zakresu 1-14, 28 i stawkę z zakresu 1-10. Przez wybór losów i stawek Uczestnik zwiększa swoją liczbę Szans w losowaniu, tj. np.:
 w przypadku wyboru 1 losu i 4 stawek Uczestnik ma 4 Szanse w losowaniu wybranej nagrody;
 w przypadku wyboru 3 losów i 3 stawek Uczestnik ma 9 Szans w losowaniu wybranej nagrody;
 w przypadku wyboru 10 losów i 9 stawek Uczestnik ma 90 Szans w losowaniu wybranej nagrody itd. w zależności od wybranej konfiguracji losów i stawek wskazanych przez Uczestnika na matrycy nagród i matrycy liczby losów i stawek.
17. Możliwość wyboru losów i stawki uzależniona jest od liczby Kredytów na Saldzie Uczestnika na koncie Multi Multi Loterii. Wybierając odpowiednio losy i stawki, Uczestnik musi posiadać na Saldzie w przypadku wyboru matrycy nagród Multi Multi iloczyn (wynik mnożenia) 2,5 Kredytów i wybranej liczy losów i stawek, tj. np.
 wybierając 3 losy, 4 stawki Uczestnik musi posiadać na Saldzie Kredytów co najmniej 30 Kredytów;
 wybierając 6 losów, 3 stawki Uczestnik musi posiadać na Saldzie Kredytów co najmniej 45 Kredytów; itd.
18. W przypadku matrycy nagród Multi Multi Plus Uczestnik musi posiadać na saldzie iloczyn (wynik mnożenia) 5 Kredytów i wybranej liczby losów i stawek, tj.np.:
 wybierając 3 losy, 4 stawki Uczestnik musi posiadać na Saldzie Kredytów co najmniej 60 Kredytów;
 wybierając 6 losów, 3 stawki Uczestnik musi posiadać na Saldzie Kredytów co najmniej 90 Kredytów; itd.
19. Dany kod z Kuponu z kodem można zgłosić do Loterii tylko raz.
20. Kod znajdujący się na Kuponie z kodem jest unikatowym kodem alfanumerycznym, składającym się z 11 (jedenastu) znaków.
21. Do Loterii przyjmowane są kody z Kuponu z kodem niezależnie od wielkości wpisanych liter .
22. Termin zgłaszania kodów z Kuponów kodem rozpoczyna się dnia 20 kwietnia 2015 r. i mija dnia 22 maja 2015 r. o godz. 23:59:59.
23. Matryce wyboru nagród Multi Multi i Multi Multi Plus dostępne są począwszy od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 23:59:59. Zgłoszenie musi zostać dokonane najpóźniej 22 maja 2015 r. o godz. 23:59:59.
24. Kredyty niewykorzystane do 22 maja 2015r. do godziny 23:59:59 przepadają.
25. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że spełnione są odpowiednio warunki określone w Regulaminie.
26. Kupon jest wydawany po dokonaniu zakupów (po wydaniu Produktu/ów Promocyjnego/ych), przy czym w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym warunkiem wydania Kuponu jest wykorzystanie przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym.
27. Jeżeli Kolektor nie przekaże Uczestnikowi Kuponu, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o to prawo niezwłocznie po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu Produktu/ów Promocyjnego/ych. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym, jeżeli Terminal Samoobsługowy nie wyda Uczestnikowi Kuponu, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, niezwłocznie po zakończeniu transakcji w Terminalu
Samoobsługowymi i otrzymaniu Produktu/ów Promocyjnego/ych Uczestnik powinien upomnieć się o Kupon u Kolektora kolektury, na terenie której lub w pobliżu której znajduje się Terminal Samoobsługowy.
28. Po opuszczeniu kolektury Uczestnik, nie jest uprawniony do otrzymania Kuponu w późniejszym okresie. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym Kupon jest wydawany po zakończeniu transakcji w Terminalu Samoobsługowym oraz po wykorzystaniu przez Uczestnika całej kwoty wprowadzonej do Terminala Samoobsługowego na zakup Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym i powinien być niezwłocznie odebrany przez Uczestnika, a jego ewentualny brak powinien być niezwłocznie zgłoszony zgodnie z ust. 27.
29. W przypadku gdy po zakończeniu jednorazowych zakupów Produktów Promocyjnych, Uczestnik zrezygnuje (poprzez unieważnienie) z któregokolwiek z zakupionych Produktów Promocyjnych, Kupon, który jest wydany Uczestnikowi jest anulowany i nie bierze udziału w Loterii.
30. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu bądź utraty wiadomości e-mail zawierającej Kupon z kodem promocyjnym, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
31. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony oraz wyłącznie Kupony z kodem promocyjnym przekazane w trybie określonym w Regulaminie. Kupony z kodem podrobione, przerobione zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.
32. Kupon z kodem promocyjnym wysyłany jest w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii. Do Kuponu z kodem promocyjnym stosuje się powyższe postanowienia odpowiednio z wykluczeniem zapisów ust. 26-29.
33. Aby wziąć udział w losowaniu nagród opisanych w §5 ust. 2.3. Uczestnicy, muszą w ramach matrycy nagród wybrać udział w losowaniach 10/10 tj. losowaniu nagród opisanych w §5 ust. 2.1.j) lub ust. 2.2.j) (samochody). Oznacza to, iż Uczestnicy, którzy wybiorą udział w losowaniach nagród opisanych w §5 ust 2.1.j) lub ust 2.2.j) biorą udział w 2 losowaniach z tytułu jednego Zgłoszenia.
34. Samouczki dostępne na stronie internetowej www.multimulti.pl składają się z treści merytorycznej i quizów do tych treści, zawierających zmienne zestawy pytań. Za prawidłowe wypełnienie całości Samouczka (przejście przez treść merytoryczną i prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania), zalogowany do konta Multi Multi Loterii
Uczestnik otrzyma kod, który zawiera 10 Kredytów. Kod i Kredyty są automatycznie przypisane do konta Multi Multi Loterii zalogowanego Uczestnika, z uwzględnieniem postanowień ust. 37.
35. Otrzymanie kodu z tytułu wypełnienia prawidłowo całego Samouczka potwierdzane jest komunikatem wyświetlanym na stronie oraz dodatkowo wiadomością e-mail zawierającą Kupon z kodem promocyjnym, wysłaną na adres wskazany podczas zakładania konta Multi Multi Loterii, do którego zalogowany jest Uczestnik podczas wypełniania Samouczka.
36. Z tytułu prawidłowego, kompletnego wypełnienia jednego, danego Samouczka, Uczestnik otrzymuje kod tylko raz. Nie wyłącza to prawa do wykonania innych dostępnych w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii Samouczków i otrzymania z ich tytułu odpowiednio kodów, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w Regulaminie.
37. Warunkiem naliczenia Kredytów z tytułu kodu otrzymanego, zgodnie z ust. 34 jest wcześniejsze dodanie do konta Multi Multi Loterii co najmniej jednego kodu z Kuponu w tygodniu wypełniania Samouczka.
38. W przypadku wykonania w całości, prawidłowo Samouczka przez niezalogowane osoby (niezależnie czy posiadają czy nie konto Multi Multi Loterii), nie są one uprawnione do otrzymania kodu zawierającego 10 kredytów w późniejszym czasie.

§ 5 Nagrody

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 350 997,47 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 47/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 303 (słownie: trzysta trzy) sztuki.
2. Nagrodami w Loterii są:
2.1. W matrycy nagród Multi Multi:
a. 60 (słownie: sześćdziesiąt) odtwarzaczy MP3/MP4 Phillips o wartości 258,30 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i 30/100) brutto.
b. 20 (słownie: dwadzieścia) walizek podróżnych Puccini o wartości 350,55 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych i 55/100) brutto.
c. 20 (słownie: dwadzieścia) aparatów cyfrowych Canon o wartości 389,91 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 91/100) brutto.
d. 20 (słownie: dwadzieścia) blenderów Kenwood kMix o wartości 500,61 zł (słownie; pięćset złotych i 61/100) brutto.
e. 20 (słownie: dwadzieścia) tabletów ASUS Fonepad 7” o wartości 547,35 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem złotych i 35/100) brutto.
f. 5 (słownie: pięć) wieży hi-fi LG o wartości 664,20 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery złote i 20/100) brutto.
g. 5 (słownie: pięć) kamer cyfrowych HD Panasonic o wartości 800 zł (słownie: osiemset złotych i 00/100) brutto.
h. 3 (słownie: trzy) transformery book ASUS o wartości 1789,65 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 65/100) brutto.
i. 3 (słownie: trzy) telefony Samsung Galaxy S5 o wartości 1950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych ) brutto.
j. 1 (słownie: jeden) samochód Fiat 500 w wersji POP o wartości 39 545,73 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i 73/100) brutto wraz z świadczeniem pieniężnym w wysokości 4 394,00 (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 00/100) brutto.
2.2 W matrycy nagród Multi Multi Plus
a. 45 (słownie: czterdzieści pięć) zegarów Timex o wartości 498,15 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 15/100) brutto.
b. 30 (słownie: trzydzieści) zestawów kina domowego Samsung o wartości 729,39 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i 39/100) brutto.
c. 20 (słownie: dwadzieścia) ekspresów do kawy Tchibo Cafissimo Latte o wartości 768,75 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i 75/100) brutto.
d. 15 (słownie: piętnaście) notebook-ów Asus o wartości 1253,37 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy złote i 37/100) brutto.
e. 15 (słownie: piętnaście) iPad-ów mini 2 o wartości 1279,20 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i 20/100) brutto.
f. 5 (słownie: pięć) telewizorów LG LED 42” o wartości 1439,10 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 10/100) brutto.
g. 5 (słownie: pięć) konsol Sony Playstation 4 o wartości 1574,40 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote i 40/100) brutto.
h. 5 (słownie: pięć) lustrzanek Canon o wartości 2146,35 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści sześć złotych i 35/100) brutto.
i. 3 (słownie: trzy) iPhone 5S o wartości 2263,20 zł (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i 20/100)brutto
j. 1 (słownie: jeden) samochód Volvo V40 o wartości 81 300,54 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych i 54/100) brutto wraz z świadczeniem pieniężnym w wysokości 9 033,00 (słownie dziewięć tysięcy trzydzieści trzy złote i 00/100).
2.3. Nagrody Dodatkowe
a. 1 (słownie: jeden) voucher podróżny o wartości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto wraz z świadczeniem pieniężnym w wysokości 556,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100).
b. 1 (słownie: jeden) voucher podróżny o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto wraz z świadczeniem pieniężnym w wysokości 1111,00 (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100).

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, KRS 0000061512. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do udziału w Loterii.

§ 7 Losowanie nagród

1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa za pomocą systemu informatycznego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonych do losowania.
2. Losowania Nagród z §5 ust. 2.1. tj. z matrycy nagród Multi Multi, odbywają się w dniu 23 maja 2015 r. W losowaniach poszczególnych Nagród biorą udział prawidłowe Zgłoszenia Uczestników, którzy w ramach matrycy nagród Multi Multi wybrali tą nagrodę. Przykładowo w losowaniu nagrody z §5 ust. 2.1.g (kamer cyfrowych HD Panasonic) biorą
udział prawidłowe Zgłoszenia Uczestników, którzy w matrycy nagród Multi Multi wybrali kamerę cyfrową HD Panasonic.
3. Losowania Nagród z §5 ust. 2.2. tj. z matrycy nagród Multi Multi Plus, odbywają się w dniu 23 maja 2015 r. W losowaniach poszczególnych nagród biorą udział prawidłowe Zgłoszenia Uczestników, którzy w ramach matrycy nagród Multi Multi Plus wybrali tą nagrodę. Przykładowo w losowaniu nagrody z §5 ust. 2.2.c (ekspresów do kawy Tchibo Cafissimo Latte) biorą udział prawidłowe Zgłoszenia Uczestników, którzy w matrycy nagród Multi Multi Plus wybrali ekspres do kawy Tchibo Cafissimo Latte.
4. Losowania Nagród Dodatkowych odbywają się w 23 maja 2015r. spośród prawidłowych Zgłoszeń Uczestników, którzy wybrali w matrycach nagród :
1) Multi Multi samochód Fiat 500, losowana jest nagroda opisana w §5 ust. 2.3a) (voucher o wartości 5000 zł);
2) Multi Multi Plus samochód Volvo V40, losowana jest nagroda opisana w §5 ust. 2.3b) (voucher o wartości 10 000 zł);
5. W losowaniu nagród opisanych w §5 ust. 2.1.j) lub ust. 2.2.j), losowana jest osoba rezerwowa do każdej nagrody, zgodnie z postanowieniami powyższymi.
6. Wyniki losowań są podane na stronie internetowej www.multimulti.pl w ciągu trzech dni roboczych od daty losowania.
7. Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Loterii, pod warunkiem spełnienia odpowiednio wymagań określonych w Regulaminie.
§ 8 Termin ogłaszania wyników; Warunki wydania Nagród
1. Laureaci nagród są powiadamiani telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania bądź w ciągu 5 dni roboczych od daty losowania. Jeśli w tym terminie nie uda się skontaktować z Laureatem, Organizator wysyła do niego, w ostatnim dniu wiadomość SMS lub e-mail z informacją o wygranej i próbie ponownego kontaktu o następującej treści: „Multi Multi Loteria. Twoje Zgloszenie zostalo wylosowane. Podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnych 2 dniach roboczych w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: multimulti.pl”. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiodą się próby telefonicznego skontaktowania się z Laureatem, Laureat traci prawo do nagrody.
2. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
1) Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym;
2) Oryginału/ów Kuponu/ów z kodem (bądź w przypadku Kuponów z kodem promocyjnym wydruku zawierającego Kupon z kodem promocyjnym) z tytułu którego Laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Organizatora;
3) Oświadczenia potwierdzającego, iż Laureat spełnia wymagania uczestnictwa określone w Regulaminie, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.multimulti.pl począwszy od dnia rozpoczęcia Loterii;
4) W przypadku Laureatów nagród opisanych w §5 ust. 2.1.j), ust. 2.2., j) i Nagród Dodatkowych, dodatkowo następujące informacje: seria i numer dowodu osobistego lub paszportu (w razie braku dowodu osobistego), numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.
3. Laureaci nagród są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody (decyduje data stempla pocztowego), o których mowa w ust. 2, z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej oznacza to rezygnację z nagrody.
4. W przypadku niespełnienia, przez Laureata nagród opisanych §5 ust. 2.1.j) lub ust. 2.2.j) warunków udziału lub wydania nagrody, nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. W przypadku niespełnienia przez Laureata z listy rezerwowej warunków udziału lub wydania nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Laureat z listy rezerwowej informowany jest najwcześniej w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym Laureat utracił prawo do nagrody. Laureat z listy rezerwowej informowany jest najpóźniej do dnia 25.06.2015 r.
5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano osobie, należącej do grona osób, o których mowa w § 2 ust. 7 lub 8, osoba taka traci prawo do nagrody.
7. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
8. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
9. Organizator ma prawo do pokazania wizerunku oraz podania danych osobowych Zwycięzców Nagród §5 ust. 2.1.j), 2.2. j) oraz Nagród Dodatkowych w środkach masowego przekazu za uprzednią, pisemną zgodą Zwycięzców. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii bądź wydania nagrody.
10. W sytuacji jeśli okaże się, iż Zwycięzca nie spełnia wymagań Regulaminu bądź uzyskał nagrodę z naruszeniem postanowień Regulaminu, traci on prawo do nagrody.
11. Przesłanie Kuponu/ów z kodem (wydruku wiadomości e-mail z Kuponem z kodem promocyjnym), naruszającego postanowienia Regulaminu, oznacza niespełnienie warunku wydania Nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z Nagrody.

§ 9 Termin wydania Nagród

1. Nagrody określone w §5 są wysyłane do Zwycięzców przesyłką kurierską najpóźniej do 24 lipca 2015 r., na adres wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1).
2. Nagrody Dodatkowe są wysłane Zwycięzcom przesyłką kurierską, w postaci wręczenia „vouchera – potwierdzenia przyznania Nagrody”
3. Wydanie nagród opisanych w §5 ust. 2.1.j), ust. 2.2. j) następuje w postaci dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Dokumenty wymagane do rejestracji są wysłane Zwycięzcom przesyłką kurierską. Za rejestrację pojazdu i ich ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny Zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji Zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin i miejsce przekazania samochodu. Za miejsce przekazania nagrody ustala się Warszawę, chyba, że Zwycięzca i Organizator postanowią inaczej.
4. Koszty związane z odbiorem Nagrody tj. dojazdu, ewentualnego noclegu ponosi Zwycięzca.

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). Oznacza to, iż dodatkowe świadczenia pieniężne wymienione w § 5 potrącone są przez Organizatora na poczet należnego podatku od nagrody w wysokości 10% wartości tej nagrody.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 17 sierpnia 2015 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Multi Multi Loteria-reklamacja” i powinno zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych, być zgłoszone na piśmie zawierając: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w siedzibie Organizatora (Unique One Sp. z o.o. 02-726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23).
2. Regulamin dostępny jest również na www.multimulti.pl.
3. Pod pojęciem tygodnia, na potrzeby Regulaminu rozumie się ciąg dni począwszy od poniedziałku do niedzieli włącznie.
4. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 22 549 30 00. Koszt połączenia z infolinią wg stawki operatora. Infolinia czynna jest w dni robocze od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-17:00.
5. Zbierane przez Uczestników Kredyty na koncie Multi Multi Loterii, służą wyłącznie na potrzeby niniejszej Loterii. Po zakończeniu Loterii niewykorzystane Kredyty przepadają.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
8. Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii promocyjnej.
9. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).