Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria promocyjna „Graj o PlayStation®5

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Graj o PlayStation®5”

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Graj o PlayStation®5” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego
  przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Loteria rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2021 r. i kończy się 14 grudnia 2021 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 2. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 15 lipca 2021 r. i kończy się 30 września 2021 r. (dalej „Okres promocyjny”), natomiast okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 3 sierpnia 2021 r. i kończy się 30 września 2021 r. (dalej „Okres przyjmowania zgłoszeń”).
 3. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia
  o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych
  z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora
  i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
 4. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest
  do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 5. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
  jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 7. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
  W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 9. W Loterii nie mogą wziąć udziału:

a)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz

b)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników Nestlé Polska S. A., Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166,
NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 42.459.600 zł w pełni opłacony (dalej „Nestle”).

Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, w zakresie nagród o których mowa w § 5 ust. 2, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 7 Regulaminu, tj. nie otrzymał prawa
  do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. W Loterii mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone
  w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej,
  jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. Loterią objęte są następujące produkty promocyjne:

- baton KitKat Chunky Milk 40g

- baton KitKat Chunky PB 42g

- baton KitKat Chunky White 40g

- baton KitKat 4Finger Milk 41,5g

które posiadają informację o Loterii, (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”),
a wewnątrz opakowania nadrukowany jest kod alfanumeryczny (zwany dalej „Kodem”).

 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki
  (dalej „Uczestnik”):

a)      Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego, dowolnego Produktu Promocyjnego, w Okresie Promocyjnym;

b)      Zachowa oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego (opakowanie
z Kodem);

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

 1. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.GRAJoPS5.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy: wpisać Kod z opakowania Produktu Promocyjnego, złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu Loterii oraz odznaczyć przycisk ReCAPCHA i wysłać Zgłoszenie przez  dedykowany przycisk.
 2. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte (zarejestrowane) przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagrody opisanej w § 5 ust. 2. Jeżeli Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, Laureatowi wyświetli się formularz, w którym Laureat uzupełnia adres e-mail, potwierdza adres e-mail (wpisując go ponownie) i klika przycisk „Wyślij”. Na podany przez Laureata w formularzu adres e-mail zostanie przesłana wiadomość e-mail z informacją o krokach, które musi podjąć Laureat, aby otrzymać prawo do wydania nagrody opisanej w § 5 ust. 2, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1.
 3. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 1 (słownie: jednym) losowaniu nagród opisanych w § 5 ust. 2, tj. jednym losowaniu nagrody typu instant win. Do Loterii dany Kod można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Kod ewentualna nagroda z tytułu tego Kodu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu (tj. Zgłoszeniu zwycięskiemu, które zostało dokonane przez Uczestnika, który posiada oryginał opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem, do którego przypisana została nagroda).
 4. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 3 sierpnia 2021 r.
  i trwa do 30 września 2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
  że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie: 1 (słownie: jedną) nagrodę opisaną w § 5 ust. 2. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa do nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.
  1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
  2. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony,
   w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
  3. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika/Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności
   i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika/Laureata, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił opakowania Produktu Promocyjnego zawierającego Kod zgłoszony do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 19 października 2021 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania oryginałów wszystkich zgłoszonych do Loterii opakowań Produktów Promocyjnych z Kodem i przedstawienia ich Organizatorowi na żądanie Organizatora.
  4. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia dodatkowych (innych niż wskazane w § 7 ust. 1) oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio oryginałów opakowań Produktów Promocyjnych z Kodem potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik/Laureat musi spełnić wskazany wymóg w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 12 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (listem poleconym) lub elektronicznie. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem/Laureatem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
  5. W Loterii uwzględniane są wyłącznie Kody pochodzące z oryginalnych opakowań Produktów Promocyjnych. W szczególności nie są uwzględniane kody podrobione, przerobione, uszkodzone w taki sposób, iż istnieje podejrzenie, że mogą być nieoryginalne bądź uniemożliwiają ich weryfikację. W procedurach weryfikacyjnych Uczestnik musi przedstawić całe opakowanie Produktu Promocyjnego
   z Kodem. Nie będą uwzględniane jako poprawne Kody stanowiące wycinek
   z opakowania Produktu Promocyjnego.
  6. W razie utraty lub zniszczenia opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
  7. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.
   1. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.
   2. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
   3. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest
    to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej, przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych i kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.
   4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem
    w skutek podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 133.300,00 złotych (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk.
 2. W Loterii przewidziano nagrody typu instant win w postaci konsoli PlayStation®5 o wartości 2399,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 267,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 2666,00 zł (słownie: dwa tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród instant win w Loterii.
 3. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną.
  1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
  2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
  3. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426). Przyznana kwota pieniężna, która jest dodatkiem do nagrody typu instant win nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 5 ust. 2 odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, w dniu 15 i 16 lipca
  2021 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację, czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy nie, w zakresie nagrody opisanej w § 5 ust. 2. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana nagroda.
 3. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych
  w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.
 4. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 50 bramek.
 5. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. W przypadku niewydania nagród, o których mowa w § 5 ust. 2, w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 6. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 08:00:00 do 23:59:59, każdego dnia Okresu Promocyjnego.
 7. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.
 8. Wyniki ogłaszane są po zakończeniu Okresu Promocyjnego i weryfikacji Zwycięzców, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz zwycięskiego Kodu z opakowania Produktu Promocyjnego. Lista dostępna jest na stronie internetowej www.GRAJoPS5.pl.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci nagród instant win, opisanych w § 5 ust. 2 są informowani o wygranej poprzez wyświetlony komunikat zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 5 Regulaminu. Wraz
  z wyświetleniem komunikatu o wygranej Laureatowi ukazuje się formularz, w którym Laureat uzupełnia adres e-mail, na który to adres wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której Laureat jest proszony o przesłanie na adres Organizatora:

a)   oryginału własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata Nagrody Instant Win, zawierającego dane Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.GRAJoPS5.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dołączonym do automatycznej wiadomości e-mail od Organizatora o której mowa powyżej;

b)  oryginału opakowania Produktu Promocyjnego z uwidocznionym Kodem, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w § 4 ust. 5. O zachowaniu terminu do przesłania dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 12 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w § 4 ust. 5. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody. Laureaci zobowiązani są do zachowania oryginałów opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem w terminie do dnia 19 października 2021 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 11  Regulaminu.
 2. Przesłanie przez Laureata Formularza, o którym mowa w § 4 ust. 5 niespełniającego wymagań określonych Regulaminem lub nieprzesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt a) oraz b) powoduje niespełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody. Jeżeli Organizator poweźmie wątpliwość, co do prawidłowości przesłanych przez Laureata dokumentów, ma prawo skontaktować się z Laureatem za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres podany w Formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 5 w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i podania przez Laureata prawidłowych danych niezbędnych do wydania nagrody opisanej w § 5 ust. 2. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do Nagrody.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu,
  a treścią Kodu z opakowania Produktu Promocyjnego, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 4. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również zwrócić się do Laureata o przedstawienie wszystkich oryginałów opakowań Produktów Promocyjnych z Kodem zgłoszonych do Loterii oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownych oświadczeń zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 10-12.
 5. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 5 powyżej lub § 4 ust. 10-12, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 5 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 12 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 7. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane
  są przez Komisję.
 9. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, dalej określanym jako „Zwycięzcy”.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody instant win, opisane w § 5 ust. 2 wysyłane są Zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 16 listopada 2021 r., (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przesyłki przez Organizatora). Nagroda wysyłana zgodnie
  z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu Laureata, o którym mowa
  w § 7 ust. 1.
 2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 30 listopada 2021 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Graj o PlayStation®5 - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres grajops5@uniqueone.pl i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości
  e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie
  10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
  od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
  do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestle powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku
z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Nestle Polska S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych. Nestle Polska S.A. może również przetwarzać dane osobowe Uczestników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrony praw;

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20);

c)      W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu weryfikacji spełnienia przez Laureat warunków Regulaminu, a następnie wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)     W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)         W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa lub na adres e-mail: e-mail: dane@uniqueone.pl.
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator – Nestlé Polska S.A. powierzył (w zakresie wskazanym w ust. 1 lit. a)) przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin od dnia 15 lipca 2021 r. będzie dostępny na stronie internetowej www.uniqueone.pl, a od dnia 3 sierpnia 2021 r. dostępny jest na www.GRAJoPS5.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 4. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla  Laureatów

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

________________________________________________________________________
KOD Z OPAKOWANIA

 

________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO  

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

 

Informujemy, że:

 

1.Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Graj o PlayStation®5” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

 

3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.