Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria promocyjna „Graj o kamerę

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Graj o kamerę z płatkami śniadaniowymi Nestlé”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą
„Graj o kamerę z płatkami śniadaniowymi Nestlé”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 847 z późn.zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne, jako konsumenci
  w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Toruniu, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału
  w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika
  z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa §8 Regulaminu.

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
  i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 13 lipca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. (czas trwania Loterii wraz
  z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych trwa
  od 27 lipca 2020 r. do 11 października 2020 r. (dalej „Okres sprzedaży promocyjnej”), a okres przyjmowania zgłoszeń w rozpoczyna się w dniu  19 sierpnia 2020 r. i trwa do 11 października
  2020 r.  (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii udział biorą następujące produkty, płatki śniadaniowe: Nestlé CINI MINIS, Nestlé STRAWBERRY MINIS, Nestlé CINI MINIS CRAZYCRUSH, Nestlé NESQUIK, Nestlé NESQUIK ALPHABET, Nestlé NESQUIK DUO, Nestlé NESQUIK MIX, Nestlé NESQUIK COCOACRUSH, Nestlé CHOCAPIC, Nestlé CHEERIOS MIODOWY, Nestlé CHEERIOS OWSIANY, Nestlé CHEERIOS OWSIANY JABŁKO I CYNAMON, Nestlé COOKIE CRISP, Nestlé LION, Nestlé LION WILDCRUSH, Nestlé CORN FLAKES, Nestlé CORN FLAKES CHOCO, Nestlé CORN FLAKES HONEY AND NUT, Nestlé FITNESS, Nestlé FITNESS FRUITS, Nestlé FITNESS YOGHURT, Nestlé FITNESS CHOCOLATE, Nestlé FRUTINA, Nestlé KANGUS, Nestlé MUSLI TRADITIONAL, Nestlé MUSLI TROPICAL – produkty śniadaniowe Nestlé, posiadające na zewnętrznej stronie opakowania informację o Loterii, jednakże w Loterii biorą także udział produkty na opakowaniach, których nie ma informacji o Loterii (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki: 
 1. dokona w Okresie sprzedaży promocyjnej, jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
 2. zachowa paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego;
 3. dokona  w Okresie promocyjnym prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej  https://www.nestle-cereals.com/win
  (dalej „Strona internetowa”),
 4. Zgłoszenie polega na:
  1. Krok 1:  wybraniu kraju to jest kliknięciu przycisku „POLAND”;
  2. Krok 2: wpisaniu adresu e-mail, danych z paragonu fiskalnego tj. numeru paragonu, numeru kasy rejestrującej, numeru NIP wystawcy paragonu, daty zakupu i złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Loterii oraz polityki prywatności;
  3. Krok 3: wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

  zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej
  z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie. W przypadku zwycięskiego Zgłoszenia laureat otrzymuje również informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody, tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nie wygrało nagrody opisanej
  w §11 ust.2, Uczestnik otrzymuje informację, o braku przypisania nagrody do Zgłoszenia.
 2. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia
  do wzięcia udziału w losowaniu Nagród.
 3. Do Loterii dany paragon fiskalny potwierdzający nabycie danego opakowania Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany paragon fiskalny pomimo dokonania jednej transakcji, do Loterii zostanie przyjęte tylko pierwsze prawidłowe Zgłoszenie dokonane przy użyciu danego paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, pozostałe Zgłoszenia dokonane przy użyciu zgłoszonego już paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego będą uważane za nieprawidłowe. Ewentualna nagroda przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym paragonie fiskalnym nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych każdy z produktów musi znajdować się na innym paragonie fiskalnym.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)         jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują, prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)         nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon
nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)         zawiera nazwę (rodzaj) Produktu Promocyjnego, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 ust. 1 i 2 pkt a.
Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny
z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4)         data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie sprzedaży promocyjnej,
ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 27 lipca 2020 r.
o godzinie 0:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,
  którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii,  Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi,
  że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii. Paragon fiskalny musi być przechowywany przez Uczestnika w całości, w stanie nienaruszonym pozwalającym na weryfikację, a musi być czytelny i niezniszczony, pozwalający na weryfikację autentyczności oraz danych w nim zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych
  w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim paragonem fiskalnym posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 21 października 2020 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia
  o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie
  4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem,
  że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest
  na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub telefonicznie albo za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na numer telefonu lub adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu laureata. Postanowienia §10 ust. 7 oraz ust. 9 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.
 1. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.
  1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy.
   Dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii.
   Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 11 ust. 2 odbywają się
  w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 13 lipca 2020 r. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie.  Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny,  do której jest przypisana dana nagroda.
 2. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia
  do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana
  do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 200 bramek. Uczestnicy nie są informowani
  o dokładnych godzinach otwarcia bramek, które to bramki są otwarte całą dobę, każdego dnia Okresu Promocyjnego.
 4. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. W przypadku niewydania nagród, o których mowa w  § 11 ust. 2, w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci Nagród opisanych w §11 ust. 2 powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Na podany
  w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia.
 2. Laureaci nagród opisanych w § 11 ust. 2 zobowiązani są do przesłania do Organizatora wiadomości e-mail na adres: grajokamere@uniqueone.pl, w temacie wpisując „Laureat Loterii – Graj o kamerę z płatkami śniadaniowymi Nestlé”,  w ciągu 5 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 8 ust. 4, w której to wiadomości przesyłają w formie skanu
  lub zdjęć dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 3.
  1. Laureaci Nagród  opisanych w § 11 ust. 2 informowani są o konieczności przesłania skanu lub zdjęcia, zgodnie z procedurą wskazaną w § 10 ust. 2 następujących dokumentów:

3.1.    własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata stanowiącego Załącznik nr 1 
do Regulaminu, zawierającego dane osobowe laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie”

3.2.    paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

 1. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę
  (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 2. W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełnia warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Przez brak kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail uznaje się brak odpowiedzi na wiadomość w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania wiadomości e-mail przez Organizatora.
 3. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów części lub wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust. 10.
 4. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 21 października 2020r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii
  oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte).
  W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust. 10.
 5. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora,
  o którym mowa w  § 8 ust. 10 oraz w §10 ust. 7, w formie listu poleconego zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 6. Laureaci, których Organizator wezwał  telefonicznie do przedstawienia dodatkowej dokumentacji
  o której mowa w  § 8 ust. 10 oraz w §10 ust. 7, w stosunku do nich  Organizator każdego dnia będzie podejmował co najmniej 3 próby kontaktu z laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez laureata numer telefonu. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Oświadczeniu. 
 7. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 8. Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl
  po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 9. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 10. Nagrody, o których mowa w §11 ust. 2 wydawane są przesyłką kurierską do dnia 17 listopada
  2020 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagroda wysyłana jest zgodnie
  z danymi adresowymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu  zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.1 Regulaminu.
 11. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 151 782,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote
  i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 200 (słownie: dwieście) sztuk.
 2. Nagrodą  w Loterii jest:  kamera GoPro HERO7 White o  wartości 758,91  zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 91/100) brutto. Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) sztuk.
 3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 4. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z ustawą
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387).

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 1 grudnia 2020 r. przy czym w przypadku reklamacji przesłanej za pomocą listu poleconego decyduje data wpływu do Organizatora, a w przypadku reklamacji przesłanej za pośrednictwem wiadomości e-mail decyduje data przesłania wiadomości e-mail z reklamacją.  Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Graj o kamerę z płatkami śniadaniowymi Nestlé - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres grajokamere@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie
  z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • § 13 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:

a)         W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012733, NIP 8790168725, REGON 005725720, wysokość kapitału zakładowego: 14.572.838,00 zł, e-mail: administrator.danych@cppl.Nestle.com. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Loterii  jest CPW S.A. z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé. Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. CPW S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)         W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);

c)         W odniesieniu do danych osobowych laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające
z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych
na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)         W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)         W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem na adres: administrator.danych@cppl.Nestle.com.
 2. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl, adres korespondencyjny: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a,
  (02-737) Warszawa.
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem
  lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą
  w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane
  i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo,
  jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 • § 14 Postanowienia końcowe
 1. Od dnia 13 lipca 2020 r. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy, a od dnia 3 sierpnia 2020 r. Regulamin Loterii znajduję się także na stronie internetowej Loterii https://www.nestle-cereals.com/win .
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata

 

 

 

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Graj o kamerę z płatkami śniadaniowymi Nestlé”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________

NUMER TELEFONU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

______________________________________
PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu skanu lub zdjęcia paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Graj o kamerę z płatkami śniadaniowymi Nestlé”  i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Graj o kamerę z płatkami śniadaniowymi Nestlé” , a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.