Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria promocyjna Drapnij Nagrody


Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą
„Drapnij Nagrody”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Drapnij
Nagrody”, zwana dalej „Loterią”.


§ 2 Organizator Loterii


Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca
kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 3 listopada 2014 r. i kończy się ostatecznie w dniu 27 kwietnia
2015 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna
komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez
Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba
posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej
w Warszawie.

§ 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg

1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty
promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników
Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A.,
z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Loterii biorą udział wszystkie produkty marki Purina należące do asortymentu marki Dog
Chow i Cat Chow (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 3 listopada 2014 r. i trwa do 22
grudnia 2014 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich
zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
6. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która
w okresie od dnia 3 listopada 2014 r. do 22 grudnia 2014 r. (okres przyjmowania zgłoszeń)
spełnia łącznie następujące warunki:
1) Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych należących
do asortymentu Dog Chow za kwotę min. 25,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu złotych
i 00/100) potwierdzonych jednym paragonem lub dowolnych Produktów Promocyjnych
należących do asortymentu Cat Chow za kwotę min. 10,00 zł (słownie: dziesięciu złotych
i 00/100) potwierdzonych jednym paragonem;
2) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii (dalej „Zgłoszenie”)
za pośrednictwem strony internetowej www.drapnijnagrody.pl poprzez zarejestrowanie
się w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami, zaznaczając, czy jest
właścicielem psa czy kota i podając obligatoryjnie: numer z paragonu, wartość zakupu
Produktów Promocyjnych brutto, numer telefonu oraz adres e-mail. Po dokonaniu
Zgłoszenia, Uczestnik jest informowany komunikatem wyświetlanym na stronie w postaci
wirtualnej zdrapki, czy jego zgłoszenie jest albo nie jest zwycięskie w zakresie nagród
wymienionych w §5 ust. 2 pkt a lub b;
3) Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych -
paragon.
7. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam numer z paragonu potwierdzającego zakup tych
samych Produktów Promocyjnych z asortymentu Dog Chow albo Produktów Promocyjnych
z asortymentu Cat Chow, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno Zgłoszenie
z tym numerem z paragonu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy
Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru z paragonu o tym samym ciągu
alfanumerycznym, dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym
Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde,
123aBCDE itp. Z zastrzeżeniem, iż możliwe jest zgłoszenie tego samego numeru z paragonu
potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych z asortymentu Dog Chow i Produktów
Promocyjnych z asortymentu Cat Chow dokonanych na jednym paragonie. W takiej sytuacji,
z tytułu prawidłowego Zgłoszenia takiego numeru z jednego paragonu, Uczestnikowi
przysługuje odpowiednia liczba wirtualnych zdrapek w Loterii, pod warunkiem, że paragon ten
opiewa na wymagane kwoty minimalne zakupu Produktów Promocyjnych z asortymentu Dog
Chow i Produktów Promocyjnych z asortymentu Cat Chow. Zgłoszenia numeru z paragonu
potwierdzającego zakup produktów z asortymentu Dog Chow i Cat Chow dokonuje się osobno,
zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie i postanowieniami Regulaminu.
8. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 3 listopada 2014 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 22
grudnia 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez
Organizatora.
9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora,
należy przez to rozumieć rejestrację na stronie www.drapnijnagrody.pl.
10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik
jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo
spełnione są warunki określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem brzmienia §7 ust. 5.
11. Każde 10,00 zł wydane na Produkty Promocyjne z asortymentu Cat Chow i zgłoszone
za pośrednictwem strony internetowej uprawnia do otrzymania jednej wirtualnej zdrapki.
Oznacza to, iż przykładowo, w przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych
z asortymentu Cat Chow na kwotę 30,00 zł na jednym paragonie i zgłoszenia w jednym
Zgłoszeniu, Uczestnik otrzymuje 3 wirtualne zdrapki, za zakup Cat Chow na kwotę 40,00zł
otrzymuje 4, itd., z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 wirtualnych
zdrapek z tytułu każdego prawidłowego Zgłoszenia. Powyższy zapis stosuje się
z uwzględnieniem okoliczności, iż zakup musi być dokonany na jednym paragonie i zgłoszony
w jednym Zgłoszeniu. Tak więc np. za zakup Produktów Promocyjnych z asortymentu Cat Chow
na kwotę 100,00 zł i większą, na jednym paragonie i zgłoszone w jednym Zgłoszeniu, Uczestnik
otrzymuje 10 wirtualnych zdrapek.
12. Każde 25,00 zł wydane na Produkty Promocyjne z asortymentu Dog Chow i zgłoszone
za pośrednictwem strony internetowej uprawnia do otrzymania jednej wirtualnej zdrapki.
Oznacza to, iż przykładowo, w przypadku dokonania zakupu Produktów z asortymentu Dog
Chow na kwotę 75,00 zł na jednym paragonie i zgłoszenia w jednym Zgłoszeniu, Uczestnik
otrzymuje 3 wirtualne zdrapki, za zakup Dog Chow na kwotę 100,00zł otrzymuje 4, itd.,
z zastrzeżeniem, że Uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 wirtualnych zdrapek z tytułu
każdego prawidłowego Zgłoszenia. Powyższy zapis stosuje się z uwzględnieniem okoliczności,
iż zakup musi być dokonany na jednym paragonie i zgłoszony w jednym Zgłoszeniu. Tak więc
np. za zakup Produktów Promocyjnych z asortymentu Dog Chow na kwotę 250,00 zł i większą,
na jednym paragonie i zgłoszone w jednym Zgłoszeniu, Uczestnik otrzymuje 10 wirtualnych
zdrapek.
13. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału
w Loterii.
14. W razie utraty lub zniszczenia paragonu, w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez
paragon warunków, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
15. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu
niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) Paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane
na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) Paragon nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim
treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty,
naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych
paragonów;
3) W liście zakupów na paragonie powinno być słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,
iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na odpowiednią kwotę, bądź też na
paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy
Produktów Promocyjnych na odpowiednią kwotę;
4) Data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego
Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 3 listopada 2014 r. o godzinie 00:00:00.

§ 5 Nagrody

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi
162.502,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwa złote i 00/100) brutto. Liczba
nagród jest ograniczona i wynosi 2.051 (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt jeden) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagrody Małe: Nagrodą Małą jest zestaw produktów Purina odpowiednio, zgodnie z §7
ust.2, dla psa albo kota, o wartości 25,01 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych i 01/100)
brutto w przypadku zestawu dla psa i o wartości 16,20 zł (słownie: szesnaście złotych
i 20/100) brutto w przypadku zestawu dla kota. Organizator przewidział 1000 (słownie:
jeden tysiąc) Nagród Małych w postaci zestawu dla kota w całej Loterii i 1000 (słownie:
jeden tysiąc) Nagród Małych w postaci zestawu dla psa w całej Loterii.
b. Nagrody Duże: Nagrodą Dużą jest Robot Mopujący iRobot Braava 320 o wartości 799,50 zł
(słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100) brutto. Organizator
przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) Nagród Dużych w całej Loterii.
c. Nagroda Główna: Nagrodą Główną jest samochód Nissan Qashqai o wartości 73.185,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto wraz
z kwotą 8.132,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote i 00/100) przeznaczoną
na refundację podatku od wygranej. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę
Główną w Loterii.
3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną
nagrodę rzeczową.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych
z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014,
z.1182). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych - Organizator Unique One Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do
ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu
wzięcia udziału w Loterii.

§ 7 Losowanie nagród
oraz sposób i termin ogłaszania wyników

1. Losowania Nagród wymienionych w §5 ust. 2 a i b odbywają się bezpośrednio po dokonaniu
Zgłoszenia, w terminie od 3 listopada 2014 r. do 22 grudnia 2014 r., za pomocą systemu
informatycznego umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń, tj. wirtualnej zdrapki. Zwycięzca
informowany jest o wyniku losowania poprzez komunikat wyświetlany na stronie, informujący
czy dokonane Zgłoszenie jest Zgłoszeniem wygrywającym czy Zgłoszeniem nie wygrywającym.
W przypadku Zgłoszenia wygrywającego, Zwycięzca informowany jest również o rodzaju
wylosowanej Nagrody.
2. Zwycięzcy, zarejestrowani jako właściciele psów albo kotów, w przypadku wylosowania
zestawu określonego w §5 ust. 2 a otrzymują odpowiednio zestaw dla psa albo kota.
3. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się dnia 23 grudnia 2014 r., w siedzibie Organizatora,
poprzez losowy wybór jednej zdrapki spośród wszystkich zdrapek wygenerowanych
z prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie przyjmowania Zgłoszeń
zgodnie z niniejszym Regulaminem. W losowaniu biorą udział również te zdrapki, które zostały
wylosowane, jako zwycięskie w losowaniu Nagród Małych i Dużych. Każdej zdrapce
przydzielany jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiej zdrapki polega
na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru,
kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiej zdrapki. Liczba
urn uzależniona jest od liczby zdrapek tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę
jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba zdrapek wynosi 12379, urn będzie pięć.
Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba
dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana
w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie
to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięską zdrapką będzie zdrapka o numerze (ID)
2153.
4. W trakcie losowania Nagrody Głównej losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście
Rezerwowej znajdują się dwie osoby rezerwowe do Nagrody, umieszczone na niej wg
kolejności losowania. Nagroda przekazywana jest pierwszemu zwycięzcy z Listy Rezerwowej
w przypadku, gdy zwycięzca nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych
w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa
w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy zwycięzca
z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych
w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa
w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, Nagroda przechodzi na
drugiego zwycięzcę z Listy Rezerwowej. Jeśli i ten zwycięzca nie spełnia warunków uczestnictwa
w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach,
o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie jedną Nagrodę Główną, jedną Nagrodę
Dużą, trzy Nagrody Małe w postaci zestawu Purina dla psa oraz trzy Nagrody Małe w postaci
zestawu Purina dla kota, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych
niniejszym Regulaminem.
6. Lista zwycięzców dostępna jest na www.drapnijnagrody.pl w postaci imienia, pierwszej litery
nazwiska i miejscowości od momentu zweryfikowania zwycięzcy, w okresie trwania Loterii.

§ 8 Warunki wydania Nagród

1. Zwycięzcy Nagród Małych powiadamiani są przez komunikat wyświetlany na stronie
internetowej, o którym mowa w §7 ust. 1. Na podany w Zgłoszeniu adres e-mail zwycięzcy
wysłany jest link weryfikacyjny do formularza elektronicznego zawierającego imię, nazwisko,
adres do wysyłki (ulica, numer domu/i lokalu, kod, miejscowość) (dalej “Formularz”), którego
prawidłowe wypełnienie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania linka weryfikacyjnego jest
warunkiem wydania zwycięzcy Nagrody.
2. Zwycięzcy Nagród Małych zobowiązani są załączyć do Formularza skan lub fotografię dowodu
zakupu, z którego tytułu zwycięzca dokonał Zgłoszenia do Loterii. Załączony skan lub fotografia
nie może przekraczać wagi 3 MB i musi być w jednym z następujących formatów: .jpg, .png,
.pdf. Organizator może poprosić Zwycięzcę Nagrody Małej o dostarczenie oryginału dowodu
zakupu, z którego tytułu Zwycięzca dokonał zwycięskiego Zgłoszenia, a jeśli na dowodzie
zakupu nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych na
odpowiednią kwotę, Organizator może również poprosić o potwierdzenie w sklepie, iż dowód
zakupu dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych na odpowiednią kwotę (pieczątka sklepu
i podpis pracownika na odwrocie dowodu zakupu). Roszczenia te Organizator może
przedstawić do dnia 9 stycznia 2015 r. Zwycięzca powinien w terminie 3 dni roboczych od
przedstawienia roszczeń (liczy się data stempla pocztowego – data nadania) przez Organizatora
przesłać listem poleconym albo osobiście dostarczyć do siedziby Organizatora wskazany dowód
zakupu wraz z wymaganym potwierdzeniem, z zastrzeżeniem, że musi on wpłynąć do
Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca Nagrody
Małej nie spełni żądania w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
3. Zwycięzcy Nagród Dużych są informowani o wygranej komunikatem wyświetlanym
na stronie internetowej, o którym mowa w §7 ust. 1. Na podany w Zgłoszeniu adres e-mail
zwycięzcy wysłany jest link weryfikacyjny do Formularza, którego prawidłowe wypełnienie
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania linka weryfikacyjnego jest jednym z warunków
wydania zwycięzcy Nagrody oraz wysłana jest informacja o konieczności przesłania listem
poleconym lub osobistego doręczenia na adres Organizatora:
a. oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego Zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia,
potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4. Jeśli
na dowodzie zakupu nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów
Promocyjnych na odpowiednią kwotę, Zwycięzca Nagrody Dużej zobowiązany jest
potwierdzić w sklepie, iż dowód zakupu dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych na
odpowiednią kwotę (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie dowodu zakupu);
b. oświadczenia, iż zwycięzca ukończył 18 lat oraz iż wobec zwycięzcy nie zachodzą przesłanki
określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie zwycięzcy Nagrody Dużej”,
udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.drapnijnagrody.pl.
4. Zwycięzca Nagrody Dużej jest zobowiązany do przesłania listem poleconym lub do osobistego
doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726
Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 3 pkt
a, b. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla
pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora
nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca Nagrody Dużej nie
prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa
powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
5. Zwycięzca Nagrody Głównej jest informowany telefonicznie o wyniku losowania przez
przedstawiciela Organizatora, na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu, w dniu losowania lub
w ciągu 2 dni roboczych następującym po dniu losowania, w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy
ze zwycięzcą mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany.
6. Zwycięzca Nagrody Głównej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 i 9
niniejszego paragrafu, jest proszony o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
a. Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (dowodu osobistego albo
paszportu).
b. Oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia,
potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4,
z zastrzeżeniem, że nie jest do tego zobowiązany zwycięzca, który nadesłał już oryginał
dowodu zakupu jako zwycięzca nagrody Dużej lub Małej. Jeśli na dowodzie zakupu nie
widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych na
odpowiednią kwotę, Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest potwierdzić w sklepie,
iż dowód zakupu dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych na odpowiednią kwotę
(pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie dowodu zakupu);
c. oświadczenia, iż zwycięzca ukończył 18 lat oraz iż wobec zwycięzcy nie zachodzą przesłanki
określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie zwycięzcy Nagrody Głównej”,
udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.drapnijnagrody.pl.
7. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości zwycięzcy, w szczególności w związku
z postanowieniami §7 ust. 5, oprócz dokumentów wskazanych w powyższych ustępach
Organizator może poprosić o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie, w ciągu 3
dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem, kserokopii dokumentu potwierdzającego
tożsamość zwycięzcy Nagrody Małej i Nagrody Dużej (dowodu osobistego albo paszportu
zwycięzcy) oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez każdego zwycięzcę paragonów,
z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż
w ciągu 6 dni od dnia nadania. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić do dnia
27 stycznia 2015 r. w przypadku zwycięzców Nagród Małych i Dużych, i do dnia 2 marca 2015 r.
w przypadku zwycięzcy Nagrody Głównej.
8. Zwycięzca Nagrody Głównej jest zobowiązany do przesłania listem poleconym lub do
osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-
726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 i 9
niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa
w ust. 6. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data
stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do
Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca Nagrody
Głównej nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie,
o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
9. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 5, nie powiedzie się 5 prób kontaktu
telefonicznego, Organizator w następnym dniu roboczym wysyła wiadomość SMS, na numer
telefonu podany w zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnych 3 prób kontaktu w ciągu
kolejnych 2 dni roboczych. Jeżeli i tym razem nie powiodą się próby kontaktu, zwycięzca
Nagrody Głównej traci prawo do Nagrody Głównej.
10. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą rozumie się nieudane próby
połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się
poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza
zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
11. W przypadku, gdy zwycięzca Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody
przewidzianych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których
mowa w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym
w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na pierwszą osobę z Listy Rezerwowej.
Postanowienia ust. 5-10 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż w terminie,
o którym mowa w §8 ust. 5, podejmowane są 3 próby kontaktu telefonicznego. Pierwsza próba
kontaktu ze zwycięzcą Nagrody Głównej z Listy Rezerwowej podejmowana jest w dniu
następującym po dniu, w którym zwycięzca utracił prawo do nagrody. Jeżeli w terminie,
o którym mowa w §8 ust. 5, nie powiodą się 3 próby kontaktu telefonicznego, Organizator
w następnym dniu roboczym wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w zgłoszeniu,
z informacją o podjęciu kolejnych 2 prób kontaktu w tym lub następnym dniu roboczym.
12. W przypadku, gdy pierwszy zwycięzca Nagrody Głównej z Listy Rezerwowej nie spełni
warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody
w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktować
w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie Nagroda przechodzi na drugą osobę z Listy
Rezerwowej. Postanowienia ust. 11 powyżej stosuje się odpowiednio.
13. Ostatni zwycięzca Nagrody Głównej z Listy Rezerwowej jest informowany o ewentualnej
wygranej najpóźniej w dniu 17 lutego 2015 r.
14. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał
Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina
otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego
dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
15. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu
do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
16. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
17. Przesłanie przez zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagań określonych w §4 i 8,
w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje niespełnienie przez
Zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody. Zapis ten stosuje się
odpowiednio w przypadku załączonego do Formularza skanu albo fotografii dowodu zakupu.
18. Numer z paragonu widniejący na przesłanym przez zwycięzcę paragonie musi być zgodny
z numerem z paragonu podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności
pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez zwycięzcę a numerem
paragonu podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
19. Jeśli zwycięzca Nagrody Małej lub Nagrody Dużej nie wypełni formularza elektronicznego,
o którym mowa w §8 ust. 2 i 3, bądź wypełni go w sposób nieprawidłowy lub podając
nieprawdziwe dane dotyczące zakupów Produktów Promocyjnych, traci prawo do Nagrody.

§9 Termin wydania Nagród

1. Nagrody Małe i Duże wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską, na adres wskazany przez
Zwycięzcę zgodnie z §8 ust.2 i 3 do dnia 20 lutego 2015 r.
2. Wydanie Nagrody Głównej zwycięzcy następuje poprzez wręczenie dokumentów niezbędnych
do rejestracji samochodu (pocztą kurierską) w terminie do 19 marca 2015 r. pod warunkiem
spełnienia przez zwycięzcę wymagań określonych w Regulaminie. Za rejestrację samochodu
i jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji
zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin przekazania samochodu. Za miejsce
przekazania samochodu należy przyjąć jeden z salonów samochodowych w Warszawie, chyba
że Organizator i zwycięzca ustalą inne miejsce.

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U.
2012 poz.361). Oznacza to, że kwota wyszczególniona w §5 ust. 2 pkt c, potrącona jest przez
Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10%
nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 13 kwietnia 2015 r., przy czym decyduje data
wpłynięcia do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One
Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Drapnij Nagrody - reklamacja”
i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko
oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj
gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii
w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w §2.
2. Regulamin dostępny jest również na www.drapnijnagrody.pl oraz www.uniqueone.pl
w zakładce „regulaminy”.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.
4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery
telefonów Uczestników opłaca Organizator.
5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem 10 listopada 2014 r. i 24 grudnia 2014 r. oraz 2 i 5 stycznia 2015 r. oraz świąt.
ORGANIZATOR