Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria „Potrząśnij na szczęście”

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Potrząśnij na szczęście”

                     

§ 1 

Nazwa Loterii

                                

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Potrząśnij na szczęście” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Organizator Loterii

 

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 

§ 3 
Wskazanie organu wydającego zezwolenie

 

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 

Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Drogeriach Rossmann, o których mowa w ust. 3 lit. q) poniżej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 15 marca 2021 r. i kończy się  w dniu 14 września 2021 r. (jest to okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń w Loterii trwa od 22 marca 2021 r. do 16 maja 2021 r. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

a)        Aplikacja mobilna ROSSMANN PL – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android, iOS, w tym bez preinstalowanych usług Google Mobile Service, takich jak np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL dostępne są na stronie internetowej: www.rossmann.pl/regulaminy.

b)        Dane osobowe – dane bezpośrednio lub pośrednio identyfikujące Uczestnika, w szczególności adres email.

c)         Karta Klubu Rossmann – wirtualna karta uczestnika Klubu Rossmann,  zasady korzystania z Klubu Rossmann znajdują się na stronie internetowej: www.rossmann.pl/regulaminy.

d)        Klub Rossmann – program utworzony przez Rossmann w celu umożliwienia korzystania jego uczestnikom m.in. z ofert specjalnych lub specjalnych promocji, z którego korzystanie możliwe jest za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL. Regulamin Klubu Rossmann znajduje się na stronie internetowej: www.rossmann.pl/regulaminy.

e)         Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów, działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji.

f)         Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w jednej z Drogerii Rossmann w Okresie Promocyjnym, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.).

g)        Laureat – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody Tygodniowej albo Nagrody Głównej, co do którego trwa proces weryfikacji uprawnień do wydania Nagrody Tygodniowej albo Głównej.

h)        Los - wskaźnik określający, ile razy ID Zgłoszenia umieszczane jest w bazie do losowania Nagrody Tygodniowej lub Głównej.

i)          Nagrody Instant Win nagrody natychmiastowe, w ilości i rodzaju indywidualnie przypisanym do każdej Drogerii Rossmann, które przypisane są do bramek  rozlosowanych przed rozpoczęciem Okresu Promocyjnego i o których wygraniu Uczestnik dowiaduje się niezwłocznie po dokonaniu Potrząśnięcia dokonanego przez Aplikację mobilną ROSSMANN PL, opisane szczegółowo w § 7 ust. 2 lit. c)  Regulaminu.

j)         Nagroda Główna - kwota pieniężna w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 16.667,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100), opisana w § 7 ust. 2 lit. a) Regulaminu.

k)        Nagroda Tygodniowa – kwota pieniężna w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 1.667,00 zł (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i  00/100), opisana w § 7 ust. 2 lit. b) Regulaminu.

l)          Okres Promocyjny – okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania Zgłoszeń, który trwa od  22 marca 2021 r. do 16 maja 2021 r.

m)     Organizator – UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, adres e-mail: loteriarossmann@uniqueone.pl.

n)        Potrząśnięcie – mechanizm pozwalający na wzięcie udziału w losowaniu Nagród Instant Win, o których mowa w § 7 ust. 2 lit c), polegający na fizycznym potrząśnięciu urządzeniem przenośnym posiadającym dostęp do Internetu i pracującym w oparciu o system operacyjny Android, iOS w tym bez preinstalowanych usług Google Mobile Service lub alternatywnie, w przypadku niezadziałania mechanizmu fizycznego potrząśnięcia, naciśnięciu przycisku „Gram”, w ramach funkcjonalności Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL.

 • o)        Rossmann – Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048967, numer NIP: 7270019183, numer REGON: 470755007, kapitał zakładowy 26 442 891,61 zł.

p)        Rossmann GO – funkcjonalność Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL pozwalająca na dokonywanie zakupów samoobsługowych w drogeriach Rossmann. Regulamin Rossmann GO znajduje się na stronie internetowej: www.rossmann.pl/regulaminy.

q)        Drogeria Rossmann - drogeria stacjonarna sieci Rossmann, wymieniona w Załączniku nr 2.

r)         Uczestnik –  osoba fizyczna dokonująca jako Konsument Zakupów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym, który dokonał Zgłoszenia za pomocą Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL, w ramach jej funkcjonalności.

s)         Zakup Promocyjny – nabycie w Okresie Promocyjnym w jednej z Drogerii Rossmann produktów znajdujących się w ofercie tejże Drogerii Rossmann za minimum 20 zł brutto (będąca realną kwotą jaką zapłacił Konsument, z uwzględnieniem wszelkich rabatów lub obniżek lub promocji), podczas którego zeskanowana zostanie Karta Klubu Rossmann Uczestnika widoczna w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL, z wyłączeniem zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt, artykułów alkoholowych, kart podarunkowych.

t)         Zgłoszenie – złożenie przez Konsumenta jednorazowego oświadczenia woli w zakresie chęci wzięcia udziału w Loterii poprzez naciśnięcie przycisku „Gram w loterii”, widocznego w Aplikacji mobilnej Rossmann PL, a następnie  złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii (po uprzednim zapoznaniu się z nim) i jego zatwierdzenie poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję”.

u)        Zwycięzca – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody Instant Win i otrzyma tę nagrodę lub Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji
i otrzyma tę nagrodę.

6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii sprawuje Komisja. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 5 

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 

 1. W Loterii mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie.
 2. W Loterii  mogą wziąć  udział Konsumenci, którzy zaakceptowali Regulamin Loterii i w Okresie Promocyjnym posiadają  aktualną wersję Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL, są zarejestrowani w Klubie Rossmann i posiadają swoją Kartę Klubu Rossmann znajdującą się w Aplikacji mobilnej Rossmann PL,.
 3. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, a także członkowie organów statutowych Organizatora oraz członkowie ich rodzin oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, zaangażowane w przygotowanie Loterii. Zwycięzcami Nagród Tygodniowych oraz Nagrody Głównej nie mogą zostać  pracownicy i członkowie rodziny pracowników Rossmann, a także członkowie organów statutowych Rossmann oraz członkowie ich rodzin oraz osoby współpracujące z Rossmann na innej podstawie niż stosunek pracy, zaangażowane w przygotowanie Loterii.
 4. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 6 

Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii zgodnie
  z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść
  i zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 3. Konsument zgłaszający udział w Loterii może tego dokonać wyłącznie we własnym imieniu.
 4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które w sposób szczegółowy określają warunki uczestnictwa w Loterii, aby Konsument, aby wziąć udział w Loterii musi :

a)  w okresie od 22 marca 2021 r. do 16 maja 2021 r. dokonać Zakupu Promocyjnego za minimum 20 złotych brutto;

b) zapłacić za Zakup Promocyjny w kasie obsługowej lub kasie samoobsługowej, okazując przy tym Kartę Klubu Rossmann lub zapłacić za Zakup Promocyjny z wykorzystaniem Rossmann GO;

c) dokonać Zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL, w ramach jej funkcjonalności,  które to Zgłoszenie  może zostać dopełnione zarówno przed jak i po dokonaniu Zakupu Promocyjnego, o którym mowa w lit. a) powyżej.

5. Jednorazowy Zakup Promocyjny, którego wartość wynosi minimum 20 zł brutto uprawnia do udziału w jednym losowaniu Nagród Instant Win. Dokonanie przez Uczestnika Zakupu Promocyjnego za kwotę przewyższającą 20 zł brutto lub stanowiącą jej wielokrotność, nie uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w więcej niż jednym losowaniu Nagrody Instant Win.  

 1. Wzięcie udziału w losowaniu Nagrody Instant Win, o którym mowa w ust. 5 powyżej następuje poprzez dokonanie przez Uczestnika Potrząśnięcia, w ramach funkcjonalności Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL.
 2. Za każde 20 zł brutto wydane w ramach Zakupu Promocyjnego Uczestnik otrzymuje 1 punkt. W przypadku niewylosowania przez Uczestnika Nagrody Instant Win, Uczestnik otrzymuje dodatkowe 3 punkty. Ilość aktualnie posiadanych przez Uczestnika punktów możliwa jest do sprawdzenia w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL, w zakładce „Twoje wygrane”.
 3. Aby wziąć udział w losowaniu  Nagrody Tygodniowej (losowanej zgodnie z harmonogramem wskazanym w § 8 ust. 6) Uczestnik w Okresie Promocyjnym musi zebrać co najmniej 10 punktów, które przekładają się na 1 (słownie: jeden)  Los w losowaniu Nagrody Tygodniowej. Oznacza to, że zebranie przez Uczestnika mniej niż 10 punktów nie daje możliwości wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Tygodniowej w danym tygodniu (o których mowa w § 6 ust. 17). Natomiast zebranie przez Uczestnika w danym tygodniu Okresu Promocyjnego 20 punktów przekłada się na 2 (słownie: dwa) Losy w losowaniu danej Nagrody Tygodniowej, zebranie przez Uczestnika 30 punktów przekłada się na 3 (słownie: trzy) Losy w losowaniu danej Nagrody Tygodniowej, itd.
 4. Punkty, które przełożyły się na Losy w losowaniu Nagrody Tygodniowej w danym tygodniu Okresu Promocyjnego (o których mowa w § 6 ust. 17), nie przekładają się na Losy w losowaniu Nagrody Tygodniowej w kolejnych tygodniach Okresu Promocyjnego.
 5. Jeżeli w danym tygodniu Okresu Promocyjnego (o których mowa w § 6 ust. 17) Uczestnik zbierze ilość punktów mniejszą niż 10 (słownie: dziesięć) wówczas punkty te przechodzą na kolejny tydzień Okresu Promocyjnego. Jeżeli w danym tygodniu Okresu Promocyjnego (o których mowa w § 6 ust. 17) Uczestnik zbierze ilość punktów mniejszą niż wielokrotność 10 (słownie: dziesięciu), wówczas ilość punktów stanowiących nadwyżkę nad liczbą będącą wielokrotnością 10 (słownie: dziesięciu) przechodzi na kolejny tydzień Okresu Promocyjnego.
 6. Punkty zebrane w Okresie Promocyjnym, które w ostatnim tygodniu trwania Okresu Promocyjnego nie przełożyły się na Losy w losowaniu Nagrody Tygodniowej, przepadają.
 7. Łączna ilość punktów zebranych przez Uczestnika we wszystkich tygodniach Okresu Promocyjnego brana jest pod uwagę przy przyznawaniu Losów biorących udział w losowaniu Nagrody Głównej, zgodnie z postanowieniami ust. 13 i 14 poniżej.
 8. Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej Uczestnik w Okresie Promocyjnym musi zebrać co najmniej 30 punktów, które przekładają się na 1 (słownie: jeden) Los w losowaniu Nagrody Głównej. Oznacza to, że zebranie przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym mniej niż 30 punktów nie daje możliwości wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Głównej. Natomiast zebranie przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym 60 punktów przekłada się na 2 (słownie: dwa) Losy w losowaniu Nagrody Głównej, zebranie przez Uczestnika 90 punktów przekłada się na 3 (słownie: trzy) Losy w losowaniu Nagrody Głównej, itd.
 9. Jeżeli w Okresie Promocyjnym Uczestnik zbierze ilość punktów mniejszą niż 30 (słownie: trzydzieści) wówczas punkty te nie przekładają się na Los w losowaniu Nagrody Głównej. Jeżeli w Okresie promocyjnym Uczestnik zbierze ilość punktów mniejszą niż wielokrotność 30 (słownie: trzydziestu), wówczas ilość punktów stanowiących nadwyżkę nad liczbą będącą wielokrotnością 30 (słownie: trzydziestu) przepada.
 10. Naliczanie Potrząśnięć oraz  punktów, o których mowa w powyższych ustępach, rozpoczyna się niezależnie od dokonania prawidłowego Zgłoszenia. Oznacza to, że Uczestnik może dokonać Zgłoszenia zarówno przed dokonaniem Zakupu Promocyjnego, jak i po jego dokonaniu. Jeżeli Uczestnik dokona Zgłoszenia (w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i przyjmowania Zgłoszeń) po dokonaniu Zakupu Promocyjnego lub Zakupów Promocyjnych, ilość punktów oraz Potrząśnięć zostanie naliczona zgodnie z zapisami ustępów powyższych, z zastrzeżeniem, że możliwość wzięcia udziału w losowaniu Nagród Instant Win, Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej  wystąpi dopiero po dokonaniu Zgłoszenia.
 11. Dokonanie Potrząśnięcia, o ile Uczestnik spełnił wymagania, o których mowa w ust. 5 powyżej, możliwe jest w dowolnym momencie trwania Okresu Promocyjnego. W razie niezadziałania mechanizmu polegającego na fizycznym potrząśnięciu urządzeniem przenośnym posiadającym dostęp do Internetu, Uczestnik celem wzięcia udziału w losowaniu Nagród Instant Win powinien nacisnąć przycisk „Gram w loterii”, widoczny w  Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL. Po Potrząśnięciu Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL z informacją o tym czy jego udział w losowaniu jest  zwycięski, czy też nie, w zakresie Nagród Instant Win opisanych w § 7 ust. 2 lit c). Zwycięzca Nagrody Instant Win otrzymuje również informację o warunkach i terminach wydania Nagrody Instant Win. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną przekazane za pośrednictwem komunikatu w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL.
 12. Każdy Los przyznany na zasadach określonych w ust. 8 powyżej  bierze udział w jednym losowaniu Nagrody Tygodniowej, która to Nagroda Tygodniowa jest losowana ze wszystkich Losów przyznanych Uczestnikom, w zależności od terminu, w którym Uczestnik zebrał ilość punktów pozwalającą na przyznanie Losu w losowaniu Nagrody Tygodniowej (zgodnie z ust. 8 powyżej), zgodnie z poniższym podziałem:

Nazwa

Okres zbierania punktów przekładających się na Losy w losowaniu Nagrody Tygodniowej

Tydzień I

22 marca 2021 r., godz. 00:00:00 do 28 marca 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień II

29 marca 2021 r., godz. 00:00:00 do 4 kwietnia 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień III

5 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:00 do 11 kwietnia 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień IV

12 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:00 do 18 kwietnia 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień V

19 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:00 do 25 kwietnia 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień VI

26 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:00 do 2 maja 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień VII

3 maja  2021 r., godz. 00:00:00 do 9 maja 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień VIII

10 maja 2021 r., godz. 00:00:00 do 16 maja 2021 r., godz. 23:59:59

 

 1. Uczestnik  nie jest uprawniony do dokonania wyboru, w którym z losowań Nagrody Tygodniowej (wskazanych §8 ust 6) weźmie udział Los lub Losy uzyskane przez niego, zgodnie z ust. 8 powyżej. Los lub Losy uzyskane w danym tygodniu Okresu Promocyjnego biorą udział w najbliższym względem daty ich uzyskania  losowaniu Nagrody Tygodniowej. Losy niewylosowane w danym losowaniu Nagrody Tygodniowej nie biorą udziału w losowaniach Nagrody Tygodniowej w kolejnych tygodniach.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii maksymalnie 5 (słownie: pięć) Nagród Instant Win, maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną.
 3. Zgłoszenia niekompletne lub z innych przyczyn nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 4. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Konsumentów, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Konsument wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 5. W razie podjęcia wątpliwości co do naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania warunków Regulaminu Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 28 lipca 2021 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora).
 6. W każdym momencie trwania Loterii, w przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
  w Loterii, Laureat musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej, w tym elektronicznej bądź telefonicznie, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Rossmann Organizatorowi na podstawie zgody Uczestnika. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub brak odpowiedzi Uczestnika na wezwanie Organizatora w wyżej wymienionym terminie skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 7. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres udostępniony Organizatorowi  przez Rossmann na podstawie zgody Uczestnika, a który został wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL.
 8. Uczestnicy, na etapie rejestracji w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania na etapie rejestracji w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
 9. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, podanymi na etapie rejestracji Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL, się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.

 

§ 7

Wartość puli nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 9.116.191,50 zł (słownie: dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 50/100) brutto. W Loterii przewidziano 1.500.009 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy dziewięć) nagród.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda Główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 16.667,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 166.667,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii.

b)     Nagroda Tygodniowa w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 1.667,00 zł (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 16.667,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 8 (słownie: osiem) Nagród Tygodniowych w Loterii.

c)      Nagrody Instant Win, w postaci 1.500.000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) sztuk produktów szczegółowo wskazanych  według ich rodzaju i wartości w Załączniku nr 3 do Regulaminu, o łącznej wartości 8.816.188,50 zł (słownie osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych i 50/100) brutto.

 1. Rodzaj i ilość Nagród Instant Win opisanych w ust. 2 lit. c) możliwych do wygrania przez Uczestników w poszczególnych Drogeriach Rossmann znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.rossmann.pl/loteria. Dane Potrząśnięcie bierze udział w grze o Nagrody Instant Win zgodnie z miejscem dokonania Zakupu Promocyjnego.
 2. Zwycięzca Nagrody Instant Win lub Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 3. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. Zwycięzca jako osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426), stanowiącego równowartość dodatkowej kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a) i b) Regulaminu, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę na poczet, ww. podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

 

§ 8 

Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

LOSOWANIA NAGRÓD INSTANT WIN

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 7 ust. 2 lit. c) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniach od 15 marca 2021 r. do 21 marca 2021 r. przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. Organizator przeprowadzi łącznie 1514 losowań bramek, do których są przypisane Nagrody Instant Win, oddzielnie dla każdej Drogerii Rossmann.
 3. Przyznanie Nagród Instant Win odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Potrząśnięcia wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Potrząśnięcie jest potrząśnięciem zwycięskim wraz ze wskazaniem, jaka Nagroda Instant Win jest przypisana do Potrząśnięcia lub czy jest to Potrząśnięcie niewygrywające. Przypisanie Nagrody Instant Win do Potrząśnięcia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane Potrząśnięcie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Potrząśnięcia pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Potrząśnięcia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne Potrząśnięcie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Potrząśnięcia kolejnego przedziału czasowego itd.
 4. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1 500 000 bramek, z tym, że liczba ta jest podzielona między Drogerie Rossmann, zgodnie z Wykazem Nagród Instant Win możliwych do wygrania w poszczególnych Drogeriach Rossmann – znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: www.rossmann.pl/loteria. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród Instant Win w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 5. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

 

LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH

 1. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich Losów w losowaniu Nagrody Tygodniowej, uzyskanych na zasadach wskazanych w § 6 ust. 7-11 oraz 17, w następujących terminach:

Nazwa

Termin losowania

Tydzień I

31 marca 2021 r.

Tydzień II

7 kwietnia 2021 r.

Tydzień III

14 kwietnia 2021 r.

Tydzień IV

21 kwietnia 2021 r.

Tydzień V

28 kwietnia 2021 r.

Tydzień VI

5 maja 2021 r.

Tydzień VII

12 maja 2021 r.

Tydzień VIII

19 maja 2021 r.

7.   Każdemu Losowi w losowaniu Nagrody Tygodniowej przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagród Tygodniowych dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to wyłącznie numerów ID Losów rezerwowych do danej Nagrody Tygodniowej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID Losu rezerwowego nie są uwzględniane, a jego losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Tygodniowej wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Losu losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.    

8.   W trakcie losowań, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są 2 (słownie: dwa) ID rezerwowe, do każdej Nagrody Tygodniowej, oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwszy i drugi Los rezerwowy. Prawo do Nagród Tygodniowych przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Tygodniowej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Tygodniowej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Tygodniowej przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Tygodniowa pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 1. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji spełniania warunków Regulaminu Loterii, o której mowa w § 6 ust. 22 i ust. 23 Regulaminu.
 2. Wyniki w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zwycięzców Nagród Tygodniowych w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL są ogłaszane sukcesywnie wraz z zakończeniem procesu weryfikacji, natomiast na stronie internetowej: www.rossmann.pl/loteria lub  www.uniqueone.pl/ nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.

 

LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich Losów w losowaniu Nagrody Głównej, uzyskanych na zasadach wskazanych w § 6 ust. 7 oraz ust. 12-14, w dniu 19 maja 2021 r.

14. Każdemu Losowi w losowaniu Nagrody Głównej przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagrody Głównej dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to wyłącznie numerów ID Losów rezerwowych do Nagrody Głównej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności tj. wylosowania jako Losu rezerwowego do Nagrody Głównej numeru ID Losu wylosowanego uprzednio jako wygrywającego Nagrodę Główną, Losu rezerwowego nie są uwzględniane, a jego losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Głównej wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Losu losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.

15. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są 2 (słownie: dwa) ID rezerwowe, do Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwszy i drugi Los rezerwowy. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 1. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji spełniania warunków Regulaminu Loterii przez Uczestnika, o której mowa w § 6 ust. 22 i ust. 23 Regulaminu.
 2. Wyniki w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zwycięzców Nagrody Głównej w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL są ogłaszane sukcesywnie wraz z zakończeniem procesu weryfikacji, natomiast na stronie internetowej: www.rossmann.pl/loteria lub  www.uniqueone.pl/ nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.

 

§ 9 

Warunki wydania Nagród

 

NAGRODY INSTANT WIN

 1. Zwycięzcy Nagród Instant Win, celem ich odbioru zobowiązani są do 31 maja 2021 r.:

a)          udać się do dowolnej Drogerii Rossmann, bez względu na to, w której Drogerii Rossmann dokonali Zakupu Promocyjnego, co oznacza, że Zwycięzca nie musi dokonywać odbioru Nagrody Instant Win w Drogerii Rossmann, w której dokonał zwycięskiego Zakupu Promocyjnego;

b)        wybrać z asortymentu produkt zgodny z przyznaną Nagrodą Instant Win, według dostępności Nagród Instant Win, o której mowa w ust. 3 poniżej, z zastrzeżeniem, że w asortymencie Drogerii Rossmann, w której dokonany został zwycięski Zakup Promocyjny, występuje Nagroda Instant Win wygrana na podstawie dokonanego Zakupu Promocyjnego;

c)         podejść do kasy obsługowej i dokonać oddzielnej transakcji niefiskalnej okazując Kartę Klubu Rossmann w Aplikacji mobilnej Rossmann PL, co oznacza, że Nagrody Instant Win nie można odebrać podczas dokonywania transakcji zakupu  innych produktów znajdujących się w ofercie Rossmann.

Lista Drogerii Rossmann wraz z godzinami ich otwarcia dostępna jest na www.rossmann.pl/drogerie.  

 1. 2.    Po wydaniu zwycięzcy Nagrody Instant Win, informacja o oczekiwaniu Nagrody Instant Win na odbiór przez zwycięzcę jest oznaczana jako odebrana w zakładce „Twoje wygrane” w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL, jednakże w przypadku tymczasowego wyświetlania w wyżej wymienionej zakładce informacji o oczekiwaniu Nagrody Instant Win na odbiór, pomimo jego uprzedniego dokonania, Uczestnik nie jest uprawiony to dokonania ponownego odbioru Nagrody Instant Win.
 2. 3.    Zwycięzca Nagrody Instant Win przed udaniem się do danej Drogerii Rossmann celem odbioru Nagrody Instant Win, zobowiązany jest do sprawdzenia aktualnej dostępności przyznanej mu Nagrody Instant Win w danej drogerii. Dostępność Nagród Instant Win w danej Drogerii Rossmann znajduje się na karcie produktu stanowiącego Nagrodę Instant Win w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL oraz na stronie internetowej pod adresem: www.rossmann.pl/

 

NAGRODY TYGODNIOWE I NAGRODA GŁÓWNA

 1. Z Laureatami Nagród Tygodniowych  i  Nagrody Głównej, w dniu danego losowania lub w ciągu 1 dnia roboczego od momentu danego losowania, w terminach zgodnych z § 8 ust. 6 i 11, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail użyty przez Uczestnika podczas rejestracji w Klubie Rossmann bądź na numer telefonu podany przez Laureata podczas rejestracji w Klubie Rossmann (o ile został podany), nawiązywany jest kontakt celem uzyskania zgody na przekazanie przez Rossmann na rzecz Organizatora adresu e-mail. Wyrażenie zgody na przekazanie przez Rossmann na rzecz Organizatora adresu e-mail Laureata jest warunkiem rozpoczęcia przez Organizatora procedury weryfikacji, o której mowa w ust. 7  poniżej. Do Laureata wysyłana jest jedna wiadomość e-mail, o której mowa w przedmiotowym ustępie, a w przypadku podania przez Laureata numeru telefonu podczas rejestracji w Klubie Rossmann, próba połączenia nawiązywana jest dwukrotnie. Z Laureatem, który  podał podczas rejestracji w Klubie Rossmann zarówno adres e-mail, jak i numer telefonu kontakt nawiązywany jest obydwoma kanałami. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00.
 2. Laureaci Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej obowiązani są do udzielenia zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 3 dni roboczych od momentu nawiązania z nimi kontaktu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub niewyrażanie przez Uczestnika zgody na przekazanie przez Rossmann na rzecz Organizatora adresu e-mail Laureata, oznacza rezygnację z nagrody. Przez brak możliwości kontaktu z Laureatem rozumie się: nieudzielenie odpowiedzi na wiadomość e-mail, otrzymanie wiadomości zwrotnej o jej niedoręczeniu wiadomości e-mail, otrzymanie wiadomości e-mail o niepoprawnym adresie poczty elektronicznej, nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym podczas rejestracji w Klubie Rossmann.
 3. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowego do Nagrody Tygodniowej i Głównej, z tym zastrzeżeniem, że kontakt, o którym mowa w ust. 4 powyżej nawiązywany jest następnego dnia roboczego po rezygnacji przez Laureata z prawa do nagrody, wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej,  bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego. 
 4. Laureaci Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po udzieleniu przez Laureata zgody, o której mowa w ustępach powyższych, w terminach zgodnych z § 8 ust. 6 i 11, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail użyty przez Uczestnika podczas rejestracji w Klubie Rossmann. Informacja o wyniku losowania może być wyświetlana także na urządzeniu mobilnym Laureata, w postaci komunikatu push wysyłanego z Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL. Przedstawiciel Organizatora przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. Laureat w powyższej wiadomości e-mail informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku uchybienia terminowi wysyłki dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej lub wysyłce dokumentów niekompletnych, traci on prawo do nagrody. Organizator dokona wysyłki 1 (słownie: jednej) wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniach poprzedzających.
 5. Laureaci Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej są obowiązani do przesłania na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A, 02-737 Warszawa, listem poleconym lub przesyłka kurierską:

a)        własnoręcznie podpisanego oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą przesłanki określone w § 5 ust. 3 oraz ust. 4 Regulaminu oraz potwierdzenia, iż Laureat jest Uczestnikiem Loterii, spełniającym wymagania określone w Regulaminie oraz podanie danych osobowych i adresowych wymaganych do wydania nagrody, zgodnie ze wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej: www.rossmann.pl/loteria oraz www.uniqueone.pl w zakładce „Regulaminy”, stanowiącym Załącznik nr 1a i 1b Regulaminu.

 1. Wysłanie przesyłki, o której mowa w ust. 8 powyżej, powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia wysyłki przez Organizatora wiadomości e-mail, o którym mowa w ust. 7 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki wiadomości e-mail przez Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowego do Nagrody Tygodniowej i Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Tygodniowej i Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego.
 3. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę Nagrody Tygodniowej/Zwycięzcę Nagrody Głównej (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata).
 4. W przypadku, gdy laureat Nagrody Tygodniowej lub Głównej oraz pierwszy i drugi laureat rezerwowy do Nagrody Tygodniowej lub Głównej przejdą negatywnie weryfikację (nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Tygodniowej lub Głównej) tracą prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 28 lipca 2021 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedłożenia do wglądu kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §6  ust.22 i ust. 23.
 6. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora, o którym mowa w § 6  ust.22 i ust. 23, w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej i oznacza utratę prawa do Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej.
 7. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej na adres e-mail użyty przez Zwycięzcę podczas rejestracji w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL i udostępniony przez Rossmann na rzecz Organizatora, na podstawie zgody Laureata, w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1a (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający weryfikację), oraz kserokopii  innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji musi:

a)      udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 16 sierpnia 2021 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi

albo

b)      skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany  zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy.

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 10

Termin wydania nagród

 

 1. Nagrody Tygodniowe i Nagroda Główna wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, tj. Zwycięzcom Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej. Nagrody Instant Win wydawane są Zwycięzcom.
 2. Nagrody Instant Win można odebrać za okazaniem  kodu kreskowego dostępnego w Aplikacji mobilnej ROSSMANN PL w Drogerii Rossmann, po przejściu procedury, o której mowa w § 9 ust. 1. Nagrody Instant Win wydawane są w terminie do 31 maja 2021 r. Niewydane Nagrody Instant Win pozostają do dyspozycji Organizatora.    
 3. Nagrody Tygodniowe i Nagroda Główna wydawane są w ten sposób, że do 17 sierpnia 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę dokonania przelewu przez Organizatora) na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, Organizator dokona przelewu środków pieniężnych będących Nagrodą Tygodniową lub Nagrodą Główną. Datą wydania jest dzień obciążenia rachunku Organizatora.
 4. Organizator wydaje Nagrody Tygodniowe lub Nagrodę Główną wyłącznie na numery rachunków bankowych znajdujące się w bankach prowadzących działalność operacyjną  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 11

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 31 sierpnia 2021 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji. 
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora
  (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Potrząśnij na szczęście – reklamacja” lub na adres email: loteriarossmann@uniqueone.pl.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem.
 5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 14 września 2021 r.    
 6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
  6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

§ 12

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe w Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) Administratorem danych osobowych:

a)               W odniesieniu do danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celach związanych z organizacją  Loterii, w tym weryfikacji uprawnienia uczestnika Klubu Rossmann do przystąpienia do udziału w Loterii jest ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi (91-222), ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109 (w niniejszym regulaminie określany jako: „Rossmann”),  z którym można się skontaktować:

 • listownie: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź,
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www.rossmann.pl/kontakt,
 • kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych: RODO@rossmann.com.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO  tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych polegający na zorganizowaniu loterii promującej markę własną, którą przeprowadza i organizuje z inicjatywy ROSSMANN SDP SP. Z O.O., Organizator Loterii . Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Rossman SDP Sp. z o.o. W szczególności dane będą udostępniane Organizatorowi loterii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych jak i podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania, tj. dostawcom analityki i ruchu na stronie oraz dostawcą technologii służącej do prowadzenia marketingu i wysyłki newsletterów oraz smsów.

b)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia Loterii – Administratorem jest również Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl), który przetwarza dane w celu przeprowadzenia Loterii zgodnie z uzyskanym zezwoleniem.

c)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);

d)        W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

e)        W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) jest – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)           W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

g)       W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Osobie, której dane są przetwarzane:

a)       przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych.

b)      przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c)      przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:  do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;.

d)      przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach;

e)      przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie– z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f)       przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W przypadku gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 2. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl, dane osobowe: zwycięzców zostaną przekazane instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Instytucji finansowej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Loterii mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usług księgowych, z których korzysta Organizator. Dane osobowe mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Organizator jest zobowiązany podać te dane na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 

 1. Od dnia 15 marca 2021 r. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl w zakładce Regulaminy, a od dnia 22 marca 2021 r. Regulamin Loterii znajduję się także na stronie internetowej Loterii www.rossmann.pl/loteria.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

 

Załączniki:

Załącznik 1a – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Tygodniowych i Głównej;

Załącznik 1b –Wzór oświadczenia laureata gry losowej dotyczące okoliczności zajmowania /nie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego, okoliczności bycia Członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub Osobie znanej, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne związane z organizacją gier losowych

Załącznik 2 – Wykaz Drogerii Rossmann;

Załącznik 3 – Wykaz produktów stanowiących Nagrody Instant Win w Loterii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1a Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Tygodniowych i Głównej

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH I NAGRODY GŁÓWNEJ

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia do Loterii 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 3 i 4  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

DANE LAUREATA:

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY PODCZAS REJESTRACJI W APLIKACJI MOBILNEJ ROSSMANNPL

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA

____________________________________________________________
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

_____________________________________________________________
 IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

W przypadku nagrody o wartości równiej lub wyższej 2 280 PLN*

 

_______________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ LAUREATA

 

_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

 

W przypadku nagrody o wartości równiej lub wyższej 2 000 euro**

 

_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO

 

_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku gdy nie nadano; data urodzenia, państwo urodzenia)

____________________________________________________________

_____________________________________________

PODPIS I DATA

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Potrząśnij na szczęście” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Potrząśnij na szczęście”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. placówce bankowej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego

.
*Jeśli wygrałeś nagrodę powyżej 2 280 zł, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wprowadzenia ich do ewidencji wygranych wydanych (wypłaconych) wygranych powyżej 2 280 zł, którą jako organizator gry hazardowej jesteśmy zobowiązani prowadzić. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094)  oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii

.
**Jeśli wygrałeś nagrodę o równowartości 2 000 euro bądź większej (niezależnie czy była to pojedyncza wygrana czy kilka wygranych dających taką sumę) będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2020 r.  poz.971), to jest w procedurze weryfikacji tożsamości w ramach stosowanych przez nas procedur środków bezpieczeństwa finansowego.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1b Oświadczenie PEP

Oświadczenie

 

 1. 1.     Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r.  poz. 971).
 2. 2.     Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r.  poz. 971).
 3. 3.     Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971).
 4. 4.     Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 1. 5.     Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

Osoba  znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 – Wykaz Drogerii Rossmann

L.p.

Miasto

Ulica i numer

Kod pocztowy

1

Aleksandrów Kujawski

Gabriela Narutowicza 6

87-700

2

Aleksandrów Łódzki

Wojska Polskiego 17

95-096

3

Aleksandrów Łódzki

ul. Konstantynowska 5/7

95-070

4

Andrespol

Rokicińska 125

95-020

5

Andrychów

Krakowska 83 i

34-120

6

Augustów

Wojska Polskiego 42a

16-300

7

Augustów

Mostowa 15

16-300

8

Babice Nowe

Warszawska 195

05-082

9

Babimost

Wolsztyńska 48

66-110

10

Banino

Królewiecka 60 d

14-500

11

Banino

ul. Borowiecka 1

80-297

12

Barcin

Pakoska 5

88-190

13

Barlinek

31 Stycznia 21

74-320

14

Bartoszyce

Kętrzyńska 18

11-200

15

Bartoszyce

Gen. Józefa Bema 40C

11-200

16

Bełchatów

Armii Krajowej 7

97-401

17

Bełchatów

Kościuszki 27

97-400

18

Bełchatów

Św. Faustyny Kowalskiej 2

97-400

19

Bełchatów

Kolejowa 6

97-400

20

Bełżyce

Fabryczna 6

24-200

21

Będzin

11-go listopada 8

45-500

22

Będzin

Piłsudskiego 83

42-500

23

Biała Podlaska

Jana III Sobieskiego 16

21-500

24

Biała Podlaska

pl. Wolności 20-22

21-500

25

Biała Podlaska

Sidorska 2

21-500

26

Białe Błota

Szubińska 8

86-005

27

Białka Tatrzańska

Środkowa 198

34-405

28

Białki k.Siedlec

Łukowska 109 b

08-110

29

Białobrzegi

Krakowska 90

26-800

30

Białogard

1-go Maja 5

78-200

31

Białogard

Plac Wolności 10A

78-200

32

Białystok

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8B

15-111

33

Białystok

Komisji Edukacji Narodowej 52

15-687

34

Białystok

Antoniukowska 56

15-845

35

Białystok

Narodowych Sił Zbrojnych 17

15-690

36

Białystok

Świętojańska 15

15-277

37

Białystok

Wysockiego 67

15-168

38

Białystok

Paderewskiego 10

15-349

39

Białystok

Ryska 1

15-008

40

Białystok

Słonimska 3

15-028

41

Białystok

Jurowiecka 1

15-101

42

Białystok

Malmeda 5

15-440

43

Białystok

Wyszyńskiego 2B

15-888

44

Białystok

Słonecznikowa 9

16-660

45

Białystok

Lipowa 30

15-427

46

Białystok

Radzymińska 14

15-863

47

Białystok

Czesława Miłosza 2

15-265

48

Biecz

Binarowska 2

38-340

49

Bielawa

Grota-Roweckiego 3

58-260

50

Bielsk Podlaski

Piłsudskiego 31b

17-100

51

Bielsk Podlaski

Mickiewicza 39

17-100

52

Bielsko- Biała

Kolista 23

43-316

53

Bielsko-Biała

Cyniarska 4 i 6

43-300

54

Bielsko-Biała

11-go Listopada 10

43-300

55

Bielsko-Biała

Mostowa 5

43-300

56

Bielsko-Biała

Leszczyńska 20

43-300

57

Bielsko-Biała

Michałowicza 12

43-300

58

Bielsko-Biała

Sarni Stok 2

43-300

59

Bielsko-Biała

Warszawska 180

43-300

60

Bieruń

Jerzego 2

43-150

61

Bierutów

Słowackiego 20A

56-420

62

Biłgoraj

Bohaterów Monte Cassino 19

23-400

63

Biłgoraj

Sikorskiego 5

23-400

64

Biskupiec

1-go Maja 71

11-300

65

Blachownia

Bankowa 1

42-290

66

Błonie

Powstańców 12

05-870

67

Bobowa

Topolowa 1

38-350

68

Bochnia

Kazimierza Wielkiego 7

32-700

69

Bochnia

Partyzantów 2 a

32-700

70

Bogatynia

II Armii Wojska Polskiego 10

59-920

71

Boguchwała

Przemysłowa 1

36-040

72

Boguszów-Gorce

Wałbrzyska 8a

58-370

73

Bolesławiec

Wesoła 23c

59-700

74

Bolesławiec

Asnyka 1

52-700

75

Bolesławiec

Hutnicza 7A

59-700

76

Bolszewo

Srażacka 1

84-239

77

Brodnica

Sądowa 1

87-300

78

Brodnica

Mostowa 11

87-300

79

Brusy

Chełmowskiego 7

89-632

80

Brwinów

Grodziska 46

05-840

81

Brzeg

Słowackiego 31

49-305

82

Brzeg

Długa 2

49-306

83

Brzeg

Wł. Łokietka 24b, CH S1

49-300

84

Brzeg Dolny

Słowackiego 1

56-120

85

Brzesko

Mickiewicza 29

32-800

86

Brzeszcze

Dworcowa 1A

32-620

87

Brześć Kujawski

Kolejowa 8

87-880

88

Brzeziny

Sienkiewicza 5

95-060

89

Brzostek

Mysłowickiego 5 c

39-230

90

Brzozów

Plac Grunwaldzki 5A

36- 200

91

Buk k. Poznania

Dworcowa 52

64-320

92

Busko Zdrój

Bolesława Prusa 1

28-100

93

Busko-Zdrój

Poprzeczna 4

28-101

94

Bydgoszcz

Lubostrońska 5

85-413

95

Bydgoszcz

Wojska Polskiego 23

85-825

96

Bydgoszcz

Dworcowa 73

85-009

97

Bydgoszcz

Łużycka 27

85-096

98

Bydgoszcz

ul. Skarżyńskiego 2

85-791

99

Bydgoszcz

Gdańska 138/140

85-021

100

Bydgoszcz

Fordońska 141

85-001

101

Bydgoszcz

Czerkaska 11

85-636

102

Bydgoszcz

Kossaka 23

85-307

103

Bydgoszcz

Nakielska 86

85-358

104

Bydgoszcz

Jagiellonska 39-47

85-097

105

Bydgoszcz

Magnuszewska 6

85-861

106

Bydgoszcz

Kostrzyńska 1

85-709

107

Bydgoszcz

Kruszwicka 1

85-213

108

Bydgoszcz

Grzymały-Siedleckiego 30

85-868

109

Bydgoszcz

Wojska Polskiego 16

85-824

110

Bydgoszcz

Skarżyńskiego 10

85-791

111

Bydgoszcz

Broniewskiego 4

85-316

112

Bydgoszcz

Wojska Polskiego 1

85-171

113

Bydgoszcz/ Osowa Góra

Kolbego 14

85-433

114

Bystrzyca Kłodzka

Mickiewicza 3

57-500

115

Bytom

Zabrzańska 9a

41-902

116

Bytom

al. J. N. Jeziorańskiego 25

41-923

117

Bytom

Alojzego Felińskiego 1 h

41-923

118

Bytom

Strzelców Bytomskich 96

41-931

119

Bytom

pl. Kościuszki 1

41-902

120

Bytom

Strzelców Bytomskich 250e

41-933

121

Bytom

Wrocławska 63K

41-902

122

Bytom

Narutowicza 11

41-933

123

Bytom

Gwarecka 20

41-902

124

Bytom

Gliwicka 13

41-902

125

Bytom

Dworcowa 12

41-900

126

Bytów

Przemysłowa 42

77-100

127

Bytów

Wojska Polskiego 23

77-100

128

Chełm

Rejowiecka 34

22-100

129

Chełm

Al 3 Maja/ Bazylany

22-100

130

Chełm

Lwowska 12

22-100

131

Chełm

Piłsudskiego 26-28

22-100

132

Chełmek

Krakowska 24

32-660

133

Chełmno

Polna 18

86-200

134

Chociwel

Armii Krajowej 76 A

73-120

135

Chodzież

Wojska Polskiego 20

64-800

136

Chojna

Kościuszki 23B

74-500

137

Chojnice

Jana Pawła II 2d

89-600

138

Chojnice

Strzelecka 9

89-600

139

Chojnów

Wolności 1-5

59-225

140

Choroszcz

Sienkiewicza 28

16-070

141

Chorzów

Parkowa 20

41-500

142

Chorzów

Wolności 26

41-500

143

Chorzów

Żołnierzy Września 20

41-500

144

Chorzów

Kościuszki 5 B

41-500

145

Choszczno

Wolności 8

73-200

146

Chrzanów

Szpitalna 45

32-500

147

Chrzanów

Trzebińska 40

32-500

148

Chwaszczyno

Oliwska 145

80-209

149

Ciechanowiec

Mickiewicza 33B

18-230

150

Ciechanów

Armii Krajowej 19A

06-400

151

Ciechanów

Mikołajczyka 1

06-400

152

Ciechanów

Sienkiewicza 8 C

06-400

153

Ciechocinek

Zdrojowa 34

87-720

154

Cieszyn

Liburnia 20

43-400

155

Cieszyn

Głęboka 25

43-400

156

Czaplinek

Długa 59

78-550

157

Czarna Białostocka

Fabryczna 4B

16-020

158

Czarnków

Wodna 1

64-700

159

Czechowice-Dziedzice

Legionów 83

43-500

160

Czeladź

Bedzińska 80

41-250

161

Czeladź

Grodziecka 2B

41-250

162

Czeladź

Nowopogońska 227

41-253

163

Czersk

Jana Pawła II 1

89-650

164

Czerwionka- Leszczyny

Furgoła 6E

44-230

165

Częstochowa

Kisielewskiego 8/16

42-200

166

Częstochowa

Dekabrystów 41a

42-215

167

Częstochowa

Okulickego 52

42-218

168

Częstochowa

11-go Listopada 1/3

42-200

169

Częstochowa

Jozefa Conrada-Korzeniowskiego 1

42-209

170

Częstochowa

al. Wojska Polskiego 207

42-202

171

Częstochowa

Warszawska 2/14

42-202

172

Częstochowa

Jagiellońska 30A

42-200

173

Częstochowa

Sosabowskiego 21

42-224

174

Częstochowa

al. Wolności 1

42-202

175

Częstochowa

al.Niepodległości 26/30

42-202

176

Człuchów

Plac Wolności 1

77-300

177

Darłowo

Powstańców Warszawskich 64

76-150

178

Dąbrowa Białostocka

Tysiąclecia Państwa Polskiego 32

16-200

179

Dąbrowa Górnicza

Gustawa Morcinka

41-300

180

Dąbrowa Górnicza

Jana III Sobieskiego 6

41-300

181

Dąbrowa Górnicza

11 Listopada

41-300

182

Dąbrowa Górnicza

Legionów Polskich 38c

41-300

183

Dąbrowa Tarnowska

Sucharskiego 7

33-200

184

Debrzno

Czerniakowska 7

77-310

185

Dębica

Rzeszowska 114

39-200

186

Dębica

Głowackiego 19A

39-200

187

Dębica

Ks. Nosala 2

39-200

188

Dęblin

15 Pułku Piechoty "Wilków" 5H

08-530

189

Dębno

Armii Krajowej 10a

74-400

190

Dobczyce

Zarabie 6J

32-410

191

Drawsko Pomorskie

Złocieniecka 1

78-500

192

Drezdenko

Kościuszki 19

66-531

193

Dynów

Kazimierza Wielkiego 2

36-065

194

Działdowo

Olsztyńska 2

13-200

195

Działdowo

M. Skłodowskiej-Curie 35

13-200

196

Dzierżoniów

Wrocławska 8

58-200

197

Dzierżoniów

Diorowska 1

58-200

198

Elbląg

ul. Kochanowskiego 15

82-300

199

Elbląg

Hetmańska 5/9

82-300

200

Elbląg

Pułkownika Dąbka 152

82-300

201

Elbląg

Brzozowa 20

82-300

202

Elbląg

Teatralna 5

82-300

203

Elbląg

Portowa 8

82-300

204

Elbląg

Grunwaldzka 2

82-300

205

Ełk

Armii Krajowej 7B

19-300

206

Ełk

Ciepła 7

19-300

207

Ełk

Mickiewicza 19

19-300

208

Ełk

Targowa 30

19-300

209

Garwolin

Aleja Legionów 1a

08-400

210

Gdańsk

Żylewicza 1

80-288

211

Gdańsk

Nieborowska 10

80-034

212

Gdańsk

Pólnicy 9

80-177

213

Gdańsk

Kadmowa 1

80-041

214

Gdańsk

Stryjewskiego 29

80-631

215

Gdańsk

Rajska 10

80-850

216

Gdańsk

Hynka 65

80-465

217

Gdańsk

ul. Targ Sienny 7

80-806

218

Gdańsk

Grobla I 13

80-834

219

Gdańsk

Obrońców Wybrzeża 2

80-398

220

Gdańsk

Spacerowa 65

80-299

221

Gdańsk

Worcella 44 A

80-809

222

Gdańsk

Przywidzka 9

80-174

223

Gdańsk

Kołobrzeska 41C

80-391

224

Gdańsk

Paderewskiego 9

80-170

225

Gdańsk

Schuberta 102A

80-172

226

Gdańsk

3-go Maja 12

80-802

227

Gdańsk

Szczęśliwa 3

80-176

228

Gdańsk

Kalinowa 11

80-177

229

Gdańsk

Wały Jagielońskie 2/4

80-887

230

Gdańsk

Al. Rzeczypospolitej 33

80-463

231

Gdańsk

Warszawska 69

80-180

232

Gdańsk

Karmelicka 1

80-851

233

Gdańsk

al. Grunwaldzka 141

80-264

234

Gdańsk

Złota Karczma 26

80-286

235

Gdańsk

Cieszyńskiego 1a

80-809

236

Gdańsk

Grunwaldzka 82

80-244

237

Gdańsk

Szafarnia 11

80-755

238

Gdańsk

Spacerowa 48

80-299

239

Gdańsk

Grunwaldzka 471

80-309

240

Gdańsk

Czerwony Dwór 19

80-383

241

Gdynia

Szlifierzy 6

81-190

242

Gdynia

Świętojańska 110/112

81-388

243

Gdynia

Kartuska 20

81-002

244

Gdynia

10-go Lutego 11

81-366

245

Gdynia

Chylońska 46 i 48

81-041

246

Gdynia

Mikołaja Kopernika 36

81-411

247

Gdynia

Chwaszczyńska 21

81-571

248

Gdynia

Legionów 112

81-429

249

Gdynia

Okrzei 1-5 A

81-228

250

Gdynia

al. Zwyciestwa 256

81-525

251

Gdynia

Świętojańska 43

81-391

252

Gdynia

Parkowa 1

81-549

253

Gdynia

Wielkokacka 2

81-611

254

Gdynia

Unruga 1

81-181

255

Gdynia

Kazimierza Górskiego 2

81-304

256

Gdynia

Korzenna 17

81-587

257

Gdynia

Starowiejska 10-12

61-801

258

Gdynia

Plac Konstytucji 1

81-354

259

Giżycko

Jagiełły 1a

11-500

260

Giżycko

Warszawska 2

11-500

261

Gliwice

Jedności 18

44-119

262

Gliwice

Żwirki i Wigury 64

44-100

263

Gliwice

Kozielska 4

44-100

264

Gliwice

Toszecka 102

44-117

265

Gliwice

Zwycięstwa 23

44-100

266

Gliwice

Pszczyńska 315

44-100

267

Gliwice

al. J. Nowaka - Jeziorańskiego 1

44-102

268

Gliwice

Poezji 1

44-113

269

Gliwice

Bohaterów Getta warszawskiego 12

44-100

270

Gliwice

Lubliniecka 60 G

44-100

271

Gliwice

Lipowa 1

44-102

272

Głogów

Sikorskiego 17

67-200

273

Głogów

Księcia Józefa Poniatowskiego 12

67-200

274

Głogów

al. Wolności 4-6

67-200

275

Głogów

Piłsudskiego 19

67-200

276

Głogów Małopolski

Jana Pawła II 1a

36-060

277

Głogówek

Piotra Skargi 15a

48-250

278

Głowno

Sikorskiego 59D

95-015

279

Głubczyce

Żeromskiego 12 b

48-100

280

Głuchołazy

pl. Solidarności 2/1

48-340

281

Głuszyca

Grunwaldzka 16

58-340

282

Gniew

Kopernika 16

83-140

283

Gniezno

Chrobrego 30

62-200

284

Gniezno

Osiedle Jagielońskie 47

62-200

285

Gniezno

Roosevelta 46

62-204

286

Gogolin

Strzelecka 17

47-320

287

Goleniów

Konstytucji 3-go Maja 6

72-100

288

Golub-Dobrzyń

Konopnickiej 10

87-400

289

Gorlice

hm. Marii Rydarowskiej 6

38-300

290

Gorlice

Węgierska 12

38-301

291

Gorlice

Piłsudskiego 2 - 4

38-300

292

Gorzów Wielkopolski

Mickiewicza 7

66-300

293

Gorzów Wielkopolski

Przemysłowa 2

66-400

294

Gorzów Wielkopolski

ul.Myśliborska 50a

66-400

295

Gorzów Wielkopolski

al. Konstytucji 3 Maja 102

66-400

296

Gorzów Wielkopolski

Sikorskiego 115

66-400

297

Gorzów Wielkopolski

Górczyńska 23

66-400

298

Gorzyce

Porucznika Sarny 2

39-432

299

Gostynin

Zamkowa 29A

09-500

300

Gostynin

Florianska 1

09-500

301

Gostyń

1-go Maja 27

63-800

302

Góra

Targowa 1

56-200

303

Góra Kalwaria

Pijarska 17

05-530

304

Grabów nad Prosną

Ostrzeszowska 18A

63-520

305

Grajewo

pl. Niepodległości 20/7

19-200

306

Grodków

Reymonta 4

49-200

307

Grodzisk Mazowiecki

Królewska 48

05-825

308

Grodzisk Mazowiecki

Henryka Sienkiewicza 46/50

05-825

309

Grodzisk Wielkopolski

Garbary 1

62-065

310

Grójec

Krótka 3

05-600

311

Grójec

Armii Krajowej 50

05-600

312

Grudziądz

Konarskiego 43

86-300

313

Grudziądz

Chełmińska 4

86-300

314

Grudziądz

Włodka 11

86-300

315

Grudziądz

Wybickiego 21-23

86-300

316

Gryfice

Wojska Polskiego 44

72-300

317

Gryfino

Flisacza 65

74-100

318

Gryfów Śląski

Jeleniogórska 5

59-620

319

Gubin

Ułanów Karpackich 3

66-620

320

Gubin

Wyspiańskiego 10

66-620

321

Hajnówka

Stefana Batorego 16

17-200

322

Hel

Wiejska 3

84-150

323

Hrubieszów

3-go Maja 2

22-500

324

Hrubieszów

Kolejowa 8

22-500

325

Iława

Królowej Jadwigi 6

14-200

326

Inowrocław

Wojska Polskiego 20

88-100

327

Inowrocław

św. Ducha 55

88-100

328

Inowrocław

Toruńska 2

88-100

329

Janikowo

Główna 16

88-160

330

Janki

pl. Szwedzki 3

05-090

331

Janki

Mszczonowska 3

05-090

332

Janów Lubelski

Zamoyskiego 24

23-300

333

Jarocin

Powstańców Wielkopolskich

63-200

334

Jarocin

Wrocławska 29

63-200

335

Jarosław

os. Kombatantów 20

37-500

336

Jarosław

Jana Pawła II 3A

37-500

337

Jarosław

Sikorskiego 2a

37-500

338

Jasło

Kazimierza Wielkiego 14

38-200

339

Jastrzębie Zdrój

Józefa Piłsudskiego 29

44-335

340

Jastrzębie- Zdrój

Harcerska 1b

44-435

341

Jastrzębie-Zdrój

Piłsudskiego 2A

44-335

342

Jastrzębie-Zdrój

Warmińska 2B

44-335

343

Jawor

Słowackiego 43 A

59-400

344

Jawor

Grunwaldzka 7-11

59-400

345

Jaworze

Bielska 35

43-384

346

Jaworzno

Grunwaldzka 59

43-600

347

Jaworzno

Jana Kantego Steczkowskiego 4

43-600

348

Jaworzno

Grunwaldzka 41-47

43-600

349

Jelcz-Laskowice

Bożka 11 A

55-200

350

Jelenia Góra

Różyckiego 6

58-500

351

Jelenia Góra

Cieplicka 83

58-500

352

Jelenia Góra

Podwale 25

58-500

353

Jelenia Góra

Elsnera 1A

58-560

354

Jelenia Góra

1 Maja 1

58-500

355

Jeziorany

Kopernika 30

11-320

356

Jędrzejów

11-go Listopada 11

28-300

357

Józefosław

Geodetów 23

05-500

358

Kalisz

Młynarska 131

62-800

359

Kalisz

3-go Maja 1

62-800

360

Kalisz

Wojska Polskiego 116

62-800

361

Kalisz

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 42A

62-800

362

Kalisz

Górnośląska

62-800

363

Kalisz

Poznańska 121-123

62-800

364

Kalisz

Śródmiejska 6

62-800

365

Kalisz

Polna 14

62-800

366

Kamienna Góra

Jana Pawła II 10

58-400

367

Kamień Pomorski

Chrobrego 18

72-400

368

Kamionki

Poznańska 150

62-023

369

Karczew

Józefa Bema 5

05-480

370

Karpacz

Konsytucji 3-go Maja 45a

58-540

371

Kartuzy

Gdańska 32

83-300

372

Katowice

Ułańska 8a

40-887

373

Katowice

3 Maja 6-8

40-096

374

Katowice

Wrocławska 54

40-217

375

Katowice

Roździeńskiego 200

40-315

376

Katowice

Chorzowska 107

40-101

377

Katowice

Bednorza 1

40-384

378

Katowice

Bażantów 6C/1E

40-668

379

Katowice

Przemysłowa 3

40-020

380

Katowice

Piotra Skargi 6

40-091

381

Katowice

Chorzowska 11

40-122

382

Katowice

Kościuszki 229

40-600

383

Katowice

Pułaskiego 60

40-276

384

Katowice

3-go Maja 30

40-097

385

Katowice

Szewska 11

40-649

386

Katowice

Kochanowskiego 18

40-035

387

Katowice

Batalionów Chłopskich 4

40-001

388

Katowice

Piotrowicka 100

40-724

389

Kazimierza Wielka

Kolejowa 25

28-500

390

Kędzierzyn-Koźle

Armii Krajowej 38

47-220

391

Kędzierzyn-Koźle

Czechowa 7

47-200

392

Kędzierzyn-Koźle

Wojska Polskiego 11

47-232

393

Kępno

Rzeźnicka 14

63-600

394

Kętrzyn

Sikorskiego 22

11-400

395

Kęty

Żwirki i Wigury 19

32-650

396

Kielce

Warszawska 218 D

25-414

397

Kielce

1 Maja 158

25-614

398

Kielce

Warszawska 26

25-312

399

Kielce

Świętokrzyska 20

25-406

400

Kielce

Kochanowskiego 8

25-384

401

Kielce

Sienkiewicza 33

25-005

402

Kielce

Sienkiewicza 78

25-501

403

Kielce

Szydłówek Górny 6

25-411

404

Kielce

Jana Nowaka Jeziorańskiego 69

25-432

405

Kielce

Massalskiego 3

25-636

406

Kiełczewo, gm. Kościan

Poznańska 17

64-000

407

Kietrz

Raciborska 5

48-130

408

Kluczbork

Krakowska 9

46-200

409

Kłobuck

Wyszyńskiego 16

42-100

410

Kłodawa

ul. Barbary 1

62-650

411

Kłodzko

Noworudzka 2

57-300

412

Kłodzko

Dusznicka 1

57-300

413

Knurów

1-go Maja 74

44-190

414

Kobyłka

Napoleona 2

05-230

415

Kolbudy

Leśna 2

83-050

416

Kolbuszowa

pl. Wolności 59

36-100

417

Kolno

Wojska Polskiego 24

18-500

418

Koluszki

Kościuszki 2

95-040

419

Koło

Niezłomnych 2

62-600

420

Kołobrzeg

Plac Ratuszowy 3

78-100

421

Kołobrzeg

Armii Krajowej 11AB

78-100

422

Koniecpol

Armii Krajowej 6

42-230

423

Konin

Chopina 21 H

62-500

424

Konin

Paderewskiego 8

62-507

425

Konin

Sosnowa 9

62-510

426

Konin

3-go Maja 30

62-500

427

Konin

Dworcowa 15

62-500

428

Konin

Spółdzielców 6a

62-510

429

Konstancin-Jeziorna

Pułaskiego 2

05-510

430

Konstancin-Jeziorna

al. Wojska Polskiego 3

05-510

431

Konstantynów Łódzki

Zgierska 21

95-050

432

Końskie

Lipowa 14

26-200

433

Końskie

Spółdzielcza 16a

26-200

434

Kosakowo

Derdowskiego 73

81-198

435

Kostrzyn

Warszawska 15

62-025

436

Kostrzyn nad Odrą

Sikorskiego 16

66-470

437

Koszalin

Zwycięstwa 129

75-603

438

Koszalin

Okrzei 3

75-203

439

Koszalin

Paderewskiego 1

75-736

440

Koszalin

Jana Pawła II 20

75-452

441

Koszalin

Poprzeczna 1A

75-841

442

Koszalin

Traugutta 37

75-569

443

Kościan

Kościuszki 5 C

64-000

444

Kościerzyna

Rynek 10

83-400

445

Kościerzyna

Mazurka Dąbrowskiego 1

83-400

446

Kościerzyna

Kościuszki 56

83-400

447

Kowale k. Gdańska

Staropolska 32 A

80-180

448

Kowary

Wł. Jagiellończyka 12

58-530

449

Koziegłowy

Piaskowa 19

62-028

450

Kozienice

Warszawska 34

26-900

451

Kórnik

Woźniaka 3

62-035

452

Kraków

Stanisława Stojałowskiego 6

30-611

453

Kraków

Stawowa 61

31-346

454

Kraków

Pawia 5

31-154

455

Kraków

Zakopiańska 62

30-418

456

Kraków

Lubelska 31

30-003

457

Kraków

Sławkowska 30

31-014

458

Kraków

os. Centrum A1

31-923

459

Kraków

Borkowska 3

30-438

460

Kraków

al. Pokoju 67

31-580

461

Kraków

Czerwone Maki 33, 33a

30-392

462

Kraków

Os Tysiąclecia 42

31-611

463

Kraków

Grażyny 4

31-217

464

Kraków

Królewska 55

30-081

465

Kraków

Siewna 46

31-231

466

Kraków

Bobrzyńskiego 33

30-348

467

Kraków

Bratysławska 4

31-201

468

Kraków

Zygmunta Glogera 28

31-222

469

Kraków

Bora Komorowskiego 37

31-476

470

Kraków

Dietla 44

31-039

471

Kraków

Dunajewskiego 1

31-133

472

Kraków

Pawia 5

31-154

473

Kraków

Kapelanka 54

30-309

474

Kraków

Medweckiego 2

31-870

475

Kraków

Bonarka 8

30-415

476

Kraków

Mogilska 120

31-445

477

Kraków

Bolesława Orlińskiego 1

31-878

478

Kraków

ul. Agatowa 31

30-798

479

Kraków

Puszkarska 9

30-644

480

Kraków

Myślenicka 133

30-698

481

Kraków

Kalwaryjska 12

30-504

482

Kraków

os. Zgody 4

31-949

483

Kraków

Wysłouchów 41A

30-611

484

Kraków

Mikołajska 6

31-027

485

Kraków

Wiślna 3

31-007

486

Kraków

Teligi 24

30-835

487

Kraków

Szymanowskiego 14

30-047

488

Kraków

Włóczków 2

30-103

489

Kraków

Broniewskiego 1

31-801

490

Kraków

ul. Księcia Józefa 20

30-260

491

Kraków

Kobierzyńska 104

30-382

492

Kraków

Na Kozłówce 27

30-664

493

Kraków

Al. Bora-Komorowskiego 41

31-876

494

Kraków

os. Na Stoku 53

31-708

495

Kraków

Lindego 1

30-148

496

Krapkowice

Prudnicka 15

47-300

497

Krasnystaw

Poniatowskiego 6A

22-300

498

Kraśnik

Aleja Niepodległości 12A

23-204

499

Kraśnik

Kochanowskiego 1

23-200

500

Krokowa

Pucka 7

84-110

501

Kronowo

Szosa Katomierska 7

86-010

502

Krosno

Niepodległości 6B

38-400

503

Krosno

Bieszczadzka 29

38-400

504

Krosno

Lniarska 8

38-400

505

Krosno Odrzańskie

Pułaskiego 11

66-600

506

Krotoszyn

Słodowa 13

63-700

507

Krotoszyn

Mickiewicza 13

63-700

508

Kruszwica

Zamkowa 3-5

88-150

509

Kryspinów

Kryspinów 498

32-060

510

Krzeszowice

Świętego Floriana 1

32-065

511

Krzyż Wielkopolski

Jana Pawła II 14

64-760

512

Kudowa-Zdrój

Zdrojowa 19

57-350

513

Kutno

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5b

99-300

514

Kutno

Kościuszki 73

99-300

515

Kwidzyn

Kopernika 25A

82-500

516

Kwidzyn

Konopnickiej 19

82-500

517

Kwidzyn

Słowackiego 16

82-500

518

Kwilcz

Gumna 4c

64-420

519

Laski

Trenów 51

05-080

520

Lądek-Zdrój

Ogrodowa 12

57-540

521

Legionowo

Piłsudskiego 22

05-120

522

Legionowo

Warszawska 60b

05-120

523

Legnica

Iwaszkiewicza 1

59-220

524

Legnica

Schumanna 11

59-220

525

Legnica

Chojnowska 41

59-220

526

Legnica

al.. Najświętrzej Marii Panny 2 (Deptak)

59-220

527

Lesko

Rynek 11

38-600

528

Leszno

Jana Pawła II 16

64-100

529

Leszno

Słowiańska 11

64-100

530

Leszno

Konstytucji 3-go Maja 12a

64-100

531

Leszno k. Warszawy

Partyzantów 2A

05-084

532

Lesznowola

Słoneczna 314

05-506

533

Lewin Brzeski

Kościuszki 37 d

39-340

534

Leżajsk

Mickiewicza 74

37-300

535

Lębork

pl. Pokoju 3

84-300

536

Lębork

Żeromskiego 16

84-300

537

Libertów

Góra Libertowska 1C

30-444

538

Libiąż

Juliusza Słowackiego 4

32-590

539

Lidzbark

Żeromskiego 2c

13-230

540

Lidzbark Warmiński

Olsztyńska

11-100

541

Lidzbark Warmiński

Piłsudskiego 5

11-100

542

Limanowa

Rynek 11

34-600

543

Lipienice

Podmiejska 2a

89-620

544

Lipno

3 Maja 3

87-600

545

Lipsko

Zwoleńska 4

27-300

546

Lisowice

Lubliniecka 1E

42-700

547

Lubaczów

Konery 8

37-600

548

Lubań

Ratuszowa 1-9

59-800

549

Lubawa

Kopernika 3

14-260

550

Lubicz Górny

Bankowa 5

87-162

551

Lubin

gen. Sikorskiego 20

59-300

552

Lubin

gen. J.Bema 1

59-300

553

Lubin

Jana Pawła II 82

59-300

554

Lubin

Zwierzyckiego 2

59-300

555

Lublin

Al Unii Lubelskiej 2

20-108

556

Lublin

Al.Wincentego Witosa 32

20-315

557

Lublin

Jana Pawła II 13

20-535

558

Lublin

Mełgiewska 16-18

20-234

559

Lublin

1-go Maja 31

20-560

560

Lublin

Głęboka 18

20-612

561

Lublin

Droga Męczenników Majdanka 28

20-319

562

Lublin

Al. Spółdzielczości Pracy 36

20-147

563

Lublin

Nadstawna 4

20-120

564

Lublin

Lipowa 13

20-020

565

Lublin

Godebskiego 1

20-045

566

Lublin

Aleja Spółdzielczości Pracy 88

20-147

567

Lublin

Wrotkowska/Diamentowa

20-469

568

Lublin

Krakowskie Przedmieście 21

20-002

569

Lublin

Orkana 6

20-504

570

Lublin

Zana 35

20-601

571

Lublin

Al. Spółdzielczości Pracy 36

20-147

572

Lublin

Mełgiewska 2b

20-234

573

Lublin

Koncertowa 4

20-866

574

Lublin

Krakowskie Przedmieście 59

20-076

575

Lublin

Bukietowa 2

20-804

576

Lublin

Braci Wieniawskich 5

20-400

577

Lubliniec

Targowa 8

42-700

578

Luboń

Żabikowska 66

62-030

579

Luboń

Dębiecka 1

62-030

580

Lubsko

Kazimierza Złotka 1

68-300

581

Luzino

Ofiar Stutthofu 12a

84-242

582

Lwówek Śląski

Zamkowa 3

59-600

583

Łagiewniki

ul. Przemysłowa 1C

58-210

584

Łańcut

Królowej Elżbiety 4

37-100

585

Łapy

Głowna 6

18-100

586

Łask

Żeromskiego 8

98-100

587

Łaziska Górne

pl. Ratuszowy 3

43-170

588

Łeba

al. św. Jakuba 41

84-360

589

Łęczna

Jana Pawła II 111

21-010

590

Łęczna

Polna 7

21-010

591

Łęczyca

Kaliska 23

99-100

592

Łobez

Kościelna 2/4

73-150

593

Łomianki

Warszawska201/203

05-092

594

Łomianki

Warszawska 122

05-092

595

Łomża

Zawadzka 38

18-400

596

Łomża

al. Piłsudskiego 14 A

18-400

597

Łomża

Aleja Legionów 60

18-400

598

Łomża

Legionów 44

18-400

599

Łosice

Romualda III Mikoszewskiego 4

08-200

600

Łowicz

Nowy Rynek 7

99-400

601

Łowicz

Broniewskiego 11

99-400

602

Łódź

Piłsudskiego 94

92-202

603

Łódź

al. Wyszyńskiego 7a

94-042

604

Łódź

Karskiego 5

91-071

605

Łódź

Pomorska 65

90-218

606

Łódź

Kolumny 6/36

93-342

607

Łódź

Jana Pawła II 30

93-570

608

Łódź

Strzelców Kaniowskich 53/57

90-640

609

Łódź

Poli Gojawiczyńskiej 28

93-249

610

Łódź

Zgierska 211

91-497

611

Łódź

Piotrkowska 95

90-423

612

Łódź

Pabianicka 245

93-457

613

Łódź

Bartoka 74

92-530

614

Łódź

al. Wyszyńskiego 29

94-048

615

Łódź

Puszkina 50

92-516

616

Łódź

Tylna 5

90-348

617

Łódź

Piotrowska 157

90-001

618

Łódź

Tatrzańska 42/44

93-219

619

Łódź

Kilińskiego 298

93-160

620

Łódź

Rzgowska 64/66

93-172

621

Łódź

Przybyszewskiego 176/178

93-120

622

Łódź

Krokusowa 3

92-101

623

Łódź

Pojezierska 93

91-341

624

Łódź

Obywatelska 139

94-104

625

Łódź

Jugosłowiańska 1B

92-720

626

Łódź

Rzgowska 136b

92-317

627

Łódź

Tamka 3

91-403

628

Łódź

Łagiewnicka 118c

91-471

629

Łódź

Brzezińska 27/29

92-103

630

Łódź

Zielona 4

90-414

631

Łódź

Piotrkowska 183/187

90-447

632

Łódź

Łagiewnicka 53

91-839

633

Łódź

pl. Niepodległości 4

93-029

634

Łódź

Zamenhoffa 1 - 3

90-431

635

Łódź

Rydzowa 12

91-211

636

Łódź

Opolczyka 15

92-417

637

Łódź

Łazowskiego 42

93-379

638

Łódź

Maratońska 109B

94-007

639

Łódź

Piotrkowska 27

90-410

640

Łódź

Zaolziańska 10

93-545

641

Łódź

Pojezierska 2/6

91-322

642

Łódź

Zgierska 19

91-446

643

Łódź

Lutomierska 144

91-041

644

Łódź

Bratysławska 5

94-032

645

Łódź

Jarosława Dąbrowskiego 91A

93-202

646

Łódź

Traktorowa 50/58

91-129

647

Łódź

Piłsudskiego 15/23

90-307

648

Łódź

św.Teresy 111

91-222

649

Łódź

Aleksandrowska 38

91-154

650

Łódź

Rzgowska 196

93-317

651

Łódź

Kopcińskiego 31

90-142

652

Łuków

Aleja Kaczorowskiego 4

21-400

653

Łuków

Przemysłowa 24

21-400

654

Łuków

Nowopijarska 9

21-400

655

Maków Mazowiecki

Mickiewicza 11

06-200

656

Malbork

Chodkiewicza 32

82-200

657

Malbork

Aleja Rodła 9

82-200

658

Małkinia Górna

Biegańskiego 9

07-320

659

Marki

Piłsudskiego 200

05-270

660

Marki

Piłsudskiego 1

05-270

661

Miastko

Dworcowa 31

77-200

662

Miechów

Sienkiewicza 12-14

32-200

663

Miechów

Racławicka 45B

32-300

664

Miejsce Piastowe

Handlowa 4

38-430

665

Mielec

Mickiewicza 15

39-300

666

Mielec

Pisarka 1D

39-300

667

Mielec

Biernackiego 2

39-300

668

Mielno

Lechitów 2A

76-032

669

Międzychód

Rynek 4-5

64-400

670

Międzyrzecz

Mieszka I 11

66-300

671

Międzyrzecz Podlaski

Brzeska 33

21-560

672

Międzyzdroje

Gryfa Pomorskiego 15

72-500

673

Mikołów

Rynek 5

43-190

674

Milanówek

Królewska/Nowowiejska

05-822

675

Milicz

11 Listopada 1

56-300

676

Mińsk Mazowiecki

Konstantego Rudzkiego 9

05-300

677

Mińsk Mazowiecki

Konstytucji 3-go Maja 7

05-300

678

Mława

al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 39C

06-500

679

Mława

Żwirki 6

06-500

680

Mława

Aleja Św.Wojciecha 13

06 - 500

681

Modlnica

Częstochowska 72B

32-085

682

Modlniczka k/Krakowa

Prof. Adama Różańskiego 32

32-085

683

Mogilno

Ogrodowa 3a

88-300

684

Mońki

Dworcowa 9/11

19-100

685

Morąg

Mickiewicza 12

14-300

686

Mosina

Dworcowa 12

62-050

687

Mrągowo

Warszawska 37

11-700

688

Mrągowo

Wolności 4d

11-700

689

Mszana Dolna

Starowiejska 2n

34-730

690

Murowana Goślina

Wojska Polskiego 1

62-065

691

Mysłowice

Katowicka 64

41-406

692

Mysłowice

Kwiatowa

41-406

693

Mysłowice

Piastów Śląskich 19A

41-408

694

Mysłowice

gen. Jerzego Ziętka 47

41-412

695

Myszków

pl. Dworcowy 1

42-300

696

Myślenice

Słoneczna 2 d

32-400

697

Myślenice

Kilińskiego 3

32-400

698

Myślibórz

Bohaterów Warszawy 52

74-300

699

Nadarzyn

Mszczonowska 19

05-830

700

Nakło nad Notecią

Rynek 2

89-100

701

Nakło nad Notecią

Mrotecka

89-100

702

Nałęczów

1 Maja 12

24-150

703

Namysłów

Bohaterów Warszawy 17

46-100

704

Nasielsk

Rynek 22A

05-190

705

Nidzica

Mickiewicza 5/7

13-100

706

Niemodlin

Opolska 7a

49-100

707

Niepołomice

Rynek 12

32-005

708

Nisko

Podoficerska 1

37-400

709

Nowa Ruda

Aleksandra Fredry 33

57-400

710

Nowa Ruda

Kłodzka 14

57-402

711

Nowa Sarzyna

Leśna 1

37-310

712

Nowa Sól

Staszica 2

67-100

713

Nowa Sól

Zjednoczenia 9

67-100

714

Nowe

Pl Św Rocha 3

86-170

715

Nowe Miasto Lubawskie

ul. Jagiellońska 40 i

13-300

716

Nowiny

Przemysłowa

26-052

717

Nowogard

15-go lutego 5

72-200

718

Nowy Dwór Gdański

Warszawska 2d

82-100

719

Nowy Dwór Mazowiecki

Leśna 2

05-100

720

Nowy Dwór Mazowiecki

Warszawska 36

05-100

721

Nowy Dwór Mazowiecki

Modlińska 1

05-100

722

Nowy Sącz

Węgierska 170

33-300

723

Nowy Sącz

Krakowska 43

33-395

724

Nowy Sącz

Lwowska 80

33-300

725

Nowy Sącz

Piłsudskiego 104

33-300

726

Nowy Sącz

Jagiellońska 6

33-300

727

Nowy Sącz

Prażmowskiego 11

33-300

728

Nowy Sącz

pl. Dąbrowskiego 4

33-300

729

Nowy Sącz

Lwowska 60

33-300

730

Nowy Targ

Rynek 24

34-400

731

Nowy Targ

Al.Tysiąclecia 21

34-400

732

Nowy Tomyśl

Kolejowa 1B

64-300

733

Nowy Tomyśl

Poznańska 12

64-300

734

Nysa

Wolności 2

48-300

735

Nysa

Celna 14 A

48-300

736

Nysa

Piłsudskiego 7

48-303

737

Oborniki

Piłsudskiego 41

64-600

738

Oborniki Ślaskie

Piłsudzkiego 35

55-120

739

Olecko

11 listopada 25A

19-400

740

Olesno

Wielkie Przedmieście 20

46-300

741

Oleśnica

Lwowska 28

56-400

742

Oleśnica

Spalice ul Oliwkowa 1

56-409

743

Olkusz

Rabsztyńska 2

32-300

744

Olkusz

Kazimierza Wielkiego 24

32-300

745

Olsztyn

Staromiejska 10

10-018

746

Olsztyn

al. Piłsudskiego 16

10-576

747

Olsztyn

al. Marszałka Piłsudskiego 50

10-450

748

Olsztyn

Krasickiego 1b

10-685

749

Olsztyn

Tuwima 26

10-747

750

Olsztyn

Kolejowa 11

10-284

751

Olsztyn

Plac Jana Pawła II 1A

10-101

752

Olsztyn

Partyzantów 63

11-041

753

Olsztyn

Boenigka 29

10-686

754

Olsztynek

Mrongowiusza 26

11-015

755

Oława

Kutrowskiego 50

55-200

756

Oława

3 Maja 2

55-200

757

Oława

3 Maja 51

55-200

758

Opalenica

Mickiewicza 7C/A

64-330

759

Opatów

Kopernika 15A

27-500

760

Opoczno

Kopernika 5

26-300

761

Opole

Ozimska 184

45-310

762

Opole

Wrocławska 152/154

45-837

763

Opole

pl. Teatralny 13

45-056

764

Opole

Ozimska 72

45-310

765

Opole

Ozimska 14/16

45-057

766

Opole

pl. Kopernika 16

45-040

767

Opole

Niemodlińska 21

45-710

768

Opole

Dębowa 1

46-022

769

Opole

1-go Maja 9

45-069

770

Opole Lubelskie

Przemysłowa 1

23-300

771

Orneta

1 Maja 51

11-130

772

Orzesze

Rynek 9

43-180

773

Orzysz

Mickiewicza 2a

12-250

774

Osie

Dworcowe 9 e

86-150

775

Osielsko

Szosa Gdańska 49

86-031

776

Ostrołęka

Prądzyńskiego 2

07-400

777

Ostrołęka

Gorbatowa 28

07-410

778

Ostrołęka

Dzieci Polskich 2

07-410

779

Ostrowiec Świętokrzyski

Okólna 5

27-400

780

Ostrowiec Świętokrzyski

Mickiewicza 30

27-400

781

Ostrowiec Świętokrzyski

11-go Listopada 6

27-400

782

Ostróda

Wojska Polskiego 10

14-100

783

Ostróda

Czarnieckiego 1c

14-100

784

Ostrów Mazowiecka

Mieczkowskiego 23

07-300

785

Ostrów Wielkopolski

Raszkowska 27

63-400

786

Ostrów Wielkopolski

Wrocławska 26

63-400

787

Ostrów Wielkopolski

Kolejowa 32

64-400

788

Ostrów Wielkopolski

Kaliska 120

63-400

789

Ostrów Wielkopolski

Dalbora 32

63-400

790

Ostrzeszów

Plac Borek 18

63-500

791

Oświęcim

Nojego 2

32-600

792

Oświęcim

Królowej Jadwigi

32-600

793

Oświęcim

Powstańców Śląskich 1

32-600

794

Otmuchów

Sienkiewicza 5

48-385

795

Otwock

Kołłątaja 61

05-400

796

Otwock

Andriolliego Michała 34

05-400

797

Otwock

Matejki 1

05-400

798

Otwock

Kupiecka 2

05-400

799

Ozorków

Ignacego Starzyńskiego 23

95-035

800

Ożarów Mazowiecki

Poznańska 153

05-850

801

Pabianice

Grota-Roweckiego 24

95-200

802

Pabianice

ul. Łaska 9

95-200

803

Pabianice

Grobelna 8

95-200

804

Pabianice

Zamkowa 31

95-200

805

Pajęczno

Kościuszki 22

98-330

806

Parczew

Al. Zwycięstwa 9

21-200

807

Parzniew

Solidarności 1

05–808

808

Pasłęk

Bohaterów Westerplatte 1

14-400

809

Pelplin

Wybickiego 6

83-130

810

Piaseczno

Puławska 30A

05-500

811

Piaseczno

Kościuszki 35

05-500

812

Piaseczno

Puławska 4

05-500

813

Piastów

Warszawska 43

05-820

814

Piekary Śląskie

Wyszyńskiego 9a

41-940

815

Piekary Śląskie

Karola Miarki 13A

41-940

816

Piła

Wyspiańskiego 33/35

64-920

817

Piła

al. Powstańców Wlkp 162

64-920

818

Piła

Powstańców Wielkopolskich 99

64-920

819

Piła

14 lutego 26

64-920

820

Piła

Śródmiejska 16

64-920

821

Pińczów

Batalionów Chłopskich 23

28-400

822

Pionki

Plac Konstytucji 3 Maja 1

26-670

823

Piotrków Trybunalski

Sikorskiego 13/17

97-300

824

Piotrków Trybunalski

Wojska Polskiego 137/139

97-300

825

Piotrków Trybunalski

Słowackiego 123

97-300

826

Piotrków Trybunalski

Sienkiewicza 11

97-300

827

Pisz

Warszawska

12-200

828

Pisz

Daszyńskiego 10

12-200

829

Pleszew

Rynek 7

63-300

830

Plewiska

Grunwaldzka 507

62-064

831

Płock

Wyszogrodzka 144

09-410

832

Płock

Nowy Rynek 5

09-400

833

Płock

Wyszogrodzka 127

09-410

834

Płock

Tysiąclecia 2

09-402

835

Płock

Gałczyńskiego 11

09-400

836

Płońsk

Warszawska 59

09-100

837

Płońsk

Młodzieżowa 28

09-100

838

Płońsk

Żołnierzy Wyklętych 12

09-100

839

Płoty

Grunwaldzka 1c

72-310

840

Pniewy

Wolności 22

62-045

841

Pobiedziska

Królowej Jadwigi 4

62-010

842

Poddębice

pl. Tadeusza Kościuszki 36B

99-200

843

Podkowa Leśna

Gołębia 26

05-807

844

Polanica- Zdrój

Zdrojowa 5

57-320

845

Police

Wyszyńskiego 13

72-010

846

Police

Piłsudskiego 52

72-009

847

Polkowice

Młyńska 10c

59-100

848

Polkowice

Głogowska 7-11

59-100

849

Połaniec

Czarnieckiego 1

28-230

850

Połczyn-Zdrój

Wojska Polskiego 43

78-320

851

Poniatowa

Nałęczowska 10

24-320

852

Poznań

Pleszewska 1

61-136

853

Poznań

Marcelińska 23

60-801

854

Poznań

os. Kosmonautów 104

61-642

855

Poznań

Zamenhofa 133

61-131

856

Poznań

Al Solidarności 42

61-696

857

Poznań

Głogowska 440

60-004

858

Poznań

Głogowska 132/140

60-243

859

Poznań

Druskienicka 12A

60-476

860

Poznań

Dąbrowskiego 30/32

60-841

861

Poznań

28 czerwca 1956r.

61-440

862

Poznań

Promienista 160

60-142

863

Poznań

Wodna 15

61-782

864

Poznań

Krańcowa 62

61-036

865

Poznań

27 grudnia 13

61-737

866

Poznań

Opieńskiego 1

60-685

867

Poznań

Pl. Wiosny Ludów 2

61-831

868

Poznań

Górna Wilda 99/103

61-563

869

Poznań

Warszawska 98/100

61-047

870

Poznań

Hetmańska 91

60-218

871

Poznań

Bukowska 156

60-198

872

Poznań

Maltańska 1

61-131

873

Poznań

Stanisława Matyi 2

61-568

874

Poznań

Serbska 7

61-696

875

Poznań

os. Czecha 73

61-289

876

Poznań

Dworcowa 2

61-801

877

Poznań

Górecka 30

60-201

878

Poznań

Szwajcarska 14

61-285

879

Poznań

Szkolna 5

61-832

880

Poznań

Drużbickiego 2

61-694

881

Poznań

Półwiejska 42

61-400

882

Poznań

Głogowska 74

60-741

883

Poznań

Skibowa 16

61-312

884

Poznań

Książęca 15E

61-361

885

Prabuty

Rynek 1

82-550

886

Praszka

Mickiewicza 5

46-320

887

Prochowice

Kochanowskiego 8

59-230

888

Prudnik

Skowrońskiego 7

48-200

889

Pruszcz Gdański

Grunwaldzka 18

83-000

890

Pruszcz Gdański

Domeyki 3

83-000

891

Pruszków

Henryka Sienkiewicza 19

05-800

892

Pruszków

Prusa 46

05-800

893

Pruszków

Wojska Polskiego 56B

05-800

894

Przasnysz

Orlika 18

06-300

895

Przedbórz

Trytwa 6a

97-570

896

Przemków

Szprotawska 1

59-170

897

Przemyśl

Brudzewskiego 1

37-700

898

Przemyśl

3-go Maja 19

37-700

899

Przemyśl

Sportowa11

37-700

900

Przeworsk

Krasickiego 3

37-200

901

Przeźmierowo

Rynkowa 73B

62-081

902

Przysucha

Radomska25

26-400

903

Pszczyna

Broniewskiego 1B

43-200

904

Pszczyna

Targowa 19

43-200

905

Pszczyna

Bielska 26

43-200

906

Pszów

Traugutta 52

44-370

907

Puck

Kopernika 4A

84-100

908

Puławy

Gościńczyk 2

24-100

909

Puławy

Centralna 5

24-100

910

Pułtusk

Jana Pawła II 2/4

06-100

911

Pyrzyce

1-go Maja 13

74-200

912

Pyskowice

Wojska Polskiego 8a

44-120

913

Racibórz

Rybnicka 97

47-400

914

Racibórz

Rynek 6a

47-400

915

Racibórz

Opawska 71

47-400

916

Radlin

Korfantego 12

44-310

917

Radom

Żółkiewskiego 4

26-605

918

Radom

Młodzianowska 19

26-610

919

Radom

Bolesława Chrobrego 2

26-609

920

Radom

Mireckiego 14

26-610

921

Radom

Grzecznarowskego 17

26-610

922

Radom

Żeromskiego 42

26-610

923

Radom

Sempołowskiej 5

26-605

924

Radom

Beliny-Prażmowskiego 13

26-610

925

Radom

Chrobrego 1

26-609

926

Radomsko

Krakowska 29-37

97-500

927

Radomsko

Sierakowskiego 11

97-500

928

Radomyśl Wielki

Nowa4

39-310

929

Radziejów

Brzeska 25

88-200

930

Radzionków

Unii Europejskiej 1

41-922

931

Radzymin

Lecha Falandysza 1

05-250

932

Radzyń Podlaski

Stefana Kardynała Wyszyńskiego 4

21-300

933

Radzyń Podlaski

Warszawska 11a

21-300

934

Rawa Mazowiecka

al. Konstytucji 3-go Maja 6

96-200

935

Rawicz

Rynek 4

63-900

936

Rawicz

Armii Krajowej 4A

63-900

937

Reda

Pucka 5

84-240

938

Reda

Fenikowskiego 14

84-240

939

Rogoźno

Wielka Poznańska 18

64-610

940

Rokietnica

Szamotulska 29

62-090

941

Ropczyce

Grunwaldzka41

39-100

942

Ruciane Nida

Gałczyńskiego 16

12-220

943

Ruda Śląska

1-go Maja 385

41-700

944

Ruda Śląska

Niedurnego 40 A

41-709

945

Ruda Śląska

Karola Goduli 13

41-712

946

Ruda Śląska

Kłodnicka 89

41-706

947

Ruda Śląska

1-go Maja 310

41-710

948

Ruda Śląska

Górnośląska 16

41-705

949

Rumia

Dąbrowskiego 17

84-230

950

Rumia

Pomorska 4

84-230

951

Rumia

Jana Sobieskiego 14A

84-230

952

Rybnik

Chrobrego 1

44-200

953

Rybnik

Raciborska 126

44-210

954

Rybnik

Raciborska 16

44-200

955

Rybnik

Żorska 2

44-203

956

Rybnik

Rynek 4

44-200

957

Rydułtowy

Raciborska 144

44-280

958

Ryki

Warszawska 5

08-500

959

Rypin

Mławska 25

87-500

960

Rzepin

Słubicka 27

69-110

961

Rzeszów

Piłsudskiego 44

35-001

962

Rzeszów

Słowackiego 16

35-060

963

Rzeszów

Leska 4

35-001

964

Rzeszów

Okulickiego 10

35-222

965

Rzeszów

Kolejowa 1

35-073

966

Rzeszów

Tadeusza Rejtana 67

35-959

967

Rzeszów

Leopolda Lisa Kuli 19

35-959

968

Rzeszów

Krakowska 20

35-111

969

Rzeszów

Rejtana 65

35-959

970

Rzeszów

Al. Majora Wacława Kopisto 1

35-315

971

Rzeszów

Podkarpacka 6

35-082

972

Rzgów

Miasto Mody 4

95-030

973

Sandomierz

Mickiewicza 32

27-600

974

Sanok

Kościuszki 11

38-500

975

Sanok

Jagiellońska 30

38-500

976

Sejny

Konarskiego 25A

16-500

977

Serock

Warszawska 32

05-140

978

Sędziszów Małopolski

Wesoła 1

39-120

979

Sępólno Krajeńskie

Kościuszki 15 c

89-400

980

Sianów

Morska 2

76-004

981

Siedlce

Sienkiewicza 55

08-110

982

Siedlce

Partyzantów 16 c

08-110

983

Siedlce

Józefa Piłsudskiego 74

08-110

984

Siedlce

Bohaterów Getta 3

08-110

985

Siemianowice Śląskie

Kapicy 8

41-106

986

Siemianowice Śląskie

Jagiełły 4

41-100

987

Siemianowice Śląskie

Śląska 15

41-100

988

Siemiatycze

Grodzieńska 46

17-300

989

Sieradz

POW 92

98-200

990

Sieradz

Grunwaldzka 1

98-200

991

Sieradz

al. Pokoju 15

98-200

992

Sierakowice

ks. B. Łosińskiego 1C

83-340

993

Sierpc

Płocka 23 b

09-200

994

Skarszewy

Kościerska 13b

83-250

995

Skarżysko-Kamienna

Zygmunta Krasińskiego 18

26-100

996

Skarżysko-Kamienna

Metalowców 5

26-110

997

Skawina

Popiełuszki 2d

32-050

998

Skawina

Adama Mickiewicza 19e

32-050

999

Skierniewice

Rynek 23

96-100

1000

Skierniewice

Kameralna 2

96-100

1001

Skierniewice

Reymonta 8A

96-100

1002

Skoczów

Fabryczna 9

43-430

1003

Skoki

Wągrowiecka 4B

62-085

1004

Skórcz

Pomorska 15

83-220

1005

Skórzewo

Malwowa 162

60-185

1006

Skwierzyna

Batorego 11

66-440

1007

Sława

Odrodzonego Wojska Polskiego 9

67-410

1008

Sławno

Jedności Narodowej 20

76-100

1009

Słubice

os. Słowiańskie 9

69-100

1010

Słupca

pl. Wolności 5-6

62-400

1011

Słupca

ul.Kopernika 8

62-400

1012

Słupsk

Sygietyńskiego 1

76-200

1013

Słupsk

Hubalczyków 9/11/13

76-200

1014

Słupsk

Szczecińska 58

76-200

1015

Słupsk

Kniaziewicza 33

76-200

1016

Słupsk

Mickiewicza 61

76-200

1017

Słupsk

Piłsudskiego 74

76-200

1018

Słupsk

11-go listopada 17

76-200

1019

Słupsk

Kołłątaja 25

76-200

1020

Sochaczew

Pokoju 9

96-503

1021

Sochaczew

600-lecia 37

96-500

1022

Sokołów Podlaski

M.C. Skłodowskiej  5

08-300

1023

Sokółka

Grodzieńska 33

16-100

1024

Sokółka

Jana Pawła II 1a

16-100

1025

Solec Kujawski

Garbary 2b

86-050

1026

Sopot

Dworcowa 5

81-704

1027

Sopot

Bohaterów Monte Cassino 55/57

81-759

1028

Sosnowiec

1-go Maja 21-23

41-200

1029

Sosnowiec

Orla 30

41-205

1030

Sosnowiec

Modrzejowska 28

41-200

1031

Sosnowiec

Staszica 8B

41-200

1032

Sosnowiec

Wojska Polskiego 27B

41-208

1033

Sosnowiec

11 Listopada 122

41-218

1034

Sosnowiec

Braci Mieroszewskich 52

41-219

1035

Sosnowiec

Aleja Józefa Mireckiego 27a

41-209

1036

Sosnowiec

Sienkiewicza 2

41-200

1037

Sosnowiec

Główna 21

41-215

1038

Stalowa Wola

Chopina 42

37-450

1039

Stalowa Wola

Komisji Edukacji Narodowej 47

37-450

1040

Stalowa Wola

Jana Pawła II 18

37-450

1041

Stalowa Wola

Okulickiego 16c

37-450

1042

Starachowice

Armi Krajowej 3

27-200

1043

Starachowice

Krzosa 6

27-200

1044

Starachowice

Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14

27-200

1045

Stare Miasto k.Konina

Ogrodowa 31a

62-571

1046

Stargard

Bolesława Chrobrego 8

73-110

1047

Stargard

Piłsudskiego 21

73-100

1048

Stargard Szczeciński

Szczecińska 81

73-110

1049

Stargard Szczeciński

Wyszyńskiego 16

73-110

1050

Stargard Szczeciński

Kościuszki 73

73-110

1051

Starogard Gdański

Rynek 9

83-200

1052

Starogard Gdański

Lubichowska 14

83-200

1053

Starogard Gdański

Pomorska 7

83-200

1054

Staszów

Jana Pawła II 21

28-200

1055

Stęszew

Lipowa 7

62-060

1056

Stojadła

Stojadła

05-300

1057

Straszyn

Komandora Kazimierza Kraszewskiego 1

83-010

1058

Stryków

Targowa 2/4

95-010

1059

Strzegom

Rynek 32-36 A

58-150

1060

Strzelce Krajeńskie

Bolesława Chrobrego 2

66-500

1061

Strzelce Opolskie

Budowlanych 1b

47-100

1062

Strzelce Opolskie

Ligonia 1 a

47-100

1063

Strzelno

Kolejowa 2

88-320

1064

Strzyżów

Łukasiewicza 1

38-100

1065

Sucha Beskidzka

Mickiwicza 14

34-200

1066

Suchedniów

Fabryczna 5

26-130

1067

Suchy Las

Obornicka 85

62-002

1068

Sulechów

Sikorskiego 11

66-100

1069

Sulejów

Piotrkowska 62 d

97-330

1070

Sulejówek

pl. Stefana Czarnieckiego 1

05-070

1071

Sulejówek

Gen.Józefa Bema 2R

05-071

1072

Sulęcin

Witosa 1

69-200

1073

Suwałki

Armii Krajowej 33

16-400

1074

Suwałki

gen. Dwernickiego 15

16-400

1075

Suwałki

Reja 60

16-400

1076

Swarzędz

Poznańska 6

62-020

1077

Syców

Okrężna 1B

56-500

1078

Szamotuły

Wroniecka 1

64-500

1079

Szczawno- Zdrój

Gen. Józefa Łączyńskiego 44

58-310

1080

Szczecin

Południowa 24

71-001

1081

Szczecin

Kołłątaja 1

71-525

1082

Szczecin

al. Wyzwolenia 5

70-552

1083

Szczecin

Narutowicza 13e lokal U17

70-240

1084

Szczecin

Rydla 51

70-783

1085

Szczecin

Struga 18

70-784

1086

Szczecin

Bandurskiego 96a

71-685

1087

Szczecin

Witkiewicza 41

71-123

1088

Szczecin

Bohaterów Warszawy 42

70-342

1089

Szczecin

Chopina 35

71-450

1090

Szczecin

Aleja Wyzwolenia 18-20

70-554

1091

Szczecin

Przyjaciół Żołnierza 128 a

71-670

1092

Szczecin

Mieszka I 63

71-011

1093

Szczecin

Emili Gierczak 24-25

70-825

1094

Szczecin

al. Niepodległości 36

70-404

1095

Szczecin

Ku Słońcu 67

71-047

1096

Szczecin

Aleksandra Zawadzkiego 143

71-246

1097

Szczecin

Krzywoustego 9/10

70-250

1098

Szczecin

ul. Struga 42

70-784

1099

Szczecin

Mieszka I 73

71-011

1100

Szczecin

Reymonta 4

71-276

1101

Szczecinek

Bartoszewskiego 14/18

78-400

1102

Szczecinek

Bohaterów Warszawy 28

78-400

1103

Szczucin

ul. Topolowa 1

33-230

1104

Szczytno

Polska 24

12-100

1105

Szczytno

Chrobrego 3

12-100

1106

Szprotawa

Targowa 2

67-300

1107

Sztum

Baczyńskiego 1

82-400

1108

Szubin

pl. Wolności 1

89-200

1109

Szydłowiec

pl. Wolności 3

26-500

1110

Ścinawa

Rynek 1A

59-330

1111

Śrem

Plac 20 Października

63-100

1112

Śrem

Zamenhofa 20B

63-100

1113

Śrem

Chopina 1

63-100

1114

Środa Śląska

Legnicka 25

55-300

1115

Środa Wielkopolska

Poselska 8

63-000

1116

Środa Wielkopolska

Dąbrowskiego 13

63-000

1117

Świdnica

Westerplatte 29

58-100

1118

Świdnica

Waleriana Wróblewskiego 1

58-105

1119

Świdnica

Rynek 35

58-100

1120

Świdnica

Sikorskiego 22

58-100

1121

Świdnik

Wyszyńskiego 17

21-040

1122

Świdwin

3-go Marca 1a

78-300

1123

Świebodzice

Strzegomska 13a

58-160

1124

Świebodzin

Słowiańska 1

66-200

1125

Świebodzin

Piłsudskiego 20

66-200

1126

Świecie

Duży Rynek 13

86-100

1127

Świecie

Wojska Polskiego 81

86-105

1128

Świeradów-Zdrój

Zdrojowa 7

59-850

1129

Świętochłowice

Śląska 109

41-600

1130

Świętochłowice

Chorzowska 19

41-605

1131

Świnoujście

Dąbrowskiego 5

72-600

1132

Świnoujście

Grunwaldzka 1-1 A

72-600

1133

Tarczyn

Ks. Czesława Oszkiela 3

05-555

1134

Tarnobrzeg

Mickiewicza 40

39-400

1135

Tarnobrzeg

Piłsudskiego 5

39-400

1136

Tarnowo Podgórne

Pocztowa 1

62-080

1137

Tarnowskie Góry

Poczdamska 8

42-612

1138

Tarnowskie Góry

Kościuszki 5

42-600

1139

Tarnowskie Góry

Krakowska 11

42-600

1140

Tarnowskie Góry

Zagórska 189

42-680

1141

Tarnów

Błonie 2

33-100

1142

Tarnów

Wałowa 19

33-100

1143

Tarnów

Krakowska 149

33-100

1144

Tarnów

Lwowska 63

33-100

1145

Tarnów

Romanowicza 41

33-100

1146

Tarnów

Kwiatkowskiego 9

33-100

1147

Tarnów

Kościuszki 1

33-100

1148

Tarnów

Nowodąbrowska 127

33-100

1149

Tczew

Kwiatowa 18 a

83-110

1150

Tczew

Żwirki 40

83-100

1151

Tczew

Pomorska 1

83-110

1152

Tczew

Jarosława Dąbrowskiego 12

83-110

1153

Terespol

Wojska Polskiego 79

21-550

1154

Tłuszcz

Przemysłowa 9

05-240

1155

Tomaszów Lubelski

Lwowska 128 a

22-600

1156

Tomaszów Lubelski

Traugutta 1

22-600

1157

Tomaszów Mazowiecki

Warszawska 1

97-200

1158

Tomaszów Mazowiecki

Konstytucji 3 Maja 10

97-200

1159

Tomaszów Mazowiecki

Dzieci Polskich 24/26

97-200

1160

Tomaszów Mazowiecki

św. Antoniego 14

97-200

1161

Toruń

Łódzka 118

87-100

1162

Toruń

Olsztyńska 8

87-100

1163

Toruń

Grudziądzka 162

87-100

1164

Toruń

Kosynierów Kościuszkowskich 4

87-100

1165

Toruń

Poznańska 25

87-100

1166

Toruń

Lelewela 33

87-100

1167

Toruń

Broniewskiego 90

87-100

1168

Toruń

Watzenrodego 2

87-100

1169

Toruń

Szeroka 19

87-100

1170

Toruń

Szosa Chełmińska 24

87-100

1171

Toruń

Łyskowskiego 29/35

87-100

1172

Toruń

Rynek Staromiejski 6

87-100

1173

Toruń

Lubicka 53

87-100

1174

Toruń

Stanisława Żółkiewskiego 15

87-100

1175

Trzcianka

Grunwaldzka 9a

64-980

1176

Trzebiatów

Rynek 11

72-320

1177

Trzebinia

Kościuszki 43a

32-540

1178

Trzebnica

Daszyńskiego 18

55-100

1179

Tuchola

Warszawska 15

89-500

1180

Turek

Gorzelniana 1

62-700

1181

Turek

Milewskiego 7

62-700

1182

Tuszyn

Rzgowska 98A

95-080

1183

Tychy

Towarowa 2c

43-100

1184

Tychy

Jana Pawła II 10

43-100

1185

Tychy

Wyszyńskiego 40

43-100

1186

Tychy

Armii Krajowej 65

43-110

1187

Uniejów

Bł. Bogumiła 41

99-210

1188

Ustka

Marynarki Polskiej 40

76-270

1189

Ustroń

Ignacego Daszyńskiego 4

43-450

1190

Ustrzyki Dolne

Rynek 23,24,25

38-700

1191

Wadowice

Błonie 1b

34-100

1192

Wadowice

pl. Bohaterów Getta 23

34-100

1193

Wałbrzych

Wieniawskiego 70

58-300

1194

Wałbrzych

Długa 5a

58-318

1195

Wałbrzych

Słowackiego 7

58-300

1196

Wałbrzych

Mazowiecka 3

58-300

1197

Wałbrzych

Broniewskiego 65d

58-309

1198

Wałcz

ul. Budowlanych 1B

78-600

1199

Wałcz

Kilińszczaków 43

78-600

1200

Warka

Warszawska 25

05-660

1201

Warszawa

Górczewska 124

01-460

1202

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 144

02-305

1203

Warszawa

Bokserska 56

02-690

1204

Warszawa

Kasprowicza 68

01-949

1205

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 54

00-024

1206

Warszawa

Woronicza 80

02-640

1207

Warszawa

Bora-Komorowskiego 21

03-982

1208

Warszawa

Wałbrzyska 11

02-739

1209

Warszawa

Marszałkowska 28

00-576

1210

Warszawa

Lawinowa 1

04-846

1211

Warszawa

Klaudyny 16c

01-684

1212

Warszawa

Marszałkowska 78/80

00-517

1213

Warszawa

Modzelewskiego 27

02-679

1214

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 65/79

00-697

1215

Warszawa

pl. Przymierza 6

03-944

1216

Warszawa

Belgradzka 3

02-793

1217

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 179

02-222

1218

Warszawa

Rondo Daszyńskiego 2

00-843

1219

Warszawa

Gotarda 9

02-683

1220

Warszawa

Powsińska 31

02-903

1221

Warszawa

Kondratowicza 39

03-285

1222

Warszawa

Conrada 13

01-922

1223

Warszawa

Modlińska 347 A

03-151

1224

Warszawa

Gościniec 9

05-077

1225

Warszawa

Puławska 17

02-515

1226

Warszawa

Grójecka 64

02-339

1227

Warszawa

Tamka 17

00-385

1228

Warszawa

Łodygowa 26 B

03-687

1229

Warszawa

Mołdawska 5

02-127

1230

Warszawa

al. Komisji Edukacji Narodowej 85

02-777

1231

Warszawa

Marszałkowska 104 - 122

00-016

1232

Warszawa

Górczewska 95

01-401

1233

Warszawa

Łopuszańksa 22

02-220

1234

Warszawa

Rondo Waszyngtona 2a

03-910

1235

Warszawa

Wojska Polskiego 41

01-503

1236

Warszawa

pl. Mirowski 14

00-138

1237

Warszawa

Czarodzieja 26

03-116

1238

Warszawa

Plac Hallera 5

03-464

1239

Warszawa

Jana Pawła II 82

00-175

1240

Warszawa

Kasprowicza 45/47

01-949

1241

Warszawa

Pasłęcka 8 D

03-137

1242

Warszawa

Bronowska 4

03-995

1243

Warszawa

al.. Rzeczypospolitej 29

02-972

1244

Warszawa

Barkocińska 6

03-543

1245

Warszawa

Reymonta 12

01-842

1246

Warszawa

Korotyńskiego 23

02-123

1247

Warszawa

Prosta 68

00-838

1248

Warszawa

Birżańska 1

03-780

1249

Warszawa

Skarbka z Gór 57

03-287

1250

Warszawa

Zamieniecka 80

04-158

1251

Warszawa

Światowida 17

03-144

1252

Warszawa

Egejska 19

02-764

1253

Warszawa

Wolska 19/25

01-207

1254

Warszawa

Dzika 4

00-198

1255

Warszawa

Olesińska 2

02-548

1256

Warszawa

Postępu 14

02-676

1257

Warszawa

Grochowska 207

04-077

1258

Warszawa

Jana Kazimierza 53

01-267

1259

Warszawa

Belwederska 1

00-761

1260

Warszawa

Szpotańskiego 4

04-760

1261

Warszawa

Plac Czerwca 1976r. 6

02-495

1262

Warszawa

Piękna 16b

00-539

1263

Warszawa

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 14

02-797

1264

Warszawa

Korkowa 165

04-549

1265

Warszawa

Puławska 538

02-884

1266

Warszawa

Przy Agorze 24-26

01-930

1267

Warszawa

Malborska 51

03-286

1268

Warszawa

Powstańców Śląskich 108a

01-466

1269

Warszawa

ul. Krucza 50

00-025

1270

Warszawa

Świętokrzyska 3

00-360

1271

Warszawa

Pruszkowska 13

02-119

1272

Warszawa

Wąwozowa 32

02-796

1273

Warszawa

Franciszka Klimczaka 1

02-797

1274

Warszawa

Kleszczowa 18

02-485

1275

Warszawa

Senatorska 2

00-075

1276

Warszawa

Grójecka 80/102

02-367

1277

Warszawa

Białołęcka 222

03-253

1278

Warszawa

Ostrobramska 75c

04-175

1279

Warszawa

Targowa 33A/34

03-733

1280

Warszawa

Jubilerska 1/3

04-190

1281

Warszawa

ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15

01-943

1282

Warszawa

Sienna 83

00-815

1283

Warszawa

Strażacka 106

04-455

1284

Warszawa

Koszykowa 63

00-667

1285

Warszawa

Lazurowa 71

01-314

1286

Warszawa

Rembielińska 20

03-352

1287

Warszawa

Wołoska 12

02-675

1288

Warszawa

Plac Bankowy 2

00-095

1289

Warszawa

Obozowa 16

01-161

1290

Warszawa

Odkryta 4

03-140

1291

Warszawa

Ludna 1 A

00-405

1292

Warszawa

Powstańców Śląskich 126

01-466

1293

Warszawa

Biograficzna 1

01-991

1294

Warszawa

Głębocka 15

03-287

1295

Warszawa

Świętego Bonifacego 2

02-914

1296

Warszawa

Ciołka 35

01-445

1297

Warszawa

al. Jana Pawła II 41 a

01-001

1298

Warszawa

Ćmielowska 10

03-127

1299

Warszawa

Złota 59

00-120

1300

Warszawa

Jerozolimskie 125/127

02-017

1301

Warszawa

Bora Komorowskiego 37

03-982

1302

Warszawa

Borzymowska 24 D

03-565

1303

Warszawa

Terespolska 17

03-813

1304

Warszawa

Romera 10

02-784

1305

Warszawa

Świetlików 8

01-389

1306

Warszawa

Trakt Brzeski 60/60a

05-077

1307

Warszawa

Cynamonowa 19

02-777

1308

Warszawa

Sosnkowskiego 2

02-495

1309

Warszawa

Puławska 145

02-715

1310

Warszawa

Grzybowska 16/22

00-132

1311

Warszawa

Annopol 2

02-226

1312

Warszawa

Międzynarodowa 50

03-922

1313

Warszawa

Ząbkowska 41

03-736

1314

Warszawa

Czumy 3

01-355

1315

Warszawa

Kinowa 19

04-030

1316

Warszawa

Czerniakowska 87 a

00-718

1317

Warszawa

Targowa 72

03-734

1318

Warszawa

Plac Zygmunta Vogla 62

02-990

1319

Warszawa

al. Solidarności 155

00-877

1320

Warszawa

Aleja Krakowska 244

02-219

1321

Warszawa

Płocka 17

01-231

1322

Warszawa

al. Komisji Edukacji Narodowej 19

02-797

1323

Warszawa

Żwirki i Wigury 3

02-143

1324

Warszawa

Dąbrowskiego 69

02-586

1325

Warszawa

Stawki 2a

00-193

1326

Warszawa

Rydygiera 18

01-973

1327

Warszawa

Beli Bartoka 8

02-787

1328

Warszawa

Mickiewicza 27

01-562

1329

Warszawa

Pirenejska 2A

01-493

1330

Warszawa

Nowowiejska 1/3

00-643

1331

Warszawa

Wojciechowskiego 37

02-498

1332

Wasilków

Kościelna 56

16-010

1333

Wąbrzeźno

1-go Maja 17

87-200

1334

Wągrowiec

Lipowa 12

62-100

1335

Wągrowiec

Pocztowa 13

62-100

1336

Wejherowo

Obrońców Helu 3

84-200

1337

Wejherowo

Sobieskiego 221

84-200

1338

Wejherowo

Pomorska 47

84-200

1339

Węgorzewo

Plac Wolności 15

11-600

1340

Węgrów

Wyszyńskiego 7

07-100

1341

Węgrzce

Stary Trakt 2

32-086

1342

Wieliczka

Słowackiego 6

32-020

1343

Wieliczka

Reformacka 26

32-020

1344

Wieluń

pl. Legionów 12

98-300

1345

Wieluń

Warszawska 10

98-300

1346

Wieruszów

Wrocławska 22

98-400

1347

Więcbork

Gdańska 18

89-410

1348

Wisła

Jawornik 1a

43-460

1349

Witkowo

Jana Pawła II 21

62-230

1350

Witnica

Gorzowska 1

66-460

1351

Władysławowo

Gdańska 2a

84-120

1352

Władysławowo

Starowiejska 33

84-120

1353

Włocławek

Promienna 1a

87-800

1354

Włocławek

Kapitulna 41

87-800

1355

Włocławek

Królewiecka 43

87-800

1356

Włocławek

Kilińskiego 3a, budynek D

87-800

1357

Włocławek

Żytnia 66/68

87-806

1358

Włocławek

Komunalna 2

87-800

1359

Włocławek

Kaliska 79a

87-800

1360

Włocławek

pl. Wolności 8/9

87-800

1361

Włocławek

Al. Jana Pawła II 29

87-809

1362

Włodawa

Partyzantów 16

22-200

1363

Włoszczowa

Partyzantów 9

29-100

1364

Wodzisław Śląski

26 Marca 94

44-300

1365

Wodzisław Śląski

Targowa 19

44-300

1366

Wojkowice

Sobieskiego 237

42-580

1367

Wola k. Pszczyny

Pszczyńska 61a

43-225

1368

Wolsztyn

Dworcowa 7

64-200

1369

Wołczyn

Opolska 1

46-250

1370

Wołomin

Prądzyńskiego 37

05-200

1371

Wołomin

Geodetów 2

05-200

1372

Wołomin

Wileńska 51 budynek C

05-200

1373

Wołów

Ludowa 3

56-100

1374

Wrocław

Oławska 11

50-123

1375

Wrocław

gen. J.Bema 2

50-265

1376

Wrocław

Lotnicza 24

54-155

1377

Wrocław

Graniczna 2a

54-610

1378

Wrocław

Zwycięska 25-35

53-033

1379

Wrocław

Braniborska 14

53-680

1380

Wrocław

al. Gen. Hallera 52

50-984

1381

Wrocław

Świdnicka 40

50-024

1382

Wrocław

Bałtycka 13

51-109

1383

Wrocław

Piłsudskiego 13

50-048

1384

Wrocław

Czekoladowa 7/9

55-040

1385

Wrocław

Jurija Gagarina 27

54-620

1386

Wrocław

Plac Dominikański 3

50-159

1387

Wrocław

Krzywoustego 126

51-421

1388

Wrocław

Sarnia 4A

52-129

1389

Wrocław

Chorwacka 35a

51-107

1390

Wrocław

Świeradowska 51/57

50-559

1391

Wrocław

pl. Grunwaldzki 22

50-384

1392

Wrocław

Kiełczowska 70

51-315

1393

Wrocław

ul. Maślicka 216

54-104

1394

Wrocław

Grabiszyńska 238-240

53-235

1395

Wrocław

Widna 2a

50-543

1396

Wrocław

Warmińska 20

54-110

1397

Wrocław

Horbaczewskiego 4-6

54-130

1398

Wrocław

Kazimierza Wielkiego 7

50-077

1399

Wrocław

Legnicka 58

54-204

1400

Wrocław

Rydygiera 2a

50-249

1401

Wrocław

Wawrzyniaka 2

53-022

1402

Wrocław

Dokerska 2a

54-142

1403

Wrocław

Powstańców Śląskich 73-95

53-332

1404

Wrocław

Sucha 1

50-086

1405

Wrocław

Strzegomska 194

54-432

1406

Wrocław

Średzka 32-36

54-017

1407

Wrocław

Piłsudskiego 101

50-016

1408

Wrocław

Paprotna 7

51-117

1409

Wrocław

Nowowiejska 48C

50-315

1410

Wrocław

Powstanców Śląskich 2-4

53-333

1411

Wrocław

Racławicka 2/4

53-146

1412

Wrocław

Jedności Narodowej 169/171

50-303

1413

Wronki

Mickiewicza 26

64-510

1414

Września

Kolejowa 15

62-300

1415

Września

Gendka 6

62-300

1416

Wschowa

Bohaterów Westerplatte 21

67-400

1417

Wyrzysk

Parkowa 1

89-300

1418

Wysokie Mazowieckie

Białostocka 4

18-200

1419

Wyszków

Sowińskiego 64

07-200

1420

Zabrze

al.Szczęście Ludwika 2B

41-807

1421

Zabrze

Kruczkowskiego 39a

41-813

1422

Zabrze

Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1

41-800

1423

Zabrze

3 Maja32a

41-800

1424

Zabrze

pl. Wolności 6

41-800

1425

Zabrze

Pl Teatralny 12

41-800

1426

Zakopane

Krupówki 30

34-500

1427

Zambrów

Świętokrzyska 11

18-300

1428

Zamość

Lubelska 40

22-400

1429

Zamość

Hrubieszowska 9

22-400

1430

Zamość

Sadowa 8a

22-400

1431

Zamość

Przemysłowa 10

22-400

1432

Zator

ul.Słowackiego 1

32-640

1433

Zawadzkie

Handlowa 1 b

41-120

1434

Zawiercie

Leśna 10A

42-400

1435

Zawiercie

Obrońców Poczty Gdańskiej 33

42-400

1436

Zawiercie

3-go Maja 33

42-400

1437

Zawiercie

Sikorskiego 5

42-400

1438

Ząbki

Reymonta 30

05-091

1439

Ząbkowice Śląskie

Rynek 14

57-200

1440

Zbąszyń

Mostowa 5A

64-360

1441

Zduńska Wola

Opiesińska 3-5

98-220

1442

Zduńska Wola

Łaska 5

98-220

1443

Zduńska Wola

Żeromskiego 20

98-220

1444

Zduńska Wola

Łaska 46

98-220

1445

Zdzieszowice

Bolesława Chrobrego 3

47-330

1446

Zelów

Św. Anny 10

97-425

1447

Zgierz

Łódzka 77-79

95-100

1448

Zgierz

Kamienna 12

95-100

1449

Zgierz

Armii Krajowej 10

95-100

1450

Zgierz

pl. Kilińskiego 9

95-100

1451

Zgorzelec

Armii Krajowej 52 A

59-900

1452

Zgorzelec

Kościuszki 34

59-900

1453

Zielona Góra

Wojska Polskiego 19

65-077

1454

Zielona Góra

Stary Rynek 16

65-067

1455

Zielona Góra

Energetyków 2A

65-729

1456

Zielona Góra

Wrocławska 18a

65-427

1457

Zielona Góra

Bohaterów Wsterplatte 19A

65-034

1458

Zielona Góra

Wrocławska 17

65-427

1459

Złocieniec

Połczyńska 10B

78-520

1460

Złotoryja

Staromiejska 2

59-500

1461

Złotów

Wojska Polskiego 16

77-400

1462

Złotów

Bohaterów Westerplatte 7c

77-400

1463

Zwoleń

Wojska Polskiego 1A

26-700

1464

Żabno

Tarnowska 121

33-240

1465

Żagań

Buczka 1A

68-100

1466

Żarów

Armii Krajowej 11C

58 -130

1467

Żary

Katowicka 26

68-200

1468

Żary

Podchorążych 41

68-200

1469

Żmigród

Sportowa 24

55-140

1470

Żnin

700-lecia 40

88-400

1471

Żory

Górne Przedmieście 6

44-240

1472

Żory

Katowicka 10

44-240

1473

Żory

Wodzisławska 11

44-240

1474

Żory

Al.Zjednoczonej Europy 35

44-240

1475

Żukowo

Gdańska 59A

83-300

1476

Żuromin

Targowa 1

09-300

1477

Żychlin

Żeromskiego 7

99-320

1478

Żyrardów

1-go Maja 43

96-300

1479

Żyrardów

Kilińskiego 9

96-300

1480

Żywiec

Świętokrzyska 40B

34-300

Drogerie Rossman, które nie będą otwarte w ciągu całego Okresu Promocyjnego – listę aktualnie otwartych drogerii można sprawdzić na stronie www.rossmann.pl/drogerie

1481

Bielsko-Biała

Mostowa 5

43-300

1482

Brzesko

Powstańców Warszawy/Solskiego

32-800

1483

Bydgoszcz

Gdańska 15

85-006

1484

Bytom Odrzański

Dworcowa

67-115

1485

Chełmża

Sikorskiego 30

87-140

1486

Gdynia

Nowowiczlińska 35

81-577

1487

Gliwice

Wielicka 8

44-103

1488

Gołdap

Królewiecka 4

19-500

1489

Gorzów Wielkopolski

Kombatantów 30

66-400

1490

Grudziądz

Kalinkowa 82

86-300

1491

Gryfino

Sportowa/Rapackiego

74-103

1492

Inowrocław

800-lecia Inowrocławia 27

88-106

1493

Jasło

Jana Pawła II 37

38-200

1494

Józefów

Polna 2

05-420

1495

Kosakowo

płk Dąbka 338

81-198

1496

Koszalin

Władysława IV

75-342

1497

Lębork

Bolesława Krzywoustego 10

84-300

1498

Lubartów

Rynek I 1/13

21-100

1499

Poznań

al. Solidarności 47

61-696

1500

Sokołów Małopolski

Lubelska

36-050

1501

Sopot

Sikorskiego 8/10

81-827

1502

Strzelin

Dzierżoniowska 5

57-101

1503

Suwałki

Noniewicza 65

16-400

1504

Wałbrzych

1-go Maja 64

58-300

1505

Warszawa

Sikorskiego/Mangalia

02-758

1506

Warszawa

Racławicka 93

02-634

1507

Warszawa

Grójecka 17

02-021

1508

Warszawa

Świętojerska 16

00-223

1509

Warszawa

Dereniowa 2 c

02-776

1510

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 148

02-326

1511

Wrocław

Krakowska 51 - 69

50-424

1512

Września

Warszawska 4

62-300

1513

Zielonka

Wyszyńskiego 21

05-220

1514

Zielonka

Wyszyńskiego 29

05-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3 – Wykaz produktów stanowiących Nagrody Instant Win w Loterii

L.p.

Nagroda

Wartość brutto

Ilość

Wartość brutto łącznie

1

AQUAFRESH Triple Protection pasta do zębów Fresh & Minty 50 ml

2,99 zł

7 000 szt.

20 930,00 zł

2

WRIGLEY'S ORBIT Spearmint guma do żucia w drażetkach 10 szt.

2,69 zł

6 600 szt.

17 754,00 zł

3

WRIGLEY'S ORBIT Peppermint guma do żucia w drażetkach 10 szt.

2,69 zł

6 600 szt.

17 754,00 zł

4

WRIGLEY'S WINTERFREH Original bezcukrowa guma do żucia o smaku miętowym i mentolowym 10 szt.

2,69 zł

6 600 szt.

17 754,00 zł

5

PLUSSSZ Active suplement diety koncentracja 20 szt.

14,49 zł

3 000 szt.

43 470,00 zł

6

LUDWIK płyn do mycia naczyń miętowy 900 g

3,99 zł

1 269 szt.

5 063,31 zł

7

LUDWIK płyn do mycia naczyń cytrynowy 900 g

3,99 zł

648 szt.

2 585,52 zł

8

PEPSI napój gazowany o smaku cola 330 ml

2,49 zł

11 000 szt.

27 390,00 zł

9

CZTERY PORY ROKU krem do rąk i paznokci, regenerujący Witamina A, E, F & ekstrakt neroli 150 ml

4,19 zł

5 000 szt.

20 950,00 zł

10

WRIGLEY'S ORBIT White guma do żucia w drażetkach, Freshmint 10 szt.

2,69 zł

6 600 szt.

17 754,00 zł

11

AA Cera Wrażliwa pielęgnujące mydło do delikatnej i wrażliwej skróry 100g

2,59 zł

4 000 szt.

10 360,00 zł

12

ISANA maseczka peel- off, poprawia wygląd skóry, aloes i ekstrakt z brzoskwini 2 x 8 ml

1,29 zł

10 149 szt.

13 092,21 zł

13

SCHWARZKOPF SCHAUMA 7 Herbs szampon do włosów szybko przetłuszczających się i normalnych 400 ml

5,49 zł

13 000 szt.

71 370,00 zł

14

BEBE szminka do ust klasyczna 4,9 g

5,69 zł

5 000 szt.

28 450,00 zł

15

EWA SCHMITT Natural Look gąbka do kąpieli i pod prysznic 1 szt.

5,99 zł

2 500 szt.

14 975,00 zł

16

LIPTON Ice Tea napój niegazowany Zielona Herbata 500 ml

2,99 zł

11 000 szt.

32 890,00 zł

17

NEUTROGENA Formuła Norweska skoncentrowany krem do rąk 75 ml

7,99 zł

11 000 szt.

87 890,00 zł

18

BAKALLAND daktyle suszone 100 g

2,19 zł

1 512 szt.

3 311,28 zł

19

WRIGLEY'S AIRWAVES guma do żucia w drażetkach 10 szt.

2,69 zł

6 600 szt.

17 754,00 zł

20

DOVE Cream krem do ciała intensywnie nawilżający 75 ml

7,99 zł

22 000 szt.

175 780,00 zł

21

STORCK ICE FRESH dropsy orzeźwiające 50 g

2,19 zł

2 580 szt.

5 650,20 zł

22

LUKSJA Creamy mydło w kostce cotton & provitamin B5 90 g

1,19 zł

12 000 szt.

14 280,00 zł

23

NEUTROGENA Formuła Norweska krem do rąk i paznokci 75 ml

7,99 zł

3 000 szt.

23 970,00 zł

24

CEWE zdjęcie natychmiastowe, 10x15 cm 5 szt.

4,95 zł

40 000 szt.

198 000,00 zł

25

EWA SCHMITT bloczek polerujący do paznokci dwustronny 1 szt.

7,49 zł

8 000 szt.

59 920,00 zł

26

ŻYWIEC ZDRÓJ Niegazowany woda niegazowana 500 ml

1,69 zł

8 200 szt.

13 858,00 zł

27

BIOSILK odżywka do włosów regenerująca 15 ml

3,49 zł

5 000 szt.

17 450,00 zł

28

ISANA płatki kosmetyczne bawełniane 70 szt.

1,79 zł

20 000 szt.

35 800,00 zł

29

CALYPSO Relaxing Moment gąbka do ciała z celulozą i włóknami lnu 1 szt.

5,49 zł

5 000 szt.

27 450,00 zł

30

JOANNA Styling Effect guma do włosów, złota 100 g

6,39 zł

2 000 szt.

12 780,00 zł

31

NO 36 balsam do stóp i paznokci nawilża i wygładza 100 ml

4,79 zł

4 000 szt.

19 160,00 zł

32

LISTERINE Cool Mint płyn do płukania jamy ustnej 95 ml

5,29 zł

12 000 szt.

63 480,00 zł

33

ISANA krem do rąk i paznokci Aloe Vera 100 ml

2,99 zł

6 720 szt.

20 092,80 zł

34

SYOSS Max Hold lakier do włosów 300 ml

9,99 zł

5 000 szt.

49 950,00 zł

35

SCHWARZKOPF SCHAUMA Anti-Dandruff szampon do włosów przeciwłupieżowy 400 ml

5,49 zł

13 000 szt.

71 370,00 zł

36

JORDAN Individual Clean szczoteczka do zębów średnia 1 szt.

8,99 zł

4 000 szt.

35 960,00 zł

37

NEUTROGENA Formuła Norweska emulsja do ciała 400 ml

16,99 zł

1 000 szt.

16 990,00 zł

38

FOR YOUR BEAUTY pilniczek szafirowy do paznokci 1 szt.

4,69 zł

5 500 szt.

25 795,00 zł

39

FOR YOUR BEAUTY Manicure pilnik typu banan 1 szt.

5,49 zł

5 500 szt.

30 195,00 zł

40

CLEANIC Antibacterial chusteczki odświeżające z płynem antybakteryjnym 15 szt.

2,39 zł

16 880 szt.

40 343,20 zł

41

WIBO Volume Extreme tusz do rzęs 8 ml

6,99 zł

2 000 szt.

13 980,00 zł

42

ISANA Power Ultra lakier do włosów mocne utrwalenie 250 ml

4,59 zł

3 000 szt.

13 770,00 zł

43

FUSSWOHL krem z łoju jelenia 75 ml

5,19 zł

4 500 szt.

23 355,00 zł

44

ISANA Volume Up spray do włosów 250 ml

4,59 zł

3 000 szt.

13 770,00 zł

45

ZIAJA Kozie mleko mleczko do ciała 400 ml

9,49 zł

2 000 szt.

18 980,00 zł

46

WRIGLEY'S ORBIT White guma do żucia w drażetkach, Spearmint 10 szt.

2,69 zł

6 600 szt.

17 754,00 zł

47

STELLA Premium Home Line papier śniadaniowy odporny na tłuszcz 60 szt.

2,29 zł

1 000 szt.

2 290,00 zł

48

ZIAJA maska do twarzy oczyszczająca 7 ml

1,29 zł

21 000 szt.

27 090,00 zł

49

ZIAJA maska do twarzy nawilżająca 7 ml

1,29 zł

21 000 szt.

27 090,00 zł

50

ALTERRA szampon nawilżający do włosów suchych i zniszczonych, Bio-owoc Granatu i Bio-Aloes 200 ml

7,79 zł

1 800 szt.

14 022,00 zł

51

NEUTROGENA Formuła Norweska pomadka ochronna do ust SPF 20 1 szt.

9,29 zł

5 000 szt.

46 450,00 zł

52

OZONE Energy Drink napój energetyzujący, gazowany tauryna i kofeiną 250 ml

3,59 zł

20 000 szt.

71 800,00 zł

53

CHUPA CHUPS lizak smakowy 12 g

1,19 zł

3 000 szt.

3 570,00 zł

54

FOR YOUR BEAUTY Verona opaska do włosów brązowa 1 szt.

6,99 zł

5 000 szt.

34 950,00 zł

55

JOHN FRIEDA Violet Crush szampon do włosów blond 250 ml

24,99 zł

2 000 szt.

49 980,00 zł

56

CARMEX balsam do ust truskawkowy 10 g

8,79 zł

4 000 szt.

35 160,00 zł

57

GREEN PHARMACY szampon do włosów normalnych pokrzywa zwyczajna 350 ml

6,19 zł

2 000 szt.

12 380,00 zł

58

ISANA mydło w płynie, o tropikalno- owocowym zapachu 500 ml

2,19 zł

15 760 szt.

34 514,40 zł

59

VELVET nawilżany papier toaletowy rumianek i aloes 42 szt.

5,19 zł

3 840 szt.

19 929,60 zł

60

FA MEN Xtreme Sport Energy Boost antyperspirant dla mężczyzn w kulce o zapachu imbiru i cytryny, ochrona 72H 50ml

6,99 zł

3 000 szt.

20 970,00 zł

61

WOLA Tencel stopki damskie białe, rozm. 24-25 1 para

4,69 zł

1 500 szt.

7 035,00 zł

62

WOLA Tencel stopki damskie białe, rozm. 25-26 1 para

4,69 zł

1 500 szt.

7 035,00 zł

63

ISANA pomadka pielęgnacyjna do ust, Klasyczna 4,8 g

3,69 zł

5 000 szt.

18 450,00 zł

64

NESTLÉ PURE LIFE woda mineralna dla dzieci 330 ml

1,69 zł

7 712 szt.

13 033,28 zł

65

EVELINE COSMETICS Extension Volume tusz do rzęs wydłużająco-podkręcający 10 ml

7,49 zł

5 000 szt.

37 450,00 zł

66

EVELINE COSMETICS Extension Volume tusz do rzęs pogrubiająco-rozdzielający 10 ml

7,49 zł

5 000 szt.

37 450,00 zł

67

BIAŁY JELEŃ Hipoalergiczny mydło w płynie 300 ml

5,99 zł

4 000 szt.

23 960,00 zł

68

CLEANIC Silk Effect płatki kosmetyczne owalne z proteinami jedwabiu 40 szt.

3,79 zł

5 900 szt.

22 361,00 zł

69

EWA SCHMITT wałki do włosów samoprzyczepne 6 szt.

8,99 zł

1 500 szt.

13 485,00 zł

70

ENERBIO mini wafelki ryżowe z mleczną czekoladą 60 g

4,79 zł

4 480 szt.

21 459,20 zł

71

WOLA stopki damskie gładkie, czarne, rozm. 36-38 1 szt.

4,69 zł

1 500 szt.

7 035,00 zł

72

WOLA stopki damskie gładkie, czarne, rozm. 39-41 1 szt.

4,69 zł

1 500 szt.

7 035,00 zł

73

ISANA płyn do kąpieli na dobranoc, Good Dreams 750 ml

4,99 zł

1 674 szt.

8 353,26 zł

74

AQUASELIN Sensitive Women specjalistyczny antyperspirant w kulce przeciw silnej potliwości 50 ml

13,49 zł

1 000 szt.

13 490,00 zł

75

AQUASELIN Intensive Women specjalistyczny antyperspirant w kulce przeciw zwiększonej potliwości 50 ml

13,49 zł

1 000 szt.

13 490,00 zł

76

JORDAN Individual Clean szczoteczka do zębów miękka 1 szt.

8,99 zł

4 000 szt.

35 960,00 zł

77

PLUSSSZ ZIZZZ suplement diety, lizak o smaku owocowym z witaminami 8 g

1,29 zł

25 000 szt.

32 250,00 zł

78

ISANA Hyaluron Booster ampułki koncentrat nawilżający 7x2 ml

13,99 zł

1 426 szt.

19 949,74 zł

79

BIOELIXIRE Argan Oil serum do włosów 20 ml

3,49 zł

6 500 szt.

22 685,00 zł

80

PACHNĄCA SZAFA pachnąca saszetka do szafy Jaśmin i Drzewo Sandałowe 1 szt.

2,29 zł

80 000 szt.

183 200,00 zł

81

BIELENDA drogocenny olejek awokado 3w1 150 ml

14,99 zł

1 000 szt.

14 990,00 zł

82

AA MEN balsam po goleniu nawilżający 100 ml

15,99 zł

1 500 szt.

23 985,00 zł

83

LUKSJA Care Pro Revive kremowy żel pod prysznic Pomegranate & Maracuya 500 ml

7,79 zł

5 000 szt.

38 950,00 zł

84

BIELENDA zmywacz do paznokci i tipsów bezacetonowy witaminowy 50 ml

2,69 zł

2 000 szt.

5 380,00 zł

85

NIMM 2 lizak owocowy 10 g

0,99 zł

1 500 szt.

1 485,00 zł

86

EWA SCHMITT pilnik szafirowy 1 szt.

5,49 zł

6 000 szt.

32 940,00 zł

87

ZDROWY LIZAK suplement diety,lizak z witaminą C i D na ząbki, kości, odporność 1 szt.

1,79 zł

25 000 szt.

44 750,00 zł

88

LIRENE rozświetlający podkład do twarzy nr 02 Naturalny 30 ml

11,99 zł

2 000 szt.

23 980,00 zł

89

LIRENE rozświetlający podkład do twarzy nr 03 Beżowy 30 ml

11,99 zł

2 000 szt.

23 980,00 zł

90

GOOD FOOD Extra Cienkie solone wafle kukurydziane 35 g

1,19 zł

1 500 szt.

1 785,00 zł

91

FARMONA JANTAR szampon regeneracyjny z wyciągiem z bursztynu do włosów zniszczonych 330 ml

7,29 zł

2 500 szt.

18 225,00 zł

92

FARMONA JANTAR odżywka regeneracyjna z wyciągiem z bursztynu 100 ml

10,79 zł

6 000 szt.

64 740,00 zł

93

COLGATE Slim Soft With Charcoal szczoteczka do mycia zębów miękka 1 szt.

8,99 zł

5 008 szt.

45 021,92 zł

94

JOANNA Naturia żel pod prysznic dla niej i dla niego z aloesem i limonką, energizujący, mini 100 ml

3,79 zł

9 500 szt.

36 005,00 zł

95

EVELINE COSMETICS Argan&Vanilia Professional luksusowy krem-serum do rąk i paznokci 100 ml

6,29 zł

2 000 szt.

12 580,00 zł

96

ISANA sól do kąpieli good dreams, z olejkiem lawendowym 80 g

2,79 zł

8 000 szt.

22 320,00 zł

97

WIBO tusz do rzęs Boom Boom 11g

7,99 zł

2 000 szt.

15 980,00 zł

98

DOVE Intensive Repair szampon do włosów suchych i zniszczonych 400 ml

9,99 zł

20 000 szt.

199 800,00 zł

99

PERFECTA Ice Patch hydrożelowe płatki, kompres pod oczy przeciw cieniom i opuchliźnie 2 szt.

2,99 zł

2 000 szt.

5 980,00 zł

100

CARMEX Pomegranate Stick balsam ochronny do ust SPF 15, granat 4,25g

8,79 zł

4 000 szt.

35 160,00 zł

101

LE PETIT MARSEILLAIS Odżywianie mleczko nawilżające bardzo sucha skóra 400 ml

18,99 zł

2 000 szt.

37 980,00 zł

102

WHITE FLOWER'S naturalny peeling solno-błotny z Morza Martwego 300 g

12,49 zł

2 000 szt.

24 980,00 zł

103

REXONA Stress Control antyperspirant w spray'u dla kobiet 150 ml

7,79 zł

20 000 szt.

155 800,00 zł

104

NEUTROGENA Hydro Boost aksamitny mus do ciała, skóra sucha 200 ml

14,49 zł

1 000 szt.

14 490,00 zł

105

DOBRA KALORIA baton owocowy chrupiący orzech, wegański 35 g

1,99 zł

1 500 szt.

2 985,00 zł

106

DOMOL Perfume & Style świeca zapachowa owoce jagodowe  150 g

6,69 zł

2 376 szt.

15 895,44 zł

107

GLYSOLID balsam do ciała i rąk hipoalergiczny 75 ml

6,49 zł

10 000 szt.

64 900,00 zł

108

GLADE Electric Scented Oil elektryczny odświeżacz powietrza Sensual Sandalwood & Jasmine 20 ml

13,29 zł

7 000 szt.

93 030,00 zł

109

KODAK zdjęcie 13x18cm z białym obramowaniem 15x20 cm 5 szt.

9,95 zł

5 100 szt.

50 745,00 zł

110

VELVET Balsam chusteczki uniwersalne 3-warstwowe 70 szt.

3,79 zł

2 520 szt.

9 550,80 zł

111

LONG4HAIR Anti-Hair Loss szampon wzmacniający przeciw wypadniu włosów 200 ml

23,99 zł

1 500 szt.

35 985,00 zł

112

LONG4HAIR Anti-Hair Loss odżywka wzmacniająca przeciw wypadniu włosów 200 ml

22,99 zł

1 500 szt.

34 485,00 zł

113

IMD My Little Pony cukierki o smaku owoców 10 g

3,39 zł

4 500 szt.

15 255,00 zł

114

JOHN FRIEDA Frizz Ease szampon do włosów Miraculous Recovery 250 ml

24,99 zł

1 500 szt.

37 485,00 zł

115

ELMEX Sensitive Professional pasta do zębów zapewniająca natychmiastową ulgę w nadwrażliwości 20 ml

5,59 zł

6 760 szt.

37 788,40 zł

116

EVELINE COSMETICS Volume Extension Waterproof tusz do rzęs 10 ml

7,49 zł

4 000 szt.

29 960,00 zł

117

DELIA zmywacz do paznokci do lakieru hybrydowego 100 ml

4,99 zł

6 000 szt.

29 940,00 zł

118

BIELENDA Golden Oils ultra nawilżający olejek do kąpieli i pod prysznic 250ml

13,29 zł

2 000 szt.

26 580,00 zł

119

LIRENE Shower Oil żel z olejkiem pod prysznic olejek z mango i nuta jaśminu 400 ml

9,99 zł

1 500 szt.

14 985,00 zł

120

VELVET ręcznik papierowy Extra Long Decor 2 szt.

5,39 zł

378 szt.

2 037,42 zł

121

VELVET Turbo ręcznik papierowy 1 szt.

13,99 zł

576 szt.

8 058,24 zł

122

BIELENDA Vegan Friendly aksamitne kremowe masło do ciała wzbogacone o masło Karite 250 ml

10,99 zł

2 000 szt.

21 980,00 zł

123

PERFECTA Fenomen C krem pod oczy i na powieki, rozjaśnienie i likwidacja "worków", na dzień i na noc 15 ml

14,99 zł

5 000 szt.

74 950,00 zł

124

LIRENE Stopy skarpetki regenerujące dwustopniowy zabieg wygładzający 1 szt.

12,79 zł

1 300 szt.

16 627,00 zł

125

SYOSS Keratin spray do włosów termochronny 200ml

13,99 zł

2 000 szt.

27 980,00 zł

126

ARGANOVE pumeks Hammam 1 szt.

5,99 zł

8 000 szt.

47 920,00 zł

127

SUPER KRÓWKA ekologiczne krówki kakaowe, bezmleczne 150 g

7,99 zł

1 500 szt.

11 985,00 zł

128

TYMBARK Vitamini sok banan, marchew, jabłko 300 ml

1,99 zł

1 344 szt.

2 674,56 zł

129

TYMBARK Vitamini sok z marchwi, jabłek i malin 300 ml

1,99 zł

1 680 szt.

3 343,20 zł

130

PLUSSSZ suplement diety multiwitamina elektrolity 24 szt.

7,79 zł

3 000 szt.

23 370,00 zł

131

VENUS NATURE masło Shea, Twoja Receptura 75 ml

11,99 zł

2 000 szt.

23 980,00 zł

132

ISANA deo spray dla kobiet, Mango 150 ml

3,49 zł

4 000 szt.

13 960,00 zł

133

EVELINE COSMETICS Facemed+ hialuronowy żel do mycia twarzy 3w1 150 ml

9,49 zł

2 000 szt.

18 980,00 zł

134

EVELINE COSMETICS Hyaluron Clinic B5 błyskawiczna maseczka ultranawilżająca 3w1 7 ml

1,99 zł

4 000 szt.

7 960,00 zł

135

EVELINE COSMETICS Gold Lift Expert luksusowa maseczka przeciwzmarszczkowa 7 ml

1,99 zł

4 000 szt.

7 960,00 zł

136

EVELINE COSMETICS Botanic Expert olejek w balsamie ultraodżywczy 350 ml

12,49 zł

3 000 szt.

37 470,00 zł

137

BIOELIXIRE olejek z czarnuszki 20 ml

3,49 zł

7 000 szt.

24 430,00 zł

138

BIOELIXIRE serum do włosów z jedwabiem i witaminą A 20 ml

3,49 zł

7 000 szt.

24 430,00 zł

139

BERAW Ewa Chodakowska baton energetyczny, surowe kakao, migdały, wiórki kokosowe, chlorella 40 g

3,99 zł

1 500 szt.

5 985,00 zł

140

BERAW Ewa Chodakowska baton healthy snack daktyle, orzechy arachidowe 40 g

3,99 zł

1 500 szt.

5 985,00 zł

141

BERAW Ewa Chodakowska baton energetyczny, surowe kakao, wiórki kokosowe nasiona chia, gorzka czekolada 40 g

3,99 zł

1 500 szt.

5 985,00 zł

142

FARMONA NIVELAZIONE Ratunek dla Stóp intensywnie regenerująca kuracja s.o.s. dla stóp 50 ml

8,79 zł

3 000 szt.

26 370,00 zł

143

BIELENDA Carbo Detox oczyszczająca maska węglowa, peel off 2x6g

3,69 zł

2 000 szt.

7 380,00 zł

144

FARMONA NIVELAZIONE Kontrola Zapachu dezodorant do stóp i butów 180 ml

8,99 zł

3 000 szt.

26 970,00 zł

145

STARWAX super odtłuszczacz do kuchni 250 ml

15,99 zł

100 szt.

1 599,00 zł

146

ALTERRA olejek do ciała Piwonia Bio & Migdały Bio 100 ml

15,99 zł

1 728 szt.

27 630,72 zł

147

MEDISEPT spray do dezynfekcji rąk 50 ml

9,99 zł

5 000 szt.

49 950,00 zł

148

FA MEN dezodorant dla kobiet w sprayu o zapachu dzikiej kamelii, ochrona 48H 150ml

6,59 zł

3 000 szt.

19 770,00 zł

149

VELVET Intima nawilżany papier toaletowy, 2w1 42 szt.

5,19 zł

3 840 szt.

19 929,60 zł

150

VENUS NATURE olej rycynowy, Twoja Receptura 100 ml

11,99 zł

3 000 szt.

35 970,00 zł

151

EVELINE COSMETICS Luxury Expert luksusowe odżywcze mleczko z drobinkami złota, skóra bardzo sucha 350 ml

13,29 zł

3 000 szt.

39 870,00 zł

152

ELITE Models ozdoba do włosów metaliczne gumki - kabel 5 szt.

7,99 zł

2 000 szt.

15 980,00 zł

153

DOMOL Mystic Flower perełki zapachowe 275 g

16,99 zł

1 400 szt.

23 786,00 zł

154

ISANA dezodorant w sprayu Soft Blossom 150 ml

3,49 zł

4 000 szt.

13 960,00 zł

155

WIBO Liquid Metal metaliczna matowa pomadka do ust nr 1 Gentle Princess 1 szt.

6,39 zł

2 000 szt.

12 780,00 zł

156

WIBO Liquid Metal metaliczna matowa pomadka do ust nr 2 Powerfull Women 1 szt.

6,39 zł

2 000 szt.

12 780,00 zł

157

WIBO Liquid Metal metaliczna matowa pomadka do ust nr 4 Burgundy Wine 1 szt.

6,39 zł

2 000 szt.

12 780,00 zł

158

FARMONA RADICAL szampon wzmacniajacy do włosów osłabionych i wypadających, ekstrakt ze skrzypu + arginina 400 ml

9,29 zł

1 000 szt.

9 290,00 zł

159

FARMONA RADICAL serum wzmacniająco-regenerujące do włosów osłabionych i wypadających 100 ml

8,79 zł

2 000 szt.

17 580,00 zł

160

MAMUT biszkopty 120 g

1,99 zł

1 500 szt.

2 985,00 zł

161

NICOLS Duo Massage gąbka kąpielowa 1 szt.

1,99 zł

3 840 szt.

7 641,60 zł

162

AA Vegan płyn micelarny seboregulujący 250 ml

10,29 zł

2 000 szt.

20 580,00 zł

163

FARMONA TUTTI FRUTTI Gruszka & Żurawina nawilżający cukrowy peeling do ciała 300 ml

13,99 zł

1 500 szt.

20 985,00 zł

164

FARMONA TUTTI FRUTTI Banan & Agrest odżywczy cukrowy peeling do ciała 300 ml

13,99 zł

1 500 szt.

20 985,00 zł

165

NEUTROGENA Hydro Boost nawadniający żel do mycia twarzy 200 ml

13,99 zł

3 000 szt.

41 970,00 zł

166

FOR YOUR BEAUTY Sensitive pilnik do manicure 1 szt.

3,99 zł

5 000 szt.

19 950,00 zł

167

AA Bubble Mask maska bąbelkowa na twarz oczyszczanie i energia 8 ml

5,99 zł

7 000 szt.

41 930,00 zł

168

MEDISEPT żel do dezynfekcji rąk, zapach Papaya 50 ml

9,99 zł

18 000 szt.

179 820,00 zł

169

ISANA pomadka do ust, Berry Love 4,8 g

3,69 zł

5 000 szt.

18 450,00 zł

170

WRIGLEY'S ORBIT Lemon Lime guma do żucia w drażetkach 10 szt.

2,69 zł

6 600 szt.

17 754,00 zł

171

INCOOD kominek zapachowy 1 szt.

7,99 zł

2 500 szt.

19 975,00 zł

172

AA Help odżywczy krem-opatrunek do rąk 75 ml

7,49 zł

5 000 szt.

37 450,00 zł

173

JEAN LOUIS DAVID fantazyjne gumki do włosów cienkich 8 szt.

5,49 zł

2 000 szt.

10 980,00 zł

174

NIVEA Black&White Invisible antyperpirant w sprayu dla kobiet 100 ml

6,39 zł

5 000 szt.

31 950,00 zł

175

VELVET Original chusteczki higieniczne 10x10 szt.

4,19 zł

2 016 szt.

8 447,04 zł

176

VELVET Emotions chusteczki higieniczne 10x10 szt.

5,19 zł

2 016 szt.

10 463,04 zł

177

EWA SCHMITT Boutique pilnik zmywalny do paznokci niskopyłowy 1 szt.

7,49 zł

6 000 szt.

44 940,00 zł

178

FOR YOUR BEAUTY Wellness masażer całego ciała 1 szt.

9,29 zł

1 920 szt.

17 836,80 zł

179

APART NATURAL preBIOtic mydło w płynie zapas, Jedwab i Jaśmin 400 ml

4,19 zł

3 024 szt.

12 670,56 zł

180

LIRENE Lactima Forte+ prebiotyczny płyn do higieny intymnej w stanach zapalnych i podrażnieniach, Duo Forte 350 ml

11,99 zł

3 000 szt.

35 970,00 zł

181

BERAW Ewa Chodakowska ciastko o smaku kokosa, Probiotic Cookie 20 g

2,59 zł

1 500 szt.

3 885,00 zł

182

TOŁPA dermo face physio.mikrobiom łagodny żel do mycia twarzy i oczu, mini 75 ml

6,39 zł

2 500 szt.

15 975,00 zł

183

AA Japan Rituals aktywny bio-krem na dzień, stymulacja gęstości skóry odżywienie + wygładzenie 60+ 50 ml

17,99 zł

1 500 szt.

26 985,00 zł

184

DERMAGLIN Natura dla Skóry maseczka gwiżdż na pryszcz 20 g

4,99 zł

3 000 szt.

14 970,00 zł

185

COLGATE Total pasta do zębów widoczne działanie 75 ml

5,99 zł

4 000 szt.

23 960,00 zł

186

TOŁPA urban garden. regenerujący krem-opatrunek do rąk 100 ml

7,49 zł

1 500 szt.

11 235,00 zł

187

AA Bubble Peeling oczyszczający peeling bąbelkowy nawilżenie i świeżość 2x4 g

5,99 zł

7 000 szt.

41 930,00 zł

188

AA Hydro baza pod makijaż utrwalająca Fresh 30 ml

23,99 zł

2 000 szt.

47 980,00 zł

189

BEBIO Ewa Chodakowska naturalny żel pod prysznic bambus i trawa cytrynowa 200ml

12,29 zł

3 000 szt.

36 870,00 zł

190

BEBIO Ewa Chodakowska naturalny balsam do ciała bambus i trawa cytrynowa 200ml

13,99 zł

3 000 szt.

41 970,00 zł

191

BEBIO Ewa Chodakowska naturalny balsam do ciała pieprz afrykański i migdał 200ml

13,99 zł

1 000 szt.

13 990,00 zł

192

BEBIO Ewa Chodakowska naturalny balsam do ciała granat i jagody goji 200ml

13,99 zł

1 000 szt.

13 990,00 zł

193

ELITE Make-up gąbka do makijażu z wyciągiem z aloesu 1 szt.

7,29 zł

3 000 szt.

21 870,00 zł

194

MARILYN No Stress skarpetki bezuciskowe Visone, 15 DEN 1 para

7,99 zł

8 000 szt.

63 920,00 zł

195

EFEKTIMA hydrożelowe płatki na "worki" i cienie pod oczami 1 para

4,49 zł

4 000 szt.

17 960,00 zł

196

SORAYA Plante roślinna esencja tonizująca 200 ml

11,49 zł

12 000 szt.

137 880,00 zł

197

ISANA kremowy żel pod prysznic orchidea i wanilia 300 ml

2,99 zł

2 688 szt.

8 037,12 zł

198

JEAN LOUIS DAVID fantazyjne gumki do włosów 6 szt.

5,49 zł

4 000 szt.

21 960,00 zł

199

SELFIE PROJECT krystaliczny balsam, regenerujący do ust, Nature Lover 3,5 ml

11,99 zł

15 000 szt.

179 850,00 zł

200

GLADE świeca zapachowa Relaxing Zen 1 szt.

11,99 zł

2 000 szt.

23 980,00 zł

201

BERAW Ewa Chodakowska baton raspberry power, maliny orzechy włoskie, gorzka czekolada, truskawki 40 g

3,99 zł

1 500 szt.

5 985,00 zł

202

BOLSIUS True Scents podgrzewacze zapachowe granat 6 szt.

3,99 zł

2 000 szt.

7 980,00 zł

203

BOLSIUS True Scents podgrzewacze zapachowe drewno agarowe 6 szt.

3,99 zł

2 000 szt.

7 980,00 zł

204

BOLSIUS True Scents podgrzewacze zapachowe wanilia 6 szt.

3,99 zł

2 000 szt.

7 980,00 zł

205

SORAYA Plante maska na tkaninie ujędrniająca 17 g

7,99 zł

19 000 szt.

151 810,00 zł

206

BERAW Ewa Chodakowska krem orzechowy probiotic cookie 20 g

2,59 zł

1 500 szt.

3 885,00 zł

207

BEBIO Ewa Chodakowska naturalny balsam do ciała z ekstraktem z nasion Chia i kwiatu japońskiej wiśni 200 ml

13,99 zł

1 000 szt.

13 990,00 zł

208

RICOLA szwajcarskie cukierki ziołowe melisa 27,5 g

4,19 zł

12 000 szt.

50 280,00 zł

209

SELFIE PROJECT bibułki matujące z węglem, MattMeNow 50 szt

10,99 zł

10 000 szt.

109 900,00 zł

210

BIELENDA CBD Cannabidiol maseczka nawilżajaco- detoksykująca do cery mieszanej i tlustej 8 g

2,39 zł

10 000 szt.

23 900,00 zł

211

BIELENDA CBD Cannabidiol maseczka nawilżająco-kojąca cera sucha i wrażliwa 8 g

2,39 zł

10 000 szt.

23 900,00 zł

212

PALMOLIVE Pure & Delight żel pod prysznic granat 250 ml

8,79 zł

6 040 szt.

53 091,60 zł

213

ISANA Coffee & Mango peeling o zmysłowym zapachu kawy i mango z olejem jojoba 40 g

3,19 zł

4 000 szt.

12 760,00 zł

214

NAŁĘCZOWIANKA Nał naturalna woda mineralna nienasycona CO2, średniomineralizowana 330 ml

1,69 zł

7 712 szt.

13 033,28 zł

215

BAKALLAND BA! Baton proteinowy oblany czekoladą z dodatkiem chrupiących kawałków ziaren kakaowca 35 g

2,79 zł

1 500 szt.

4 185,00 zł

216

SORAYA Plante balsam do ciała nawilżający 200ml

13,99 zł

2 000 szt.

27 980,00 zł

217

SORAYA Plante balsam do ciała energetyzujący 200ml

13,99 zł

2 000 szt.

27 980,00 zł

218

VIS PLANTIS GIFT OF NATURE regenerujący szampon do włosów pięknych, choć suchych 300 ml

10,99 zł

3 000 szt.

32 970,00 zł

219

LIRENE krem BB wyrównujący koloryt nr 02 Naturalny 30 ml

12,99 zł

1 000 szt.

12 990,00 zł

220

DAS EXQUISITE praliny belgijskie z kawą 60 g

4,19 zł

3 840 szt.

16 089,60 zł

221

EWA SCHMITT ceramiczny kubek toaletowy Bamboo Black 1 szt.

10,99 zł

1 500 szt.

16 485,00 zł

222

LONG4LASHES Blender Soft wyjątkowo miękka gąbka do makijażu 1 szt

12,99 zł

1 500 szt.

19 485,00 zł

223

YOPE Orientalny Ogród naturalny szampon do włosów regenerujacy, do włosów suchych i zniszczonych 300 ml

15,99 zł

1 000 szt.

15 990,00 zł

224

YOPE Świeża Trawa naturalna odżywka do włosów lekka formuła, do włosów przetłuszczających się 170 ml

15,99 zł

2 000 szt.

31 980,00 zł

225

AVELLIA nawilżany papier toaletowy w rolce, 100 listków 1 szt.

6,39 zł

500 szt.

3 195,00 zł

226

ALTERRA serum z witaminami Triple Vitamin Booster 15 ml

11,99 zł

3 552 szt.

42 588,48 zł

227

AA Super Fruits&Herbs żel do mycia ciała opuncja&amarantus 500 ml

9,29 zł

2 000 szt.

18 580,00 zł

228

AA Super Fruits&Herbs peeling żelowy do ciała figa&lawenda 200 ml

12,49 zł

2 000 szt.

24 980,00 zł

229

HUMBLE stojak bambusowy na szczoteczkę 1 szt.

12,49 zł

2 000 szt.

24 980,00 zł

230

NOU Tuberose mgiełka zapachowa dla kobiet 200 ml

19,99 zł

600 szt.

11 994,00 zł

231

NOU Jasmin mgiełka do ciała dla kobiet 200 ml

19,99 zł

600 szt.

11 994,00 zł

232

NOU Cherry Blossom mgiełka do ciała dla kobiet 200 ml

19,99 zł

600 szt.

11 994,00 zł

233

NOU Rose Patchouli mgiełka do ciała dla kobiet 200 ml

19,99 zł

600 szt.

11 994,00 zł

234

NOU Bergamot mgiełka do ciała dla kobiet 200 ml

19,99 zł

600 szt.

11 994,00 zł

235

GLAMOUR Style gumka do włosów, zawijka aksamitna czarna 1 szt.

5,49 zł

1 500 szt.

8 235,00 zł

236

BIOELIXIRE Bio olejek biotyna & len wzmacnia i chroni włosy 20 ml

3,49 zł

6 500 szt.

22 685,00 zł

237

FLUFF Superfood nawilżający sorbet do rąk, Jagody Leśne 50 ml

5,99 zł

6 000 szt.

35 940,00 zł

238

FLUFF Superfood nawilżający sorbet do rąk, Soczysty Arbuz 50 ml

5,99 zł

6 000 szt.

35 940,00 zł

239

VENUS xoxo nawilżający balsam do ciała, Arbuz & Dragon Fruit 250 ml

10,49 zł

1 000 szt.

10 490,00 zł

240

AA Super Fruits&Herbs balsam do ciała figa&lawenda 500 ml

13,49 zł

2 000 szt.

26 980,00 zł

241

BIOTANIQE Pure Detox węglowy krem do rąk nawilżający 75 ml

7,49 zł

10 000 szt.

74 900,00 zł

242

ARGANOVE naturalne arganowe mydło w kostce intensywnie nawilżające i łagodzące 100 g

7,49 zł

5 000 szt.

37 450,00 zł

243

SELFIE PROJECT Cannabis peeling do twarzy głęboko oczyszczający 8 ml

2,39 zł

20 000 szt.

47 800,00 zł

244

YOPE Rabarbar i Róża naturalny żel pod prysznic oczyszcza, pielęgnuje, nawilża 400 ml

12,99 zł

2 000 szt.

25 980,00 zł

245

AROMA HOME & DOROTA świeca zapachowa Skoszona Trawa 150 g

26,99 zł

3 000 szt.

80 970,00 zł

246

ELFA PHARM & NOBLE HEALTH Energy Mango balsam do ciała z ekstraktem z mango 200 ml

6,99 zł

1 000 szt.

6 990,00 zł

247

ELFA PHARM & NOBLE HEALTH Juicy Watermelon balsam do ciała z ekstraktem z arbuza 200 ml

6,99 zł

1 000 szt.

6 990,00 zł

248

YOPE Rabarbar i Róża naturalny krem do rąk nawilża, regeneruje, odmładza 50 ml

11,29 zł

1 500 szt.

16 935,00 zł

249

MONSTER Ultra gazowany napój energetyczny z tauryną, żeń-szeniem, kofeiną 500 ml

4,19 zł

15 120 szt.

63 352,80 zł

250

BODYBOOM mleczko do ciała, modelujące 250 ml

19,99 zł

1 000 szt.

19 990,00 zł

251

FARO ręcznik Linteo 30 x 50 cm, 500g/m2 1 szt.

4,79 zł

1 500 szt.

7 185,00 zł

252

AA Help balsam do ciała cannabis regeneracja dla skóry suchej 400 ml

15,99 zł

2 000 szt.

31 980,00 zł

253

AA Help balsam do ciała awokado odżywienie dla skóry suchej 400 ml

15,99 zł

2 000 szt.

31 980,00 zł

254

SELFIE PROJECT Love Neon maseczka pielęgnacyjna, matująca peel-off, Glow in Green 10 ml

3,79 zł

10 000 szt.

37 900,00 zł

255

SELFIE PROJECT Love Neon maseczka pielęgnacyjna, regenerująca peel-off, Glow in Pink 10 ml

3,79 zł

10 000 szt.

37 900,00 zł

256

PERFECTA Planet Essence balsam do ciała silne odżywienie skóra sucha 400 ml

14,99 zł

1 000 szt.

14 990,00 zł

257

PERFECTA Planet Essence balsam do ciała silne nawilżenie skóra normalna i sucha 400 ml

14,99 zł

1 000 szt.

14 990,00 zł

258

PERFECTA Planet Essence mleczko do ciała intensywna regeneracja, skóra bardzo sucha 400 ml

14,99 zł

1 000 szt.

14 990,00 zł

259

ONLYBIO Silver Med Care+ krem do rąk regenerujący o właściwościach antybakteryjnych 50 ml

7,49 zł

6 000 szt.

44 940,00 zł

260

COLGATE Total pasta do zębów 75 ml

5,99 zł

4 000 szt.

23 960,00 zł

261

SOXO skarpetki damskie rozm. EUR 35-40 1 para

7,99 zł

1 500 szt.

11 985,00 zł

262

SOXO skarpetki damskie rozm. EUR 35-40 1 para

7,99 zł

1 500 szt.

11 985,00 zł

263

SOXO skarpetki damskie rozm. 35-40 1 para

7,99 zł

1 500 szt.

11 985,00 zł

264

SOXO skarpetki damskie rozm. EUR 35-40 1 para

7,99 zł

1 500 szt.

11 985,00 zł

265

BOBINI Kids mydełko do rączek antybakteryjne 300 ml

9,99 zł

2 688 szt.

26 853,12 zł

266

KNEIPP Goodbye Stress krem do rąk Rozmaryn i Mięta 75ml

12,99 zł

3 000 szt.

38 970,00 zł

267

KILLYS gąbka do makijażu z ekstraktem z bambusa 1 szt.

8,79 zł

1 500 szt.

13 185,00 zł

268

LIRENE dezynfekujący płyn antywirusowy do rąk z regenerującym aloesem 125 ml

9,49 zł

1 000 szt.

9 490,00 zł

269

SELFIE PROJECT BB Strong intensywnie regenerująca maska do włosów włosy suche i zniszczone 20 ml

4,99 zł

4 000 szt.

19 960,00 zł

270

SELFIE PROJECT BB Strong nawilżający szampon włosy normalne i suche 175 ml

10,99 zł

4 000 szt.

43 960,00 zł

271

ONLYBIO Hair Balance odżywka emolientowa do włosów 200 ml

15,99 zł

1 500 szt.

23 985,00 zł

272

AA Go Green antybakteryjny nawilżający podkład wygładzający z selerem, Naturalny 30 ml

23,99 zł

1 000 szt.

23 990,00 zł

273

ELFA PHARM & NOBLE HEALTH balsam z ekstraktem z kwiatu pomarańczy i cynamonu 200 ml

9,99 zł

1 000 szt.

9 990,00 zł

274

ELFA PHARM & NOBLE HEALTH balsam do ciała z sokiem z aloesu i lawendą 200 ml

9,99 zł

1 000 szt.

9 990,00 zł

275

KARTIKA chusteczki kosmetyczne Unicorn 56 szt.

5,19 zł

4 500 szt.

23 355,00 zł

276

AVELLIA Junior chusteczki odświeżające o działaniu antybakteryjnym 16 szt.

2,99 zł

3 000 szt.

8 970,00 zł

277

GARNIER oczyszczający żel do rąk 125 ml

10,79 zł

12 000 szt.

129 480,00 zł

278

PACLAN For Nature ścierka w 100% z naturalnych włókien, wym. 38x35 cm 3 szt.

3,79 zł

1 500 szt.

5 685,00 zł

279

NIYOK pasta do zębów z oleju kokosowego Spearmint 75 ml

15,99 zł

1 500 szt.

23 985,00 zł

280

NIYOK pasta do zębów z oleju kokosowego Ice mint 75 ml

15,99 zł

1 500 szt.

23 985,00 zł

281

NIYOK pasta do zębów z oleju kokosowego dla dzieci Truskawka i Malina 75 ml

15,99 zł

1 500 szt.

23 985,00 zł

282

ALLVERNUM patyczki zapachowe Sekret Indii 50 ml

11,99 zł

1 500 szt.

17 985,00 zł

283

LUBA oczyszczające chusteczki do rąk z płynem antybakteryjnym dla dzieci 15 szt.

2,69 zł

15 000 szt.

40 350,00 zł

284

SPONTEX Natura uniwersalna ściereczka gąbczasta chłonna i wytrzymała 3 szt.

4,99 zł

3 000 szt.

14 970,00 zł

285

SO...? MISS SO...? Starlight zapachowa mgiełka do ciała dla kobiet, Starlet 140 ml

25,99 zł

1 500 szt.

38 985,00 zł

286

AROMA HOME & DOROTA odświeżacz powietrza Świeże powietrze 1 szt.

3,99 zł

20 000 szt.

79 800,00 zł

287

CLEANIC Pure Effect chusteczki do demakijażu do cery suchej 10 szt.

3,49 zł

8 480 szt.

29 595,20 zł

288

BIELENDA Crystal Glow maseczka peel-off oczyszczająco-detoksykująca z efektem shimmer 8 g

2,79 zł

10 000 szt.

27 900,00 zł

289

ZWOLTEX Antibacterial+ ręcznik rozm. 30x50 cm 1 szt.

6,29 zł

1 500 szt.

9 435,00 zł

290

ZWOLTEX Antibacterial+ ręcznik wym. 30x50 cm 1 szt.

7,29 zł

1 500 szt.

10 935,00 zł

291

VIGO! BIO foremki do pieczenia 3 szt.

3,99 zł

10 000 szt.

39 900,00 zł

292

FARMONA TUTTI FRUTTI nawilżający multi balm do ust z olejkami owocowymi, maxi regeneracja, gruszka & żurawina 12 ml

8,49 zł

1 500 szt.

12 735,00 zł

293

FLOSLEK LABORATORIUM shimmer do ust Angelic diamond 10 g

9,79 zł

1 000 szt.

9 790,00 zł

294

FLOSLEK LABORATORIUM shimmer do ust Metalic pink 10 g

9,79 zł

1 000 szt.

9 790,00 zł

295

FEEL FIT proteinowy krem orzechowy 25 g

3,59 zł

1 500 szt.

5 385,00 zł

296

AA Cera Wrażliwa rewitalizujący płyn micelarny z tonikiem 2w1 do cery wrażliwej przeciw zmarszczkom 200 ml

11,99 zł

2 000 szt.

23 980,00 zł

297

SORAYA Plante roślinny żel myjący do twarzy 50 ml

5,59 zł

7 000 szt.

39 130,00 zł

298

BIOTINNE nawilżający krem do wrażliwej skóry rąk 75 ml

6,49 zł

2 000 szt.

12 980,00 zł

299

TOŁPA pure trends płyn micelarny łagodzący komfort i ukojenie 100 ml

7,99 zł

2 500 szt.

19 975,00 zł

300

DOMOL patyczki zapachowe Relaxing Rituals 75 ml

11,29 zł

1 680 szt.

18 967,20 zł

301

BIELENDA Crystal Glow kryształowy peeling gruboziarnisty ametyst, ekstrakt z kwiatu lotosu 8 g

2,79 zł

10 000 szt.

27 900,00 zł

302

BIELENDA Crystal Glow maseczka primer nawilżająco-rozświetlająca różowy kwarc, ekstrakt z orchidei 8 g

2,79 zł

10 000 szt.

27 900,00 zł

303

SOFIN płyn do prania black 1500 ml

9,99 zł

1 800 szt.

17 982,00 zł

304

PRESTO uniwersalne ściereczki dezynfekujące z płynem antybakteryjnym 48 szt.

7,99 zł

5 184 szt.

41 420,16 zł

305

HEITMANN żel do higienicznej dezynfekcji rąk 55 ml

8,99 zł

2 040 szt.

18 339,60 zł