Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria pod nazwą „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!”

 

 Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody! ” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 29 stycznia 2021 r. i kończy się ostatecznie 14 lipca 2021 r.
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 01 lutego 2021 r. i kończy się 31 marca 2021 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału
  w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32,  a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne i faktury VAT potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o ktrych mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. Loterią objęty jest Majonez Dekoracyjny marki Winiary we wszystkich gramaturach (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”), którego zakup nastąpił w dowolnym punkcie sprzedaży stacjonarnej lub internetowej.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu
  01 lutego 2021 r. i trwa do 31 marca 2021 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne
  są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym;

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej potwierdzające zakup Produktu/Produktów Promocyjnych (dalej: „Dowód zakupu”);

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70916. o treści SMS-a: Winiary.numer dowodu zakupu Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.

 1. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich zgłoszenia przypisana jest jedna z nagród opisana w § 5 ust. 2 pkt a - d czy nie (czy są zwycięskie czy nie). Treść komunikatu wygrywającego:
  „Winiary: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody instant win w postaci X w Loterii: Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody! W ciagu 3 dni roboczych wyślij na wybierzmajonezdekoracyjny@uniqueone.pl zdjecie lub skan zwycięskiego Dowodu zakupuoraz uzupełnione oświadczenia laureata (które znajduję się w regulaminie na:  www.winiary.plwww.uniqueone.pl). Brak wysyłki właściwych dokumentów w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. ZachowajDowód zakupu, gdyż nadal bierze udział w losowaniu Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.”, gdzie X oznacza rodzaj Nagrody Instant Win, opisanej w § 5 ust. 2 lit. a – d przypisanej do danego Zgłoszenia. Treść komunikatu niewygrywającego: „WINIARY: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj Dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu nagrody glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl i www.uniqueone.pl”.
 2. Do Loterii dany Dowód zakupu tj. dany paragon fiskalny albo faktura VAT wystawiona na rzecz osoby fizycznej, można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód zakupu, ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalanego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej przysługiwać będzie tylko  jeżeli pierwsze prawidłowe zgłoszenie danego paragonu lub faktury VAT wystawnionej na rzecz osoby fizycznej jest zgłoszeniem zwycięskim. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji,
  kiedy Uczestnik ponownie Zgłosi ten sam paragon fisklany lub fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną, dokonując wyłącznie zmiany w wielkości wpisywanych liter lub cyfr lub dodając znaki interpunkcyjne w treści SMS’a.
  1. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 01 lutego 2021 r. od godziny 00:00:00 i trwa do 31 marca 2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego  wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
  3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
   że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie 10 Nagród Instant Win w Loterii, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a – d i jedną Nagrodę Główną, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt e.
  4. Posiadanie paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej potwierdzającej zakup kilku sztuk Produktów Promocyjnych nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego paragonu lub faktury VAT.
   1. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
   2. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
    w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane
    z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
   3. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną,  potwierdzają zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełniają następujące warunki:

1)      są prawdziwe, tzn. wystawione przez sklep, którego dane na nim się znajdują  
i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie są uszkodzone w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści
czy ich autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczą,
w szczególności paragon lub faktura VAT wystawiona na rzecz osoby fizycznej nie są przecięte, ucięte, naderwane, rozmazane, niewyraźne, jak też nie stanowią połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów lub faktur VAT wystawionych na osobę fizyczną;

3)      potwierdzają rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawierają nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego, bądź też na paragonie lub fakturze VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego;

5)      data i godzina wystawienia paragonu lub faktury VAT na rzecz osoby fizycznej przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 lutego 2021  r. o godzinie 0:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń.
  Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony,
  w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 8 czerwca 2021 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów zakupu.
  W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia
  o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 3. W Loterii uwzględniane są wyłącznie Dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej.
 4. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej, potwierdzających zakup zgłoszony w Loterii, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
  z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 268.408,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1.761 (słownie: tysiąc siedemset sześćdziesiąt jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
 3. Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci foremek do gotowania jajek w koszulkach marki  Joseph Joseph o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych i 00 /100) brutto albo  w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 50,00 zł (słownie: piećdziesiąt złotych i 00/100). Organizator przewidział 1500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia w całej Loterii;
 4. Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci misek kuchennych marki Joseph Joseph o wartości 245 złotych (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych i 00 /100) brutto albo w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 200,00 zł (słownie: dwustu złotych i 00/100). Organizator przewidział 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk Nagród Instant Win III Stopnia w całej Loterii;
 5. Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci blendera marki Smeg o wartości 479 zł (słownie: czterystu siedemdziesięciu dziewięciu złotych i  00/100) brutto albo w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 400,00 zł (słownie: czterystu złotych i 00/100). Organizator przewidział 100 (słownie: sto) sztuk Nagród Instant Win II Stopnia w całej Loterii;
 6. Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci robota planetarnego marki Smeg o wartości 2.490 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto albo w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych i 00/100), do obu rodzajów nagród przyznawana jest dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na refundację podatku od nagrody.Do nagrody w postaci robota planetarnego marki Smeg przyznawana jest dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na refundację podatku od nagrody w wysokości 277 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100), łączna wartość nagrody to:  2.767,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) sztuk Nagród Instant Win I Stopnia w całej Loterii;
 7. Nagroda Główna w postaci samochodu marki Nissan Juke o wartości 72.980 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysięce dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100) brutto albo w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych  i 00/100), do obu rodzajów nagród przyznawana jest dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na refundację podatku od nagrody. Do samochodu marki Nissan Juke dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na refundację podatku od nagrody przyznawana jest w wysokości 8.108 zł (słownie: osiem tysięcy sto osiem złotych i 00/100), łączna wartość nagrody to:  81.088 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy  i  osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100) . Do nagrody pieniężnej dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na refundację podatku od nagrody przyznawana jest  w wysokości 7.777zł (słownie:  siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100), łączna wartość nagrody to: 77.777zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną  w całej Loterii.
 8. Laureat nagród, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a - e, na etapie składania oświadczenia Laureata, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. a) oraz § 7 ust. 4 lit a),  ma prawo dokonać wyboru albo nagrody rzeczowej albo nagrody pieniężnej, przy czym nie ma możliwości dokonania wyboru nagrody należącej do innej kategorii niż ta, która jest przypisana do danego Zgłoszenia. Oznacza to, że np. laureat Nagrody Instant Win IV Stopnia  nie może dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową i nagrodą pieniężną należącymi do kategorii Nagród Instant Win III Stopnia.
 9. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową ani pieniężną, z zastrzeżeniem treści ust. 3 powyżej.
  1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
  2. Organizator  zobowiązuje się do rozliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.

LOSOWANIE NAGRÓD INSTANT WIN

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a - d odbywają się
  w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 29 stycznia 2021 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd.
 2. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1760 bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. W przypadku niewydania Nagród Instant Win, o których mowa w  § 5 ust. 2 lit a - d, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagród Instant Win, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.

 

LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 9 kwietnia 2021 r., w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym.
 2. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagrody Głównej  opisanej w §5 ust. 2 pkt e dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do nagrody głównej. W sytuacji, w której w losowaniu ID zgłoszeń rezerwowych zostanie wylosowane ten sam numer ID co w losowaniu Nagrody Głównej to takie ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Głównej opisanej w §5 ust. 2 e wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.
 3. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich ID, losowane są 2 (słownie: dwa) ID rezerwowe do Nagrody Głównej, oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

WYDANIE NAGRÓD INSTANT WIN

 1. Laureaci Nagród Instant Win, opisanych w §5 ust.2 pkt a - d są informowani o wygranej poprzez wiadomość sms zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 5 Regulaminu. Laureat otrzymuje również informację jaka nagroda instant win (I, II, III czy IV stopnia) jest przypisana do jego Zgłoszenia.  W wiadomości sms o wygranej Laureat otrzymuje informację, w której Laureat jest proszony o przesłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres email Organizatora: wybierzmajonezdekoracyjny@uniqueone.pl, zdjęcia lub skanów:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata Nagrody Instant Win zawierającego informację o tym czy wybiera nagrodę rzeczową czy pieniężną, dane Laureata w postaci: numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu, imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody (w przypadku wyboru nagrody rzeczowej), numeru konta bankowego (w przypadku wyboru nagrody pieniężnej)  oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.winiary.pl i www.uniqueone.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b)      paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej, potwierdzających zakup Produktu Promocyjnego, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości sms, o której mowa w § 4 ust. 5. Laureaci zobowiązani do zachowania paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej, potwierdzających zakup Produktu Promocyjnego w terminie do dnia  19 maja 2021 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 15 - 16 Regulaminu.  

 

WYDANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Laureat Nagrody Głównej informowany jest telefonicznie na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia o wyniku losowania w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od momentu losowania , o którym mowa w § 6 ust. 4 powyżej.
  1.  W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Głównej we wskazanym wyżej terminie (ust.2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA WYBIERZ MAJONEZ DEKORACYJNY, WYBIERZ NAGRODY!: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.winiary.pl i www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. 
  2. Lauret nagrody, opisanej w § 5 ust. 2 pkt e informowany jest o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

a)         własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego informację czy wybiera nagrodę rzeczową czy pieniężną, dane osobowe laureata: numer telefonu podany w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody (w przypadku wyboru nagrody rzeczowej), numer konta bankowego (w przypadku wyboru nagrody pieniężnej), potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia oraz państwo urodzenia, oraz obywatelstwo oraz (ii) własnoręcznie podpisanego oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971 ze zm.), udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.

b)         Oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 

 1. Laureat Nagrody Głównej dodatkowo zobowiązany jest podczas rozmowy, o której mowa w ust. 2 powyżej do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko).
 2. Laureat Nagrody Głównej, opisanej w § 5 ust. 2 pkt e jest zobowiązany do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
 4. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w § 4,
  w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym lub fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej, bądź paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieczytelnej, błędnej bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej, traci on prawo do Nagrody.
 6. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowego do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego. 
 7. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 8. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, Nagroda Główna przechodzi na pierwszego laureata rezerwowego.
  W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
 9. Do laureatów rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio, 
  z tym zastrzeżeniem, iż kontakt obejmuje łącznie 3 dni robocze, pierwszy kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureta, kontakt z drugim laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody Głównej przez laureata i pierwszego laureata rezerwowego, kontakt następuje
  w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy laureat rezerwowy.
  1. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata
   o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  
   i trybem opisanym  w § 4 ust. 15.
   1. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w w ust. 14 powyżej
    i §4 ust. 15, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od dnia otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
   2. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nie uprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
   3. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
   4. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
   5. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
   6. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971 ze zm.), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej
     i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku  przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa  kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np.  prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 28 czerwca 2021 r., w dni robocze w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody Instant Win oraz Nagroda Główna w Loterii w postaci kwot pieniężnych wysyłane są laureatom przelewem na numer konta wskazany w Oświadczeniu, zgodnie z §7 ust. 1 oraz ust. 4 do  dnia  28 czerwca 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę wysłania przelewu przez Organizatora). Nagrody wysyłane są wyłącznie na numery kont w bankach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Nagrody Instant Win w Loterii postaci nagród rzeczowych wysyłane są laureatom przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 28 czerwca 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora)na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 1.
 3. Wydanie Nagrody Głównej w postaci samochodu następuje poprzez wydanie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, przedmiotowe dokumenty , wysyłane są laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską do dnia  28 czerwca 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 4. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m.st. Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi zwycięzca.
 4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospoltej Polski.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 5 lipca 2021 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres: wybierzmajonezdekoracyjny@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 4. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
  1. Administratorem danych osobowych jest:

a)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).

c)       W odniesieniu do danych osobowych laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz §11 ust. 6 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach przeprowadzenia Loteriilub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe laureatów zostaną przekazane instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Instytucji finasowej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenia dostępne są na stronie  www.winiary.pl  ina www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINYw części dedykowanej Loterii. Oświadczenia stanowią Załączniki nr 2  i 3 do Regulaminu.
  1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
  2. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
  4. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
   z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Odbiór zaświadczenia, o którym mowa powyżej, a także samej wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!”.

Załącznik nr 2– Wzór Oświadczenia Laureatów Nagród Instant Win

Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia Laureata Nagrody Głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Audioteksowej „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ " Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!"

Nr sms 70916

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

WINIARY: Wez udzial w loterii od 01.02.2021 r. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl od 29.01.2021 r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 01.02 – 31.03.2021 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród instant win IV Stopnia)

WINIARY: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody w postaci  foremek do gotowania jajek w koszulkach marki Joseph Joseph albo kwoty pienieznej w wysokości 50,00 zł w Loterii: Wybierz Majonez dekoracyjny,wybierz nagrody! W ciagu 3 dni roboczych wyslij na wybierzmajonezdekoracyjny@uniqueone.pl, zdjecie lub skan zwycieskiego Dowodu zakupu oraz uzupelnione oswiadczenia laureta (ktore znajduje sie w regulaminie na: www. winiary.pl i www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. ZachowajDowod zakupu, gdyz nadal bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród instant win III Stopnia)

WINIARY: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody w postaci  zestawu misek kuchennych marki Joseph Joseph albo kwoty pienieznej w wysokości 200,00 zl w Loterii: Wybierz Majonez dekoracyjny,wybierz nagrody! W ciagu 3 dni roboczych wyslij na wybierzmajonezdekoracyjny@uniqueone.pl, zdjecie lub skan zwycieskiego Dowodu zakupu oraz uzupelnione oswiadczenia laureta (ktore znajduje sie w regulaminie na: www. winiary.pl i www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj Dowod zakupu, gdyz nadal bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród instant win II Stopnia)

WINIARY: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody w postaci  blendera marki Smeg  albo kwoty pienieznej w wysokości 400,00 zł w Loterii: Wybierz Majonez dekoracyjny,wybierz nagrody! W ciagu 3 dni roboczych wyslij na wybierzmajonezdekoracyjny@uniqueone.pl, zdjecie lub skan zwycieskiego Dowodu zakupu oraz uzupelnione oswiadczenia laureta (ktore znajduje sie w regulaminie na: www. winiary.pl i www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj Dowod zakupu, gdyz nadal bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród instant win I Stopnia)

WINIARY: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody w postaci robota planetarnego marki Smeg  albo kwoty pienieznej w wysokości 2000,00 zł w Loterii: Wybierz Majonez dekoracyjny,wybierz nagrody! W ciagu 3 dni roboczych wyslij na wybierzmajonezdekoracyjny@uniqueone.pl, zdjecie lub skan zwycieskiego Dowodu zakupuoraz uzupelnione oswiadczenia laureta (ktore znajduje sie w regulaminie na: www. winiary.pl i www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj Dowod zakupu, gdyz nadal bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy nagród dziennych)

WINIARY: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj Dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl i www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

WINIARY: Przeslany nr z Dowodu zakupu  zostal juz zgloszony.Loteria dla os. pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl i www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

WINIARY: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl i www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 31 marca 2021 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

WINIARY: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 31 marca 2021 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Instant Win

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD INSTANT WIN
„Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

WYBIERAM NAGRODĘ: RZECZOWĄ   /  PIENIĘŻNĄ

(NIEPOTRZENE SKREŚLIĆ)

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_______________________________________________________________________
ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)1

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)1

 

_______________________________________________________________________
 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO2

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ PARAGON FISKALNY LUB FAKTURĘ VAT WYSTAWIONĄ NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ, Z TYTUŁU KTÓREJ  DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

 

1 Uzupełnia Laureat Nagrody Instant Win, który wybrał nagrodę rzeczową, w takiej sytuacji nie należy wskazywać numeru konta bankowego.

2 Uzupełnia Laureat Nagródy Instant Win, który wybrał nagrodę w postaci kwoty pieniężnej, w takiej sytuacji nie należy wskazywać adresu.

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audiotekstowej pod nazwą „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!” i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą  „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!!” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w  § 10 Regulaminu Loterii audiotekstowej pod nazwą „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!”.

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dla  Laureata Nagrody Głównej 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
„Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

WYBIERAM NAGRODĘ: RZECZOWĄ   /  PIENIĘŻNĄ

(NIEPOTRZENE SKREŚLIĆ)

 

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)1

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)1

 

_____________________________________________________________

NUMER KONTA BANKOWEGO2

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

____________________________________________________________

OBYWATELSTWO

 

______________________________________

PODPIS I DATA

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ PARAGON FISKALNY LUB FAKTURĘ VAT WYSTAWIONĄ NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ, Z TYTUŁU KTRÓREJ DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

1 Uzupełnia Laureat Nagrody Głównej, który wybrał nagrodę rzeczową, w takiej sytuacji nie należy wskazywać numeru konta bankowego.

2 Uzupełnia Laureat Nagródy Głównej, który wybrał nagrodę w postaci kwoty pieniężnej, w takiej sytuacji nie należy wskazywać adresu.

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2020 poz. 971 ze zm).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2020 poz. 971 ze zm.)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audiotekstowejj pod nazwą „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!!” i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą  „Wybierz Majonez Dekoracyjny, wybierz nagrody!!” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w  § 10 Regulaminu Loterii audiotekstowej pod nazwą „Wybierz Majonez dekoracyjny, wybierz nagrody!”.