Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Play

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą

Loteria Play


 • §1  Nazwa Loterii i podmiot urządzający loterię
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria Play”, zwana dalej „Loterią”.
 2. Organizatorem Loterii jest  Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • §2  Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

                       Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa.
 2. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru, zwana dalej „Komisją”. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, o którym mowa w art. 24 Ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471), wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

 • §3  Obszar, na którym będzie urządzana loteria
 1. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • §4  Postanowienia ogólne
 1. Definicje:
 2. a.  Operator - P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w  Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, o numerze NIP: 951-21-20-077, z kapitałem zakładowym w wysokości 48.856,500 zł;

b. Abonent, Abonent MIX – osoba, która zawarła z Operatorem umowę w formie pisemnej lub elektronicznej, na podstawie której Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne na rzecz Abonenta/Abonenta MIX;

c. Doładowanie – stan inicjujący pełne korzystanie przez Użytkownika z usług Operatora przez zwiększenie lub nabycie limitu jednostek rozliczeniowych w wyniku wniesienia opłaty za usługi.

d.Usługa Telekomunikacyjna – usługa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489) świadczona Użytkownikowi przez Operatora

e. Pre-paid – uwzględniane w Loterii przedpłacone Usługi Telekomunikacyjne, których wykaz znajduje się na Stronie internetowej Loterii: www.kartamilionwarta.pl oraz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii;

 1.  Karta SIM/USIM – karta z mikroprocesorem, stanowiąca własność Operatora, udostępniona Użytkownikowi przez Operatora, spełniająca wymagania sieci telekomunikacyjnej Operatora oraz warunki określone w specyfikacji technicznej dla Karty SIM/USIM, umożliwiająca dostęp do Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora;

g. Umowa – umowa o świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych zawarta między Operatorem, a Użytkownikiem obejmująca usługę przedpłaconą (Pre-paid), zawarta w momencie Rejestracji Karty SIM/USIM;

h.Numer Telefonu – numer zgłaszany do Loterii, przypisany do Karty SIM/USIM służący do korzystania z Usług Telekomunikacyjnych oraz mogący służyć do identyfikacji Użytkownika;

 1. Udostępnienie danych (Rejestracja Karty SIM/USIM) – proces polegający na podaniu przez Użytkownika danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL (a w razie jego braku numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu) oraz potwierdzeniu ich zgodności przez Operatora, w celu rozpoczęcia świadczenia usług.;
 2. Okres promocyjny – okres wskazany w §5 ust.2;

k. Użytkownik – osoba spełniająca wymagania uczestnictwa określone w Regulaminie, która korzysta z Numeru Telefonu objętego Umową, potencjalny Uczestnik.

 1. Uczestnik– osoba która dokonała zgłoszenia do Loterii.
 1. Z udziału w Loterii wykluczone są osoby zatrudnione przez Organizatora i Operatora na podstawie umowy o pracę, osoby współpracujące z Organizatorem lub Operatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby wyznaczone do przeprowadzenia losowań, osoby zasiadające w organach Organizatora lub Operatora, oraz osoby będące bliskimi ww. osób. Za osoby bliskie rozumie się: małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 2. W Loterii mogą wziąć udział osoby fizyczne (konsumenci w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r., Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.), które korzystają z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora w ramach oferty przedpłaconej (pre-paid, zwane również ofertami na kartę). Warunkiem przystąpienia do Loterii jest to, aby Numer Telefonu, z którego korzysta osoba zgłaszająca się do Loterii, był  Numerem Telefonu zarejestrowanym u Operatora.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 4. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przesyłając zgłoszenie do Loterii Uczestnik potwierdza akceptację postanowień Regulaminu dostępnego na: www.kartamilionwarta.pl i w siedzibie Organizatora.
 5. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii.
 6. Uczestnik przystępując do Loterii zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 8. W dniu losowania Uczestnik musi posiadać  Numer Telefonu za pośrednictwem, którego Uczestnik  dokonał zgłoszenia udziału w Loterii i do którego przypisany został wylosowany los, a w szczególności Karta SIM/USIM, do której przypisano Numer Telefonu musi posiadać możliwość wykonywania i odbierania połączeń.  W sytuacji, gdyby okazało się, że Uczestnik nie spełnił ww. warunków nagroda przypada osobie rezerwowej. W przypadku zmiany Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych przez Uczestnika, które spowodują, iż Uczestnik  stanie się  Abonentem lub Abonentem MIX, a dotyczących Numeru Telefonu, który zgłoszony został do Loterii, dotychczas nabyte losy obowiązują  i uwzględniane są w odpowiednich losowaniach.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii przez Uczestnika bądź działań nieuczciwych ma ona prawo wykluczyć tego Uczestnika z Loterii.

 

 • §5  Czas trwania loterii
 1.  Loteria rozpoczyna się 2 stycznia 2017 r. i kończy się ostatecznie 15 maja 2017 r. (przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 2. Okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się w dniu 2 stycznia 2017 r. i trwa do 14 lutego 2017 r.

 

 • §6  Zasady udziału i prowadzenia loterii
 1. Udział w Loterii może brać Użytkownik spełniający w Okresie promocyjnym poniższe kryteria:
  1. jest osobą fizyczną, który bierze udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) ;
  2. ukończył 13 lat  i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. zgłosił udział w Loterii zgodnie z postanowieniami Regulaminu Loterii (dalej „Zgłoszenie udziału”);
  4. Posiada Numer Telefonu, który musi być aktywny u Operatora przez cały okres trwania Loterii.
  5. Do Loterii można zgłosić   Numer Telefonu  zarejestrowany u Operatora w ramach usługi Pre-paid. Zgłoszony  Numer Telefonu musi mieć możliwość wykonywania i odbierania połączeń.  Zgłoszenia udziału można dokonać:
   1. za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 465 wpisując w treści wiadomości  hasło: GRAM. Dokonując zgłoszenia Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację postanowień Regulaminu.

albo

 1. za pośrednictwem strony internetowej www.kartamilionwarta.pl, zgodnie z procedurą poniżej:

                                         I.    Uczestnik wpisuje Numer Telefonu, który ma wziąć udział w Loterii, Uczestnik może wypełnić również pole „adres e-mail”;

                                       II.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii oraz składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

                                      III.    Uczestnik na wpisany Numer Telefonu otrzymuje bezpłatną wiadomość SMS z unikalnym kodem i informacją o dalszych krokach, który należy wpisać w wyznaczone pole na stronie internetowej www.kartamilionwarta.pl.

 

 1. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia udziału do Loterii, określonego w pkt. 2 a i 2 b powyżej, Uczestnik otrzymuje bezpłatnego zwrotnego SMS’a z potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia udziału do Loterii. Treść komunikacji SMS dostarczanej Uczestnikom stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Jeśli Uczestnik poda w formularzu Zgłoszenia adres e-mail, przesyłany jest na niego link weryfikacyjny (w celu potwierdzenia poprawności adresu e-mail).
 3. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu udziału do Loterii przypisany jest 1 (słownie: jeden) los w Loterii.
 4. Za każde Doładowanie w Okresie promocyjnym przyznawane są kolejne losy w Loterii zgodnie ze schematem:
  1. Doładowania od 5 zł do 9 zł – 1 los
  2. Doładowania od 10 do 29 zł  – 3 losy
  3. Doładowania od 30 do 49  zł  – 10 losów
  4. Doładowania od 50 zł i więcej  – 20 losów
  5. Dopiero dokonanie Zgłoszenia udziału do Loterii uprawnia do otrzymania losów za Doładowania. Losy przyznawane są za Doładowania dokonane wyłącznie po dotarciu Zgłoszenia udziału do Organizatora. Potwierdzeniem przypisania losu za Doładowanie jest SMS zwrotny.
  6. Losy zliczane są w interwałach tygodniowych (opisanych w §7 ust. 2) w przypadku losowania Nagród II stopnia oraz sumowane za cały Okres promocyjny w przypadku losowań Nagród I stopnia oraz Nagrody Głównej.
  7. Maksymalna suma doładowań za jakie Uczestnik może otrzymać w Okresie Promocyjnym  losy w Loterii to 1000 zł. Po przekroczeniu tej sumy losy nie są dalej przyznawane.
  8. W przypadku nieotrzymania komunikatów SMS potwierdzających otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia oraz przyznania losów za Doładowanie, o których mowa w ustępie 3 i 7 Uczestnik musi zgłosić tę okoliczność do Organizatora na adres e-mail: loteriaplay@uniqueone.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2017 r. W sytuacji, jeśli Uczestnik nie otrzymał potwierdzenia zgłoszenia, przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, bierze udział w Loterii ,a suma jego losów wynosi 1.W sytuacji, jeśli losy nie zostały Uczestnikowi naliczone, przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, zgodnie z par. 6 ust. 6, zostaną one doliczone do sumy losów danego Uczestnika. W sytuacji, jeśli losy zostały doliczone do sumy losów Uczestnika (a nie zostały potwierdzone komunikatem SMS) biorą udział w odpowiednich losowaniach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku niezgłoszenia braku otrzymania ww. komunikatów Uczestnik traci uprawnienie do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu po dniu 15 lutego 2017 r.

 

 • §7  Sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród
 1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora przy pomocy programu losującego umożliwiającego losowy wybór numerów porządkowych ID przyznanych losom.
 2. Losowania Nagród II stopnia odbywają się w następujących terminach:
  1. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 12 stycznia 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie losy przyznane w  okresie od 2 stycznia 2017 r. do 8 stycznia 2017 r.
  2. Drugie losowanie odbywa się w dniu 19 stycznia 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie losy przyznane w  okresie od 9 stycznia 2017 r. do 15 stycznia 2017 r.
  3. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 26 stycznia 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie losy przyznane w  okresie od 16 stycznia 2017 r. do 22 stycznia 2017 r.
  4. Czwarte losowanie odbywa się w dniu 2 lutego 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie losy przyznane w  okresie od 23 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r.
  5. Piąte losowanie odbywa się w dniu 9 lutego 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie losy przyznane w  okresie od 30 stycznia 2017 r. do 5 lutego 2017 r.
  6. Szóste losowanie odbywa się w dniu 16 lutego 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie losy przyznane w  okresie od 6 lutego 2017 r. do 14 lutego 2017 r.
   1. Losowanie Nagrody I stopnia odbywa się jako pierwsze 17 lutego 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie losy przyznane w  okresie od 2 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r.
   2. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się jako ostatnie 17 lutego 2017 r. W losowaniu biorą udział wszystkie losy przyznane w  okresie od 2 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r.
   3. W każdym losowaniu losowanych jest ośmiu Uczestników (ID losów) do danej nagrody, pierwsi czterej umieszczani są na liście laureatów, a kolejni czterej umieszczani są na liście rezerwowej, każdy z nich oznaczany jest cyfrą od 1-4. Wylosowane osoby podlegają weryfikacji I stopnia. Wynikiem weryfikacji I stopnia jest ustalenie finalnej listy zawierającej jednego zwycięzcę i jedną osobę rezerwową. Oznacza to, iż jeśli w wyniku weryfikacji I stopnia pierwsza umieszczona na liście osoba przejdzie pozytywnie weryfikację, druga, trzecia i czwarta osoba z listy laureatów nie jest umieszczana na liście do weryfikacji II stopnia. Odpowiednio, jeśli pierwsza osoba przejdzie negatywnie weryfikację I stopnia jej miejsce zajmuje osoba umieszczona na drugiej pozycji na liście laureatów itd. Powyższe postanowienia mają zastosowanie do osób z listy rezerwowej. Weryfikacja I stopnia obejmuje sprawdzenie spełnienia przez Uczestnika wymogów uczestnictwa w Loterii opisanych w postanowieniach Regulaminu, w par 4 ust. 9, zdanie pierwsze oraz par. 7 ust. 13 b. Natomiast weryfikacja II stopnia obejmuje sprawdzenie spełnienia przez Uczestnika wymogów uczestnictwa w Loterii opisanych w postanowieniach Regulaminu, w par 7, ust. 13 a, c-h poniżej. Umieszczenie na liście laureatów nie jest samodzielną podstawą do wydania nagrody Uczestnikowi.
   4. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii jedną nagrodę danego rodzaju, oznacza to, że jeden Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę II stopnia, jedną Nagrodę I stopnia oraz Nagrodę Główną.
   5. Po każdym losowaniu Organizator informuje laureata, który przeszedł weryfikację I stopnia, którego zgłoszenie zostało wylosowane,  stosując następującą procedurę:
    1. a.  podejmując próbę kontaktu telefonicznego na Numer Telefonu z którego laureat dokonał Zgłoszenia udziału/wskazał w Zgłoszeniu udziału, w ciągu 3 dni roboczych następujących po losowaniu, podejmując co najmniej trzykrotnie próbę dodzwonienia się;

b. w razie  braku kontaktu w ostatnim dniu określonym w ust. 7 pkt a, przesyłając na Numer Telefonu bezpłatną krótką wiadomość tekstową (SMS) w tym dniu z informacją o podjęciu ostatnich prób kontaktu w następnym dniu roboczym, po godzinie 9:00.

 1. c.  Jeśli Uczestnik podał adres e-mail w zgłoszeniu i nie powiodła się próba kontaktu o której mowa w par 7, ust. 7 a, drugiego dnia roboczego po losowaniu Organizator wysyła do niego wiadomość e-mail z informacją o jego wylosowaniu i prośbą kontaktu na numer telefonu 22 549 30 30 (koszt połączenia zgodny z taryfą Operatora) wskazany w wiadomości w terminie 2 dni roboczych. Powyższe nie wyłącza zastosowania do laureata trybów opisanych w par. 7, ust. 7 a i b (tj. prób dodzwonienia się przez przedstawiciela Organizatora i wysyłki wiadomości SMS).

Brak kontaktu z Uczestnikiem Loterii z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Loterii, w terminach opisanym powyżej, skutkuje utratą prawa do Nagrody.

 1. Podczas procedury opisanej w ust. 7 Organizator potwierdza z laureatem okoliczność udziału w Loterii (dokonania zgłoszenia do Loterii) oraz uzyskuje dane osobowe laureata (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem), a także przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić laureat w procedurze weryfikacji II stopnia i wydania nagrody tj. informuje o konieczności dostarczenia do Organizatora:

a. Własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: imienia, nazwiska, kodu weryfikacyjnego (ust. 9 poniżej), adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, a w przypadku laureata Nagrody Głównej i Nagród I stopnia dodatkowo numeru rachunku bankowego, rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL ( a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.kartamilionwarta.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

W przypadku laureata, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych ww. oświadczenie wraz oświadczeniem potwierdzającym zgodę na udział w Loterii laureata i otrzymanie nagrody musi być sporządzone i podpisane przez przedstawiciela ustawowego laureata (należy wyraźnie oznaczyć, iż podpis składany jest przez przedstawiciela ustawowego). Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.  

 1. W trakcie rozmowy telefonicznej laureat informowany jest również o okoliczności przesłania na jego Numer Telefonu wiadomości SMS z kodem weryfikacyjnym. Otrzymany kod weryfikacyjny laureat zobowiązany jest wpisać w treść oświadczenia, o którym mowa w par. 7, ust. 8.
 2. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską
  na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 4 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, danych , o których mowa w ust. 8.,

a  niezbędnych w procesie weryfikacji II stopnia. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z par. 7, ust. 7. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.

 1. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod Numerem Telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu udziału.
 2. Po odebraniu dokumentacji wskazanej w powyższych ustępach Organizator rozpoczyna procedurę weryfikacji, od której uzależnione jest przyznanie Uczestnikowi Loterii prawa do nagrody.
 3. Jeśli laureat nie spełni warunków określonych w postanowieniach Regulaminu, w szczególności:

a. nie spełnia warunków udziału w Loterii

b.zgłoszony Numer Telefonu (Karta SIM/USIM) nie jest zarejestrowany  u Operatora,

c. był już laureatem nagrody danego stopnia w Loterii,

d.jest osobą nieuprawnioną do udziału w Loterii,

e. nie przesłał kompletnej dokumentacji wymaganej postanowieniami Regulaminu lub przesłał wymaganą dokumentację z niekompletnymi danymi,

 1. przesłał wymaganą dokumentację po upływie wyznaczonego terminu, oznacza to że rezygnuje z prawa do Nagrody.
 2.  W przypadku, gdy laureat zwycięskiego Zgłoszenia udziału nie spełni warunków określonych w postanowieniach Regulaminu, nagroda przechodzi na laureata rezerwowego Zgłoszenia udziału. W przypadku, gdy on nie spełni warunków określonych w postanowieniach Regulaminu, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora. Do laureatów rezerwowych Zgłoszeń postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio,  z tym zastrzeżeniem, iż  pierwszy kontakt następuje  pierwszego  roboczego dnia po utracie prawa do nagrody przez laureata zwycięskiego Zgłoszenia udziału.

 

 • §8  Sposób i termin ogłaszania wyników
 1. Wyniki losowań są umieszczane  na stronie www.kartamilionwarta.pl.
 2. Wyniki są prezentowane w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, trzech pierwszych cyfr numeru (pozostałe przedstawione są w postaci „ XXX XXX”)  oraz przyznanej nagrody.
 3. Wyniki publikowane są po zakończeniu procedury weryfikacji, o której mowa w § 7, nie później niż 4 kwietnia 2017 r.

 

 • §9  Miejsce i termin wydawania wygranych
 1. Wydanie Nagrody I stopnia oraz Głównej następuje na wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w §7 ust.8, numer rachunku bankowego w terminie do 7 kwietnia 2017 r.
 2. Wydanie Nagrody II stopnia następuje w formie karty przedpłaconej VISA. Nagroda II stopnia wysyłana jest do zwycięzcy przesyłką pocztową bądź kurierską na adres wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w §7 ust.8. Nagroda II stopnia wysłana jest w terminie do 7 kwietnia 2017 r.(data nadania)

 

 • §10      Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane począwszy od 2 stycznia 2017 r.  do dnia  27 kwietnia 2017 r ., przez co rozumie się datę wpływu reklamacji do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacje powinny być dostarczone listem poleconym na adres spółki Organizatora z dopiskiem „Loteria Play-reklamacja”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz.U. 2010 r. Nr 118, poz. 793)  roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora, o której mowa §2 ust. 2.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 8. W przypadku złożenia reklamacji zgodnie z §10, dane osobowe osób składających reklamacje są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu jej rozpatrzenia. Osoby składające reklamację mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo poprawiania i usunięcia danych.

 

 • §11      Wartość puli nagród
 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 3 166 666,00 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi  1506 (słownie: tysiąc pięćset sześć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagrody II Stopnia – Nagrodą II stopnia jest karta przedpłacona o wartości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 500 Nagród II stopnia  w Loterii, po 250 w każdym losowaniu Nagród II stopnia;
  2. Nagrody I Stopnia – Nagrodą I stopnia jest kwota pieniężna w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą o wartości 11.111,00 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość Nagrody I stopnia to 111.111,00 (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 5 Nagród I stopnia w Loterii.
  3.  Nagroda Główna – Nagrodą Główną jest kwota pieniężna w wysokości 1 000.000,00 zł (słownie: milion złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą o wartości 111.111,00 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość Nagrody Głównej to 1.111.111,00 (słownie: milion złotych sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 Nagrodę Główną w Loterii.
  4. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną Nagrodę.
  5. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  7. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032). Od łącznej wartości Nagrody Głównej i Nagrody I stopnia Organizator naliczy właściwy podatek i odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę . Oznacza, to że dodatkowa kwota wymieniona powyżej  nie jest wypłacana zwycięzcy, tylko przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród.

 

 • §12      Postanowienia końcowe
 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w siedzibie spółki Unique One Sp. z o.o. 02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 2a.
 2. Regulamin dostępny jest również na stronie www.kartamilionwarta.pl. Wykaz przedpłaconych Usług Telekomunikacyjnych uwzględnianych w Loterii stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Komunikacja SMS stanowi Załącznik nr 2. Oświadczenie laureata stanowi załącznik nr 3. Oświadczenie opiekuna prawnego stanowi Załącznik nr 4.
 3. Uczestnicy przystępując do Loterii (wysyłając zgłoszenie) wyrażają zgodę na otrzymywanie bezpłatnych, zwrotnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. Na każdego SMSa wysłanego w Loterii Uczestnik otrzyma bezpłatnego SMSa zwrotnego. W przypadku Doładowania wysyłany jest komunikat SMS z informacją o otrzymanej dodatkowej liczbie losów w Loterii. Uczestnicy wyrażają również zgodę na otrzymanie jednej dodatkowej wiadomości promocyjnej dotyczącej Loterii, w trakcie trwania Loterii.
 4. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej „uodo”, danych osobowych Uczestników Loterii jest P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7. Dane przetwarzane są na potrzeby Loterii tj. w szczególności w celu przyjmowania zgłoszeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.
 5. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 uodo, laureatów oraz zwycięzców  przetwarzanych w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody oraz w celu realizacji obowiązku z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) , dalej „uogh” oraz danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych jest  Organizator.
 6. Podanie danych osobowych w ramach reklamacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Uczestnicy, laureaci i zwycięzcy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami Loterii tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 10. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 uogh. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
 11. W każdym momencie trwania Okresu promocyjnego Uczestnik ma możliwość rezygnacji udziału w Loterii poprzez wysłanie SMS z Numeru telefonu na bezpłatny numer 465 o treści REZYGNACJA bądź przesyłając wiadomość e-mail na adres rezygnacjaplay@uniqueone.pl, w tytule wpisując REZYGNACJA, a w treści wiadomości Numer Telefonu. W przypadku rezygnacji wszystkie losy przyznane Uczestnikowi do dnia złożenia tego oświadczenia są anulowane i nie biorą udziału w losowaniu. Oznacza to, że w przypadku ponownego zgłoszenia danego Numeru Telefonu do Loterii naliczanie losów następuje od nowa. W przypadku takiego zgłoszenia, Uczestnik jest usuwany z bazy Loterii w ciągu 1 h.
 12. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia. Infolinia działa pod numerem 22 549 30 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Koszt połączenia z infolinią jest zgodny z taryfą operatora, z którego korzysta dzwoniący. Rozmowy z infolinią mogą być nagrywane.
 13. Uczestnicy mogą uzyskać informację w Okresie promocyjnym o posiadanych losach w Loterii wysyłając bezpłatnego SMS pod numer 465.o treści INFO.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej Play - wykaz przedpłaconych Usług Telekomunikacyjnych uwzględnianych w Loterii

Play Karta

Nowy Play na Kartę

Play Fresh

Play na Kartę Rok Ważności Konta

Play Fresh Darmowe SMSy do wszystkich sieci

Play Fresh Darmowe rozmowy i SMSy w Play

Nowy Play Online na Kartę 9 zł

Nowy Play Online na Kartę 19 zł

Red Bull Mobile na kartę

Red Bull Mobile na kartę 7 zł

Red Bull Mobile na kartę 11 zł

Lubię to!

Play na Kartę

Darmowy starter Play na Kartę

Play na Kartę Lubię to!

Red Bull Mobile na Karte 5 zł

Formuła Play na Kartę 5 zł

FORMUŁA MINI MAX na Kartę

Play Online na Kartę 4G LTE 9 zł

Play Online na Kartę 4G LTE 19 zł

Play Online na Kartę 4G LTE 1 zł

Formuła Play na Kartę

Red Bull Mobile Energy na kartę

Play Internet na Kartę 9 zł

Play Internet na Kartę 1 GB

Play Internet na Kartę 19 zł

Play Internet na Kartę 1 zł

Play Internet na Kartę 50 zł

Play na Kartę Surf

Internet na Kartę 1 zł

Internet na Kartę 9 zł

Internet na Kartę 50 zł

Internet na Kartę

Internet na Kartę 19 zł

Internet na Kartę 3 GB

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu loterii promocyjnej PLAY

KOMUNIKACJA DO LOTERII PROMOCYJNEJ "Loteria Play"

numer 465

nadawca: PLAY

WYSŁANE PRZED 2.01.2017 r.

Wysłanie zgłoszenia SMS przed 02.01.2017 r.

Loteria Play startuje 02.01.2017 r. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin dostępny od 2.01.2017 r. na www.kartamilionwarta.pl

KOMUNIKACJA WYSYŁANA W OKRESIE OD 2.01.2017 R.- DO 14.02.2017 R.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia WWW (etap weryfikacji zgłoszenia)

Loteria Play: Pozostal jeszcze 1 krok, aby dokonac zgloszenia do loterii. Potwierdzenie numeru telefonu nr. Wpisz ponizszy kodna stronie, aby dokonczyc zgloszenie. Regulamin: www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia WWW/ przeslania prawidłowej treści SMSa: GRAM (potwierdzenie zgłoszenia)

Dziękujemy za zgłoszenie do Loterii Play, otrzymałeś 1 los w Loterii. Szczegóły na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia tego samego numeru telefonu (DUBEL)

Loteria Play: Ten numer dokonał już zgłoszenia do loterii. Szczegóły i regulamin: www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia SMS - numer nie jest w Play

Loteria Play: Twój numer nie jest w sieci Play. Dołącz do Play na Kartę i weź udział w promocji. Szczegóły i regulamin loterii na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia  SMS - numer nie jest na kartę (jest abo lub mix)

Loteria Play: Twój numer nie korzysta z oferty na Kartę w Play. Kup i zarejestruj starter w Play, aby wziąć udział w loterii.  Szczegóły i regulamin  na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia  SMS - numer nie jest zarejestrowany

Loteria Play: Twój numer nie jest zarejestrowany w Play. Zarejestruj numer, możesz to zrobić np. w salonach Play, na Poczcie Polskiej, w kioskach Ruch, Kolporter, Inmedio i Relay. Znajdź najbliższy punkt rejestracji na www.play.pl/mapa. Szczegóły i regulamin loterii na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

 Komunikat techniczny

Loteria Play: Twój numer nie może wykonywać połączeń. Skontaktuj się z Obsługą Klienta Play, aby dowiedzieć się więcej.  Szczegóły i regulamin  loterii na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

 Komunikat techniczny

Loteria Play: Twój numer nie może obecnie wykonywać połączeń. Doładuj konto dowolną kwotą, odczekaj 24h i spróbuj ponownie dokonać zgłoszenia do loterii.  Masz na to czas do 14.02.17 r. Szczegóły i regulamin  na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

 Komunikat techniczny

Loteria Play: Twój numer nie został jeszcze aktywowany. Włóż kartę SIM do telefonu i wykonaj pierwsze połączenie. Odczekaj 24h i spróbuj ponownie dokonać zgłoszenia do loterii.  Masz na to czas do 14.02.17 r. Szczegóły i regulamin  na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Nieprawidłowe zgłoszenie SMS: pusty SMS, treść inna niż GRAM, REZYGNACJA, INFO)

Loteria Play: Nieprawidłowa treść SMS. Sprawdź i spróbuj ponownie. Szczegóły i regulamin: www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku doładowania - do kwoty 1000 zł

Loteria Play: dziękujemy za doładowanie karty, liczba twoich dodatkowych losów to (liczba). Regulamin: www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku doładowania - powyżej kwoty 1000 zł

Loteria Play: Suma Twoich doładowań przekroczyła 1000 zł. Kolejne doładowania nie będą premiowane dodatkowymi losami. Regulamin: www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku wysłania z prośbą o info o losach (wysłanie SMS o treści: INFO) - w przypadku osób zarejestrowanych, a które nie dokonały zgłoszenia do Loterii

Loteria Play : Ten numer nie dokonał zgłoszenia do Loterii. Zapraszamy do udziału. Regulamin: www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku wysłania z prośbą o info o losach (wysłanie SMS o treści: INFO)

Loteria Play: Aktualna liczba Twoich losów to (liczba). Regulamin: www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna przy rezygnacja z loterii (wysłanie SMS o treści REZYGNACJA) - w przypadku osób zarejestrowanych, a które nie dokonały zgłoszenia do Loterii

Loteria Play : Ten numer nie dokonał zgłoszenia do Loterii. Zapraszamy do udziału. Regulamin: www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku rezygnacja z loterii (wysłanie SMS o treści REZYGNACJA)

Przyjęliśmy Twoją rezygnację z udziału w Loterii Play. Twój numer w ciągu 1h zostanie wypisany z bazy. Regulamin: www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

WYSŁANE PO 14.02.2017 R.

zgłoszenie SMS wysłane po 14.02.2017 r.

Loteria Play: Przyjmowanie zgłoszeń zakończyło się 14.02.2017 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.kartamilionwarta.pl

komunikaty dodatkowe

SMS związany z promocją Loterii

Już w czwartek  losujemy 250 kart VISA po 1000 zł każda. Doładuj swoją kartę Play  i odbierz dodatkowe losy. Graj o 1000 zł  i wydaj je na co chcesz ! Regulamin na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

SMS związany z promocją Loterii

Loteria Play: Już 17 lutego wielkie losowanie! Losujemy 1.000.000 zł i 5 x 100.000 zł. Doładuj swoją kartę Play i odbierz dodatkowe losy. Może szczęście uśmiechnie się właśnie do Ciebie? Regulamin na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

SMS związany z promocją Loterii

Niestety nie udało się wylosować karty VISA, ale Twój numer nadal bierze udział w walce o 1 000 000 zł. Wielkie losowanie już 17 lutego. Regulamin na www.kartamilionwarta.pl. Organizator: Unique One sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Play”

OŚWIADCZENIE LAUREATA loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Play”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust.2 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie Loterii.

 

PONIŻEJ WYBRAĆ JEDNĄ Z OPCJI WPISUJĄC „X” W ODPOWIEDNIE POLE:

rOświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyłem/am osiemnaście lat. 

rOświadczam, że nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych. Do niniejszego oświadczenia załączam oświadczenie mojego przedstawiciela ustawowego potwierdzające jego zgodę na mój udział w loterii i odebranie nagrody.

____________________________________________________________

 IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________

KOD WERYFIKACYJNY

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIASTO, WOJEWÓDZTWO)

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO*:

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

 

____________________________________________________________

NUMER PESEL (W RAZIE BRAKU ADRES ZAMIESZKANIA, DATA URODZENIA, OBYWATELSTWO)*

 

____________________________________________________________

RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

 

__________________________                                 __________________________

DATA I PODPIS LAUREATA                                                                  DATA I PODPIS PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LAUREATA

                                                                                                            dotyczy laureatów niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych

*dotyczy laureata Nagrody I stopnia i Nagrody Głównej

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Play”

 

OŚWIADCZENIE

przedstawiciela ustawowego laureata loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria Play”

 

Ja niżej podpisany………………………………………………………..…………………..(imię i nazwisko

przedstawiciela ustawowego) identyfikujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość:……………………………………………………………………………………………………………………….., będący przedstawicielem ustawowym ……………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko laureata) potwierdzam wyrażenie zgody na jego udział i odebranie przyznanej nagrody

w Loterii zgodnie z treścią Oświadczenie laureata.

 

 

 

 

______________________________________
DATA I PODPIS