Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria pełna złotych

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria pełna złotych”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria pełna złotych”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 poz. 165 z późn.zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 13 sierpnia 2018 r. do 9 kwietnia 2019 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 24 września 2018 r. i kończy się 2 grudnia 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”).


§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii udział biorą następujące produkty – płatki śniadaniowe Nestlé: CINI MINIS, NESQUIK, CHOCAPIC, CHEERIOS MIODOWY, COOKIE CRISP, LION CARAMEL & CHOCOLATE, w opakowaniach, które na zewnętrznej stronie zawierają informację o Loterii oraz posiadające kod w wewnętrznej części opakowania (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Opakowania niezawierające informacji i/lub kodu w wewnętrznej części opakowania nie biorą udziału w Loterii. Kod znajdujący się wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego jest kodem alfanumerycznym, składającym się z 14 znaków i nadrukowany jest wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego określany jest w dalszych postanowieniach Regulaminu jako „Kod”.
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
 1. dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
 2. zachowa opakowanie  Produktu Promocyjnego z Kodem;
 3. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.nestle-cereals.com/golden-cereal (dalej „Strona internetowa”).
 4. Zgłoszenie polega na:
  1. wpisaniu w formularzu unikalnego kodu z opakowania Produktu Promocyjnego;
  2. złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
  3. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

  zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację czy do przesłanego Zgłoszenia przypisana jest Nagroda instant win (tj. czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem wygrywającym czy nie).
 2. W przypadku przypisania Nagrody instant win do Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje również informację jaka nagroda (I czy II stopnia) jest przypisana. Uczestnik, który otrzymał informację o przypisaniu Nagrody instant win do jego Zgłoszenia, w celu rozpoczęcia procedury weryfikacji i przyznawania Nagrody musi wypełnić formularz, w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko  oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby loterii, a także akceptacja polityki prywatności i wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk  (dalej zwany „Formularzem”).                O prawidłowym dostarczeniu Formularza do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie, mówiącym o wysłaniu Formularza oraz o przyjęciu zgłoszenia Uczestnika do losowania Nagrody Głównej. Potwierdzenie wygranej wysyłane jest również na adres e-mail wskazany w Formularzu, po jego prawidłowym wysłaniu do Organizatora.
 3. Uczestnicy, którzy po wysłaniu Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, otrzymali  informację, że do ich Zgłoszenia nie została przypisana Nagroda instant win, mogą wypełnić Formularz, znajdujący się na stronie poniżej informacji o braku przypisania Nagrody do Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, i wziąć udział w Losowaniu Nagród Głównych. Niewypełnienie Formularza lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu Nagród Głównych.
 4. Do Loterii dany Kod z opakowania Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz.
 5. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 6. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii,  Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 7. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Kodów i opakowań Produktów Promocyjnych zgłoszonych do Loterii. Opakowanie Produktu Promocyjnego musi być przechowywane przez Uczestnika w całości, w stanie nienaruszonym pozwalającym na weryfikację Kodu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż opakowanie Produktu Promocyjnego nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim opakowaniem posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 1 lutego 2019 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych  opakowań Produktów promocyjnych. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz opakowań Produktów Promocyjnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie na numer wskazany w Formularzu. Postanowienia §10 ust.7  dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.
 1. Kod znajdujący się wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego jest kodem alfanumerycznym, składającym się z 14 znaków.
 2. Każde Zgłoszenie bierze udział w jednym losowaniu instant win, a w przypadku Zgłoszeń do których została przypisana nagroda instant win, każde takie Zgłoszenie bierze udział w losowaniu Nagrody Głównej. W przypadku Zgłoszeń, do których nie została przypisana nagroda instant win, Zgłoszenie takie bierze udział w losowaniu Nagrody Głównej, tylko w przypadku wypełnienia Formularza, o którym mowa w ust. 6 powyżej.  
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 (słownie: trzy) Nagrody instant win (niezależnie od stopnia) oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora. Losowania godzin otwarcia zwycięskich bramek do Nagród instant win odbywają się w siedzibie Organizatora od 13 sierpnia 2018r. do 14 sierpnia 2018 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.

LOSOWANIA NAGRÓD INSTANT WIN

 1. Przyznanie Nagród instant win I i II stopnia odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii  wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do Zgłoszenia, czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
  1. W Okresie promocyjnym otwartych jest  minimum 1 600  bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  2. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. 

 

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH

 1. Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

 1. Dany numer ID  może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest ono uwzględniane a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to,  że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem Nagrody Głównej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
 2. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 5 grudnia 2018 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu pięciu zwycięskich Zgłoszeń, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

 miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci Nagród instant win powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Laureat otrzymuje również informację jaka nagroda (I czy II stopnia) jest przypisana. Laureat, który otrzymał informację o przypisaniu Nagrody instant win do jego Zgłoszenia, w celu rozpoczęcia procedury weryfikacji i przyznawania Nagrody musi wypełnić Formularz. Na podany w Formularzu adres e-mail laureata w ciągu 2 dni roboczych wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia wraz z informacją dla Laureata o dalszym postępowaniu w celu otrzymania Nagrody. Laureaci Nagród, opisanych w §11  ust. 2 pkt b) – c), w wiadomości e-mail, o której mowa w zadaniu poprzednim, są informowani o zobowiązaniu do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail,  danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 poniżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
  1. Laureat Nagrody Głównej informowany jest  telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub następnego dnia roboczego.
  2. W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Głównej we wskazanym wyżej terminie (ust.2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA NESTLE PLATKI:  W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Loteria pelna zlotych”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.nestle-cereals.com/golden-cereal” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej.  Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.  
  3. Laureaci nagród, opisanych w §11  ust. 2 pkt a) - c) informowania są o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

4.1.   własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata:

4.1.1.     imię, nazwisko, dane adresowe: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numer konta bankowego i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej, przesłanym w wiadomości e-mail o której mowa w ust. 1 powyżej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku Nagród instant win, opisanych w §11  ust. 2 pkt b) - c);

4.1.2.     imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia,  obywatelstwo, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo,  numer konta bankowego i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku Nagród Głównych, opisanych w §11  ust. 2 pkt a) ;

4.2.   opakowania Produktu Promocyjnego wraz z Kodem, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

 1. Laureat Nagrody Głównej dodatkowo zobowiązany jest podczas rozmowy, o której mowa w ust.2 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
 2. Laureaci Nagród Głównych, opisanych w §11  ust. 2 pkt a) są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
 4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego laureata rezerwowego do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego.  
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 6. W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora (z uwzględnieniem postanowień §9 ust.3).
 7. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Kodów w nienaruszonych opakowaniach Produktów Promocyjnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
 8. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia  1 lutego 2019 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
 9. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w  § 8 ust. 10,  w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 10. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 12. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 13. Nagrody wydawane są przelewem do dnia 28 lutego 2019 r.

 

§11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 255 555,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 1 605 (słownie: tysiąc sześćset pięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Główna: kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 1 111 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody Głównej to 11 111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) Nagród Głównych w Loterii.
  2. Nagroda typu instant win I stopnia w kwocie pieniężnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) nagród I stopnia w Loterii.
  3. Nagroda typu instant win II stopnia w kwocie pieniężnej 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1500 (słownie: tysiąc pięćset) nagród II stopnia w Loterii.
  4. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 3 poniżej, mogą być zgłaszane do dnia 20 marca 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria pełna złotych- reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje dotyczące Kodów z opakowań Produktów Promocyjnych mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: cs@pl.nestle.com  oraz za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu 800 174 902, do zakończenia Okresu promocyjnego tj. do 2 grudnia 2018 r., przy czym decyduje data wpływu wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail zostaną rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od dnia wpływu wiadomości, przy czym reklamację, które wpłyną w dniach 1 i 2 grudnia 2018 r. zostaną rozpatrzone jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, tak aby umożliwić zgłoszenie się do Loterii . W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej opakowań Produktów Promocyjnych Uczestnikowi zostanie przekazany na adres e-mail wskazany w reklamacji Kod umożliwiający zgłoszenie do Loterii, warunkiem powyższego jest otrzymanie reklamacji przed upływem Okresu promocyjnego. W przypadku reklamacji zgłoszonych za pośrednictwem Infolinii, taka reklamacja zostanie rozpatrzona podczas rozmowy telefonicznej. Jednakże jeżeli Organizator poweźmie wątpliwość co do prawdziwości zgłaszanych w ten sposób reklamacji, może zobowiązać daną osobę do przesłania zdjęcia lub skanu opakowania Produktu Promocyjnego, którego reklamacja dotyczy za pośrednictwem wiadomości e-mail, w takim przypadku, reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z procedurą opisaną w zd. 3 powyżej. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00, za wyjątkiem weekendów i świąt. Połączenie z infolinią jest bezpłatne. W przypadku jeżeli Kod z opakowania jest nieczytelny lub uszkodzony w wyniku nieprawidłowego otwarcia opakowania Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania Kodu, zgodnie z procedurą, o której mowa w zd. 2 powyżej. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • § 13 Postanowienia końcowe
 1. Od dnia 13 sierpnia 2018 r. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy, a od dnia 24 września 2018 r. Regulamin Loterii znajduję się także na stronie internetowej Loterii www.nestle-cereals.com/golden-cereal.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń, dane kontaktowe: administrator.danych@cppl.nestle.com  swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury zgłoszenia udziału w Loterii, weryfikacji i wyłonienia zwycięzców. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii, z zastrzeżeniem postanowień ust.11. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793). Przetwarzanie wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 8. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) jest Organizator.
 9. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 10. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 11. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust.7 -10 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
 12. Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200).  Przyznana  nagroda pieniężna, która jest dodatkiem do Nagrody Głównej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: dane@uniqueone.pl w treści wpisując „Loteria pełna złotych - usunięcie zgłoszenia”, numer Kodu,  datę dokonania Zgłoszenia, którego usunięcie ma dotyczyć.
 14. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com w treści wpisując „Loteria Pełna Złotych - usunięcie danych osobowych”, złożenie odpowiedniego oświadczenia o usunięciu danych, wskazując dane, których usunięcie ma dotyczyć.

 

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria pełna złotych”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania Nagrody.

 • o Oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust.2 i 3 Regulaminu.
 • o Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w regulaminie loterii.

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

____________________________________________________________
ADRES (ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIASTO)

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

____________________________________________________________
NUMER  RACHUNKU BANKOWEGO

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻASAMOŚĆ*

____________________________________________________________
PESEL  (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

______________________________________

PODPIS I DATA

*DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATÓW NAGRODY GŁÓWNEJ