Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria pełna nagród

„Loteria pełna nagród”

                         

§ 1 

Nazwa Loterii

                                

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria pełna nagród” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Organizator Loterii

 

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 

§ 3 
Wskazanie organu wydającego zezwolenie

 

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

§ 4 

Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w centrum handlowym Focus Bydgoszcz sieci Atrium, mieszczące się w Bydgoszczy 85-097 przy ul. Jagiellońskiej 39-47.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia 2021 r. i kończy się ostatecznie w dniu 19 stycznia 2022  r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń trwa od 24 sierpnia 2021 r. do 25 września 2021 r.
 5. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

a)        Atrium Bydgoszcz -  Atrium Bydgoszcz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000712524, numer NIP: 5252638696, numer REGON: 363170442, kapitał zakładowy 2 825 950,00  zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

b)        Dowód Zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanowiące podstawę do zgłoszenia się do Loterii, na których nie mogą figurować, towary i usługi wyłączone z Loterii tj. artykuły alkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, produkty zakupione w Aptece Super-Pharm, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi kantora wymiany walut, usługi telefoniczne, usługi telewizyjne, usługi ksero, usługi związane z grami liczbowym, zakup kart prepaid, zakup kart podarunkowych. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na  którym figurują ww. towary i usługi nie może zostać zgłoszony do Loterii.

c)         Focus Bydgoszcz - centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się w Bydgoszczy 85-097 przy ul. Jagiellońskiej 39-47.

d)        Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów, działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji.

e)         Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Focus Bydgoszcz w Okresie Promocyjnym, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

f)         Laureat – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody Głównej, Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Instant Win, co do którego trwa proces weryfikacji uprawnień do wydania Nagrody.

g)        Los - wskaźnik określający, ile razy ID Zgłoszenia umieszczane jest w bazie do losowania Nagrody Tygodniowej i Głównej;

h)        Nagrody Główne – nagrody opisane w § 7 ust. 2 pkt a) w postaci kwot pieniężnych w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) brutto każda wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 1.111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100).

i)          Nagrody Instant Win nagrody natychmiastowe, które są rozlosowane niezwłocznie po oddaniu Zgłoszenia dokonanego przez Stronę Internetową, opisane w § 7 ust. 2 pkt g) Regulaminu.

j)          Nagrody Tygodniowe – nagrody enumeratywnie wskazane w § 7 ust. 2 pkt b) – f), które są losowane zgodnie z harmonogramem wskazanym w § 8 ust. 5 Regulaminu.

k)        Okres Promocyjny – okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania Zgłoszeń, który trwa od 24 sierpnia 2021  r. do 25 września 2021 r.

l)          Organizator – UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

m)      Punkt Obsługi Loterii – punkt obsługi klientów znajdujący się w Focus Bydgoszcz na parterze przy sklepie iDream i banku mBank,  pod nazwą „Punkt Obsługi Loterii”

n)        Strona Internetowa - dedykowany serwis internetowy pod adresem: www.focusbydgoszcz.pl/eloteria/,   dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do loterii Dowodu Zakupu potwierdzającego Zakup Promocyjny, który został dokonany w jednym ze sklepów na terenie w Focus Bydgoszcz.

 • o)        Uczestnik – podmiot dokonujący jako Konsument Zakupów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym, który dokonał Zgłoszenia za pomocą Strony Internetowej i zachował Dowód Zakupu

p)        Zakup Promocyjny – nabycie produktu lub usługi na jednym Dowodzie Zakupu za minimum 50 zł brutto (będąca realną kwotą jaką uiścił Konsument, z uwzględnieniem wszelkich rabatów i obniżek i promocji) dokonany w Focus Bydgoszcz w Okresie Promocyjnym.  Zakup Promocyjny nie może obejmować towarów i usług wyłączonych z Loterii tj. artykułów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych, produktów zakupionych w Aptece Super-Pharm, usług bankowych, usług pocztowych, usług kantora wymiany walut, usług telefonicznych, usług telewizyjnych, usługi ksero, usług związanych z grami liczbowym, zakupu kart prepaid, zakupu kart podarunkowych.

q)        Zgłoszenie – wpisanie przez Konsumenta w formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej: imienia, adresu e-mail, potwierdzenie adresu e-mail, numeru telefonu, numeru z Dowodu Zakupu NIP podatnika, który wystawił Dowód Zakupu, daty Zakupu Promocyjnego (data z Dowodu Zakupu), kwoty Zakupu Promocyjnego (kwota z Dowodu Zakupu) i kolejno złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Loterii zawartymi w § 12 Regulaminu, wyrażeniu fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowych i kliknięcie przycisku „ZAREJESTRUJ ZGŁOSZENIE I SPRAWDŹ CZY WYGRAŁEŚ" i następnie, w przypadku pojawienie się - prawidłowe uzupełnienie pola z captcha.

r)         Zwycięzca – Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody Głównej, Nagród Tygodniowych  lub jednej z Nagród Instant Win, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji i otrzyma nagrodę.

s)         Bramka – moment w czasie trwania Okresu Promocyjnego, do którego przypisane są Nagrody Instant Win w Loterii ustalony co do godziny:minuty:sekundy

6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii sprawuje Komisja. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

 

§ 5 

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 

 1. W Loterii mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie.
 2. W Loterii nie mogą wziąć udziału:

a)         pracownicy  i członkowie rodziny pracowników Organizatora;

b)        pracownicy i członkowie rodziny członków organów statutowych Organizatora;

c)         pracownicy i członkowie rodziny pracowników Atrium Bydgoszcz;

d)        pracownicy i członkowie rodziny członków organów statutowych Atrium Bydgoszcz;

e)         pracownicy i członkowie rodziny pracowników najemców powierzchni handlowych w Focus Bydgoszcz oraz  osoby wydające Dowody Zakupu potwierdzające Zakup Promocyjny oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

 1. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii zgodnie
  z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść
  i zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Konsument zgłaszający udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

§ 6 

Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi w Okresie Promocyjnym, w Focus Bydgoszcz dokonać Zakupu Promocyjnego za minimum 50 zł brutto i zachować Dowód Zakupu i dokonać prawidłowego Zgłoszenia do Loterii.
 2. Aby zgłosić się do Loterii Konsument musi:

a)      Dokonać jednorazowego Zakupu Promocyjnego na jednym Dowodzie Zakupu w Okresie promocyjnym;

b)      Zachować Dowód Zakupu potwierdzającego dokonanie Zakupu Promocyjnego;

c)      Dokonać prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie Promocyjnym za pośrednictwem Strony Internetowej.

Dokonanie Zgłoszenia Dowodu Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej niezgodnie z powyższymi zasadami, skutkuje uznaniem Zgłoszenia za nieprawidłowe i oznacza brak możliwości wydania Nagrody Instant Win lub Miesięcznej, przypisanej do nieprawidłowego Zgłoszenia.

 1. W sytuacji w której Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego, którego wartość na Dowodzie Zakupu jest równa lub przekracza kwotę 50,00 zł brutto i  wyśle Zgłoszenia na podstawie takiego Dowodu Zakupu, otrzyma 1 los w losowaniu Nagrody Tygodniowej, według terminu dokonania Zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. 7 poniżej oraz 1 los w losowaniu Nagród Głównych. W przypadku dokonania Zakupu Promocyjnego za kwotę przewyższającą 50,00 zł brutto lub stanowiącą jej wielokrotność  Uczestnik nie jest uprawiony do otrzymania większej ilości losów.   
 2. W czasie trwania Okresu Promocyjnego Uczestnik dokonując Zgłoszenia może wyrazić fakultatywną zgodę na otrzymywanie informacji  handlowych od Atrium Bydgoszcz za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas dokonywania Zgłoszenia, za co otrzyma dodatkowo 1 (słownie: jeden) Los w Losowaniu Nagród Głównych.
  W Okresie Promocyjnym dany Uczestnik może tylko raz wyrazić ww. zgodę  i  otrzymać w ten sposób tylko jeden dodatkowy Los.
 3. Zgłoszenia na Stronie Internetowej Uczestnik może dokonać samodzielnie lub przy pomocy pracowników Punktu Obsługi Loteryjnej w Focus Bydgoszcz, za pośrednictwem udostępnionego przez nich tabletu.
 4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik i zdrapaniu wirtualnej zdrapki, otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie Internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie Nagród Instant Win opisanych w §7 ust. 2 pkt g). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o warunkach i terminach weryfikacji prawa do wydania Nagrody Instant Win. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 5. Każde Zgłoszenie bierze udział w 3 losowaniach w Loterii, tj. w jednym losowaniu Nagród Instant Win, jednym losowaniu Nagród Tygodniowych, w zależności od terminu, w którym zostało dokonane Zgłoszenie (o chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia), zgodnie z poniższym podziałem:

Nazwa

Termin dokonania Zgłoszenia

Tydzień I

24 sierpnia, godz. 00:00:00 – 29 sierpnia 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień II

30 sierpnia godz. 00:00:00 – 05 września 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień III

06 września godz. 00:00:00  – 12 września 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień IV

13 września godz. 00:00:00  – 19 września 2021 r., godz. 23:59:59

Tydzień V

20 września godz. 00:00:00  – 25 września 2021 r., godz. 23:59:59

 

oraz w jednym losowaniu Nagród Głównych.

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii maksymalnie 6 (słownie: sześć) Nagród Instant Win, maksymalnie 2 (słownie: dwie) Nagrody Tygodniowe oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną.
 2. W razie utraty lub zniszczenia Dowodu Zakupu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 3. Do Loterii dany Dowód Zakupu potwierdzający dokonanie Zakupu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód Zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie dokonane z tytułu posiadania danego Dowodu Zakupu.
 4. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 5. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Konsumentów, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Konsument wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 6. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił Dowodu Zakupu zgłoszonego do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 26 listopada 2021 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów Zakupu potwierdzających  dokonanie Zakupu Promocyjnego.
 7. W każdym momencie trwania Loterii, z uwzględnieniem terminu do przechowywania Dowodów Zakupu, o którym mowa w ust. 13 powyżej, w przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
  w Loterii oraz przesłania oryginałów zgłoszonych Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń lub dokumentów potwierdzających prawidłowość lub potwierdzających dane zawarte na Dowodzie Zakupu. Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej, w tym elektronicznej bądź telefonicznie, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Organizator może zobowiązać Konsumenta do uprzedniego wysłania skanów lub zdjęć wszystkich zgłoszonych Dowodów Zakupu na podany przez Organizatora adres e-mail, a następnie do wysłania oryginałów Dowodów Zakupu zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 8. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Zgłoszeniu lub poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer wskazany w Zgłoszeniu.
 9. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
 10. Dowód Zakupu potwierdza Zakup Promocyjny w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep znajdujący się na terenie Focus Bydgoszcz, którego dane znajdują się na nim, nie jest podrobiony lub przerobiony;

b)     nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści, czy jej autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów Zakupu;

c)      potwierdza rzeczywiście zaistniały Zakup Promocyjny, tj. Uczestnik nie może dokonać zwrotu towarów lub usług, które widnieją na Dowodzie Zakupu lub wymiany towarów lub usług na towary lub usługi o niższej wartości niż te widniejące pierwotnie na Dowodzie Zakupu;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup nie dotyczył zakupu towarów lub usług wyłączonych z Loterii, tj. na Dowodzie Zakupu nie mogą znajdować się towary lub usługi wyłączone z Loterii;

e)      data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu będącego paragonem fiskalnym lub data i godzina sprzedaży w przypadku Dowodu Zakupu będącego fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej (data z Dowodu Zakupu) przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 24 sierpnia 2021 r.;

f)      Organizator wymaga posiadania i przedstawienia wyłącznie oryginału Dowodu Zakupu, duplikaty lub inne formy potwierdzenia Dowodu Zakupu nie są uznawane przez Organizatora.

 1. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.

 

§ 7

Wartość puli nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi  100 198,70  zł (słownie: sto tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i  70/100) brutto. W Loterii przewidziano 1023 (słownie: tysiąc dwadzieścia trzy) nagrody.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda Główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 1 111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 11 111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 4 (słownie: cztery) Nagrody Główne w Loterii.

b)     Nagrody Tygodniowe dla Zgłoszeń oddanych w Tygodniu I Loterii (o którym mowa w § 6 ust. 7):

 1. Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci roweru miejskiego damskiego Romet 20 Pop Art 28 o wartości 1449,00 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową I Stopnia w Tygodniu I Loterii;
 2. Nagroda  Tygodniowa II Stopnia w postaci Hulajnogi elektrycznej  Xiaomi Mi Electric Scooter 1S o wartości brutto 1699,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową II Stopnia w Tygodniu I Loterii;

c)      Nagrody Tygodniowe dla Zgłoszeń oddanych w Tygodniu II Loterii (o którym mowa w § 6 ust. 7):

 1. Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci smartwatcha marki SAMSUNG SM-R500N GALAXY WATCH ACTIVE ROSE GOLD o wartości brutto 630,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową I Stopnia w Tygodniu II Loterii;
 2. Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci roweru trekkingowego Romet 2021 Wagant 1 o wartości brutto 1599,00 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową II Stopnia w Tygodniu II Loterii;
 3. Nagroda Tygodniowa III Stopnia w postaci Laptopa Lenovo IdeaPad 3  o wartości brutto 1797,80 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 80/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową III Stopnia w Tygodniu II Loterii;

d)     Nagrody Tygodniowe dla Zgłoszeń oddanych w Tygodniu III Loterii (o którym mowa w § 6 ust. 7):

 1. Nagroda  Tygodniowa I Stopnia w postaci Hulajnogi elektrycznej  Xiaomi Mi Electric Scooter 1S o wartości 1699,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową I Stopnia w Tygodniu III Loterii;
 2. Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci smartphona Samsung Galaxy S20 o wartości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 278,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 2 778,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową II Stopnia w Tygodniu III Loterii.

e)      Nagrody Tygodniowe dla Zgłoszeń oddanych w Tygodniu IV Loterii (o którym mowa w § 6 ust. 7):

 1. Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci smartwatcha marki SAMSUNG SM-R500N GALAXY WATCH ACTIVE ROSE GOLD o wartości brutto 630,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową I Stopnia w Tygodniu IV Loterii;
 2. Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci roweru trekkingowego Romet 2021 Wagant 1 o wartości brutto 1599,00 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową II Stopnia w Tygodniu IV Loterii;
 3. Nagroda Tygodniowa III Stopnia w postaci smartphona Samsung Galaxy S20 o wartości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 278,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 2 778,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową III Stopnia w Tygodniu IV Loterii.

f)      Nagrody Tygodniowe dla Zgłoszeń oddanych w Tygodniu V Loterii (o którym mowa w § 6 ust. 7):

 1. Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci roweru miejskiego damskiego Romet 20 Pop Art 28 o wartości 1449,00 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową I Stopnia w Tygodniu V Loterii;
 2. Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci Laptopa Lenovo IdeaPad 3  o wartości brutto 1797,80 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 80/100) brutto. Organizator przewidział jedną Nagrodę Tygodniową II Stopnia w Tygodniu V Loterii.

g)     Nagrody Instant Win:

                         i.                   Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci parasolki o wartości 16,72 zł (słownie: szesnaście złotych i 72/100) brutto. Organizator przewidział 560 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win I Stopnia w Loterii.

                       ii.                   Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Focus Bydgoszcz o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 400 (słownie: czterysta) sztuk Nagród Instant Win II Stopnia w Loterii;

                     iii.                   Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci poduszki termoelastycznej o wartości 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) sztuki Nagród Instant Win III Stopnia w Loterii.

                     iv.                   Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Focus Bydgoszcz o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia w Loterii.

                       v.                   Nagroda Instant Win V Stopnia w płaszcza przeciwdeszczowego marki Guess o wartości 119,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) sztuk Nagród Instant Win V Stopnia w Loterii.

                     vi.                   Nagroda Instant Win VI Stopnia w postaci poduszki marki Naturalis o wartości 187,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagród Instant Win VI Stopnia w Loterii.

                   vii.                   Nagroda Instant Win VII Stopnia w postaci karty prezentowej do wykorzystania  w Focus Bydgoszcz o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) sztuk Nagród Instant Win VII Stopnia w Loterii.

                 viii.                   Nagroda Instant Win VIII Stopnia w postaci złotej bransoletki celebrytka - nieskończoność marki Jubiler Monika. o wartości 207,00 zł (słownie: dwieście siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Instant Win VIII Stopnia w Loterii.

                     ix.                   Nagroda Instant Win IX Stopnia w postaci złotej bransoletki celebrytka – skrzydło marki Jubiler Monika o wartości 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Instant Win IX Stopnia w Loterii.

                       x.                   Nagroda Instant Win X Stopnia w postaci złotej bransoletki - serce marki Jubiler Monika o wartości 224,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Instant Win X Stopnia w Loterii.

                     xi.                   Nagroda Instant Win XI Stopnia w postaci  torebki marki Wittchen o wartości 259,90 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 90/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Instant Win XI Stopnia w Loterii.

 

 1. Zwycięzca Nagrody Instant Win, Nagrody Tygodniowej lub  Nagrody Głównej nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 2. Termin na realizację Nagród Instant Win w postaci kart prezentowych do Focus Bydgoszcz trwa do 15 sierpnia 2022 r.
 3. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym  tj. zwycięzca jako osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387), stanowiącego równowartość dodatkowej kwoty, przyznanej do Nagród o których  mowa w § 7 ust. 2 lit. a), d) pkt ii, e) pkt iii  Regulaminu, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę na poczet ww. podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

 

§ 8 

Miejsce i termin losowań nagród
oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

LOSOWANIA NAGRÓD INTANT WIN

 

 1. Losowania Bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 7 ust. 2 pkt g) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu
  19 sierpnia 2021 r. przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. Przyznanie Nagród Instant Win odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do Zgłoszenia lub czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio, jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1007 bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

 

LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH

 1. Losowanie Nagród Tygodniowych odbywa się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w danym Tygodniu Okresu promocyjnego, według następującego harmonogramu:

Nazwa

Termin dokonania Zgłoszenia

Data losowania

Tydzień I

24 sierpnia, godz. 00:00:00 – 29 sierpnia 2021 r., godz. 23:59:59

01 września 2021 r.

Tydzień II

30 sierpnia godz. 00:00:00 – 05 września 2021 r., godz. 23:59:59

07 września 2021 r.

Tydzień III

06 września godz. 00:00:00  – 12 września 2021 r., godz. 23:59:59

14 września 2021 r.

Tydzień IV

13 września godz. 00:00:00  – 19 września 2021 r., godz. 23:59:59

21 września 2021 r.

Tydzień V

20 września godz. 00:00:00  – 25 września 2021 r., godz. 23:59:59

29 września 2021 r.

 

6.   Każdemu  prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagród Tygodniowych opisanych w §7 ust. 2 pkt b) dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody Tygodniowej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Tygodniowej wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.

7.   W trakcie losowań, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są 4 (słownie: cztery) ID rezerwowe, do każdej sztuki Nagród Tygodniowych oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze, drugie, trzecie i czwarte Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagród Tygodniowych przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagród Tygodniowych w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Tygodniowej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Tygodniowej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu itd. Jeśli czwarty laureat rezerwowy nie spełni tych wymagań Nagroda Tygodniowa pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 1. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 6 ust. 13 i ust. 14 Regulaminu.

 

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH

 1. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 29 września 2021 r. w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym.

10.   Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagród Głównych opisanych w §7 ust. 2 pkt a) dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody Głównej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Głównej opisanej w §7 ust. 2 a) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.

11.   W trakcie losowań, po wylosowaniu zwycięskich  ID, losowane są 2 (słownie: dwa) ID rezerwowe, do każdej ze sztuk Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagród Głównych przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagród Głównych w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, zgodnie z § 9 ust. 12. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 1. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 6 ust. 13 i ust. 14 Regulaminu.
 2. Wyniki są ogłaszane sukcesywnie na Stronach Internetowych wraz z zakończeniem procesu weryfikacji w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zwycięzców Nagród Głównych.

 

§ 9 

Warunki wydania Nagród

 

NAGRODY INSTANT WIN

 1. Laureaci Nagród Instant Win, celem ich odbioru zobowiązani są udać się do Punktu Obsługi Loteryjnej w Focus Bydgoszcz.  Laureat, aby otrzymać, przypisaną do jego Zgłoszenia, Nagrodę Instant Win musi okazać:

a)      oryginał Dowodu Zakupu na podstawie, którego dokonał zwycięskiego Zgłoszenia oraz

b)      wiadomość e-mail z potwierdzeniem wygranej.

 1. Aby odebrać przypisaną do zwycięskiego Zgłoszenia Nagrodę Instant Win, okazany Dowód Zakupu oraz Wydruk lub wiadomość e-mail z informacją o wygranej, muszą być ze sobą zgodne, to znaczy Dowód Zakupu musi spełniać wymogi, o których mową
  w § 6 ust. 17 oraz być zgodny z danymi ze zwycięskiego Zgłoszenia, które umieszczone są w wiadomości e-mail z informacją o wygranej. Jeżeli pracownik Punktu Obsługi Loteryjnej  stwierdzi, że przedstawione przez Laureata dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej są nieprawidłowe i Laureat nie spełnia wymogów Regulaminowych do wydana Nagrody, odmawia prawa do wydania Nagrody Instant Win.
 2. Po weryfikacji przez pracownika Punktu Obsługi Loteryjnej dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Laureat Nagrody Instant Win proszony jest o podpisanie protokołu odbioru Nagrody Instant Win. W przypadku odmowy podpisania wyżej wymienionego protokołu, wydanie Nagrody zostanie wstrzymane.
 3. Laureat po odbiorze Nagrody Instant Win nie oddaje pracownikowi Punktu Obsługi Loteryjnej oryginału Dowodu Zakupu.

 

NAGRODY TYGODNIOWE

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania lub ciągu 2 dni roboczych następujących po danym losowaniu, w terminach zgodnych z § 8 ust. 5. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „“Loteria pelna nagrod: W związku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „“Loteria pelna nagrod”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www. focusbydgoszcz.pl/eloteria”- gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Tygodniowej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze Dowodu Zakupu, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Organizator dokona 5 prób połączenia.
 2. Laureaci Nagrody Tygodniowej są obowiązani do przesłania na adres email Organizatora tj. loteriafocus@uniqueone.pl skanu lub zdjęcia :

a)      oryginału wygrywającego Dowodu Zakupu;

b)     własnoręcznie podpisanego oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą przesłanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu oraz potwierdzenia, iż Laureat jest Uczestnikiem Loterii, spełniającym wymagania określone w Regulaminie oraz podanie danych osobowych i adresowych wymaganych do wydania nagrody, zgodnie z wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronie Internetowej stanowiącym Załącznik nr 1 Regulaminu.

 1. Wysłanie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6  powyżej, powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania dokumentów decyduje data wpływu dokumentów na serwer Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. Organizator dokonuje weryfikacji dokumentów przesłanych przez Laureata Nagrody Tygodniowej w terminie 1 dnia roboczego do momentu wpłynięcia ich na serwer Organizatora.
 3. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego laureata rezerwowego do Nagrody Tygodniowej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Tygodniowej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego, drugiego laureata rezerwowego lub trzeciego laureata rezerwowego.
 4. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 5. W przypadku, gdy laureat Nagrody Tygodniowej oraz pierwszy, drugi i trzeci laureat rezerwowy do Nagrody Tygodniowej przejdą negatywnie weryfikację (nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Tygodniowej lub nie można się z nimi skontaktować) tracą prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 

NAGRODY GŁÓWNE

 

 1. Laureaci Nagród Głównych informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania lub ciągu 2 dni roboczych następujących po losowaniu. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: “Loteria pelna nagrod: W związku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii “Loteria pelna nagrod”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.focusbydgoszcz.pl/eloteria” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze Dowodu Zakupu, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Organizator dokona 5 prób połączenia.
 2. Laureaci Nagród Głównych są obowiązani do przesłania na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A, 02-737 Warszawa, listem poleconym lub przesyłka kurierską:

c)      oryginału wygrywającego Dowodu Zakupu;

d)     własnoręcznie podpisanego oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą przesłanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu oraz potwierdzenia, iż Laureat jest Uczestnikiem Loterii, spełniającym wymagania określone w Regulaminie oraz podanie danych osobowych i adresowych wymaganych do wydania nagrody a także oświadczenia wynikającego z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971)., zgodnie z wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronie Internetowej stanowiącym Załącznik nr  2 Regulaminu.

 1. Wysłanie przesyłki, o której mowa w ust. 13 powyżej, powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 12 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowego do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego.
 3. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 4. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej oraz pierwszy i drugi laureat rezerwowy do Nagrody Głównej przejdą negatywnie weryfikację (nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej lub nie można się z nimi skontaktować) tracą prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Dowodów Zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §6 ust. 13 i ust 14.
 6. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 26 listopada 2021 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §6  ust.13 i ust. 14.
 7. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w §6  ust.13 i ust. 14,  w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 8. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 ze zm.), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 13 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi:

a)          udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 22 grudnia 2021 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.

Lub

b)        skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany  zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 22 grudnia 2021 r.

22. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 10

Termin wydania nagród

 

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, tj. Zwycięzcom.
 2. Nagrody Instant Win można odebrać za okazaniem Dowodu Zakupu, za pomocą którego dokonało się zwycięskiego Zgłoszenia oraz wiadomości e-mail potwierdzającej przypisanie nagrody do Zgłoszenia w Punkcie Obsługi Loteryjnej. Nagrody Instant Win wydawane są w Punktach Obsługi Loteryjnej w terminie do 09 października 2021 r. Nagrody można odebrać  od poniedziałku do soboty, oraz w niedzielę 29 sierpnia 2021r. w godz. 9:00-21:00 (odbiór nie jest możliwy w inne niedziele poza wskazaną). W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator również zwrócić się do Laureata o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte).
 3.  Nagrody Tygodniowe wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 23 grudnia 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu. Nagrody Tygodniowe wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Nagrody Główne wydawane są  w ten sposób, że do 23 grudnia 2021  r. (przez co rozumie się maksymalną datę dokonania przelewu przez Organizatora) na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, Organizator dokona przelewu środków pieniężnych będących Nagrodą Główną.
 5. Organizator wydaje Nagrody Główne wyłącznie na numery rachunków bankowych znajdujące się w bankach  prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 11

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 10 stycznia 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora
  (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Loteria pełna nagród – reklamacja lub na adres email: loteriapelnanagrod@uniqueone.pl.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem.
 5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
  6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

§ 12

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Atrium Bydgoszcz, e-mail: dpo-pl@aere.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Atrium Bydgoszcz, Atrium Bydgoszcz powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Atrium Bydgoszcz może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od Atrium Bydgoszcz informacji  handlowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas dokonywania Zgłoszenia– Atrium Bydgoszcz, e-mail: dpo-pl@aere.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. (a) RODO – dobrowolna zgoda Uczestnika. Atrium Bydgoszcz powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Atrium Bydgoszcz może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

c)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr z 2019 poz. 20);

d)       W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

e)        W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz kontrole związaną z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971.) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)         W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020cr. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji;

g)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Nagród Głównych Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971.) - Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Atrium Bydgoszcz lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, Warszawa lub mailem na adres: dpo-pl@aere.com   
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa).
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem, że nie przysługuje ono w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie danych obywa się w oparciu o zgodę, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody), jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator – Atrium Bydgoszcz powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii w zakresie określonym  w ust. 1 pkt a) Organizatorowi. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród lub firmie kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie nagród. Instytucji finansowej lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników, w celach przesyłania przez Atrium Bydgoszcz informacji handlowych jest dobrowolne. Uczestnikowi  przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych
  z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Loterii oraz wzory Oświadczeń stanowiące załączniki do Regulaminu, są dostępne na Stronie Internetowej oraz na stronie internetowej Organizatora: https://uniqueone.pl/pl/regulaminy/
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery
  z polskich zasobów numeracji. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.  
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Tygodniowej

Załącznik 2 – Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody Głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Tygodniowej

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

 

________________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

________________________________________________________________________

ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA

________________________________________________________________________

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

_______________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

Poniższą część uzupełnia jedynie Laureat Nagrody w postaci smartphona Samsung Galaxy S20

 

___________________________________________________________

RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia)

 

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

 

_____________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

PODPIS I DATA (uzupełniają wszyscy Laureaci Nagród Tygodniowych)

 

Proszę pamiętać o załączeniu skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria pełna nagród” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria pełna nagród”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Głównej

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO)

_____________________________________________________________
 IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia,)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

_____________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria pełna nagród” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria pełna nagród”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), ) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971) oraz z przepisów prawa podatkowego.