Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Paragonowa

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą

Loteria Paragonowa

 

§1     Nazwa Loterii i podmiot urządzający loterię


 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria Paragonowa”, zwana dalej „Loterią”.
 2. Organizatorem Loterii jest  Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§2     Wskazanie organu wydającego zezwolenie


Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa.

 

§3     Obszar, na którym będzie urządzana loteria


 1. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4     Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii


 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru, zwana dalej „Komisją”. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 2. Z udziału w Loterii wykluczone są podmioty będące: Organizatorem lub pracownikiem Organizatora, Spółka NuOrder Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 48 lok. 12 lub pracownikiem spółki NuOrder Sp. z o.o., podwykonawcą Organizatora wykonującym czynności związane z produkcją studia telewizyjnego losowań lub pracownikiem tego podwykonawcy Organizatora, wykonawcą losującego programu komputerowego używanego przez Organizatora w Loterii lub pracownikiem tego wykonawcy, członkiem wewnętrznej komisji nadzoru powołanej przez Organizatora, przedsiębiorcą lub jego pracownikiem wystawiającym paragon fiskalny w zakresie sprzedaży towarów lub usług dokonywanej przez tego przedsiębiorcę, pracownikiem Ministerstwa Finansów lub funkcjonariuszem celnym pełniącym służbę w Ministerstwie Finansów, lub członkiem najbliższej rodziny ww. pracownika lub funkcjonariusza, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
 3. Jeżeli Organizator stwierdzi, że zgłoszenia udziału dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń, nie są one uwzględniane w Loterii.
 4. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego, w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez niego warunków określonych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
 7. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 8. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii.
 9. Uczestnik przystępując do Loterii zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 10. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.

 

§5     Czas trwania loterii w tym termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów i usług


 1.  Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 października 2015 r. i trwa do 30 września 2016 r.
 2. Loteria rozpoczyna się 1 października 2015 r. i kończy się ostatecznie 23 lutego 2017 r. (przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).

 

§6     Zasady prowadzenia loterii


 1. Udział w Loterii może brać podmiot spełniający poniższe kryteria (dalej: „Uczestnik Loterii”) :
  1. jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat;
  2. nabył, w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 1  (decyduje data sprzedaży wydrukowana na paragonie fiskalnym), towary lub usługi, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. póz 121, z późn. zm.) na łączną kwotę sprzedaży brutto wynoszącą co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100), zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, których nabycie potwierdza posiadany przez Uczestnika Loterii wydrukowany paragon fiskalny;
  3. zgłosił udział w Loterii w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym nabył towary lub usługi określone w pkt. b powyżej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Loterii.
  4. O spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 pkt b-c decyduje łącznie: data sprzedaży  wydrukowana na paragonie fiskalnym oraz zarejestrowania zgłoszenia udziału w Loterii, zgodnie z postanowieniami ust. 3, zwanego dalej „Zgłoszeniem udziału”.
  5. Uczestnik Loterii dokonuje Zgłoszenia udziału do Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl, wypełniając prawidłowo i kompletnie formularz znajdujący się na stronie przyjmującej zgłoszenia i wysyłając formularz Zgłoszenia udziału, zawierając w formularzu co najmniej następujące dane:
   1. w zakresie danych zawartych na paragonie fiskalnym stanowiącym podstawę uczestnictwa w Loterii:

      I.      numer unikatowy kasy rejestrującej;

     II.      numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika wystawiającego paragon fiskalny;

     III.      datę sprzedaży;

     IV.      kolejny numer wydruku;

      V.      łączną kwotę sprzedaży brutto;

 1. w zakresie danych Uczestnika Loterii:

   I.       adres e-mail i numer telefonu;

    II.      zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Loterią;

 1. oświadczenie o poprawności przedstawionych danych.
 2. Wypełniając formularz Uczestnik Loterii może złożyć oświadczenie o wyrażeniu lub braku wyrażenia zgody przez Uczestnika Loterii na wykorzystanie jego wizerunku w przypadku wygrania Nagrody I Stopnia lub Nagrody Specjalnej. Uczestnik Loterii może zmienić treść oświadczenia w każdym czasie informując w formie pisemnej o tym fakcie Organizatora.
 3. Po wysłaniu formularza Zgłoszenia udziału Uczestnik informowany jest o tym fakcie komunikatem wyświetlanym na stronie internetowej, zawierającym:
  1. unikatowy kod rejestracyjny Zgłoszenia udziału (dalej „numer Zgłoszenia”);
  2. informację wzywającą do zachowania zgłoszonego paragonu fiskalnego jako podstawy wydania Nagrody.

 

    Powyższy komunikat Uczestnik Loterii może wydrukować.

 1. Po wysłaniu formularza Zgłoszenia udziału, na adres e-mail wskazany w formularzu Zgłoszenia udziału wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia zawierające następujące dane:
  1. wszystkie wprowadzone przez Uczestnika Loterii dane;
  2. numer Zgłoszenia udziału;
  3. datę zarejestrowania Zgłoszenia udziału;
  4. informację wzywającą do zachowania zgłoszonego paragonu fiskalnego jako podstawy wydania Nagrody;
  5. wezwanie Uczestnika Loterii do zweryfikowania prawidłowości danych zawartych w formularzu Zgłoszenia udziału;
  6. linku umożliwiającego zalogowanie się do konta Uczestnika Loterii oraz dokonanie edycji danych.
  7.  Jednocześnie podczas dokonywania pierwszego Zgłoszenia udziału zakładane jest automatycznie konto Uczestnika Loterii. Konto umożliwia śledzenie historii dodanych paragonów fiskalnych oraz możliwość edycji danych z paragonu fiskalnego w miesiącu jego dodania. Wprowadzone dane z paragonu fiskalnego widoczne są na koncie Uczestnika Loterii do 14 dni po przeprowadzeniu losowania, do którego zakwalifikowany jest dany paragon fiskalny.
  8. Loginem do konta Uczestnika Loterii jest adres e-mail wskazany przez Uczestnika Loterii w formularzu Zgłoszenia udziału, a hasłem pierwszy numer Zgłoszenia nadany podczas dokonywania zgłoszenia pierwszego paragonu fiskalnego.
  9.  W sytuacji niezgodności danych ze Zgłoszenia udziału i danych przekazanych w procesie weryfikacji Uczestnik traci prawo do Nagrody.
  10. Nabycie produktów na wielokrotność 10,00 zł (słownie: dziesięciu) brutto nie upoważnia Uczestnika Loterii do kilkakrotnego dokonania Zgłoszenia udziału z tytułu tego paragonu fiskalnego. Oznacza to, iż jeden, dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz do Loterii.
  11. Uczestnicy Loterii mogą wziąć udział w losowaniach Nagród Specjalnych. Udział w nich uzależniony jest od spełniania, poza wyżej wymienionymi warunkami, dodatkowo wskazanych przez Organizatora kryteriów zakupu, w ramach branży premiowanej wskazanej w Regulaminie, w danym okresie premiowanym wraz z obowiązkiem wskazania w formularzu Zgłoszenia udziału branży, w której nabyto towar lub usługę, jeśli jest zgodna z aktualnie premiowaną branżą. Organizator przewiduje w trakcie okresu przyjmowania Zgłoszeń udziału do Loterii, premiowanie 4 (słownie: czterech) branż: fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (Branża 1), prywatna praktyka lekarska i dentystyczna (Branża 2), konserwacja i naprawa samochodów osobowych oraz sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (Branża 3), restauracje i inne placówki gastronomiczne oraz przygotowanie i podawanie napojów  (Branża 4). Publikacja informacji o premiowanej branży wraz z jej definicją znajdowuje się na Stronie internetowej Loterii od godziny 00:01 pierwszego dnia okresu, z którego Zgłoszenia udziału biorą udział w losowaniu Nagrody Specjalnej, w ramach wskazanej branży.

 

§7     Sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród


 1. Losowania Nagród odbywają się w studiu telewizyjnym TVP przy ulicy Woronicza 17 w Warszawie przy pomocy programu losującego umożliwiającego losowy wybór numerów Zgłoszeń udziału. W losowaniach biorą udział prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które oznaczane są po wylosowaniu jako zgłoszenia zwycięskie lub jako zgłoszenia rezerwowe, zwane dalej odpowiednio „Zwycięskimi Zgłoszeniami udziału” i  „Rezerwowymi Zgłoszeniami udziału”.
 2. Losowania Nagrody I Stopnia odbywają się po jednym w miesiącu. W każdym losowaniu Nagród I stopnia, spośród wszystkich prawidłowo zweryfikowanych Zgłoszeń udziału, losowane jest jedno Zwycięskie Zgłoszenie udziału i dwa Rezerwowe Zgłoszenia udziału oznaczone chronologicznie względem kolejności wylosowania jako pierwsze i drugie. Losowania Nagrody I stopnia emitowane są za pośrednictwem TVP Regionalna pomiędzy godziną 20:00 a 22:00 w dniu przeprowadzenia losowań.
 3. Losowania Nagród I stopnia odbywają się:

a. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 16 listopada 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 października 2015 r. od godziny 00:00 do 31 października 2015 r. do godziny 24:00.

b.Drugie losowanie odbywa się w dniu 21 grudnia 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 listopada 2015 r. od godziny 00:01 do 30 listopada 2015 r. do godziny 24:00.

c. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 18 stycznia 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 grudnia 2015 r. od godziny 00:01 do 31 grudnia 2015 r. do godziny 24:00.

d.Czwarte losowanie odbywa się w dniu 15 lutego 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 stycznia 2016 r. od godziny 00:01 do 31 stycznia 2016 r. do godziny 24:00.

e.Piąte losowanie odbywa się w dniu 21 marca 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lutego 2016 r. od godziny 00:01 do 29 lutego 2016 r. do godziny 24:00.

 1. Szóste losowanie odbywa się w dniu 18 kwietnia 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 marca 2016 r. od godziny 00:01 do 31 marca 2016 r. do godziny 24:00.

g. Siódme losowanie odbywa się w dniu 16 maja 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 kwietnia 2016 r. od godziny 00:01 do 30 kwietnia 2016 r. do godziny 24:00.

h.Ósme losowanie odbywa się w dniu 20 czerwca 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 maja 2016 r. od godziny 00:01 do 31 maja 2016 r. do godziny 24:00.

 1. Dziewiąte losowanie odbywa się w dniu 18 lipca 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 czerwca 2016 r. od godziny 00:01 do 30 czerwca 2016 r. do godziny 24:00.
 2. Dziesiąte losowanie odbywa się w dniu 16 sierpnia 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lipca 2016 r. od godziny 00:01 do 31 lipca 2016 r. do godziny 24:00.

k. Jedenaste losowanie odbywa się w dniu 19 września 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 sierpnia 2016 r. od godziny 00:01 do 31 sierpnia 2016 r. do godziny 24:00.

 1. Dwunaste losowanie odbywa się w dniu 17 października 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 września 2016 r. od godziny 00:01 do 30 września 2016 r. do godziny 24:00.
 2. Losowania Nagrody II Stopnia odbywają się po jednym w miesiącu. W każdym losowaniu Nagrody II Stopnia losowanych jest najpierw jedenaście prawidłowo zweryfikowanych Zgłoszeń udziału, w tym:  każde z pierwszych sześciu Zgłoszeń udziału nagradzanych jest Nagrodą określoną w §11 ust. 2 pkt c ppkt I (notebookiem). Każde z pozostałych pięciu nagradzanych jest Nagrodą określoną w §11 ust. 2 pkt c ppkt II (tabletem). W trakcie losowania, losowane są po dwa Rezerwowe Zgłoszenia udziału przypisane do każdego wylosowanego Zwycięskiego Zgłoszenia udziału, oznaczone chronologicznie względem kolejności wylosowania jako pierwsze i drugie względem Zwycięskiego Zgłoszenia udziału (łącznie dwadzieścia dwa Rezerwowe Zgłoszenia udziału).
 3. Losowania Nagród II stopnia odbywają się:

a. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 27 listopada 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 października 2015 r. od godziny 00:00 do 31 października 2015 r. do godziny 24:00.

b.Drugie losowanie odbywa się w dniu 28 grudnia 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 listopada 2015 r. od godziny 00:01 do 30 listopada 2015 r. do godziny 24:00.

c. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 29 stycznia 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 grudnia 2015 r. od godziny 00:01 do 31 grudnia 2015 r. do godziny 24:00.

d.Czwarte losowanie odbywa się w dniu 26 lutego 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 stycznia 2016 r. od godziny 00:01 do 31 stycznia 2016 r. do godziny 24:00.

e.Piąte losowanie odbywa się w dniu 25 marca 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lutego 2016 r. od godziny 00:01 do 29 lutego 2016 r. do godziny 24:00.

 1. Szóste losowanie odbywa się w dniu 29 kwietnia 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 marca 2016 r. od godziny 00:01 do 31 marca 2016 r. do godziny 24:00.

g. Siódme losowanie odbywa się w dniu 27 maja 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 kwietnia 2016 r. od godziny 00:01 do 30 kwietnia 2016 r. do godziny 24:00.

h.Ósme losowanie odbywa się w dniu 24 czerwca 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 maja 2016 r. od godziny 00:01 do 31 maja 2016 r. do godziny 24:00.

 1. Dziewiąte losowanie odbywa się w dniu 29 lipca 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 czerwca 2016 r. od godziny 00:01 do 30 czerwca 2016 r. do godziny 24:00.
 2. Dziesiąte losowanie odbywa się w dniu 26 sierpnia 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lipca 2016 r. od godziny 00:01 do 31 lipca 2016 r. do godziny 24:00.

k. Jedenaste losowanie odbywa się w dniu 30 września 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 sierpnia 2016 r. od godziny 00:01 do 31 sierpnia 2016 r. do godziny 24:00.

 1. Dwunaste losowanie odbywa się w dniu 28 października 2016 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 września 2016 r. od godziny 00:01 do 30 września 2016 r. do godziny 24:00.
 2. W losowaniach Nagród II stopnia nie biorą udziału Zgłoszenia udziału, które w tym samym miesiącu kalendarzowym zostały  wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału i Rezerwowe Zgłoszenie udziału w losowaniu Nagród I Stopnia.
 3. W losowaniu Nagrody Specjalnej losowane jest jedno prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenie udziału jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału. Losowania Nagrody Specjalnej  odbywają się w terminie losowania Nagrody I Stopnia:

a. dla Branży 1 bezpośrednio po trzecim losowaniu Nagrody I Stopnia. W tym losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 października 2015 r. od godziny 00:00 do 31 grudnia 2015 r. do godziny 24:00 potwierdzające zakup w ramach branży 1;

b.dla Branży 2 bezpośrednio po szóstym losowaniu Nagrody I Stopnia. W tym losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 stycznia 2016 r. od godziny 00:01 do 31 marca 2016 r. do godziny 24:00 potwierdzające zakup w ramach branży 2;

c. dla Branży 3 bezpośrednio po dziewiątym losowaniu Nagrody I Stopnia. W tym losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 kwietnia 2016 r. od godziny 00:01 do 30 czerwca 2016 r. do godziny 24:00 potwierdzające zakup w ramach branży 3;

d.dla Branży 4 bezpośrednio po dwunastym losowaniu Nagrody I Stopnia. W tym losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 lipca 2016 r. od godziny 00:01 do 30 września 2016 r. do godziny 24:00 potwierdzające zakup w ramach branży 4.

Losowania Nagrody Specjalnej emitowane są za pośrednictwem TVP Regionalna pomiędzy godziną 20:00 a 22:00 w dniu przeprowadzenia losowań.

 1. Nagrody III stopnia przyznawane są Rezerwowym Zgłoszeniom udziału losowanym podczas losowania Nagród I stopnia,  zgodnie z procedurą opisaną w ust. 16 niniejszego paragrafu.
 2. Przeniesienie nagród do puli losowania dodatkowego ma miejsce kiedy, którakolwiek Nagroda I, II, III Stopnia oraz Nagroda Specjalna, nie została przyznana lub wydana z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Loterii.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w ust. 9, losowanie dodatkowe odbywa się 19 grudnia 2016 r. z prawidłowych Zgłoszeń przyjętych przez Organizatora w okresie od początku 10 do końca 12 miesiąca dwunastomiesięcznego okresu, o którym mowa w §5 ust. 1.
 4. Organizator informuje, po każdym losowaniu Nagród, Uczestników Loterii, których Zgłoszenia udziału zostały wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenia udziału i jako Rezerwowe Zgłoszenia udziału, o tym fakcie, stosując następującą procedurę:

a. pocztą elektroniczną w dniu losowania na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu udziału;

b.dzwoniąc następnego dnia po losowaniu na numer telefonu, który Uczestnik Loterii wskazał w Zgłoszeniu udziału, nie później niż do godziny 22:00, podejmując co najmniej trzykrotnie próbę dodzwonienia się i czekając co najmniej 6 sygnałów na odbiór telefonu przez Uczestnika;

   I.            w przypadku podania telefonu komórkowego, w razie  braku kontaktu określonego w ust. 11 pkt b, przesyłając bezpłatną krótką wiadomość tekstową (SMS) w tym dniu z informacją o podjęciu ostatnich prób kontaktu w następnym dniu roboczym, po godzinie 9:00.

c. podejmując ostatnią próbę kontaktu telefonicznego na numer wskazany przez Uczestnika Loterii w Zgłoszeniu udziału, następnego dnia roboczego następującego po dniu wskazanym w ust. 11 pkt b nie później niż do godziny 22:00, podejmując co najmniej trzykrotnie próbę dodzwonienia i czekając co najmniej 6 sygnałów na odbiór telefonu przez Uczestnika.

Brak kontaktu z Uczestnikiem Loterii z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Loterii, w terminach opisanym powyżej, skutkuje utratą prawa do Nagrody.

 1. W procedurze opisanej w ust. 11 Organizator przekazuje następujące informacje:

       I.            wskazanie, którego numeru Zgłoszenia udziału procedura dotyczy wraz z informacją o Nagrodzie – rodzaju i marce;

       II.            wskazanie czy Zgłoszenie udziału Uczestnika Loterii to Zwycięskie Zgłoszenie udziału, Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze, Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie drugie - o ile dotyczy;

      III.            wskazanie maksymalnie 7 (słownie: siedmiodniowego) terminu, licząc od dnia wylosowania Zgłoszenia udziału Uczestnika Loterii, w którym Uczestnik Loterii zobowiązany jest dopełnić następujące obowiązki, w celu odebrania Nagrody, w tym w szczególności konieczności przekazania:

            i.      do weryfikacji oryginału paragonu fiskalnego, którego Zwycięskie/Rezerwowe Zgłoszenie udziału dotyczy,

           ii.      danych osobowych jednoznacznie identyfikujących Uczestnika Loterii – imienia, nazwiska, adresu i nr PESEL, a w przypadku braku PESEL- daty urodzenia, adresu zamieszkania i obywatelstwa, w formie oświadczenia zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Organizatora dostępnym również na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.

            ii.      ustalenia z Uczestnikiem Loterii urzędu skarbowego dogodnego dla Uczestnika Loterii, w którym nastąpi przekazanie danych i paragonu fiskalnego oraz terminu przekazania jednak nie dłuższego niż 7 (słownie: siedem) dni od daty wylosowania Zgłoszenia udziału Uczestnika Loterii.

 1. Przekazanie paragonu fiskalnego i danych wskazanych w ust. 12 następuje w wybranym przez Uczestnika Loterii urzędzie skarbowym przedstawicielowi Organizatora, w obecności pracownika tego urzędu, w godzinach pracy tego urzędu w nieprzekraczalnym terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty losowania, w którym wylosowano Zgłoszenie udziału Uczestnika Loterii. 7-dniowy termin, o którym mowa w ust. 12 i ust. 13 ulega wydłużeniu o 1 dzień w przypadku działań dotyczących losowania dodatkowego.
 2. Po odebraniu oświadczeń Organizator wydaje Uczestnikowi Loterii pisemne potwierdzenie przyjęcia oryginału paragonu fiskalnego.
 3. Po odebraniu dokumentacji wskazanej w powyższych ustępach Organizator rozpoczyna procedurę weryfikacji, od której uzależnione jest przyznanie Uczestnikowi Loterii prawa do Nagrody. Procedura weryfikacji polega na:

a. ustaleniu czy Uczestnik Loterii nie utracił prawa do Nagrody ze względu na niedostarczenie:

   I.            oryginału paragonu fiskalnego,

  II.            wymaganych  danych osobowych Uczestnika Loterii wskazanych w ust. 12 pkt III ppkt ii;

b. ustaleniu czy Uczestnik Loterii nie utracił prawa do Nagrody ze względu na dostarczenie paragonu fiskalnego, którego Zwycięskie/Rezerwowe Zgłoszenie udziału dotyczy:

  I.            który nie został zaewidencjonowany na kasie rejestrującej, której numer został wydrukowany na paragonie fiskalnym,

   II.            którego dane nie są tożsame z danymi odpowiednio ze Zwycięskiego lub Rezerwowego zgłoszenia udziału,

   III.            potwierdzającego, że nie zostały spełnione pozostałe warunki uczestnictwa w Loterii;

c. ustaleniu czy Uczestnik Loterii nie utracił prawa do Nagrody ze względu na dostarczenie:

     I.            uszkodzonego paragonu fiskalnego w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie, w zakresie danych wymaganych do Zgłoszenia udziału, a w przypadku, gdy weryfikacja dotyczy przyznania Nagrody Specjalnej również w zakresie nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację,

    II.            innego niż oryginalny paragon fiskalny, tj. kopii paragonu fiskalnego lub paragonu fiskalnego niespełniającego wymagań określonych w Regulaminie lub falsyfikatu paragonu;

d.ustaleniu czy Uczestnik Loterii nie utracił prawa do Nagrody ze względu na dostarczenie paragonu fiskalnego, który nie potwierdza zakupu w  branży premiowanej w danym okresie w przypadku, gdy dotyczy losowania Nagrody Specjalnej;

e.ustaleniu, że nie zostały dopełnione przez Uczestnika Loterii  terminy obowiązków określonych w Regulaminie;

 1. przyjęciu oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez Uczestnika Loterii wymagań określonych w Regulaminie w tym zapisów, o których mowa w  § 4 ust. 2, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej Loterii;

g. przyjęciu fakultatywnego oświadczenia w zakresie zgody na wykorzystanie wizerunku:

    I.             w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku, o przyjęcie pisemnego oświadczenia od Uczestnika Loterii, którego Zwycięskie Zgłoszenie udziału lub Rezerwowe Zgłoszenie udziału rezerwowe dotyczy Nagrody I Stopnia lub Nagrody Specjalnej, o wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku wraz z zakresem wykorzystania tego wizerunku zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Organizatora dostępnym również na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.oraz przyjęciu pisemnej zgody na wyłączenie tajemnicy o wysokości wygranej, o której mowa w art. 20 ust. 8 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.), o ile Uczestnik Loterii wyrazi taką zgodę,

     II.            w przypadku niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku,  poinformowanie Uczestnika Loterii, którego Zwycięskie Zgłoszenie udziału lub Rezerwowe Zgłoszenie udziału dotyczy Nagrody I Stopnia lub Nagrody Specjalnej, o możliwości i zakresie udostępnienia jego wizerunku i ponowne zapytanie o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku. W przypadku wyrażenia zgody postanowienia pkt I w zakresie przyjęcia pisemnego oświadczenia stosuje się odpowiednio.

 1. Przyznanie Nagrody I i III Stopnia następuje jeśli:

a. Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału przeszedł pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15, przyznawana jest mu Nagroda I Stopnia. W przypadku, gdy przeszedł negatywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15 traci prawo do Nagrody;

b.Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze, przeszedł pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15:

   I.            a Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału przeszedł negatywnie weryfikację, przyznawana jest mu Nagroda I Stopnia;

   II.            a Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału przeszedł pozytywnie weryfikację, przyznawana jest mu Nagroda III Stopnia.

 1. c.  Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie drugie przeszedł pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15:

   I.            a Uczestnicy Loterii, których Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału i Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze, przeszli negatywnie weryfikację, przyznawana jest mu Nagroda I Stopnia,

  II.            a którykolwiek z Uczestników Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału lub jako Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze przeszedł pozytywnie weryfikację, przyznawana jest mu Nagroda III Stopnia.

 1. Przyznanie  Nagrody II Stopnia następuje jeśli:

a. Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału:

  I.            przeszedł pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15, przyznawana jest mu Nagroda II Stopnia,

  II.            przeszedł negatywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15, traci prawo do Nagrody.

b.Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze przeszedł pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15:

   I.            a Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału przeszedł negatywnie weryfikację, przyznawana jest mu Nagroda II Stopnia

  II.            a Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału przeszedł pozytywnie weryfikację, to Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze, traci prawo do Nagrody.

c. Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie drugie przeszedł pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15:

  I.            a Uczestnicy Loterii, których Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału i Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze przeszli negatywnie weryfikację, przyznawana jest mu Nagroda II Stopnia ,

  II.            a którykolwiek z Uczestników Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału lub jako Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze przeszedł pozytywnie weryfikację, to Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie drugie, traci prawo do nagrody.

 1. Przyznanie  Nagrody Specjalnej następuje jeśli:
  1. a.  Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie zgłoszenie udziału:

   I.            przeszedł pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15 przyznawana jest mu Nagroda Specjalna,

   II.            przeszedł negatywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15 traci prawo do Nagrody Specjalnej.

 1. Nagrody w losowaniu dodatkowym są przyznawane odpowiednio, wg powyższych zasad.

 

§8     Sposób i termin ogłaszania wyników


 1. Wyniki losowań są umieszczane  na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl w dniu losowania.
 2. Wyniki  są prezentowane w postaci numerów wylosowanych Zgłoszeń udziału oraz Rezerwowych Zgłoszeń udziału ze wskazaniem w losowaniu, której Nagrody wylosowany został dany numer Zgłoszenia .  Po pozytywnym zweryfikowaniu zwycięzcy, jego dane w postaci imienia i miejscowości publikowane są na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl .
 3. Organizator informuje każdego ze zwycięzców Loterii (dalej „Zwycięzca”) o przyznaniu Nagród najpóźniej następnego dnia po przyznaniu mu Nagrody, przesyłając  bezpłatną krótką wiadomość tekstową (SMS), jeśli Uczestnik Loterii podał numer komórkowy lub pocztą elektroniczną lub dzwoniąc na  numer podany w formularzu Zgłoszenia udziału, wskazując Nagrodę, która została przyznana, a także:

a. dla Nagrody I Stopnia lub Nagrody Specjalnej:

 I.            procedury wydania Nagrody,

 II.            możliwość odebrania Nagrody przez pełnomocnika:

    i.      pod warunkiem legitymowania się przez pełnomocnika notarialnie poświadczonym upoważnieniem oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z urządzaniem Loterii;

    ii.      informując o możliwości wyrażenia zgody przez pełnomocnika na wykorzystanie jego wizerunku,  o ile pełnomocnictwo upoważnia do wyłączenia tajemnicy o wysokości wygranej, o której mowa w art. 20 ust. 8 ustawie o grach hazardowych, w imieniu upoważniającego,

b.dla pozostałych Nagród informację, że Nagroda przesyłana jest pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni od daty poinformowania.

 1.  Organizator informuje każdego z Uczestników Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału lub Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze lub Rezerwowe Zgłoszenie udziału chronologicznie drugie, któremu nie przyznano Nagrody, zgodnie z postanowieniami powyższymi o tym fakcie najpóźniej następnego dnia po zaistnieniu tej okoliczności przesyłając bezpłatną krótką wiadomość tekstową (SMS), jeśli Uczestnik Loterii podał numer komórkowy lub pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku Nagród I stopnia oraz Nagród Specjalnych po ustaleniu procedury, najpóźniej następnego dnia po poinformowaniu o przyznaniu Nagrody, Organizator przesyła na adres wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w §7 ust. 12 pkt III ppkt ii, listem poleconym lub przesyłką kurierską nadanym na koszt Organizatora, dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu.

 

 §9     Miejsce i termin wydawania wygranych


 1. Wydanie Nagrody I Stopnia i Nagrody Specjalnej następuje na terenie siedziby Ministerstwa Finansów najpóźniej w dniu dokonywania najbliższego losowania Nagrody I Stopnia, po przyznaniu Nagrody, jednak nie wcześniej niż w terminie 3 dni od poinformowania Zwycięzcy Loterii o przyznaniu Nagrody. W przypadku wydawania ww. Nagród po ostatnim losowaniu Nagrody I Stopnia najpóźniej w terminie losowania dodatkowego, w przypadku wydawania ww. Nagród wydawanych na skutek losowania dodatkowego do 15 dni od daty przyznania Nagrody, jednak nie później niż do 27 stycznia 2017 r. Wydanie następuje, po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Przyznane Nagrody II i III Stopnia wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską  za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni od daty poinformowania o przyznaniu nagrody. Nagrody przyznane na skutek losowania dodatkowego, wysyłane są Uczestnikom Loterii za potwierdzeniem odbioru najpóźniej do dnia 19 stycznia 2017 r.
 3. Wydając Nagrody Organizator zwraca oryginał paragonu fiskalnego Zwycięzcy Loterii.

 

 §10 Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń


 1. Reklamacje mogą być zgłaszane począwszy od 1 października 2015 r.  i nie później niż do dnia  31 stycznia 2017 r., przy czym decyduje data nadania (stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Organizatora z dopiskiem „Loteria paragonowa-reklamacja”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz.U. 2010 nr 118, poz. 793)  roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora, o której mowa §4 ust. 1.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 8. W przypadku złożenia reklamacji zgodnie z §10, dane osobowe osób składających reklamacje są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu jej rozpatrzenia. Osoby składające reklamację mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo poprawiania i usunięcia danych.

 

§11 Wartość puli nagród


 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 1 608 579,04 zł (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 04/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi  172 (słownie: sto siedemdziesiąt dwie) sztuki.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a. Nagrody Specjalne – Nagrodą Specjalną jest samochód osobowy marki Opel  model: Insignia wraz z ubezpieczeniem OC/AC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnym z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.) na terytorium Unii Europejskiej o łącznej wartości 95 552,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i 50/100)  brutto. Organizator przewidział 4 (słownie: cztery) samochody osobowe marki: Opel model: Insignia w Loterii;

b.Nagrody I Stopnia – Nagrodą I stopnia jest samochód osobowy marki Opel model: Astra wraz z ubezpieczeniem OC/AC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnym z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.) na terytorium Unii Europejskiej o łącznej wartości 61 876,70 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i 70/100) brutto. Organizator przewidział 12 (słownie: dwanaście) samochodów osobowych marki: Opel model: Astra w Loterii:

c. Nagrody II Stopnia – Nagrodą II stopnia jest:

 I.  notebook Lenovo ThinkPad o wartości 3 865,38 (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 38/100) brutto. Organizator przewidział 72 (słownie: siedemdziesiąt dwa) notebooki Lenovo ThinkPad w Loterii;

II.  tablet Apple iPad Air 2 o wartości 2 446,92 słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych i 92/100) brutto. Organizator przewidział 60 (słownie: sześćdziesiąt ) tabletów Apple iPad Air 2  w Loterii;

d. Nagrody III Stopnia – Nagrodą III Stopnia jest tablet marki Apple model iPad Air 2 o wartości 2 446,92 słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych i 92/100) brutto. Organizator przewidział 24 (słownie: dwadzieścia cztery ) tablety marki Apple model iPad Air 2  w Loterii.

 1. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

§12 Postanowienia końcowe


Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w siedzibie spółki Unique One Sp. z o.o. 02-726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23.

 1. Regulamin dostępny jest również na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.
 2. W Loterii uwzględniany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego spełniający wymagania, o których mowa w § 8-10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363); wydrukowany przez kasę rejestrującą, która ma potwierdzenie, że spełnia warunki, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076) oraz warunki używania tej kasy i sposób ewidencjonowania obrotu przez podatnika są zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.
 3. Na potrzeby Loterii dostępna jest usługa help-desk (infolinia) dostępna pod numerem 22 549 30 50. Koszt połączenia z infolinią ponoszą Uczestnicy Loterii. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora, z którego korzysta Uczestnik Loterii. Rozmowy z infolinią mogą być nagrywane.
 4. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i pracuje, w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. w godzinach 10-20, następnie do okresu zakończenia Loterii określonego w §5 ust. 2 w godzinach 10-18. W ramach infolinii  można uzyskać następujące  informacje dotyczące:

a. sposobu dokonywania Zgłoszenia udziału w Loterii, w tym w zakresie sposobu wypełnienia Zgłoszenia udziału,

b.wskazywania informacji niezbędnych do Zgłoszenia udziału w Loterii,

 1. c.  Loterii i jej przebiegu,

d.treści zawartych w Regulaminie Loterii,

e.zasad weryfikacji zgłoszeń Uczestników Loterii,

 1. powodów i przyczyn negatywnej weryfikacji Zgłoszenia udziału Uczestnika Loterii,

g. powodów i przyczyn braku/odmowy rejestracji,

h.terminów i zasadach losowania Nagród ,

 1. Nagród,
 2. awarii Strony www,

k. procedury reklamacyjnej.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12. Dane osobowe:

a. Uczestników Loterii są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia wzięcia udziału w Loterii i są przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia Loterii, tj. do dnia 23 lutego 2017 r.;

b.Uczestników Loterii, których Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie zgłoszenie udziału lub Rezerwowe zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze lub Rezerwowe zgłoszenie udziału chronologicznie drugie, którym przyznana jest Nagroda są przetwarzane w celu weryfikacji spełniania wymogów Regulaminu do otrzymania nagrody, w celu jej wydania, a w przypadku zgłoszenia reklamacji, również do jej rozpatrzenia.

Dane osobowe Uczestników i Uczestników Loterii, których Zgłoszenie udziału jest wylosowane jako Zwycięskie zgłoszenie udziału lub Rezerwowe zgłoszenie udziału chronologicznie pierwsze lub Rezerwowe zgłoszenie udziału chronologicznie drugie, którym przyznana jest Nagroda są udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu związanych z wydaniem Nagród, np. w zakresie uiszczenia opłat ubezpieczeniowych samochodu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.

 1. Administratorem danych osobowych Zwycięzców w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.), oraz dane osobowe Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych jest  Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz do rozpatrzenia reklamacji.
 2. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Dane identyfikujące kasy rejestrujące zawarte na paragonach Uczestników, którzy wylosowali nagrody, są przetwarzane w celu weryfikacji spełniania wymogów, o których mowa w § 8-10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076).
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami Loterii tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 6. Na pisemny wniosek Zwycięzcy lub Uczestnika Organizator zwraca przedstawiony oryginał paragonu fiskalnego pozostawiając w dokumentacji kopię za potwierdzeniem zgodności z oryginałem przez członka Komisji. Wniosek musi zawierać dane adresowe do zwrotu, dane podmiotu oraz numer Zgłoszenia z tytułu, którego przekazany został oryginał paragonu fiskalnego. Wysyłka następuje na adres wskazany we wniosku, na koszt Organizatora.
 7. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm. ). Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
 8. Organizator prowadzi ewidencję zaświadczeń oraz przechowuje odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
 9. Organizator prowadzi ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 20 000 zł. W ewidencji umieszcza się dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo), wartość wypłaconej (wydanej) wygranej, oraz datę wypłaty (wydania) nagrody.
 10. W przypadku wystąpienia o wydanie zaświadczenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dane osobowe osób o nie wnioskujących są przetwarzane przez Organizatora w celu jego wydania. Osoby składające wniosek o zaświadczenie mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo poprawiania i usunięcia danych.