Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Orlen

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria Orlen”

 

§ 1 

Nazwa Loterii

                                

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Orlen” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Organizator Loterii

 

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 

§ 3 
Wskazanie organu wydającego zezwolenie

 

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 

Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 

 1.    Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2.    Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stacjach paliw funkcjonujących pod marką ORLEN gdzie dostępne są ulotki informujące o Loterii.
 3.    Loteria rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2019 r. i kończy się ostatecznie w dniu 26 marca 2020 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4.    Okres sprzedaży promocyjnej uprawniający do otrzymywania dowodu udziału w loterii promocyjnej w postaci zdrapki trwa od 23 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., lub do wyczerpania puli Zdrapek. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu Zdrapek przewidzianego w niniejszej Loterii. Organizator przewidział nakład 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) sztuk Zdrapek.
 5.    Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

a)       Dowód Zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub kserokopia faktury VAT, dokumentu wydania FLOTA, Mikroflota, OPEN DRIVE, UTA, DKV, LogPay,  E100.

b)       Główna Karta VITAY – posiadana przez Uczestnika Programu VITAY Główna Karta VITAY. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przez Główną Kartę VITAY rozumie się również posiadaną przez Uczestnika Programu VITAY Główną Kartę Klubu Super VITAY lub Główną Kartę Klubu VERVA. Szczegółowe zasady dotyczące wydawania oraz posługiwania się Główną Kartą VITAY, Kartą Główną Klubu Super VITAY oraz Kartą Główną Klubu VERVA określa odpowiednio Regulamin Programu VITAY, Regulamin Karty Klubu Super VITAY, regulamin Karty Klubu VERVA, dostępne pod adresem vitay.pl.

c)         Kod – unikalny kod alfanumeryczny znajdujący się na Zdrapce składający się z 11 (słownie: jedenastu) znaków i służący do dokonania na Stronie Internetowej Zgłoszenia uprawniającego do udziału w losowaniu jednej z Nagród Dodatkowych.

d)        Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów, działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji.

e)         Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca określone w niniejszym Regulaminie Zestawy Promocyjne, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

f)         Konto Internetowe – konto na vitay.pl, na którym Zarejestrowany Uczestnik Programu VITAY może po zalogowaniu korzystać z funkcji samoobsługowych określonych odrębnie przez Organizatora. Zasady dostępu oraz korzystania z Konta Internetowego uregulowano w regulaminie korzystania z Konta Internetowego
w serwisie vitay.pl dostępnym na stronie www.vitay.pl.

g)        Laureat – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody Głównej, Nagród I, II i III Stopnia lub Nagrody Dodatkowej, co do którego trwa proces weryfikacji uprawnień do wydania Nagrody.

h)        Nagrody Dodatkowe nagrody, które zostaną rozlosowane spośród Zgłoszeń dokonanych przez Stronę Internetową w określonych w Regulaminie terminach.

i)          Nagrody Główne – samochody marki Peugeot 3008, opisane w § 7 ust. 2 pkt a) Regulaminu.

j)          Nagrody I, II i III stopnia – baton, napój VERVA Magnez + B6 oraz napój energetyzujący marki VERVA, opisane w § 7 ust. 2 pkt b) - d) Regulaminu.

k)        Niezarejestrowany Uczestnik Programu VITAY – Uczestnik Programu VITAY inny niż Zarejestrowany Uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym
w Regulaminie Programu VITAY lub innych Regulaminach VITAY w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY przystąpił do Programu oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY.

l)          Okres Promocyjny – okres sprzedaży promocyjnej uprawniający do otrzymywania dowodu udziału w grze w postaci Zdrapki trwający od 23 kwietnia 2019 r. do
31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania puli Zdrapek.

m)      Organizator – UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

n)        PKN ORLEN – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą
w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.

 • o)        Produkty Promocyjne – produkty lub usługi dostępne na Stacjach Paliw, wchodzące w skład Zestawów Promocyjnych.

p)        Program VITAY – program lojalnościowy dla klientów stacji PKN ORLEN oznakowanych logo VITAY, którego zasady zostały opisane w Regulaminie Programu VITAY.

q)        Przedsiębiorca – osoba fizyczna, a także spółka osobowa lub kapitałowa określona w ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 60), która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca określone w niniejszym Regulaminie Zestawy Promocyjne w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

r)         Regulamin Programu VITAY – regulamin Programu VITAY dostępny jest: pod adresem http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html i na stacjach paliw PKN ORLEN działających pod marką ORLEN.

s)         Stacje Paliw – stacje paliw działające pod marką ORLEN na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na których dostępne są ulotki informacyjne o Loterii oraz na których można otrzymać Zdrapki.

t)          Stacje Paliw Do Odbioru Nagród – stacje paliw działające pod marką ORLEN na których można odebrać nagrody I, II i III stopnia, których aktualna lista dostępna jest na Stronie Internetowej.

u)        Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.loteria.orlen.pl. Strona Internetowa umożliwia Konsumentom Zgłoszenie się do Loterii (po zalogowaniu na Koncie Internetowym) w celu wzięcia udziału
w losowaniu Nagród Dodatkowych, a także zawiera m.in. aktualne informacje o adresach Stacji Paliw oraz listę zestawów i produktów promocyjnych.

v)        Uczestnik – podmiot nabywający jako Konsument lub Przedsiębiorca określone w Regulaminie Zestawy Promocyjne.

w)      Uczestnik Programu VITAY – Zarejestrowany Uczestnik Programu VITAY oraz Niezarejestrowany Uczestnik Programu VITAY, którzy w trybie opisanym w Regulaminie Programu VITAY lub innych regulaminach związanych z Programem VITAY przystąpili do Programu VITAY. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY na stacji paliw jest dokonanie na stacji paliw zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto oraz otrzymanie i podpisanie Głównej Karty VITAY, którą można otrzymać na Stacji Paliw. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej na potrzeby Loterii, jest prawidłowe wypełnienie na Stronie Internetowej elektronicznego formularza Uczestnika Programu VITAY, skutkujące uzyskaniem dostępu do Konta Internetowego i przypisaniem Wirtualnej Karty VITAY.

x)        Wirtualna Karta VITAY – wirtualna karta VITAY przypisywana Uczestnikom Programu VITAY za pośrednictwem strony internetowej www.vitay.pl poprzez założenie i uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta Internetowego, służąca do rejestracji punktów gromadzonych przez Uczestników Programu VITAY w Programie VITAY. Szczegółowe zasady dotyczące wydawania oraz posługiwania się Wirtualną Kartą VITAY określa Regulamin Programu VITAY. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż Wirtualną Kartę VITAY posiadać mogą tylko Zarejestrowani Uczestnicy Programu VITAY.

y)        Zarejestrowany Uczestnik Programu VITAY – Uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym w Regulaminie Programu VITAY lub innych regulaminach związanych z Programem VITAY przystąpił do Programu VITAY, wypełnił formularz Uczestnika Programu VITAY oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY lub uzyskał Wirtualną Kartę VITAY.

z)         Zdrapka – jest to kupon, który w części pokryty jest farbą lateksową, pod którą znajduje się unikalny kod kreskowy oraz unikalny Kod służący do dokonania Zgłoszenia oraz symbole, których określony układ oznacza wygranie jednej z nagród I, II i III stopnia lub Nagrody Głównej.

aa)    Zestaw Promocyjny pakiet określonych Produktów Promocyjnych lub samodzielny Produkt Promocyjny w postaci myjni automatycznej program 4 (Premium) lub myjni automatycznej program 5 (Perfect) zakupiony jednorazowo (tj. na jednym Dowodzie Zakupu) przez Uczestnika, który to zakup upoważnia do wzięcia udziału w Loterii. Lista Zestawów Promocyjnych zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej, przy czym dostępność poszczególnych Produktów Promocyjnych na poszczególnych Stacjach Paliw zależy od formatu danej Stacji Paliw i jej aktualnej oferty.

bb)   Zgłoszenie – wpisanie przez Konsumenta w formularz zgłoszeniowy dostępny po zalogowaniu się na Konto Internetowe: Kodu, numeru telefonu, adresu e-mail, potwierdzenie adresu e-mail, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej, daty wystawienia paragonu fiskalnego, oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz prawidłowe uzupełnienie pola z captcha i kliknięcie przycisku „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE".

cc)     Zwycięzca – Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody Głównej, Nagród I, II i III Stopnia lub Nagrody Dodatkowej, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji
i otrzyma nagrodę

6.      Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii sprawuje Komisja. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję. 

 

§ 5 

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 

 1. W Loterii mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż Zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem Strony Internetowej może dokonać wyłącznie Konsument.
 2. W Loterii, Nagród Głównych oraz Nagród Dodatkowych nie mogą otrzymać pracownicy
  i członkowie rodziny pracowników Organizatora, a także członkowie organów statutowych Organizatora i PKN ORLEN oraz członkowie ich rodzin, pracownicy PKN ORLEN, oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub PKN ORLEN na innej podstawie niż stosunek pracy, zaangażowane w przygotowanie Loterii, osoby współpracujące z PKN ORLEN na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie prowadzenia Stacji Paliw, pracownicy Stacji Paliw lub osoby współpracujące na Stacjach Paliw na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii zgodnie
  z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść
  i zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 6. Konsument zgłaszający udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
  W przypadku Przedsiębiorców mogą oni działać za pośrednictwem osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji lub za pośrednictwem pełnomocników uprawnionych do działania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, a także pracowników lub osób współpracujących na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

§ 6 

Zasady prowadzenia Loterii

 

 1.      Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi w Okresie Promocyjnym, na jednej ze Stacji Paliw nabyć co najmniej jeden Zestaw Promocyjny na jednym Dowodzie Zakupu oraz zachować ten Dowód Zakupu.
 2.      Zakup kilku Zestawów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu uprawnia do odbioru ilości Zdrapek odpowiadającej ilości Zestawów Promocyjnych na tym Dowodzie Zakupu, np. zakup dwóch Zestawów Promocyjnych nr 1  i jednego Zestawu Promocyjnego nr 3 upoważnia do odbioru 3 zdrapek, za wyjątkiem Zestawów Promocyjnych, w których skład wchodzi paliwo Verva oraz Efecta, w takim przypadku zakup wielokrotności takiego Zestawu Promocyjnego, zawierającego paliwo Verva lub Efecta, uprawnia do otrzymania wyłącznie jednej sztuki Zdrapki. Każdorazowo ilość należnych Zdrapek zostanie wskazana przez system kasowy Stacji Paliw zgodnie z zasadą, o której mowa powyżej z zastrzeżeniem iż Konsument lub Przedsiębiorca powinien potwierdzić udział w Loterii na podstawie Dowodu Zakupu. Udział w Loterii nie ma wpływu na skorzystanie z przysługujących Uczestnikowi rabatów oraz naliczaniu punktów VITAY.
 3.      Aby zweryfikować, czy otrzymana na Stacji Paliw Zdrapka uprawnia do otrzymania Nagrody Głównej lub Nagrody I, II lub III stopnia, należy usunąć ze Zdrapki wierzchnią warstwę farby i sprawdzić informację, która się pod nią znajduje.
 4.      Jeżeli Zdrapka zawiera 3 (słownie: trzy) identyczne symbole wraz z napisami:

a)      „Samochód” oznacza to, iż Uczestnik wygrał Nagrodę Główną, o której mowa
w § 7 ust. 2 pkt a);

b)     „Baton” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę I stopnia, o której mowa
w § 7 ust. 2 pkt b);

c)      „Napój VERVA Magnez + B6” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę II stopnia, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt c);

d)     „Napój energetyzujący” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę III stopnia, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt d);

5.      Po uzyskaniu Zdrapki na Stacji Paliw, wyłącznie Uczestnik będący Konsumentem może dokonać Zgłoszenia w celu wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Dodatkowej.

6.      Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Dodatkowej, Konsument musi:

a)      zgodnie z Regulaminem Programu VITAY być Zarejestrowanym Uczestnikiem Programu VITAY, następnie

b)     zalogować się na swoim Koncie Internetowym, do którego to logowania Uczestnik zostanie automatycznie przekierowany przed dokonaniem Zgłoszenia oraz

c)      w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 2 listopada 2019 r. godz. 23:59:59 dokonać prawidłowego Zgłoszenia,

d)     zachować Zdrapkę i paragon fiskalny potwierdzający zakup danego Zestawu Promocyjnego, na podstawie którego otrzymano Zdrapkę ze Zgłoszonym Kodem
i którego dane zostały podane w Zgłoszeniu.

Uczestnik, który dokonuje Zgłoszenia zobowiązany jest zachować Zdrapkę i paragon fiskalny potwierdzający zakup Zestawu Promocyjnego uprawniającego do uzyskania Zdrapki. Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia następuje, jeżeli Zarejestrowany Uczestnik Programu VITAY otrzyma generowaną automatycznie informację na Stronie Internetowej, potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia, jednocześnie Uczestnik otrzyma informację o przyjęciu Zgłoszenia. W przypadku dokonania nieprawidłowego Zgłoszenia (tj. np. w przypadku wpisania błędnego Kodu, wpisania Kodu wykorzystanego wcześniej do dokonania prawidłowego Zgłoszenia) Uczestnik otrzymuje informację na Stronie Internetowej, że Kod zawiera błąd lub został już wykorzystany, a tym samym nie jest możliwe oddanie Zgłoszenia. W przypadku, jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora lub PKN ORLEN strona vitay.pl nie będzie prawidłowo działać, co uniemożliwi Konsumentowi zalogowanie się na Konto Internetowe i oddanie Zgłoszenia, Organizator umożliwi Konsumentom, do czasu przywrócenia pełnej funkcjonalności strony vitay.pl, dokonywanie Zgłoszeń wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej, z pominięciem logowania się na Koncie Internetowym. W takiej sytuacji Organizator będzie wymagał od Konsumenta złożenia oświadczenia, w formie zaznaczenia checkbox-a, iż w momencie oddawania Zgłoszenia, Konsument jest Zarejestrowanym Uczestnikiem Programu VITAY posiadającym Konto Internetowe.

7.      Jeżeli osoba obsługująca kasę na Stacji Paliw nie wyda Uczestnikowi Zdrapki lub odpowiedniej ilości Zdrapek, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o prawo do otrzymania Zdrapki bezpośrednio po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu Dowodu Zakupu.

8.      Po odejściu od kasy Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Zdrapki/Zdrapek.

9.      W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Zdrapki. Zdrapki podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także, co do których można mieć uzasadnione podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.

10.  W przypadku jeżeli Uczestnik na podstawie danej Zdrapki, otrzyma Nagrodę I, II lub III stopnia, nie wyklucza to możliwości dokonania Zgłoszenia Kodu z tej Zdrapki za pośrednictwem Strony Internetowej, w celu wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Dodatkowej.

11.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Dodatkową oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną.

12.  W razie utraty lub zniszczenia Zdrapki, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

13.  Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

14.  Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Konsumentów, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Konsument wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.

15.  Do celów procedury weryfikacyjnej, Konsumenci którzy dokonali Zgłoszenia w jednym z okresów, o których mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu, są zobowiązani do przechowywania wszystkich zgłoszonych na Stronie Internetowej Zdrapek oraz paragonów fiskalnych, w tym także Zdrapek wygrywających, tj. na podstawie których Konsument otrzymał nagrodę/nagrody I,II,III stopnia. Konsumenci są obowiązani przechowywać Zgłoszone na Stronie Internetowej Zdrapki w terminie 13 dni roboczych od dnia danego losowania, np. jeżeli Uczestnik zgłosił na Stronie Internetowej Kody w okresie od 23 kwietnia do 25 maja 2019 r., to ma obowiązek zachowania wszystkich zgłoszonych Zdrapek do dnia 12 czerwca 2019 r. - 13 dni roboczych od dnia pierwszego losowania z dnia 26 maja 2019 r. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dany Konsument wprowadza Kody niepochodzące ze Zdrapek, a powstałe w wyniku np. użycia niedozwolonego oprogramowania lub innych niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Konsumenta z Loterii. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dany Konsument w chwili dokonywania zgłoszenia nie był Zarejestrowanym Uczestnikiem Programu VITAY posiadającym Konto Internetowe, a Zgłoszenie zostało dokonane z pominięciem tych warunków w wyniku np. użycia niedozwolonego oprogramowania lub innych niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Konsumenta z Loterii.

16.  W każdym momencie trwania Loterii, z uwzględnieniem terminu do przechowywania Zdrapek, o którym mowa w ust. 15 powyżej, w przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz przesłania zgłoszonych Zdrapek i oryginałów paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Konsument musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej, w tym elektronicznej bądź telefonicznie, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Konsumenta w Zgłoszeniu. Organizator może zobowiązać Konsumenta do uprzedniego wysłania skanów lub zdjęć wszystkich zgłoszonych Zdrapek, na podany przez Organizatora adres e-mail, a następnie do wysłania oryginałów Zdrapek zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Brak możliwości kontaktu z Konsumentem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.

17.  Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Konsumenta je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Konsumenta, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Konsumenta, Organizator informuje danego Konsumenta za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Zgłoszeniu lub poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer wskazany w Zgłoszeniu.

18.  Konsumenci są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Konsumentem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.

19.  Dowód Zakupu potwierdza zakup Zestawu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez Stację Paliw, której dane znajdują się na nim, nie jest podrobiony lub przerobiony;

b)     nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści, czy jej autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów Zakupu;

c)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący co najmniej jeden Zestaw Promocyjny;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył zakupu towarów lub usług składających się na jeden z Zestawów Promocyjnych, tj. na Dowodzie Zakupu widnieje oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane w Regulaminie;

e)      data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu, będącego paragonem fiskalnym przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 0:00:00;

f)      w przypadku Dowodu Zakupu w postaci paragonu fiskalnego – Organizator wymaga posiadania i przedstawienia wyłącznie oryginału paragonu fiskalnego, duplikaty lub inne formy potwierdzenia wydruku paragonu fiskalnego nie są uznawane przez Organizatora. W przypadku pozostałych Dowodów Zakupu, innych niż paragony fiskalne, Organizator wymaga przedstawienia wyłącznie kopii tych Dowodów Zakupu.

 

§ 7

Wartość puli nagród

 1.      Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi  56.620.376,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. W Loterii przewidziano 11.650.094 (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) nagrody. Podane wartości poszczególnych nagród w loterii są wartościami rynkowymi i mogą się różnić od cen detalicznych na rynku.

2.      Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda Główna w postaci samochodu Peugeot 3008 o wartości 79.652,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną (dalej: „Dodatkowa kwota”) przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 8.850,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Łączna wartość nagrody to 88.502,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwa złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 88 (słownie: osiemdziesiąt osiem) Nagród Głównych w Loterii.

b)     Nagroda I Stopnia w postaci batona marki VERVA o wartości 4,99 zł (słownie: cztery złote i 99/100) brutto. Organizator przewidział 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy ) Nagród I Stopnia w postaci batonów VERVA w Loterii.

c)      Nagroda II Stopnia w postaci napoju VERVA Magnez + B6 250 ml o wartości 3,99 zł (słownie: trzy złote i 99/100) brutto. Organizator przewidział 6.150.000 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) Nagród II Stopnia w postaci napojów VERVA Magnez + B6 w Loterii.

d)     Nagroda III Stopnia w postaci napoju energetyzującego marki VERVA 250 ml o wartości 3,99 zł (słownie: trzy złote i 99/100) brutto. Organizator przewidział 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Nagród III Stopnia w postaci napoju energetyzującego VERVA w Loterii.

3.      W związku z możliwością Zgłoszenia na Stronie Internetowej Loterii Kodów ze Zdrapek, Organizator przewidział łącznie 6 (słownie: sześć) Nagród Dodatkowych w postaci:

a)      1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy we Francji dla 5 osób w terminie od 20 do 24 czerwca 2019 r., obejmujący:

 1. Transportt z Warszawy do Francji oraz z Francji do Warszawy;
 2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
 3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyżywieniem;
 4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  1. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy
   wraz ze zwiedzaniem;
  2. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze we Francji;
  3. Ubezpieczenie podróżne.

Minimalna wartość nagrody wynosi 117.996,98 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 98/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.111,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 131.107,98 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto siedem złotych i 98/100).

Maksymalna wartość nagrody wynosi 119.310,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.257,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 132.567,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100).

b)     1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Niemczech dla 5 osób w terminie od 25 do 29 lipca 2019 r., obejmujący:

 1.  Transport z Warszawy do Niemiec oraz z Niemiec do Warszawy;
 2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
 3.  Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyżywieniem;
 4.  Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  1.  Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy 
    w Niemczech wraz ze zwiedzaniem;
  2.  Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Niemczech;
  3.  Ubezpieczenie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 111.256,58 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 58/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 12.362,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 123.618,58 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych i 58/100).

c)      Maksymalna wartość nagrody wynosi 113. 160,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy  sto sześćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 12. 573,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 125.733,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 00/100).1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Belgii dla 5 osób w terminie od 28 sierpnia do 1 września 2019 r., obejmujący:

 1.  Transport z Warszawy do Belgii oraz z Belgii do Warszawy;
 2.  Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
 3.  Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyżywieniem;
 4.  Przejazd do SPA;
 5.  Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  1.  Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy
    w Belgii wraz ze zwiedzaniem;
  2.  Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Belgii;
  3. Ubezpieczenie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 116. 662,43 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i 43/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 12.962,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 129.624,43 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i 43/100).

Maksymalna wartość nagrody wynosi 119.310,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.257,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 132.567,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100).

d)     1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Rosji dla 5 osób w terminie od 26 do 30 września 2019 r., obejmujący:

 1.  Transport z Warszawy do Rosji oraz z Rosji do Warszawy;
 2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
 3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyżywieniem;
 4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  1. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy
   w Rosji wraz ze zwiedzaniem;
  2. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Rosji;
  3. Ubezpieczenie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 117.012,98 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy dwanaście złotych i 98/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.001,44 zł (słownie: trzynaście tysięcy jeden złoty i 44/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 130.013,98 zł (słownie sto trzydzieści tysięcy trzynaście złotych  i 98/100).

Maksymalna wartość nagrody wynosi 123.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 13.667,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedemzłotych i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 136.667,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100).

e)      1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Meksyku dla 5 osób w terminie od 23 do 29 października 2019 r., obejmujący:

 1.  Transportz Warszawy do Meksyku oraz z Meksyku do Warszawy;
 2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
 3. Sześć nocy w 4* hotelu wraz z wyżywieniem;
 4. Zwiedzanie miasta wraz z przewodnikiem;
 5. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  1. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy
   w Meksyku wraz ze zwiedzaniem;
  2. Bilety wstępu na wyścig Roberta Kubicy na torze w Meksyku;
  3. Ubezpieczenie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 135.300,00  zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 15.033,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzydzieści trzy złote i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 150.333,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100).

Maksymalna wartość nagrody wynosi 153.750,00 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 17.083,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 170.833,00 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i 00/100).

f)      1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Abu Zabi dla 5 osób w terminie od 28 listopada do 2 grudnia 2019 r., obejmujący:

 1.  Transport z Warszawy do Dubaju oraz z Dubaju do Warszawy;
 2. Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;
 3. Cztery noce w 4* hotelu wraz z wyżywieniem;
 4. Transfer z hotelu na tor wyścigowy i z powrotem;
  1. Bilet wstępu na tor, na którym odbędzie się wyścig Roberta Kubicy
   w Abu Zabi wraz ze zwiedzaniem;
   1. Bilety wstępu wyścig Roberta Kubicy na torze w Abu Zabi;
   2. Ubezpieczenie podróżne;

Minimalna wartość nagrody wynosi 132.474,08 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote i 08/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 14.719,34 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i 34/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna minimalna wartość nagrody wynosi 147.193,08 zł (słownie sto czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 08/100).

Maksymalna wartość nagrody wynosi 135.300,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych i 00/100) wraz z Dodatkową kwotą w wysokości 15.033,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzydzieści trzy złote  i 00/100) przeznaczoną na poczet podatku od nagrody. Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 150.333,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100).

4.       Organizator w przypadku, wystąpienia zdarzeń niezależnych od niego, zastrzega sobie możliwość nieznacznej modyfikacji dni rozpoczęcia  i zakończenia wycieczek, w zależności od dostępności środków transportu. O zaistniałym fakcie Zwycięzca zostanie bez zbędnej zwłoki poinformowany przez Organizatora. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (np. nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na jakąkolwiek kwotę pieniężną), za wyjątkiem Nagrody Dodatkowej, wyłącznie w sytuacji, gdy wydanie nagrody niepieniężnej nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. działania siły wyższej, odwołania danego wyścigu. W takim wypadku Organizator wypłaci Zwycięzcy, w miejsce wydania Nagrody Dodatkowej, ekwiwalent w formie nagrody pieniężnej w wysokości wskazanej wartości minimalnej danej Nagrody Dodatkowej. Organizator nie gwarantuje udziału Roberta Kubicy w danym wyścigu, w takiej sytuacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w stosunku do Zwycięzcy, za nieobecność Roberta Kubicy podczas danego wyścigu, w ramach danej Nagrody Dodatkowej.

5.      Zwycięzca Nagrody Dodatkowej lub Nagrody Głównej nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu Zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo uprawniające do odbioru nagrody (ze wskazaniem rodzaju nagrody), udzielone przez Zwycięzcę danej nagrody z podpisem poświadczonym notarialnie.

6.      Aby zrealizować Nagrodę Dodatkową, Zwycięzcy oraz wskazane przez nich osoby towarzyszące, muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do wyjazdu za granicę, w zależności od destynacji: dowód osobisty lub paszport lub wizę i posiadać możliwość odbycia takiej podróży zagranicznej w zgodzie z właściwymi przepisami. Organizator nie odpowiada za brak ważnych dokumentów przez osoby, o których mowa w zd. 1 powyżej lub za przypadki, w których dokumenty uprawniające do wyjazdu za granicę nie posiadają odpowiedniego okresu ważności lub z innych powodów nie mogą być użyte do wyjazdu za granicę, które to braki mogą skutkować niemożnością zrealizowania Nagrody Dodatkowej. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wyrobieniem dowodu osobistego, paszportu lub wizy, koniecznych do realizacji Nagrody Dodatkowej.

7.      Zwycięzca Nagrody Dodatkowej zobowiązany jest do podania swoich prawidłowych danych osobowych oraz do podania prawidłowych danych osobowych osób towarzyszących w terminie wskazanym przez Organizatora, w pełni zgodnych z danymi znajdującymi się na dokumencie uprawniającym do przekroczenia granicy. Skutkiem podania nieprawidłowych lub niepełnych danych może być niemożliwość realizacji Nagrody Dodatkowej.

8.      Po przekazaniu do Organizatora przez Zwycięzcę Oświadczenia Laureata, stanowiącego Załącznik nr. 1 do Regulaminu i wskazaniu osób towarzyszących w realizacji Nagrody Dodatkowej, nie ma możliwości zmiany przez Zwycięzcę osoby lub osób towarzyszących oraz modyfikacji ich danych osobowych.

9.      Organizator dopuszcza możliwość realizacji Nagrody Dodatkowej poprzez mniejszą liczbę osób, jednakże w przypadku realizacji Nagrody Dodatkowej przez mniejszą liczbę osób, Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie może wziąć udziału w realizacji Nagrody Dodatkowej, wskazane przez niego osoby towarzyszące, w dalszym ciągu mogą zrealizować Nagrodę Dodatkową pod warunkiem, iż Zwycięzca udzieli jednej z osób realizujących Nagrodę Dodatkową, pełnomocnictwa do odbioru nagrody, o którym mowa w ust. 6 powyżej, brak udzielenia pełnomocnictwa będzie skutkował niemożnością realizacji Nagrody Dodatkowej.

10.  Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.

11.  W sytuacji, gdy Zwycięzca jest osobą fizyczną, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1509), stanowiącego równowartość Dodatkowej kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a) oraz § 7 ust. 4 Regulaminu, Organizator jako płatnik potrąca Dodatkową kwotę na poczet, ww. podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

12.  W przypadku, gdy Zwycięzcą Loterii jest Przedsiębiorca, dodatkowa kwota, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt a) Regulaminu przekazana jest Zwycięzcy przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazanego przez Zwycięzcę zgodnie ze wzorem Oświadczenia (stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu). Zwycięzcy zobowiązani są dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody – według właściwych dla nich zasad - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8 

Miejsce i termin losowań nagród dodatkowych
oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Losowania Nagród Dodatkowych odbywają w studiu telewizyjnym ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wal Miedzeszyński 646 bud. 1 w Warszawie (03-994 Warszawa) przy pomocy urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. W losowaniach biorą udział prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia, które oznaczane są po wylosowaniu, jako zgłoszenia zwycięskie lub jako zgłoszenia rezerwowe, zwane dalej odpowiednio „Zgłoszenie Zwycięskie” i „Zgłoszenia Rezerwowe”.
 3. Losowanie laureatów Nagród Dodatkowych (dalej: Laureatów Nagrody Dodatkowej) polega na tym, że spośród wszystkich Kodów ze Zdrapek, losowane są trzy Kody ze Zdrapek. Kod ze Zdrapki, który został wylosowany jako pierwszy zostaje Zgłoszeniem Zwycięskim, a pozostałe wylosowane Kody ze Zdrapek stają się Zgłoszeniami Rezerwowymi oznaczonymi numerami zgodnie z kolejnością ich wylosowania.
 4. W danym losowaniu jeden unikalny Kod ze Zdrapki może zostać wylosowany tylko jeden raz. Dotyczy to również Kodów ze Zdrapek mających status Zgłoszeń Rezerwowych do danej Nagrody Dodatkowej.
 5. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego Kodu ze Zdrapki, losowane są dwa rezerwowe Kody ze Zdrapek, do Nagród Dodatkowych, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie „Zgłoszenie Rezerwowe”. W przypadku, gdy np. Laureat Zgłoszenia Zwycięskiego nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Konsumentowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe. Jeśli i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Konsumentowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako drugie Zgłoszenie Rezerwowe. Do Konsumentów Zgłoszeń Rezerwowych stosuje się postanowienia jak do Konsumenta, który dokonał Zgłoszenia Zwycięskiego. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako pierwszego lub drugiego Zgłoszenia Rezerwowego w tym samym czasie i według tej samej procedury jak w stosunku do Laureata Zgłoszenia Zwycięskiego. Dokładny opis procedury informowania Laureatów Nagród Dodatkowych znajduję się w § 9 ust. 6 i ust. 7 Regulaminu. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o zmianie swojego statusu na status Zwycięskiego Zgłoszenia, następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata Zwycięskiego Zgłoszenia i odpowiednio Laureata pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego, zgodnie z termiami losowań o których mowa w ust. 6 poniżej.
 6. Losowania Nagród Dodatkowych odbywają się w następujących terminach:

a)      Losowanie Nagrody Dodatkowej w postaci 1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy we Francji, opisanej w § 7 ust. 3 pkt a) Regulaminu odbywa się w dniu 26 maja 2019 r., retransmisja odbywa się w wieczornym paśmie TVP, informacja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Internetowej, maksymalnie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 23 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00 do 25 maja 2019 r. do godziny 23:59:59.

b)     Losowanie Nagrody Dodatkowej w postaci 1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Niemczech, opisanej w § 7 ust. 3 pkt b) Regulaminu odbywa się w dniu 30 czerwca 2019 r., retransmisja odbywa się w wieczornym paśmie TVP, informacja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Internetowej, maksymalnie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 26 maja 2019 r. od godziny 00:00 do 29 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59.

c)      Losowanie Nagrody Dodatkowej w postaci 1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Belgii, opisanej w § 7 ust. 3 pkt c) Regulaminu odbywa się w dniu 28 lipca 2019 r., retransmisja odbywa się w wieczornym paśmie TVP, informacja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Internetowej, maksymalnie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 30 czerwca 2019 r. od godziny 00:00 do 27 lipca 2019 r. do godziny 23:59:59.

d)     Losowanie Nagrody Dodatkowej w postaci 1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Rosji, opisanej w § 7 ust. 3 pkt d) Regulaminu odbywa się w dniu 1 września 2019 r., retransmisja odbywa się w wieczornym paśmie TVP, informacja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Internetowej, maksymalnie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 28 lipca 2019 r. od godziny 00:00 do 31 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59:59.

e)      Losowanie Nagrody Dodatkowej w postaci 1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Meksyku, opisanej w § 7 ust. 3 pkt e) Regulaminu odbywa się w dniu 29 września 2019 r., retransmisja odbywa się w wieczornym paśmie TVP, informacja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Internetowej, maksymalnie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 1 września 2019 r. od godziny 00:00 do 28 września 2019 r. do godziny 23:59:59.

f)      Losowanie Nagrody Dodatkowej w postaci 1 sztuki vouchera uprawniającego do wyjazdu na wyścig Robert Kubicy w Abu Zabi, opisanej w § 7 ust. 3 pkt f) Regulaminu odbywa się w dniu 3 listopada 2019 r., retransmisja odbywa się w wieczornym paśmie TVP, informacja o dokładnej godzinie losowania pojawi się na Stronie Internetowej, maksymalnie 24 godziny przed dniem losowania. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 29 września 2019 r. od godziny 00:00 do 2 listopada 2019 r. do godziny 23:59:59.

 1. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 6 ust. 15 i ust. 16 Regulaminu.
 2. Wyniki są ogłaszane sukcesywnie na Stronie Internetowej wraz z zakończeniem procesu weryfikacji w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości.

 

 

Warunki wydania Nagród

 

NAGRODY I, II, III STOPNIA

 1.  Laureaci Nagród I, II i III stopnia, celem ich odbioru zobowiązani są udać się na Stację Paliw do Odbioru Nagród w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Laureat w celu odbioru nagrody musi okazać, pracownikowi Stacji Paliw oryginał wygrywającej Zdrapki w celu zeskanowania kodu kreskowego ze Zdrapki, a następnie otrzymuje wygraną Nagrodę. Uczestnik po odbiorze Nagrody I, II lub III stopnia nie oddaje pracownikowi Stacji Paliw Zdrapki – w przypadku dokonania przez Konsumenta Zgłoszenia przez Stronę Internetową do Losowania Nagrody Dodatkowej, zgłoszona Zdrapka będzie niezbędna do obioru Nagrody Dodatkowej w przypadku jej wygrania.

NAGRODY GŁÓWNE

 1. Laureaci Nagrody Głównej proszeni są o kontakt z infolinią Organizatora w terminie nie późniejszym niż 3 stycznia 2020 r., pod numerem +22 871 94 03 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Kontakt może odbywać się w dni robocze od 09:00 do 17:00. Numer telefonu służy wyłącznie do zbierania zgłoszeń Laureatów Nagrody Głównej. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podczas rozmowy następuje również przekazanie informacji o numerze kodu ze Zdrapki. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody (w zależności od tego czy Laureatem jest Konsument czy Przedsiębiorca, tj. w zależności od tego jaki Dowód Zakupu posiada w związku z nabyciem zwycięskiej Zdrapki), przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. Na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Oznacza to, iż infolinia jest nieczynna w soboty, niedziele i święta.
 2. Laureaci Nagrody Głównej są obowiązani do przesłania na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A, 02-737 Warszawa, listem poleconym lub przesyłka kurierską:

a)      oryginału wygrywającej Zdrapki oraz Dowodu Zakupu

b)     własnoręcznie podpisanego oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą przesłanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu oraz potwierdzenia, iż Laureat jest Uczestnikiem Loterii, spełniającym wymagania określone w Regulaminie oraz podanie danych osobowych i adresowych wymaganych do wydania nagrody, zgodnie z wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronie Internetowej i stanowiącym Załącznik nr 1 lub 2 do Regulaminu.

 1. Wysłanie przesyłki, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 13 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Laureat ma możliwość dostarczenia dokumentów niezbędnych do procedury weryfikacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, z pominięciem kroku dotyczącego kontaktu z infolinią Organizatora. W takiej sytuacji, Laureat obowiązany jest do dostarczenia lub przesłania do Organizatora ww. dokumentów do dnia 3 stycznia 2020 r., na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A, 02-737 Warszawa, o zachowaniu terminu do przesłania dokumentów decyduje data wpłynięcia dokumentów do Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Dodatkowej na numer telefonu podany przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 lub 2 do Regulaminu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 7 lutego 2020 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, w celu jego okazania Organizatorowi.

NAGRODY DODATKOW