Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Nestle Fitness Simple Steps 2016

                                                                                         Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„ Nestlé FITNESS Simple Steps 2016”

 

§ 1

 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „ Nestlé FITNESS Simple Steps 2016”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2

 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 

Wskazanie organu wydającego zezwolenie, obszar, na którym urządzana jest loteria, czas trwania loterii oraz sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej
  w Warszawie.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3.  Loteria rozpoczyna się w dniu 1 marca 2016 r. i kończy się ostatecznie 23 czerwca 2016 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym sprzedaż promocyjna i okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 1 marca 2016 r.  do  17 kwietnia 2016 r.
 4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, tym samym potwierdza, że spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie i zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii.
 7. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora. Losowanie poprzedzać może procedura weryfikacji prawidłowości Zgłoszeń. Jedynie prawidłowe Zgłoszenia są uwzględniane w losowaniach.
  1. W Loterii nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami i/lub przedstawicielami Organizatora, pracownikami i/lub przedstawicielami spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu ani osoba sprawująca nadzór nad przebiegiem Loterii (wskazana w §3 punkt 4). Wyłączona jest również możliwość wzięcia udziału w Loterii przez członków najbliższej rodziny osób wskazanych w zdaniu poprzednim, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób stale zamieszkujących z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
  2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie,  w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.

 

 

§ 4 

Zasady prowadzenia loterii; termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które nabyły określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz 121z poźn. zm.).
 2. Zakup produktu umożliwiającego udział w Loterii może być dokonany w dowolnym punkcie prowadzącym sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria dotyczy następujących produktów w postaci zbożowych płatków śniadaniowych Nestlé:
  1. Płatki Nestlé FITNESS opakowanie 225g;
  2.  Płatki Nestlé FITNESS opakowanie 425g;
  3. Płatki Nestlé FITNESS  Chocolate opakowanie 225g;
  4. Płatki Nestlé FITNESS  Chocolate opakowanie 425g;
  5. Płatki Nestée FITNESS  Fruits opakowanie 225g;
  6. Płatki Nestlé FITNESS  Fruits opakowanie 425g;
  7. Płatki Nestlé FITNESS  Yoghurt opakowanie 225g;
  8. Płatki Nestlé FITNESS  Yoghurt opakowanie 425g;

 

oznaczonych dedykowaną etykietą promocyjną informującą o loterii (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).  

Wewnątrz opakowań Produktów Promocyjnych jest nadrukowany unikatowy kod alfanumeryczny umożliwiający udział w Loterii.

 1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 1 marca 2016 r. i trwa do 17 kwietnia 2016 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są także dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 2. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w  ust. 1,  która
  w okresie od  1 marca 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r.  spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):
  1. Dokona zakupu przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego;
  2. Zachowa opakowanie Produktu Promocyjnego;
  3. Dokona zgłoszenia do udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.nestle-cereals.com/fitnesspromotion wpisując we wskazane pole unikatowy alfanumeryczny kod z wnętrza opakowania Produktu Promocyjnego  oraz poda swój adres e-mail;
  4. Zaznaczy pole wyboru (tzw. Checkbox) oświadczając, iż akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Loterii;

(dalej: „Zgłoszenie”).

 1. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany komunikatem wyświetlanym na stronie czy jego Zgłoszenie jest albo nie jest zwycięskie. W przypadku wylosowania Zgłoszenia na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z linkiem do Formularza Laureata, którego wypełnienie jest warunkiem rozpoczęcia procedury weryfikacji.
  1. Do Loterii dany kod można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą  wielokrotnie ten sam kod, Organizator uwzględni w losowaniach pierwsze prawidłowe Zgłoszenie danego kodu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter kodu.
  2. Termin dokonywania Zgłoszeń rozpoczyna się 1 marca 2016 r. o godzinie 0:00:00 i mija 17 kwietnia 2016 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
  3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer przyjmujący Zgłoszenia.
  4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik
   jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie tj. Zgłoszenie dotyczy unikatowego kodu pochodzącego z innego, nabytego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Produktu Promocyjnego.
  5. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału
   w Loterii.
  6. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, nie będą one uwzględniane w Loterii.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności : poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do strony Loterii lub podejmuje inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii

  

§ 5

Pula nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi  100 (słownie: sto) sztuk.
 2. Nagrodą w Loterii jest Runtastic Orbit - monitor aktywności  wraz z 3 wymiennymi opaskami o wartości 385,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i  00/100) brutto.
 3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową bądź nagrodę o innym kolorze lub właściwościach.
 4. Nagrody są przyznawane laureatom zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7.
 5. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.
 6. Celem otrzymania nagrody niezbędne jest spełnienie warunków formalnych wskazanych w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 6

 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestnika Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych
  z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
  jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z zm.). Administratorem danych osobowych jest Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz zmiany. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Adres e-mail podany w trakcie dokonywania Zgłoszenia wykorzystywany jest wyłącznie w celu wysyłki do laureatów linku do formularza, którego wypełnienie jest konieczne w celu wydania Nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.
 5. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.

  

§ 7 

Termin losowania nagród,

zasady przyznawania Nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników

 

 1. Przyznanie Nagród odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:

Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii  wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacja czy jego Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie Nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki  tj. w sytuacji kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze po upływie daty i godziny, do której jest przypisana Nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole  przygotowanym przez Organizatora. W przypadku gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana Nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna Nagroda. Do Zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna Nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego).

 1. W Okresie promocyjnym otwartych jest  100  bramek. W czasie każdego otwarcia bramki przyznawana jest jedna nagroda.
 2. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

 

§ 8 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci powiadamiani są przez komunikat wyświetlany na stronie internetowej, o którym mowa w §7 ust. 2. o wylosowaniu Zgłoszenia. Laureat w celu rozpoczęcia procedury weryfikacji i wydania Nagrody zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania Formularza Laureata, do którego link przesłany został w chwili wylosowania Zgłoszenia na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. Laureat w Formularzu Laureata podaje następujące dane:  dane osobowe, tj. imię, nazwisko,  dane adresowe (ulica, numer, kod pocztowy, miasto), numer telefonu oraz wskazuje datę urodzenia na koniec zaznacza pole wyboru umieszczone przy formularzu (tzw. checkbox) oświadczając, iż spełnia warunki wskazane w § 3 ust. 8 oraz § 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. Link do Formularz Laureata aktywny jest do 20 kwietnia 2016 r. Po tym okresie link staje się nieaktywny. Laureaci, którzy w tym okresie nie wypełnią i nie prześlą Formularza Laureata tracą prawo do Nagrody.
 3. Organizator może się skontaktować  z laureatem na numer telefonu wskazany w Formularzu Laureata bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany podczas dokonywania Zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych od wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszenia w celu potwierdzenia wylosowania Zgłoszenia oraz przekazania informacji o konieczności przesłania dokumentacji wymaganej w procesie weryfikacji i wydania Nagrody. Organizator podejmuje trzy próby kontaktu telefonicznego w ciągu 2 dni roboczych od wylosowania Zgłoszenia laureata, w godzinach 9:00-17:00. Laureat zobowiązany jest do przesłania, opakowania Produktu Promocyjnego z unikatowym kodem alfanumerycznym podanym w wylosowanym Zgłoszeniu oraz podpisanego oświadczenia z danymi osobowymi potrzebnymi do identyfikacji laureata tj. imienia, nazwiska oraz telefonu lub adresu e-mail wskazanego w trybie opisanym w ust.1 powyżej zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”  udostępnionego na stronie internetowej www.nestle-cereals.com/fitnesspromotion .
 4. Niezależnie od postanowień ust.3  powyżej Laureat jest zobowiązany do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa najpóźniej do 29 kwietnia 2016 r.  danych określonych w ust.2 powyżej oraz opakowania Produktu Promocyjnego z unikatowym kodem alfanumerycznym podanym w wylosowanym Zgłoszeniu. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych decyduje data stempla pocztowego (data nadania) bądź data potwierdzenia odebrania dokumentacji przez Organizatora w przypadku osobistego doręczenia. W przypadku wysyłki pocztowej dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż do 10 maja 2016 r.
 5. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Loterii, oprócz dokumentów wskazanych powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem(data nadania), kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także dodatkowego  oświadczenia, zgodnie z treścią przedstawioną przez Organizatora  z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić do 11 maja 2016 r.
 6. W przypadku kontaktu Organizatora przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu (m.in. odebranie przez inną osobę).
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §3 ust. 8,  traci on prawo do nagrody.
 8. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 9. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom (zwycięzcom) do dnia 16 maja 2016 r.
 10. Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu laureata tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność i/lub utrudnienia w odbiorze przez Laureata nagrody, jeżeli niemożność ta i/lub utrudnienia wynikają z przyczyn leżących po stronie Laureata nagrodzonego w Loterii.

 

§ 9 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361), na mocy art. 21 ust. 6a otrzymane Nagrody są wolne od podatku dochodowego.

 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia  1 czerwca 2016 r., przy czym decyduje data nadania (stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Loteria Nestlé FITNESS Simple Steps-reklamacja”.  Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. 2010 nr 118, poz. 793) § 1 roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 8. Dane osobowe podane przy składaniu reklamacji przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Laureatom przysługuje prawo do wglądu, zmiany oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu  jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii
  w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w §2.
 2. Uczestnik może zapoznać się z treścią Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.nestle-cereals.com/fitnesspromotion .
 3. Regulamin i wzór Oświadczenia  dostępne są również na  www.uniqueone.pl
  w zakładce „regulaminy”.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.
 5. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 7. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 tj.).
 8. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku,
  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 9. Organizator Loterii nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych albo innych informacji uniemożliwiających wydanie przez Organizatora nagród. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Laureat traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

 

 

 

 

-WZÓR-

OŚWIADCZENIE LAUREATA LOTERII PROMOCYJNEJ „ Nestlé FITNESS Simple Steps 2016”

 

 

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W LOTERII PROMOCYJNEJ „ Nestlé FITNESS Simple Steps 2016”

PODAJE DANE W CELU PRZEPORWADZENIA PROCEDURY WERYFIKACJI DOKONANEGO ZGŁOSZENIA:

 

 

_________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_________________________________________________________

NUMER TELEFONU lub ADRES E-MAIL WSKAZANY W FORMULARZU LAUREATA

 ______________________
PODPIS

 

 

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego z unikatowym kodem alfanumerycznym podanym w wylosowanym Zgłoszeniu