Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

 Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021”

  

§ 1 

Nazwa Loterii

                                

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 

§ 3 
Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 

Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 r. i kończy się ostatecznie w dniu 13 września 2021 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres promocyjny uprawniający do zgłoszenia się do loterii promocyjnej trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., a okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.
 5. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

 

a)        Aplikacja – interaktywna aplikacja dostępna na stronie internetowej www.spis.gov.pl, za pośrednictwem, której Osoby Pełnoletnie uwierzytelniają się
i dokonują  samospisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 ze zm.).

b)        Etap – określony odcinek czasu w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń opisany w § 8 
ust. 6 Regulaminu, zgodnie z którym przyporządkowywanie są Zgłoszenia do  terminów losowań Nagród I i II Stopnia.

c)         GUS – Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, REGON: 000331501, NIP: 5261040828.

d)        Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu unikatowy 10 znakowy kod alfanumeryczny potwierdzający dokonanie samospisu przez Osobę Pełnoletnią za pośrednictwem Aplikacji, o który  wystąpiła po dokonaniu samospisu i który otrzymała w wiadomości e-mail i w Aplikacji od GUS.

e)         Kod Zgłoszenia – unikatowy 11-znakowy kod alfanumeryczny, potwierdzający dokonanie Zgłoszenia na Stronie Internetowej Loterii  przez Uczestnika.

f)         Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów, działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji.

g)        Laureat – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody Głównej, Nagród I i II Stopnia, co do którego trwa proces weryfikacji uprawnień do wydania Nagrody.

h)        Nagrody Główne – samochody marki Toyota Yaris, opisane w § 7 ust. 2 pkt a) Regulaminu.

i)          Nagrody I stopnia – karty przedpłacone o wartości 1.000 zł opisane w § 7 ust. 2
pkt b) Regulaminu.

j)          Nagrody II stopnia – karty przedpłacone o wartości 500 zł opisane w § 7 ust. 2 
pkt c) Regulaminu.

k)        Osoba Pełnoletnia – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia najpóźniej do 31 marca 2021 r., godz. 23:59:59, stale zamieszkała i czasowo przebywająca w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, a także osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania, objęta Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. przeprowadzanym na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 ze zm.).

l)          Okres Promocyjny – okres, w którym Osoba Pełnoletnia, może dokonać samospisu za pośrednictwem Aplikacji trwający od 1 kwietnia 2021 r. godz. 00:00:00 do 
30 czerwca 2021 r. godz. 23:59:59.

m)      Okres Przyjmowania Zgłoszeń - okres, w którym Osoba Pełnoletnia, może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej trwający od 22 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:00 do  7 lipca 2021 r. godz. 23:59:59.

n)        Organizator – UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 • o)        Podmiot przetwarzający - UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, przetwarzający dane osobowe na zlecenie Prezesa GUS.

p)        Prezes GUS - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, REGON: 000331501, NIP: 5261040828.

q)        RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

r)         Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem. www.loteria.spis.gov.pl. Strona Internetowa umożliwia Osobom Pełnoletnim Zgłoszenie się do Loterii  w celu wzięcia udziału w losowaniu Nagród Głównych, Nagród I Stopnia oraz Nagród II Stopnia, a także zawiera m.in. aktualne informacje o Laureatach i Zwycięzcach.

s)         Uczestnik – Osoba Pełnoletnia, która w Okresie Promocyjnym dokonała samospisu internetowego za pośrednictwem Aplikacji,  a następnie w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń zarejestrowała Zgłoszenie udziału w Loterii, za pośrednictwem Strony Internetowej.

t)          Zgłoszenie – wpisanie przez Osobę Pełnoletnią w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na Stronie Internetowej: adresu e-mail, potwierdzenia adresu e-mail, fakultatywnie numeru telefonu,  Kodu Potwierdzającego Dokonanie Samospisu, województwa zamieszkania na dzień 31.03.2021r., a następnie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu wraz z oświadczeniem o ukończeniu 18 lat według stanu na dzień 31 marca 2021 r., oświadczenia, że nie należy do grona osób wymienionych w §5 ust.2 i 3 oraz oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami wynikającymi z art. 13 RODO na temat przetwarzania danych osobowych, oświadczenia, że podane przez Uczestnika w Zgłoszeniu dane są prawidłowe oraz prawidłowe uzupełnienie pola z captcha i kliknięcie przycisku „WEŹ UDZIAŁ”. Uczestnik może także fakultatywnie wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku w razie wygrania jednej z nagród w Loterii.

u)        Zwycięzca – Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody Głównej, Nagród I i II Stopnia, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji i otrzyma nagrodę.

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii sprawuje Komisja. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 5 

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. W Loterii mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału Organizator i pracownicy Organizatora, podwykonawca Organizatora wykonujący czynności wynikające z umowy i jego pracownicy, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia do 31 maca 2021 r., godz. 23:59:59 , pracownicy GUS, Centrum Informatyki Statystycznej, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej lub członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy oraz osoby wykonujące umowy zlecenia lub o dzieło.
 3. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
 4. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii zgodnie
  z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść
  i zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 6. Osoba Pełnoletnia zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 6 

Zasady prowadzenia Loterii

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi:

a)  w Okresie Promocyjnym, dokonać samospisu przy użyciu Aplikacji;

b) zachować Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu;

c)        w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń dokonać prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej.

 1. Jeżeli wprowadzone przez Uczestnika w Zgłoszeniu informację będą nieprawidłowe albo niepełne lub Uczestnik nie zaznaczy wszystkich wymaganych zgód lub jeżeli Uczestnik dokonał już wcześniej Zgłoszenia, w takim przypadku zostanie Uczestnikowi wyświetlony komunikat na Stronie Internetowej informujący o nieprawidłowościach uniemożliwiających dokonanie Zgłoszenia do Loterii.
 2. Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia następuje, jeżeli Uczestnikowi zostaną wyświetlone informacje:

a)      potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia do Loterii,

b)      wszystkie wprowadzone w Zgłoszeniu przez Uczestnika dane,

o których mowa w § 4 ust. 5 lit. t) ,

c)      unikatowy kod rejestracyjny Zgłoszenia udziału w Loterii wezwanie

do zachowania Kodu Zgłoszenia,

d)     datę zarejestrowania Zgłoszenia w Loterii.

Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail który Uczestnik wskazał, dokonując Zgłoszenia.

 1. Uczestnik, który dokonuje Zgłoszenia zobowiązany jest zachować Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu oraz Kod Zgłoszenia.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii jeden raz, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę I Stopnia lub II Stopnia. Dany adres e-mail może być wykorzystany tylko przez jednego Uczestnika podczas dokonywania Zgłoszenia.
 3. Uczestnikowi przysługuje dostęp do wszystkich danych podanych w Zgłoszeniu. Z wnioskiem o uzyskanie dostępu do przekazanych danych Uczestnik może wystąpić na adres e-mail: loteria.spis@uniqueone.pl.
 4. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie zostają  zarejestrowane
  w Loterii do momentu uzupełnienia braków lub poprawienia danych przez Uczestnika.
 5. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 6. Do celów procedury weryfikacyjnej, Uczestnicy są zobowiązani do przechowywania Kodu Potwierdzającego Dokonanie Samospisu oraz Kodu Zgłoszenia, które zostały przesłane w wiadomości e-mail wysłanej po dokonaniu zgłoszenia w terminie do 22 lipca 2021 r. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania wiadomości e-mail zawierających ww. kody. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dana osoba w celu stania się Uczestnikiem wprowadza ww. kody, powstałe w wyniku np. użycia niedozwolonego oprogramowania lub innych niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań bądź posługuje się nie przynależnymi do niej kodami, Komisja ma prawo wykluczyć taką osobę z Loterii. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dany Uczestnik w chwili dokonywania Zgłoszenia nie dokonał samospisu przy użyciu Aplikacji, a Zgłoszenie zostało dokonane z pominięciem tych warunków w wyniku np. użycia niedozwolonego oprogramowania lub innych niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań, Komisja ma prawo wykluczyć taką osobę z Loterii. W każdym momencie trwania Loterii, z uwzględnieniem terminu do przechowywania Kodu Potwierdzającego Dokonanie Samospisu oraz Kodu Zgłoszenia, w przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz przesłania otrzymanych kodów. Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora, wysyłając  dokumenty na adres e-mail: loteria.spis@uniqueone.pl. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie elektronicznej lub telefonicznej, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 7. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Zgłoszeniu lub poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer telefonu, o ile został wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.

§ 7

Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi  2.183.984,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset  osiemdziesiąt cztery  złote i 00/100) brutto. W Loterii przewidziano 1.456 (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt sześć) nagród.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)    Nagroda Główna w postaci samochodu Toyota Yaris o wartości 65.749,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto  wraz z polisą ubezpieczeniową obejmującą roczny pakiet ubezpieczeniowy składający się z OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24h, AC pełne z ryzykiem kradzieży o wartości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 7.650,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100). Łączna wartość nagrody to 76.499,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto.  Organizator przewidział  16  (słownie: szesnaście)  Nagród Głównych

w Loterii.

b)   Nagroda I Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) Nagród I Stopnia w Loterii.

c)    Nagroda II Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 500,00 (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 960 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt) Nagród II Stopnia w Loterii.

 1. Zwycięzca Nagrody Głównej lub Nagrody I i II Stopnia nie może przenieść prawa do nagrody   na  osoby trzecie.  Odbiór   wygranej   może nastąpić także   przez   inną  osobę

(w imieniu Zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo uprawniające do odbioru nagrody (ze wskazaniem rodzaju nagrody), udzielone przez Zwycięzcę danej nagrody z podpisem poświadczonym notarialnie.

 1. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. tj. ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426).
 2. W związku z powyższym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku Nagrody Głównej, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę, o której mowa w §

7 ust. 2 pkt a) na poczet, podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

  

§ 8 

Miejsce i termin losowań nagród
oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania Nagród Głównych oraz Nagród I i II Stopnia odbywają się w studiu  przy ul. Gładkiej 25 w Warszawie (02-172 Warszawa) przy pomocy urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Losowania są transmitowane na żywo w kanale GUS w serwisie Youtube pod adresem: Główny Urząd Statystyczny GUS : Główny Urząd Statystyczny GUS

https://www.youtube.com/channel/UC0wiQMElFgYszpAoYgTnXtg/featured

oraz na posiadanym przez GUS koncie w serwisie Facebook pod adresem: @GlownyUrzadStatystyczny https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/.

 

 1. W losowaniach biorą udział prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia, które oznaczane są po wylosowaniu, jako zgłoszenia zwycięskie lub jako zgłoszenia rezerwowe, zwane dalej odpowiednio „Zgłoszenie Zwycięskie” i „Zgłoszenia Rezerwowe”.
 2. W danym losowaniu jeden Kod Zgłoszenia może zostać wylosowany tylko jeden raz. Dotyczy to również Kodów Zgłoszeń mających status Zgłoszeń Rezerwowych do danej Nagrody Głównej lub Nagród I i II Stopnia.
 3. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu.
 4. Wyniki są ogłaszane na Stronie Internetowej w dniu dokonania losowania poprzez podanie wylosowanego Kodu Zgłoszenia oraz wskazanie Nagrody jaka została przypisana do danego Kodu Zgłoszenia.

 

LOSOWANIA NAGRÓD I i II STOPNIA

 

 1. Losowania Nagród I i II Stopnia opisanych w §7 ust. 2 pkt b) c) odbywają się zgodnie
  z poniższym harmonogramem:

ETAP

Okres przyjęcia Zgłoszenia

Data losowania

ETAP I

22.04 – -05.05.2021 r.

07.05 2021 r.

ETAP II

22.04 – 19.05.2021 r.

21.05.2021 r.

ETAP III

22.04 – 02.06.2021 r.

08.06.2021 r.

ETAP IV

22.04  – 16.06.2021 r.

18.06.2021 r.

ETAP V

22.04  – 30.06.2021 r.

02.07.2021 r.

ETAP VI

22.04 – 07.07.2021 r.

09.07.2021 r.

 

 1. Losowania Nagród I i II Stopnia odbywają się w podziale na województwa, według województwa zamieszkania Uczestnika, zgodnie z informacją podaną przez Uczestnika w Zgłoszeniu, co oznacza, że w każdym losowaniu w danym Etapie losowanych jest: 

 

 

WOJEWÓDZTWO

LICZBA NAGRÓD
I STOPNIA

LICZBA NAGRÓD
II STOPNIA

1.   Dolnośląskie

5 sztuk

10 sztuk

2.   Kujawsko-pomorskie

5 sztuk

10 sztuk

3.   Lubelskie

5 sztuk

10 sztuk

4.   Lubuskie

5 sztuk

10 sztuk

5.   Łódzkie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Małopolskie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Mazowieckie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Opolskie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Podkarpackie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Podlaskie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Pomorskie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Śląskie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Świętokrzyskie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Warmińsko-Mazurskie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Wielkopolskie

5 sztuk

10 sztuk

 1. Zachodniopomorskie

5 sztuk

10 sztuk

ŁĄCZNIE:

80    SZTUK

160  TUK

 

 

 1. W losowaniu Zgłoszeń Zwycięskich do Nagród I i II Stopnia, losowane są po dwa Zgłoszenia Rezerwowe do każdej Nagrody I i II Stopnia, z podziałem na województwo odpowiednio jak w przypadku Zgłoszeń Zwycięskich, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie „Zgłoszenie Rezerwowe”. W przypadku, gdy np. Laureat Zgłoszenia Zwycięskiego nie spełni warunków uczestnictwa lub przejdzie negatywnie weryfikację, nagroda przypada Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe. Jeśli i on nie spełni warunków uczestnictwa lub przejdzie negatywnie weryfikację, nagroda przypada Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako drugie Zgłoszenie Rezerwowe. Do Laureatów Zgłoszeń   Rezerwowych  stosuje  się  postanowienia    jak    do  Laureata,  który dokonał  Zgłoszenia    Zwycięskiego.   Laureaci   Zgłoszeń    Rezerwowych    informowani są

o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako pierwszego lub drugiego Zgłoszenia Rezerwowego w tym samym czasie i według tej samej procedury jak w stosunku do Laureata Zgłoszenia Zwycięskiego. Dokładny opis procedury informowania Laureatów Nagród I i II Stopnia znajduje się w § 9 ust. 1 Regulaminu. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o zmianie swojego statusu na status Zwycięskiego Zgłoszenia, następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata Zwycięskiego Zgłoszenia i odpowiednio Laureata pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego.

 

 1. Dane Zgłoszenie może wziąć udział w minimalnie jednym losowaniu Nagród I i II Stopnia a maksymalnie w 6 losowaniach Nagród I i II Stopnia, w zależności od Etapu w jakim Uczestnik dokona Zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem z ust. 6 powyżej, to znaczy, że np. Zgłoszenie z Etapu I weźmie udział w 6 losowaniach Nagród I i II Stopnia, a Zgłoszenie oddane w Etapie IV weźmie udział w 3 losowaniach Nagród I i II Stopnia. Jednakże Zgłoszenia, które zostały wylosowane w jednym z losowań jako Zgłoszenie Zwycięskie i Zgłoszenia Rezerwowe nie biorą udziału w kolejnych losowaniach Nagród I i II Stopnia, które następują po losowaniu w którym Zgłoszenia zostały wyłonione.

 

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWYCH

 

 1. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 14 lipca 2021 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych przez Uczestników w całym Okresie Przyjmowania Zgłoszeń. Dane Zgłoszenie bierze udział w jednym losowaniu Nagród Głównych.
 2. Losowania Nagród Głównych odbywają się w podziale na województwa, według województwa zamieszkania Uczestnika zgodnie z informacją podaną przez Uczestnika w Zgłoszeniu, co oznacza, że w każdym losowaniu w danym Etapie losowanych jest łącznie 16 (słownie: szesnaście) sztuk Nagród Głównych, po 1 (słownie: jednej) sztuce Nagrody Głównej do każdego województwa, o których mowa w ust. 7 powyżej.
 3. W losowaniu Zgłoszeń Zwycięskich do Nagród Głównych, losowane są po dwa Zgłoszenia Rezerwowe do każdej Nagrody Głównej, z podziałem na województwo odpowiednio jak w przypadku Zgłoszeń Zwycięskich, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie „Zgłoszenie Rezerwowe”. W przypadku, gdy np. Laureat Zgłoszenia Zwycięskiego nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe. Jeśli i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako drugie Zgłoszenie Rezerwowe. Do Laureatów Zgłoszeń Rezerwowych stosuje się postanowienia jak do Laureata, który dokonał Zgłoszenia Zwycięskiego. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako pierwszego lub drugiego Zgłoszenia Rezerwowego w tym samym czasie i według tej samej procedury jak w stosunku do Laureata Zgłoszenia Zwycięskiego. Dokładny opis procedury informowania Laureatów Nagród Głównych znajduje się w § 9 ust. 4 Regulaminu. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o zmianie swojego statusu na status Zwycięskiego Zgłoszenia, następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata Zwycięskiego Zgłoszenia i odpowiednio Laureata pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego, zgodnie z terminem losowania, o którym mowa w ust. 10 powyżej.

 

§ 9 

Warunki wydania Nagród

NAGRODY I i II STOPNIA

 1. Laureaci Nagród I i II Stopnia, w tym także Zgłoszenia Rezerwowe, są informowani o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako Zgłoszenia Zwycięskiego lub jako Zgłoszenia Rezerwowego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu w dniu danego losowania, zgodnie z harmonogramem z § 8 ust. 6 Regulaminu, a w przypadku braku potwierdzenia doręczenia następnego dnia roboczego, ponownie zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o wyłonieniu Zgłoszenia jako Zwycięskiego lub Rezerwowego. W wiadomości e-mail Organizator podaję informację o rodzaju wylosowanej nagrody oraz informuje  o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, terminach wysyłki dokumentów i adresie e-mail do wysyłki dokumentów.
 2. Laureaci Nagród I i II Stopnia oraz Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych są obowiązani do przesłania skanu lub zdjęcia na adres e-mail: loteria.spis@uniqueone.pl uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu potwierdzającego bycie osobą, która ukończyła 18 lat i jest objęta Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1775 ze zm.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r. oraz o dokonaniu samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz potwierdzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą przesłanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu. W oświadczeniu Laureat potwierdza, następujące dane osobowe: imię, nazwisko, rok urodzenia, województwo wskazane w Zgłoszeniu , numer telefonu, jeżeli był wskazany w Zgłoszeniu, adres e-mail podany w Zgłoszeniu oraz  Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu i  Kod Zgłoszenia udziału w Loterii oraz adres zamieszkania.
 3. Wysłanie wiadomości e-mail przez Laureata z informacjami, o których mowa w ust. 2 powyżej, musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wiadomości
  z informacją o wyłonieniu Zgłoszenia Zwycięskiego lub Zgłoszenia Rezerwowego,
  o której mowa w ust. 1. Wiadomość e-mail Laureat przesyła na adres: loteria.spis@uniqueone.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości na serwer Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji w terminach, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnacje z nagrody.

 

NAGRODY GŁÓWNE

 1. Laureaci Nagród Głównych, w tym także Zgłoszenia Rezerwowe, są informowani o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako Zgłoszenia Zwycięskiego lub jako Zgłoszenia Rezerwowego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu w dniu losowania, o którym mowa w § 8 ust. 10 Regulaminu, a w przypadku braku potwierdzenia doręczenia następnego dnia roboczego, ponownie zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o wyłonieniu Zgłoszenia jako Zwycięskiego lub Rezerwowego. W wiadomości e-mail Organizator podaje informację o rodzaju wylosowanej nagrody oraz informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, terminach wysyłki dokumentów i adresie e-mail do wysyłki dokumentów.
 2. Laureaci Nagród Głównych oraz Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych są obowiązani do przesłania skanu lub zdjęcia na adres e-mail: loteria.spis@uniqueone.pl uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu potwierdzającego bycie osobą, która ukończyła 18 lat i jest objęta Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1775 ze zm.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r. oraz o dokonaniu samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz potwierdzającego, iż wobec Laureata nie zachodzą przesłanki określone w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu. W oświadczeniu Laureat potwierdza, następujące dane osobowe: imię, nazwisko, rok urodzenia, województwo wskazane w Zgłoszeniu, numer telefonu, jeżeli był wskazany w Zgłoszeniu, adres e-mail podany w Zgłoszeniu, Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu, Kod Zgłoszenia, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer PESEL- w przypadku braku numeru PESEL - adresu zamieszkania, daty urodzenia. Składa również oświadczenie na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) i podaje związku z nim następujące dane: obywatelstwo, a w przypadku braku numeru PESEL- datę urodzenia, państwo urodzenia.

 

 1. Wysłanie wiadomości e-mail przez Laureata z informacjami, o których mowa w ust. 5 powyżej, musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości
  z informacją o wyłonieniu Zgłoszenia Zwycięskiego lub Zgłoszenia Rezerwowego, o której mowa w ust. 4. Wiadomość e-mail Laureat przesyła na adres: loteria.spis@uniqueone.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości na serwer Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji w terminach, o których mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971 ze zm.), informuje Zwycięzcę Nagrody Głównej ( na adres e-mail podany w Zgłoszeniu lub na numer telefonu, jeżeli był podany przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu) o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa lub wiadomością e-mail na adres: loteria.spis@uniqueone.pl kserokopii lub skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty lub druga strona paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w ramach stosowania przez Organizatora środków bezpieczeństwa finansowego w sytuacji braku fizycznej obecności podmiotu weryfikowanego. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 2 sierpnia 2021 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, w celu jego okazania Organizatorowi. W sytuacji, w której Organizator jako instytucja obowiązana napotka na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego (weryfikacja tożsamości Laureata) – będzie się to wiązać z koniecznością rozwiązania stosunków gospodarczych, nieprzeprowadzenia transakcji, czy też z odmową nawiązania stosunków gospodarczych z danym Laureatem i może skutkować odebraniem prawa do nagrody.

 

POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH RODZAJÓW NAGRÓD

 1. Organizator może także niezależne od informacji e-mailowej, informować Laureatów Nagród I i II Stopnia oraz Nagród Głównych o wyłonieniu ich Zgłoszenia za pośrednictwem połączenia telefonicznego wykonanego nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu losowania nagród, o którym mowa w § 8 ust. 6 i ust. 10 Regulaminu, jeżeli Uczestnik podał numer telefonu w Zgłoszeniu. Organizator podejmuje co najmniej trzykrotnie próbę dodzwonienia się do Laureatów i czekając co najmniej 6 sygnałów na odbiór telefonu przez Uczestnika, między kolejnymi próbami musi minąć co najmniej 1 godzina. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail podany w zgłoszeniu). Podczas rozmowy następuje również przekazanie Laureatowi informacji o rodzaju wylosowanej nagrody, o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody oraz o terminach wysyłki dokumentów i adresie e-mail do wysyłki dokumentów. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu).
 2. Laureaci Nagród I i II Stopnia oraz Laureaci Nagród Głównych są informowani, widomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o pozytywnej weryfikacji ich Zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania dokumentów,
  o których mowa w ust. 2 i 5 powyżej, do Organizatora. Laureat pierwszego Zgłoszenia Zwycięskiego jest informowany o fakcie zmiany statusu jego Zgłoszenia z rezerwowego na Zgłoszenie Zwycięskie, następnego dnia roboczego po negatywnej weryfikacji Zgłoszenia Zwycięskiego i analogicznie w przypadku Laureata drugiego Zgłoszenia Rezerwowego, który jest informowany  o zmianie statusu jego Zgłoszenia na Zgłoszenie Zwycięskie następnego dnia roboczego po negatywnej weryfikacji pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 4. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach stanowiące Załącznik nr 1 lub 2 do Regulaminu, może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane w identycznym brzmieniu, a następnie zeskanowane lub sfotografowane. Musi jednak być kompletne i czytelne, własnoręcznie podpisane przez Laureata. Laureaci zobowiązani są do weryfikacji danych podanych w Oświadczeniu przed jego wysłaniem do Organizatora, gdyż dane w jego treści podane stanowią podstawę do przeprowadzenia procedury weryfikacji i przeprowadzenia rozliczeń podatkowych.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 10

Termin wydania nagród 

 1. Nagrody I i II stopnia wydawana jest w ten sposób, że ciągu 7 dni roboczych od poinformowania Zwycięzcy o pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, o którym mowa w  § 9 ust.9 - nagroda jest wysyłana przesyłką pocztową lub kurierską na adres zamieszkania podany w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu lub jest wydawana Zwycięzcy osobiście jeżeli Zwycięzca wraz z Organizatorem  ustalą wspólnie tę formę wydania narody. Nagrody wysyłane są nie później niż do 9 sierpnia 2021r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora).
 2. Nagroda Główna wydawana jest w ten sposób, że do 9 sierpnia 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres zamieszkania wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, przesyłką pocztową lub kurierską wysłane są dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Termin odbioru samochodu, Organizator ustala ze Zwycięzcą, po dokonaniu wszelkich formalności związanych z rejestracja pojazdu. Za miejsce przekazania samochodu uznaje się m. st. Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi Zwycięzca. Koszty związane z rejestracją pojazdu ponosi Zwycięzca.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 11

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 27 sierpnia 2021 r. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do Organizatora . Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treści żądania. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje również adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora
  (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021– reklamacja” lub na adres email: loteria.spis@uniqueone.pl
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem.
 5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie albo korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 11 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 13 września 2021 r.
 6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
  6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

§ 12

Dane osobowe 

 1. Dane osobowe w Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) Administratorem danych osobowych:

a)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celach związanych z organizacją  Loterii, w tym weryfikacji uprawnienia uczestnika do przystąpienia do udziału w Loterii jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, REGON: 000331501, NIP: 5261040828 (dalej: „Prezes GUS”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD)Administratora :

-    pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,

-    pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji praw wynikających z RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. f RODO  tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych, tj. organizacja Loterii w celu popularyzacji wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Prezesa GUS.

b)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia Loterii – Administratorem jest również Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl), który przetwarza dane w celu przeprowadzenia Loterii zgodnie z uzyskanym zezwoleniem.

c)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).

d)   W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu weryfikacji i wydania nagrody  – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

e)    W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) jest – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)    W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971 ze zm.) Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa,

e-mail: dane@uniqueone.pl. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

g)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

h)             W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych, w zakresie zgody na rozpowszechnianie wizerunku wyrażonej w Zgłoszeniu, jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, REGON: 000331501, NIP: 5261040828 (dalej: „Prezes GUS”).

 1. Osobie, której dane są przetwarzane:

a)    przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b)   przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)     przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)   przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)    przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f)         przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 2. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl, dane osobowe: zwycięzców zostaną przekazane podmiotowi realizującemu wysyłkę nagród, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Podmiotowi temu zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Loterii mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usług księgowych, z których korzysta Organizator. Dane osobowe mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Organizator jest zobowiązany podać te dane na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 4. Administratorzy danych osobowych zapewniają odpowiednie środki techniczne

i organizacyjne  w celu zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.
 2. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny

do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzców Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których dane przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych, w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

Roszczenia Uczestników związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy Organizator, jako Administrator przechowuje ewidencje wydanych (wypłaconych) wygranych, ewidencję zaświadczeń oraz przechowuje odpisy wydanych zaświadczeń zawierające dane osobowe Zwycięzców, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie).Organizator jako instytucja obowiązana przechowują dane osobowe przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem (Laureat/Zwycięzca). Podstawa prawna przetwarzania tych danych wskazana jest w ust.1 powyżej.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii oraz wzory Oświadczeń stanowiące do niego załączniki, dostępne są na Stronie Internetowej Loterii oraz na www.uniqueone.pl, w zakładce REGULAMINY.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery
  z polskich zasobów numeracji. Infolinia pod numerem telefonu 22 871 99 21 (koszt połączenia według stawek operatora) jest czynna w godzinach od 9:00 do 17:00, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

 

Załączniki:

 

     Załącznik 1 – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród I i II Stopnia

Załącznik 2 – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Głównych

Załącznik nr 1 Wzór Oświadczenia dla Laureatów Nagród I i II Stopnia

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD I i II STOPNIA


Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w dniu 31 marca 2021 r., 18 lat i jestem osobą objętą Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1775 ze zm.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r. oraz  dokonałem/am samospisu internetowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
NUMER TELEFONU,  JEŻELI ZOSTAŁ PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________
ROK URODZENIA

____________________________________________________________
WOJEWÓDŹTWO PODANE W ZGŁOSZENIU

_____________________________________________________________
 KOD POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE SAMOSPISU

_____________________________________________________________
 KOD ZGŁOSZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA:

_______________________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

_____________________________________________

PODPIS I DATA

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej lub pocztowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa cywilnego i  podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

 

Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia dla Laureatów Nagród Głównych

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH


Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w dniu 31 marca 2021 r. 18 lat i jestem osobą objętą Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1775 ze zm.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r. oraz dokonałem/am samospisu internetowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
NUMER TELEFONU, JEŻELI ZOSTAŁ PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________
ROK URODZENIA

____________________________________________________________
WOJEWÓDŹTWO PODANE W ZGŁOSZENIU

_____________________________________________________________
 KOD POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE SAMOSPISU

_____________________________________________________________
 KOD ZGŁOSZENIA

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia,)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

ADRES ZAMIESZKANIA:

_______________________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

_____________________________________________

PODPIS I DATA

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE WYPEŁNIENIA OBOWIAZKÓW WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2020 POZ. 971
ze zm.)

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 ze zm.).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 ze zm.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 ze zm.)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971 ze zm.). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz status Zwycięzcy. W tym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, a wynikających z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej lub pocztowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa cywilnego i  podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.