Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria "Nagrodowe mistrzostwa"

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Nagrodowe mistrzostwa”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Nagrodowe mistrzostwa”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne w sklepach sieci Intermarche, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz spółki SCA PR Polska sp. z .o.o. z siedzibą w Swadzimiu, ul. św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo Podgórne (dalej: „SCA PR Polska”).
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału
  w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, którego zasady określa § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 18 maja 2021 r. do 28 października 2021 r. (czas trwania Loterii
  wraz z postępowaniem reklamacyjnym), tym okres sprzedaży produktów promocyjnych
  i przyjmowania zgłoszeń w rozpoczyna się w dniu 18 maja 2021 r. i kończy się
  11 lipca 2021 r. (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1.  Produktami umożliwiającymi udział w Loterii są produkty stanowiące asortyment sklepów Intermarche dostępne w Okresie promocyjnym (dalej: „Produkty Promocyjne”), z wyłączeniem:

a)      tytoniu, wyrobów tytoniowych, wyrobów tytoniowych bezdymnych, rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276);

b)      napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa;

c)       leków;

Zakup Produktów Promocyjnych poza Okresem promocyjnym nie uprawnia do udziału
w Loterii.

 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
 1. dokona zakupu Produktów Promocyjnych w sklepie sieci Intermarche na kwotę minimum 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto, z uwzględnieniem wyłączeń z ust. 1 powyżej, tj. łączna wartość Produktów Promocyjnych po odjęciu cen produktów, które są wyłączone z Loterii, o których mowa w ust. 1 powyżej,
  jest nie mniejsza niż 50,00 zł brutto;
 2. zachowa paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych;
 3. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaintermarche.pl (dalej „Strona internetowa”) lub aplikacji mobilnej o nazwie Intermarche Polska (dalej: „Aplikacja Mobilna”).
 4. Zgłoszenie polega na:
  1. wpisaniu w formularzu: adresu e-mail, numeru telefonu, numeru paragonu, daty zakupu, wartości Produktów Promocyjnych ze zgłaszanego paragonu fiskalnego, wyboru z listy sklepu sieci Intermarche w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Loterii;
  2. w przypadku dokonania zakupu Produktu Promocyjnego stanowiącego produkt marki: Benecol, Coca-Cola, Colgate, Grześki, Lays - zaznaczeniu pola z odpowiednim symbolem wyżej wymienionych marek;
  3. fakultatywnym wyrażeniu zgody na otrzymywanie od SCA PR Polska informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego celem kontaktu na numer telefonu podany w formularzu;
  4. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

 zwane dalej „Zgłoszeniem”.

 1. Uczestnik, który dokona Zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem Strony internetowej otrzymuje jeden los w losowaniu nagród tygodniowych. Jeżeli Uczestnik dokona Zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej otrzymuje 2 (słownie: dwa) losy w losowaniu nagród tygodniowych. Po wysłaniu Zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia do Loterii i otrzymaniu 1 losu w Loterii, w przypadku wysłania Zgłoszenia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia do Loterii i otrzymaniu 2 losów w Loterii. Dodatkowo, jeżeli Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych marek określonych ust. 3 lit. b powyżej, otrzymuje on po 1 (słownie: jednym) dodatkowym Losie za zakup Produktów Promocyjnych każdej z tych marek. Zakup kilku Produktów Promocyjnych danej marki określonej w ust. 3 lit. b powyżej nie uprawnia do uzyskania większej liczby Losów niż 1 (słownie: jeden), co oznacza, że Uczestnik z tytułu Zgłoszenia zakupu Produktów Promocyjnych tychże marek może uzyskać maksymalnie 5 (słownie: pięć) dodatkowych Losów.
 2. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia
  do wzięcia udziału w losowaniu nagród tygodniowych, o których mowa w § 11 ust. 2.
 3. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany paragon fiskalny pomimo dokonania jednej transakcji, ewentualna nagroda przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu. Zakup Produktów Promocyjnych będący wielokrotnością kwoty 50,00 zł brutto
  na jednym paragonie fiskalnym nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń
  z tego tytułu i otrzymania większej liczby losów w losowaniu Nagród.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)        jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez jeden ze sklepów z sieci Intermarche, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)        nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon
nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)        zawiera nazwę (rodzaj) Produktu Promocyjnego, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 ust. 1, na kwotę minimum 50,00 zł brutto. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4)        data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie sprzedaży promocyjnej,
ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 18 maja 2021 r.,
o godzinie 0:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,
  którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii. Paragony fiskalne zgłoszone do Loterii, także muszą być czytelne i niezniszczone, pozwalające na weryfikacje autentyczności oraz danych w nich zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych
  w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim paragonem fiskalnym, posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 7 września 2021 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych.
  W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia
  o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2)
  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania
  przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie
  lub e-mailowo na numer lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez Uczestnika
  w Oświadczeniu Laureata. Postanowienia §10 ust. 2 oraz ust. 7 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.
 1. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.
  1. Każde Zgłoszenie bierze udział w jednym losowaniu nagród tygodniowych opisanych
   w §11 ust. 2 lit. a i b oraz w jednym losowaniu nagród głównych opisanych w §11 ust. 2 lit. c, zgodnie z § 9 ust 2 i 4.
  2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę główną (o której mowa w § 11 ust. 2 lit c), 1 (słownie: jedną) nagrodę tygodniową I stopnia (o której mowa w § 11 ust. 2 lit b) oraz 3 (słownie: trzy) nagrody tygodniowe II stopnia (o których mowa w § 11 ust. 2 lit a). Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania nagród tygodniowych I i II stopnia, opisanych w §11 ust. 2 lit. a i b, oraz losowanie nagród głównych, opisanych w §11 ust 2 lit. c., odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Niedźwiedziej 2a w Warszawie, przy użyciu urn.
 2. Losowanie nagród tygodniowych, opisanych w §11 ust. 2 lit. a i b, odbywa się w następujących terminach:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia zgłoszenia

Data losowania

TYDZIEŃ I

18.05 - 24.05.2021

25.05.2021

TYDZIEŃ II

25.05 - 31.05.2021

1.06.2021

TYDZIEŃ III

1.06 - 7.06.2021

8.06.2021

TYDZIEŃ IV

8.06 - 14.06.2021

15.06.2021

TYDZIEŃ V

15.06 - 21.06.2021

22.06.2021

TYDZIEŃ VI

22.06 – 28.06.2021

29.06.2021

TYDZIEŃ VII

29.06 – 05.07.2021

06.07.2021

TYDZIEŃ VIII

6.07 - 11.07.2021

13.07.2021

 

 1. W losowaniu nagród tygodniowych I i II Stopnia (o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a i b) losowane są 33 sztuki nagród tygodniowych II stopnia, opisanych w § 11 ust. 2 lit. a oraz 3 sztuki nagród tygodniowych I stopnia, opisanych w § 11 ust. 2 lit. b.
 2. Losowanie nagród głównych, opisanych w §11 ust. 2 lit. c odbywa się w dniu 13 lipca 2021 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych w Okresie promocyjnym.

5. Nagrody tygodniowe I i II stopnia oraz nagrody główne, opisane w §11 ust. 2, losowane są według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest
od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą nie zawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

 1. Dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika, nie jest ono uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to, że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest Laureatem nagrody (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
 2. W trakcie losowania tygodniowych I i II Stopnia (opisanych w § 11 ust. 2 lit. a i b), po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane jest również 1 (słownie: jedno) Zgłoszenie rezerwowe do każdej nagrody tygodniowej I i II Stopnia. Prawo do nagrody przyznawane jest Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, nagroda pozostaje
  do dyspozycji Organizatora.
 3. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Zgłoszeń w zakresie nagród głównych, opisanych w § 11 ust. 2 lit. c, losowane są również 2 (słownie: dwa) Zgłoszenia rezerwowe do każdej nagrody głównej, oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe do nagrody głównej. Prawo do nagrody głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się
  z nim skontaktować, prawo do nagrody głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań dana nagroda główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci nagród tygodniowych I i II Stopnia oraz nagród głównych, opisanych w § 11 ust. 2, informowani są telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych od dnia losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w §9 ust. 2 i 4 powyżej. Organizator podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.
 2. W przypadku braku kontaktu z laureatem nagrody tygodniowej lub głównej we wskazanych wyżej terminach (ust.1), Organizator ostatniego dnia terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA Intermarche: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Nagrodowe mistrzostwa”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.loteriaintermarche.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 3. Laureaci nagród tygodniowych I i II Stopnia opisanych w § 11 ust. 2 lit. a i b informowani są
  o konieczności przesłania na adres e-mail Organizatora: loteria.intermarche@uniqueone.pl,
  w temacie wpisując „Laureat Loterii – Nagrodowe mistrzostwa” w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia poinformowania o wyłonieniu zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną
  w ust. 1 powyżej, skanu lub zdjęcia następujących dokumentów:

3.1.       własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata nagród tygodniowych I i II Stopnia stanowiącego Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo oraz  (w przypadku laureata nagrody tygodniowej I Stopnia) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia, obywatelstwo i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie” stanowiącą Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu;

3.2.       paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

 1. Laureaci nagród głównych opisanych w § 11 ust. 2 lit. c informowani są o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

4.1.       własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata nagrody głównej stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo , numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia, obywatelstwo i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, oraz składają oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971), udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu;

4.2.       paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

 1. Laureaci nagród głównych opisanych w §11 ust. 2 lit. c zobowiązani są do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o.,
  ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa
  , w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej
  o danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio
  ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć
  do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej.
  Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Laureaci nagród tygodniowych I i II Stopnia oraz nagród głównych zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 1 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody tygodniowej z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu.
 4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowego do nagród głównych oraz do pierwszego laureata rezerwowego do nagród tygodniowych I i II Stopnia z tym zastrzeżeniem, że informacja
  o prawie do nagrody przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa
  do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii,
  bądź utracie prawa do nagrody przez drugiego laureata rezerwowego niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 6.  W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów w zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
 8. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 7 września 2021 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
 9. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w §8 ust. 10, w formie listu poleconego zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 10. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wyników Loterii na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji
  przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości
  i przyznanej Nagrody na co Uczestnik wyraża zgodę.
 12. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 13. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy
  z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 971), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą nagrody głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany
  w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej
  np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika
  w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a,
  02-737 Warszawa) do dnia 30 września 2021 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.
 14. Nagrody główne w postaci samochodu wydawane są zwycięzcom w formie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Dokumenty wymagane do rejestracji
  są wysłane zwycięzcy przesyłką kurierską do dnia 30 września 2021 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 4.1 Regulaminu. Za rejestrację pojazdu i ich ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji zwycięzca
  wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin i miejsce przekazania samochodu. Za miejsce przekazania nagrody ustala się Warszawę. Koszty związane z odbiorem Nagrody, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu, ponosi Zwycięzca.
 15. Nagrody tygodniowe I i II Stopnia wysyłane są Zwycięzcy przesyłką kurierską do 30 września 2021 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.1 Regulaminu.
 16. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 312.291,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 291 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden) sztuk.
  1. Nagrodami w Loterii są:
   1. Nagroda tygodniowa II stopnia w postaci bonu zakupowego do sieci Intermarche o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 264 (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery) nagrody tygodniowe II stopnia w Loterii.
   2. Nagroda tygodniowa I stopnia w postaci telewizora Panasonic 50” o wartości 2.799 zł (słownie dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 311 zł (słownie: trzysta jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 3.110,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziesięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 24 (słownie: dwadzieścia cztery) nagrody tygodniowe I stopnia w Loterii.
   3. Nagroda główna w postaci samochodu Toyota Aygo o wartości 47.535,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 5.282,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i 00/100). Łączna wartość nagrody to 52.817,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) nagrody główne w Loterii.
   4. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
   5. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
   6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
   7. Termin realizacji nagrody tygodniowej II stopnia w postaci bonu zakupowego do sieci Intermarche jest wskazany na awersie bonu.
   8. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z ustawą
    z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U2020 poz. 1426). Przyznana nagroda pieniężna, która jest dodatkiem do nagrody tygodniowej I Stopnia i nagrody głównej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 14 października 2021 r., przy czym w przypadku reklamacji przesłanej za pomocą listu poleconego decyduje data wpływu do Organizatora, a w przypadku reklamacji przesłanej za pośrednictwem wiadomości e-mail decyduje data przesłania wiadomości e-mail z reklamacją. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Nagrodowe mistrzostwa - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteria.intermarche@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • § 13 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – SCA PR Polska sp. z .o.o. z siedzibą w Swadzimie, ul. św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo Podgórne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu sieci sklepów Intermarche. SCA PR Polska sp. z .o.o. siedzibą w Swadzimie powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. SCA PR Polska sp. z .o.o. siedzibą w Swadzimie może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych

b)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili fakultatywną zgodę
na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego celem kontaktu na numer telefonu podany w formularzu – ITM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000052836, REGON 632239507, NIP 7780000892 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda wyrażona przez Uczestnika. ITM Polska sp. z o.o. powierzyła Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wysyłkę informacji handlowej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego celem kontaktu na numer telefonu podany w formularzu. i.

c)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20);

d)   W odniesieniu do danych osobowych laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające
z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a,
(02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli oraz na potrzeby kontroli wynikającej z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971). Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

e)    W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa,
e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie
są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową)
oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki
w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)     W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz
w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki
w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez SCA PR Polska sp. z .o.o. siedzibą w Swadzimie danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: SCA PR Polska sp. z .o.o. z siedzibą w Swadzimie, ul. św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez ITM Polska sp. z o.o. siedzibą w Swadzimiu, należy kierować pisemnie na adres e-mail: adres iod@muszkieterowie.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
  z którym można się kontaktować pod adresem: iod@muszkieterowie.pl.
 3. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa)
  można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych
  za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 4. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub,
  z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody),
  jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator SCA PR Polska sp. z .o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne.
 7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności
  i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem
  lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9.  Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą
  w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach,
  w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego
  od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 

 • § 14 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Loterii wraz z załącznikami znajduję się na stronie internetowej Loterii www.loteriaintermarche.pl oraz na stronie Organizatora tj. www.uniqueone.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia dla laureatów nagród tygodniowych I (bony zakupowe do Intermarche);

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dla laureatów nagród tygodniowych II stopnia (telewizory);

Załącznik nr 2- wzór oświadczenia dla laureatów nagród głównych (samochód).


Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA DLA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH II STOPNIA (BONY ZAKUPOWE DO INTERMARCHE)

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Nagrodowe mistrzostwa”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych
w § 4 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

______________________________________

PODPIS I DATA
Proszę pamiętać o załączeniu skanu/zdjęcia oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej
pod nazwą „Nagrodowe mistrzostwa” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Nagrodowe mistrzostwa”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

Załącznik nr 2 WZÓR OŚWIADCZENIA DLA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH I STOPNIA (TELEWIZORY)

OŚWIADCZENIE LAUREATA

                                                        LOTERII PROMOCYJNEJ      

„Nagrodowe mistrzostwa”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych
w § 4 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

______________________________________

PODPIS I DATA
Proszę pamiętać o załączeniu skanu/zdjęcia oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej
pod nazwą „Nagrodowe mistrzostwa” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Nagrodowe mistrzostwa”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 WZÓR OŚWIADCZENIA DLA LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH (Samochód)

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Nagrodowe mistrzostwa”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych
w § 4 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

___________________________________________________________

SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

______________________________________

PODPIS I DATA


Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie
z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla,
których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których
ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące
z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Nagrodowe mistrzostwa” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia
i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Nagrodowe mistrzostwa”, a w przypadku niepodania danych
nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971) oraz z przepisów prawa podatkowego.