Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria na szlaku smaku TESCO

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą
„Na szlaku smaku w sieci Tesco”

§ 1 Nazwa Loterii
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Na szlaku smaku w sieci Tesco”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061412, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 421-31-04-442, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana loteria; Czas trwania loterii
1. Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 tj.z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach prowadzonych pod marką Tesco, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 22 października 2015 r. i kończy się ostatecznie 12 lutego 2016 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 22 października 2015 r. i kończy się 4 listopada 2015 r.
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.
6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
7. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii,
w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii.
8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
9. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.
10. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
11. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 10 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców
i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii
1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania zgłoszenia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 tj.).
2. W Loterii biorą udział wszystkie zupy, buliony i przyprawy marki Winiary oraz przyprawa w płynie Maggi (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się
w dniu 22 października 2015 r. i trwa do 4 listopada 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału
w Loterii.
4. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, która w okresie od dnia
22 października 2015 r. do 4 listopada 2015 r. spełnia łącznie następujące warunki
(dalej „Uczestnik”):
1) Dokona jednorazowego zakupu minimum czterech dowolnych Produktów Promocyjnych potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym;
2) Zachowa oryginalny paragon fiskalny;
3) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70966 o treści SMS-a: WINIARY.numer z paragonu.
5. Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii, którego treść znajduje się w Załączniku nr 2.
6. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny, Organizator uwzględnia w Loterii tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie danego paragonu fiskalnego. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana
w wielkości wpisywanych liter w treści SMS’a.
7. Przesłanie większej liczby numerów z paragonów w jednym Zgłoszeniu traktowane jest jako 1 (jedno) Zgłoszenie. W przypadku więcej niż jednej treści (tj. więcej niż jednego numeru z paragonu zgodnie z ust. 4 pkt 3) Organizator uwzględnia w Loterii pierwszą treść SMS, tj. pierwszy wpisany nr z paragonu.
8. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 22 października 2015 r. o godzinie 0:00:00
i mija dnia 4 listopada 2015 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenia.
10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to,
że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
11. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
12. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
13. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
3) zawiera nazwę(rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,
iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych w określonej liczbie, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych w określonej liczbie. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych
w określonej liczbie, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie,
iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych w określonej liczbie (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
4) data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 22 października 2015 r. o godzinie 0:00:00.
14. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, nie będą one uwzględniane w Loterii. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników,
w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu.
W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 9 grudnia 2015r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2)
w nieprzekraczalnym terminie 11 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
16. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych, zwrotnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii.
Treść komunikacji SMS stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
17. Na potrzeby Loterii za dowód zakupu, paragon poczytuje się tylko paragon fiskalny.

§ 5 Wartość puli nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 46.800 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagroda Dzienna w postaci bonu towarowego do sieci Tesco na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział po 10 (słownie: dziesięć) Nagród Dziennych w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 140 (słownie: sto czterdzieści) Nagród Dziennych w całej Loterii. Termin realizacji bonu towarowego wskazany jest awersie bonu towarowego.
b. Nagroda Główna w postaci wielofunkcyjnego miksera KitchenAid o wartości:
2 952 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości: 328 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem złotych). Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) Nagród Głównych w Loterii.
3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 6 Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w tym przyjęciu Zgłoszeń, kontaktu z laureatami
i wydaniu nagród. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator Unique One Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.

§ 7 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników
1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania istniejącego numer ID .
2. Losowania Nagród Dziennych odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku od 23 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r. W każdym losowaniu dziennym losowanych jest 10 Nagród Dziennych, spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59. Z zastrzeżeniem, iż losowania spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątki, soboty i niedziele odbywają się w poniedziałki. Powyższe oznacza, iż w poniedziałek odbywają się trzy losowania dzienne, w następującej kolejności, losowanie spośród
prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątek następnie, losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w sobotę i jako ostatnie losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w niedzielę.
3. Losowanie Nagród Głównych odbywa się, jako ostatnie 5 listopada 2015 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 22 października 2015r. do 4 listopada 2015r. W trakcie losowania, losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej znajduje się po jednej osobie rezerwowej do każdej Nagrody Głównej. Nagroda przekazywana jest osobie z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli osoba z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nią skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
4. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie trzy Nagrody Dzienne i jedną Nagrodę Główną.
5. Wyniki ogłaszane są w zakładce „regulaminy” w części dedykowanej Loterii na stronie internetowej www.uniqueone.pl/pl/regulaminy/ po przeprowadzeniu procesu weryfikacji określonego w §8. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.

§ 8 Warunki wydania Nagród
1. Laureat Nagrody informowany jest telefonicznie na numer, z którego dokonał Zgłoszenia o wyniku losowania w dniu losowania bądź następnego dnia roboczego.
W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora
w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „NA SZLAKUSMAKU: Witaj w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylosowaniem Zgłoszenia z tego numeru w loterii „Na szlaku smaku w sieci TESCO”. Organizator Unique One Sp. z o. o. .”, - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, jest informowany
o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
a. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem
pocztowym oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl/pl/regulaminy/.
b. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 4.
3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
4. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej.
W przypadku, gdy laureat z Listy Rezerwowej nie spełni warunków uczestnictwa, wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się do laureata z Listy Rezerwowej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata, tj. najpóźniej 24listopada 2015 r.
6. Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte), w szczególności w związku
z postanowieniami §7 ust.4 bądź podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami §4 ust.15.
7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego zakupu, traci on prawo
do Nagrody.
8. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych
w §4, w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego błędnego, bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu bądź w przypadku przedstawienia wezwania przez Organizatora wskazanej przez niego dokumentacji zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §3 ust. 10-11, traci on prawo do nagrody.
10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną.

§ 9 Termin wydania Nagród
Nagrody w Loterii wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 4 stycznia 2016 r. na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2.

§ 10 Opodatkowanie Nagród
Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361). Przyznana nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród
i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę

§ 11 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 25 stycznia 2016 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Na szlaku smaku w sieci Tesco - reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są w zakładce „regulaminy” w części dedykowanej Loterii na stronie internetowej www.uniqueone.pl/pl/regulaminy/.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, tj. wysłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami §4 ust. 6 Regulaminu Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2015 r. poz,612 z późn.zm.).
7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 8. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 800 174 902, gdzie Uczestnik może dowiedzieć się o koszcie wysłania SMS (koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora). Infolinia czynna jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.
9. Wydanie wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator na swój koszt, może odesłać oryginał paragonu pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji.

Załącznik nr 1 – Lista sklepów TESCO biorących udział w loterii audioteksowej
„Na szlaku smaku w sieci Tesco”.
Załącznik nr 2 – Komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Na szlaku smaku w sieci Tesco”.
Załącznik nr 2 do regulaminu loterii audioteksowej "Na szlaku smaku w sieci Tesco"
Nazwa
Adres
Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3-go Maja 2
66-300 Międzyrzecz
woj. lubuskie
Świebodzin
ul. Sulechowska 8
66-200 Świebodzin
woj. lubuskie
tel: 506001435 683821100
Szczecinek
ul. Koszalińska 82
78-400 Szczecinek
woj. zachodniopomorskie
tel: 506001788 943714916
Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 98
66-470 Kostrzyn nad Odrą
woj. lubuskie
tel:
Sławno
ul. Kupiecka 4
76-100 Sławno
woj. pomorskie
tel: 797009291 598106550
Gorzów Wielkopolski
ul. Górczyńska 19
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
tel: 957335000
Gorzów Wielkopolski
ul. Słowiańska 70
Słowianka
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
tel: 957338600
Stargard Szczeciński
ul. Szczecińska 81
73-110 Stargard Szczeciński
woj. zachodniopomorskie
tel: 915791700
Szczecin
ul. Milczańska 31F
70-117 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
tel:
Piła
ul. Bydgoska 135
64-920 Piła
woj. wielkopolskie
tel: 672116800
Koszalin
ul. Paderewskiego 1
75-450 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
tel: 943679800
Pruszcz Gdański
ul. Ignacego Domejki 1
83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie
tel: 506001223 583206517
Malbork
Grobelno 68a
82-200 Malbork
woj. pomorskie
tel: 797024616 552460300
Kościerzyna
ul. Hallera 29
83-400 Kościerzyna
woj. pomorskie
tel: 510902449 586949500
Gdańsk
ul. Cienista 30
Chełm
80-046 Gdańsk
woj. pomorskie
tel: 510902641 583246200
Gdynia
ul. Kcyńska 27
81-005 Gdynia
woj. pomorskie
tel: 587857128
Gdynia
ul. Nowowiczlińska 35
Gdynia II
81-577 Gdynia
woj. pomorskie
tel: 586279100
Starogard Gdański
ul. Zblewska 5
83-200 Starogard Gdański
woj. pomorskie
tel: 585304532
Gostyń
ul. Leszczyńska 5
63-800 Gostyń
woj. wielkopolskie
tel: 506001907 655758400
Szamotuły
ul. Jana Pawła II 3
64-500 Szamotuły
woj. wielkopolskie
tel: 506001785 612931500
Kościan
ul. Śmigielska 53A
64-000 Kościan
woj. wielkopolskie
tel: 506001911 655128800
Turek
ul. Konińska 25
62-700 Turek
woj. wielkopolskie
tel: 632805820
Ostrów Wielkopolski
ul. Księdza Czesława Majorka 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
woj. wielkopolskie
tel: 510902031 627385817
Sieradz
ul. Wojska Polskiego 11
98-200 Sieradz
woj. łódzkie
tel: 797022907 438266950
Poznań
ul. Opieńskiego 1
60-685 Poznań
woj. wielkopolskie
tel: 618279104
Poznań
ul. Mrągowska 4
60-161 Poznań
woj. wielkopolskie
tel: 618607000
Poznań
ul. Serbska 7
Serbska
61-696 Poznań
woj. wielkopolskie
tel: 618299700
Swarzędz
ul. Cieszkowskiego 39
62-020 Swarzędz
woj. wielkopolskie
tel: 506001931 618952100
Kalisz
al. Wojska Polskiego 2
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
tel: 627605101
Kalisz
ul. Majkowska 28
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
tel: 627682800
Ostrów Wielkopolski
ul. Kaliska 120
Ostrovia
63-400 Ostrów Wielkopolski
woj. wielkopolskie
tel: 510902034 627319600
Września
ul. Kaliska 17
62-300 Września
woj. wielkopolskie
tel: 797024303 614389500
Leszno
ul. Poznańska 3
64-100 Leszno
woj. wielkopolskie
tel: 797009558 655263600
Łowicz
ul. Ułańska 12
99-400 Łowicz
woj. łódzkie
tel: 506001917 468301622
Milanówek
ul. Królewska 123A
05-822 Milanówek
woj. mazowieckie
tel: 506001457
Grójec
Kobylin 1b
05-600 Grójec
woj. mazowieckie
tel: 486650000
Warszawa
ul. Górczewska 218
01-460 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225330402
Warszawa
ul. Połczyńska 121
Mory
01-377 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225339100
Warszawa
ul. Tysiąclecia 7
Piastów
05-820 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 227532100
Warszawa
ul. Sosnkowskiego 1C
Ursus
02-495 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225898811
Sochaczew
Wójtówka 2D
96-500 Sochaczew
woj. mazowieckie
tel: 468637532
Żywiec
al. Legionów 45
34-300 Żywiec
woj. śląskie
tel: 506001946 338665100
Wodzisław Śląski
ul. 26-go Marca 96
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie
tel: 506001943 324591100
Rydułtowy
ul. Ładna 2
44-280 Rydułtowy
woj. śląskie
tel: 510902306 324537680
Ustroń
ul. Cieszyńska 32
43-450 Ustroń
woj. śląskie
tel: 797024221 338563517
Racibórz
ul. Opawska 84
47-400 Racibórz
woj. śląskie
tel: 506009925 324123410
Żory
ul. Malinowa 1
44-240 Żory
woj. śląskie
tel: 797009361
Czechowice - Dziedzice
ul. Legionów 83A
43-502 Czechowice - Dziedzice
woj. śląskie
tel: 797024674
Bielsko-Biała
ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
tel: 338284300
Rybnik
ul. Żorska 2
44-200 Rybnik
woj. śląskie
tel: 508892230 324294300
Tychy
ul. Towarowa 2
43-100 Tychy
woj. śląskie
tel: 323234000
Mysłowice
ul. Moniuszki 61
41-400 Mysłowice
woj. śląskie
tel: 506001923 322235887
Chrzanów
ul. Szpitalna 15
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie
tel: 506001904 326111100
Brzeszcze
ul. Ofiar Oświęcimia 24 A
32-620 Brzeszcze
woj. małopolskie
tel: 797022933 326115375
Świętochłowice
ul. Chorzowska 19
41-605 Świętochłowice
woj. śląskie
tel: 510902442 323462300
Częstochowa
ul. Drogowców 43
42-200 Częstochowa
woj. śląskie
tel: 343672600
Sosnowiec
ul. 1-go Maja 21-23
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie
tel: 506001859 323643520
Świecie
ul. Cukrowników 2
86-100 Świecie
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 506001941 523301100
Człuchów
ul. Kasztanowa 4
77-300 Człuchów
woj. pomorskie
tel: 510902294 598347700
Nakło nad Notecią
ul. Sądowa 14A
89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 510902639 523869121
Bydgoszcz
ul. Toruńska 101
85-817 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
tel:
Włocławek
ul. Kruszyńska 17/27
87-800 Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 542321200
Inowrocław
ul. Wojska Polskiego 16
BRICO
88-100 Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 523562400
Opole
pl. Teatralny 13
45-056 Opole
woj. opolskie
tel: 506001927 774005100
Krapkowice
ul. 3-go Maja 44
47-303 Krapkowice
woj. opolskie
tel: 506001912 774675100
Namysłów
ul. Mariańska 3
46-100 Namysłów
woj. opolskie
tel: 506001925 774190100
Oława
ul. 3-go Maja 51
55-200 Oława
woj. dolnośląskie
tel: 504118888
Rawicz
ul. Stanisława Kamińskiego 2
63-900 Rawicz
woj. wielkopolskie
tel: 506001040 655468100
Brzeg Dolny
Al. Jerozolimskie 39
56-120 Brzeg Dolny
woj. dolnośląskie
tel: 510902176 713843800
Trzebnica
ul. Siostry Hilgi Brzoski 4
55-100 Trzebnica
woj. dolnośląskie
tel: 713887110
Kluczbork
ul. Byczyńska 101
46-203 Kluczbork
woj. opolskie
tel: 797009332 774109498
Wrocław
ul. Kiełczowska 74
51-315 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 797024309 713774382
Wrocław
ul. Czekoladowa 11
Bielany
55-040 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 717807400
Wrocław
ul. Paprotna 7
Marino
51-117 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 713877000
Wrocław
ul. Legnicka 58
Octava, Magnolia
54-204 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 713881800
Wrocław
ul. Długa 37/47
Sródmiescie
53-633 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel: 713561030
Opole
ul. Ozimska 72
45-368 Opole
woj. opolskie
tel: 774561700
Kętrzyn
ul. Budowlana 13
11-400 Kętrzyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel: 797024637 897533530
Olsztyn
ul. Pstrowskiego 16
10-602 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel: 895396700
Ropczyce
ul. Grunwaldzka 41
39-100 Ropczyce
woj. podkarpackie
tel: 797009343 172220460
Lubaczów
ul. Płk. Dąbka 2A
37-600 Lubaczów
woj. podkarpackie
tel: 797024321 166325300
Staszów
ul. Mickiewicza 62
28-200 Staszów
woj. świętokrzyskie
tel: 510902658 158333500
Nisko
ul. Podoficerska 2
Lucky
37-400 Nisko
woj. podkarpackie
tel: 506001897 158436025
Kolbuszowa
ul. Tarnobrzeska 25
36-100 Kolbuszowa
woj. podkarpackie
tel: 797024206 172270742
Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 2b
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
tel: 158773100
Przemyśl
ul. Lwowska 36
PrzemyslArmy
37-700 Przemyśl
woj. podkarpackie
tel: 166794300
Dąbrowa Tarnowska
ul. Sucharskiego 11
33-200 Dąbrowa Tarnowska
woj. małopolskie
tel: 797009232
Mielec
ul. Żeromskiego 15
39-300 Mielec
woj. podkarpackie
tel: 175811100
Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 13
35-329 Rzeszów
woj. podkarpackie
tel: 178509400
Tarnów
ul. Nowodąbrowska 127
Gemini
33-100 Tarnów
woj. małopolskie
tel: 146377300
Wyszków
ul. Pułtuska 96
07-200 Wyszków
woj. mazowieckie
tel: 510902312 297437823
Garwolin
ul. Kościuszki 61
08-400 Garwolin
woj. mazowieckie
tel: 510902395 256841482
Płońsk
ul.Rzemieślnicza 6
09-100 Płońsk
woj. mazowieckie
tel: 797022960
Góra Kalwaria
ul. Pijarska 123
05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
tel: 797009366 227265250
Warszawa
ul. Stalowa 60/64
03-429 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225095100
Warszawa
ul. Fieldorfa 41
Gocław / Cranberries
04-125 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225906300
Warszawa
al. KEN 14
KEN
02-797 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 225453304
Bochnia
ul. Partyzantów 2A - Galeria Rondo 5
Galeria Rondo
32-700 Bochnia
woj. małopolskie
tel: 146402930
Końskie
ul. Staszica 1
26-200 Końskie
woj. świętokrzyskie
tel: 506001889 413004051
Limanowa
ul. Tarnowska 9B
Limanowa Petrol
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
tel: 504114833 183300112
Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Mickiewicza 30
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj. świętokrzyskie
tel: 412660158
Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11
33-300 Nowy Sącz
woj. małopolskie
tel: 797024472 184143400
Starachowice
ul. Wyszyńskiego 14
27-200 Starachowice
woj. świętokrzyskie
tel: 412755832
Kielce
ul. Świętokrzyska 20
25-406 Kielce
woj. świętokrzyskie
tel: 413495257
Kraków
ul. Wielicka 259
30-663 Kraków
woj. małopolskie
tel: 122990100
Kraków
ul. Kapelanka 54
Kapelanka
30-347 Kraków
woj. małopolskie
tel: 122552500
Sokółka
ul. Lotników Lewoniewskich 3
16-100 Sokółka
woj. podlaskie
tel: 510902014 857220617
Ełk
ul. Suwalska 8/10
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie
tel: 506009921 876154682
Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 116
Beauty
18-100 Łapy
woj. podlaskie
tel: 506001015 857158300
Zambrów
ul. Mazowiecka 4A
18-300 Zambrów
woj. podlaskie
tel: 797024259 862708100
Grajewo
ul. Dworna 29
19-200 Grajewo
woj. podlaskie
tel: 797024581 862613050
Suwałki
ul. Kościuszki 103
16-400 Suwałki
woj. podlaskie
tel: 875661400
Łomża
ul. Zawadzka 38
18-400 Łomża
woj. podlaskie
tel: 797009502
Ostrołęka
ul. gen. Armii Aleksandra Gorbatowa 30
07-410 Ostrołęka
woj. mazowieckie
tel: 506001115
Jawor
ul. Poniatowskiego 17
59-400 Jawor
woj. dolnośląskie
tel: 506001909 768717117
Bolesławiec
al. 1000-lecia 49
59-700 Bolesławiec
woj. dolnośląskie
tel: 506001901 757350100
Żagań
ul. Reymonta 3
68-100 Żagań
woj. lubuskie
tel: 506001944 683681500
Polkowice
ul. Młyńska 2A
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
tel: 506001929 768401800
Bogatynia
ul. Daszyńskiego 43A
59-920 Bogatynia
woj. dolnośląskie
tel: 506001899 757770800
Gubin
ul. Budziszyńska 10
Gubin Donald
66-620 Gubin
woj. lubuskie
tel: 506001632 683590300
Dzierżoniów
ul. Świdnicka 71
58-200 Dzierżoniów
woj. dolnośląskie
tel: 510902206 748327381
Świebodzice
ul. Wałbrzyska 42A
58-160 Świebodzice
woj. dolnośląskie
tel: 797024476 748185610
Sulechów
ul. Tkacka 10
66-100 Sulechów
woj. lubuskie
tel: 683859650
Zielona Góra
ul. Energetyków 2A
65-729 Zielona Góra
woj. lubuskie
tel: 683294000
Żary
ul. Broni Pancernej 15
68-200 Żary
woj. lubuskie
tel: 510902288 683634300
Głogów
ul. Piłsudskiego 15
67-200 Głogów
woj. dolnośląskie
tel: 768320100
Jelenia Góra
ul. Jana Pawła II 17
58-506 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
tel: 756430200
Jelenia Góra
ul. Wolności 239A
Cieplice
58-560 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
tel: 797024257 757698750
Legnica
ul. Chojnowska 41
Ferio
59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
tel: 797024242 768503651
Lubin
ul. Paderewskiego 101
59-300 Lubin
woj. dolnośląskie
tel: 768433300
Szczawno Zdrój
ul. Łączyńskiego 44
Wałbrzych
58-310 Szczawno Zdrój
woj. dolnośląskie
tel: 748460155
Świdnica
ul. Strzegomska 2
58-105 Świdnica
woj. dolnośląskie
tel: 748564600
Chełm
ul. Lwowska 24
22-100 Chełm
woj. lubelskie
tel: 510902154 825627900
Biłgoraj
ul. Generała Komorowskiego 18
Apis
23-400 Biłgoraj
woj. lubelskie
tel: 797024216
Kozienice
ul. Warszawska 34
26-900 Kozienice
woj. mazowieckie
tel: 506001706 486113400
Zakręcie (gm. Krasnystaw)
Zakręcie 2J
22-300 Krasnystaw Zakręcie (gm. Krasnystaw)
woj. lubelskie
tel: 506001914 825760800
Lubartów
ul. Lubelska 84
21-100 Lubartów
woj. lubelskie
tel: 510902659
Radzyń Podlaski
ul. Mieczysława Stagrowskiego 1
21-300 Radzyń Podlaski
woj. lubelskie
tel: 504114892 833511610
Hrubieszów
ul. Dworcowa 4
Hrubieszów Vis
22-500 Hrubieszów
woj. lubelskie
tel: 504114563 846966800
Łęczna
ul. Chełmska 29
Łęczna Bingo
21-010 Łęczna
woj. lubelskie
tel: 797009490 817527620
Lublin
ul. W. Orkana 4
20-504 Lublin
woj. lubelskie
tel: 815246100
Łuków
ul. Międzyrzecka 49
21-400 Łuków
woj. lubelskie
tel: 506001918 257971400
Puławy
ul. Dęblińska 18d
Puławy Orange
24-100 Puławy
woj. lubelskie
tel: 818895100
Tuszyn
ul. Rzgowska 100
95-080 Tuszyn
woj. łódzkie
tel: 426141062
Konstantynów Łódzki
ul. Jana Pawła II 11/13
95-050 Konstantynów Łódzki
woj. łódzkie
tel: 506001582
Bełchatów
ul. Kolejowa 6
97-400 Bełchatów
woj. łódzkie
tel: 446357500
Łódź
ul. Pojezierska 93
Bałuty
91-341 Łódź
woj. łódzkie
tel: 426135155
Łódź
ul. Piłsudskiego 15/23
Sródmiescie
90-306 Łódź
woj. łódzkie
tel: 426357000
Łódź
ul. Widzewska 22
Widzew
92-308 Łódź
woj. łódzkie
tel: 426770900
Skierniewice
ul. Czesława Liska 1
96-100 Skierniewice
woj. łódzkie
tel: 468344200
Knurów
ul. Szpitalna 37
44-194 Knurów
woj. śląskie
tel: 506001741 323391116
Kędzierzyn Koźle
ul. Głubczycka 12
47-200 Kędzierzyn Koźle
woj. opolskie
tel: 797024500 774052510
Bytom
ul. Chorzowska 86
41-910 Bytom
woj. śląskie
tel: 323492400
Bytom
ul. Karpacka 1A
Szombierki
41-907 Bytom
woj. śląskie
tel: 506001902 322835900
Gliwice
ul. Łabędzka 26
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel: 323340999
Gliwice
ul. Pszczyńska 315
Helical
44-100 Gliwice
woj. śląskie
tel: 797009350 323397900
Gliwice
ul. Wielicka 8
Sośnica
44-103 Gliwice
woj. śląskie
tel: 510902307 323359017
Katowice
ul. Chorzowska 107
40-101 Katowice
woj. śląskie
tel: 326037100
Ruda Śląska
ul. 1-go Maja 370a
41-700 Ruda Śląska
woj. śląskie
tel: 323449200
Tarnowskie Góry
ul. Zagórska 220
42-600 Tarnowskie Góry
woj. śląskie
tel: 323929500

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii audioteksowej "Na szlaku smaku w sieci Tesco" KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Na szlaku smaku w sieci Tesco" Nr sms 70 966 Prefiks: WINIARY OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczecia loterii WINIARY: Rozpoczynamy 22.10.2015 r. Loteria pow.18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin loterii dostepny od 22.10.2015 r. na www. uniqueone.pl
OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII: 22.10-04.11.2015 r.
Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia
WINIARY: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Loteria powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN
WINIARY: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN
WINIARY: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony.Loteria powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku wysłania nieprawidłowej treści
LOTERIA: Wyslane zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria powyżej 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl
ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII - sms wysłane po 4 listopada 2015 r.
Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu LOTERII
WINIARY: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 04.11.2015 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator:Unique One Sp. z o.o.

Regulamin:www.uniqueone.pl