Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Men Expert 2016

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Men Expert 2016”


§ 1 Nazwa Loterii
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Men Expert 2016”, zwana dalej „Loterią”.


§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię
1. Organizatorem Loterii jest Unique One Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23 kod 02-726 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000061512, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, NIP 5213104542 REGON 016375288, zwana dalej „Organizatorem”.


§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie
1. Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471 -j.t.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.


§ 4 Zasady prowadzenia Loterii
1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w regulaminie Loterii, w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.
5. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy L’Oréal Polska Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii
1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wymagane przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471 -j.t.).


§ 6 Obszar, na którym będzie urządzana loteria i czas trwania loterii;
1. Loteria odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ma charakter ogólnopolski.
2. Loteria rozpoczyna się 4 lipca 2016 r. i kończy się ostatecznie 13 grudnia 2016 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 4 lipca 2016 r. o godzinie 0:00:00 i kończy się 28 sierpnia 2016 r. o godzinie 23:59:59 (dalej „Okres promocyjny”).


§ 7 Zasady urządzania Loterii, oraz ogłaszania wyników
1. W Loterii biorą udział produkty marki L'ORÉAL Men Expert dostępne w sprzedaży w Okresie promocyjnym, dalej “Produkty Promocyjne”. Poza tym Okresem promocyjnym Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
2. Udział w Loterii może brać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski nabywająca Produkty Promocyjne, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 tj.). Osoba przystępuje do Loterii jeśli dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym i zachowa paragon fiskalny potwierdzający ww. zakup oraz dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteria.menexpert.pl (dalej „Strona internetowa”) . Określana jest ona dalej jako „Uczestnik” .
3. Zgłoszenie dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na Stronie internetowej. Wypełniając formularz należy podać obligatoryjnie następujące dane: numer z paragonu, numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować Regulamin Loterii i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii . Po jego wysłaniu Uczestnik otrzymuje potwierdzenie dostarczenia go do Organizatora (daje określane jako „Zgłoszenie”).
4. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 4 lipca 2016 r. o godzinie 0:00:00 i kończy się 28 sierpnia 2016 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora. należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer Organizatora.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii. Z tym zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie po jednej nagrodzie danego rodzaju. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnym, adresowymi, IP, e-mail, numer telefonu itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu otrzymać mogą nagrody maksymalnie dwie osoby.
7. Jeden paragon fiskalny potwierdzający zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego daje prawo do jednokrotnego Zgłoszenia w Loterii.
8. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
9. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in. : automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Zgłoszenia te nie są uwzględniane w Loterii, w tym w szczególności w losowaniach. Powyższe odnosi się również do sytuacji powzięcia uzasadnionych podejrzeń dotyczących dowodów zakupu , tj. w szczególności, że zgłaszane dowody zakupu są drukowane przez urządzenia nieuprawnione, wskazują transakcje, które nie miały miejsca czy nie dotyczyły Produktów Promocyjnych. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których podejmie uzasadnione podejrzenia, że naruszyli oni postanowienia regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
10. W Loterii honorowany jest wyłącznie zakup, którego dokonanie potwierdza paragon fiskalny, z którego treści wynika, że obejmował Produkty Promocyjne, z uwzględnieniem regulacji określonych w ustępie 11 poniżej.
11. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu Loterii, jeżeli spełnia m.in. następujące warunki:
a. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup Produktu Promocyjnego, nie jest podrobiony lub sfałszowany;
b. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności
paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
c. zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, że dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić, że obejmuje Produkty Promocyjne Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, że paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu Loterii (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
d. data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia.
12. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych do czasu zakończenia procedury weryfikacji, o której mowa w §10.


§ 8 Wartość puli nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi:
71 440,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii 308 (słownie: trzysta osiem) sztuk nagród.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagroda Główna w postaci wyjazdu dla 2 osób do Silverstone obejmującego jazdę bolidem na torze F1 Silverstone Circuit o wartości 9 594 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote ) wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 1 066 zł brutto (słownie: tysiąc sześćdziesiąt sześć złotych). Łączna wartość Nagrody Głównej to 10 660 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych). Wartość Nagrody Głównej obejmuje ubezpieczenie uczestników wyjazdu, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym w hotelu, przeloty, transfery na tor wyścigowy, opłaty wstępów oraz pakiet wysyłkowy. Organizator przewidział cztery Nagrody Główne w Loterii.
b. Nagroda Tygodniowa w postaci karty przedpłaconej o wartości 500 zł (słownie : pięćset złotych ) brutto. Organizator przewidział dwadzieścia cztery Nagrody Tygodniowe w Loterii, po trzy nagrody w każdym losowaniu tygodniowym.
c. Nagroda Dzienna w postaci zestawu kosmetyków Men Expert o wartości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) brutto .Organizator przewidział dwieście osiemdziesiąt Nagród Tygodniowych w Loterii, po pięć nagród w każdym losowaniu dziennym.
3. Nagrody rzeczowe wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Karta przedpłacona nie może być zamieniona na wypłatę ekwiwalentu w gotówce.
4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
5. Ważność nagrody wskazana jest na nagrodzie bądź w dokumentacji do niej dołączonej.
6. Szczegóły dotyczące zasad realizacji Nagrody Głównej Organizator przekazuje zwycięzcy w osobnej dokumentacji. Organizator nie ponosi kosztów dojazdów, zakwaterowania przed odlotem i po powrocie zwycięzców.


§ 9 Miejsce i termin losowań nagród
1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora.
2. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID)wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
3. Dany numer ID może być w danym losowaniu wylosowany tylko raz. Dotyczy to również losowań rezerwowych do nagród z danego losowania. W sytuacji powtórzenia się numeru ID nie jest one uwzględniane a losowanie jest powtarzane.
4. Losowania Nagród Dziennych odbywają się spośród Zgłoszeń otrzymanych od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59 w danym dniu. Losowania dzienne odbywają się w ciągu 1 dnia roboczego od zakończenia przyjmowania Zgłoszeń do danego losowania, np. losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych 11 lipca 2016 r. odbywa się 12 lipca 2016 r., a losowania spośród Zgłoszeń
otrzymanych 12-15 sierpnia 2016 r. odbywają się 16 sierpnia 2016 r. W tym dniu odbędą się cztery losowania dzienne, tj pierwsze losowanie ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 12 sierpnia, drugie losowanie ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 13 sierpnia, trzecie losowanie ze zgłoszeń nadesłanych 14 sierpnia i czwarte losowanie ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 15 sierpnia.
5. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się według następujących zasad:
a. Pierwsze losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 4 lipca 2016 r. od godziny 0:00:00 do 10 lipca 2016 r. do godziny 23:59:59, odbywa się 12 lipca 2016 r.
b. Drugie losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 11 lipca 2016 r. od godziny 0:00:00 do 17 lipca 2016 r. do godziny 23:59:59, odbywa się 19 lipca 2016 r.
c. Trzecie losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 18 lipca 2016 r. od godziny 0:00:00 do 24 lipca 2016 r. do godziny 23:59:59, odbywa się 26 lipca 2016 r.
d. Czwarte losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 25 lipca 2016 r. od godziny 0:00:00 do 31 lipca 2016 r. do godziny 23:59:59, odbywa się 2 sierpnia 2016 r.
e. Piąte losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 1 sierpnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do 7 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59:59, odbywa się 9 sierpnia 2016 r.
f. Szóste losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 8 sierpnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do 14 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59:59, odbywa się 16 sierpnia 2016 r.
g. Siódme losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 15 sierpnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do 21 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59:59, odbywa się 23 sierpnia 2016 r.
h. Ósme losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 22 sierpnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do 28 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59:59, odbywa się 30 sierpnia 2016 r.
6. Losowanie Nagród Tygodniowych odbywa się po losowaniach Nagród Dziennych.
7. Losowanie Nagród Głównych odbywa się jako ostatnie w dniu 31 sierpnia 2016 r.
8. W trakcie każdego losowania, po wylosowaniu Zgłoszeń, określanych jako Zwycięskie Zgłoszenia, odbywa się losowanie Zgłoszeń, określanych jako Rezerwowe Zgłoszenie. Do każdej nagrody losowane jest jedno Zgłoszenie Rezerwowe zgodnie z kolejnością wylosowania. Przykładowo w trakcie losowania dziennego losowanych jest 10 Zgłoszeń, pierwsze pięć jako Zwycięskie Zgłoszenia, kolejne pięć jako Rezerwowe Zgłoszenia, które przypisywane są jako rezerwowe do nagród zgodnie z kolejnością ich wylosowania.
9. Jeden laureat (wylosowany Uczestnik) ma prawo tylko do jednej nagrody w każdym losowaniu (dotyczy również rezerwy). Jeden laureat ma prawo tylko do jednej Nagrody Dziennej, Tygodniowej i Głównej. W przypadku stwierdzenia wylosowania więcej niż
jednej nagrody w grupie Zgłoszeń dokonanych przez tego samego Uczestnika przysługuje mu prawo tylko do pierwszej wylosowanej nagrody (odpowiednio do umieszczenia na liście rezerwowej). Losowanie w takim przypadku jest powtórzone, aż do momentu uzyskania wyniku zgodnym z Regulaminem Loterii.


§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki, miejsce i termin wydawania wygranych
1. Laureat informowany jest o okoliczności wylosowania jego Zgłoszenia przez przedstawiciela Organizatora w ciągu 3 dni roboczych po losowaniu na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na ten numer telefonu, z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do nagrody (treść komunikatu: „Loteria Men Expert: Witaj w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylosowaniem Zgłoszenia w loterii „Men Expert”. Organizator Unique One Sp. z o. o. , regulamin: www.loteria.menexpert.pl ”), - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
2. Organizator podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 potwierdza dane laureata, przekazuje informacje o wylosowaniu Zgłoszenia oraz informuje o zobowiązaniach jakie musi spełnić laureat w procedurze weryfikacji. W przypadku rozmowy telefonicznej w związku ze Zwycięskim Zgłoszeniem Nagrody Głównej, Organizator zgodnie z ust. 1 powyżej skontaktuje się również z osobą z Listy Rezerwowej do Nagrody Głównej i również poprosi o przesłanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji Zwycięzców loterii tj. paragonu fiskalnego z numerem podanym w wylosowanym zwycięskim zgłoszeniu oraz oświadczenia zwycięzcy zawierającego dane osobowe Uczestników wyjazdu, który jest nagrodą główną stanowiącego Załącznik nr 2 regulaminu , a także jest dostępne na stronie www.loteria.menexpert.pl. Podczas takiej rozmowy Organizator jednoznacznie poinformuje Laureata oraz osobę z Listy Rezerwowej czy ich Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim czy Zgłoszeniem Rezerwowym.
3. Laureaci (w wypadku weryfikacji Laureatów Nagrody Głównej również osoba z Listy Rezerwowej z godnie z ust. 2 powyżej) zobowiązani są przesłać do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania informacji o przyznaniu im nagrody, paragonu fiskalnego wskazanego w wylosowanym Zgłoszeniu wraz z oświadczeniem zwycięzcy, którego wzór znajduje się na Stronie Internetowej www.loteria.menexpert.pl oraz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (odpowiednio dla laureatów Nagrody Dziennej i Tygodniowej Załącznik nr 1, dla Lauratów Nagrody Głównej oraz osoby z Listy Rezerwowej do Nagrody Głównej – Załącznik nr
2) . Laureaci (w wypadku weryfikacji Laureatów Nagrody Głównej również osoba z Listy Rezerwowej z godnie z ust. 2 powyżej) są zobowiązani do przesłania ww. listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One Sp. z o.o., ul Niedźwiedzia 2A , 02- 737 Warszawa. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania informacji o przyznaniu nagrody. Jeśli laureat (w wypadku weryfikacji Laureatów Nagrody Głównej również osoba z Listy Rezerwowej z godnie z ust. 2 powyżej) nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
4. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez laureata. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku przejścia przez laureata Zwycięskiego Zgłoszenia Nagrody Głównej pozytywnie procesu weryfikacji, laureat Zgłoszenia Rezerwowego Nagrody Głównej traci prawo do nagrody o czym jest informowany przez Organizatora wiadomością e-mail wysłaną na podany adres e-mail lub wiadomością SMS lub przez przedstawiciela Organizatora.
5. W przypadku, gdy laureat Zwycięskiego Zgłoszenia Nagrody Dziennej i Tygodniowej przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować) nagroda przyznawana jest osobie, która dokonała Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie Rezerwowe do tej nagrody. Gdy i ten laureat przejdzie negatywnie weryfikację, nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
6. Postanowienia ust. 1-5 powyżej stosuje się do laureata Zgłoszenia Rezerwowego odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata Zwycięskiego Zgłoszenia Nagrody dziennej i Tygodniowej.
7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu m.in.: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod tym numerem telefonu.
8. Przesłany przez laureata paragon fiskalny i oświadczenie muszą umożliwiać ich weryfikację. Oświadczenie może być wydrukowane lub czytelnie przepisane. Oświadczenie musi być kompletnie wypełnione i podpisane przez laureata.
9. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu Regulaminu Loterii ( w szczególności § 7 ust.6 czy § 9 ust.9) Organizator otrzyma więcej oświadczeń i paragonów fiskalnych , wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu wskazanej puli nagród są unieważniane i nieuwzględniane w procedurze weryfikacji.
10. Nagrody nie wydane bądź nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Wyniki publikowane są na Stronie internetowej po zakończeniu procedury weryfikacji ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody.
12. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
13. Nagrody wysyłane są zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) przesyłką kurierską do dnia 31 października 2016 r. na adres wskazany przez zwycięzcę w przesłanym do Organizatora oświadczeniu zwycięzcy.


§ 11 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 15 listopada 2016 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Men Expert - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Odpowiedź na reklamacje Uczestnika udziela Komisja najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź dostarczona jest na adres wskazany w reklamacji listem poleconym.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.


§ 12 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie internetowej www.loteria.menexpert.pl oraz na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Organizator wysyła nagrody włącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz,471 tj.).
6. Za dni robocze na potrzeby loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa.
8. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471-tj.) jest Organizator.
9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
10. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 tj.) jest Organizator.
11. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
12. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
13. W przypadku osób fizycznych zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361) przyznana do nagród głównych kwota pieniężna nie jest wypłacana zwycięzcy, tylko jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.
14. W przypadku niemożności dokonania Zgłoszenia przy spełnieniu wymagań określonych niniejszym Regulaminem Loterii, z przyczyn leżących po stronie Organizatora, osoba ta może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Organizatora skierowanym przez formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie internetowej w zakładce KONTAKT niezwłocznie po zaistnieniu tej okoliczności i w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. Warunkiem przyjęcia i rozpoczęcia tej procedury jest potwierdzenie Organizatora wraz ze wskazaniem adresu e-mail na jaki podmiot ten ma przesłać skan/zdjęcie dowodu zakupu. Organizator może również wystąpić o przesłanie paragonu fiskalnego w wersji papierowej. W przypadku wystąpienia tej okoliczności pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje przyjęciem zgłoszenia do puli Zgłoszeń biorących udział w najbliższym losowaniu dziennym i tygodniowym oraz losowaniu nagrody głównej.
15. Wydanie wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób
określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z regulaminem Loterii i zwiera wszystkie wymagane dane wskazane postanowieniach regulaminu Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
16. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia przez uczestnika z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań/ przyznaniu nagrody, w którym jego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do nagrody.
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE LAUREATA Nagrody Dziennej i Tygodniowej loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Men Expert 2016”
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE LAUREATA Nagrody Głównej loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Men Expert 2016” zawierające dane osobowe Uczestników wyjazdu, który jest nagrodą główną