Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria MARVEL

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria Marvel”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą
Loteria Marvel”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne, jako konsumenci
  w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Toruniu, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału
  w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika
  z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa § 8 Regulaminu.

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
  i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 3 maja 2021 r. do 4 października 2021 r. (czas trwania Loterii wraz
  z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych trwa
  od 3 maja 2021 r. do 11 lipca 2021 r. (dalej „Okres sprzedaży promocyjnej”), a okres przyjmowania zgłoszeń w rozpoczyna się w dniu 24 maja 2021 r. i kończy się
  do 11 lipca 2021 r.  (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii udział biorą następujące produkty: płatki Nestlé CINI MINIS, Nestlé STRAWBERRY MINIS, Nestlé CINI MINIS CRAZYCRUSH, Nestlé CINI MINIS APPLECRUSH, Nestlé CINI MINIS CHURROS, Nestlé NESQUIK, Nestlé NESQUIK ALPHABET, , Nestlé NESQUIK MIX, Nestlé NESQUIK COCOACRUSH, Nestlé NESQUIK BANANACRUSH, Nestlé NESQUIK BIO ORGANIC, Nestlé CHOCAPIC, Nestlé CHEERIOS MIODOWY, Nestlé CHEERIOS OWSIANY, Nestlé CHEERIOS OWSIANY JABŁKO I CYNAMON, Nestlé CHEERIOS BIO ORGANIC, Nestlé COOKIE CRISP, Nestlé LION, Nestlé LION WILDCRUSH, Nestlé CORN FLAKES, Nestlé CORN FLAKES CHOCO, Nestlé CORN FLAKES HONEY AND NUT, Nestlé CORN FLAKES TRUSKAWKA I ŚMIETANKA, Nestlé FITNESS, Nestlé FITNESS FRUITS, Nestlé FITNESS YOGHURT, Nestlé FITNESS CHOCOLATE, Nestlé FITNESS RUBINOWA CZEKOLADA, Nestlé FRUTINA, Nestlé KANGUS, Nestlé MUSLI TRADITIONAL, Nestlé MUSLI TROPICAL, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. W loterii biorą udział wszystkie Produkty Promocyjne niezależnie od tego, czy na zewnętrznej stronie opakowania posiadają informację o Loterii, czy też nie.
  1. dokona w Okresie sprzedaży promocyjnej, jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
  2. zachowa paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dalej „Dowód zakupu”);
  3. dokona  w Okresie Promocyjnym prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej https://www.nestle-cereals.com/marvel (dalej „Strona internetowa”).
  4. Zgłoszenie polega na:
   1. Krok 1: wybraniu kraju tj. kliknięciu przycisku „POLAND”;
   2. Krok 2: wybraniu Dowodu zakupu, na podstawie którego następuje zgłoszenie poprzez wybór pomiędzy „Paragon” a „Faktura”;
   3. Krok 3: wpisaniu adresu e-mail, numeru telefonu, wybór wzoru nagrody w losowaniu której chce się wziąć udział poprzez wybranie pomiędzy „Iron Man” a „Kapitan Ameryka”, wpisaniu danych z Dowodu zakupu:
    1. W przypadku wyboru paragonu fiskalnego jako podstawy zgłoszenia należy wpisać: numer paragonu, numer kasy rejestrującej, NIP wystawcy paragonu, datę zakupu;
     1.  W przypadku wyboru faktury wystawionej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jako podstawy zgłoszenia należy wpisać: numer faktury, NIP wystawcy faktury, datę sprzedaży.
     2. Krok 4: złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Loterii, polityki prywatności oraz oświadczenia o ukończeniu 18 lat;
     3. Krok 5: wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;
 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki: 

                    zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej
  z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora.
 2. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia
  do wzięcia udziału w losowaniu Nagród Tygodniowych w §11 ust.2.
 3. Do Loterii dany Dowód zakupu potwierdzający nabycie danego opakowania Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie dokonane z tytułu posiadania danego Dowodu zakupu. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie zakupu nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu i otrzymania większej liczby Losów w losowaniu Nagród Tygodniowych. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych każdy z produktów musi znajdować się na innym Dowodzie zakupu.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 5. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)         jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują
i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)         nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon
nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)         zawiera nazwę (rodzaj) Produktu Promocyjnego, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 ust. 1 i 2 pkt a.
Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny
z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na Dowodzie zakupu);

4)         data i godzina wystawienia Dowodu zakupu przypada w Okresie sprzedaży promocyjnej,
ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 3 maja 2021 r.
o godzinie 0:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,
  którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii,  Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi,
  że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny nieuprawniony sposób.
 1. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Dowodów zakupu  zgłoszonych do Loterii. Dowód zakupu musi być przechowywany przez Uczestnika w całości, w stanie nienaruszonym pozwalającym na weryfikację, a musi być czytelny i niezniszczony, pozwalający na weryfikacje autentyczności oraz danych w nim zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim Dowodem zakupu posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 10 sierpnia 2021 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu laureata. Postanowienia § 10 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.
 2. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym lub fakturą wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
  1. Każde Zgłoszenie bierze udział w losowaniu Nagród Tygodniowych, zgodnie z harmonogramem wskazanym w § 9 ust. 1.
  2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie:

a)      1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową I Stopnia określoną w § 11 ust. 2 lit a) pkt i;

b)      1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową II Stopnia określoną w § 11 ust. 2 lit a) pkt ii;

c)       1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową I Stopnia określoną w § 11 ust. 2 lit b) pkt i;

d)      1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową II Stopnia określoną w § 11 ust. 2 lit b) pkt ii.

Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania Nagród Tygodniowych I i II Stopnia, o których mowa w § 11 ust. 2 odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, w następujących terminach:

 LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH:

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia zgłoszenia

Data losowania

TYDZIEŃ I

24.05 - 30.05.2021 r.

02.06.2021 r.

TYDZIEŃ II

31.05 – 06.06.2021 r.

09.06.2021 r.

TYDZIEŃ III

07.06 – 13.06.2021 r.

16.06.2021 r.

TYDZIEŃ IV

14.06 – 20.06. 2021 r.

23.06.2021 r.

TYDZIEŃ V

21.06 – 27.06.2021 r.

30.06.2021 r.

TYDZIEŃ VI

28.06 – 04.07. 2021 r.

07.07.2021 r.

TYDZIEŃ VII

05.07 – 11.07.2021 r.

14.07.2021 r.

 1. W zakresie wzoru losowanych Nagród Tygodniowych I i II Stopnia, o których mowa w § 11 ust. 2, Zgłoszenia przyporządkowywane są do bazy do losowania według wyboru dokonanego przez Uczestnika podczas Zgłoszenia. 
 2. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody Tygodniowej I i II Stopnia. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Tygodniowej wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.
 3. W trakcie losowań, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są 2 (słownie: dwa) ID rezerwowe do Nagród Tygodniowych I i II Stopnia (w obrębie danej bazy do losowania, o której mowa w ust. 2 powyżej) oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do nagrody przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody  w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do nagrody przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełni tych wymagań nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. W przypadku, jeżeli drugi laureat rezerwowy do nagrody losowanej w Tygodniu I-VI (o których mowa w ust. 1 powyżej) również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, nagroda ta może zostać dodana do puli nagród w kolejnych Tygodniach Okresu Promocyjnego.
 4. Liczba Nagród Tygodniowych I i II Stopnia, rozlosowywanych z tytułu Zgłoszenia w danym Tygodniu (o których mowa w ust. 1 powyżej), z podziałem na wzór, wskazana została w § 11 ust. 2 poniżej.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych w § 11 ust. 2 informowani są telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu przypadającym po dniu losowania lub następnego dnia roboczego, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 9 ust. 1 powyżej. Organizator każdego dnia podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu.
 2. W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Tygodniowej we wskazanym wyżej terminie (ust. 1), Organizator ostatniego dnia terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora
  w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA MARVEL: W zwiazku
   z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Marvel”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: https://www.nestle-cereals.com/marvel” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca
  w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.  
 3. Laureaci Nagród Tygodniowych, o których mowa w § 11 ust. 2 informowani są o konieczności przesłania do Organizatora wiadomości e-mail na adres: loteriamarvel@uniqueone.pl, w temacie wpisując „Laureat Loterii – Marvel”, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 10 ust. 1, w której to wiadomości e-mail przesyłają w formie skanu lub zdjęć  następujące dokumenty:

a)             własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata stanowiącego Załącznik nr 1 
do Regulaminu, zawierającego dane osobowe laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie”

b)             oryginał Dowodu zakupu, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych, opisanych w § 11 ust. 2 poniżej, zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 1 powyżej do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
 2. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody z przyczyn leżących
  po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
 3. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego laureata rezerwowego do Nagród Tygodniowych, z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez drugiego laureata rezerwowego niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4.  
 4.  Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 5.  Laureaci Nagród Tygodniowych opisanych w § 11 ust.2, a także Laureaci rezerwowi do Nagrody Tygodniowej, którzy przejdą negatywnie weryfikację (nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) tracą prawo do nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6.  W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 10 sierpnia 2021 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) lub przedstawienia części lub wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 8 ust. 10.
 7. 10.  Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w  § 8 ust. 10 oraz w § 10 ust. 9 powyżej, w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 8. 11.  Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora, z zastrzeżeniem  § 9 ust. 4.
 9. 12.  Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 10. 13.  Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 11. 14.  Nagrody Tygodniowe, o których mowa w § 11 ust. 2 wydawane są przesyłką kurierską do dnia 6 września 2021 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę zgodnie z § 10 ust. 3 lit. a) Regulaminu.
 12. 15.  Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi:  71 435,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 600 (słownie: sześćset) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)      W przypadku, gdy Uczestnik w Zgłoszeniu dokonał wyboru, iż bierze udział w losowaniu nagród ze wzorem „Iron Man”:

 1. Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci głośników ze wzorem Iron Man o wartości 145,60 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych i 60/100) brutto. Organizator przewidział łącznie 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk wyżej wymienionych nagród w Loterii, 8 (słownie: osiem) sztuk w Tygodniu I oraz po 7 (słownie: siedem) w Tygodniach II-VII Loterii, o których mowa w § 9 ust. 1 powyżej.
 2. Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci słuchawek ze wzorem Iron Man o wartości 113,75 zł (słownie: sto trzynaście złotych i 75/100) brutto. Organizator przewidział łącznie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk wyżej wymienionych nagród w Loterii, po 36 (słownie: trzydzieści sześć) sztuk w Tygodniach I-V oraz po 35 (słownie: trzydzieści pięć) w Tygodniach VI-VII Loterii, o których mowa w § 9 ust. 1 powyżej.

b)      W przypadku, gdy Uczestnik w Zgłoszeniu dokonał wyboru, iż bierze udział w losowaniu nagród ze wzorem „Kapitan Ameryka”:

 1. Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci głośników ze wzorem Kapitan Ameryka o wartości 145,60 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych i 60/100) brutto. Organizator przewidział łącznie 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk wyżej wymienionych nagród w Loterii, 8 (słownie: osiem) sztuk w Tygodniu I oraz po 7 (słownie: siedem) w Tygodniach II-VII Loterii, o których mowa w § 9 ust. 1 powyżej.
 2. Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci słuchawek ze wzorem Kapitan Ameryka o wartości 113,75 zł (słownie: sto trzynaście złotych i 75/100) brutto. Organizator przewidział łącznie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk wyżej wymienionych nagród w Loterii, po 36 (słownie: trzydzieści sześć) sztuk w Tygodniach I-V oraz po 35 (słownie: trzydzieści pięć) w Tygodniach VI-VII Loterii, o których mowa w § 9 ust. 1 powyżej.
 3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem, w szczególności nie ma on prawa żądać wydania nagrody z innym wzorem, niż ten, który został przez niego wybrany podczas dokonywania Zgłoszenia.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 20 września 2021 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Marvel - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriamarvel@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 

 • § 13 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012733, NIP 8790168725, REGON 005725720, wysokość kapitału zakładowego: 14.572.838,00 zł, e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com. Współadministratorem danych przetwarzanych
na potrzeby tej Loterii  jest CPW S.A. z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly., Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé.
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe
w powyższym celu. CPW S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 r. poz. 20);

c)    W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające
z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a,
(02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych
na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) - Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych
w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych
oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe
do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii
(tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.,
  ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem na adres: administrator.danych@cppl.nestle.com.
 2. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa) można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl .
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać
  do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać
  te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem
  lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

10. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii,
będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii.
W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 1. 11.  Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z ustawą
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 1426).

 

 • § 14 Postanowienia końcowe
 1. Od dnia 3 maja 2021 r. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy, a od dnia 24 maja 2021 r. Regulamin Loterii znajduję się także na stronie internetowej Loterii  https://www.nestle-cereals.com/marvel.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Marvel”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

______________________________________

PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu zakupu, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.

 

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Marvel” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Marvel”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.