Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Lion „Milion batonów do wygrania”

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

Milion batonów do wygrania

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie,

obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii, dalej określany jako „Regulamin”.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Okres sprzedaży produktów promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 5 grudnia 2016 r. i trwa do 30 kwietnia 2017 r.  włącznie (dalej „Okres Promocyjny”) lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych z kodami uprawniającymi do odebrania nagrody, jeśli nastąpi to przed upływem ww. terminu.
 4. Loteria trwa od 5 grudnia 2016 r. i kończy się ostatecznie 02 czerwca 2017 r. (tj. do zakończenia procedury reklamacyjnej).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru, zwana dalej „Komisją”. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 7. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 9. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
 10. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu bądź wpływają na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 4 Sposób urządzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 15 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) (dalej: "Uczestnicy").
 2. Uczestnicy Loterii, którzy nie ukończyli 18 roku życia, potwierdzają, iż uzyskali zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Loterii. Osoba wskazana przez Organizatora może w imieniu Organizatora zażądać od Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, potwierdzenia, pisemnie zgody przedstawiciela ustawowego, najpóźniej w momencie wydania nagrody. W przypadku wystąpienia z takim roszczeniem, Laureat musi przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 3. Udziału w Loterii nie mogą brać: ajenci sklepów Żabka, ajenci sklepów Freshmarket, osoby pracujące ww. sklepach, a także członkowie ich rodzin oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przez „Pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jak również w Loterii nie mogą brać udział pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 32. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Loterii bierze łącznie 6 milionów sztuk spośród następujących produktów:

1)     baton LION standard, 42 g

2)     baton LION white, 42 g

3)     baton LION 2 pack, 60 g

4)     baton LION standard XL, 50 g

5)     baton LION white XL, 50 g

4.1. Opakowania produktów biorących udział w Loterii są oznaczone informacjami komunikującymi Loterię. Produkty biorące udział w Loterii zwane są dalej „Produktami Promocyjnymi”.

4.2. Milion sztuk  Produktów Promocyjnych wypuszczonych na rynek w sposób losowy, ma nadrukowane wewnątrz opakowania kod uprawniający do otrzymania nagrody w Loterii, zaś 5 milionów sztuk Produktów Promocyjnych ma nadrukowany wewnątrz opakowania komunikat „GRAJ_DALEJ”, który oznacza, że Uczestnik nie został laureatem w Loterii.

4.3. Do udziału w Loterii uprawniają tylko batony LION będące Produktami Promocyjnymi. Pozostałe produkty LION obecne na rynku w czasie trwania Loterii nie są objęte Loterią.

 1. Poza Okresem promocyjnym Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży, jednak nie uprawniają one do udziału w Loterii. Oznacza to, że nabycie Produktu Promocyjnego musi nastąpić w Okresie promocyjnym.
 2. W celu wzięcia udziału w Loterii należy dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym, otworzyć, a następnie zachować opakowanie Produktu Promocyjnego.
 3. Uczestnik loterii zapoznaje się z jej wynikiem po otwarciu opakowania Produktu Promocyjnego. Jeśli wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego znajdzie Uczestnik kod oznacza to, że jest uprawniony do odbioru nagrody.
 4. Kod składa się z 10 znaków.
 5. Opakowanie Produktu Promocyjnego honorowane jest w Loterii jeśli jest oryginalne. Kod nadrukowany wewnątrz nie może być uszkodzony. W szczególności nie może być przerwany bądź w inny sposób zniekształcony, rozmazany powodując niemożliwość jego identyfikacji i odczytania.
 6. Za każde wygrywające opakowanie Produktu Promocyjnego (posiadające oryginalny kod) przysługuje tylko jedna nagroda.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. W loterii przewidzianych jest 1 000 000 nagród, każda w postaci batona LION standard o gramaturze 42 g o wartości 1,39 zł brutto każdy.
 2. Wartość puli nagród w Loterii wynosi 1 390 000 zł brutto.
 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią
 4. Zwycięzca nie ma prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego równego wartości nagrody.
 5. W Loterii można wygrać więcej niż jedną nagrodę.
 6. Nieprzekazanie zgody, o której mowa w § 4 ust. 2 w chwili odbioru nagrody oznacza rezygnację z nagrody.

 

§ 6 Warunki i terminy wydania wygranych

 1. W sytuacji stwierdzenia przypisania nagrody do zakupionego Produktu Promocyjnego, tj. odnalezienia kodu wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego laureat uprawniony jest do jego odbioru w sklepie  Żabka albo Freshmarket. Lista punktów umożliwiających odbiór znajduje się na: www.lion.pl.
 2. Odbiór nagrody może nastąpić przez cały Okres promocyjny (tj. od 5 grudnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.).
 3. Warunkiem wydania nagrody jest pozostawienie oryginalnego, nieuszkodzonego opakowania Produktu Promocyjnego w sklepie Żabka albo Freshmarket, w którym następuje odbiór nagrody, z uwzględnieniem procedury opisanej w §4 ust.2.

 

§7 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia  15 maja 2017 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Milion batonów do wygrania - reklamacja” i, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych, musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na www.lion.pl oraz na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMIN, w części dedykowanej Loterii.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Pod pojęciem dni roboczych, na potrzeby Loterii, Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). Oznacza to, że nagrody są wolne od podatku.
 5. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej nagrody.