Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria "Kup Gerber i graj o najlepsze wózki"

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Kup Gerber i graj o najlepsze wózki”

 

§ 1 
Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Kup Gerber i graj o najlepsze wózki” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 
Organizator Loterii

 

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 

§ 3 
Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego
  przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
  1. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2021 r. i kończy się 30 listopada 2021 r.
   (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
  3. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2021 r. i trwa do 15 sierpnia 2021 r. (dalej „Okres Sprzedaży Promocyjnej”), a okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 15 czerwca 2021 r. i kończy się 15 sierpnia 2021 r. (dalej „Okres Przyjmowania Zgłoszeń”).
  4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia
   o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów  urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych
   z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora
   i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
  5. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest
   do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
  6. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
   jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
  7. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
  8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
   W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
  9. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
  10. W Loterii nie mogą wziąć udziału:
   1. pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora;
   2. pracownicy  Nestlé Polska S. A., Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 48.378.300 zł w pełni opłacony (dalej „Nestle”), z zastrzeżeniem ,że zakaz ten dotyczy tylko pracowników Nestle, którzy mieli bezpośredni wpływ na realizację projektu w postaci Loterii, uczestniczyli w jego opracowaniu i wdrożeniu;
   3.  członkowie rodziny pracowników Nestlé Polska S. A, o których mowa w ust. 11 lit b. powyżej,  a także
   4. osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych, osoby widniejące na fakturze Vat jako jej wystawcy oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, w zakresie nagród o których mowa w § 5 ust. 2, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 7 Regulaminu, tj. nie otrzymał prawa
  do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).

 

§ 4
 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. W Loterii mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 poniżej, ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. Loterią objęte są produkty marki Gerber oraz Gerber Organic (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 3. Poza Okresem Sprzedaży Promocyjnej Produkty Promocyjne są  dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
  1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki
   (dalej „Uczestnik”):

a)      Dokona jednorazowego zakupu Produktu/Produktów Promocyjnych w Okresie Sprzedaży Promocyjnej;

b)      Zachowa paragon fiskalny lub fakturę Vat, wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, potwierdzające zakup Produktu/Produktów Promocyjnych (dalej: „Dowód zakupu”);

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

 1. Zgłoszenie do Loterii polega na uzupełnieniu poprawnie oraz kompletnie formularza dostępnego na stronie internetowej www.loteriagerber.pl  (dalej: „Strona Internetowa”) i wysłaniu go (zgodnie z funkcjonalnością Strony Internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: adres e-mail, powtórz adres e-mail, numer telefonu, liczba Produktów Promocyjnych, których nabycie nastąpiło na podstawie Dowodu Zakupu, a także obligatoryjnie:

a)       w przypadku wyboru paragonu fiskalnego jako Dowodu Zakupu: kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu),  data zakupu Produktu/Produktów Promocyjnych;

b)      w przypadku wyboru faktury Vat wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jako Dowodu Zakupu: numer faktury,  data sprzedaży Produktu/Produktów Promocyjnych;

a  następnie złożyć oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności, odznaczyć ReCAPTCHA, wysłać zgłoszenie poprzez dedykowany przycisk „Weź udział” (dalej „Formularz”).

 1. Uczestnik, podczas dokonywania Zgłoszenia, może również wyrazić fakultatywną zgodę na otrzymywanie od Nestle Polska S.A. informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów kategorii żywność dla niemowląt i małych dzieci, w tym informacji od programu edukacyjnego Nestle Baby & Me (newslettery, informacje o nowościach i promocjach produktów, informacje o wydarzeniach), za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu.
 2. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik, zgodnie z funkcjonalnością Strony Internetowej dokonuje czynności związanej ze zdrapaniem elektronicznej zdrapki i otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o warunkach i terminach weryfikacji prawa do wydania nagrody, opisanej §5 ust. 2 pkt a). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 3. Po dokonaniu Zgłoszenia na Stronie Internetowej, za każdy nabyty przez Uczestnika Produkt Promocyjny przyznawany jest automatycznie jeden los w losowaniu nagród tygodniowych, o których mowa w §5 ust. 2 pkt b) oraz jeden los w losowaniu nagrody głównej, o której mowa w §5 ust. 2 pkt c) (dalej „Los”). Informacja, o liczbie Losów przyznanych z tytułu danego zgłoszenia zostanie również przesłana wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując Zgłoszenia.
  1. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 3 (słownie: trzech) losowaniach nagród opisanych w  §5 ust. 2 pkt a) do c), tj. jednym losowaniu nagród typu instant win, jednym losowaniu nagrody tygodniowej odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia oraz jednym losowaniu nagrody głównej.
  2. Do Loterii dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód Zakupu, jako prawidłowe będzie traktowane pierwsze Zgłoszenie dokonane na podstawie danego Dowodu Zakupu, które wpłynie na serwer Organizatora. Pozostałe Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora z tytułu tego samego Dowodu Zakupu będą uznawane za nieprawidłowe i naruszające zapisy Regulaminu w związku z tym ewentualna nagroda przyznana takiemu Zgłoszeniu nie zostanie wydana.
  3. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2021 r., godz. 00:00:00 i trwa do 15 sierpnia 2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie: 8 (słownie: osiem) nagród instant win opisanych w §5 ust. 2 pkt a), 2 (słownie: dwie) nagrody tygodniowe opisane w §5 ust. 2 pkt b),  1 (słownie: jedną) nagrodę główną opisaną w §5 ust. 2 pkt c). Z jednego adresu mogą wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) osoby. Pod pojęciem „adres”, Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania Uczestników Loterii. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa do nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.
 1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 2. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 3. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń.
  Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił Dowodu Zakupu, zgłoszonego do Loterii). Weryfikacja możeyć dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 14 października 2021 r.
  (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii  Dowodów Zakupu potwierdzających zakup Produktu/Produktów Promocyjnych.
 4. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o., Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (listem poleconym lub elektronicznie) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 7 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
 5. Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktu/Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu Produktu/Produktów Promocyjnych przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.22¹ Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740);

b)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Sprzedaży Promocyjnej i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

c)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów Zakupu;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na fakturze Vat, wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy Dowodu Zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie Zakupu;

e)      data i godzina zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym, a w przypadku faktury Vat wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - data sprzedaży, przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 czerwca 2021 r. o godzinie 0:00:00;

f)       liczba Produktów Promocyjnych, których nabycie nastąpiło na podstawie Dowodu Zakupu wpisana w Formularzu odpowiada liczba Produktów Promocyjnych znajdujących się na Dowodzie Zakupu.

Jednakże to Komisja ostatecznie podejmuję decyzję czy przedstawiony przez Uczestnika Dowód Zakupu spełniają warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, w przypadkach, w których przedstawiony Dowód Zakupu są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

 1. W razie utraty lub zniszczenia Dowodu Zakupu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 2. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.
 3. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.
 4. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest
  to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej, przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych i kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem
  w skutek podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych.

 

 

 

 

§ 5

Wartość puli nagród

 

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 350.245,24 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt  tysięcy dwieście czterdzieści pięć  złotych i 24/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1879 (słownie: tysiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć) sztuk.
 2. W Loterii przewidziano następujące nagrody:

a)      Nagroda typu instant win: e-bon do sklepu Smyk o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1860 (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt) sztuk nagród typu instant win w Loterii, po 30 sztuk w każdym dniu Okresu Przyjmowania Zgłoszeń

b)      Nagroda Tygodniowa: spacerówka Eezy S+2 marki Cybex  o wartości
1.514,51zł (słownie: tysiąc pięćset czternaście złotych i 51/100) brutto. Organizator przewidział 18 (słownie: osiemnaście) sztuk nagród tygodniowych, po 2 (słownie: dwie) sztuki w każdym losowaniu tygodniowym;

c)      Nagroda Główna: samochód marki Volvo XC 40 wraz z fotelikiem Solution S i-fix marki Cybex o łącznej wartości 123.286,06 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 06/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 13.698 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody. Łączna całkowita wartość Nagrody Głównej 136.984,06 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 06/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Głównej w Loterii.

 1. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną, wypłaty jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym ani w inny sposób.
  1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
  2. Zwycięzcy nie przysługuje  prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
  3. Zasady realizacji Nagrody, o której mowa w ust. 2 lit. a) powyżej znajdują się na stronie: https://smykgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/REGULAMIN-KARTY-PODARUNKOWEJ-SMYK.pdf a termin jej realizacji wskazany zostanie w wiadomości e-mail zawierającej wyżej wymienioną nagrodę.
  4. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
   tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 1426). Przyznana nagroda pieniężna, która jest dodatkiem do Nagrody Głównej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 6 

Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt a) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie,
  w dniu 10 czerwca 2021  r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na Stronie Internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, w zakresie nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a). Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres Przyjmowania Zgłoszeń.
 2. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1860 bramek.
 3. Organizator w trakcie Okresu Przyjmowania  Zgłoszeń może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. W przypadku niewydania nagród, o których mowa w  § 5 ust. 2 pkt a), w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu Przyjmowania Zgłoszeń.
 4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 08:00 do 22:59:59, każdego dnia Okresu Promocyjnego.
 5. Losowania nagród tygodniowych i nagród głównych odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 6. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody.
  W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w § 5 ust. 2  pkt b) lub pkt c) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 7. W każdym losowaniu Nagród Tygodniowych (§5 ust. 2 pkt b) losowane są dwie Nagrody Tygodniowe.
 8. Losowania Nagród Tygodniowych opisanych w §5 ust. 2 pkt b) obywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:  

 

TYDZIEŃ

Okres przyjęcia Zgłoszenia

Data losowania

TYDZIEŃ I

15.06 – 20.06.2021 r.

24.06.2021 r.

TYDZIEŃ II

21.06 – 27.06.2021 r.

01.07.2021 r.

TYDZIEŃ III

28.06 – 04.07.2021 r.

08.07.2021 r.

TYDZIEŃ IV

05.07 – 11.07.2021 r.

15.07.2021 r.

TYDZIEŃ V

12.07 – 18.07.2021 r.

22.07.2021 r.

TYDZIEŃ VI

19.07 – 25.07.2021 r.

29.07.2021 r.

TYDZIEŃ VII

26.07 – 01.08.2021 r.

05.08.2021 r.

TYDZIEŃ VIII

02.08 – 08.08.2021 r.

12.08.2021 r.

TYDZIEŃ IX

09.08 – 15.08.2021 r.

19.08.2021 r.

 

 1. W losowaniu Nagrody Głównej, opisanej w§ 5 ust. 2 pkt c) losowana jest jedna Nagroda Główna.
 2. Losowania Nagrody Głównej opisanej w §5 ust. 2 pkt c) obywa się w dniu 19.08.2021 r.
 3. Po wylosowaniu zwycięskich ID w zakresie Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej losowane są ID rezerwowe, po 2 (słownie: dwa) do każdej Nagrody Tygodniowej opisanej w §5 ust. 2 pkt b), po 2 (słownie: dwa) do Nagrody Głównej opisanej w §5 ust. 2 pkt c), oznaczone zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do nagrody przyznawane jest zwycięzcy rezerwowemu jeśli zwycięzca nie spełni wymagań określonych Regulaminem.
 4. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.
 5. Wyniki w zakresie Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości po zakończeniu procedury weryfikacji Zwycięzców wyżej wymienionych nagród. Lista dostępna będzie na stronie www.loteriagerber.pl

 

 

§ 7 

Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci nagród typu instant win, opisanych w §5 ust. 2 pkt a)
  są informowani o wygranej poprzez wyświetlony komunikat oraz wiadomość e-mail zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 7 Regulaminu, a także są zobowiązani do zachowania zgłoszonego Dowodu Zakupu w terminie do dnia 14 października 2021 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 15 zd. 4 Regulaminu. W wyświetlonym komunikacie oraz wiadomości e-mail Laureaci Nagród typu instant win są informowani o konieczności przesłania do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres loteriagerber@uniqueone.pl skanów lub zdjęć następujących dokumentów:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriagerber.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)      oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej musi zostać wysłana do Organizatora
w ciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej (tj. od momentu wyświetlenia komunikatu o wygranej).

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych i Nagród Głównych opisanych w § 5 ust. 2 pkt b) oraz c) informowani są podczas rozmowy telefonicznej przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po losowaniu. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Loteria Gerber: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w „Loteria Gerber”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.loteriagerber.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze paragonu fiskalnego lub faktury Vat, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Laureaci Nagród Tygodniowych oraz Nagrody Głównej opisanych w §5 ust. 2 pkt b) oraz c) zobowiązani są do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3poniżej do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od momentu rozmowy telefonicznej, o której mowa w niniejszym ustępie.  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 poniżej muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozmowy telefonicznej, o której mowa w  niniejszym ustępie. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania).
 2. Laureat nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt b) oraz c) zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie
ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriagerber.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 2 oraz 3 do Regulaminu;

b)      oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 powyżej listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, z zachowaniem terminów o których mowa w ust. 3, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem, w szczególności nieprawidłowego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego paragonu fiskalnego lub faktury Vat) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do Nagrody.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu z treścią Dowodu Zakupu np. wskutek przesłania Dowodu Zakupu dokumentującego dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych w liczbie nieodpowiadającej tej wskazanej w Formularzu podczas dokonywania Zgłoszenia, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się

do Laureata o przedstawienie części lub wszystkich Dowodów Zakupu Produktów Promocyjnych zgłoszonych do Loterii (dotyczy również Laureata nagród opisanej w §5 ust. 2 pkt a) oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust.15 i 16.

 1. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i § 4 ust.15 i 16, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 2. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 3. W przypadku, w którym Laureat Nagrody Tygodniowej  lub Nagrody Głównej opisanych w §5 ust. 2 pkt b) i c) nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej lub Głównej, jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie nagroda przechodzi na Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej lub Głównej. Kontakt
  z Pierwszym i Drugim  Rezerwowym Laureatem Nagrody Tygodniowej oraz Pierwszym
  i Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody Głównej jest nawiązywany równocześnie, następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody przez Laureata Nagrody Tygodniowej oraz Laureata Nagrody Głównej, zgodnie ze schematem przedstawionym
  w ust. 2.
 4. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 5. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane

są przez Komisję.

 1. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971.), do dnia 14 października 2021 r. skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagrody Głównej, opisanej w § 5 ust. 2 pkt c) na adres e-mail podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o.,
  ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania Nagrody Głównej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) do dnia 5 listopada 2021 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi. Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody Głównej Zwycięzcy.
 2. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, dalej określanym jako „Zwycięzcy”.

 

§ 8 

Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt a) wysyłane są za pośrednictwem wiadomości e-mail do dnia 5 listopada 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę wysyłki wiadomości e-mail przez Organizatora) na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu.
 2. Nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt b) wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 5 listopada 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu.
 3. Nagrody Główna, opisana w §5 ust. 2 pkt c) wysyłana jest przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 5 listopada 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Laureata Nagrody Głównej w Oświadczeniu. Wydanie następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony
  z Laureatem Nagrody Głównej po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi Zwycięzca.
 4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje, mogą być zgłaszane do dnia 19 listopada 2021 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One
  Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Kup Gerber i graj o najlepsze wózki - reklamacja”  lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriagerber@uniqueone.pl i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub w wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
  od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
  do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 10

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com   (dalej: „Nestle”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestle powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Nestle może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili fakultatywną zgodę na otrzymywanie od Nestle Polska S.A. informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów kategorii żywność dla niemowląt i małych dzieci, w tym informacji od programu edukacyjnego Nestle Baby & Me (newslettery, informacje o nowościach i promocjach produktów, informacje o wydarzeniach), za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu - Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku dobrowolna zgoda Uczestnika. Nestle powierzyła Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili powyższą zgodę.

c)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);

d)     W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz kontrole związaną z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)       W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl ). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa).
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (wobec ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych dokonanych przed jej wycofaniem) jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
 4. Administrator – Nestlé Polska S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane,
  w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych w celu przekazywania przez Nestle informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług na wskazany w Formularzu adres e-mail, jest dobrowolne.
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych
  z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin od dnia 1 czerwca 2021 r. dostępny jest na stronie www.uniqueone.pl, a od 15 czerwca 2021 r. jest również dostępny na www.loteriagerber.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody Instant Win

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody Tygodniowej

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody Głównej

 

 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Instant Win  

 

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA

LAUREATÓW NAGRÓD INSTANT WIN

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

__________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu zdjęcia lub skanu Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Kup Gerber i graj o najlepsze wózki” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Kup Gerber i graj o najlepsze wózki”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. po. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Tygodniowych 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA

LAUREATÓW NAGRÓD INSTANT WIN

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

__________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_______________________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Kup Gerber i graj o najlepsze wózki” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Kup Gerber i graj o najlepsze wózki”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. po. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagrody Głównej

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

DLA

LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH
ORAZ NAGRÓD GŁÓWNYCH

 

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

 

Poniższe dane uzupełnią  zarówno Laureaci Nagród Tygodniowych oraz Nagród Głównych

 

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL  PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

______________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO 

 

___________________________________________________________

RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, państwo urodzenia)

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

 

_____________________________________

PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Kup Gerber i graj o najlepsze wózki” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Kup Gerber i graj o najlepsze wózki”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. po. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r.  poz. 971)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;