Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria "Inspiruj się do wygrywania"

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

Inspiruj się do wygrywania

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Inspiruj się do wygrywania” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późń. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 września 2021 r. i kończy się ostatecznie 16 marca 2022 r.
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 27 września 2021 r. i kończy się 31 października 2021 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału
  w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32,  a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne oraz faktury VAT wystawione na rzecz osoby fizyczniej nieprowadzącej działalności gospodarczej potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o ktrych mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późń. zm.).
 2. Loterią objęte są majonezy marki WINIARY we wszystkich gramaturach, enumeratywnie wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”) dostępne w sklepach stacjonarnych oraz sklepach internetowych.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu
  27 września 2021 r. i trwa do 31 października 2021 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne
  są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego w jednym ze sklepów stacjonarnych lub internetowych w Okresie Promocyjnym;

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dalej: „Dowód zakupu”);

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer  70916 o treści SMS-a: Winiary.numer z  Dowodu Zakupu Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii (dalej: „Zgłoszenie”).

 1. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich zgłoszenia przypisana jest nagroda opisana w § 5 ust. 2 pkt a - d czy nie (czy są zwycięskie czy nie). Treść komunikatu wygrywającego:
  „WINIARY: Gratulacje Zostales Laureatem Nagrody Instant Win w postaci X w Loterii: Inspiruj się do wygrywania W ciagu 3 dni roboczych wyślij na inspirujsiedowygrywania@uniqueone.pl zdjecie lub skan zwycięskiego Dowodu zakupu oraz uzupełnione oświadczenia Laureata (które znajdują się w regulaminie na:  www.winiary.plwww.uniqueone.pl). Brak wysyłki właściwych dokumentów w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj Dowod zakupu, gdyż nadal bierze udział w losowaniu Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.”, gdzie X oznacza rodzaj Nagrody Instant Win, opisanej w § 5 ust. 2 lit. a – d przypisanej do danego Zgłoszenia. Treść komunikatu niewygrywającego: „WINIARY: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj Dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.winiary.pl i www.uniqueone.pl”.
 2. Do Loterii dany Dowód zakupu można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód zakupu ewentualna nagroda z tytułu tego Dowodu zakupu przysługiwać będzie tylko  jeżeli pierwsze prawidłowe Zgłoszenie danego Dowodu zakupu jest zgłoszeniem zwycięskim. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji,
  kiedy Uczestnik ponownie zgłosi ten sam Dowód zakupu, dokonując wyłącznie zmiany w wielkości wpisywanych liter lub cyfr lub dodając znaki interpunkcyjne w treści SMS’a.
 3. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 00:00:00  i trwa do 31 października 2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego  wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
  1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
   że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie 8  Nagród Instant Win w Loterii, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a – d i jedną Nagrodę Główną, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt e. Jednakże z zastrzeżeniem, iż z jednego adresu zamieszkania mogą wygrać maksymalnie cztery osoby.
  2. Posiadanie Dowodu zakupu potwierdzającego zakup kilku sztuk Produktów Promocyjnych nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tytułu tego Dowodu zakupu.
   1. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
   2. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
    w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
   3. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez jeden ze sklepów stacjonarnych lub internetowych, którego dane na nim się znajdują  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego;

5)      data i godzina:

 • wystawienia Dowodu zakupu będącego paragonem fiskalnym
 • sprzedaży towarów stanowiących Produkty Promocyjne w przypadku Dowodu zakupu będącego fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 27 września 2021 r. o godzinie 00:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył w Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 2 lutego 2022 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów zakupu.
  W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia
  o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 3. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
  z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 130 988,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych  i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1.276 (słownie: tysiąc dwieście siedemdzisiąt sześć) sztuk.

2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1200 (słownie: tysiąc dwieście) Nagród Instant Win IV Stopnia w całej Loterii.

 b. Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci miski ze sztućcami DUKA Bamboo o wartości 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) Nagród Instant Win III Stopnia w całej Loterii.

c. Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci zestawu noży Zwiger o wartości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) Nagród Instant Win II Stopnia w całej Loterii.

d. Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci miksera planetarnego KitchenAid o wartości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężna przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości: 311,00 zł (słownie: trzysta jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) Nagród Instant Win I Stopnia w Loterii. Łączna wartość Nagrody Instant Win I Stopnia  to 3111,00 zł (słownie: trzy tysiące sto jedenaście złotych i 00/100 ).

e. Nagroda Główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) wraz z kwota pieniężna przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości: 3.333,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii. Łączna wartość Nagrody Głównej to 33.333,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100 ).

3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową, ani wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody rzeczowej.

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

5. Organizator  zobowiązuje się do rozliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 poz. 1128). Przyznana kwota pieniężna, która jest dodatkiem do Nagrody Instant Win I Stopnia oraz Nagrody Głównej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.
 2. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 5 ust.2 pkt a - d odbywają się
  w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 23 września 2021 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1.275 bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. W przypadku niewydania NagródInstant Win , w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagród Instant Win, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 4. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu  4 listopada 2021 r. siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 5. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W losowaniu Nagrody Głównej opisanej w §5  ust. 2 pkt e) dane Zgłoszenie może być wylosowane tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno Zgłoszenie danego Uczestnika z puli Zgłoszeń dokonanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również Zgłoszeń  rezerwowych do Nagrody Głównej. W sytuacji, w której w losowaniu Zgłoszeń rezerwowych zostanie wylosowane to samo Zgłoszenie co w losowaniu Nagrody Głównej, to losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Głównej opisanej w §5 ust. 2 pkt e) wylosowane zostanie to samo Zgłoszenie, co Zgłoszenie zwycięskie  losowane w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego Zgłoszenia jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. Zgłoszenie nie należy do tego samego Uczestnika.
 6. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia do Nagród Głównych, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.
 7. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci Nagród Instant Win, opisanych w § 5 ust.2 pkt a – d  są informowani o wygranej poprzez wiadomość sms zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 5 Regulaminu. W wiadomości sms o wygranej Laureata otrzymuje informację, w której Laureat jest proszony o przesłanie zdjęcia lub skanów:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata Nagrody Instant Win zawierającego dane Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.winiary.pl lub www.uniqueone.pl oraz stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2, 3 lub 4 do Regulaminu;

b)     Dowodu zakupu  potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, ztytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów w formie skanów lub zdjęcia w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości sms, o której mowa w § 4 ust. 5, na adres e-mail: inspirujsiedowygrywania@uniqueone.pl. Laureaci zobowiązani są do zachowania Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w terminie do dnia 2 lutego 2022 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 15 Regulaminu. 

2. Organizator dokona weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej i poinformuje Laurata Nagrody Instant Win o tym czy jego Zgłoszenie zostało zweryfikowane pozytywnie czy też negatywnie w terminie 7 dni roboczych od momentu ich wpływu do Organizatora (przez co rozumie się datę ich wpływu na serwer Organizatora). Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie Laureatowi Nagrody Instant Win przekazana na adres e-mail, z którego Organizator otrzymał dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej. Postanowienia § 4 ust. 15 stosuje się odpowiednio.

3. Laureat Nagrody Głównej  jest informowany o wygranej w dniu losowania lub w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych następujących po dniu losowania, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, podczas której Laureat potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania). W przypadku braku kontaktu z lLaureatem Nagrody Głównej we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „WINIARY: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Inspiruj sie do wygrywania”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl oraz winiary.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. Laureat informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:

a. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata: numeru telefonu z którego dokonał zwycięskiego zgłoszenia imienia, nazwiska, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adres zamieszkania), numeru konta bankowego oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii oraz złożeniem oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2020 poz. 971), zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.winiary.pl lub www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii, stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu;

b. oryginału Dowodu zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia.

4. Laureat jest  zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3  listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 3powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 3 powyżej. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprwadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

5. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  zgłoszeniu.

6. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również zwrócić się do Laureata o przedstawienie wszystkich Dowodów zakupu  lub ich części, zgłoszonych do Loterii oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 15.

7. Przesłanie przez Laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w § 4 ust.13, w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym lub fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, bądź Dowodu zakupu nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.

8. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu/sprzedaży Produktów Promocyjnych, wynikająca z Dowodu Zakupu traci on prawo do Nagrody.

9. W przypadku, gdy Laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub jej wydania, Nagroda Główna przechodzi na pierwszego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

10. Do Laureatów rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio,  z tym zastrzeżeniem, iż kontakt obejmuje łącznie 3 dni robocze, pierwszy kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez Laureta, kontakt z drugim Laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody Głównej przez Laureata i pierwszego Laureata rezerwowego, kontakt następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy Laureat rezerwowy.

11. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do Laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w § 4 ust. 15.

12. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 11 powyżej i § 4 ust. 15, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od dnia otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.

13. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nie uprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.

14. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

15. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.

16. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

17. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku  przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa  kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 5 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np.  prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi:

a)       udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 21 lutego 2022 r., w dni robocze w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi;

lub

b)      skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 21 lutego 2022 r.

 

 

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody Instant Win w Loterii wysyłane są Laureatom  za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na  adres wskazany w Oświadczeniu, zgodnie z §7 ust. 1 do dnia 22 lutego 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora nagród rzeczowych za pośrednictwem kuriera).
 2. Nagroda Główna w Loterii wysyłana  jest Laureatowi przelewem na numer konta wskazany w Oświadczeniu, zgodnie z §7 ust. 3 do dnia 22 lutego 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę wykonania przelewu środków przez Organizatora).
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na numery kont w bankach prowadzących działalność operacyjną  się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 7 marca 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Inspiruj się do wygrywania - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres inspirujsiedowygrywania@uniqueone.pl , która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Odpowiedzi na zapytania konsumentów dotyczące Loterii udzielane są przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora zapytania.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym

 

§ 10 Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
 2. Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20).

c)       W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) -  Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednimprzepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)       W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971.) - Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.

4. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl

5. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem, że nie przysługuje ono w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie danych obywa się w oparciu o zgodę, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody), jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Administrator powierzył (w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a)) przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe Laureatów zostaną przekazane instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród w postaci pieniężnej oraz  firmie kurierskiej, która będzie odpowiadać za dosarczenie nagród w postaci rzeczowej. Instytucjom tym zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

8. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

10. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenia dostępne są na stronach www. winiary.pl lub na www.uniqueone.pl.
  1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
  2. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
  3. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
  4. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
   z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych

Załącznik nr 2– Wzór Oświadczenia Laureatów Nagród Instant Win IV Stopnia

Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia Laureata Nagrody Instant Win III, II Stopnia

Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia Laureata Nagrody Instant Win I Stopnia

Załącznik nr 5– Wzór Oświadczenia Laureatów Nagrody Głównej

Załącznik nr 6 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Inspiruj się do wygrywania”

 

 

Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych

 

L.P.

Produkty Promocyjne

1.

Majonez Dekoracyjny 250 ml w słoiku

2.

Majonez Dekoracyjny 250 ml w butelce

4.

Majonez Dekoracyjny 300 ml w słoiku

5.

Majonez Dekoracyjny 300 ml w butelce

6.

Majonez Dekoracyjny 400 ml

7.

Majonez Dekoracyjny 500 ml

8.

Majonez Dekoracyjny 700 ml

9.

Majonez Dekoracyjny 900 ml

10.

Majonez Lekki 300 ml

11.

Majonez Sałatkowy 300 ml

12.

Majonez Delikatny 300 ml

13.

Majonez z olejem Awokado 300 ml

14.

Majonez Omega 3:6 250 ml

15.

Majonez Omega 3:6 300 ml

 

 

 

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Instant Win IV Stopnia (kwota pieniężna w wysokości 50 zł)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD INSTANT WIN IV STOPNIA
„Inspiruj się do wygrywania”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_______________________________________________________________________
 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WYDANIA NAGRODY

 

 _______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ ZDJĘCIE LUB SKAN  DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTRÓEGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Inspiruj się do wygrywania” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.

 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Instant Win III I II Stopnia (miski do sałatki marki DUKA i zestawu noży Zwiger)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD INSTANT WIN III i II STOPNIA
„Inspiruj się do wygrywania”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_______________________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

_____________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ ZDJĘCIE LUB SKAN  DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTRÓEGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Inspiruj się do wygrywania” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Instant Win I Stopnia (robota planetarnego marki Kitchen Aid)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD INSTANT WIN I STOPNIA
„Inspiruj się do wygrywania”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_______________________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

_____________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

_____________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

______________________________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

____________________________________________________________

OBYWATELSTWO

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ ZDJĘCIE LUB SKAN  DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTRÓEGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA

 

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Inspiruj się do wygrywania” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.

Załącznik nr 5  - Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Głównych

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH
„Inspiruj się do wygrywania”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

_____________________________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

_____________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

_____________________________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

 

_____________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

_____________________________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

______________________________________________________________________________

OBYWATELSTWO

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ DOWÓD ZAKUPU, Z TYTUŁU KTRÓEGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Inspiruj się do wygrywania” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.

 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Loterii Audioteksowej „Inspiruj się do wygrywania”

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Inspiruj się do wygrywania”

Nr sms 70916

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

WINIARY: Wez udzial w loterii od 27.09.2021. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl od 23.09.2021 r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 27.09 – 31.10.2021 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy Nagród Instant Win)

Winiary: Gratulacje Zostales Laureatem Nagrody Instant Win w Loterii Inspiruj sie do wygrywania w postaci X. W ciagu 3 dni roboczych wyślij na inspirujsiedowygrywania@uniqueone.pl, zdjecie lub skan zwycieskiego dowodu zakupu oraz uzupelnione oswiadczenia Laureta (które znajduję się w regulaminie na: www.uniqueone.pl lub www.winiary.pl ). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj Dowod zakupu, gdyz nadal bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.”

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy Nagród Instant Win)

WINIARY: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj Dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl lub www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

WINIARY: Przeslany nr z Dowodu zakupu zostal juz zgloszony.Loteria dla os. pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl lub www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

WINIARY: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl lub www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 31 października 2021 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

WINIARY: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 31.10.2021 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl