Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Grupy Azoty „Dbamy o polską ziemię – V edycja

Regulamin
loterii audioteksowej pod nazwą

„Dbamy o polską ziemię - V edycja”

 

§ 1 

Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 

Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§ 4 

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać  osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne. Loteria przeznaczona jest dla nabywców Produktów Promocyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w ilości i o wartości określonej w § 8 ust. 2 pkt. a niniejszego Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników spółek: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. oraz osoby i podmioty posiadające zawarte umowy dystrybucji Produktów Promocyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego nawozów, a także pracownicy i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne lub faktury Vat potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych lub właściciele punktów sprzedaży Produktów Promocyjnych. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5

 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się
  z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii,
  a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, na zasadach określonych
  w  § 8 Regulaminu.

 

 

 

 

§ 6

 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1.  Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 

Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 27 stycznia 2022 r. do 25 października 2022 r. (czas trwania Loterii wraz
  z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży Produktów Promocyjnych
  i przyjmowania zgłoszeń do Loterii trwa od 1 lutego 2022 r. do 30 kwietnia
  2022 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 3. Dowodem zakupu Produktów Promocyjnych, który można zgłosić w Loterii jest paragon fiskalny lub faktura Vat potwierdzająca zakup Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym (dalej: „Dowód Zakupu”).

 

§ 8 

Zasady organizacji Loterii

1.    Produktami umożliwiającymi udział w Loterii są produkty Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. lub Grupy Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. wymienione w Załączniku nr 1  (dalej: „Produkt Promocyjny”).

2.    Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która w Okresie Promocyjnym:

a)     dokona jednorazowo zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto;

b)     zachowa dowód zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych w postaci paragonu fiskalnego lub faktury Vat;

c)      dokona zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl (dalej: „Strona internetowa”) lub poprzez wiadomość sms.

3.    W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy :

a)   Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70 966 o treści SMS-a: GRUPAAZOTY.numer paragonu fiskalnego lub GRUPAAZOTY.numer faktury. Koszt wysłania SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii,

albo

b)   uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na Stronie internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej) poprzez dedykowany przycisk „WYŚLIJ” do Organizatora (dalej „Formularz”). Aby wypełnić Formularz należy
w pierwszej kolejności wybrać przycisk „MAM FAKTURĘ” (jeżeli Dowodem Zakupu, na podstawie którego następuje Zgłoszenie jest faktura Vat) lub „MAM PARAGON” (jeżeli Dowodem Zakupu, na podstawie, którego następuje Zgłoszenie jest paragon fiskalny). Wypełniając Formularz należy podać obligatoryjnie następujące dane: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także:

                                                        i.             w przypadku wyboru paragonu fiskalnego jako dowodu zakupu: kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu),  NIP podatnika, który wystawił paragon fiskalny, data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.2 powyżej;

                                                      ii.             w przypadku wyboru faktury Vat jako dowodu zakupu: numer faktury, NIP wystawcy faktury Vat, data sprzedaży Produktu/Produktów Promocyjnych;    

 • oraz złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu wraz ze stanowiącymi Załączniki 2a i 2b do Regulaminu Klauzulami informacyjnymi danych osobowych dla uczestników Loterii Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Organizatora oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Polityki Prywatności. Podczas dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może również fakultatywnie podać kod pocztowy miejsca zamieszkania/siedziby Uczestnika.

4.     Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik:

a)   Który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS otrzymuje zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do jego zgłoszenia przypisana jest Nagroda opisana w § 9 ust. 2 pkt a) czy nie (czy są zwycięskie czy nie). Treść komunikatu wygrywającego: „GRUPA AZOTY: Jestes laureatem karty o wartosci 1000 zl. W ciagu 5 dni roboczych wyslij formularz laureata pod linkiem: x. Brak jego wysylki ww terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj dowod zakupu. Loteria od 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One sp. z o.o” (gdzie w miejscu X znajdować się będzie adres strony internetowej, na której dostępny będzie elektroniczny formularz Laureata Nagrody instant win). Treść komunikatu niewygrywającego: „GRUPA AZOTY: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody miesiecznej i Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.dbamyopolskaziemie.pl”

albo

b)   Który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem Strony internetowej, otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagród opisanych w § 9 ust. 2 pkt a) (Nagród instant win). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia w zakresie Nagród instant win otrzymuje również informację o warunkach i terminach weryfikacji prawa do wydania Nagrody a także link do elektronicznego formularza Laureata Nagrody instant win. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz link do elektronicznego formularza Laureata Nagrody instant win zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując Zgłoszenia, które zostało zwycięskie w ramach Nagród instant win.

5. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 3 (słownie: trzech) losowaniach nagród opisanych w  § 9 ust. 2 pkt a) do c), tj. jednym losowaniu nagród instant win, jednym losowaniu nagród miesięcznych odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia oraz jednym losowaniu Nagrody Głównej.

6. Do Loterii dany paragon fiskalny lub fakturę Vat można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny lub fakturę Vat, jako prawidłowe będzie traktowane pierwsze Zgłoszenie dokonane na podstawie danego paragonu fiskalnego lub faktury Vat, które wpłynie na serwer Organizatora. Pozostałe Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora z tytułu tego samego paragonu fiskalnego lub faktury Vat będą uznawane za nieprawidłowe i naruszające zapisy Regulaminu w związku z tym ewentualna Nagroda przyznana takiemu Zgłoszeniu nie zostanie wydana.

7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii, jednakże dany Uczestnik może wygrać maksymalnie 8 (słownie: osiem) sztuk Nagród instant win opisanych w § 9 ust. 2 pkt a), 1 (słownie: jedną) Nagrodę miesięczną opisaną w § 9 ust. 2 pkt b) oraz 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną opisaną w § 9 ust. 2 pkt c). Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną lub spółkę osobową lub kapitałową, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii.

8. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

10. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu (np. w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych).

10. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił paragonu fiskalnego lub faktury Vat zgłoszonej do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 4 lipca 2022 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych lub faktur Vat potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych.

11. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio paragonów fiskalnych lub faktur Vat potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wezwania przez Organizatora do złożenia dokumentów za pośrednictwem przesyłki pocztowej, dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o., Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić telefonicznie, SMS-em lub pocztą elektroniczną zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 11 ust. 9 oraz ust. 10 stosuje się odpowiednio.

12. Faktura Vat lub paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)   potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu za kwotę minimum 1.000 zł brutto (przez co rozumie się ostateczną kwotę do zapłaty po odliczeniu wszelkich ewentualnych rabatów i promocji);

b)   jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują, prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

c)    nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

d)   zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na fakturze Vat lub paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy faktury Vat lub paragonu fiskalnego (w punkcie sprzedaży). Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę wystawcy dokumentu na paragonie fiskalnym lub fakturze Vat;

e)   data i godzina zakupu (w przypadku paragonu fiskalnego)/sprzedaży
(w przypadku faktury Vat) widniejąca na fakturze Vat lub paragonie fiskalnym przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 lutego 2022 r.
o godzinie 0:00:00.

Jednakże to Komisja ostatecznie podejmuję decyzję czy przedstawiony przez Uczestnika paragon fiskalny lub faktura Vat spełniają warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, w przypadkach, w których przedstawiony paragon fiskalny lub faktura Vat są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

13. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego lub faktury Vat, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

14. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości.

15. O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Zgłoszeniu lub poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer wskazany w Zgłoszeniu.

16. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.

17. Przez danego Uczestnika, który jest osobą fizyczną rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu. W przypadku Uczestnika, który jest osobą prawną  lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za główną daną identyfikującą takiego Uczestnika jest numer NIP, którym posługuje się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

18. Do Loterii, może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail i numer telefonu.

 

§ 9 

Wartość puli nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 532 183,00 złotych (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote  i 00/100). W Loterii przewidziano 304 (słownie: trzysta cztery) sztuk nagród.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)   Nagroda instant win w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) brutto (dalej: „Nagroda instant win”). Organizator przewidział 300 (słownie: trzysta) sztuk Nagród instant win w Loterii.

b)  Nagroda miesięczna w postaci karty przedpłaconej o wartości 10.000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1.111,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie podatku od Nagrody (dalej: „Nagroda miesięczna”). Łączna całkowita wartość Nagrody miesięcznej wynosi 11.111,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) sztuki Nagrody miesięcznej w Loterii.

c)   Nagroda Główna w postaci ciągnika John Deere 5075E o wartości 178.965,00  złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 19.885,00 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od Nagrody (dalej: „Nagroda Główna”). Łączna całkowita wartość Nagrody Głównej wynosi 198.850,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Głównej w Loterii.

3. Zwycięzca Nagrody Głównej nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie. Odbiór wygranej może nastąpić przez inną osobę (w imieniu Zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo uprawniające do odbioru Nagrody (ze wskazaniem rodzaju Nagrody), udzielone przez Zwycięzcę Nagrody Głównej z podpisem poświadczonym notarialnie.

4. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym

5. W sytuacji, gdy Zwycięzca Nagrody miesięcznej/Nagrody Głównej jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), stanowiącego równowartość dodatkowej kwoty, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt b) albo c) Regulaminu, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę na poczet ww. podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

6. W przypadku, gdy Zwycięzcą Nagrody miesięcznej/Nagrody Głównej w Loterii jest spółka osobowa lub kapitałowa określona w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, dodatkowa kwota, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt b) albo c) Regulaminu przekazana jest Zwycięzcy przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazanego przez Zwycięzcę lub przekazem pocztowym na adres zgodnie ze wzorem Oświadczenia (stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu). Zwycięzcy zobowiązani są dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem Nagrody – według właściwych dla nich zasad - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 10

Miejsce i termin losowania nagród

Nagrody instant win

1.    Losowania bramek czyli zwycięskich momentów, do których są przypisane Nagrody instant win opisane w § 9 ust. 2 pkt a) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, w dniu 27 stycznia 2022 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na Stronie Internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, w zakresie Nagród instant win. Przypisanie Nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana Nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana Nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna Nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna Nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.

2.    W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 300 bramek w zakresie Nagród instant win.

3.    Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. W przypadku niewydania nagród, o których mowa w § 9 ust. 2

 1. pkt a), w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub wydania nagród, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
  4.    Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 00:00:00 do 23:59:59, każdego dnia Okresu Promocyjnego.

 

Nagrody miesięczne i Nagroda Główna

5.    Losowania Nagród miesięcznych i Nagrody Głównej odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.

6.    Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID (dalej „ID”). W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.

7.    W każdym losowaniu Nagród miesięcznych losowana jest jedna Nagroda miesięczna.

8.    Losowania Nagród miesięcznych obejmują wszystkie Zgłoszenia dokonane w danym miesiącu trwania Okresu promocyjnego i odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Miesiąc

Okres przyjęcia Zgłoszenia

Data losowania

Miesiąc I

01.02 - 28.02.2022

02.03.2022

Miesiąc II

01.03 - 31.03.2022

05.04.2022

Miesiąc III

01.04 - 30.04.2022

04.05.2022

 

9.        Losowanie Nagrody Głównej odbywa się 04.05.2022 r. i obejmuje wszystkie Zgłoszenia do Loterii dokonane w Okresie promocyjnym.

10.    W losowaniach biorą udział prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia, które oznaczane są po wylosowaniu, jako zgłoszenia zwycięskie lub jako zgłoszenia rezerwowe, zwane dalej odpowiednio „Zgłoszenie Zwycięskie” i „Pierwsze Zgłoszenia Rezerwowe” oraz „Drugie Zgłoszenie Rezerwowe”.

11.    Losowanie laureatów  Nagród miesięcznych (dalej: Laureatów Nagrody miesięcznej) oraz Nagrody Głównej (dalej: Laureatów Nagrody Głównej) polega na tym, że odpowiednio dla danej Nagrody miesięcznej ze wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych w danym miesiącu Okresu promocyjnego, dla Nagrody Głównej spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych w Loterii, losowane są trzy Zgłoszenia. Zgłoszenie, które zostało wylosowane jako pierwsze zostaje Zgłoszeniem Zwycięskim, a pozostałe wylosowane Zgłoszenia stają się Zgłoszeniami Rezerwowymi oznaczonymi numerami zgodnie z kolejnością ich wylosowania.

12.    Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są dwa rezerwowe Zgłoszenia, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie „Zgłoszenie Rezerwowe”. W przypadku, gdy np. Laureat Zgłoszenia Zwycięskiego nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda przypada Uczestnikowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe. Jeśli i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda przypada Uczestnikowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako drugie Zgłoszenie Rezerwowe. Do Uczestników Zgłoszeń Rezerwowych stosuje się postanowienia jak do Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Zwycięskiego. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako pierwszego lub drugiego Zgłoszenia Rezerwowego w tym samym czasie i według tej samej procedury jak w stosunku do Laureata Zgłoszenia Zwycięskiego. Dokładny opis procedury informowania Laureatów Nagród miesięcznych oraz Nagrody Głównej znajduję się w § 11 Regulaminu. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o zmianie swojego statusu na status Zwycięskiego Zgłoszenia, następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez Laureata Zwycięskiego Zgłoszenia i odpowiednio Laureata pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego.

13.    W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, może być wdrożona procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 8 ust. 10 i ust. 11 Regulaminu.

14.    W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do Nagrody.

15.    Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

16.    Wyniki są ogłaszane na Stronie internetowej wraz z zakończeniem procesu weryfikacji laureata w postaci imienia i miejscowości.

§ 11

Warunki wydania Nagród

Nagrody instant win

1.    Laureaci Nagród instant win są informowani o wygranej zgodnie z procedurą opisaną w § 8 ust. 4 Regulaminu. W wiadomości SMS lub w wyświetlonym komunikacie oraz wiadomości e-mail Laureaci Nagród instant win są informowani o konieczności kompletnego wypełniania i przesłania do Organizatora za pośrednictwem strony internetowej, której adres podawany jest w komunikacie, o którym mowa powyżej, elektronicznego formularza Laureata Nagrody instant win, w którym Laureat zobowiązany jest zawrzeć:

a)    dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody określone Regulaminem Loterii;

b)  skan lub zdjęcie paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Elektroniczny formularz Laureata Nagrody instant win treściowo odpowiada Oświadczeniu stanowiącemu Załącznik nr 3 do Regulaminu. Elektroniczny formularz Laureata Nagrody instant win musi zostać wysłany do Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej (tj. od momentu wyświetlenia komunikatu o wygranej lub otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej), w innym wypadku formularz staje się nieaktywny a prawo do Nagrody przepada. Organizator dopuszcza wypełnienie elektronicznego formularza Laureata jedynie w zakresie danych, o których mowa w lit. a) powyżej i wysłanie skanu lub zdjęcia Dowodu zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia na adres e-mail: kontakt@dbamyopolskaziemie.pl, z tym zastrzeżeniem, że zarówno wypełnienie formularza, jak i otrzymanie przez Organizatora wiadomości e-mail zawierającej paragon fiskalny lub fakturę Vat musi nastąpić w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej (tj. od momentu wyświetlenia komunikatu o wygranej lub otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej), pod rygorem przepadku prawa do nagrody.  Skany/zdjęcia dokumentów, o których mowa w lit. b)  powyżej powinny zostać przesłane w formacie, „.jpg”, „.pdf” lub „.gif” i posiadać rozmiar maksymalnie 20 MB.

2.    Laureaci Nagród instant win są informowani, wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu (w przypadku dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem Strony internetowej) lub wiadomością SMS na numer telefonu, z którego nastąpiło Zgłoszenie (w przypadku dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS), o pozytywnej weryfikacji ich Zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez Organizatora, przez co rozumie się datę wpływu tych dokumentów na serwer Organizatora.

3.    Laureaci Nagród miesięcznych, opisanych w § 9 ust. 2 pkt b) oraz Laureat Nagrody Głównej, opisanej w § 9 ust. 2 pkt c) są informowani telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania lub w ciągu 2 dni roboczych następujących po losowaniu. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania Nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia, ostatniego dnia wyżej wymienionego terminu Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora (treść komunikatu: „Loteria Grupa Azoty: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Dbamy o polska ziemie – V edycja”, bedziemy podejmowac proby polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. lub mozesz sam skontaktowac sie z nami pod numerem telefonu: 22 87 19 403 (oplata według stawek operatora) Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli żadna z prób kontaktu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym się nie powiedzie lub Laureat nie skontaktuje się z Organizatorem w ww. terminie, traci on prawo do Nagrody miesięcznej lub Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do przekazania Nagrody Laureatowi (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze paragonu fiskalnego lub faktury Vat, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do Nagrody. Każdego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym Organizator podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, w odstępach czasowych, co najmniej godzina pomiędzy pierwszym i kolejnym połączeniem.

4.    Laureat Nagrody miesięcznej i Nagrody Głównej, zobowiązany jest do przesłania dokumentów opisanych w ust. 5 poniżej do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy o której mowa w § 11 ust. 3 powyżej. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia kontaktu przedstawiciela Organizatora. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 5 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Laureat zobowiązany jest także, przed wysyłką listowną, do przesłania do Organizatora za pośrednictwem elektronicznego formularza Laureata, którego adres zostanie przekazany Laureatowi po rozmowie telefonicznej, o której mowa w ust. 3 powyżej za pośrednictwem wiadomości sms na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia (w przypadku Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia przy pomocy SMS) lub adres e-mail, który podano w Formularzu (w przypadku osób, które dokonały Zgłoszenia za pośrednictwem Strony internetowej),  skanów lub zdjęć dokumentów, o których mowa w ust. 5 poniżej, w terminie 3 dni roboczych liczonych od rozmowy, o której mowa w § 11 ust. 3 powyżej. Zamiast wysyłki skanu lub zdjęcia Dowodu zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza Laureata, Organizator dopuszcza wysłanie tych dokumentów na adres e-mail: kontakt@dbamyopolskaziemie.pl, z tym zastrzeżeniem, że otrzymanie przez Organizatora wiadomości e-mail zawierającej Dowód zakupu musi nastąpić w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Jeśli Laureat nie prześle dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania Nagrody, o których mowa w ust. 5 poniżej w terminach o którym mowa w niniejszym ustępie, oznacza to rezygnację z prawa do Nagrody.

5.    Laureaci Nagrody miesięcznej i Nagrody Głównej zobowiązani są do przesłania na adres Organizatora:

a)   własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody określone Regulaminem Loterii a także oświadczenia wynikającego z ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.), zgodnie z odpowiednim wzorem „Oświadczenia” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl oraz stanowiącym  Załączniki od nr 4 do nr 6  Regulaminu;

b)   oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu której Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

6.    Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem, w szczególności nieprawidłowego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego paragonu fiskalnego lub faktury Vat) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.

7.    W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do Nagrody.

8.    W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu z treścią paragonu fiskalnego lub faktury Vat, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do Nagrody.

9.    W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do Laureata o przedstawienie części lub wszystkich dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (paragonów fiskalnych lub faktur Vat) zgłoszonych do Loterii oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 8 ust. 10-11.

10.    Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i § 8 ust. 10-11, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.

11.    Przez brak możliwości kontaktu/nieudaną próbę połączenia rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w Zgłoszeniu (np. wskutek uszkodzenie/wada telefonu).

12.    W przypadku, gdyby okazało się, iż Nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do Nagrody.

13.    W przypadku, w którym Laureat Nagrody miesięcznej lub Nagrody Głównej opisanych w § 9 ust. 2 pkt b) - c) nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie, Nagroda przechodzi na Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody miesięcznej lub Głównej, jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie Nagroda przechodzi na Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody miesięcznej lub Głównej. Kontakt telefoniczny z Pierwszym Rezerwowym Laureatem Nagrody miesięcznej oraz Pierwszym Rezerwowym Laureatem Nagrody Głównej jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie prawa do Nagrody przez Laureata Nagrody miesięcznej oraz Laureata Nagrody Głównej, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 11 ust. 3. Jeżeli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody miesięcznej lub Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody, wówczas kontakt telefoniczny z Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody miesięcznej lub Głównej nawiązywany jest następnego dnia roboczego, po utracie prawa do Nagrody przez Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody miesięcznej lub Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Głównej, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 11 ust. 3. W sytuacji utraty prawa do Nagrody przez Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody miesięcznej lub Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Głównej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

14.    Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.

15.    Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania Nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

16.    Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.), do dnia 4 lipca 2022r. skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród miesięcznych oraz Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe) oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy, w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania Nagrody Głównej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody musi:

a)   udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 28 lipca 2022 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi;

albo

b) skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany  zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 28 lipca 2022 r.

 Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody miesięcznej  lub Nagrody Głównej Zwycięzcy.

17.  Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, określanym w Regulaminie jako „Zwycięzcy”.

18.  Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej, z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

 

§ 12

Termin wydania nagród

 

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, tj. Zwycięzcom.
 2. Nagrody instant win oraz Nagrody miesięczne:

a)   wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 30 września 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu

albo

b)   wydawane są do dnia 30 września 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez Organizatora w miejscu ustalonym ze Zwycięzcą.

 1. Nagroda Główna wydawana jest w ten sposób, że do 30 września 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu przesyłką pocztową lub kurierską wysłane są dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony ze Zwycięzcą po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się miasto Puławy, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody ponosi Zwycięzca.
 2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na konta bankowe prowadzone przez banki prowadzące działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 13

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje , mogą być zgłaszane do dnia 14 października 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora
  (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Loteria Dbamy o polską ziemię – V edycja – reklamacja” lub na adres email: kontakt@dbamyopolskaziemie.pl
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem.
 5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji e-mail w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
  6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 14

Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Załączniku 2a oraz Załączniku 2b do niniejszego Regulaminu.

  

§ 15
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Loterii oraz wzory Oświadczeń stanowiące do niego załączniki, dostępne są na Stronie Internetowej na www.dbamyopolskaziemie.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery
  z polskich zasobów numeracji.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U.  z 2020r. poz. 2094).

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Lista Produktów Promocyjnych.

Załącznik 2a – Klauzula informacyjna danych osobowych dla uczestników Loterii Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Załącznik 2b – Klauzula informacyjna danych osobowych dla uczestników Loterii Organizatora.

Załącznik 3 – Wzór elektronicznego formularza Laureata Nagrody instant win

Załącznik 4 – Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody miesięcznej lub Głównej (osoby fizycznej)

Załącznik 5 – Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody miesięcznej lub Głównej (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody miesięcznej lub Głównej (spółek osobowych i kapitałowych)

Załącznik 7 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię – V edycja”

Załącznik nr 1 - Lista Produktów Promocyjnych 

 

 

 1. Mocznik.pl®
 2. POLIFOSKA® 21
 3. POLIDAP®
 4. POLIFOSKA® 5
 5. POLIFOSKA® 6
 6. POLIFOSKA® 8
 7. POLIFOSKA® START
 8. POLIFOSKA® KRZEM
 9. POLIFOSKA® TYTAN
 10. POLIFOSKA® PLUS
 11. POLIFOSKA® 12
 12. POLIFOSKA® PLON+
 13. POLIFOSKA® PETROPLON
 14. POLIST
 15. NPK 15-15-15
 16. Pulan®
 17. Pulan® Macro
 18. Pulrea®
 19. Pulrea®+INu
 20. Pulsar®
 21. Pulgran®
 22. Pulgran® S
 23. Pulmix 28.4% N
 24. Saletrzak 27%N
 25. RSM®
 26. RSM®S
 27. RSM®S 28-5
 28. Saletrosan® 26
 29. Saletrosan® 30
 30. Saletrosan® 26 plus
 31. Saletrosan® 26 z borem
 32. Saletra amonowa 32
 33. Saletrzak 27 standard
 34. Saletrzak 27 makro
 35. Saletrzak 27 standard plus
 36. Saletrzak 27 standard z borem
 37. Siarczan amonu AS21 krystaliczny
 38. Siarczan amonu AS21 makro
 39. Siarczan amonu AS21 selekcjonowany
 40. Saletromag® 25
 41. Salmag®
 42. Zaksan®
 43. Zaksan® 33,5
 44. Salmag z borem®
 45. Salmag z siarką®
 46. Salmag® 20Mg plus
 47. Amofoska® 5-10-25
 48. Amofoska® 4-16-18
 49. Amofoska® 4-12-20
 50. Amofoska® 4-12-12
 51. Amofoska® 4-10-22
 52. Amofoska® 3,5-10-24
 53. Super Fos Dar 40®
 54. Holist® NK 10-31
 55. Holist® PK 15-30
 56. Holist® PK 16-28
 57. Holist® PK 20-20
 58. Holist® NK 14-20
 59. Holist® PK 10-40
 60. Holist® PK 12-36
 61. Fosfarm 4-10-15
 62. Amofoska® 4-10-15
 63. MIXAL
 64. SALMIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2a - Klauzula informacyjna danych osobowych dla uczestników Loterii Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii pozyskanych w toku Loterii na potrzeby związane z prawidłową realizacją Loterii, jest spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora: Inspektor Ochrony Danych, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, adres e-mail: iod.pulawy@grupaazoty.com.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest niezbędne do realizacji celu związanego z prawidłową realizacją Loterii (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej). Jeżeli Uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym do Loterii fakultatywne dane osobowe w postaci kodu pocztowego miejsca zamieszkania/siedziby Uczestnika, wówczas dane te są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na wpisaniu kodu pocztowego w nieobligatoryjne pole formularza zgłoszeniowego do Loterii.
 4. Uzasadnionymi interesami administratora danych lub strony trzeciej są:
  1. Przeprowadzenie Loterii, w celu weryfikacji i wyłonienia Laureatów, umożliwienie Państwa uczestnictwa w Loterii, kontakt z Uczestnikiem Loterii oraz przeprowadzenie Loterii, ;
  2. przechowywanie danych w celach ustalania lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  3. obsługa zapytań pochodzących od Uczestników Loterii.
  4. Zakres przetwarzanych danych:
   1. Dane Uczestników Loterii podane w formularzu zgłoszeniowym: imię, numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz kod pocztowy miejsca zamieszkania/siedziby jako dana fakultatywna (jedynie w przypadku jeżeli Uczestnik podał tą daną w formularzu zgłoszeniowym do Loterii).
   2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
    1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
    2. usługodawcy, w tym Organizator niniejszej Loterii, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
    3. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
    4. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania:
     1. W zakresie związanym z prawidłową realizacją Loterii -przez okres niezbędny do realizacji Loterii  lub do czasu wniesienia przez Pana/ Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przy czym wniesienie sprzeciwu może skutkować wykluczeniem z Loterii bez prawa do Nagród,
     2. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
     3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie danych opiera się na zgodzie). Można skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub wysyłając email na adres iod.pulawy@grupaazoty.com. Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
     4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
     5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w Loterii.

 

 

Załącznik nr 2b - Klauzula informacyjna danych osobowych dla uczestników Loterii Organizatora

 

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 20);

b)   W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych
i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

c)    W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

d)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii
(tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132),– Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim są przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu przestrzegania obowiązków wynikających z tych przepisów oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora lub związanych z nimi praw, należy kierować do Unique One Sp. z o.o. na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, lub na adres e-mail: dane@uniqueone.pl .
 2. Osobie, której dane są przetwarzane:

a)      przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b)     przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji
w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)       przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)     przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)      przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f)       przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych  w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii, Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z ich Administratorem tj. Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Dane osobowe osób fizycznych będących Zwycięzcami kart przedpłaconych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących Zwycięzcami kart przedpłaconych/osób reprezentujących osoby prawne będące Zwycięzcami kart przedpłaconych, w postaci: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego (jeżeli inny niż zameldowania lub adres zameldowania jest zagraniczny) zostaną przekazane instytucji bankowej, która odpowiada za wystawienie tychże kart i wymaga ona podania tychże danych wobec posiadania statusu instytucji obowiązanej w świetle przepisów ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132). W przypadku jeżeli przed terminem wydania nagród w postaci kart przedpłaconych doszłoby do wejścia w życie przepisów rozszerzających katalog danych osobowych wymaganych przez instytucje bankowe celem wydania karty przedpłaconej lub bank zyskałby inną podstawę prawną żądania dodatkowych danych, wówczas Organizator zwróci się do Zwycięzców o uzupełnienie tychże danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości wydania nagrody w postaci karty przedpłaconej. Dane osobowe Uczestników zgłaszających reklamacje w formie listu oraz Zwycięzców kart przedpłaconych zostaną przekazane operatorowi pocztowemu,  który odpowiada  za dostarczenie przesyłek. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane zwycięzców mogą zostać także przekazane firmie świadczącej usługi IT oraz księgowe. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Organizator  jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 3. Organizator zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Organizatora oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Organizatora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Organizatorze, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Organizatora w tych celach tak długo, jak wymagają tego od Organizatora przepisy prawa.

Załącznik 3 – Wzór elektronicznego formularza Laureata Nagrody instant win

 

Wzór elektronicznego formularza Laureata Nagrody instant win

 

W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2

 

 

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY/ PEŁNA NAZWA FIRMY SPÓŁKI i FORMA ORGANIZACYJNA1

 

______________________________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY 2

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI 3

 

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

 

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem strony internetowej)

 

__________________________________________________________________________________________

ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA OSOBY FIZYCZNEJ/PRZEDSIĘBIORCY/REPREZENTANTA SPÓŁKI

 

 

__________________________________________________________________________________________

ADRES KORESPONDENCYJNY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻSZY)

 

1 Uwaga:

- imię i nazwisko wpisuje osoba, która dokonała zgłoszenia jako osoba fizyczna (na podstawie paragonu lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej)

- nazwę firmy wpisuje osoba, która dokonała zgłoszenia jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (na podstawie faktury VAT)

- pełną nazwę firmy spółki i formę organizacyjną wpisuje się w przypadku, gdy zgłoszenia dokonała spółka osobowa lub kapitałowa (na podstawie faktury VAT)

 

2 Uzupełnia tylko osoba, która dokonała zgłoszenia jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (na podstawie faktury VAT)

 

3 Uzupełnia się tylko w sytuacji, gdy zgłoszenie zostało dokonane jako spółka osobowa lub kapitałowa (na podstawie faktury VAT)

 

 

 

[  ] Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla uczestników Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.

[  ] Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe osób fizycznych będących Zwycięzcami kart przedpłaconych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących Zwycięzcami kart przedpłaconych/osób reprezentujących osoby prawne będące Zwycięzcami kart przedpłaconych, w postaci: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego (jeżeli inny niż zameldowania lub adres zameldowania jest zagraniczny) zostaną przekazane instytucji bankowej, która odpowiada za wystawienie tychże kart i wymaga ona podania tychże danych wobec posiadania statusu instytucji obowiązanej w świetle przepisów ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132). W przypadku jeżeli przed terminem wydania nagród w postaci kart przedpłaconych doszłoby do wejścia w życie przepisów rozszerzających katalog danych osobowych wymaganych przez instytucje bankowe celem wydania karty przedpłaconej lub bank zyskałby inną podstawę prawną żądania dodatkowych danych,, wówczas Organizator zwróci się do Zwycięzców o uzupełnienie tychże danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród miesięcznych i Głównej (osób fizycznych)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Część 1

 

W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2

 

Prosimy o wypełnienie oświadczenia czytelnie, wielkimi literami!

 

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

 

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem strony internetowej)

 

_______________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA: ULICA, NUMER DOMU, LOKALU

 

_______________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

_______________________________________________________________________________

ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻSZY)

 

_______________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

 

_______________________________________________________________________________

OBYWATELSTWO

 

Pamiętaj o załączeniu oryginału paragonu  fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego przypisana została Nagroda!

 

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla uczestników Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.

 

 

________________________________

Data i podpis

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe Zwycięzców kart przedpłaconych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego (jeżeli inny niż zameldowania lub adres zameldowania jest zagraniczny) zostaną przekazane instytucji bankowej, która odpowiada za wystawienie tychże kart i wymaga ona podania tychże danych wobec posiadania statusu instytucji obowiązanej w świetle przepisów ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132). W przypadku jeżeli przed terminem wydania nagród w postaci kart przedpłaconych doszłoby do wejścia w życie przepisów rozszerzających katalog danych osobowych wymaganych przez instytucje bankowe celem wydania karty przedpłaconej lub bank zyskałby inną podstawę prawną żądania dodatkowych danych, wówczas Organizator zwróci się do Zwycięzców o uzupełnienie tychże danych.. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 1132)

 

Część 2 

Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami Nagród instant win w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1123).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 z póź. zm.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 z póź. zm )

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród miesięcznych i Głównej (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

Część 1

 

W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2

 

Prosimy o wypełnienie oświadczenia czytelnie, wielkimi literami!

 

_______________________________________________________________________________
NAZWA FIRMY

 

______________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY

 

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

 

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem strony internetowej)

 

_______________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA PRZEDSIĘBIORCY: ULICA, NUMER DOMU, LOKALU

 

_______________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

_______________________________________________________________________________

ADRES KORESPONDENCYJNY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻSZY)

 

_______________________________________________________________________________

NIP (w przypadku braku państwo rejestracji, rejestr handlowy  oraz numer i data rejestracji)

 

_______________________________________________________________________________
Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

 

_______________________________________________________________________________

RODZAJ I NUMER DOKUMNETU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

 

_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO

 

Pamiętaj o załączeniu oryginału paragonu  fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego przypisana została Nagroda!

 

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla uczestników Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.

 

 

________________________________

Data i podpis

 

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe przedsiębiorców będących Zwycięzcami kart przedpłaconych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego (jeżeli inny niż zameldowania lub adres zameldowania jest zagraniczny) zostaną przekazane instytucji bankowej, która odpowiada za wystawienie tychże kart i wymaga ona podania tychże danych wobec posiadania statusu instytucji obowiązanej w świetle przepisów ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132). W przypadku jeżeli przed terminem wydania nagród w postaci kart przedpłaconych doszłoby do wejścia w życie przepisów rozszerzających katalog danych osobowych wymaganych przez instytucje bankowe celem wydania karty przedpłacone lub bank zyskałby inną podstawę prawną żądania dodatkowych danych j, wówczas Organizator zwróci się do Zwycięzców o uzupełnienie tychże danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 1132).

 

 

 

 

Część 2 

 

Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami Nagród instant win w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 ).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 )

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród miesięcznych i Głównej (spółek osobowych i kapitałowych)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2

 

Prosimy o wypełnienie oświadczenia czytelnie, wielkimi literami!

 

_______________________________________________________________________________
PEŁNA NAZWA FIRMY SPÓŁKI i FORMY ORGANIZACYJNEJ

 

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

 

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem strony internetowej)

 

_______________________________________________________________________________
ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY

 

_______________________________________________________________________________
NIP (w przypadku braku państwo rejestracji, rejestr handlowy  oraz numer i data rejestracji)


_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 (numer rachunku bankowego)

 

_______________________________________________________________________________
Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

 

Dane osoby uprawnionej do reprezentacji*:

 

_______________________________________________________________________________
Imię i Nazwisko

 

_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

 

_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO

 

________________________________________________________________________________

ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI

 

________________________________________________________________________________

ADRES KORESPONDENCYJNY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻSZY)

 

 

Pamiętaj o załączeniu oryginału paragonu  fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego przypisana została Nagroda!

 

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla uczestników Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.

 

________________________________

Data i podpis

 

*W przypadku osób reprezentujących podmiot gospodarczy na podstawie udzielonego im dokumentu pełnomocnictwa, prosimy o dołączenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do działania lub jego poświadczonej notarialnie kopii w treści które zostanie wskazany numer i seria dowodu tożsamości pełnomocnika.

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe osób fizycznych reprezentujących osoby prawne będące Zwycięzcami kart przedpłaconych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego (jeżeli inny niż zameldowania lub adres zameldowania jest zagraniczny) zostaną przekazane instytucji bankowej, która odpowiada za wystawienie tychże kart i wymaga ona podania tychże danych wobec posiadania statusu instytucji obowiązanej w świetle przepisów ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132). W przypadku jeżeli przed terminem wydania nagród w postaci kart przedpłaconych doszłoby do wejścia w życie przepisów rozszerzających katalog danych osobowych wymaganych przez instytucje bankowe celem wydania karty przedpłaconej, lub bank zyskałby inną  podstawę prawną żądania dodatkowych danych wówczas Organizator zwróci się do Zwycięzców o uzupełnienie tychże danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 1132).

 

 

Część 2 

 

Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami Nagród instant win w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 ).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 )

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Część 3 

 

Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami Nagród instant win w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.

Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

 

Niniejszym oświadczam, że nie posiadam/posiadam* Beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 ).

Poniżej wskazuje dane Beneficjenta rzeczywistego:

Imię i nazwisko ____________________________________

Obywatelstwo ­­­­­­­­­­_____________________________________

Czy Beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne/członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?

⎕  Tak, data zakończenia kadencji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne _______.

⎕ Nie

*niepotrzebne skreślić

______________________________

Data i Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7  - Komunikacja SMS Loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię – V edycja”

 

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „Dbamy o polską ziemię – V edycja”

Nr sms 70 966

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

GRUPA AZOTY: Wez udzial w loterii od 1.02.2022r. Loteria dla os. pow. 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl od 1.02.2022r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 1.02 – 30.04.2022 r.

Treść zwrotna dla osób zgłaszających się (zgłoszenie wygrywające w zakresie Nagród instant win)

Jestes laureatem karty o wartosci 1000 zl. W ciagu 5 dni roboczych wyslij formularz laureata pod linkiem: x. Brak jego wysylki ww terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj dowod zakupu. Loteria od 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One sp. z o.o

Treść zwrotna dla osób zgłaszających się (zgłoszenie niewygrywające w zakresie Nagród instant win)

GRUPA AZOTY: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody miesiecznej i Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin:www.dbamyopolskaziemie.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

GRUPA AZOTY: Przeslany nr z dowodu zakupu zostal juz zgloszony. Jesli masz pytania, napisz do nas: kontakt@dbamyopolskaziemie.pl Loteria dla os. pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

GRUPA AZOTY: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Jesli masz pytania, napisz do nas: kontakt@dbamyopolskaziemie.pl Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.dbamyopolskaziemie.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 30.04.2022 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

GRUPA AZOTY: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 30.04.2022 r. Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl