Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Grupy Azoty „Dbamy o polską ziemię”

Regulamin
loterii audioteksowej pod nazwą

„Dbamy o polską ziemię” 

§ 1 

Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą „Dbamy o polską ziemię”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 

Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 

Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

 

§ 4 

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać  osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne. Loteria przeznaczona jest dla nabywców Produktów Promocyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w ilości i o wartości określonej w § 8 ust. 2 pkt. a niniejszego Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników spółek: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. oraz osoby i podmioty posiadające zawarte umowy dystrybucji Produktów Promocyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego nawozów, a także pracownicy i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne lub faktury Vat potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych lub właściciele punktów sprzedaży Produktów Promocyjnych. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5

 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się
  z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii,
  a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, na zasadach określonych w  § 8 Regulaminu.

 

§ 6

 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1.  Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
  i regulaminów  urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 

Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 1 lutego 2021 r. do 17 sierpnia 2021 r. (czas trwania Loterii wraz
  z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży Produktów Promocyjnych i przyjmowania zgłoszeń do Loterii trwa od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia
  2021 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 3. Dowodem zakupu Produktów Promocyjnych, który można zgłosić w Loterii jest paragon fiskalny lub faktura Vat potwierdzająca zakup Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym (dalej: „Dowód Zakupu”).

 

§ 8 

Zasady organizacji Loterii

 1. Produktami umożliwiającymi udział w Loterii są produkty Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. lub Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. wymienione w Załączniku nr 1  (dalej: „Produkt Promocyjny”).
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która w Okresie Promocyjnym:

a)     dokona jednorazowo zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto;

b)    zachowa dowód zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych w postaci paragonu fiskalnego lub faktury Vat;

c)     dokona zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl (dalej: „Strona internetowa”) lub poprzez wiadomość sms.

 1. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy :

a)   Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70 966 o treści SMS-a: GRUPAAZOTY.numer paragonu fiskalnego lub GRUPAAZOTY.numer faktury. Koszt wysłania SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii,

albo

b)  uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na Stronie internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej) poprzez dedykowany przycisk „WEŹ UDZIAŁ W LOTERII” do Organizatora (dalej Formularz”). Aby wypełnić Formularz należy w pierwszej kolejności wybrać przycisk „FAKTURA” (jeżeli Dowodem Zakupu, na podstawie którego następuje Zgłoszenie jest faktura Vat) lub „PARAGON” (jeżeli Dowodem Zakupu, na podstawie, którego następuje Zgłoszenie jest paragon fiskalny). Wypełniając Formularz należy podać obligatoryjnie następujące dane: imię, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, powtórz adres e-mail a także:

                                                        i.            w przypadku wyboru paragonu fiskalnego jako dowodu zakupu: kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu),  NIP podatnika, który wystawił paragon fiskalny, data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.2 powyżej;

                                                     ii.             w przypadku wyboru faktury Vat jako dowodu zakupu: numer faktury, NIP wystawcy faktury Vat, data sprzedaży Produktu/Produktów Promocyjnych;    

 • oraz  złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu wraz ze stanowiącymi Załączniki 2a i 2b do Regulaminu Klauzulami informacyjnymi danych osobowych dla uczestników Loterii Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Organizatora oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Polityki Prywatności .
 1. Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia następuje, jeżeli Uczestnik otrzyma generowaną automatycznie informację na Stronie Internetowej, potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia, a także Uczestnik dostaje wiadomość e-mail z potwierdzeniem na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. W przypadku zgłoszenia sms Uczestnik otrzymuje bezpłatną wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu Zgłoszenia do Loterii.     
 2. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 2 (słownie: dwóch) losowaniach nagród opisanych w  § 9 ust. 2 pkt a) do b), tj. jednym losowaniu nagród dziennych odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia oraz jednym losowaniu nagrody głównej.
 3. Do Loterii dany paragon fiskalny lub fakturę Vat można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny lub fakturę Vat, jako prawidłowe będzie traktowane pierwsze Zgłoszenie dokonane
  na podstawie danego paragonu fiskalnego lub faktury Vat, które wpłynie na serwer Organizatora. Pozostałe Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora z tytułu tego samego paragonu fiskalnego lub faktury Vat będą uznawane za nieprawidłowe
  i naruszające zapisy Regulaminu w związku z tym ewentualna nagroda przyznana takiemu Zgłoszeniu nie zostanie wydana.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii, jednakże dany Uczestnik może wygrać maksymalnie 8 (słownie: osiem) sztuk nagród dziennych opisanych w § 9 ust. 2 pkt a). Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną lub spółkę osobową lub kapitałową, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii.
 5. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału
  w Loterii.
 6. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń,
  w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników,
  w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu (np. w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych).
 7. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił paragonu fiskalnego lub faktury Vat zgłoszonej do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 2 lipca 2021 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii  paragonów fiskalnych lub faktur Vat potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych.
 8. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio paragonów fiskalnych lub faktur Vat potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o., Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić telefonicznie, SMS-em lub pocztą elektroniczną zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 11 ust. 9 oraz ust. 10 stosuje się odpowiednio.
 9. Faktura Vat lub paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)     potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu za kwotę minimum 1.000 zł brutto (przez co rozumie się ostateczną kwotę do zapłaty po odliczeniu wszelkich ewentualnych rabatów i promocji);

b)     jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują, prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

c)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na fakturze Vat lub paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy faktury Vat lub paragonu fiskalnego (w punkcie sprzedaży). Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę wystawcy dokumentu na paragonie fiskalnym lub fakturze Vat;

e)     data i godzina zakupu widniejąca na fakturze Vat lub paragonie fiskalnym przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r. o godzinie 0:00:00.

Jednakże to Komisja ostatecznie podejmuję decyzję czy przedstawiony przez Uczestnika paragon fiskalny lub faktura Vat spełniają warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, w przypadkach, w których przedstawiony paragon fiskalny lub faktura Vat są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

 1. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego lub faktury Vat, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 2. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości.
  O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Zgłoszeniu lub poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer wskazany w Zgłoszeniu.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
 4. Przez danego Uczestnika, który jest osobą fizyczną rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu. W przypadku Uczestnika, który jest osobą prawną  lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za główną daną identyfikującą takiego Uczestnika jest numer NIP, którym posługuje się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Do Loterii, może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail i numer telefonu.

 

§ 9 

Wartość puli nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 532 300,00 złotych (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta  złotych 00/100). W Loterii przewidziano 357 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem) sztuk nagród.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)        Nagroda dzienna w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto (dalej: „Nagroda Dzienna”). Organizator przewidział 356 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć) sztuk Nagród Dziennych w Loterii.

b)       Nagroda główna w postaci ciągnika John Deere 5058E o wartości 158 670,00  złotych (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 17 630,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody (dalej: „Nagroda Główna”). Łączna całkowita wartość Nagrody Głównej wynosi 176 300,00 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Głównej w Loterii.

 1. Zwycięzca Nagrody Głównej nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Odbiór wygranej może nastąpić przez inną osobę (w imieniu Zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo uprawniające do odbioru nagrody (ze wskazaniem rodzaju nagrody), udzielone przez Zwycięzcę Nagrody Głównej z podpisem poświadczonym notarialnie.
 2. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 3. W sytuacji, gdy Zwycięzca Nagrody Głównej jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426), stanowiącego równowartość dodatkowej kwoty, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt b) Regulaminu, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę na poczet, ww. podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.
 4. W przypadku, gdy Zwycięzcą Nagrody Głównej w Loterii jest spółka osobowa lub kapitałowa określona w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, dodatkowa kwota, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt b) Regulaminu przekazana jest Zwycięzcy przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazanego przez Zwycięzcę lub przekazem pocztowym na adres zgodnie ze wzorem Oświadczenia (stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu). Zwycięzcy zobowiązani są dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody – według właściwych dla nich zasad - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 10

Miejsce i termin losowania nagród

 

 1. Losowania Nagród Dziennych odbywają się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu danego dnia Okresu promocyjnego Loterii w siedzibie Organizatora przy
  ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, przy użyciu urn,  zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4-7. Przez pojęcie dzień rozumie się okres od godziny 00:00:00 do 23:59:59, w którym Uczestnik dokonał Zgłoszenia.
 2. W każdym losowaniu Nagród Dziennych (§9 ust. 2 pkt a) losowane są 4 sztuki Nagród Dziennych.
 3. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora przy
  ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu  6 maja 2021 r, przy użyciu urn, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4-7.
 4. W losowaniach biorą udział prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia, które oznaczane są po wylosowaniu, jako zgłoszenia zwycięskie lub jako zgłoszenia rezerwowe, zwane dalej odpowiednio „Zgłoszenie Zwycięskie” i „Pierwsze Zgłoszenia Rezerwowe” oraz „Drugie Zgłoszenie Rezerwowe”.
 5. Losowanie laureatów  Nagród Dziennych (dalej: Laureatów Nagrody Dziennej) oraz Nagrody Głównej (dalej: Laureatów Nagrody Głównej) polega na tym, że odpowiednio dla danej Nagrody Dziennej ze wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych w danym dniu Okresu promocyjnego, dla Nagrody Głównej spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych w Loterii,  losowane są trzy Zgłoszenia. Zgłoszenie, które zostało wylosowane jako pierwsze zostaje Zgłoszeniem Zwycięskim, a pozostałe wylosowane Zgłoszenia stają się Zgłoszeniami Rezerwowymi oznaczonymi numerami zgodnie z kolejnością ich wylosowania.
 6. Losowanie Nagród Dziennych oraz Nagrody Głównej opisanych  w § 9 ust. 2 pkt a)-b) odbywa się, odpowiednio dla danej Nagrody Dziennej ze wszystkich prawidłowych Zgłoszeń przekazanych w danym dniu Okresu promocyjnego, a dla Nagrody Głównej spośród wszystkich oddanych Zgłoszeń w Loterii otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też ID rezerwowych), a losowanie jest powtarzane.
 7. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są dwa rezerwowe Zgłoszenia, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie „Zgłoszenie Rezerwowe”. W przypadku, gdy np. Laureat Zgłoszenia Zwycięskiego nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Uczestnikowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe. Jeśli i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Uczestnikowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako drugie Zgłoszenie Rezerwowe. Do Uczestników Zgłoszeń Rezerwowych stosuje się postanowienia jak do Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Zwycięskiego. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako pierwszego lub drugiego Zgłoszenia Rezerwowego w tym samym czasie i według tej samej procedury jak w stosunku do Laureata Zgłoszenia Zwycięskiego. Dokładny opis procedury informowania Laureatów Nagród Dziennych oraz Nagrody Głównej znajduję się w § 11 Regulaminu. Laureaci Zgłoszeń Rezerwowych informowani są o zmianie swojego statusu na status Zwycięskiego Zgłoszenia, następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata Zwycięskiego Zgłoszenia i odpowiednio Laureata pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego.
 8. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 8 ust. 10 i ust. 11 Regulaminu.
 9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Wyniki są ogłaszane na Stronie Internetowej wraz z zakończeniem procesu weryfikacji laureata w postaci imienia i miejscowości.

 

 • § 11

Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci Nagród Dziennych, opisanych w § 9 ust. 2 pkt a)
  są informowani przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po losowaniu. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia, po pierwszym nieudanym połączeniu Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu z informacją o próbie kontaktu Organizatora (treść komunikatu: „Loteria Grupa Azoty: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Dbamy o polska ziemie”, bedziemy podejmowac  proby polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. lub mozesz sam skontaktowac sie z nami pod numerem telefonu: 22 87 19 403 (oplata według stawek operatora) Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli żadna z prób kontaktu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym się nie powiedzie lub Laureat nie skontaktuje się z Organizatorem w ww. terminie , traci on prawo do Nagrody Dziennej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do przekazania Nagrody Laureatowi (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze paragonu fiskalnego lub faktury Vat, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Każdego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym Organizator podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, w odstępach czasowych, co najmniej godzina pomiędzy pierwszym i kolejnym połączeniem.
 2. Laureat nagrody opisanej w § 9 ust. 2 pkt a) zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@dbamyopolskaziemie.pl skanów lub zdjęć następujących dokumentów:

a)     własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe

i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie z odpowiednim wzorem „Oświadczenia” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl oraz stanowiącym  Załączniki od nr 3 do nr 5  Regulaminu;

b)     oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej musi zostać wysłana do Organizatora
w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej, zgodnie z ust. 1 powyżej. 

 1. Laureat Nagrody Głównej opisanej w §9 ust.2 pkt b), informowany jest przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po losowaniu. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia po pierwszym nieudanym połączeniu, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją próbie kontaktu Organizatora (treść komunikatu: „Loteria Grupa Azoty: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Dbamy o polska ziemie”, bedziemy podejmowac proby polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. lub mozesz sam skontaktowac się z nami pod numerem telefonu: 22 87 19 403 (oplata według stawek operatora) Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli żadna z prób kontaktu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym się nie powiedzie lub Laureat nie skontaktuje się z Organizatorem w ww. terminie, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych przekazania Nagrody Laureatowi (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze paragonu fiskalnego lub faktury Vat, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Każdego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym Organizator podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, w odstępach czasowych, co najmniej godzina pomiędzy pierwszym i kolejnym połączeniem.
 2. Laureat Nagrody Głównej opisanej w § 9 ust. 2 pkt b) zobowiązany jest do przesłania dokumentów opisanych w ust. 5 poniżej do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy o której mowa w § 11 ust. 3 powyżej. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia kontaktu przedstawiciela Organizatora. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 5 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Laureat zobowiązany jest także, przed wysyłką listowną, do przesłania na adres Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@dbamyopolskaziemie.pl skanów lub zdjęć dokumentów, o których mowa w ust. 5 poniżej, w terminie 3 dni liczonych od rozmowy, o której mowa w § 11 ust. 3 powyżej. Jeśli Laureat nie prześle dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, o których mowa w ust. 5 poniżej w terminach o którym mowa w niniejszym ustępie, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 3. Laureat Nagrody Głównej opisanej w § 9 ust. 2 pkt b) zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora:

a)     własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie z odpowiednim wzorem „Oświadczenia” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl oraz stanowiącym  Załączniki od nr 3 do nr 5  Regulaminu;

b)     oryginału paragonu fiskalnego lub kopii faktury Vat, z tytułu której Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem, w szczególności nieprawidłowego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego paragonu fiskalnego lub faktury Vat) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 2. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do Nagrody.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu a treścią paragonu fiskalnego lub faktury Vat, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 4. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do Laureata o przedstawienie części lub wszystkich dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (paragonów fiskalnych lub faktur Vat) zgłoszonych do Loterii oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 8 ust. 10-11.
 5. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i § 8 ust. 10-11, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 6. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 8. W przypadku, w którym Laureat Nagrody Dziennej lub Nagrody Głównej opisanych w § 9 ust. 2 pkt a) - b) nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Dziennej lub Głównej, jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie nagroda przechodzi na Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Dziennej lub Głównej. Kontakt telefoniczny z Pierwszym i Drugim  Rezerwowym Laureatem Nagrody Dziennej oraz Pierwszym i Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody Głównej jest nawiązywany równocześnie, następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody przez Laureata Nagrody Dziennej oraz Laureata Nagrody Głównej, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 11 ust. 1 oraz ust. 3.
 9. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 10. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.
 11. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 12. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971 ze zm.), do dnia 25 czerwca 2021 r. skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej, opisanej w § 9 ust. 2 pkt b) na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe) oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy, w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania nagrody głównej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 20 lipca 2021 r., w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi. Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody Głównej Zwycięzcy.

 

§ 12

Termin wydania nagród

 

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, tj. Zwycięzcom.
 2. Nagrody Dzienne opisane w § 9 ust. 2 pkt a):
  1. wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 30 lipca 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu albo
  2. wydawane są do dnia 30 lipca 2021 r. za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez Organizatora w miejscu ustalonym ze Zwycięzcą.
  3. Nagroda Główna wydawana jest w ten sposób, że do 30 lipca 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu przesyłką pocztową lub kurierską wysłane są dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony ze Zwycięzcą po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się miasto Puławy, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi Zwycięzca.
  4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na konta bankowe prowadzone przez banki znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 13

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 6 sierpnia 2021 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora
  (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) z dopiskiem „Loteria Dbamy o polską ziemię – reklamacja” lub na adres email: kontakt@dbamyopolskaziemie.pl
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem.
 5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
  6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 14

Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Załączniku 2a oraz Załączniku 2b do niniejszego Regulaminu.

  

§ 15
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Loterii oraz wzory Oświadczeń stanowiące do niego załączniki, dostępne są na Stronie Internetowej na www.dbamyopolskaziemie.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery
  z polskich zasobów numeracji.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U.  z 2020r. poz. 2094).

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Lista Produktów Promocyjnych.

Załącznik 2a – Klauzula informacyjna danych osobowych dla uczestników Loterii Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Załącznik 2b – Klauzula informacyjna danych osobowych dla uczestników Loterii Organizatora.

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia dla osoby fizycznej.

Załącznik 4 – Wzór oświadczenia dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Załącznik 5 – Wzór oświadczenia dla spółek osobowych i kapitałowych.

Załącznik 6 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię”.

Załącznik nr 1 - Lista Produktów Promocyjnych 

 

 1. mocznik.pl
 2. POLIFOSKA 21
 3. POLIDAP
 4. POLIFOSKA 5
 5. POLIFOSKA 6
 6. POLIFOSKA 8
 7. POLIFOSKA Start
 8. POLIFOSKA Krzem
 9. POLIFOSKA Tytan
 10. POLIFOSKA PLUS
 11. Polifoska 12
 12. Polifoska Plon+
 13. PETROPLON
 14. Pulan
 15. Pulan Macro
 16. Pulrea
 17. Pulrea®+INu – (Mocznik z inhibitorem)
 18. Pulsar
 19. Pulgran
 20. Pulgran S
 21. RSM
 22. RSMS
 23. Pulmix
 24. Saletrzak 27N
 25. Saletrosan 26
 26. Saletrosan 30
 27. Saletrosan 26 plus
 28. Saletrosan 26 z borem
 29. Saletra amonowa 32
 30. Saletrzak 27 standard
 31. Saletrzak 27 makro
 32. Saletrzak 27 standard plus
 33. Saletrzak 27 standard z borem
 34. Siarczan amonu AS21 makro
 35. Siarczan amonu AS21 selekcjonowany
 36. Saletromag
 37. Salmag
 38. Zaksan
 39. Zaksan 33
 40. Zaksan 33,5
 41. Salmag z borem
 42. Salmag z siarką
 43. Salmag 20Mg plus
 44. Amofoska 5-10-25
 45. Amofoska 4-16-18
 46. Amofoska 4-12-20
 47. Amofoska 4-12-12
 48. Amofoska 4-10-22
 49. Amofoska 3,5-10-24
 50. Super fos dar 40
 51. Holist NK 10-31
 52. Holist PK 15-30
 53. Saletromag
 54. Holist PK 16-28
 55. Holist PK 20-20
 56. Holist NK 14-20
 57. Fosfarm 4-10-15
 58. Amofoska 4-10-15
 59. Siarczan amonu AS21 krystaliczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2a - Klauzula informacyjna danych osobowych dla uczestników Loterii Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku Loterii zarówno na potrzeby związane z prawidłową realizacją Loterii, jest spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora: Inspektor Ochrony Danych, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, adres e-mail: iod.pulawy@grupaazoty.com.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest niezbędne do realizacji celu związanego z prawidłową realizacją Loterii (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej).
 4. Uzasadnionymi interesami administratora danych lub strony trzeciej są:
  1. umożliwienie Państwa uczestnictwa w Loterii, w tym kontakt z Uczestnikiem Loterii oraz przeprowadzenie Loterii, w tym weryfikacja i wyłonienie Laureatów i przekazanie Nagród;;
  2. przechowywanie danych w celach ustalania lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  3. obsługa zapytań pochodzących od Uczestników Loterii.
  4. Dane Laureatów będą również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze i Organizatorze wynikających z ustawy o grach hazardowych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów księgowych i podatkowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
  5. Zakres przetwarzanych danych:
   1. Dane Uczestników Loterii: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. Dane Laureatów Loterii, dodatkowo: adres zamieszkania.
   2. Dane Uczestników Loterii będących podmiotami gospodarczymi: nazwa firmy, NIP lub REGON firmy. Dane Laureatów Loterii będących podmiotami gospodarczymi, dodatkowo: adres siedziby firmy, imię i nazwisko, adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, numer rachunku bankowego firmy.
   3. Dane Laureata Nagrody Głównej, dodatkowo: seria i numer dokumentu tożsamości, Numer PESEL, data urodzenia, obywatelstwo.
   4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
    1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
    2. usługodawcy, w tym Organizator niniejszej Loterii, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
    3. podmioty, o których mowa w pkt. 3
    4. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
    5. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania:
     1. W zakresie związanym z prawidłową realizacją Loterii -przez okres niezbędny do realizacji Loterii  lub do czasu wniesienia przez Pana/ Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przy czym wniesienie sprzeciwu może skutkować wykluczeniem z Loterii bez prawa do Nagród,
     2. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
     3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub wysyłając email na adres iod.pulawy@grupaazoty.com .
     4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
     5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w Loterii.

 

 

Załącznik nr 2b - Klauzula informacyjna danych osobowych dla uczestników Loterii Organizatora

 

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 20);

b)  W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych
i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

c)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

d)  W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii
(tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)   W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 z późn.  zm.),– Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim są przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu przestrzegania obowiązków wynikających z tych przepisów oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora lub związanych z nimi praw, należy kierować do na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, lub na adres e-mail: dane@uniqueone.pl .
 2. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie danych opiera się na zgodzie), jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez  w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii, Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z ich   Administratorem tj. Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Dane osobowe Uczestników zgłaszających reklamacje w formie listu zostaną przekazane operatorowi pocztowemu,  który odpowiada  za dostarczenie przesyłek listowych. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Organizator  jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 5. Organizator zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Organizatora oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 7. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Organizatora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Organizatorze, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Organizatora w tych celach tak długo, jak wymagają tego od Organizatora przepisy prawa.


 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dla  osób fizycznych  

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2

 

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem strony internetowej)

_______________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA, NUMER DOMU, LOKALU

_______________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

Tę część wypełniają wyłącznie Laureat Nagrody Głównej

_______________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

_______________________________________________________________________________

OBYWATELSTWO

 

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla uczestników Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.

 

 

________________________________

Data i podpis

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu  fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Uzupełnia wyłącznie Laureat Nagrody Głównej*

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm ).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm )

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2

 

_______________________________________________________________________________
NAZWA FIRMY

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem strony internetowej)

__________________________________________________________________________________________

Adres do wysyłki nagrody w przypadku, jeżeli jest inny niż adres siedziby

 

 

Tę część wypełniają wyłącznie Laureat Nagrody Głównej

 

Dane osoby uprawnionej do reprezentacji*:

 

___________________________________________________________________
Imię i Nazwisko

__________________________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO

__________________________________________________________________________________________

NIP (w przypadku braku państwo rejestracji, rejestr handlowy  oraz numer i data rejestracji)

__________________________________________________________________________________________
Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

 

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla uczestników Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.

 

_______________________________
Data i podpis

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu  fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Uzupełnia wyłącznie Laureat Nagrody Głównej*

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm ).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm )

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dla spółek osobowych i kapitałowych

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej  pod nazwą „Dbamy o polską ziemię” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2

 

_______________________________________________________________________________
PEŁNA NAZWA FIRMY SPÓŁKI i FORMY ORGANIZACYJNEJ

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem strony internetowej)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY

 

Tę część wypełniają wyłącznie Laureat Nagrody Głównej

 

__________________________________________________________________________________________

NIP (w przypadku braku państwo rejestracji, rejestr handlowy  oraz numer i data rejestracji)
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 (numer rachunku bankowego)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

 

Dane osoby uprawnionej do reprezentacji*:

 

__________________________________________________________________________________________
Imię i Nazwisko

__________________________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO

 

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla uczestników Loterii stanowiącą Załącznik 2a i 2b do Regulaminu Loterii.

 

________________________________

Data i podpis

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu  fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

 

Uzupełnia wyłącznie Laureat Nagrody Głównej*

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm ).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm )

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

 

Uzupełnia wyłącznie Laureat Nagrody Głównej*

 

Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

 

Niniejszym oświadczam, że nie posiadam/posiadam* Beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 poz. 971 z późn. zm. ).

Poniżej wskazuje dane Beneficjenta rzeczywistego:

Imię i nazwisko ____________________________________

Obywatelstwo ­­­­­­­­­­_____________________________________

Czy Beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne/członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?

⎕  Tak, data zakończenia kadencji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne _______.

⎕ Nie

*niepotrzebne skreślić

 Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami Nagród Gwarantowanych I i II Stopnia (vouchery) w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.

 

______________________________

Data i Podpis

Wyjaśnienie do oświadczenia:

 1. Za Beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
 2. Za osobę zajmującą eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów;
  2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  3. członków organów zarządzających partii politycznych;
  4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych;
  5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP;
  6. ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
  7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
  10. Za osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
   1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
   2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
   3. Za członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
    1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
    2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu;

rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6  - Komunikacja SMS Loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię”

 

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „Dbamy o polską ziemię”

Nr sms 70 966

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

GRUPA AZOTY: Wez udzial w loterii od 1.02.2021r. Loteria dla os. pow. 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl od 1.02.2021r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 1.02 – 30.04.2021 r.

Treść zwrotna dla osób zgłaszających się

GRUPA AZOTY: Dziekujemy za zgloszenie. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu nagrod dziennych oraz nagrody glownej. Zachowaj dowod zakupu. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl
z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

GRUPA AZOTY: Przeslany nr z dowodu zakupu zostal juz zgloszony. Jesli masz pytania, napisz do nas: kontakt@dbamyopolskaziemie.pl Loteria dla os. pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

GRUPA AZOTY: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Jesli masz pytania, napisz do nas: kontakt@dbamyopolskaziemie.pl Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.dbamyopolskaziemie.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 30.04.2021 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

GRUPA AZOTY: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 30.04.2021 r. Regulamin: www.dbamyopolskaziemie.pl