Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria GRAAL

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria GRAAL”.

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą:
„Loteria GRAAL” zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 14 października 2016 r. i kończy się ostatecznie 6 kwietnia 2017 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 17 października 2016 r. i kończy się
  11 grudnia 2016 r.
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych osobowych wskazanych w §4 ust.4 jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do dokonania zgłoszenia.
 7. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się uczestnikiem Loterii (dalej „Uczestnik”). Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystąpienie do Loterii oznacza akceptację treści postanowień Regulaminu.
 8. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu oraz adres e-mail. Dany numer telefonu oraz dany adres e-mail przypisywany jest do uczestnika i nie mogą z niego korzystać inni uczestnicy ze zmianą drugiej danej (np. 2 Uczestników nie może posługiwać się tym samym numerem telefonu przy korzystaniu z różnych adresów e-mail).
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Udziału w Loterii nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz GRAAL S.A. ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 11. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
 2. W Loterii biorą udział wszystkie produkty z oferty marki Graal (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
  1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii oraz okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się w dniu 17 października 2016 r. i trwa do dnia 11 grudnia 2016 r. (dalej: „Okres promocyjny”). Poza Okresem promocyjnym Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest spełnienie łącznie następujących wymagań:

4.1.   Dokonanie jednorazowego zakupu, co najmniej jednego Produktu Promocyjnego potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym oraz zachowanie otrzymanego paragonu fiskalnego potwierdzającego ten zakup.

4.2.   Dokonanie prawidłowego zgłoszenia swojego udziału za pośrednictwem strony internetowej www. graal.pl poprzez wybór jednej z sześciu puszek przedstawiających produkty marki Graal, których wizualizacja znajduje się na stronie internetowej przyjmującej zgłoszenia do Loterii, a następnie wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia do Loterii (dostępnego po kliknięciu na wybraną puszkę) zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej, wskazując w formularzu :

4.2.1.     numer telefonu, adres e-mail;

4.2.2.     dane z paragonu fiskalnego: kolejny numer wydruku, unikatowy numer kasy rejestrującej, datę zakupu, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny;

4.2.3.      oraz składając oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;

zwane dalej „Zgłoszeniem”.

 1. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik informowany jest komunikatem wyświetlanym na stronie czy do jego Zgłoszenia przypisana została nagroda (czy Zgłoszenie jest wygrywające w zakresie Nagród opisanych w §5 ust. 2.2) czy nie. W przypadku przypisania nagrody do Zgłoszenia komunikat zawiera również informacje o warunkach, jakie musi spełnić laureat w celu wydania nagrody. Jednocześnie na adres e-mail podany w trakcie dokonywania Zgłoszenia wysyłane jest powiadomienie o przypisaniu nagrody do Zgłoszenia.
 2. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz.
 3. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko 1 (jednego) paragonu fiskalnego, niezależnie od tego zakup ilu Produktów Promocyjnych potwierdza.
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu informatycznego przyjmującego Zgłoszenia.
  2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to,

że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem,

że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.

 1. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału
  w Loterii.
 2. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane
na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,

iż zakup dotyczył co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania Regulaminu. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić ten fakt w sklepie (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4)      data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 17 października 2016 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń nie będą one uwzględniane w Loterii. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Komisję, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii w sytuacji podjęcia wątpliwości czy dany Uczestnik nie narusza zasad udziału w Loterii. Gdy na skutek weryfikacji stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana począwszy od dnia dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 10 lutego 2017 r., przez co rozumie się ostatni dzień, w którym Organizator może poinformować Uczestnika o tym roszczeniu. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
 3. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 124 807,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 421 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

2.1.   Nagroda Główna: samochód Opel Adam o wartości 47 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 222,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100). Łączna wartość Nagrody Głównej to 52 222 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii.

2.2.   Nagrody II stopnia:

2.2.1.     O wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100). Organizator przewidział 200 nagród w puli;

2.2.2.     O wartości 100 zł(słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 150 nagród w puli;

2.2.3.     Tablet Lenovo o wartości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 nagród w puli;

2.2.4.     Notebook Lenovo 2 w 1 o wartości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 nagród w puli;

2.2.5.     Kino domowe Sony o wartości 1 550,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 nagród w puli;

2.2.6.     Telewizor Sony 48” o wartości 2 400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 267,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 2 667,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 5 nagród w puli.

 1. Zwycięzca nie prawa żądać wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 2.
 2. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania godzin „otwarcia bramek” odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie za pomocą urn. Losowania zwycięskich momentów, w których zostaną „otwarte bramki” obejmują: wylosowanie daty, godziny (godziny, minuty) oraz numeru produktu (puszek).Na stronie internetowej przyjmującej Zgłoszenie znajduje się odpowiednio 6 (sześć) puszek wizualizujących produkty GRAAL S.A. , które Komisja na potrzeby losowań oznaczyła kolejno cyframi od 1 do 6. Uczestnicy nie wiedzą, który produkt oznaczony jest daną cyfrą.
 2. Przyznanie Nagród II stopnia odbywa się zgodnie z poniższą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim w zakresie Nagrody II stopnia wskazanej w §5 ust. 2.2 wraz z wskazaniem, która Nagroda jest przypisana do Zgłoszenia. Przypisanie Nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze po upływie daty i godziny, do której jest przypisana Nagroda a numer puszki wybrany przez Uczestnika jest zgodny z wylosowanym numerem przez Komisję i przypisanym do tej bramki. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana Nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, w którym Uczestnik wskazał prawidłową puszkę przypisaną do bramki z tamtego przedziału czasowego. Do Zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna Nagroda (przypisana do kolejnego przedziału czasowego) itd.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest 420 bramek. Do każdej Nagrody losowana jest jedna bramka obejmująca godzinę i cyfrę przypisaną do produktu.
 4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek ani o tym, jaka cyfra jest przypisany do tej bramki.
 5. Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od, 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład:, gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to2, acyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach, którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID.
 6. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 15 grudnia 2016 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są dwa zgłoszenia rezerwowe, umieszczane na Liście Rezerwowej zgodnie z kolejnością ich wylosowania i oznaczane, jako Pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe i Drugie Zgłoszenie rezerwowe. W przypadku wylosowania w losowaniu rezerwowym numeru ID z puli numerów ID Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, jako zwycięskie, losowanie w tym zakresie jest powtarzane. Nagroda przekazywana jest osobie z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli laureat Pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nią skontaktować, Nagroda przypada laureatowi, który dokonał Zgłoszenia oznaczonego, jako Drugie Zgłoszenie Rezerwowe. Odpowiednio, jeśli on utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie trzy Nagrody II stopnia. Z jednego adresu (miasto, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) można wygrać łącznie sześć Nagród II stopnia.
 8. Uczestnicy Loterii mogą zapoznać się z wynikami Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.graal.pl oraz w siedzibie Organizatora po przeprowadzeniu kompletnego procesu weryfikacji określonego w §7 . Lista zwycięzców prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej Nagrody.
 9. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od liczby numerów telefonu lub adresów e-mail, jakimi się posługuje w Loterii.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureat Nagrody II stopnia informowany jest o okoliczności przypisania Nagrody do jego Zgłoszenia komunikatem wyświetlanym na stronie internetowej przyjmującej Zgłoszenia. Jednocześnie na adres e-mail wskazany podczas dokonywania Zgłoszenia wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem przypisania Nagrody do Zgłoszenia.
 2. Laureat Nagrody Głównej informowany jest  telefonicznie na numer, który wskazał w Zgłoszeniu o wyniku losowania, w dniu losowania bądź następnego dnia roboczego.

W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „Loteria GRAAL: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Loteria GRAAL”, podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:loteriagraal.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.

 1. Laureat Nagrody II stopnia w trybie opisanym w ust.1 powyżej, informowany jest o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
  1. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata Nagrody II stopnia zawierającego dane osobowe laureata: imienia, nazwiska oraz danych adresowych laureata: adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, a także w przypadku wyboru wydania Nagrody określonej w § 5 ust. 2 pkt 2.2.1.-2.2.2. przelewem bankowym danych posiadacza i numeru rachunku bankowego oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie laureata Nagrody II stopnia” stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał Zgłoszenia, do którego przypisana została Nagroda potwierdzającego zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego zgodnie z § 4.
  3. Laureat Nagrody Głównej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 2, przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail,) oraz jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
  4. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata Nagrody Głównej zawierającego dane osobowe laureata: imienia, nazwiska, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia, obywatelstwa oraz danych adresowych: adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie laureata Nagrody Głównej” stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;
  5. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu, którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup, co najmniej jednego Produktu Promocyjnego zgodnie z § 4, chyba, że ten paragon fiskalny został już przesłany do Organizatora w związku z przypisaniem Nagrody II stopnia do Zgłoszenia, wówczas stosując adnotacje „paragon fiskalny przesłany do Organizatora” w treści Oświadczenia laureata Nagrody Głównej (w tym trybie laureat nie jest zobligowany do przedstawienia oryginału paragonu fiskalnego).
   1. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską
    na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,
    w ciągu 4 dni roboczych od rozmowy telefonicznej (w przypadku laureata Nagrody Głównej) bądź wyświetlenia komunikatu o przypisaniu Nagrody do Zgłoszenia (Nagrody II stopnia) danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania Nagrody, o których mowa odpowiednio w ust. 3 albo 4. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania informacji określonej w ust.1.albo 2 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do Nagrody.
   2. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu.
   3. Postanowienia ust. 2,4-6 powyżej stosuje się do laureata z Listy Rezerwowej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza próba kontaktu z laureatem Pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata. Próba kontaktu z laureatem Drugiego Zgłoszenia Rezerwowego ma miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w §6 ust.5 i odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata Pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego.
   4. W sytuacji podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia dodatkowego oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie zasad opisanych w Regulaminie.
    Z powyższymi roszczeniami Organizator może wystąpić do dnia 10 lutego 2017 r. Do tego dnia laureat zobowiązany jest do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. Postanowienia §4 ust. 13 w zakresie terminów, stosuje się odpowiednio.
   5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
   6. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych

w §4, w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego błędnego, bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.

 1. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Uczestnik pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje nie spełnieniem przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 2. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu § 6 ust.7 Organizator otrzyma więcej oświadczeń i paragonów fiskalnych, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu wskazanej puli Nagród są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie decyduje data i godzina dokonania Zgłoszenia.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
  1. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  2. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania nagród rozstrzyga Komisja.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody wydawane są laureatom, którzy uzyskali prawo do Nagrody (zwycięzcom) do 27 lutego 2017 r.
 2. Nagrody II stopnia, o których mowa §5 ust.2 pkt 2.2.1-2.2.2 wydawane są przekazem pocztowym bądź przelewem bankowym. Nagrody II stopnia, o których mowa §5 ust.2 pkt 2.2.3-2.2.6 wydawane są przesyłką kurierską. Nagrody wydawane są zgodnie z treścią oświadczenia zwycięzcy wskazanym przez niego w Oświadczeniu laureata Nagrody II stopnia.
 3. Wydanie Nagrody Głównej następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z laureatem po zarejestrowaniu pojazdu jednak nie będzie on późniejszy niż wskazany w §9 ust. 1. Za miejsce wydania uznaje się m.st. Warszawa, chyba, że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi zwycięzca.
 4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 13 marca 2017 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria GRAAL - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793)musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
  1. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14  dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, ale nie później niż 6 kwietnia 2017 r.
  2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenia dostępne są za pośrednictwem strony internetowej www.graal.pl  oraz w zakładce „regulaminy” w części dedykowanej Loterii na stronie internetowej www.uniqueone.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 4. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz.471).
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na pisemny wniosek Uczestnika Loterii Organizator usuwa niezwłocznie jego Zgłoszenie z Loterii.  Jeśli Uczestnik wystąpi z tym wnioskiem po przeprowadzeniu losowania oznacza ono rezygnację z prawa do Nagrody.
 7. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 677). Administratorem danych osobowych Uczestników jest GRAAL S.A. ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 10.  Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
 11. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej nagrody.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania danych osobowych.
 13. Dane z paragonów fiskalnych: unikatowy numer kasy rejestrującej i NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Loterii i przeprowadzenia procedury weryfikacji Zgłoszeń.
 14. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 361). Przyznana nagroda pieniężna przypisana do Nagrody Głównej oraz Nagrody II stopnia, opisanej w § 5 pkt.2.2.6. nie jest wypłacana zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

Załącznik nr 1 „Oświadczenie laureata Nagrody II stopnia”
Załącznik nr 2 „Oświadczenie laureata Nagrody Głównej”