Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Goodyear

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Loteria Goodyear”

 

§ 1 
Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Loteria Goodyear” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 
Organizator Loterii

 

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 

§ 3 
Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 października 2021 r. i kończy się 29 marca 2022 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 4 października 2021 r. i trwa do 31 grudnia 2021 r. (dalej „Okres Promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów  urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. Udział w Loterii mogą brać:

a)       osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

lub

b)      osoby fizyczne, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,

(dalej: "Uczestnicy").

12. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, Goodyear Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000104862, kapitał zakładowy w wysokości 2 005 000,00 zł., NIP 5211146938 (dalej: „Goodyear”). Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne lub faktury Vat potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych lub właściciele punktów sprzedaży Produktów Promocyjnych.

13. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

14. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, w zakresie nagród o których mowa w § 5 ust. 2, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 7 Regulaminu, tj. nie otrzymał prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).

 

§ 4
 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii możliwy jest po dokonaniu zakupu jednego kompletu opon do samochodów osobowych, samochodów  typu 4x4/SUV  lub samochodów dostawczych, z rodzaju zimowych lub całorocznych marki Goodyear, składającego się z 4 sztuk  opon spośród modeli wskazanych w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że wzięcie udziału w Loterii możliwe jest zarówno przy zakupie 4 sztuk opon takiego samego modelu, jak i przy zakupie 2 par opon różnych modeli, przy czym każda z par musi należeć do tego samego rodzaju

L.P.

NAZWA MODELU

RODZAJ

1

CARGO VECTOR

CAŁOROCZNE

2

CARGO VECTOR 2

CAŁOROCZNE

3

VECTOR 4SEASONS

CAŁOROCZNE

4

VECTOR 4SEASONS CARGO

CAŁOROCZNE

5

VECTOR 4SEASONS GEN-2

CAŁOROCZNE

6

VECTOR 4SEASONS GEN-3

CAŁOROCZNE

7

VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV

CAŁOROCZNE

8

VECTOR 4SEASONS SUV 4x4

CAŁOROCZNE

9

VECTOR 4SEASONS SUV GEN-2

CAŁOROCZNE

10

CARGO ULTRAGRIP 2 M+S

ZIMOWE

11

EAGLE ULTRAGRIP (GW-3) M+S

ZIMOWE

12

ULTRAGRIP

ZIMOWE

13

ULTRAGRIP + SUV

ZIMOWE

14

ULTRAGRIP 8

ZIMOWE

15

ULTRAGRIP 8 PERFORMANCE

ZIMOWE

16

ULTRAGRIP 9

ZIMOWE

17

ULTRAGRIP 9+

ZIMOWE

18

ULTRAGRIP PERFORMANCE 2

ZIMOWE

19

ULTRAGRIP CARGO

ZIMOWE

20

ULTRAGRIP PERFORMANCE +

ZIMOWE

21

ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV

ZIMOWE

22

ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1

ZIMOWE

23

ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV GEN-1

ZIMOWE

 

 (dalej: „Produkt Promocyjny”).

2. Wzięcia udziału w Loterii nie umożliwia dokonanie zakupu:

a)      4 sztuk opon stanowiących 4 różne modele spośród wymienionych w ust. 2;

b)      3 sztuk opon stanowiących jeden model i 1 sztuki opon stanowiących odmienny model od pozostałych trzech.

3. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki

(dalej „Uczestnik”):

a)      Dokona zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym;

b)      Zachowa paragon fiskalny lub fakturę Vat, potwierdzające zakup Produktu Promocyjnego (dalej: „Dowód zakupu”);

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie Promocyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

4. Zgłoszenie do Loterii polega na uzupełnieniu poprawnie oraz kompletnie formularza dostępnego na stronie internetowej www.loteriagoodyear.pl  (dalej: „Strona Internetowa”) i wysłaniu go (zgodnie z funkcjonalnością Strony Internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy w pierwszej kolejności dokonać wyboru czy Zgłoszenie dokonywanie jest przez Uczestnika, o którym mowa w § 3 ust. 11 pkt a) czy przez Uczestnika, o którym mowa w § 3 ust. 11 pkt b) a następnie zawrzeć minimum następujące dane:

a)      Imię (w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną) lub firmę (w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/zawodową i nabywającą Produkty Promocyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą/zawodową),

b)      adres e-mail,

c)      powtórzyć adres e-mail,

d)     numer telefonu,

e)      numer NIP (w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/zawodową i nabywającą Produkty Promocyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą/zawodową);

f)       numer z Dowodu Zakupu (tj. w przypadku paragonu fiskalnego jako Dowodu Zakupu: kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego, a w przypadku faktury VAT jako Dowodu Zakupu: numer faktury VAT);

g)      data zakupu/sprzedaży Produktu  Promocyjnego;

oraz z rozwijanych list dokonać wyboru modelu zakupionego Produktu Promocyjnego na przednią oś pojazdu oraz na tylną oś pojazdu, dokonać wyboru z listy rozwijanej rozmiaru średnicy osadzenia Produktu Promocyjnego, następnie złożyć oświadczenia o akceptacji Regulaminu i oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności, po czym wysłać zgłoszenie poprzez dedykowany przycisk (dalej: „Formularz”).

5. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik, otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie Internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) lub b). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o warunkach i terminach weryfikacji prawa do wydania nagrody, opisanej § 5 ust. 2 pkt a) i b). Informacja ta jest wysyłana również na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu.

6. Po dokonaniu Zgłoszenia na Stronie Internetowej, za nabyty przez Uczestnika Produkt Promocyjny przyznawany jest automatycznie jeden los w losowaniu Nagród tygodniowych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt c) oraz jeden los w losowaniu Nagrody głównej, o której mowa w §5 ust. 2 pkt d) (dalej „Los”), z zastrzeżeniem, że z tytułu nabycia Produktów Promocyjnych w postaci 4 sztuk opon z modelu Vector 4Seasons Gen-3 lub UltraGrip Performance+ (dalej jako „Modele Premiowane”) przyznawanych jest dodatkowych 10 Losów w losowaniu Nagród tygodniowych, o których mowa w §5 ust. 2 pkt c) oraz  dodatkowych 10 Losów  w losowaniu Nagrody głównej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt d). Oznacza to, że Uczestnik, który nabył Model Premiowany posiadać będzie 11 Losów w losowaniu Nagród tygodniowych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt c) oraz 11 Losów w losowaniu Nagrody głównej, o której mowa w §5 ust. 2 pkt d). Losy z tytułu zakupu Modeli Premiowanych przyznawane są w sytuacji zakupu na jednym Dowodzie zakupu 4 sztuk opon z jednego Modelu Premiowanego. Oznacza to, że gdy Uczestnik dokona zakupu na jednym Dowodzie zakupu 2 sztuk opon z modelu Vector 4Seasons Gen-3 i 2 sztuk opon z modelu UltraGrip Performance+ dodatkowych 10 losów nie przysługuje.

7. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 3 (słownie: trzech) losowaniach nagród opisanych w  § 5 ust. 2 pkt a) do d), tj. jednym losowaniu Nagród typu instant win, jednym losowaniu Nagrody tygodniowej odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia oraz jednym losowaniu Nagrody głównej.

8. Do Loterii dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód Zakupu, jako prawidłowe będzie traktowane pierwsze Zgłoszenie dokonane na podstawie danego Dowodu Zakupu, które wpłynie na serwer Organizatora. Pozostałe Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora z tytułu tego samego Dowodu Zakupu będą uznawane za nieprawidłowe i naruszające zapisy Regulaminu w związku z tym ewentualna nagroda przyznana takiemu Zgłoszeniu nie zostanie wydana.

9. Zakup więcej niż jednego Produktu Promocyjnego (tj. więcej niż jednego kompletu opon spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 1 powyżej) w oparciu o jeden Dowód Zakupu nie upoważnia do dokonania więcej niż jednego Zgłoszenia do Loterii.  Jeżeli Uczestnik chce wziąć udział w Loterii więcej niż jeden raz dokonując zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, każdy z Produktów Promocyjnych powinien zostać udokumentowany oddzielnym Dowodem zakupu.

10. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 4 października 2021 r., godz. 00:00:00 i trwa do 31 grudnia 2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie: po 1 (słownie: jednej) nagrodzie z każdego rodzaju tj. 1 (słownie: jedną) Nagrodę instant win spośród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) – b), 1 (słownie: jedną) Nagrodę tygodniową opisaną w §5 ust. 2 pkt c),  1 (słownie: jedną) Nagrodę główną opisaną w § 5 ust. 2 pkt d). Z jednego adresu mogą wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) osoby. Pod pojęciem „adres”, Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania Laureatów Loterii. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Laureatowi/om prawa do nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.

12. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

13. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.

14. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił Dowodu Zakupu, zgłoszonego do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 25 lutego 2022 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów Zakupu potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych.

15. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o., Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (listem poleconym lub elektronicznie) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 7 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

16.Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego przez podmiot wskazany w § 3 ust. 11;

b)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

c)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów Zakupu;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem. W razie braku oznaczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator uprawniony jest do wystąpienia do wystawcy Dowodu zakupu o potwierdzenie okoliczności spełniania przez zakup wymagań opisanych Regulaminem;

e)      data i godzina zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym, a w przypadku faktury Vat - data sprzedaży, przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 4 października 2021 r. o godzinie 00:00:00;

f)       nazwa modelu Produktu Promocyjnego, którego nabycie nastąpiło na podstawie Dowodu Zakupu, wpisana w Formularzu odpowiada nazwie modelu Produktu Promocyjnego znajdującego się na Dowodzie Zakupu;

Jednakże to Komisja ostatecznie podejmuję decyzję czy przedstawiony przez Uczestnika Dowód Zakupu spełniają warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, w przypadkach, w których przedstawiony Dowód Zakupu jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

17. W razie utraty lub zniszczenia Dowodu Zakupu przez Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

18. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie od tego czy na potrzeby Loterii przekazała własne dane identyfikacyjne. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.

19. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.

20. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.

21. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej, przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych i kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem

 1. w skutek podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych.

 

§ 5

Wartość puli nagród

 

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 322 184,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 614 (słownie: sześćset czternaście) sztuk.
 2. W Loterii przewidziano następujące nagrody:

a)      Nagroda instant win II stopnia: figurka sterowiec Goodyear Blimp o wartości 69,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 300 (słownie: trzysta) sztuk Nagród typu instant win II stopnia w Loterii.

b)      Nagroda instant win I stopnia: przenośny podróżny ekspres do kawy WACACO NANOPRESSO o wartości 299,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 300 (słownie: trzysta) sztuk Nagród instant win I stopnia w Loterii.

c)      Nagroda tygodniowa: karta przedpłacona o wartości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody. Łączna całkowita wartość Nagrody tygodniowej to 5556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100).  Organizator przewidział 13 (słownie: trzynaście) sztuk Nagród tygodniowych, po 1 (słownie: jednej) sztuce w każdym losowaniu tygodniowym;

d)     Nagroda główna: samochód marki Toyota Yaris Cross wraz z dodatkowym kompletem opon zimowych o łącznej wartości 125.600,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 13 956,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody. Łączna całkowita wartość Nagrody głównej to 139.556,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody głównej w Loterii.

3. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną, wypłaty jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym ani w jakikolwiek inny sposób, odmienny od przedstawionego w Regulaminie.

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

5. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,  tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 poz. 1128 ze zm.).

6. Regulamin użytkowania kart przedpłaconych stanowiących Nagrodę tygodniową opisaną w ust.2 pkt c) powyżej znajduje się na: https://up-karty.pl/regulamin#/

 

§ 6 

Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt a) i b) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, w dniu 1 października 2021 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na Stronie Internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, w zakresie nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) lub b). Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres Przyjmowania Zgłoszeń.
 2. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 600 bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt a) i b).
 3. Organizator w trakcie Okresu Promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w przypadkach opisanych w kolejnych zdaniach. W przypadku niewydania nagród, o których mowa w  § 5 ust. 2 pkt a) i b), w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem wyznaczenia dodatkowych godzin otwarcia bramek jest rozstrzygnięcie przez Organizatora wskazanych w zdaniu poprzednim okoliczności nie później niż z upływem Okresu Promocyjnego.
 4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
 5. Losowania Nagród tygodniowych i Nagrody głównej odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 6. Losowanie Nagród tygodniowych odbywa spośród prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w danym tygodniu Okresu Promocyjnego, według następującego harmonogramu:

Nazwa

Termin dokonania zgłoszenia

Data losowania

TYDZIEŃ 1

04.10.2021 godz.00:00:00 – 10.10.2021 godz. 23:59:59

13.10.2021

TYDZIEŃ 2

11.10.2021 godz.00:00:00 – 17.10.2021 godz. 23:59:59

20.10.2021

TYDZIEŃ 3

18.10.2021 godz.00:00:00 – 24.10.2021 godz. 23:59:59

27.10.2021

TYDZIEŃ 4

25.10.2021 godz.00:00:00 – 31.10.2021 godz. 23:59:59

03.11.2021

TYDZIEŃ 5

01.11.2021 godz.00:00:00 – 07.11.2021 godz. 23:59:59

10.11.2021

TYDZIEŃ 6

08.11.2021 godz.00:00:00 – 14.11.2021 godz. 23:59:59

17.11.2021

TYDZIEŃ 7

15.11.2021 godz.00:00:00 – 21.11.2021 godz. 23:59:59

24.11.2021

TYDZIEŃ 8

22.11.2021 godz.00:00:00 – 28.11.2021 godz. 23:59:59

01.12.2021

TYDZIEŃ 9

29.11.2021 godz.00:00:00 – 05.12.2021 godz. 23:59:59

08.12.2021

TYDZIEŃ 10

06.12.2021 godz.00:00:00 – 12.12.2021 godz. 23:59:59

15.12.2021

TYDZIEŃ 11

13.12.2021 godz.00:00:00 – 19.12.2021 godz. 23:59:59

22.12.2021

TYDZIEŃ 12

20.12.2021 godz.00:00:00 – 26.12.2021 godz. 23:59:59

29.12.2021

TYDZIEŃ 13

27.12.2021 godz.00:00:00 – 31.12.2021 godz. 23:59:59

03.01.2022

 7. Losowanie Nagrody głównej odbywa spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w Okresie Promocyjnym.

8. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia okoliczności w postaci wylosowania numeru ID Zgłoszenia rezerwowego odpowiadającego uprzednio wylosowanemu numerowi ID Zgłoszenia zwycięskiego, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w § 5 ust. 2  pkt c) lub pkt d) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.

9. W każdym losowaniu Nagród tygodniowych (§ 5 ust. 2 pkt c) losowana jest jedna Nagroda tygodniowa.

10. W losowaniu Nagrody głównej, opisanej w § 5 ust. 2 pkt d) losowana jest jedna Nagroda główna.

11. Losowanie Nagrody głównej opisanej w §5 ust. 2 pkt d) obywa się w dniu 03.01.2022 r.
12. Po wylosowaniu zwycięskich ID w zakresie Nagrody tygodniowej i Nagrody głównej losowane są ID rezerwowe, po 2 (słownie: dwa) do Nagrody tygodniowej opisanej w § 5 ust. 2 pkt c) i po 2 (słownie: dwa) do Nagrody głównej opisanej w § 5 ust. 2 pkt d), oznaczone zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do nagrody przyznawane jest zwycięzcy rezerwowemu jeśli zwycięzca nie spełni wymagań określonych Regulaminem.

13. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.

14. Wyniki w zakresie Nagród tygodniowych i Nagrody głównej ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości po zakończeniu procedury weryfikacji Zwycięzców wyżej wymienionych nagród. Lista dostępna będzie na stronie www.loteriagoodyear.pl.

 

§ 7 

Warunki wydania nagród

 

 1. Laureaci Nagród instant win, opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) i b)
  są informowani o wygranej poprzez wyświetlony komunikat oraz wiadomość e-mail zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 5 Regulaminu, a także są zobowiązani do zachowania zgłoszonego Dowodu Zakupu w terminie do dnia 25 lutego 2022 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 14 Regulaminu. W wyświetlonym komunikacie oraz wiadomości e-mail Laureaci Nagród instant win są informowani o konieczności przesłania do Organizatora:

a)      Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyżej jest zgodne ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora, stanowiącym Załącznik nr 1 do nr 2 do Regulaminu;

b)      Skanu lub zdjęcia oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Przesłanie przez Laureata Nagrody typu instant win powyższych dokumentów odbywać się będzie za pośrednictwem formularza Laureata Nagrody instant win, będącego funkcjonalnością Strony Internetowej, która jest dostępna tylko dla Laureatów Nagród instant win i możliwa do skorzystania bezpośrednio po wyświetleniu komunikatu o wygranej lub za pośrednictwem linku, który przekazywany jest w wiadomości e-mail o wygranej. Wypełniony formularz Laureata Nagrody instant win, o którym mowa powyżej musi zostać wysłany do Organizatora
w ciągu 72 godzin od momentu poinformowania Laureata o wygranej (tj. od momentu wyświetlenia komunikatu o wygranej). W przeciwnym razie formularz Laureata Nagrody instant win staje się nieaktywny a Laureat traci prawo do Nagród instant win.

2. Laureaci Nagród tygodniowych i Nagrody głównej opisanych w § 5 ust. 2 pkt c) oraz d) informowani są podczas rozmowy telefonicznej przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania lub w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu losowania. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Loteria Goodyear: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w „Loteria Goodyear”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.loteriagoodyear.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody tygodniowej lub Nagrody głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze paragonu fiskalnego lub faktury Vat, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). Laureaci Nagród tygodniowych oraz Nagrody głównej opisanych w § 5 ust. 2 pkt c) oraz d) zobowiązani są do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 poniżej do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od momentu rozmowy telefonicznej, o której mowa w niniejszym ustępie.  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 poniżej muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozmowy telefonicznej, o której mowa w  niniejszym ustępie. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania).

3. Laureat nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt c) oraz d) zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie
ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriagoodyear.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 3 oraz 4 do Regulaminu;

b)      oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

4. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 powyżej listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, z zachowaniem terminów o których mowa w ust. 3, będzie to równoznaczne z rezygnacją z prawa do nagrody.

5. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem, w szczególności nieprawidłowego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego paragonu fiskalnego lub faktury Vat) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.

6. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do nagrody.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu z treścią Dowodu Zakupu np. wskutek przesłania Dowodu Zakupu dokumentującego dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych nieodpowiadających tym wskazanym w  Formularzu podczas dokonywania Zgłoszenia lub wskazania w Formularzu zakupu Modeli Premiowanych podczas, gdy z Dowodu Zakupu taki zakup nie wynika, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody. Postanowienia § 4 ust. 16 lit. d stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do Laureata o przedstawienie części lub wszystkich Dowodów Zakupu Produktów Promocyjnych zgłoszonych do Loterii (dotyczy również Laureata nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) i b) oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane powinny zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 14 i 15.

9. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 8 powyżej i § 4 ust. 14 i 15, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.

10. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.

11. W przypadku, w którym Laureat Nagrody tygodniowej lub Nagrody głównej nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody tygodniowej lub głównej, jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie nagroda przechodzi na Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody tygodniowej lub głównej. Kontakt telefoniczny z Pierwszym Rezerwowym Laureatem Nagrody tygodniowej oraz Pierwszym Rezerwowym Laureatem Nagrody głównej jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody przez Laureata Nagrody tygodniowej oraz Laureata Nagrody głównej, zgodnie ze schematem przedstawionym w ust. 2. Jeżeli i Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody tygodniowej lub Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody głównej utraci prawo do nagrody wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, kontakt telefoniczny nawiązywany jest z Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody tygodniowej lub Drugim Rezerwowym Laureatem Nagrody głównej następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody przez Pierwszego Laureata Nagrody tygodniowej oraz Laureata Nagrody głównej, zgodnie ze schematem przedstawionym w ust. 2. Jeśli i Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody tygodniowej lub Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody głównej nie spełnią wymagań przewidzianych niniejszym Regulaminem i wskutek tego utracą prawo do nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

12. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

13. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.

14. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

15. Jednocześnie Organizator do dnia 25 lutego 2022 r. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971.), skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody głównej, opisanej w § 5 ust. 2 pkt d) na adres e-mail podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o.,

ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania Nagrody głównej. W zakresie terminów na wypełnienie przez Zwycięzcę obowiązków, o których mowa w zdania powyżej stosuje się § 4 ust. 15 Regulaminu. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi:

a)         udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) do dnia 14 marca 2022 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi

lub

b)        skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 14 marca 2022 r.

 Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody głównej Zwycięzcy.

16. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, dalej określanym jako „Zwycięzcy”.

 

§ 8 

Termin wydania nagród

 

 1. Nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt a), b) i c)  wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 15 marca 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu.
 2. Nagrody główna, opisana w § 5 ust. 2 pkt d) wysyłana jest przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 15 marca 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Laureata Nagrody głównej w Oświadczeniu. Wskazane w zdaniu poprzednim wydanie następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z Laureatem Nagrody głównej po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że Organizator i Zwycięzca ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi Zwycięzca.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje, mogą być zgłaszane do dnia 22 marca 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One
  Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Goodyear - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres kontakt@loteriagoodyear.pl i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub w wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
  od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
  do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 10

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników, pozyskanych poprzez formularz Zgłoszenia na Stronie Internetowej i  przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Goodyear Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000104862, kapitał zakładowy w wysokości 2 005 000,00 zł., NIP 5211146938 (dalej: „Goodyear”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Goodyear. Goodyear powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Goodyear może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);

c)      W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)     W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz kontrole związaną z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)       W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971.) - Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

2. Wszelkie żądania pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Goodyear - jako administratora danych lub związanych z realizacją  praw należy kierować pisemnie na adres siedziby Goodyear z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" lub mailem na adres wyznaczonego przez Goodyear Inspektora ochrony danych: inspektor_ochrony_danych@goodyear.com.

3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników, Laureatów i Zwycięzców przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z realizacją praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa).

4. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

5. Administrator – Goodyear, powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane przez Organizatora operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników, Laureatów i Zwycięzców  odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

9. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin od dnia 1 października 2021 r. dostępny jest na stronie www.uniqueone.pl oraz od 4 października 2021 r. na www.loteriagoodyear.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody instant win (osoby fizycznej)

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody instant win (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody tygodniowej i głównej dla osoby fizycznej

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Laureata Nagrody tygodniowej i głównej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 

 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród instant win  (osoby fizycznej)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

W związku z wygraną Nagrody w Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 12 Regulaminu i dokonałem/łam zakupu Produktu Promocyjnego jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii, w tym, że dokonałem zakupu Produktów Promocyjnych określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu..

 

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA, NUMER DOMU, LOKALU

_______________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Proszę pamiętać o załączeniu skanu/zdjęcia Dowodu zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. po. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród instant win  (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

W związku z wygraną Nagrody w Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 12 Regulaminu i dokonałem/łam zakupu Produktu Promocyjnego jako osoba fizyczna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca Produkty Promocyjne w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii, w tym, że dokonałem zakupu Produktów Promocyjnych określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu..

 

_______________________________________________________________________________
FIRMA

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

______________________________________________________________________________________

NIP

_______________________________________________________________________________________

ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY

 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Proszę pamiętać o załączeniu skanu/zdjęcia Dowodu zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. po. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody tygodniowej i głównej (osób fizycznych)

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

W związku z wygraną Nagrody w Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 12 Regulaminu i dokonałem/łam zakupu Produktu jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii, w tym, że dokonałem zakupu Produktów Promocyjnych określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu..

 

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA, NUMER DOMU, LOKALU

_______________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

_______________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

_______________________________________________________________________________

OBYWATELSTWO

________________________________

Data i podpis

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.


Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. po. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

Poniższe oświadczenie uzupełnia wyłącznie Laureat Nagrody Głównej!

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm ).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm )

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody tygodniowej i głównej (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

W związku z wygraną Nagrody w Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 12 Regulaminu i dokonałem/łam zakupu Produktu Promocyjnego jako osoba fizyczna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca Produkty Promocyjne w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii, w tym, że dokonałem zakupu Produktów Promocyjnych określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu.

 

_______________________________________________________________________________
FIRMA

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________________

NIP

______________________________________________________________________________________

ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY

Dane osoby uprawnionej do reprezentacji*:

 

___________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_______________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

______________________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO

_______________________________
Data i podpis

* W przypadku osób reprezentujących podmiot gospodarczy na podstawie udzielonego im dokumentu pełnomocnictwa, prosimy o dołączenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do działania lub jego poświadczonej notarialnie kopii, w treści którego zostanie wskazany numer i seria dowodu tożsamości pełnomocnika.

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Goodyear”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. po. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

Poniższe oświadczenie uzupełnia wyłącznie Laureat Nagrody głównej!

UWAGA! Jeżeli Laureat Nagrody Głównej reprezentowany jest przez pełnomocnika na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, wówczas poniższe oświadczenie wypełnia również pełnomocnik!

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm ).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm.).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z póź. zm )

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;