Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria „Every Friday is Black Friday”

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Every Friday is Black Friday”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą
Every Friday is Black Friday”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne zdefiniowane w §8 ust.1, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1740 z zm.) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki FoodCare sp. z o. o., Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup produktów promocyjnych.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
 5. Za Laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane, tj. nie otrzymał jeszcze prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).
 6. Za zwycięzcę należy uznać Laureata, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji opisany w §10 (dalej „Zwycięzca”).

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem
  i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii,
  a w przypadku stwierdzenia przez komisję, o której mowa w §6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, ma ona prawo wykluczyć takiego Uczestnika
  z Loterii.
 4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa §8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
  i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem loterii.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym urządzana jest Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 27 maja 2022 r. do 25 listopada 2022 r. (czas trwania Loterii wraz
  z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń trwa od 27 maja 2022 r. (godz. 00:00) do 01 września 2022 r. (godz. 23:59) (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii udział bierze napój energetyczny BLACK (dowolna pojemność) i 4-pak BLACK pojemność 250 ml , zwane dalej „Produktem Promocyjnym”.
  1. dokona w Okresie promocyjnym jednorazowego zakupu co najmniej 4 Produktów Promocyjnych potwierdzonych jednym paragonem fiskalnym (tj. na 1 paragonie 4 szt. produktów BLACK (dowolna pojemność) lub 1 sztuki 4-paka BLACK pojemność 250 ml);
  2. zachowa dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego (dalej „Dowód zakupu”);
  3. dokona w Okresie promocyjnym prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem www.blackfridayakcja.pl (dalej „Strona internetowa”).
  4. Zgłoszenie udziału w Loterii za pośrednictwem Strony internetowej polega na:
   1. wpisaniu adresu e-mail, numeru telefonu w dedykowane pola;
   2. wpisaniu danych z Dowodu zakupu tj. data wystawienia paragonu, numeru z paragonu, NIP-u wystawcy paragonu, numeru kasy fiskalnej;
   3. złożeniu oświadczenia o: zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Loterii oraz oświadczenia o ukończeniu 18 lat;
   4. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;
 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w §4 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki:

 zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej
  z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora. Informacja taka wysłana jest również na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
  1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują
   i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony, sfałszowany, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup;
  2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji której dotyczy, w szczególności:
   nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
  3. zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego, bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego (czterech Produktów Promocyjnych). W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy Dowodu zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie zakupu;
  4. data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 27 maja 2022 r. o godzinie 0:00:00.
  5. W Loterii honorowany jest wyłącznie Dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.
   1. Każde Zgłoszenie bierze udział w jednym losowaniu nagrody.
   2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że w ciągu danej pełnej godziny Loterii (np. od 00:00:00 do 00:59:59) Uczestnik z danego adresu e-mail może oddać maksymalnie jedno zgłoszenie, z uwzględnieniem iż walidacja następuje także na podstawie plików cookies. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie
    3 (słownie: trzy) nagrody.
   3. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. posługuje się
    w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.
 1. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia
  do wzięcia udziału w losowaniu nagrody.
 2. Do Loterii dany Dowód zakupu (paragon fiskalny) potwierdzający nabycie danej puszki/butelki Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie. Zakup wielokrotności 4 (czterech) Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie zakupu nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu i otrzymania większej liczby numerów ID w losowaniu nagrody. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych każde kolejne 4 (słownie: cztery) Produkty Promocyjne muszą znajdować się na osobnym Dowodzie zakupu. Zakup 4-paka dostępnego w ofercie marki Black uznawany jest jako zakup 4 Produktów Promocyjnych.
 3. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 4. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,
  którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Dowód zakupu musi być przechowywany przez Uczestnika w całości,
  w stanie nienaruszonym pozwalającym na weryfikację, musi być czytelny i niezniszczony. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim Dowodem zakupu posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 6 października 2022 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo, na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu Laureata. Postanowienia §10 ust. 5 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio. Komisja może również wezwać do przedstawienia dokumentacji w formie skanów lub zdjęć w formie elektronicznej (wezwanie kierowane jest na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu). Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do przesłania stosownej dokumentacji na adres wskazany przez przedstawiciela Organizatora w wezwaniu. Powyższe postanowienia odnośnie terminów obowiązują do wezwań elektronicznych.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. Losowania odbywają się zgodnie z następującym podziałem:

Okres przyjmowania Zgłoszeń

Losowanie

27.05 - 2.06.2022 r.

3.06.2022 r.

3 - 9.06.2022 r.

10.06.2022 r.

10 - 16.06.2022 r.

17.06.2022 r.

17 - 23.06.2022 r.

24.06.2022 r.

24 - 30.06.2022 r.

1.07.2022 r.

1 - 7.07.2022 r.

8.07.2022 r.

8 - 14.07.2022 r.

15.07.2022 r.

15 - 21.07.2022 r.

22.07.2022 r.

22 - 28.07.2022 r.

29.07.2022 r.

29.07 - 4.08.2022 r.

5.08.2022 r.

5 - 11.08.2022 r.

12.08.2022 r.

12 - 18.08.2022 r.

19.08.2022 r.

19 - 25.08.2022 r.

26.08.2022 r.

26.08 - 1.09.2022 r.

2.09.2022 r.

 1. Po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe
  i oznaczane są w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do nagrody przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie, utraci prawo do nagrody
  w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do nagrody przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełnia tych wymagań dana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci nagród informowani są o wyniku losowania w dniu losowania telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu. Organizator podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. Organizator może wysyłać wiadomość SMS z informacją, że podjęta zostanie próba kontaktu telefonicznego (treść komunikatu: „Loteria Every Friday is Black Friday: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.blackfridayakcja.pl
 2. W przypadku braku kontaktu z Laureatem we wskazanym wyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany
  w Zgłoszeniu, z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Loteria Every Friday is Black Friday: W zwiazku
  z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii podejmiemy probe polaczenia telefonicznego
  z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.blackfridayakcja.pl
  ” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody.
 3. W trakcie rozmowy telefonicznej o której mowa w ust.1, Laureat potwierdza swój udział
  w Loterii oraz proszony jest o przekazanie swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:
  1. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata zgodnie ze wzorem „Oświadczenie Laureata Nagrody” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii bądź na stronie www.blackfridayakcja.pl oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. oryginału Dowodu zakupu (paragonu fiskalnego), z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia;
  3. w przypadku wygrania więcej niż 1 nagrody: własnoręcznie podpisanego oświadczenia AML stanowiącego Załącznik nr 2.
  4. Laureat nagrody jest zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o której mowa w ustępach powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 8 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w terminie
   o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
  5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody z przyczyn leżących
   po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia
   z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru), odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu.
  6. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego Laureata rezerwowego do nagród, z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do nagrody przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa
   w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez Laureata, bądź odpowiednio pierwszego Laureata rezerwowego. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez drugiego Laureata rezerwowego niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  7. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata).
  8. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 6 października 2022 r. zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń, m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) lub przedstawienia części lub wszystkich zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu.
   W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust. 10.
  9. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w § 8 ust. 10 oraz w §10 ust. 8, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
  10.  Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
  11.  Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej www.blackfridayakcja.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody.
  12.  Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania nagród rozstrzyga Komisja.
  13.  Nagrody wydawane są przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Laureata w Oświadczeniu Laureata Nagrody. Nagroda wydawana jest maksymalnie do 21 października 2022 r.
  14.  Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.593 t.j.), po doręczeniu do Organizatora dokumentów o których mowa w ust. 3 powyżej, pozytywnej weryfikacji Laureata i ustaleniu okoliczności, że wartość nagrody przekracza 2.000 euro, skontaktuje się ze Zwycięzcą nagrody najpóźniej do 6 października 2022 r. (na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę) w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania, w ciągu 5 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora, listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 (dowód osobisty lub strona paszportu zawierająca dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi:
   1. udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 20 października 2022 r. w godzinach 9:00-17:00, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy w celu jego okazania Organizatorowi;

albo

 1. skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 20 października 2022 r.

Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem nagrody.

 1. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej, z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888).

 

§ 11 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 77 784,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote
  i 00/100) brutto.
 2. Nagrodami w Loterii są: Nagroda w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wraz z dodatkową kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody
  w wysokości 556,00 zł. Łączna wartość jednej nagrody to 5.556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100).
 3. Organizator przewidział 14 (słownie: czternaście) nagród w Loterii.
 4. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 5. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z ustawą
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.2021 r. poz.1128).
  W związku z powyższym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę o której mowa w § 11 ust. 2 na poczet podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 10 listopada 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2a) z dopiskiem „Loteria Every Friday is Black Friday - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres blackfridayakcja@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail, należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10  dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 4. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • § 13 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:
  1. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii:

                           i.            FoodCare sp. z o. o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Spokojnej 4, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000146008 , NIP 944-18-47-411 REGON 357069943 wysokość kapitału zakładowego: 50 849 460,00 zł. zł, e-mail: iod@foodcare.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów należących do marki Administratora. FoodCare Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe
w powyższym celu.

                         ii.            Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl, która przetwarza dane w celu przeprowadzenia Loterii, weryfikacji, wyłonienia Laureatów. Przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest przeprowadzenie Loterii zgodnie z założeniami Regulaminu i przepisami prawa oraz posiadanie dowodu wypełnienia swoich zobowiązań organizatora gry hazardowej.

 1. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20);
 2. W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia weryfikacji i wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto,
  w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
 3. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki
  w zakresie przechowywania dokumentacji.
 4. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.593 t.j.) Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 5. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
  ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 6. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez FoodCare sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: iod@foodcare.pl.
 7. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listowanie na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane:
  1. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
  2. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania lub sprostowania w sytuacji, w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3. przysługuje prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się
   z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach
   tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;
  6. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. W przypadku gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  8. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  9. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane bankowi, za pośrednictwem którego Organizator dokonuje przelewu. Podmiotom tym zostaną przekazane wyłącznie takie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki/wykonania przelewu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi IT, prawne, księgowe dla administratora. Dane osobowe Uczestników, Laureatów i Zwycięzców mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
  10. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
  11. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności
   i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  12.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
  13.  Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią lub do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii lub wymaganego prawem okresu przechowywania dokumentacji przez Administratora. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 • § 14 Postanowienia końcowe
 1. Od dnia 27 maja 2022 r. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy oraz na Stronie internetowej Loterii.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze, wskazany przedział czasowy nie odnosi się do komunikatów e-mail.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie – oświadczenie Laureata nagrody
Załącznik nr 2 – Oświadczenie AML

 

Załącznik nr1 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_____________________________________________________________

NUMER KONTA BANKOWEGO

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

 

 

______________________________________

CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego możesz zapoznać się w § 13 Regulaminu Loterii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczanie AML

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (data urodzenia, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL)

 

 

____________________________________________________________

PAŃSTWO URODZENIA, OBYWATELSTWO

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.593 t.j.).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.593 t.j).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.593 t.j.).

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

CZYTELNY PODPIS I DATA

* niepotrzebne skreślić

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane przetwarzamy na podstawie ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.593 t.j.). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego możesz zapoznać się w § 13 Regulaminu Loterii.