Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Black

Regulamin loterii audioteksowej

pod nazwą „Loteria Black”

 

§ 1 Nazwa Loterii

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą „Loteria Black”, zwana dalej „Loterią”.
 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

 1. Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych,
  NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

 1.  Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)
  (dalej: "Uczestnicy").
 2. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy oraz członkowie ich rodzin, członkowie organów Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Uczestnikami Loterii nie mogą być również pracownicy oraz członkowie ich rodzin, członkowie organów FoodCare sp. z o.o., ul. Spokojna 4, 32-080 Zabierzów, NIP 944-18-47-411 oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
 

§ 5 Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii,
  w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci wzięcia udziału
  w Loterii.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii,
  a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika
  z Loterii.
 4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadające stosowne świadectwo zawodowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych
  w Regulaminie Loterii, zgłoszenia te nie są uwzględniane w Loterii i Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku,
  do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają
  na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym będzie urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 7 czerwca 2017 r. do dnia 9 stycznia 2018 r. (czas trwania Loterii wraz
  z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna
  się 9 czerwca 2017 r. i kończy się 8 sierpnia 2017 r. (dalej „Okres przyjmowania zgłoszeń”).

 

§ 8 Zasady prowadzenia Loterii oraz ogłaszania wyników

 1. W Loterii biorą udział napoje energetyczne z linii Black Energy Drink oraz Black Vitamin +Power (dalej „Produkty Promocyjne”).
 2. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 i która jednocześnie
  w Okresie przyjmowania zgłoszeń spełni łącznie następujące warunki:
  1. Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
  2. Zachowa paragon fiskalny potwierdzający ww. zakup;
  3. Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii zgodnie
   z postanowieniami ust. 3 poniżej (dalej „Zgłoszenie”).
  4. Zgłoszenie do Loterii można dokonać:
   1. Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.loteriablack.com (dalej „Strona internetowa”) poprzez  wypełnienie i wysłanie go (zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, kolejny numer wydruku z paragonu (numer z paragonu), numer kasy rejestrującej,  datę zakupu, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wystawcy paragonu fiskalnego. Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie
    o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii

albo

 1.  Wiadomością tekstową SMS, wysłaną na numer 70966 (koszt wysłania wiadomości SMS 0,62 z VAT), w treści wiadomości wpisując: „kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu)” – przykładowa treść SMS’a np.: „12345”.
 2.  Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację czy  do  przesłanego Zgłoszenia przypisana jest nagroda (czy jest zgłoszeniem wygrywającym czy nie). Uczestnik, którego Zgłoszenie jest wylosowane otrzymuje status laureata.
 3. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje chwila wpływu na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 5. Zgłoszenia przyjęte od godziny 11:00 do godziny 22:00 biorą udział w losowaniach nagród opisanych w §9 ust. 2 lit. a, które ustalone są zgodnie z trybem wskazanym w §10 ust. 1-2. Regulaminu. Zgłoszenia dokonane w godzinach innych niż wskazane w zdaniu pierwszym,
  tj. między godziną 22:01 a 10:59 dnia następnego  biorą udział w losowaniu nagrody opisanej w §9 ust. 2 lit. b (z zastrzeżeniem Zgłoszeń otrzymanych między godzina 0:00 do 10:59, 9 czerwca 2017 r., które to Zgłoszenia przydzielane są do Zgłoszeń przyjętych od 22:01 9 czerwca do 10:59 10 czerwca 2017 r.). Wszystkie prawidłowe Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w Okresie przyjmowania zgłoszeń biorą udział w losowaniu nagrody opisanej w §9 ust. 2 lit. c.
 6. W przypadku Zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem Strony internetowej między godziną 11:00 a 22:00 Uczestnik otrzymuje informację w postaci komunikatu na Stronie internetowej czy jego Zgłoszenie jest wygrywające czy nie. W przypadku wygrywającego Zgłoszenia otrzymuje informacje jakie warunki należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody. W dalszej części procedury weryfikacji laureat zobowiązany jest przesłać na adres: Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa z dopiskiem „Loteria Black” ,
  w ciągu  5 dni roboczych od przypisania nagrody do Zgłoszenia oryginału paragonu fiskalnego
  oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych postanowieniami Regulaminu, zgodnie ze wzorem znajdującym się na Stronie internetowej oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć
  do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 11 dni roboczych od uzyskania informacji
  o przypisaniu nagrody do Zgłoszenia. W treści oświadczenia wskazuje on: swoje imię, nazwisko i adres e-mail, numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu, wybiera placówkę Poczty Polskiej,
  w której dokona odbioru nagrody (lista placówek stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) wskazując adres placówki zgodny z adresem z załącznika nr 3 (miejscowość, kod pocztowy, ulica numer domu/lokalu placówki Poczty Polskiej) oraz składa podpis. Nieprzesłanie formularza bądź niedotrzymanie terminów oznacza rezygnację z prawa do nagrody.
 7. W przypadku Zgłoszeń dokonanych wiadomością tekstową SMS między godziną 11:00 a 22:00, laureat otrzymuje bezpłatnym SMS-em zwrotnym informację o przypisaniu nagrody do jego Zgłoszenia (jeśli jest to Zgłoszenie zwycięskie). Treść wiadomości stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  Organizator podejmuje próby kontaktu w ciągu 3 dni roboczych, dzwoniąc
  w godzinach 9:00-17:00. W trakcie rozmowy Organizator potwierdza z laureatem uczestnictwo w Loterii oraz zbiera dane w postaci imienia i nazwiska , a także przekazuje warunki,
  jakie należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody (opisane w §11 ust.2.).
 8. W przypadku Zgłoszeń dokonanych między godziną 22:01 a 10:59 następnego dnia Uczestnicy są informowaniu odpowiednio komunikatem na Stronie internetowej
  (Zgłoszenie za pośrednictwem www) oraz zwrotną wiadomością tekstową SMS o przyjęciu Zgłoszenia do Loterii. Laureat informowany jest na numer, który wskazał w Zgłoszeniu/
  z którego dokonał Zgłoszenia, o wygranej zgodnie z trybem opisanym w §11 ust.3.
  Powyższe postanowienia stosuje się również do Zgłoszeń otrzymanych od godziny 0:00
  do 10:59 9 czerwca 2017 r.
 9. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz.
 10. Zakup kilku produktów wskazanych w ust. 2 lit. a na jednym paragonie fiskalnym nie uprawnia, zgodnie z postanowieniami ust. 11 powyżej do wielokrotnego Zgłoszenia tego paragonu fiskalnego.
  1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, IP itp. się posługuje w Loterii.
  2. Paragon fiskalny potwierdza zakup produktu wskazanego w ust. 2 lit. a, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
   1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane
    na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie przyjmowania zgłoszeń i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
   2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch bądź większej liczby różnych paragonów;
   3. zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego;
   4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył produktu wskazanego w ust. 2 lit. a. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić
    w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
   5. data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie przyjmowania zgłoszeń,
    ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 9 czerwca 2017 r.
    o godzinie 0:00:00.
   6. Koszt wysłania wiadomości SMS, stanowiącej Zgłoszenie ponoszą Uczestnicy Loterii.
    Uczestnicy nie ponoszą kosztu zwrotnej widomości SMS informującej o przypisaniu bądź
    nie przypisaniu nagrody do Zgłoszenia oraz kosztu SMS’a zwrotnego potwierdzającego przyjęcie Zgłoszenia do losowań Nagrody Dziennej II stopnia oraz Nagrody Głównej.

 

§ 9 Wartość puli nagród

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 123 061 $ (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt jeden  dolarów amerykańskich) brutto. Organizator przewidział w Loterii 733 (słownie: siedemset trzydzieści trzy) nagrody.

2. Nagrodami w Loterii są:

 1. Dzienna I stopnia: kwota pieniężna w wysokości 100,00 $ (słownie: sto dolarów amerykańskich). Organizator przewidział 671 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden) Nagród Dziennych I stopnia w Loterii, po 11 (słownie: jedenaście) w każdym dniu Loterii.
 2. Dzienna II stopnia: kwota pieniężna w wysokości 100,00 $ (słownie: sto dolarów amerykańskich). Organizator przewidział 61 (słownie: sześćdziesiąt jeden) Nagród Dziennych II stopnia w Loterii, po jednej do wylosowania ze Zgłoszeń otrzymanych
  w okresie od 22:01 do 10:59 dnia następnego każdego dnia Okresu przyjmowania zgłoszeń.
 3. Nagroda Główna: samochód Mercedes SLC 180 o wartości 44 875 $ (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć dolarów amerykańskich) brutto wraz z kwotą pieniężną  w wysokości 4 986 $ (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć dolarów amerykańskich) przeznaczoną
  na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość Nagrody Głównej to 49 861 $ (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden dolarów amerykańskich). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną
  w Loterii.

3. Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości żadnej nagrody w Loterii, ani wymiany nagrody na inną.

4. Zwycięzca/laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

5. Nagroda Dzienna I stopnia  i Nagroda Dzienna II stopnia przekazywana jest zwycięzcy w placówce Poczty Polskiej. Lista placówek, w których może nastąpić odebranie nagrody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Nagroda wydawana jest w formie gotówki. Odbierając nagrodę zwycięzca musi okazać dokument potwierdzający tożsamość. Zwycięzca kwituje odbiór nagrody.

 

§ 10 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania dat i godzin „otwarcia” zwycięskich bramek odbywają się w dniach 7-8 czerwca 2017 r. w siedzibie Organizatora przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, która losuje godziny (godzina, minuta, sekunda) „otwarcia” bramek . W przypadku losowań, które obejmują zakres kilku godzin w ramach jednego dnia, losowanie przeprowadzane jest w formacie: godzina, minuta i sekunda (przykładowo: 12:22:17).
 2. Na każdy dzień Okresu przyjmowania zgłoszeń wyznaczonych jest 11 (słownie: jedenaście) godzin „otwarcia” zwycięskich bramek. Nad procesem losowania czuwa Komisja.
 3. Losowanie Nagród Dziennych I stopnia do Zgłoszeń odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje informację czy jego Zgłoszenie jest zwycięskie, czy nie, zgodnie z procedurami opisanymi w §8 ust. 8 i 9. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź
  po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane
  w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, do których przypisana jest nagroda, nieprzyznana nagroda z danej bramki jest przypisywana do drugiego Zgłoszenia, w następnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest kolejna Nagroda. Odpowiednio, jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne Zgłoszenie, Nagrody Dzienne I stopnia z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd. Jeśli z danego dnia pozostaną nieprzypisane Nagrody Dzienne I stopnia przechodzą one do kolejnego dnia Okresu przyjmowania zgłoszeń. Ustala się wtedy, że Nagrody Dzienne I stopnia przypisywane do drugich Zgłoszeń, tj. np. jak z dnia poprzedniego pozostały 3 Nagrody Dzienne I stopnia, wówczas nagrody przypisywane są do drugiego Zgłoszenia pierwszego przedziału, drugiego przedziału i trzeciego przedziału czasowego.
 4. W Okresie przyjmowania zgłoszeń otwartych jest  minimum 671 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden) bramek. Organizator w trakcie Okresu przyjmowania zgłoszeń może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród Dziennych
  I stopnia w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. 
 5. W przypadku niewydania Nagrody Dziennej I stopnia, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków opisanych w postanowieniach Regulaminu, powraca ona do puli nagród. Nagroda taka umieszczana jest w najbliższej bramce następującej po protokolarnym ustaleniu tej okoliczności. Nagroda przypisywana jest do Zgłoszenia kolejnego po zwycięskim w tym przedziale czasowym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 zdanie przedostatnie i ostatnie, które mają pierwszeństwo. Warunkiem umieszczenia nagrody w bramce jest ustalenie tej okoliczności przez Organizatora nie później niż z upływem Okresu przyjmowania zgłoszeń.
 6. Losowanie nagrody opisanej w §9 ust. 2 lit. b. przeprowadzane jest począwszy od 10 czerwca 2017 r. do 9 sierpnia 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych od 22:01 dnia poprzedniego do 10:59 dnia przeprowadzenia losowania są to tzw. „Przedziały” (z zastrzeżeniem Zgłoszeń otrzymanych między godzina 0:00 do 10:59, 9 czerwca 2017 r., które to Zgłoszenia przydzielane są do Zgłoszeń przyjętych od 22:01 9 czerwca do 10:59 10 czerwca 2017 r.)
  np. losowanie nagrody opisanej w §9 ust. 2 lit. b. w dniu 11 czerwca 2017 r. obejmuje Zgłoszenia otrzymane od godziny 22:01, 10 czerwca 2017 do godziny 10:59, 11 czerwca 2017 r.
  Z tym zastrzeżeniem, że losowanie z Przedziału 14 czerwca 2017 r. - 15 czerwca 2017 r. przeprowadzane jest 16 czerwca 2017 r. oraz losowanie z Przedziałów wypadających na piątek-sobota, sobota-niedziela przeprowadzane są w kolejności w poniedziałek, przed losowaniem
  z Przedziału niedziela-poniedziałek. Zgłoszeniom przyjętym w danym Przedziale nadawane są indywidualne numery ID.
 7. Nagroda opisana w §9 ust. 2 lit. b i c losowana jest według następującego schematu: każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer ID. Losowanie polega na wylosowaniu zwycięskiego numeru ID. Losowanie odbywa się przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 8. Losowanie nagrody opisanej w §9 ust. 2 lit. c odbywa się 11 sierpnia 2017 r. Po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia losowane są dwa Zgłoszenia rezerwowe.
 9. Dany numer ID  może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest one uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to,  że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem Nagrody Głównej
  (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest one uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
 10. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie przyjmowania zgłoszeń.
 11. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu
  w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych
  w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa
  w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagrody Głównej pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 11 Warunki, miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci nagrody opisanej w §9 ust. 2 lit. a, którzy dokonali Zgłoszenia za pośrednictwem Strony internetowej powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Szczegółowo procedura opisana jest w § 8 
  ust. 8.
 2. W przypadku laureatów, nagrody opisanej w §9 ust. 2 lit. a, którzy dokonali Zgłoszenia SMS-em otrzymują oni zwrotnego SMS-a z informacją o przypisaniu nagrody do Zgłoszenia.
  W rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 8 ust. 9 Organizator przekazuje informacje,
  że laureat zobowiązany jest przesłać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie zawiera dane osobowe (dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu), a także wskazanie placówki Poczty Polskiej, w której zwycięzca dokona odbioru nagrody (lista placówek stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu). W treści dokumentu znajduje się również oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w postanowieniach Regulaminu. Do powyższego dokumentu laureat musi załączyć oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup produktu opisanego w §8 ust. 2 lit. a, który  wskazany był w zwycięskim Zgłoszeniu. Dokumentację wskazaną powyżej laureat zobowiązany jest przesłać listem poleconym albo przesyłką kurierską w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji o przyznaniu Nagrody Dziennej I stopnia na adres: Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa
  z dopiskiem „Loteria Black”.
  O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od uzyskania informacji
  o przyznaniu nagrody. Jeśli dane niezbędne do wydania nagrody nie wpłyną do Organizatora
  w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 3. Laureat nagrody opisanej w §9 ust. 2 lit. b informowany jest o okoliczności wylosowania Zgłoszenia przez Organizatora w dniu losowania lub w ciągu 2 dni roboczych następujących
  po losowaniu. W rozmowie telefonicznej Organizator przekazuje informacje, że laureat zobowiązany jest przesłać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie zawiera dane osobowe (dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu), a także wskazanie placówki Poczty Polskiej, w której zwycięzca dokona odbioru nagrody (lista placówek stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu). W treści dokumentu znajdują się również oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w postanowieniach Regulaminu. Do powyższego dokumentu laureat musi załączyć oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup produktu opisanego w §8 ust. 2 lit. a, który  wskazany był w zwycięskim Zgłoszeniu. Dokumentację wskazaną powyżej laureat zobowiązany jest przesłać listem poleconym
  albo przesyłką kurierską w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji o przyznaniu Nagrody Dziennej II stopnia na adres: Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa
  z dopiskiem „Loteria Black”.
  O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od uzyskania informacji
  o przyznaniu nagrody. Jeśli dane niezbędne do wydania nagrody nie wpłyną do Organizatora
  w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 4. Laureat nagrody opisanej w §9 ust. 2 lit. c informowany jest o okoliczności wylosowania Zgłoszenia przez Organizatora w dniu losowania lub w ciągu 2 dni roboczych następujących po losowaniu. W rozmowie telefonicznej Organizator przekazuje informacje, że laureat zobowiązany jest przesłać oświadczenie zawierające dane osobowe (dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu, numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres - ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, numer PESEL - w razie braku obywatelstwo, data urodzenia, adres zamieszkania) oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w postanowieniach Regulaminu (zgodnie ze wzorem udostępnionym na Stronie internetowej i stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu). Do powyższego dokumentu laureat musi załączyć oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup produktu opisanego w §8 ust. 2 lit. a, który  wskazany był w zwycięskim Zgłoszeniu. Dokumentację wskazaną w powyżej laureat zobowiązany jest przesłać listem poleconym albo przesyłką kurierską w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji o przyznaniu Nagrody Głównej na adres: Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa z dopiskiem „Loteria Black”. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od uzyskania informacji o przyznaniu nagrody. Jeśli dane niezbędne do wydania nagrody nie wpłyną do Organizatora w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez laureata.
 6. W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora (z uwzględnieniem postanowień §10
  ust. 5).
 7. W razie powzięcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do 6 października 2017 r. zwrócić się do laureata o:
  1. Przesłanie wszystkich zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych;
  2. Kserokopii dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek i dane osobowe
   (imię, nazwisko) laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte);
  3. Złożenia dodatkowego oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymogów opisanych w postanowieniach Regulaminu obejmujących potwierdzenie, że laureat nie naruszył postanowień Regulaminu tj. §4 ust. 2, §4 ust. 3, §6 ust. 3 , § 8 ust. 2, § 8 ust. 12.

Organizator przekazuje informację o konieczności przesłania ww. dokumentów drogą telefoniczną. Laureat zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych  od otrzymania tego wezwania wysłać na adres Organizatora wymagane dokumenty (data nadania). Z tym zastrzeżeniem,
że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora w maksymalnym terminie 9 dni roboczych
od odebrania wezwania.

 1. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 2. Nie przesłanie do Organizatora dokumentacji wymaganej postanowieniami Regulaminu, przesłanie niekompletnej dokumentacji, niekompletnie wypełnionej dokumentacji, niepodpisanej, po upływie terminów wskazanych w postanowieniach Regulaminu skutkuje nie spełnieniem przez laureata warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody. Taki sam skutek wywołuje nieprzesłanie do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia został on zobowiązany zgodnie z ust. 7 powyżej.
 3. Wyniki publikowane są na Stronie internetowej po zakończeniu regulaminowego Okresu przyjmowania zgłoszeń do Loterii oraz po zakończeniu procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody, nie później niż 27 października 2017 r.
 4. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania nagród rozstrzyga Komisja,
  co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 5. Nagroda Główna wydawana jest w postaci dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu
  i wysyłana jest  przesyłką pocztową/kurierską zgodnie z danymi wskazanymi w oświadczeniu,
  o którym mowa w ust. 4 powyżej do dnia 24 listopada 2017 r. Wydanie samochodu następuje po rejestracji pojazdu. W przypadku braku rejestracji pojazdu po stronie zwycięzcy leży obowiązek zapewnienia lawety do odbioru pojazdu. Za miejsce odbioru przyjmuje się m.st. Warszawa.
 6. Nagrody opisane w §9 ust. 2 lit. a i b wydawane są w placówce Poczty Polskiej zgodnie
  z danymi wskazanymi w oświadczeniu. Organizator informuje drogą e-mailową lub telefoniczną (SMS lub kontakt Organizatora) o możliwości odbioru nagrody po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej i pozytywnym zweryfikowaniu laureatów. Nagrody I i II stopnia wydawane są  
  do dnia 24 listopada 2017 r.
 7. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do laureata Zgłoszenia rezerwowego, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza próba kontaktu z pierwszym laureatem Zgłoszenia rezerwowego odbywa się w ciągu 2 dni roboczych po utracie prawa do Nagrody Głównej przez laureata zwycięskiego Zgłoszenia. Pierwsza próba kontaktu z drugim laureatem Zgłoszenia rezerwowego odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od utraty prawa do Nagrody Głównej przez pierwszego laureata rezerwowego.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Loterii mogą być zgłaszane do dnia 15 grudnia 2017 r.
  przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Black-reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry
  oraz treść żądania.
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
  2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
   1.  Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
   2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
   3. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej i w siedzibie Organizatora. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Komunikacja SMS stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Lista placówek Poczty Polskiej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony Organizatora. Połączenia telefoniczne, o których mowa w Regulaminie, wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników
  są bezpłatne dla Uczestników Loterii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku  korzystania z tzw. usługi roamingu, Uczestnik ponosi dodatkowe koszty zgodnie ze stawką operatora Uczestnika. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
  Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5.  Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
 6. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator.
  Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii.
 8.  Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 10. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia
  o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
 11. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
 12. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy, jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę). Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia
  o uzyskanej wygranej.
 13. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z wnioskiem po przyznaniu nagrody, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres loteriablack@uniqueone.pl o tytule: „Usunięcie Zgłoszenia w Loterii Loteria Black” ze wskazaniem w treści numeru paragonu, którego usunięcie ma dotyczyć.
 14. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii.
  W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z wnioskiem cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres loteriablack@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii Loteria Black” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu.
 15. Informacje o koszcie wysyłki SMS,  zasadach korzystania z usługi SMS w Loterii uzyskać można pod numerem 22 549 30 03 w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00-17:00.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia laureata.

Załącznik nr 2 – Komunikacja SMS.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia laureata

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii audioteksowej pod nazwą „Loteria Black”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

 • o Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i wziąłem/am udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2  Regulaminu.
 • o Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
  w regulaminie loterii.

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO  

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL 

____________________________________________________________
NUMER TELEFONU

____________________________________________________________
ULICA, NUMER DOMU/LOKALU PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ*

____________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ*

____________________________________________________________
ADRES (ULICA, NUMER DOMU/LOKALU, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)**

____________________________________________________________
NUMER PESEL (w razie braku data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)**

____________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ**

____________________________________________________________

PODPIS I DATA

*DOTYCZY WŁĄCZNIE NAGRODY I i II STOPNIA (100$)

**DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAGRODY W POSTACI SAMOCHODU

Pamiętaj o załączeniu do oświadczenia paragonu fiskalnego.

Załącznik nr 2 Komunikacja SMS

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Loteria Black"

Nr sms 70 966

OKRES PRZED 9 czerwca 2017 R.

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed datą rozpoczecia loterii

LOTERIA BLACK: Zgloszenia przyjmujemy od 09.06.2017 r. Loteria pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.Regulamin:www.loteriablack.com

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII: 09.06-08.08.2017 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego Nagrodę dzienną I stopnia (11:00-22:00 instant win)

LOTERIA BLACK: Gratulujemy!!! Do twojego Zgłoszenia przypisana została nagroda. Skontaktujemy sie z Toba w ciągu 3 dni roboczych, aby przekazać Ci szczegoły procedury weryfikacji i wydania nagrody. Pamietaj, zachowaj paragon. Loteria pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.loteriablack.com

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia między 22:01-10:59

LOTERIA BLACK: Dziekujemy za zgloszenie! Bierze ono udzial w losowaniu 100$ i Mercedesa cabrio! Pamietaj, zachowaj paragon. Loteria dla osob pow.18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.loteriablack.com

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy Nagród dziennych I stopnia - instant win)

LOTERIA BLACK: Tym razem nie wygrales. Pamietaj zachowaj paragon! Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Mercedesa cabrio! Loteria dla osob pow.18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin:www.loteriablack.com

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

LOTERIA BLACK: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony. Sprawdz i sprobuj ponownie. Loteria dla osob pow.18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.loteriablack.com

Nieprawidłowa treść:                    pusty SMS/ treść nieadekwatna

LOTERIA BLACK: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe, sprawdz i sprobuj ponownie. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin:www.loteriablack.com

ZAKOŃCZENIE  OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 08.08.2017 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

LOTERIA BLACK:Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zostalo zakonczone. Zapraszamy do kolejnych promocji! Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin:www.loteriablack.com