Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria Bakuś

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Loteria Bakuś”

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Loteria Bakuś” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 

§ 3 Organ wydający zezwolenie

 

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późń. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.

 

 § 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w §8 ust. 1, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 80) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów, pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz członkowie organów, pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) i członkowie rodziny pracowników Bakoma Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 97A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000345357 o kapitale zakładowym w wysokości 5.470.700,00 zł.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Loterii, m.in. nie może być pełnomocnikiem innego Uczestnika, podczas oddawania Zgłoszenia.
 5. Uczestnik, który po dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z § 8 ust. 2 lit. c) otrzyma komunikat, iż jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim w zakresie nagród typu instant win opisanych w§ 9 ust. 2 lit. a)-e) oraz Uczestnik, którego zgłoszenie zostało wyłonione jako zwycięskie w losowaniu nagrody głównej opisanej w§ 9 ust. 2 lit. f) otrzymują miano laureata (dalej „Laureat”). Laureaci, których zgłoszenia zostały zweryfikowane pozytywnie, jako spełniające wymogi wynikające z niniejszego Regulaminu, nabywają prawo do otrzymania nagród, opisanych § 9 ust. 2 lit. a) -f) i określani są jako zwycięzcy ( dalej: „Zwycięzcy”)

 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

 

 

§ 6 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zgodnie z §8 Regulaminu.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria, czas trwania Loterii i wyłączenia

 

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 29 maja 2019 r. i kończy się 25 listopada 2019 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), z tym, że okres sprzedaży towarów uprawniających do udziału w Loterii oraz przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się 1 czerwca 2019 r.  i kończy się 31 lipca 2019 r.  do godziny 23:59:59 (dalej „Okres Promocyjny”).

 

§ 8 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Loterią objęte są serki Bakuś Puszysty 90 g, na opakowaniu których znajduje się informacja o Loterii oraz które na wewnętrznej ściance opakowania (kubek) posiadają nadrukowany unikalny kod alfanumeryczny (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie Promocyjnym spełni łącznie następujące warunki:

a)      Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego, dowolnego Produktu Promocyjnego;

b)      Zachowa oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego (kubek z Kodem);

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie promocyjnym, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów
(dalej „Zgłoszenie”).

 1. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.loteriabakusie.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, powtórzenie adres e-mail, kod z kubka Produktu Promocyjnego (dalej „Kod”). Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz oświadczeniu o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii, zaznaczenie przycisku reCapcha, i klikniecie przycisku „Wyślij”.
 2. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora
  oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagród typu instant win opisanych §9 ust. 2 pkt a) - e).
 3. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia w wyświetlonym komunikacie otrzymuje informację o rodzaju wygranej nagrody, warunkach i terminach wydania nagrody typu instant win, opisanej §9 ust.2 pkt a) - e). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres
  e-mail, który Laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 4. Laureat, który otrzymał komunikat z informacją o przyznaniu nagrody typu instant win
  i jej rodzaju, w celu rozpoczęcia procedury wydania nagrody typu instant win, musi wskazać miejsce do wysyłki i odbioru nagrody instant win. W komunikacie oraz w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, znajdować się będzie link, który będzie prowadził do mapy Polski, na której wskazane są salony Kolporter, do których Organizator będzie wysyłał nagrody typu instant win, w celu ich odbioru przez Laureatów. Laureat wybiera salon Kolporter, w którym odbierze wygraną nagrodę. O prawidłowym wyborze salonu Kolporter Laureat jest informowany komunikatem wyświetlanym na Stronie Internetowej, mówiącym o przekazaniu informacji do Organizatora, a także mówiącym o tym, kiedy nagroda zostanie przesłana do wskazanego przez Laureata salonu Kolporter, oraz, że do Laureata zostanie przesłana kolejna wiadomość e-mail z informacją o możliwości odbioru nagrody w wybranym salonie Kolporter wraz z kodem niezbędnym do odbioru nagrody (dalej: „Kod Odbioru”). Organizator prześle tę informację w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. Laureat ma obowiązek wskazać salon Kolporter w którym dokona odbioru nagrody w terminie 10 dni od dnia otrzymania komunikatu o wygranej. Po tym terminie link umieszczony w komunikacie i widomości e-mail, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5  tracą swoją ważność, a Laureat traci prawo do otrzymania nagrody.
 5. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 2 (słownie: dwóch) losowaniach nagród opisanych w  §9 ust. 2 pkt a) - f) tj. jednym losowaniu nagrody typu instant win oraz losowaniu nagrody głównej. Do Loterii dany Kod można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Kod ewentualna nagroda z tytułu tego Kodu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 6. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2019 r., godz. 00:00:00
  i trwa do 31 lipca 2019 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ
  na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
  że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie 7 (słownie: siedem) nagród opisanych w §9 ust. 2 pkt a) – f), w tym 1 (słownie: jedną) nagrodę główną opisaną w §9 ust. 2 pkt f) oraz 6 sztuk nagród instant typu win opisanych w §9 ust. 2 pkt a) – e)  w Loterii. Z jednego adresu mogą wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) osoby. Pod pojęciem „adres”, Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania Uczestników Loterii. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa do nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.
  1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
  2. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, jako niezgodne z Regulaminem. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii wszelkich Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w tym poprzez użycie narzędzi programistycznych.
  3. W razie powzięcia wątpliwości w zakresie przestrzegania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił kubka Produktu Promocyjnego zawierającego Kod zgłoszony do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia
   2 października 2019 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii opakowań (kubków z Kodem) Produktów Promocyjnych.
  4. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio opakowań  Produktów Promocyjnych (kubków z Kodem) potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych
   od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty
   te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres:
   Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (elektronicznej)
   bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu lub listownej na adres podany w oświadczeniu Laureata o którym mowa w § 11 ust.3 . 
   Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie badanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 11 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
  5. W Loterii uwzględniane są wyłącznie Kody pochodzące z oryginalnych kubków Produktów Promocyjnych. W szczególności nie są uwzględniane kody podrobione, przerobione, uszkodzone w taki sposób, iż istnieje podejrzenie, że mogą być nieoryginalne bądź uniemożliwiają ich weryfikację. W procedurach weryfikacyjnych Uczestnik musi przedstawić tę część opakowanie (kubek) Produktu Promocyjnego na którym widoczny będzie Kod,  który to Kod nie może być w żaden sposób uszkodzony lub nieczytelny.
  6. W razie utraty lub zniszczenia opakowania  Produktu Promocyjnego (kubka z Kodem), Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
  7. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.
   1. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie podmiot posiadający istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.
   2. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
   3. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej, przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych i kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.
   4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem
    w skutek braku podania danych, podania danych nieprawdziwych lub niepoprawnych.

 

 

§ 9 Wartość puli nagród

 

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 200.244,00 zł (słownie: dwieście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 00/100) zł brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 5001 (słownie: pięć tysięcy jeden) sztuk.
 2. W Loterii przewidziano następujące nagrody:

a)      Nagroda typu instant win maskotka Hipcio o wartości 36,16 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć złotych i 16/100). Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) nagród w postaci maskotek Hipcia w Loterii.

b)      Nagroda typu instant win maskotka Misiek o wartości 36,16 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć złotych i 16/100). Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) nagród w postaci maskotek Miśka w Loterii.

c)      Nagroda typu instant win maskotka Piesek o wartości 36,16 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć złotych i 16/100). Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) nagród w postaci maskotek Pieska w Loterii.

d)     Nagroda typu instant win maskotka Tygrys o wartości 36,16 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć złotych i 16/100). Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) nagród w postaci maskotek Tygrysa w Loterii.

e)      Nagroda typu instant win maskotka Żabuś o wartości 36,16 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć złotych i 16/100). Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) nagród w postaci maskotek Żabuś w Loterii.

f)       Nagrodą Główną w Loterii jest rodzinna wycieczka do parku rozrywki Legoland w Billund w Danii dla 2 rodziców i 2 dzieci obejmująca:

                                                        i.            Przelot tam/i z powrotem;

                                                      ii.            2 noce w co najmniej 3* hotelu obok parku Legoland wraz ze śniadaniami;

                                                    iii.            2-dniowe bilety wstępu do parku rozrywki Legoland;

                                                    iv.            Ubezpieczenie podróżne dla wszystkich członków rodziny;

Wartość nagrody wynosi 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100) oraz dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 1.944zł (słownie jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści cztery złote i 00/100) przeznaczona na poczet podatku od nagrody. Łączna maksymalna wartość nagrody wynosi 19.444,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii.

 1. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 2. Nagroda Główna wydawana jest w formie voucheru, który można zrealizować do dnia 31 października 2020 r. z wykluczeniem okresów: od 1 listopada 2019 r. do 30 marca
  2020 r. (termin ten może ulec zmianie w zależności od terminu zamknięcia i otwarcia parku rozrywki Legoland na coroczną zimową przerwę), długiego weekendu majowego 2020 r., Bożego Ciała w 2020 r., 15 sierpnia 2020 r. Termin realizacji Nagrody Głównej przekazany przez Zwycięzcę, nie może być krótszy niż 31 dni, liczony od dnia przekazania  informacji o wyborze terminu realizacji Nagrody Głównej.
 3. Aby zrealizować Nagrodę Główną Zwycięzca oraz osoby, które wraz ze Zwycięzcą będą realizować Nagrodę Główną muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do wyjazdu za granicę, tj. dowodu osobistego lub paszportu, ważne co najmniej 6 miesięcy licząc od daty powrotu. Organizator nie odpowiada za brak ważnych dokumentów przez osoby, o których mowa w zd. 1 powyżej, które to braki mogą skutkować niemożnością zrealizowania Nagrody Głównej. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wyrobieniem dowodu osobistego, paszportu lub wizy, koniecznych do realizacji Nagrody Głównej.
 4. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych swoich oraz osób towarzyszących w realizacji Nagrody Głównej, w pełni zgodnych z danymi znajdującymi się na dokumencie uprawniającym do przekroczenia granicy. Skutkiem podania nieprawidłowych danych może być niemożliwość realizacji Nagrody Głównej.
 5. W przypadku działania siły wyższej (m.in. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary) Organizator ma prawo zmienić termin realizacji Nagrody Głównej, o czym poinformuje Zwycięzcę bez zbędnej zwłoki.
 6. Po przekazaniu, przez Zwycięzcę, listy osób towarzyszących w realizacji Nagrody Głównej, nie ma możliwości zmiany osoby lub osób przez Zwycięzcę oraz modyfikacji ich danych osobowych.
 7. Organizator dopuszcza możliwość realizacji Nagrody Głównej poprzez mniejszą liczbę osób lub inną liczbę dzieci niż osób dorosłych tj. 2 dorosłe osoby i 1 dziecko lub 1 osobę dorosłą i 2 dzieci itp., jednakże nie ma możliwości zrealizowania Nagrody Głównej przez wyłącznie osoby niepełnoletnie lub 3 lub 4 osoby pełnoletnie. W przypadku realizacji Nagrody Głównej przez mniejszą liczbę osób Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

 

§ 10 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §9 ust. 2 pkt a) – e) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie,
  w okresie od 29 maja do 31 maja 2019 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, w zakresie nagrody opisanej w §9 ust. 2 pkt a) - e). Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny,  do której jest przypisana nagroda.

Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych  w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.

 1. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 5000 bramek.
 2. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek.  W przypadku niewydania nagród, o których mowa w  § 9 ust. 2 
  pkt a) – e), w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 3. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 08:00 do 23:59:59, każdego dnia Okresu Promocyjnego.
 4. Losowanie Nagrody Głównej odbywa w dniu 6 sierpnia 2019 r. w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, z puli wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych w Loterii.
 5. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID.
  W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach oddawanych w  Loterii Zgłoszeń przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID Zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu Zgłoszeń rezerwowych do Nagrody Głównej, wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 6. Po wylosowaniu zwycięskich ID, co do Nagrody Głównej, losowane są dwa ID rezerwowe do Nagrody Głównej, oznaczone zgodnie z  kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.
 8. Dane Zwycięzcy Nagrody Głównej ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości po zakończeniu procedury weryfikacji. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.loteriabakusie.pl.

 

§ 11 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci nagród  typu instant win, opisanych w § 9 ust. 2 pkt a) – e) są informowani
  o wygranej poprzez wyświetlony komunikat oraz wiadomość e-mail zgodnie z procedurą opisaną  w § 8 ust. 4 - 6 Regulaminu, a także są zobowiązani  do zachowania opakowania Produktu Promocyjnego (kubka z Kodem) w terminie do dnia 2 października 2019 r. W celu odbioru nagrody typu instant win w salonie Kolporter, Laureat ma obowiązek podać Kod Odbioru, który zostanie przesłany do Laureata w wiadomości e-mail (wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu) informującej o możliwości odbioru nagrody instant win w wybranym przez Laureata salonie Kolporter. Niepodanie przez Laureata poprawnego Kod Odbioru skutkuje niemożnością odbioru nagrody instant win.
 2. Laureat Nagrody Głównej opisanej w § 9 ust.2 pkt f) informowany jest przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych po dniu losowania. Przedstawiciel Organizatora potwierdza z Laureatem udział w Loterii
  i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody.
 3. Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do  przesłania na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe Laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; termin ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość; numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia oraz państwo urodzenia oraz imiona i nazwiska osób towarzyszących w realizacji nagrody oraz składa oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 1499), udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)      oryginału opakowania Produktu Promocyjnego (kubka z Kodem), z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureat jest zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 powyżej, listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy o której mowa w ust. 2 powyżej. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia kontaktu przedstawiciela Organizatora. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, we wskazanym terminie o oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem, w szczególności nieprawidłowego opakowania Produktu Promocyjnego
  (przez to rozumie się również Kodu błędnego, podrobionego, uszkodzonego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa
  do nagrody.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu
  a treścią Kodu z Produktu Promocyjnego, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 4. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się
  do Laureata o przedstawienie wszystkich opakowań Produktów Promocyjnych (kubków
  z Kodem) zgłoszonych oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym
  w § 8 ust. 11-13.
 5. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 7 powyżej i § 8 ust. 11-13, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A,
  02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 6. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej
  5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu. Organizator każdego dnia będzie wykonywał co najmniej 3 próby połączenia telefonicznego. 
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 8. W przypadku, w którym Laureat nagrody opisanej w § 9 ust.2 pkt f) nie spełni warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Pierwszego Laureata rezerwowego, a jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie nagroda przechodzi na drugiego Laureata rezerwowego. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z Laureatem rezerwowym następnego dnia roboczego po utracacie prawa do nagrody przez Laureata/Laureata rezerwowego. Do Laureata Zgłoszenia rezerwowego stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące Laureata.
 9. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 10. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.
 11. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 12. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), do dnia 11 października 2019 r. skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania Nagrody Głównej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 12 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.


§ 12 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody typu instant win, opisane w §9 ust. 2 pkt a) -e)  są wydawane w salonach sieci Kolporter, zgodnie z procedurą wskazaną § 8 ust. 6 do dnia 21 września 2019 r. Po tym czasie nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę będzie oznaczało rezygnację z prawa do nagrody i brak możliwości ponownego jej wysłania. Zwycięzca podczas odbioru nagrody ma obowiązek sprawdzenia czy nagroda nie posiada wad fizycznych (nie jest uszkodzona).  Po odbiorze nagrody nie ma możliwości złożenia reklamacji co do wad fizycznych nagrody. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej nagrody typu instant win podczas jej odbioru, Zwycięzca ma obowiązek wypełnić formularz szkody znajdujący się w salonie Kolporter. Organizator ma 30 dni, od dnia wypełnienia formularza szkody przez Zwycięzcę, na rozpatrzenie reklamacji i przekazanie nieuszkodzonej nagrody do danego salonu Kolporter. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji i wysyłce nieuszkodzonej nagrody do salony Kolporter zostanie przekazana Zwycięzcy telefonicznie na numer telefonu podany w Zgłoszeniu lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres
  e-mail podany w Zgłoszeniu.
 2. Nagroda Główna opisana w §9 ust. 2 pkt f) wysyłana w postaci vouchera,  jest przesyłana do Zwycięzcy przesyłka kurierską do 25 października 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagroda wysyłana jest zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 3.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 13 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 3 poniżej oraz § 12 ust. 1zd. 3, mogą być zgłaszane do dnia 8 listopada 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Bakuś- reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriabakusie@uniqueone.pl i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Reklamacje dotyczące Kodu z kubka Produktu Promocyjnego mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: loteriabakusie@uniqueone.pl do zakończenia Okresu promocyjnego tj. do 31 lipca 2019 r., przy czym decyduje data wpływu wiadomości. Reklamacje dotyczące Kodów z opakowań Produktów Promocyjnych zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail zostaną rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od dnia wpływu wiadomości, przy czym reklamacje, które wpłyną w dniach 30 i 31 lipca 2019 r. zostaną rozpatrzone jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, tak aby umożliwić zgłoszenie się do Loterii. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej opakowań Produktów Promocyjnych Uczestnikowi zostanie przekazany na adres e-mail wskazany w reklamacji Kod umożliwiający zgłoszenie do Loterii, warunkiem powyższego jest otrzymanie reklamacji przed upływem Okresu promocyjnego. W przypadku jeżeli Kod z kubka Produktu Promocyjnego jest nieczytelny lub uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania Kodu, zgodnie z procedurą, o której mowa w zd. 2 powyżej. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • § 14 Dane Osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników, Laureatów i Zwycięzców Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Laureatów i Zwycięzców w zakresie wskazanym w Regulaminie jest Organizator.
 2. Z Organizatorem można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres Unique One
  Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w następujących celach:

a)      Uczestników – w celu podjęcia działań dotyczących realizacji Loterii, w tym wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Loterii, weryfikacji ich uprawnień w celu wydania nagrody,

b)     Laureatów i Zwycięzców – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018r., poz. 165), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wpłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1723), ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości,

c)      Uczestników, Laureatów i Zwycięzców – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na potrzeby postępowania reklamacyjnego.

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

a)      podjęcie działań w celu realizacji Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)     niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.) w przypadku nagród o wartości 2.000,00 euro (słownie: dwa tysiące euro 00/100) w szczególności na potrzeby kontroli,

c)      niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim są w tym zakresie przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji,

d)     niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), tj. w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 . poz. 20),

e)      prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 2. Dane osobowe Uczestników, Laureatów i Zwycięzców mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacji, organom administracji publicznej, organom powołanym do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników, Laureatów i Zwycięzców Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Organizatorze, dane te będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
 4. Uczestnikom, Laureatom i Zwycięzcom przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy), jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BAKOMA.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie adres-u email, nr telefonu, jest BAKOMA sp. z o.o.
 2. Do kontaktu z BAKOMA w sprawie danych osobowych służy następujący adres email: rodo@bzk.pl
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez BAKOMA w celu promocji produktów i usług BAKOMA. Podstawą prawną przetwarzania przez BAKOMA danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes BAKOMA (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane przez BAKOMA podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmioty grupy kapitałowej BZK, organom administracji publicznej, organom powołanym do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Uczestnikom Loterii przysługuje prawo dostępu do danych przetwarzanych przez BAKOMA, otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BAKOMA, żądania ich przeniesienia (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy), jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Loterii www.loteriabakusie.pl oraz stronie Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Bakuś”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Bakuś”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

____________________________________________________________

NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

TERMIN WAŻNOŚCI DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ¹

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, państwo urodzenia,)

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu kubka z Kodem, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.

Oświadczenie

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne₁ zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 1499), a także że jestem/nie jestem* członkiem rodziny₂ ani bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 12 wyżej wskazanej ustawy.

2. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej):

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

₁ Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

₂ członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Bakuś” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Bakuś”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz z przepisów prawa podatkowego.