Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria audioteksowa Zakasuj smakiem

 Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

Zakasuj smakiem

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Zakasuj smakiem” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094) zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 12 listopada 2021 r. i kończy się ostatecznie 16 marca 2022 r.
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 15 listopada 2021 r. i kończy się 5 grudnia 2021 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału
  w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału:

a)       pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora;

b)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32,  a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166;

c)           osoby wydające Dowody zakupu potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych (o których mowa w §4 ust. 2 poniżej) oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółek sieci Lidl tj. „Lidl Polska” sp. z o.o. (KRS: 0000034671), Lidl sp. z o.o. (KRS: 0000152904), „Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o.o.” sp. k. (KRS: 0000172407), „Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o.o.  Alfa” sp. k. (KRS: 0000328104), „Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o.o. Logistyka” sp. k. (KRS: 0000356873), Lidl Sklepy Spożywcze sp. z o.o. (KRS: 0000521877), Lidl sp. z o.o. sp. k. (KRS: 0000597711), Lidl Online International Logistics sp. z o.o. (KRS: 0000728187);

d)      osoby nabywające Produkty Promocyjne (o których mowa w §4 ust. 2 poniżej)  w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej

12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. Loterią objęte są produkty marki Winiary dostępne w sieci sklepów Lidl (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
 3. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym w jednym ze sklepów sieci Lidl;

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dalej jako: „Dowód zakupu”);

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70916 o treści SMS-a: numer z Dowodu zakupu.  Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). (dalej jako: „Zgłoszenie”). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.

4. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich Zgłoszenia przypisana jest nagroda opisana w § 5 ust.2 pkt a - c czy nie (czy jest zwycięskie czy nie). Treść komunikatu wygrywającego: „WINIARY: Gratulacje! Zostales laureatem Nagrody Natychmiastowej w wysokości  X zł w Loterii: Zakasuj smakiem. W ciagu 3 dni roboczych wyślij na zakasujsmakiem@uniqueone.pl, zdjecie lub skan zwycięskiego Dowodu zakupu oraz uzupełnione oświadczenia laureata (które znajduje się w regulaminie na: www.winiary.pl  i www.uniqueone.pl ). Brak wysyłki właściwych dokumentów w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj Dowód zakupu, gdyż nadal bierze udział w losowaniu Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.” – gdzie X oznacza wartość Nagrody przypisanej do danego Zgłoszenia. Treść komunikatu niewygrywającego: „WINIARY: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj Dowód zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na www. winiary.pl i  www.uniqueone.pl”.

5. Do Loterii dany Dowód zakupu można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód zakupu ewentualna nagroda z tytułu tego Dowodu zakupu przysługiwać będzie tylko  jeżeli pierwsze prawidłowe zgłoszenie danego Dowodu zakupu jest zgłoszeniem zwycięskim. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik ponownie Zgłosi ten sam Dowód zakupu, dokonując wyłącznie zmiany w wielkości wpisywanych liter lub cyfr lub dodając znaki interpunkcyjne w treści SMS’a.

6. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 00:00:00  i trwa do 5 grudnia 2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.

7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego  wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.

8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 (słownie: trzy) Nagrody Natychmiastowe w Loterii spośród tych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a – c  i jedną Nagrodę Główną, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt d.

9. Posiadanie Dowodu zakupu potwierdzającego zakup kilku sztuk Produktów Promocyjnych nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tytułu tego Dowodu zakupu.

10. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

11. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.

12. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują 
i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy,
w szczególności Dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów zakupu;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego, bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego;

5)      data i godzina zakupu widniejąca na Dowodzie zakupu będącym paragonem fiskalnym albo data sprzedaży widniejąca na Dowodzie zakupu będącym fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 15 listopada 2021 r. o godzinie 00:00:00.

13. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń.
Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.

14. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 7 lutego 2022 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu.
W przypadku przedstawienia przez Organizatora telefonicznego wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.

15. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

16. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 83 333,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 501 (słownie: pięćset jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Natychmiastowa III Stopnia w postaci karty prezentowej do sklepu Lidl o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100). Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) sztuk Nagród Natychmiastowych III Stopnia w całej Loterii.
  2. Nagroda Natychmiastowa II Stopnia w postaci karty prezentowej do sklepu sieci Lidl o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) sztuk Nagród Natychmiastowych II Stopnia w całej Loterii.
  3. Nagroda Natychmiastowa I Stopnia w postaci karty prezentowej do sklepu Lidl o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100). Organizator przewidział 100 (słownie: sto) sztuk Nagród Natychmiastowych I Stopnia w całej Loterii.
  4. Nagroda Główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężna przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości: 3333,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii. Łączna wartość Nagrody Głównej to 33 333,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100 ).
  5. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową.
   1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
   2. Organizator  zobowiązuje się do rozliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.
 2. Losowania bramek, do których są przypisane Nagrody Natychmiastowe (opisane w § 5 ust.2 pkt a-c) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 12 listopada 2021 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody Natychmiastowe są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 500 bramek. Bramki padają w godzinach 00:00:00 – 23:59:59 we wszystkie dni tygodnia przypadające w czasie trwania Okresu Promocyjnego. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. W przypadku niewydania Nagród Natychmiastowych, w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagród Natychmiastowych, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 4. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A
  w Warszawie w dniu 10 grudnia 2021 r. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników
  z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1,
  cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153.
  Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki
  z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,
  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
  Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też zgłoszeń rezerwowych), a losowanie jest powtarzane. 
 5. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia do Nagrody Głównej, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.
 6. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci Nagród Natychmiastowych opisanych w § 5 ust.2 pkt a - c są informowani o wygranej poprzez wiadomość sms zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 4 Regulaminu. W wiadomości sms o wygranej Laureat otrzymuje informację, w której Laureat jest proszony o przesłanie zdjęcia lub skanów:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata Nagrody Natychmiastowej zawierającego dane Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.winiary.pl i www.uniqueone.pl oraz stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b)      Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Skany lub zdjęcia wyżej wymienionych dokumentów powinny zostać przesłane w formacie .jpg lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 20 MB. Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości sms, o której mowa w § 4 ust. 4. Laureaci zobowiązani do zachowania Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w terminie do dnia 7 lutego 2022 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 14 Regulaminu.

2. Laureat Nagrody Głównej jest informowany o wygranej podczas rozmowy telefonicznej, w dniu losowania lub w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od momentu losowania, o którym mowa w § 6 ust. 4. Organizator każdego dnia podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia.

3. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Nagrody Głównej we wskazanym wyżej terminie (ust.2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA ZAKASUJ SMAKIEM: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Zakasuj smakiem”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.winiary.pl i www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.

4. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej Lauerat Nagrody Głównej potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:

5. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata Nagrody Głównej: numeru telefonu z którego dokonał zwycięskiego zgłoszenia imienia, nazwiska, nazwy i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adres zamieszkania), numeru konta bankowego oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii oraz złożenia oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2020 poz. 971), zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.winiary.pl i www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu; oryginału Dowodu zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

6. Laureat Nagrody Głównej  jest  zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 4 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 2 powyżej. Jeśli Laureat Nagrody Głównej nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

7. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  zgłoszeniu.

8. Przesłanie przez Laureata dowodu zakupu Produktu Promocyjnego niespełniającego wymagań określonych w § 4, w szczególności dokumentu niebędącego Dowodem zakupu, bądź Dowodu zakupu nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.

9. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu (w przypadku Dowodu zakupu będącego paragonem fiskalnym) lub sprzedaży (w przypadku Dowodu zakupu będącego fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), wynikająca z Dowodu zakupu, traci on prawo do Nagrody.

10. W przypadku, gdy Laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, Nagroda Główna przechodzi na pierwszego Laureata rezerwowego do Nagrody Głównej. W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego Laureata rezerwowego do Nagrody Głównej. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

11. Do Laureatów rezerwowych do Nagrody Głównej postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż kontakt obejmuje łącznie 3 dni robocze. Kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez Laureta Nagrody Głównej. Kontakt z drugim Laureatem rezerwowym do Nagrody Głównej następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody Głównej przez Laureata i pierwszego Laureata rezerwowego do Nagrody Głównej, w takiej sytuacji  kontakt  następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy Laureat rezerwowy do Nagrody Głównej.

12. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata Nagrody Natychmiastowej lub Głównej, Organizator może również zwrócić się do Laureata o przedstawienie wszystkich Dowodów zakupu lub ich części, zgłoszonych do Loterii oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 14.

13. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 11 powyżej i §4 ust. 14, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od dnia otrzymania tego wezwania, skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.

14. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nie uprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.

15. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

16. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.

17. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

18. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku  przesłania, w ciągu 3 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora, listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np.  prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi:

a)               udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 28 lutego 2022 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi;

albo

b)        skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany  zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 28 lutego 2022 r.

Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody Głównej.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody Natychmiastowe w Loterii wysyłane są Zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany w Oświadczeniu, zgodnie z § 7 ust. 1, do dnia 1 marca 2022 r. (przez do rozumie się maksymalną datę nadania przesyłki przez Organizatora).
 2. Nagroda Główna w Loterii wysyłana jest Zwycięzcy przelewem na numer konta wskazany w Oświadczeniu, zgodnie z § 7 ust. 4 do dnia 1 marca 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę wysłania przelewu przez Organizatora).
 3. Nagrody Natychmiastowe wysyłane są wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast Nagroda Główna wysyłana jest wyłącznie na numer konta w banku  prowadzącym działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 7 marca 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Zakasuj smakiem - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres zakasujsmakiem@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenia dostępne są od dnia 15.11.2021 r. na www.winiary.pl oraz od 12.11.2021 r. na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii. Oświadczenia stanowią Załączniki nr 2  i 3 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Odbiór zaświadczenia, o którym mowa powyżej, a także samej wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii.
 7. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
  1. Administratorem danych osobowych jest:

a)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).

c)       W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) oraz §10 ust. 6 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji;

f)        W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971.) - Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

8. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.

9. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl.

10. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe Zwycięzcy Nagrody Głównej zostaną przekazane instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie Nagrody Głównej. . Dane osobowe Zwycięzców Nagród Natychmiastowych zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Instytucji finansowej, operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

12. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

13. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

14. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

15. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Zakasuj smakiem”

Załącznik nr 2– Wzór Oświadczenia Laureatów Nagród Natychmiastowych

Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia Laureata Nagrody Głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Audioteksowej „Zakasuj smakiem

 

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Zakasuj smakiem"

Nr sms 70916

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

WINIARY: Wez udzial w loterii od 15.11.2021 r. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl od 12.11.2021 r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 15.11- 5.12.2021 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród natychmiastowych)

WINIARY: Gratulacje! Zostales Laureatem Nagrody Natychmiastowej - karty prezentowej do sklepu Lidl w wysokosci  X zł w Loterii Zakasuj smakiem. W ciagu 3 dni roboczych wyslij na zakasujsmakiem@uniqueone.pl, zdjecie lub skan zwycieskiego Dowodu zakupu oraz uzupelnione oswiadczenie laureta (ktore znajduje sie w regulaminie na: www.winiary.pl i www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj Dowod zakupu, gdyz nadal bierze udział w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy nagród natychmiastowych)

WINIARY: Dziekujemy za Zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj Dowod zakupu. Twoje Zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl i www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

WINIARY: Przeslany nr Dowodu zakupu  zostal juz zgloszony. Loteria dla os. pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl i www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

WINIARY: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl i www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 5.12.2021 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

WINIARY: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 5.12.2021 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

       

 

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Natychmiastowych

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH„ZAKASUJ SMAKIEM”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA CZYTELNIE I DRUKOWANYMI LITERAMI!

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

________________________________________________________________________

ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA

 

________________________________________________________________________ KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ SKAN LUB ZDJĘCIE DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTRÓEGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA! UWAGA: Skany lub zdjęcia dokumentów powinny zostać przesłane w formacie .jpg lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 20 MB.

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej pod nazwą „Zakasuj smakiem” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.

 

 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dla  Laureata Nagrody Głównej 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
„ZAKASUJ SMAKIEM”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA CZYTELNIE I DRUKOWANYMI LITERAMI!

 

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

_____________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

____________________________________________________________
NUMER I NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

____________________________________________________________

OBYWATELSTWO

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ DOWÓD ZAKUPU, Z TYTUŁU KTRÓEGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020  poz. 971).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

 a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej pod nazwą „Zakasuj smakiem” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.