Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria audioteksowa „Sosy Winiary robią różnicę”

 Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

Sosy Winiary robią różnicę

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Sosy Winiary robią różnicę” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.888) zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 13 czerwca 2022 r. i kończy się ostatecznie 23 listopada 2022 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej w Loterii  i  okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 15 czerwca 2022 r. i kończy się 15 sierpnia 2022 r. (dalej: „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
  i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału
  w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby nabywające produkty promocyjne zdefiniowane w § 4 ust. 2 w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 13. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane, tj. nie otrzymał jeszcze prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).
 14. Za zwycięzcę należy uznać Laureata, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji opisany w §10 (dalej „Zwycięzca”).

 

 

 

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
  1. Loterią objęte są następujące produkty do makaronu Winiary, tj:

L.P.

NAZWA PRODUKTU PROMOCYJNEGO

1.

Sos Italia Boloński 46g

2.

Sos Italia 4 Sery 37g

3.

Sos Italia Pieczarkowo-Serowy 29g

4.

Sos Italia Neapolitański 48g

5.

Pomysł na Spaghetti po Bolońsku 44g

6.

Pomysł na Zapiekankę Z Szynką 35g

7.

Pomysł na Spaghetti Carbonara 34g

8.

Pomysł na Spaghetti 4 Sery 31g

9.

Pomysł na Zapiekankę Serową 47g

10.

Pomysł na Spaghetti Napoli 47g,

11.

Pomysł na Boloński Garnek 45g

12.

Pomysł na Serowy Garnek 34g,

13.

Winiary Sos Spaghetti 500g

14.

Winiary Sos Boloński 500g

15.

Pomysł na Makaron z Zielonymi Warzywami 35g

16.

Pomysł na Makaron z Czerwonymi Warzywami 42g

17.

Pomysł na Makaron z Pomarańczowymi Warzywami 42g

 

 (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).

 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym;

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dalej jako: „Dowód zakupu”);

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70966 o treści SMS-a: Winiary.numer z Dowodu zakupu.  Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT) (dalej jako: „Zgłoszenie”). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.

 1. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym, czy do ich zgłoszenia przypisana jest nagroda opisana w § 5 ust. 2 pkt a (czy są zwycięskie czy nie). Treść komunikatu wygrywającego: „SOSY WINIARY ROBIA ROZNICE: Gratulacje. Zostales Laureatem Nagrody instant win – kwoty pienieznej w wysokości 500 zł w Loterii „Sosy Winiary robia roznice”. W ciagu 3 dni roboczych wyslij na  loteriawiniary@uniqueone.pl zdjecie lub skan zwycieskiego Dowodu zakupu oraz uzupelnione oswiadczenie Laureata, ktore znajduje sie w regulaminie na:  www.winiary.plwww.uniqueone.pl. Brak wysyłki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj Dowod zakupu, gdyz nadal bierze udzial w losowaniu Nagrody glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o.”. Treść komunikatu niewygrywającego: „SOSY WINIARY ROBIA ROZNICE: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj Dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One Sp. z o.o. Regulamin www.winiary.pl i www.uniqueone.pl”.
 2. Do Loterii dany Dowód zakupu można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód zakupu ewentualna nagroda z tytułu tego Dowodu zakupu przysługiwać będzie tylko, jeżeli pierwsze prawidłowe zgłoszenie danego Dowodu zakupu jest zgłoszeniem zwycięskim. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji,
  kiedy Uczestnik ponownie zgłosi ten sam Dowód zakupu, dokonując wyłącznie zmiany
  w wielkości wpisywanych liter lub cyfr lub dodając znaki interpunkcyjne w treści SMS’a. Jak również faktury wydanej do paragonu fiskalnego.
  1. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 00:00:00  i trwa do 15 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego  wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
  3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem,
   że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie: 5 (słownie: pięć) nagród instant win, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a oraz 1 (słownie: jedną) Nagrodę główną, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt b..
  4. Posiadanie Dowodu zakupu potwierdzającego zakup kilku sztuk Produktów Promocyjnych nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tytułu tego Dowodu zakupu.
   1. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
   2. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
    w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie wiadomości SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
   3. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują  
i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy,
w szczególności Dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów zakupu;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego, bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy Dowodu zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie zakupu;

5)      data i godzina zakupu widniejąca na Dowodzie zakupu będącym paragonem fiskalnym albo data sprzedaży widniejąca na Dowodzie zakupu będącym fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizyczniej nieprowadzącej działalności gospodarczej przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż
15 czerwca 2022 r. o godzinie 00:00:00 i nie później niż do 15 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59:59.

 1. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń.
  Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony,
  w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 11 października 2022 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wezwania Organizatora do złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej, dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Komisja może również wezwać do przedstawienia dokumentacji w formie skanów lub zdjęć w formie elektronicznej (wezwanie kierowane jest na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu). Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do przesłania stosownej dokumentacji na adres wskazany przez przedstawiciela Organizatora w wezwaniu. Powyższe postanowienia odnośnie terminów obowiązują do wezwań elektronicznych. 
 3. W Loterii uwzględniane są wyłącznie Dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby ficzycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 4. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
  z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 148 556,00zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 187 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem) sztuk.
  1. Nagrodami w Loterii są:
   1. Nagroda instant win o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100)  - przekazywane laureatom w postaci przelewu bankowego. Organizator przewidział 186 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć) nagrody dzienne w Loterii, po 3 (słownie: trzy) w każdym dniu trwania Okresu promocyjnego;
   2. Nagroda główna o wartości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) - przekazywana laureatowi w postaci przelewu bankowego. Do nagrody głównej doliczona jest kwota przeznaczona na refundację podatku od nagrody głównej w wysokości: 5 556,00 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody głównej to 55.556.00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset piędziesiąt sześć złotych i 0/00). Organizator przewidział 1 Nagrodę główną w Loterii.
   3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na nagrodę rzeczową.
    1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
    2. Organizator  zobowiązuje się do rozliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku nagrody głównej, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt b) na poczet podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.
 • § 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

NAGRODY INSTANT WIN

 

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 5 ust.2 pkt a odbywają się
  w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniach 13-14 czerwca 2022 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim czy nie. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do Zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest 186 bramek, po 3 bramki każdego dnia Okresu promocyjnego. Bramki padają w godzinach 08:00:00 – 23:59:59 we wszystkie dni tygodnia przypadające w czasie trwania Okresu Promocyjnego. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. W przypadku niewydania Nagród instant win, w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagród instant win, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.

 

 

 

 

 

NAGRODY GŁÓWNE

 1. Losowanie Nagrody głównej odbywa się w dniu 19 sierpnia 2022 r., w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. W losowaniu Nagród głównej losowana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda główna.
 3. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia w zakresie Nagrody głównej, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do nagrody oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do nagrody przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku,
  gdy Laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do nagrody przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełnia tych wymagań dana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.
 5. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest  w siedzibie Organizatora.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaciu Nagród instant win informowani są o wygranej poprzez wiadomość sms zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 4 Regulaminu. W wiadomości sms o wygranej Laureata otrzymuje informację, w której Laureat jest proszony o przesłanie zdjęcia lub skanów:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata Nagrody instant win, zawierającego dane Laureata oraz  potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.winiary.pl lub www.uniqueone.pl oraz stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b)     Dowodu zakupu  potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Skany lub zdjęcia wyżej wymienionych dokumentów powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 20 MB. Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów w formie skanów lub zdjęcia w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości sms, o której mowa w § 4 ust. 4, na adres e-mail: loteriawiniary@uniqueone.pl. Laureaci zobowiązani są do zachowania Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w terminie do dnia 11 października 2022 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 14 Regulaminu. 

 1. Organizator dokona weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej i poinformuje Laurata Nagrody instant win, o tym czy jego Zgłoszenie zostało zweryfikowane pozytywnie czy też negatywnie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie Laureatowi nagrody instant win przekazana na adres e-mail, z którego Organizator otrzymał dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej. Postanowienia § 4 ust. 14 stosuje się odpowiednio.
 2. Laureat Nagrody głównej jest informowany o wygranej podczas rozmowy telefonicznej, w dniu losowania lub kolejnego dnia roboczego następującego po dniu losowania, o którym mowa w § 6 ust. 4 na numer, z którego dokonano Zgłoszenia. Organizator każdego dnia podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia.
 3. W przypadku braku kontaktu z Laureatem nagrody głównej we wskazanym wyżej terminie (ust. 3), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Loteria WINIARY: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Sosy Winiary robia roznice”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. 
 4. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 3 powyżej Lauerat Nagrody głównej potwierdza swój udział w Loterii oraz proszony jest o przekazanie swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:
 5. Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata nagrody głównej, numeru konta bankowego oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii oraz złożenia oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 59), zgodnie ze wzorem „Oświadczenie Nagroda Główna” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu;
 6.  oryginału Dowodu zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.
  1. Laureat Nagrody Głównej  jest  zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 5 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 3 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 3 powyżej. Jeśli Laureat Nagrody głównej nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
  2. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
   z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  zgłoszeniu.
  3. Przesłanie przez Laureata dowodu zakupu Produktu Promocyjnego niespełniającego wymagań określonych w § 4, w szczególności dokumentu niebędącego Dowodem zakupu, bądź Dowodu zakupu nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
  4. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu (w przypadku Dowodu zakupu będącego paragonem fiskalnym) lub sprzedaży (w przypadku Dowodu zakupu będącego fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), wynikająca z Dowodu zakupu, traci on prawo do Nagrody.
  5. Do Laureatów rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio. Kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez Laureta.Kontakt z drugim Laureatem następuje wyłącznie po utracie prawa do nagrody Głównej przez Laureata i pierwszego Laureata rezerwowego.
  6. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również zwrócić się do Laureata o przedstawienie wszystkich Dowodów zakupu lub ich części, zgłoszonych do Loterii oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 14.
  7. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 11 powyżej
   i § 4 ust. 14, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
  8. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nie uprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
  9. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  10. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i czytelnie podpisane.
  11. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
  12. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 593), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 4 i  pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku  przesłania, w ciągu 3 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora, listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np.  prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi:

a)               udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) do dnia 11 października 2022 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi;

albo

b)      skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany  zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 11 października 2022 r.

Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody Głównej.

 1. 18.  Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej, z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 888).

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody instant win  oraz Nagroda główna w Loterii wysyłane są Laureatom przelewem na numer konta wskazany w Oświadczeniu, zgodnie z § 7 ust. 1 oraz ust. 5do dnia
  26 października 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę wysłania przelewu przez Organizatora).
 2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na numery kont w bankach prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 15 listopada 2022 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Sosy Winiary robi różnicę - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriawiniary@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 6 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym

 

§ 10 Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Loterii

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);

c)      W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(t. j.Dz. U. z 2022 r. poz. 888.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)       W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 593.) - Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A., należy kierować na adres: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub na adres e-mail: data.privacy@pl.nestle.com.
 2. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listowanie na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa.
 3. Osobie, której dane są przetwarzane:

a)    przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b)   przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)    przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)   przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)    przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f)    przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 2. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Wyżej wymienionej instytucji finansowej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem
  lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 6. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii,
  będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii.
  W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenia dostępne są od dnia 13 czerwca 2022 r. na www.uniqueone.pl  w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii oraz na www.winiary.pl. Oświadczenia stanowią Załączniki nr 2  i 3 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do Zgłoszenia dokonanego w sposób opisany w Regulaimie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z  2020 r. 287.), dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Sosy Winiary robią różnicę”

Załącznik nr 2– Wzór Oświadczenia Laureatów Nagród instant win

Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia Laureata Nagrody głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii audioteksowej „Sosy Winiary robią różnicę

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Sosy Winiary robią różnice

Nr sms 70966

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

SOSY WINIARY ROBIA ROZNICE: Wez udzial w loterii od 15.06.2022. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl oraz www.winiary.pl od 15.06.2022 r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 15.06.2022 r. – 15.08.2022 r.

Treść zwrotna w przypadku prawidłowego zgłoszenia

SOSY WINIARY ROBIA ROZNICE: Gratulacje. Zostales Laureatem Nagrody instant win – kwoty pieniężnej w wysokości 500 zł w Loterii: Sosy Winiary robia roznice. W ciagu 3 dni roboczych wyslij na  loteriawiniary@uniqueone.pl  zdjecie lub skan zwycieskiego Dowodu zakupu oraz uzupełnione oswiadczenie Laureata, ktore znajduje sie w regulaminie na:  www.winiary.plwww.uniqueone.pl. Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj Dowod zakupu, gdyz nadal bierze udzial w losowaniu Nagrody glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy Nagród instant win)

SOSY WINIARY ROBIA ROZNICE: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj Dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One Sp. z o.o. Regulamin www.winiary.plwww.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

SOSY WINIARY ROBIA ROZNICE: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Sprawdź i spróbuj ponownie. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl oraz www.winiary.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 15.08.2022 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

SOSY WINIARY ROBIA ROZNICE: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 15.08.2022 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl oraz www.winiary.pl

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród instant win

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD INSTANT WIN

„Sosy Winiary robią różnicę

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA CZYTELNIE I WIELKIMI LITERAMI!

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_______________________________________________________________________
 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

 

______________________________________

 

 CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ SKAN LUB ZDJĘCIE DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA! UWAGA: Skany lub zdjęcia dokumentów powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 20 MB.

 

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. instytucji bankowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888) oraz z przepisów prawa cywilnego i  podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 10 Regulaminu Loterii.

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dla  Laureata Nagrody głównej 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
Sosy Winiary robią różnicę

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 PROSIMY O WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA CZYTELNIE I WIELKIMI LITERAMI!

 

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

_____________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

____________________________________________________________
SERIA, NUMER I NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

____________________________________________________________

OBYWATELSTWO, PAŃSTWO URODZENIA

 

______________________________________

CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ ORYGNIAŁ  DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022  poz. 593).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593)

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. instytucji bankowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888), przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 poz. 593). oraz z przepisów prawa cywilnego i  podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 10 Regulaminu Loterii.