Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria audioteksowa Pełna skarbonka od Nestle

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą
„Pełna skarbonka od Nestle”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą:
„Pełna skarbonka od Nestle”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512,
posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.
Lista sklepów dostępna jest na stronie internetowej: www.biedronka.pl.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 10 listopada 2014 r. i kończy się ostatecznie w dniu 4 marca
2015 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna
komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez
Organizatora regulaminu Wewnętrznej Komisji Nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba
posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej
w Warszawie.


§ 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg


1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty
promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników
Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A.,
z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Loterii biorą udział produkty (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”), których lista
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 10 listopada 2014 r. i trwa do 7
grudnia 2014 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich
zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
6. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która
w okresie od dnia 10 listopada 2014 r. do 7 grudnia 2014 r. spełnia łącznie następujące
warunki:
1) Dokona w sklepie sieci Biedronka jednorazowych zakupów Produktów Promocyjnych
za kwotę min. 35,00 zł brutto (słownie: trzydziestu pięciu złotych i 00/100)
potwierdzonych jednym paragonem;
2) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii (dalej „Zgłoszenie”):
a) za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 70916 w treści SMS-a
wpisując NESTLE.numer systemowy z paragonu, który potwierdza zakup
Produktów Promocyjnych, widniejący na paragonie pod nazwą „NUMER
SYSTEMOWY” (np. NESTLE.1234). Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT).
Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. W odpowiedzi na
prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego
SMS-a o treści określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu Loterii informującego
o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii;
b) albo za pośrednictwem strony internetowej www.pelnaskarbonka.pl poprzez
zarejestrowanie się w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami
tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu
kontaktowego, numer systemowy z paragonu potwierdzającego zakup
Produktów Promocyjnych – jako dane obligatoryjne. Po dokonaniu prawidłowego
Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej, Uczestnicy są informowani
o tym fakcie komunikatem wyświetlanym na stronie.
3) Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych -
paragon.
7. Jeśli Uczestnik prześle ten sam numer systemowy kilkoma sposobami przyjmowania Zgłoszeń
lub zgłosi wielokrotnie ten sam numer systemowy tym samym sposobem przyjmowania
Zgłoszeń, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym
numerem systemowym. Jeśli Uczestnik zgłosi kilka numerów systemowych w tym samym
Zgłoszeniu, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje pierwszy wpisany numer systemowy,
kolejne numery systemowe są pominięte w Loterii. Postanowienia te stosuje się odpowiednio
w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru z paragonu o tym samym
ciągu alfanumerycznym, dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym
samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde,
123aBCDE itp. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 10 listopada 2014 r. o godzinie
00:00:00 i mija dnia 7 grudnia 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania
Zgłoszenia przez Organizatora.
8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora,
należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego
przyjmującego Zgłoszenie - w przypadku Zgłoszenia za pomocą SMS oraz rejestrację na stronie
www.pelnaskarbonka.pl – w przypadku Zgłoszeń za pomocą strony internetowej.
9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest
uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione
są warunki określone w Regulaminie.
10. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału
w Loterii.
11. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu
komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
12. W razie utraty lub zniszczenia paragonu w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez paragon
warunków, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
13. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu
niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) Paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane
na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) Paragon nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim
treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty,
naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych
paragonów;
3) W liście zakupów na paragonie jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup
dotyczył Produktów Promocyjnych na odpowiednią kwotę, bądź też na paragonie
widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów
Promocyjnych na odpowiednią kwotę;
4) Data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie
wcześniej niż 10 listopada 2014 r. o godzinie 00:00:00.

§ 5 Nagrody

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi
26.741,96 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 96/100)
brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 141 (słownie: sto czterdzieści jeden) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagrody Dzienne: Nagrodą Dzienną jest porcelitowa skarbonka w kształcie świnki
o wartości 11,56 zł brutto z kwotą 100 zł, o łącznej wartości 111,56 zł (słownie: sto
jedenaście złotych i 56/100) brutto. Organizator przewidział po 5 (słownie: pięć) Nagród
Dziennych w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 140 (słownie:
sto czterdzieści) sztuk Nagród Dziennych w całej Loterii.
b. Nagroda Główna: Nagrodą Główną jest porcelitowa skarbonka w kształcie świnki
o wartości 11,56 zł brutto z kwotą 10.000,00 zł, o łącznej wartości 10.011,56 zł (słownie:
dziesięć tysięcy jedenaście złotych i 43/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna
w kwocie 1.112,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwanaście złotych i 00/100). Organizator
przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w losowaniu Nagrody Głównej.
3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę
rzeczową.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych
z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator Unique One Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do
ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu
udziału w loterii.

§ 7 Losowanie nagród

oraz sposób i termin ogłaszania wyników
1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23
w Warszawie, poprzez losowy wybór jednego Zgłoszenia spośród wszystkich prawidłowych
Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie przyjmowania Zgłoszeń zgodnie
z niniejszym Regulaminem. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny
numer (ID). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, przez
upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do
9, które złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby
prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności,
dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie
pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie
liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra
wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana
w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie
Zgłoszenie o numerze (ID) 2153.
2. Losowania Nagród Dziennych odbywają się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku
od 12 listopada 2014 r. do 8 grudnia 2014 r. Każdego dnia losowanych jest 5 (słownie: pięć)
Nagród Dziennych spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w dniu
poprzedzającym losowanie od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. I tak, np.: w losowaniu 13
listopada 2014 r. biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu 12 listopada 2014 r.
od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. Losowania spośród Zgłoszeń otrzymanych w piątki,
soboty i niedziele odbywają się w poniedziałki. Przykładowo - prawidłowe Zgłoszenia
otrzymane w dniach 14, 15 i 16 listopada 2014 r., biorą udział w losowaniu 17 listopada 2014 r.
Powyższe oznacza, iż w każdy poniedziałek odbywają się trzy losowania dzienne,
w następującej kolejności: losowanie Nagród Dziennych spośród Zgłoszeń otrzymanych
w piątek, losowanie Nagród Dziennych spośród Zgłoszeń otrzymanych w sobotę, losowanie
Nagród Dziennych spośród Zgłoszeń otrzymanych w niedzielę. W dniu 12 listopada 2014 r.
odbywają się 2 losowania, w kolejności: losowanie Naród Dziennych spośród Zgłoszeń
otrzymanych w poniedziałek 10 listopada 2014 r. oraz wtorek 11 listopada 2014 r.
3. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się jako ostatnie dnia 8 grudnia 2014 r., spośród
wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie przyjmowania
Zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem. W losowaniu biorą udział również te Zgłoszenia,
które zostały wylosowane jako zwycięskie losowania Nagród Dziennych.
4. W trakcie każdego losowania Nagród Dziennych, spośród prawidłowych zgłoszeń,
z wyłączeniem zgłoszeń zwycięskich, losowana jest również Lista Rezerwowa odrębna dla
każdego losowania w danym dniu. Na Liście Rezerwowej znajduje się po jednej osobie
rezerwowej przyporządkowanej do każdej Nagrody Dziennej, tj. łącznie 5 osób. Nagroda
Dzienna przekazywana jest zwycięzcy z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy zwycięzca nie
spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do
nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można
się z nim skontaktować. Jeśli zwycięzca z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków
uczestnictwa w Loterii, utraci prawo do Nagrody w Loterii lub nie można się z nim
skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Lista zwycięzców dostępna jest na www.pelnaskarbonka.pl w postaci imienia, pierwszej litery
nazwiska i miejscowości do dnia 30 stycznia 2015 r. od momentu zweryfikowania zwycięzcy.

§ 8 Warunki wydania Nagród

1. Zwycięzcy Nagród są informowani telefonicznie o wyniku losowania przez przedstawiciela
Organizatora, na numer, z którego dokonano zwycięskiego Zgłoszenia bądź na numer telefonu
wskazany w Zgłoszeniu na stronie internetowej, w dniu losowania lub w dniu roboczym
następującym po dniu losowania, z wyłączeniem 24 grudnia 2014 r., w godzinach 9.00-17.00.
2. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu,
są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
a. Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
oraz - jeśli Nagroda ma być wydana w formie przelewu na konto bankowe – numeru
rachunku bankowego w Polsce;
b. Oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia,
potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4. Na pisemny
wniosek zwycięzcy Organizator może odesłać oryginał dowodu zakupu na koszt
Organizatora, pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
członka Komisji;
c. oświadczenia, iż zwycięzca ukończył 18 lat oraz iż wobec zwycięzcy nie zachodzą przesłanki
określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez
Organizatora na stronie internetowej www.pelnaskarbonka.pl.
Oprócz powyższych dokumentów Organizator, w razie uzasadnionych wątpliwości co do
ukończenia przez Uczestnika 18 lat, może poprosić o przesłanie kserokopii dowodu osobistego
lub paszportu zwycięzcy.
3. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia
na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 9
dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu,
danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.2. O zachowaniu
terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data otrzymania przez
Organizatora. Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania
Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 1, nie powiodą się dwie próby kontaktu
telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w zgłoszeniu,
z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym,
w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „LOTERIA PEŁNA SKARBONKA: W dniu X w godz.
9-17 Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu telefonicznego. Organizator Unique One Sp.
z o.o.”, gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym
razem nie powiodą się próby kontaktu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą rozumie się nieudane próby
połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się
poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza
zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer).
6. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych
w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa
w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym
w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej. Postanowienia ust.
1-5 powyżej stosuje się odpowiednio do zwycięzcy z Listy Rezerwowej, z tym zastrzeżeniem,
iż pierwsza próba kontaktu ze zwycięzcą rezerwowym podejmowana jest w dniu następującym
po dniu, w którym zwycięzca utracił prawo do nagrody.
7. Zwycięzca z ostatniej listy rezerwowej, tj. wylosowanej jako ostatnia w dniu 8 grudnia 2014 r.,
jest informowany o ewentualnej wygranej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r.
8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał
Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina
otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego
dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu
do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Przesłanie przez zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagań określonych w §4 ust. 13
Regulaminu Loterii, w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje
niespełnienie przez zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
12. Przesłany przez zwycięzcę numer systemowy widniejący na przesłanym paragonie musi być
zgodny z numerem systemowym podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku
zgodności pomiędzy numerem systemowym widniejącym na paragonie przesłanym przez
Uczestnika a numerem systemowym podanym w Zgłoszeniu, Uczestnik traci prawo
do Nagrody.
13. W przypadku utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody jest on o tym fakcie informowany
telefonicznie w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące
utratę prawa do Nagrody albo od dnia powzięcia przez Organizatora informacji o zdarzeniu
powodującym utratę prawa do Nagrody. Organizator podejmuje dwie próby kontaktu
z Uczestnikiem, w godzinach 9.00-17.00.

§ 9 Termin wydania Nagród

Nagrody w Loterii w postaci skarbonek wysyłane są zwycięzcom po zamknięciu kompletnej listy
zwycięzców przesyłką kurierską, na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2, zaś
Nagrody w postaci kwoty pieniężnej przekazywane są zwycięzcom przekazem pocztowym bądź
na wskazany przez nich numer konta bankowego. Nagrody wydawane są do dnia 30 stycznia
2015 r.

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U.
2012 poz.361). Oznacza to, że kwota wyszczególniona w §5 ust. 2 pkt b, potrącona jest przez
Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10%
nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 23 lutego 2015 r., przy czym decyduje data
wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One
Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Pełna skarbonka od Nestle”
i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię
i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii
w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2.
2. Regulamin dostępny jest również na www.pelnaskarbonka.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.
4. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do loterii, tj. wysłania Zgłoszenia zgodnie
z postanowieniami §4 ust. 6 Regulaminu Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych
wiadomości tekstowych SMS dotyczących loterii o treści określonej w Załączniku nr 2
do Regulaminu Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje jednego
zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych
do Uczestników stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery
telefonów Uczestników opłaca Organizator.
6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
7. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
8. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem świąt.
ORGANIZATOR
Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych biorących udział w loterii audioteksowej „Pełna
skarbonka od Nestle”
Lp. NAZWA PRODUKTÓW
1 ZUPKA POMIDOROWA Z INDYKIEM I RYŻEM 190g
2 JARZYNKI Z DELIKATNYM SCHABEM 190g
3 GERBER TRADYCYJNY KRUPNICZEK DROBIOWY 190g
4 GERBER WOŁOWINA PO STAROPOLSKU Z KASZĄ 190g
5 GERBER DOREMI ZUPKA POMIDOROWA Z RYŻEM 250g
6 GERBER DOREMI WARZYWKA Z KURCZAKIEM I KASZĄ 250g
7 GERBER DOREMI ZUPKA JARZY.KURCZAK.KLUSECZKI 250g
8 GERBER DOREMI RISOTTO Z INDYKIEM I WARZYWAMI 250g
9 GERBER Wngr Jabłka Twarożek 125g
10 GERBER Jabłka Banan Krem Twar 125g
11 GERBER Deser Egzotyczny 125g
12 GERBER Krem Jab Suszona Śliw 125g
13 GERBER Cielęcinka Z Mar I Dynią125gI12PL dedykowany
14 GERBER Jarzynki Z Got Rybą 125g I12 PL dedykowany
15 GERBER Kur W Kremie Z Jas Warz 130gI12PL
16 GERBER Del Jarzynki ZKrólikiem125g I12PL
17 NEKTAR JABŁKO I GRUSZKA
18 100% SOK JABŁKO, MARCHEWKA I MORELA
19 NEKTAR JABŁKO, MALINA I WINOGRONA
20 100% SOK JABŁKO, BANAN I MARCHEWKA
21 NESTLE KaszkaMlr Morela 6x330g
22 NESTLE KaszkaMlr Truskawka 6x330g
23 NESTLE KaszkaMlr 5Owoc 6x330g
24 NESTLE KaszkaMlr Malina 6x330g
25 NESTLE JUNIOR OD 1 ROKU 12x350g
26 NESTLE JUNIOR O SMAKU WANILIOWYM 12x350g
27 NESTLE JUNIOR OD 2 ROKU 12x350g
28 NAN PRO 2 2x400g
29 NAN PRO 3 2x400g
30 NAN PRO 4 2x400g
31 GERBER 2 (2x300)g PL
32 GERBER 3 (2x300g) PL
Załącznik nr 2 – Komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Pełna skarbonka od Nestle”
Numer sms: 70916
Prefiks: NESTLE
OKRES PRZED
ROZPOCZĘCIEM LOTERII
Treść zwrotna w przypadku
przesłania SMSa przed datą
rozpoczęcia loterii
NESTLE: Loteria rozpoczyna sie 10.11.2014.Uczestnikiem
moze byc osoba,ktora ukonczyla 18 lat.Organizator: Unique
One Sp. z o.o.Regulamin: www.pelnaskarbonka.pl
Treść zwrotna w przypadku
dokonania prawidłowego
zgłoszenia
NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon!Loteria
powyzej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One
Sp. z o.o.Regulamin: www.pelnaskarbonka.pl
Treść zwrotna w przypadku
przeslania ponownie tej samej
treści z tego samego nr MSIDN
NESTLE: Przeslany nr systemowy zostal juz zgloszony.Loteria
powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator: Unique One
Sp. z o.o.Regulamin: www.pelnaskarbonka.pl
Treść zwrotną w przypadku
przesłania prawidłowego
zgłoszenia po raz kolejny z tego
samego nr MSIDN
NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon!Loteria
powyzej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One
Sp. z o.o.Regulamin: www.pelnaskarbonka.pl
OKRES PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ DO LOTERII:
10.11 - 07.12.2014 r.
Treść zwrotna w przypadku
wysłania nieprawidłowej treści
LOTERIA:Wyslane zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria
powyżej 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator:Unique
One Sp. z o.o
ZAKOŃCZENIE
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ DO LOTERII -
sms wysłane po 7 grudnia
2014 r.
Treść zwrotna w przypadku
nadesłania SMSa po
zakończeniu przyjmowania
zgłoszeń do loterii
NESTLE: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 07.12.2014 r.
Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:
www.pelnaskarbonka.pl